Goudsche Courant, maandag 11 december 1893

De oprichting van een Duitsch legerkamp te Malmedy vlak bg de Belgische gren en wordt in België nog drok besproken Een redacteur van de Indép beige c heeft het kamp bezocht eu roerat de uitstekende ligging er van uit een strategisch oogpunt Het Dnitsche infauteriegeweer treft nog doodelyk op een afstand van 4000 meter en veroorzaakt nog ernstige kwetsuren op 5000 meteri voor een oefeningakamp moet men dus een vrg terrein hebben van minstens vyf kilometer anders loopen de omwonende boeren gevaar door verdwaalde kogels getroffen te worden £ en dergelgk terrien is niet in de nabgheid van steden of in een vruchtbare streek te vinden dit was reeds een der redenen dat de Dnitsche regeering deze arme weinig bevolkte streek voor het kamp heeft uitgekozen Dut het echter uitsluitend als oefeningskamp bedoeld zou zgn zooals de Duitsche regeenng het doet voorkomen gelooft de schryver niet en dat de neutraliteit van Belgig groot gevaar zal loopen bg een oorlc tusschen Duttacbland en Frankrgk acht bij zoo goed als zeker Donderdagnacht tgdens vrg stormachtig weer strandde op de Razende Bol Texelsche gronden het Ëngelsche stoomaohip Wandlei kapitein Alleyae met eene lading phoaphoriet van Tampa ZuidAmerika naar Stettin bestemd Tengevolge van het dikke nevelachtige weder was het reeds laat in den nacht toen voor het eerst de noodseinen die door de equipage van het stoomschip werden afgestoken aan den wal opgemerkt werden Het waa daardoor reeds tegen den morgen toen men te Nieuwediep de reddingboot iu gereedheid bracht en deze door de ateepboot Hercules naar de atrandingsplaats werd gesleept Intusscben verkeerde de bemanning van het gestrande stoomschip in het grootste gevaar Voortdarend werd het door de hevige branding bestookt en rolden er zware zeeën overheen In hun angst wilden sommigen met eigen booten het schip verlaten om te trachten den wal te bereiken doch de kapitein wilde daarvan niets booreo wel wetende dat er v n de roekeloozen die zich in de branding zonden wagen niets zon terecht komen In angst en vrees werd de lange ban nacht door de schepelingen van de Wandie doorwaakt Eindelijk brak de dag aan en deze bracht de in spanning verbeide hulp met sicb De reddingboot was spoedig op de strandingaplaats aangekomen en hoe de zee ook moch aangaan hoe de branding ook mocbt dreigen de redders lieten zich daardoor niet afschrikken en slai den er in het achip te bereiken In twee raoeitevolle tochten werden alle 23 sciiipbrenkelingen van de sWandle benevens nog een Directe SpoorwegverblndlDg met GOUDA Wloterdlenst 1893y94 Aangevangen 1 October TUd vao Greenwich OOODA SOTTKEDAM KOTTBRDA H 0 O IJ D A 10 17 10 97 10 34 10 41 10 47 5 6 08 S IO 6 18 6 19 6 81 5 96 5 99 Oouda 5 88 6 85 Gouda 7 30 8 40 9 04 9 87 10 40 19 11 ï f Ó l LsTs 4745 V S 6 59 7 1S 8 86 9 87 10 45 11 11 11 80 1 13 1 18 1 94 1 88 1 88 4 85 6 86 5 6 5 6 417 43 8 6 6 10 1611 16 li 40 18 aHage 8 18 9 18 9 34 10 07 11 87 18 41 18 61 1 43 1 67 OOI DA OTRÏOHT Gouda 5 85 6 40 7 66 8 09 8 81 10 19 10 65 18 48 8 88 8 18 4 16 4 47 6 83 6 017 45 8 88 10 08 Oudew 5 50 6 54 11 09 8 87 5 37 7 69 10 88 Woirden 5 67 7 018 11 8 40 11 16 8 44 6 04 6 44 6 17 8 06 10 88 Harmeien 6 04 7 08 8 46 11 88 8 61 6 10 5 50 8 13 10 84 6 18 7 98 8 88 8 41 10 61 11 46 1 90 3 08 3 60 4 48 5 89 6 816 36 8 88 9 1010 5 B O D U A A H8TERDAU 10 06 10 56 18 11 8 61 4 47 5 88 7 45 10 08 10 55 18 18 1 1 40 5 45 6 86 9 87 11 10 11 10 ll 4 M tM 50 MT M joBlilie göBteld eu dit vervolgenB door twee geoeeakQadigen gerecbtelyk was geschouwd werd den volgenden morgen vroegtgrlig door dienzeUden politiebeambte ter eerstgenoemde ploatfl overgebracht eene netgekleede juffronw in wioterkoBtaum gehuld en te Stadskanaal woonachtig aldaar zoo werd verzekerd bekend als de wed A eo moeder van v f kinderen Opnieaw is te St Anna Parocbie eene met riet bedekte scbaur afgebrand Thans gold het het pand van den koemelker R de Groot onmiddellijk tegen de kom van het dorp Terstond stond de gebeele schuur in een vuurzee De stal en eene aangrenzende bergplaats werden zwaar beschadigd De koeien vier in getal werden gered Ëene hoeveelheid hooi en haver verbrandde mede Ook na ia het zoo goed als zeker dat er kwaad opzet in het spel is By gelegenheid van de installatie van den heer P Kreyelmans ala burgemeester van Nederweert was het geheele dorp netjes versierd Eerebogen vlagen groen en lampions prykten in de straten Den geheelen dag heerachte er vreugde en vierde men feest a Avonda echter was het anders op meer dan 20 plaatsen werden de ruiten ingeworpen en hier en daar werd gevochten By eene dezer vechtpartyen werd de laudboawer P S met een mes vry ernstig verwond De marechRQSsees zyn de daders op het spoor Staten Oeneraal Tvkedb Eahbb Zitting vao Vrydag 8 Dec 1893 Nadat nog een paar sprekers andere onderwerpen ter sprake gebracht hadden was het woord aan de minister van justitie welke het gewone recept volgde bij dergelyke begrootingsdiscussie Onderzoek overweging bier en daar principieele instemming maar weinig beloften en resultaten Het is dan ook niet te vorderen dat men zich door het gepraat van eenige toeschouwers laat afbrengen van den weg dien men na rype overweging ingeslagen heeft Natunrtijk waren alle vragers niet onmiddellyk tevreden gesteld Vooral de heeren Irfvy en Borgesins hadden eenige reden om ontevreden te zyn en staken dat niet onder stoelen of banken Ten aanzien der strafvervolgingen van minderjarigen is naar de heer Levy betoogde een voldoende communis opinio gevormd om het af te keuren dat de Min voor een wetswyziging terugdeinst op grond dat het Strafwetboek eerst 7 jaren oud is Over de naamtooze vennootschappen heeft de Minister het werk eeuer commissie voor zich liggen maar daarmede vordeH men ook al niet veel In meer ddn éen opzicht is wetawyziging op dit tak wenscheiyk maar de Minister schynt in het ontwerp nog legio bezwaren te zien Wy zouden ons van wetswyziging echter niet zooveel voordeelen voorstellen als de heer Borgesius De R eerlng kan door goedkeuring eener vereeniging niet waarborgen dat het publiek er niet in zal loopen en zelfs al waa zy daartoe bg machte zij zou er toch niet voor kunnen waken dat het publiek zich niet laat misleiden door buitenlandsche vereenigingen die nog meer kwaad doen dan Nederlandschc Bet meest kan nog voldaan zijn de heer Hink by wiens aandrang om onschuldig gebleken gevangenen schadevergoeding te geven de heer Lucasse üich nog op grond van een inderdaad merkwaardig geval aansloot Wel heeft de Minister nog geen wetsontwerp in den zak maar hy is bereid voor elk speciaal geval te overwegen of er termen zyn voor schadevergoeding Slechts werd niet beantwoord de nadere vraag of hy telkens een wetsontwerp bedoelt in te dienen dan of hg een crediet wil vragen nog op deze b rooting wat wel zoo doelmatig is 8 3S 8 t2 8 49 8 68 9 05 7 8S 7 88 7 89 7 7 118 Oonda Moordrecht Nieuwerkerk Onpelle Botterdam BotterdBm Capelle Niouwerkerk Hoordrwht 7 ZOT M 7 48 8 58 Bl Kr 7 47 Z Zejir 7 68 9 01 N d L d 8 08 Voorb 8 07 9 18 11 10 11 18 Utreoht s sx 9 10 9 Goud 40 Amatatdam Wp 7 69 De reorganisatie der politie zal ook nog lang tot de vrome wenschen behooren althans de minister is nog geen stap verder dan vroeger Toen men aan de behandeling der artikelen begon bleek bet dat de Kamer onvoltallig was Dinsdag vuortxettiog Waarschyniyk zullen er wel avondzittingen noodig zgn in de volgende week Het is ons gebleken dat het besluit omtrent de Provinciale vaart ver beter mg door de Staten onzer provincie deze week genomen wel eenige meerdere toelichting behoeft dan het resumé der ingewikkelde diaeasaie kon geven De zaak dezer vaartverbetering waartoe met l stem meerderheid ia besloten beeft een zeer lange lydensgeschiedenia gehad die met een enkel woord moet worden hationerd wil men de beslissing van 4 Dec begrijpen De verbetering van het vaarwater tusa heu Rotterdam en Amsterdam maakte een ondurdeel uit van de Kaualenwet van 1878 Volgens dat voorstel zou het Rijk de verbetering van dien waterweg op zich nemen indien de provinciën Noorden Zuid Holtand zich verbonden elk IJ millioen gulden in de kosten van aanleg en jaarlyks 10 000 in de kosten van onderhoud by te dragen N i a verwerping van art 1 der Kanulenwet werd oor de Regeering nader met de provincies onderhandeld met dit gevolg dat in 1880 de Staten van Z Holland besloten genoemde bgdragen toe t staan mita de richting langs Goada werd genomen Daarover ontstond toen een conflict met de Staten van Noord Holland die reeds vroeger dergelgke bydragen hadden toegezegd maar die nn protesteerden tegen de richting langs Gouda omdnt zy daarin de bpstendiginf zagen der Goudscbe tolheffingen wellto bedoeling door Ged Staten van Zuid Holland ten stelligste werd ontkend Inmiddels werd het wetsontwerp betreffende het Merwedekanaal aangenomen terwy de Staten van Noord Holland conatateerden dat daarnevens de noodzakelgkheid van verbetering van den vaarweg Amsterdam Rotterdam bleef bestaan en de Staten van Zuid Holland tot handhaving der richting over Gouda besloten Pogingen echter om de Eegeering weder initiatief te laten nemen faalden Toen besloten in 1887 de Staten van Zuid Holland zelfstandig op te treden Zij namen het besluit den waterweg tusscheu de Mal egats1ui t te Gouda en de ringvaart van dnn Hoarlemraermeerpolder te verbeteren met verlegging en verboogiog van de brug van den Rgnspoorweg over de Gouwe Die werken werden geraamd op 1 573 000 De zaak bleef evenwel hangende zoolang tusscheu de Regeering en de Rynspoorweg Mpij geen overeenstemming waa verkregen tenaauzien der overbrugging De spoorw govereenkomsten brachten daaromtrent een beslissing maar de eiscben thans gesteld door den Staat en de Expl Mpg bleken van dien aard te zgo dat de kosten der brug werden begroot op 1 245 000 en dientengevolge het gansche werk zoo komen op 2 782 000 Daarnevens zou dan oog komen de resHtutie bg besluit van Nov 1892 aan Gouda beloofd voor de door Gouda gemaakte werken en het aan Gouda toebbhoorende rech tot tolheffing nl 232 698 en jaariyka 12 000 voor onderhouds eu bedien ingskosten Het waran deze baitenapotig hooge kosten waarbp thans het geheel zou te staan komen die de meerderheid der Gedeputeerde Staten bewogen het voorstel te doen om het plan te laten varen Daartegenover stelde de minderheid dat zeker zoo hooge uitgaven door het provinciaal belang niet waren gerechtvaardigd maar dat het toch niet aanging het werk der provinciate vaartverbetering sedert 1 880 ter band genomen te staken en het belangrgke vaarwater der Gouwe onverbeterd ta laten 18 18 18 58 1 06 1 18 1 19 1 88 10 55 Il O 11 09 11 16 11 86 ll SS 11 05 7 85 7 47 8 8 18 10 08 10 11 8 07 7 45 3N B A A 6 11 6 16 6 99 6 31 6 36 10 11 5 80 Die minderheid stalde daarom voor het nerk op beperkter schaal ter hand te nemen zoodat zon worden overgegaan tot rectificatie van de Krome Oouwe tot wegneraing der nauwten in de reobte Gouwe bez en ben de spoorwegbrug in de lyn Leiden Woerden tot verlireeding van den Ryu in de bebouwde kommen van AUen en Anrlanderveen en toteeuig graaf en baggerwerk ter gezamenlijke kostfo koopen De bekende overstappen van 12 cent die via Leidacbeplein gelden over drie lynen zttllen biyven bestaau De directie znl de inwerkingtreding van den nienwen maatr el nader bekend mi ea zg lioopt dat men er 1 Januari mede zal kunnen beginnen doch zeker is dit nog niet v n 878 000 behalve 20 termgnen van 15 000 voor oeverbekleeding der Gouwe Afgezien zon worden van het maken van een nieuwe spoorbrug en van de vmterrerbreeding aan de kom van Boskoop An van een nieuwe brug te WaddingBveen Thans zyn de definitieve cijfers bekend gemaakt van den wgnoogat van dit jaar in Frankrgk een oogst die buitengewoon gunstig is geweest In de laatste 10 jaren werd gemiddeld nog niet 29 millioen hectoliter gewonwonnen in 1893 was de oogst 50 millioen en wel van 1 793 300 hectaren terwijl in 1892 van 1 782 800 hectaren geoogst werd Per hectare is dos 28 hectoliter verkregen tegen 16 HL in 1892 De gezamenlijke waarde van den wgn van dit jaar wok dt op ruim 1 milliard j francB geschat of 25 francs per HL Daarvan rekent men l O millioen francs voor de fgnere merken Ook de appelwLJn cider is sedert 1830 niet zoo ruim geweest De hoogste cgfers waren 22 millioen H L lo 1848 en 23 in 1883 In 1894 werden 31 600 000 HL verkregen 16 millioen meer dan in 1892 en 12 millioen meer dan gemiddeld in de laatste 10 jaren De meerderheid van Gedeputeerde Staten kon in dit voorstel niet treden om dat zg daarin zag half werk en omdat zg de vrees koesterde dat tegenover bet tolvrge Merwedekanaal deze vaart steeds minder zou worden gebruikt Min of meer deelde de commissie uit de Staten in wier handen de voorstttllen waren gesteld dit gevoelea doch zij kwam op dien grond tot de conclusie de zaak niet te laten rusten maar wederom onderhandelingen te openen met NoordHolland en met het Ryk overeen vet beterde zoo mogelgk tolvrge vaart over t gnheele traject Rotterdam Amsterdam In den boezem der commissie was intosschen weder verschil omtrent de vraag of het besluit van Nov 1892 ten aanzien der restitutie aan Gouda zou wordeu gefiandboafd en de werken onder Gouda s beheer zouden warden overgenomen Vandaar twee verschillend geformuleerde voorstellen van meerderheid en minderheid die in de vergadering echter beide op den achtergrond raakten door het voorstel Visser c s dat ongeveer overeenkwam met dat der mindnrheid van Ged Staten Dit voorstel dat uitging van de gedachte dat van onderhandelingen niets meer te wachten ia raaar dat de hand aan het werk moet worden geslagen is nu met 37 tegen 35 stemmen aangenomen Volgens dit voorstel is dan beslist te handhaven het besluit betreffende de reatitutiëo aan Gouda en de gansche vaart van 5 Febr 1895 af in provinciaal beheer te nemen en voorts in bet vaarwater aan te brengen de volgende verbeteringen het rectificeeren van de Kromme Gouwe het vernieuwen uf versterken van de oeverbekleeding langs de Gouwe het wegnemen zooveel noodig der nauwtea in de Gouwe bez en beu de spoorwegbrug in de Ign Leiden Woerden het wegnemen der naowten van den Rgn in de bebouwde kommen van Alphen en Aarlanderveen het verbeteren van het V ofil der gansche vaart door batfgerwerken zonder vergraviug Slechts hierin wgkt dit voorstel van dat der minderheid van Ged Staten af dat aan een latere prov verordening biyf overgelaten te bepalen hoe en op wiens ko ten de oeverbekleeding der Gouwe zal plaats hebben eu aan een nader onderzoek overgelaten in hoeverre wegneming der nauwten bij de spoorwegbrag in de Ign LeidenWoerden noodig is De kosten van het geheele werk zgn geraamd op hgna 9 ton een last naar den heer Visser aantoonde weinig bezwarend voor de provincie danr de fluancieele toestand zoo gunstig ia dat men hg een zeer laag getal opcenten 8 grondbelasting 5 personeel reeds overscbotten kweekt Daar 1 opcent reeds f 56 000 vertegenwoordigt zou men wellicht gedurende enkele jaren met opcent kunnen volstaan Aan Gouda zal moeten betaald worden 12 000 aan bedtenings en onderhoudskosten van de door de stad loopende Gouwe en zoolang acheepvaartbeffiog vergund is de rente van f 232 000 doch deze som kon gevonden worden door een heffing van nlechta 1 cent per ton De onderbonda en bedieningskosten en het werk ten laate der provincie ziju geraamd op 14 190 Vaderl Naar men verneemt wordt by de A O M eene voor het publiek belangryke veraudenug in de controle op du trams voorbereid Er is plan de tegenwoordige overstapjes te doen vervallen en te vervangen door passepartouts Tegenwoordig vraagt men een overetapje voor de eene of andere Ign by de nieawu regeling zal men eenvoudig vragen een passépartoutc overstapje en zal men daarmee dan op denzelfdeu dag een tweeden rit kunnen maken op welke Ign dan ook het kaartje kan dus ook dienen als retour Men zal dua feitelgk voor 12 cent twee gewone kaartjes M 7 10 9 40 9 47 9 54 10 1 lO lO 4 60 4 67 6 04 5 11 6 80 6 66 6 03 6 10 6 17 6 86 11 41 8 60 3 48 1180 4 46 4 65 5 08 5 09 6 15 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 1 45 1 66 8 09 8 09 8 16 9 S5 9 44 4 40 5 55 18 08 9 48 3 10 4 08 DEN HAAI G O D B A 10 80 10 38 8 80 10 sHage 6 48 7 80 7 43 9 88 9 46 10 1411 3818 16 1 38 8 16 8 46 3 43 4 16 4 48 5 81 7 8 06 9 36 4 48 1 44 1 49 1 68 9 04 8 09 7 06 7 U 7 80 7 86 7 81 9 41 9 fi4 Toorb 6 64 N dL d6 69 Z Zegw6 08 BLKT 6 14 Zo K6 19 6 09 10 41 Onada 6 S0 7 60 8 1S 9 S6 10 6 10 611 j 031S 46 S SO S 46 3 1S 4 13 4 48 6 80 6 51 7 4S 8 85 10 08 UTHBOHTG OÜD A Utrecht 6 38 7 50 9 9 68 11 84 12 08 18 50 8 10 8 68 4 48 6 86 7 48 t 8 09 8 6010 0710 54 Harraalen 6 47 8 08 10 09 18 19 8 84 4 06 4 5B f 9 04 Woer en 6 53 8 10 10 16 12 86 4 12 w w n m i 10 88 jr Oudeièater 7 07 8 19 10 84 12 48 4 84 r l Ooad 7 80 8 38 0 84 10 87 2 06 18 66 1 88 8 60 4 87 5 80 7 08 8 80 B 41 9 82 10 4011 86 AMSTBRDA U Q O U D A AmatcrdamO 8 7 65 B 40 11 10 11 87 8 40 4 10 4 10 7 98 f 47 AEit amWp 5 60 8 10 9 65 11 86 11 4 8 55 4 86 4 85 7 40 10 00 Owd 7J0 1 89 10 U 1118 11 18 B OS I IO 5 18 9 8S 11 95 hopd eo eene kat gered en op ds Herenles overgebracht welke kort na den middag met de geredden te Nieuwediep terugkeerde De toestand van de Wandie waa intosschen gaandeweg ongunstiger geworden het schip waa bg de machinekamer gebroken en zat dientengevolge weldra tut aan het dek onder water Men vreest dat er weinig van terecht zal komen De namen der mannen die in weerwil van de onstuimige zee terstond bereid waren om de reddingboot te bemannen en zich niet ontzagen hun eigen leveo te wagen om dat der in gevaar verkeerende schepelingen te redden Hn Th Rgkers schipper C Bot J Bijl J Minneboo R Spits D Bot S Diedenhoven F van Brederode C Lastdrager C Klaassen en S Bakker Professor Tyndall heeft een tragischec dood gehad ontzettend voor zaue weduwe Door de jury van Iplïschouwing is nameiyk tealist dat hy vergiftigd ia door een noodlottige vergissing zyner vtouw die hem chloral ingaf in plaats van magnesia De arme vrouw deed diep geroerd eu onder een vloetl van tranen den gezworenen haar treurig verhaal Zy bad Eoodra zg hare vei issing ontdekte die aan Tyndall med eeld en zgn eerste gevoel was medelyden met haar lArme vrouw riep hg uit gg hebt uw man gedood H Het ergste is dat de arme vrouw nu ook misschien nog een vonnis krggt wegens onwilligen manslag De begrooting der gemeente Berkenwoude voor 1894 bedrasgt aan inkomsten en uitgaven 5012 28 Aan kosten voor onderwga enz ia uitgetrokken 2425 De getdleeniog welke de gemeente heeft gesloten voor het bouwen van eene school en onderwyzerswo ning wordt met 1 Januari afgelost en dau is de gemeente zonder schuld Uit Zuidhorn schrgft men aan de N l Ct c Aangaande de arbeidersbeweging alhier kan gemeld woruen dat op voorstel van de vereenigdo commisaiën voor vlasbewerking te Zuid en te Noordhorn door het gemeentebestuur is besloten het loon voor het scboonen per bundel onopgemaakt vast te stellen op 57Vg it Gisteren werd er gelegenheid gegeven tegen dat loon geschoond vlas in to leveren Niemand der arbeiders echter was daartoe genegen behalve een enkek die echter w na bedreiging door anderen het niet durfde doen Gisteren avood is er weer een vergadering gehouden waarin besloten is eene commissie af te vaardigen naar den commissaris der Koningin om bg dezen de belangen der arbeiders aan te bevelen en diens tosschenkomat iu te roepen De politie alhier rgks en gemeentereldwachter was met eenige rijksveldwachters en eenen brigadier versterkt Wanordelgkheden zgn er niet zooals Maandagavond voorgevallen De gemeente Opsterland is wederom eene Vereeniging ryker geworden die naar het zich laat aanzien van veel fint kan zgn Zg draagt den naam van Algemeen Belang en stelt zich ten doel om het opsporen van eventueel voorkomende diefstallen eu slachting vau vee gemakkelgker te maken Zg looft daartoe hooge premiën uit t w f50 voor hem die bg een voorkomend geval van het slachten van een Bobaap of varken voldoende aanwgzing weet te geven aan de politie en f25 voor hem die bg ontvreemding of het scheren van een schaap de noodige aanwgzing geeft De Vereeniging strekt zich voorshands uit over de dorpen Langezwaag Kortezwaag en Gorredgk De Standaard meldt omtrent den toestand van den beer Keucheuias De krachten nemen zichtbaar at de pgnen gannen nauwelgks een oogenblik van verademing en verweer tegen deze krankheid is er niet Gelukkig mag getuigd dat de geestelgke vermogens nog geheel helder bleVflli Op de tentoonstelling te Batavia is het bier uit de brouwerg tde Zwarte Ruiter van de firma J H Kutten te Maastricht bekroond met twee Gouden medailles Als aanstaande burgemeester van Roermond word algemeen genoemd de tegenwoordige burgemeester van Xochtenvrarde de heer Ranpp De predikant M te Beteren is gisteren naar wg vernemen voor den rechter van inatinctie te Arnhem verschenen als verdacht van onzedelgke handelingen Tn diezelfde zaak moeten verleden week Vrgdag ook reeds 9 personen onder wie 8 meisjes van 14 21 jaar door dien rechter zgn geboord Arnh Ct De machinist der Utrechtsche waterleiding maatschappij ontdekte gelukkig bgtgds dat baldadige handen de persbuis ontgraven hadden en de electrische geleiding die van het pompstation te Soesterberg naar het hoogreservoir leidt vernield was Thans heeft de directie der maatschappg f 50 uitgeloofd aan hen die aanwgzing kunnen doen welke leiden tot ontking van de daders De vorstelijke giH van f 10 000 aan de PrinaUendrikstichting is naar aan het Hbl medegedeeld wordt geschonken door eenen ingezetene van Amsterdam met de bekende initialen P W J De tamboers der grenadiers in de bernchte zaak der sergeants T v A en V d 8 betrokken zullen aan eene trengere tocht worden onderworpen en daartoe worden ovei eplaatat naar het algemeen depot van discipline te Vliaaingen Het bestuur der huishoudschool te Amsterdam stelt zich voor begin Januari eenen cursna te openen tot opleiding van dienstboden voor alle buishoudelgk werk De cursus zal 4 maanden dagelijks van 9 4 uur duren tegen betaling vau f 1 per maand de leerlingen moeten ten minste 13 jaar oud zgn en een goed getuigschrift van het hoofd barer school of andera de aanbeveling van een bekend persoon kunneü overleggen Omtrent de te Amsterdam id omloop zgnde valsche muntbiljetten van tien golden is het Hbl in staat gesteld nader de volgende mededeelingen te doeo De valsche biljetten dragen in de hoeken de letters HF en het janrtal 1892 met de naamteekening des ministers Üe Beaufort wat evenwel nog geenszins bewgst dat alle biljetten geteekend mei den naam van qxï minister Pierson echt zgn Immers uit alles blgkt dat de biljetten niet photographisch doch lang een anderen weg zgn nagemaakt Ware het eerste het geval dan moesten zg dragen den datum 1 Sept 1888 met de niiamteekening Beaufort eo niet het jaartal 1892 Blgkbaar is de naamteekening er als stempel onder gezet er kunnen dus ook valscbe biljetten zgn met den naamstempel Pierson De valschheid der biljetten ia echter voor een ieder te zien door het geheele gemis van de watermerken rauntbiljet en 10 Verder is de strafbepaling die aan den achterkant der echte biljetten daidelgk is afgedrukt op de valschó biljetten totaal onleesbaar en ia hei cgfer 10 in het medaillon aan den achterkant donkerblauw Het geheele uiterlgk van het valache biljet ia groeuachtig vooral aan deu achterkant Deze kenteekenen zgn voor het publiek ruim voldoende om de valsche biljetten te kunnen herkennen De opmerkzame beschoawer zou nog kunnen opmerken dat de F zeer onzuiver is nagemaakt en dat de kartelrand van het achtermedaillon ook zeer slordig is afgewerkt BoitenlaDdsch Overzicht Bg de artikelsgewgze behandeling van het wetsontwerp tot regeling van de verantwoordelgkheid der patroons tegenover hun werklieden iu het Engelscho Hoogerhois was aan de orde een amendement van lord Dudley De strekking daarvan was dat de werklieden roet hun patroons contracten tot verzekering tegen ongelukken zouden mogen sluiten buiten de bepalingen der wet om Het amendement werd namens de regeering door lord Ripon bestreden maar door het Hoogerbuia met 148 tegen 28 stemmen aangenomen De rede waarmede de heer Dopuy het voorzitterschap der Fransche Kamer heeft aanvaard heeft zich door waardigheid gekenmerkt Blgkbaar heeft hg er naar getracht om den indruk te geven dat hg doordrongen ia van het besef dat de eerste plicht van den voorzitter onpartgdigheid is en hg heeft een gelukkig woord weten ze vinden om goed te maken wat hem als minister wegens sommige door hem gebezigde harde uitdrukkingen door radicalen en socialisten euvel ia geduid De vrgbeid vau de tribnne aprak hg onder andere is de gemeenschappelgke waarborg der partgen de raiBon d étre en de eer van het parlementaire regeerstelsel Het zal mgne eerzucht zgn en laat ik zeggen mgne eer in dat opzicht en in zoovele andere gedachten te wezen aan de overleveringen door mgne uitstekende voorgangers in het leven geroepen De rede had nóg eene groote verdienste zg was kort eu duidelgk en stak dus niet weinig af bg de lange vervelende en hier eu daar duistere Verklaring waarmede hij als minister president in de nieuwe Kamer was gekomen Hg heeft deswege dan ook vrg wat moeten hooren en de lea heeft hg zich blijkbaar ten nutte gemaakt De Hongaarsche miuister van justitie Von SzÜagy heeft zooals wg reeds mededeelden bij de volksvert euwoordiging het ontwerp op het verplichte boxgerlgk hawelijk ingediend tegelgk met het ontwerp betreOènde den godsdienst van kinderen uit gemengde liuwelgken geboren dat door den minister van eeredienat graaf Csaky aan de Kamer ia overlegdDeze beide wetsontwerpen vormen de hoeksteeuen van eene volledige kerkelp politieke herrorming Tot dusver was het huwelijksrecht in Hongarge geheel op kerkelijke leest geschoeid en voor ieder erkend kerkgenootschap anders thans wordt voorgesteld dit gelgk te maken en het bnrgerlgk buwelgk als verplicht in te voeren Een huwelijk zal voortaan slechts geldig zgo yoor de wet als het door den ambtenaar van den bui erlgken stand voltrokken ia willen de gehuwden hun echtvereeniging ook kerkelgk laten inzegenen dan kan dit na de voltrekking van het burgerlgk buwelgk geschieden doch daar houdt de staat zich geheel buiten Het kerkelgk buwelgk raag echter niet vÓdr het burgerlijk buwelgk voltrokke worden bggevolg kan het bui ertyk buwelgk voltrokken worden zonder den kerkelgkenzegen doch kan geen kerkelgke inzegening plaats hebben ala niet vooraf het huwelijk burgerlgk is voltrokken De overige bepalingen aa bat ontwerp sluiten zich geheel aan bij het kerkelijke meer bepaald by het katholieke recht vooral wat betreft het verbod van huwelijk eu de echtscheiding Deze laatste is slechts enkele gCTalleu mogeljjk Het verbod van buwelgk is zeef uitgebreid ook het buwelgk van een man met de zuster zguer overleden vrouw is verboden Op dit gebied het vergemakkeIgken van het huwelijk eu de echtacheiding zal wel voornamelgk de atrgd loopen als eerst he burgerlijk buwelgk iu Hongarjje recht van bestaan heeft Voor huwelijken tuaschen vreemdelingen en oor huwelijken tuaschen Hongaarsche ingezetenen in het buitenland gesloten blgven de bepalingen der internationale verdragen van kracht zelfs als ze in strijd zgn met de Hongaprsche wet Het ontwerp betreffende den godsdienit van kinderen uit gemengde huwelgken moet eeu misstand wegnemen die reeds te tang in Hongarije heeft bestaan Tot nog toe bepaalde de wét tot weike religie kinderen uit gemengde huwelgken geboren zoudan behooren Het nieuwe ontwerp laat de rfigeliug hiervan geheel over aan ouders wgl het een zuivere particuliere opvoedingsquaestie betreft De Weener correspondent van de Tunes heeft uit goede bron vernomen dat de Russische regeering het bevaarbaar maken van den Kiliamoud van den Donau ooodzakelgk acht Handelt llusland in deze zaak volgens hfljre eigen inzichten dan zou dit aanleiding kifnnneo geven tot een internationaal geachil tepzg de overige in de Donau commissie vertegenwoordigde staten hunne meeening gewg ijd mochten hebben De Russische gedelegeerde had indertgd gepcK d den Kilja arm de natuurlijke grenb tusscheu Rusland en Dohrudscha buiten het rechtsgebied van de commissie te houden Hg beweerde steeds dat de commissie niet meer het recht had ziuh met de beide anderen mpudingen van den Donau bezig te honden nu zü in den beginne uitsluitend hare aandacht gewgd had aan den Sulina mond Üe Britsche gedelegeerde bestreed evenwel de meening van den Romanenko en mü uitkomen dat de cotomissie de anderen mond niet mocht prgs geven dan wanneer dit duidelgk bg internationale overeenkomst bepaald werd De overige letfon vereenigden zich allen met dezienawgze van den Britschen gedelegeerde en verklaarde daft alleen om technische en financiële redenen de commissie zich tot nog toe niet met dien arm had bezig gehouden Niettemin toekende Romanejjko bet in 1881 vastgestelde aanhangsel van de Acte Publiqoe van 1865 slechts onder voorwaarde dat art 5 en 6 daarvan niet van toepasatng zouden zgn op den linkeroever van den Killia mond De Porte protesteerde nu ook krachtig tegen de zienswgze van Rusland De latere Hóbart Pacha maakte in 1883 in de Eastern Express een brief openbaar waarin de Turk actie regeering te kennen gaf dat zij van raeening was dat de mogendheid tot wiona gebied de Kilia arm behoort nie alleen den geheelen handel op kie rivier in handen heeft maar ook een flank aanval kan ondeifoemen op elk leger dat in het zuid oosten van Europa handelend optreedt Hohart Pacha merkte verder op dat die mogendheid een Gibraltar aan de Zwarte Zee koo stichten De Kilia is de voornaamste mouding van den Donau c schreef bg en zou indien scheepvaart tot zich trekken f Een eerste klaaae haven kan gemakkelgk daar gesticht worden en Rusland poogt natnurlgk havens te bonwen die de Zwarte zee tot een Russisch meer zonden maken Zoo stonden de zaken en de oprakeling der quaestie is in verband met de in den laataten tgd vertoonde bedrgvigheid van de Kussiache zeemacht van veel belang Uit Madrid werdt gemeld de maarschkalk Campos een zeer openhartig rapport aan de regeering gezonden heeft waarin bg den geheelen fortenhoQW te Melilla ondoeltreffend noemt en maatregelen voordraagt tot onderdrokking der wapenaluikergen en andere mis bruiden MiAr tevene verlangt bjj volmacht om met den broeder des Sultans te onderhandelen over de bestraffing van Arabische aanvallers en over waarborgen voor handhaving der grenswgziging alsook over het afbakenen van een onzgdige strook tusachen het Kabylenland en het Spaansche grondgebied Te Madrid waar de openbare meening nieta liever verlangt dan een spoedige tuchtiging der Mooren begint men zich rfngerust te maken en te gelooven dat weer onderhandelingen niet de Mooren worden aangeknoopt Daarom is toch de vtM3ht genei aalc niet naar Afrika gezonden VlBsoberU Bericht Ammerstol 8 Dec Van Zaterdag 2 Dec tot en met Vrijdag 8 Dee zgn alhier ter markt aangevoerd 29 Zalmen prijs per kilo van 1 20 tot ƒ 1 40 Kralingen 8 Dec Deze week wttden ter markt aangevoerd 327 winterzalmen prgs ƒ 1 20 a 150 per 5 ona A van OS At S 73 73 Beurs van Amsterdam 8 DKCKWBBR iVor kn 88 98 101 94 78 8 78 18 64V 6 Vs WU 108 69 6 V 87 98 98 107V 580 680 lOOV sevs 100 809V 146 102 loov 187 91 61 81 97 98 169 18 108 4 139 103 106W sr 10ï 136 183 BOV 86V 7 1 103 81 10 108 68 68 13 81 107 106 100 9 TI 105 slotkoen 78 18 108 87 A 4 86V 8Vs 98V 80 186 eo 70 cViuiBUND Jart Nod W 8 i i dito dito dito 8 dito dilo dito 8 i UONSJIB Obl Ooudl 1681 88 4 talis InBohrij ing 1S6S 81 6 ÜOSTINI Obl iupapior 1888 S dito in zilver 1868 5 Po TUOiL Oblig met liolet 3 dito dilo 3 RusLiND Obl Oost ie Serie 5 dito Oeconi 1980 4 ditobjBothl ISSll 4 dito b j Hope 188 0 4 dito io goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 5 SpiNjc Perpet aehuld 1881 4 Td k ij Gepr Oon leen 1890 4 Gec leeoiag serie 1 fjeo leeoiDff serie C ZuiuApa Slp Bec I obl 1898 8 Mhioo Obl Buit Sch 1890 6 VlNEZtJELA Obl 4 onbep 1881 AusTElDiM Obllgatien 1861 3 i RoTTtSDAV Sted leen 1886 S i N D N Afr Hscdelsv Band Arendsb Tab Mtj Certiüoatea D iiMaalsohapp dito Arob Hypotheeltb paodbr 4 CiilL M der Voratenl aaad a 6r Hypolheekb paiidbr 4 Nederlandaohe baak aand Ned Uaodelmaatsob dito N W i Pao Hyp b pandbr I Eott Hypotbeekb paodbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OosTENR Oost Hong baukaand RusL Hypotheekbank pandb s AHEaiKA ICquit bypotb pandb 6 aiw L i Pr Lien eert 6 NiD Holl lJ Spoorw Mü aand Mij tot Kipl ï at 8p aand Nod Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 lTALlE Spoorwl 1887 89 A Kobl 8 Zuid Ital Spirmg A H obl 8 PoLEK Warschau Woenen aand 4 Ruil Gr Russ 8pw Hij aand 5 Baltisobe dito aand 108 106 71 Fastowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Kursk Ch Azow Sp kBp a ad 5 Losovo Senrait Sp Uj oblig 6 Orel Vitebak rlilo oblig S ZoidWest dito aand dito dito obUg 4 10 86 18 AHEMKA Cent Pao Sp Mtj obl 6 Otio Si North W pr O r aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Rio Gr Spm eert v a Illinois Ceotnl obl in goad 4 LouisT NaabrilleCerttr aand Mexioo N Spw Mg lelwp o 6 Mies Kansas T 4 pet pr aand N ïork Ontorio t West aand dito Fenns Ohio oblig 6 Oregon Calif la hvp in goud 5 St Paul Minn Ii Hanit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dilo Lino Col Ie hyp O 8 Canada Can South Cert r aand ViN C Ballw kNaï leh d o Oi Amaterd Omnibus M aand Eotterd TramwegMaats aand NlD Stad Amsterdam aand 8 Stad Rotterdam aand 3 Beloib Stad Anl rorpenl887 S i Stad Brnasel 1886 2 HoKo TbeisaBtgullrQesellsob 4 OosTENK StaaUlmning 1860 6 K K Ooat B Cr 1880 S Spanje Stnd Madrid 8 1868 Ned Ver Bei Hyp Spobl oerl 6 Deo Watergetyden Hoog Laag Hoog Laag Zond 10 6 56 8 ïl 7 18 3 88 Maand 11 7 81 8 66 7 48 4 18 Dinad 18 06 4 81 96 4 tO