Goudsche Courant, dinsdag 12 december 1893

INo 62S4 Dinsdag 13 December 1803 3Sste Jaargaii0 flOTIDSOIE BOHAOT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Jilgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De pijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wordea berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd VerkrjJRbaar bij M PEETERS Jz N B A ts bawiJB van ecbtheid is 3n cachet en Vurk steeds voorSGHIËDAM I ïion van den naam dor Firmn F HOPPE Wed Ül MOL Korte Tiendeweff D 3 is het goedkoopste adres van Nieuwe paxaphien en reparatie Quud SnelpsTKlruk na A Bauiiiuil k ZooH Woaofd ia 8 45 6 10 05 S 80 Donderd 14 26 5 61 50 6 16 Vrjjd 16 10 18 6 88 10 89 7 04 Zaterd 16 U 06 7 81 11 83 7 04 BprlngtU 10 Deo Zon Maan Opg Ondcrg 40 10 83M4 8SA 11 11 09 6 18 11 88 7 16 1 11 60 8 31 18 Dm 8 05 8 41 14 04A 9 48 19 8 10 8 46 16 U 11 06 25 8 18 8 48 16 a EK M 81 8 13 8 68 BurgarlUk Stand GEBOREN 6 Uec Cornelia ouders A BijUnd eo C A an der Ree 7 Arend Cornohsj ouders J van Duin en M EMichnëliB 8 Hendrik ouders J Vuijk en H Euis 9 Bernardus Franciscus ouders O J de n en G de Jong OVERLEDEN 6 Dec L M Zwanenburg 15 m 0 Raapi 20 m 7 R L Koninft 2 j J J Ern t 2 j 9 m 7 M J van der Valk 10 j 8 C M Goudriaan 2 j U lu 8 F Ideinga 9 ra A Matre 8 m J A Gretser 2 m ONDERTROUWD 8 Dec G Braani 26j en E Herrkens 25 j APVERTENTIfiN BeTBllen ran eene Dochter N BESZELZBN Esinn Gouda 8 Dec 1893 Paillissement H Neuts Krachtens bevelschrifb ran den Edel Achtbaren Heer Eechter CommisBariszaldelw ede vergadering tot rerlficatie der schnldrorderingen worden gehonden op MAANDAG 15 JANUARI 1894 des voormiddagste lO nnr in een der lokalen van het Gerechtsgebouw te Rotterdam De Curator Mr M M SCHIM Ti m LOEPP Adrocaat en Procureur te Gouda STABS UÜZIEKSOSOOL Openlsaar Ezamen op WOENSDAG 30 DECEMBER a s ten 1 nnr s namiddags en avonds ten 6 t uur in de zaal KoUbaan der Sociëteit Ons Genoegen Inschrgving van lieerlingen op DONDERDAG 21 DECEMBER a s s namiddags van i nnr in het gebouw Arti Legi Ouders en Voogden worden indachtig gemaakt dat tuBBchentgds geen leerlingen worden toegelaten De Secretaris J F C W ADELS Wegens bat zachte weer worden de voorradige Winter en Reg enmantels vroegtydig voor Spotpr zen opgeruimd in de FINALE UITVERKOOP bg I 8 KEISER Korte Tiendew BIËttBOTTËLAKIJ Korte Tiendeweg D 93 De ondergetekende beveelt tich bg voortduring beleefdelgk aau voor de LEVERING der Berête Soort BIBRBS uit de Bronwerg db GtKaooNoB Valk € Van Votlenhoven s liixtra Stout voor Bloedarmen Maaglgders Zwakken en Kraamvrouwen als meest Versterkende Drank door H B Doctoren aanbevolen wordt door mg steeds belegen afgeleverd Vraagt s v p PRIJSCOURANT H VM WUUGAABDEN TANUAItTSKN W J en Lion BÜtz NIEUWCNDUK bij den Dam 241 AMSTERDAM Op WOENSDAG DONDERDAG en VRIJDAG U CONSÜLTEEREN ilarkt 154 Gouda Compleete Tandheelkundige Inrichting Van af Mz AIVDAG tl j EC tot 51 DEC zullen nog MANTELS EN MANUFACTUREN tot ongekend LAGE prijzen worden OPGËRlliD BAHLMAM Co Spaar en Hnlpbank te Gouda HET BESTUUR maakt bekend V dat de Laatste Zitting in 1B93 zal plaats heb ben op Z TE11DAG 13 UECEMBËIt 1 dat de Eerste Zittingf rn 1894 zal plaats hebben op ZATEUDAG 13 J A MJAUI 3 dat tot Bijschrijving der Uente over 1893 g elegenheid zal bestaan in het g ewone lokaalin het Gasthuis van MAA XDAG 8 JAMIAUItot en met VU 1 1 DAG 12 JAKUAUI 1894 telkens van 8 9 des avonds Alle houders van Spaarbankboehjes worden opgeroepen om een dezer avonden de Uente tedoen Bijschrijven daar nalatigheid in deze bij terugvraag van gelden tot vertraging zou kunnenleiden I Het Bextuur voornoemd 1 Mr J FOpTUIJN DROOGLEEVER Voorzitter D feUUTER Secretaris L1JM038 Levensverzekering IVIa lschappi Opgericht in tSX Verzekeringen in geval van overtyden gemengde op een bepaalden dag en gecombineerde Uitzetverz eringen Lytrenten FDIEB OODE SCHIEDAMMER GENEVEE Merh s NiaHTOAF 2 Zich te vervoegen voor alle inlichtingen en prospectnsseu by den Hoofd Agent te Gouda den Heer W C WBBNISK Bleekersingel R 201 SOLIEDE AfiENTEN GEVRAAGD PflANSCHE STOOMVEEVEEU Clieiiiiscb eo Zwitsersclie Wasscherij Gabrevetoerd door Z M den Koning der Belgen 11 Oppenbeimer Holterdam Specialite V oor het stoomen en verven van alle Heereh en Dameskleedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tatelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek TuUes Kanten Veeren enz Alle goederen knnnen in elkander bljjven en worden onsoh delyk voor dyiezondheid bewerkt Goederen kunnen iMW i n afgeleverdworden li AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 OPENBARE YERKOOPING ten overstaan van den Notaris G C FüRTÜIJN DKOOGLEEVER op DINSDAG 12 DECEMBER 1893 des morgens te elf uren in het Koffiehuis HabsiONiBc aan de Markt van Nn l Een goed onderhoadeo ruim ingericht van vatcrieiding en velerlei gemak voorzien WIHSEL EN WOOmiS grooten TUIN en ERVEN staande en liggende aan de Gouwe te Gouda wjjk C no 12 uitkomende aan het water van Achter deVischmarkt en met een uitgang aan het Voshol tezamen groot 4 aren C9 centiaren Teaanvaarden 1 Januari 1894 Het Huis waarin met goed gevolg de Kruidenteraxank gedreven wordt en voor welke het paud en de ligging allezins geschikt is bevat beneden de Winkel 3 Kamers Keuken en 2 dinke Kelders en boven 2 ruime Kamers met alkoof en 2 zolders M i Ben op gunstigen stand gelegen Winkelhuis en ERF met afeonderlyk BOVENHUIS aan het Veerstal te öouda wyk B no 127 en 127a Verhoord bj de week beueden voor 3 en boven voor ƒ 1 00 No 3 en 4 Twei HUIZEN en ERVEN in de Korte Akkeren te Gouda wgk P no 416 en 417 Verhuurd bg de week elk voor 1 No 5 en 6 Twee HUIZEN en ERVEN op het Weeserf achter den Oroeneweg Ie Gouda wijk L no 128 en 129 Verhoort bg de week elk voor 1 10 No 1 en 8 Twee HUIZEN en ERVEN u de Aaltje Baksteeg aan de Gouwe te Oouda wyk C no 204 en 205 Verhuurd bg de week voor 1 50 eo ƒ 1 20 En No 9 Een HUIS en ERlf aan de Vlaarasche Haven of Bleekerskade te Gouda Wflk P no 14 Verhuurd by de week voor 1 10 De perceelen zyn de 3 laatste werkdagen vóór den dag der verkooping van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda Wie zeker zijn wii de Echte £ i 6l CflCfU te outvangon tesanii ngesteld en na vele prcefaemingen in den handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr IdiohaeUs vervaordigd op de beste machines in het vereldbercemde étabblissement van Qebn Stollwerck te Keulen eitche JDrTDieJ tieliV Cikel Cacao in vierkanten bnasm Deze Eikel CacBO is met mdk gekookt eene aangename gezonde drank voor d gel ksch gebruik een i 2 theelepeli ran t poeder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij gevü van diarrhee slechts met water te gebrniken Terkrügbaai bjj de Tooniauiste H H Apothekers ens p Vs Kg V Ko proetbn ee t 1 80 c 0 90 o 0 35 OeneraalT6tl genwaord ger Toor Heder hmd Jullin Matienidodt Amaterdam Kalveistrut 103 lii 1 ir 3t Abonnement ToorttelUng TivoliSchoumburg Direcüe DE VOS VAN KORLAAR DONDERDAQ 14 December 1893 itmibe Tooneelspel in 5 bedrgven van VICTORIEN 8ABD0Ü vertaald door X Y Z Aanvang half 8 uur S Gewone bepalingen en prgsen BINNENLAND aOÜDA 11 December 1893 Maaï wjj reruemen ia door den heer Dr Leredi ter erkenning van ondervonden welwillendheid vanwege de afdeeling Qonda van het Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond aan die afdeOling een flinke gift in geld aangeboden Na Donderdag B s inde Zaal Kunstmin alhier rdon s Doba wordt gegeven door het Hotterdambche gezelsohap van de heeren De Vofl en Van Korlaar een stuk dat voor Koover ona bekend hier nog niet werd opgevoerd zal zeker velen niet onwelkom z n de volgende mededeeling omtrent dit tooneelspel juist naar aanleiding van de opvoering door dat gezelschap dezer dagen gedaan in bet N V d D door dea heer J H Rosling Na gewezen te hebben op Sardou s meesterBtok kLes pattesdemotichec schrgH h 3ardon is het niet te doen om bet tooneel tgi i afspiegeling te laten z n van het leven dat leven te zien worden en ontwikkelen in fl ijd en overwinning neen zyu eenige be geerte is te behagen te charmeeren Volmaakter rmeur dan Sardou bestaat er niet Bovendien ferstaat hg uitnemend de kunst van den tooneelbouw van het maken van stukken in navolging van Scribe terwgl het voorbereiden van scènes geen enkel geheim voor hem heeftDeze eigenschappen verklaren dat Sardoa s achepsela geen menschen maar tooneelhelden zyu van bordpapier die s avonds als het scherm gevallen ia opgeborgen worden Toch wortelen alle comedies en drama s vau Sardoa in schijn in het werkelijke leven doch slechts in achyn Steeds heeft hg de handigheid gehad om er iets actueels aan te verbinden hoe oppervlakkig ook Zoo ontstond o m Doaa in het jaar 1877 In Ffankryk vertelden velen na de vernedering van den oorlog 1870 dat de Daitfichers veel van hunne zegepralen aan spionnen te danken hadden en dut na dien tyd wederom spionnen in dienst van Duitachland werkzamer waren dan ooit Sardoa verkeerde tuaschen 70 en 77 veel in Versailles en leerde daar van nabg vele vre mdaoortigheden uit de politieke wereld kennen ook een schoone weduwe van wie men wist dat zg geheime berichten overbracht en die daarom nteeds omringd was van diplomaten die haar de meest onware mededeelingen deden om op een dwaalspoor te leiden Het leren van den beloop der Holitje e peisonen leorde hij uader kennen in FEViLL ETOX ï e Geheime Bezoeker iXêor hei DmiUch 2S Moet ik Bcbada l den dao is het mijn saalt Neen die Terantvoordiog treft ook don eigea reokter bij hem dis zioh van zijn plicht als uv bejohermer zoo slecht heeft Kekvreten Mga beaohcrmerP Hilda trad met trotaoh opgeheveo hoofd terug Geen man heeft het recht xioh alt zoodanig op te irerpen of het ware Nu vroeg hjj terw l het bloed hem naar het hoofd it eg Ken echtgenoot eeide z j zacht En de ware vriend voegde hij er bij Ja MeinhanI maar bet is geen ware vriend die wanneer hem vi vUlig een post trordt opgedragen daaraan een zekere afhankelijkheid wü vaatlcnoopen We hebben na genoeg geredeneerd taton we daarom onze zaken afdoen Oaef nu Nwn ge krjjgt het geld niet In plaats van het pakket in die gebiedend uitge n e hand te leggen stopte hij het doodleuk weer in fiJD loaaenaar en sloot die af Gij onthoudt mg mjjn eigendom riep luj toornig nit Tot later ja Hoe durft ge zoo iots gij handelt tegen de wet Dat is zoo en het staat u vrij mq aan te klagen een winter dien hy te Nizzadoorbracht Reeds vgftien jaar had hg een somber drama in portefeuille TEspionnec dat met den dood der heldin eindigde De kennis te Versaitlea ea te Nizza opgedaan bracht hem er toe TKspionne geheel om te werken en het onstaan te geven aan Doka Sardou die dit met Molière gemeen heeft dat hg al neemt wat h z ne gading acht heeft io Dora een dankbaar gebruik gemaakt van Dnmaa Le Demi moude zoozeer dat men het in de di en der nieuwheid noemde Le Demi moude politique Evenals Marcellea in Le Demi monde bidt uit de hel der ver cl or venheid verlost te worden en er uit verlost wordt door een buwelgk met een braaf man in z n soort hoopt Doka uit de zonderlinge wereld waarin zij leeft en wereld van diplomaten politici gelukzoekers en gelukzoeksters badgasten enz een man te vinden die haar brengt in de ware wereld Ook zg vindt dien man waarmede haar wensch vervuld wordt eene goede liefhebbende vrouw te zijn voor haar man en eene goede moeder voor hare kinderen De overige hoofdpersonen van Le Demi monde vindt men ook in Doea terug Nanjac is Maurillae geworden en Olivier Favrolles 0m de gelgkeais der bgpersouen van Zeckamet Mistress Clarckson om de zonderlingevreemdelinge de moeder van Doka begrepenvelen dat Augier s 1 Etrangère Sardou tot meerdan model had gediend en verdoopten zg Dora vroi eens in Les tfangèreBr De eerste voorstelling van Doha te Parijs met Blanche Pierson in de hoofdrol had plaats den 2 In Janoari 1877 voor een talrgk en uitgelezen publiek en had een ongekend een schitterend succes c Hierna herinnert de heer RÖasing aan de triomfen met dit stak indevtgd behaald door de vereeuiging Het Nederlandsch tooneel met mevrouw Ellenberger als Dora mevrouw Kleine als gravin Zecka en acteurs als Veltmao Moor Morin en Schoonhoven Aan Moor vooral brengt de heer Rösaing alle hulde Moor aan wien onlangs Royaards in de Tribane zulk een warm geschrevenopiltel wydde dat zeker door alie vrienden en bewonderaars van dien taleqtvollen acteur in raste waartoe ook w behooren met instemming en genoegen zal gelezen zgn DoRA was in Rotterdam oog nooit vertoond en al kan de heer Rössing onder den indruk van de vroegere uitstekende opvoeringen zoo goed verzorgd met xeen weelde van decors van licht van bloemen van schoone vrouwen en van coatumesf en met voortreffelyk spel haar niet onverdeeld prgzeu zg had veel succesDe recpos iit Ier N R Ct wgdde een zeer ik onttrek mij niet aan de gevolgen Eer bet gerecht mij gedwongen heeft bet geld af to slaan verloopt er nog heel wat t d en kan er nog heel wat gebeuren Het ia beter is whijn dan m werkelijkheid tga geld kwijt te zgn Gij begaat een breuk van rertroumen eeo breuk van recht riiip Üilda uit en hare oogen waarin tran blonken rioblten zich met baat op Meinhard Het vertroawen dat niet bostaat kan niet verbroken worden antwoordde hg ol gramschap Het was sleohla sen dwaaabeid om aan het vertroawen van u te gelooven Hilda Wat nu de reobtquaoBtie betreft liever daarin te falen dan mijn plicht jegens de vriendichap te sahendea die blijf ik getrouw Getrouw F Ik ontsla u daarvan voor altgd I Hilda 1 Gij zetf Meinbard hebt de banden met geweld loagetrokken Dat is nooit meer goed te maken Ge zijt te boos vriendin dat onweer zal wel overtrekken l ICan zgn I zei ze op knorrigen loon Zg kende zioh zelf niet meer Onder het voorwendsel een misbruik te verhoeden en er dan zelf een te begaan ia beneden kritiek £ r kwam geen woord over zijne lippen geen trek bewoog zioh hg was zoo wit als marmer go worden Toch zag Hilda wol dat hij nog vaster besloten was dan ooit t Was een pijnlnk oogenbUk gelukkig voor haar verscheen de haliknoobt om te melden dat de mama van haar zwager beneden met bet rijtuig op haar wachtte Geheel verward verklaarde Hilda oitvoeng opstel daaraan schreef in t algemeen veel meer waardeerend over de opvoering in haar geheel en eindigde zgne besrhoawiog met deze woordui Ën utt het geheet Ia Dora geheel tot zgn recht gekomen N eens men mocht het in Tivoli niet verwachten Maar door dit gezelschap dali misschien zgue beste triomfen heeft gevierd in stukken waarmede het den minsten dauk heeft geoogst is het stak hoogst verdienstelgk vertoond en dit doet ons zooveel genoegen omdat Tivoli met Doha zeker kan zgn ffèUI t publiek te trekken en te houden De opvoering a s Donderdag is echter in elk geval interessant èn om het stuk Sardoa s werken zgn het aanschouwen steeds overwaard ón omdat het gezelschap van den Rotterdamschen achouwburg in zgn geheel op de planken komt Ook mevrouw RössingSablai rolles treedt dau op Woensdagmorgen was het feest op de Wilhelmina school van het Departement der Mij tot Nut van t Algemeen te Woerden De kleinen die allerlei spelletjes uitvoerden liedjes opzeiden of zongen werdeu door Sinterklaas rgkelgk onthaald op het beroemde en zoo geliefde gebak naar z jn naam genoemd voorts ontving ieder een kleinigheidje een stukje speelgoed mede naar huis Als naar gewoonte was Sinterklaas in vol ornaat op de achool verschenen Het wéi f aardig te zien zdq vertrouwelijk als de kleinen met den kindervriend omgingen Naar men verneemt bestaat t plan tè Amersfoort een afdeeling van t Heilaleger te vestigen Op eene sphool te St Gilles Brussel vermisten de leerlingen telkens overjat tt en regenmantels Sindelgk is nu uitgekomen dat een jongentje van zes jaren daarmee naar huis ging waarna ze door zgne moeder werden verkocht Deze vrouw is in hechtenis genomen Ht St Anna Parochie meldt meu Het is begrgpelgk dat men hier t enwoordig geheel onder den indruk leeft der jongste branden Vooral die van gisterenavond heeft de spanning en den angst van velen verhoogd Meer en meer windt het vermoeden veld dat men te doen heeft met een komplot van personen en de gedachte is niet geheel zonder grond van waarachgnlgkheid dat de brand van Donderd avond heeft moeten dienen als afleider voor de verdenking tegen den zich te Leeuwarden in hechtenis beviudenden S hem dadelijk te zullen volgen eu met een koelebuiging verliet zg Meinbard Eerst toen Hilda door mavrouw Rohrwek met strenge gebaren werd ontvangen schoot bet haar eerat in boe of deze op het idee waa gekomen haar d r te zookau Mevrouw toate bet raadsel spoedig zelf op ze wu met Frant naar de stad gereden en had toevallig gehoord dat ze bg Meinbard wai Mga lieve kind zulk een vriendschap is onge schikt Men kan niet voorzïcbli genoeg zijn Da booze wereld maakt altijd aan en opmerkingen Daarvoor ben ik echter niet bang Goed goed hartje zei de oude vrouw toetasppig daarvan beo ik overtuigd Het ie al een oude vriendschap Toch boud ik het voor bet beste om den menaohen den moad te stoppen dat ge zoo gauw medelijk trouwt Altijd weer dat vervelende refrein Hilda gaf geen antwoord maar viel met haar afgemat hoofd iu de kussens van den wagen terug Hilda kwam met hoofdpijn thuis en het word er niet betor op toen e zich het geheele onderhoud met Meinbard nog eens voor den geest riep Was zg een man geweest men zou haar zoo niet beleedigd hebben Ze wist niet hoe ze nu aan gold moest komen en besloot haar broer oog eens onder handen te nemen miaaohien kon en wou hjj haar nu helpenZie sloeg daarom den weg naar de werkkamer van Frons ia en reeds was zg bn de dear om naar binnen te gaan toen een hartelgk gelach hare ooren trof Wat was dat F Hilda meende dat hoor broer alleen in de kamer Dat men meermalen bg de jonnte branden de uitdrukking zeis uit den mond der VTOOwan kon hooren ja zoo moet het eerst kMWP zal het beter worden bewgat de staipmiiyd die hier te nwoordig onder een defil der be volking heescbt Vrgdagmiddag is de justitie nit Leet iden verschenen om naar aanleing der bratt ffp onderzoek in loco in té aMlen Verschillende personen K p verhoord flft onderzoek werd tot laat ia den avond voprtgezet Tegen de chunr die DoadexdAMfavd brandde was een kruiwagen gepbutsiigi ocawt van den mesthoop Zoo was bet K i b reiken Van dezen kraiwagap droop d9 petroleum af toen men hem vond stmu In de afgeloopflu nacht is te Arphett ag broken of ingeslopen in 4 Arnh Bibliotheek aan de Oroote Markt Het slot v qen der leasenaars is verbroken en het geroede gelddaaruit medegenomen Hoe men zich t qpu g heeft weten te verschaffen ia niet mtft oekcnrbeid te bepalen Te Meppel is by het ageuttehap der N dfirlandsche Bank ontvangen een valecbe rgke daatöer zoo kunstig nagemaakt dat ttg zeer qioeiiyk van een echten te onderscheiden wat De eenige kenmerken der valschheid njn de niet zeer heldere klank en ten min of meer gebof n in plaat van platten rud Odk de vorm was een weinigje kleiner Uit Zuidhorn schrgft men aan de f Groti Ct t Het schgut dat de rust althans voereerst alhier ia teruggekeerd ten minste git terepavond was het verkeer op straten en wegen geheel normaal Door het hoofd der gemeente is aan de tandgebraikers de volgeÉrtle nitnoodiging gezooden De bnrgemeester der gemeente Zaidhorn Qoodigt alle ingezetenen die meerd D5H A land iu gebruik hebben dringend uit tot het bgwonen eener vergadering op Zaterdag 9 Dee des namiddags 2 uur ten haize van den logementhouder 0 Leujes te Noordhorn ten eiode de middelen te bespreken ter voorkoming van de werkeloosheid m deze gemeinte De typografen te Groningen willen een ppsioenfonda stichten om GO jarige vakgmtpotwD een pensioen van 250 k 300 s jf ra te kunnep verzekeren het beschikbaar kapitaal uit welks rente het pensioen zai worden verleend moet echter grooter worden dan hvt thans is willen zg hnu doel bereiken Zg was maar door een reet der deur u ze dat de jonge vrouw ook in de kamtr was Ze zat met haar naaimaobine bjj de vensterbank en Frans stond achter haar stoel en hield haar beide handen voor de oogen Haoden weg of ik steek dreigde ij laoheod FiCB aanval F Nu dat f erdlent en h lfVigevone straf Daarvoor ban ik niet bang Maar dat is inaubordiaatie in de hoofile BM Hel oQtaag voor y ia niet groot meer troavooa daaraan zijt e zelf aehuldig heer eohtgenoot 1 Toch wil Ik eens zien of ik nog gehoorReaafaaid vind verklaarde hg met gemaakte deftigheïd Ik duld nitt dat ge uw oogen bederft voor het codsau dat go voor uwe mama op baar geboortedag hibt bestemd uwe nogsa behooren aan m nn en tan allen l jde Ik kan ze soo dikwijls ik wil ver gsïeu en gesloten laten tot Ik ze weet open Neef tot go het zsgel met een zoen doet ophaflïn Hg boog zioh voorover om den bedragen prijs machtig te worden toen zg haastig van kues stoel Op CDUg O go behoeft dut niet zoo ernstig op te vatten Ik zio al waer spotte zg En du laat au aog een paar ataekje doen tot mgn wol op is Goed zooals gij met m doet baadel ik mat u En zonder verder aoht op zijn vrouw te geven ging hij in de vensterbank zitten haalde een courant uit z D zak en begon te Ifzeo Die hatelijke couranten 1 plaagde tij en sloeg even tegen het blad