Goudsche Courant, dinsdag 12 december 1893

Directe SiMorwegverblndlng met GOUDA Wiaterdlenst 1893 94 AaDKevangeo 1 Uctober Tijd van Greenwich 18 68 l OS 1 18 1 19 8 88 1 88 1 KOTTEHDIM 9 S0 10 e os 6 13 8 81 1 89 35 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 3 10 4 08 DEN HAAO eOUUA Hage 48 7 80 7 48 9 88 9 4610 1411 8818 16 1 88 8 16 9 45 3 48 4 16 4 48 6 81 7 8 06 9 88 SODDA DBN HAAO Go ida 7 80 8 40 9 04 9 87 10 40 18 11 18 81 1 01 1 87 8 56 4 46 6 87 6 69 7 18 8 96 9 37 10 46 11 11 11 80 Toorb 5 64 10 80 1 44 4 48 7 0 N d L d6i69 1 49 7 11 Z Z sgw 08 10 88 1 68 6 7 80 9 4f Bl Kr 8 14 8 04 7 9 Zaf U l9 10 41 8 09 6 09 7 81 9 64 Snuda 80 7 50 8 18 9 58 10 1810 68 18 0818 45 8 80 8 45 3 15 4 18 4 48 6J0 5 51 7 48 8 85 I0 0 D T H E O H T fi OUDA Utnwbt 8 88 7 50 9 9 68 11 84 18 08 18 50 8 10 8 58 4 43 6 86 7 48 Hirmelen 8 47 8 03 10 09 18 19 8 84 4 06 4 68 Woerden 8 68 8 10 10 15 18 88 4 18 Oudewater 7 07 8 19 10 94 18 48 4 84 Oottda 7 80 8 88 9 84 10 87 18 0818 55 1 88 3 50 4 87 5 80 7 08 8 80 AHSTERDA H O OUDA MlMtcrdamO 7 66 9 40 11 10 11 87 8 40 4 10 4 10 7 98 9 47 AKItardamWp 6 50 8 10 9 66 11 86 11 4 8 66 4 6 4 16 7 40 10 0 Oeada 7J0 Mi VtM lt l li M l t I M Mt Ml 11 o 9 H ge8 18 9 18 9 8410 07 11 97 18 4118 611 43 1 67 4 86 5 85 5 66 41 7 48 8 65 10 1511 16 11 401 Qooda 5 36 6 40 7 66 8 09 8 81 10 19 10 66 19 48 9 93 8 18 4 1 4 47 6 83 01 7 46 8 38 10 08 Oodew 6 50 8 54 11 09 8 37 8 37 7 69 10 88 Woerden 5 67 7 01 8 11 8 40 11 1 8 44 6 04 6 44 8 17 8 08 10 88 Haraelen 6 04 7 08 8 48 11 98 8 61 6 10 6 60 l J Utrechl 6 18 7 88 8 88 8 41 9 10 61 11 45 1 80 3 08 8 50 4 48 6 89 81 8 35 8 88 9 10 10 68 OOUUA AHSTÏKDAM ouda 6 40 8 81 10 08 10 66 18 11 9 61 4 47 6 88 7 46 10 08 miteidam Wp 7 69 9 10 10 65 18 19 1 1 40 6 46 6 9 87 11 10 lanla oi U M 11 10 1 4 1 H 8 H O 9 67 I1 M hebbtn nn bMJoten eene verloting nn boekwerken sebildernen kaarten atlasaen enz te doen honden Dnartoe roepen ly de medewerking in Tan f llen die hen willen steunen in de eente plaata door het toezenden ran prijzen voor die verloting geachikt Door den kerkenad 4 r Ned herr gemeente in Den Haag wordt thans aan die gemeente bekend gemaakt dat het provinciaal kerkbeitonr van Znid UoUand bg nitepraak van 30 November 1 1 dr D C ïbflm heeft vervallen verklaard van de bevoegdheid tot het nitoefeuen van kerkeiyke rechten en het aanvaarden van kerkelijke bedieningen voor ojbepaalden t d en hem heeft ontzet uit zjjn bediening van predikant b de Nederduitach hervormde gemeente te e Gravenbage By beveleohriftder arrondisaementn rpchtbank te Middelburg is naar de openbare terechtzitting verwezen J K v d Veer oud 24 jaar redacteurnitg ter van het socialistisch weekblad De Toekomati ter zake van beleediging van doode es levende personen B en W van Amsterdam brengen ter algemeene keunis dat gedurende den winter 1893 94 geene andere personen als tydeljjke werklieden by de sneeuwruiming zullen worden aangenomen nog voor uitreiking van vergun ningen voor bet hebben van y banen in aAumerking zullen komen dpn die voorzien zjn van een bewys dat zg sedert 1 Angnstus 1892 1 Amsterdam in het bevolkingregister zyn ingéschreven en sedert daarop ingeschreven zjn gebleven Zy dus dis aan dit vereischte voldoen en in aanmerking willen komen moeten zich daartoe vooraf Voorzien van bewyzen die aan belanghitbbeiiden kosteloos worden afgegeven aan de bnreau s van de buurtsecretarissen waar 79 cyn ingeschreven en die van Maandag den lldea dezer af door hen kannen worden WHlgéTHWgd De irerMbding van spiering uit Lemmer naar Parij gaat tegenwoordig al vlug De visch die daags gevangen Wordt gaat s avonds pc r nacbihoot haar Amsterdam en van daar per eeratoq trein naar de Fransche hoofstad s Av onds kan men dna te Parys de spiering eten die den vorigen dag nog Inatig in de Zuiderzee rondzwom Vrüdagavond had te Ljppenhuizen een allerjdroevigst ongeluk plaats Twee knaapjes respectiev iyk twee en vyf jaren oud zoontjes van den veehandelaar J de Vries speelden samen in den koestal waarby de oudste den jOngeten een schuiflus om den hals deed De kleine struikelde en viel in de goot Toen de oudste yn broerlje aan het touw dat hg in de hand hield er uit trok snoerde dit uatuuriyk om de keel samen Toen de ouders er by kwamen was bet kind reeds gestikt Te Oud Zevenaar ontstond eergisterenavond ongeveer negen uur een hevige brand bg O Otten wiens hnia met den geheelen inboedel eene prooi der vlammen werd Alleen het vee werd gered Alles was verzekerd hoewel zeer De grootste attractie van d n dag zyn te Bruuel de twee boachmensoheQ die er ia ket Musenm Gaatan eene iDriohtiog in den geeat van het Panopticum te Ameterdam worden Tortooild De grootste lengte welke ooit by de orangotataïigB werd waargenomen bedroeg 1 40 M terwijl deie twee monsters respectieYeiyk 1 60 n 1 70 Meter meten Het zyn twee unieke mderling geheel Tersohillende exemplaren van de soort der pongo s en zy trekken daarom in niet geringe mate de aandacht der zoölogen 8 35 8 48 8 49 8 S 9 0t 1M 7 M 7 89 7 H 7 6IS 9 01 Oonds Moordreobt Nl8 we le k Oapelle Botterdam Bettardam Oapelle Nieawerkerk Hoordnoht Gouda 7 6 s ie 6 19 6 86 5 88 1 18 1 18 1 84 1 33 1 38 Z V U 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 Z ZeEW 7 53 9 01 N d L d 8 08 Voorb 8 07 9 18 11 18 Zg werden op byzondere wgze in de hionenlanden van Borneo gevangen zy bewoon den elk eene hnt die Ky op den top van tenn sterken boom badden fteboawd en klommen ▼ an tak tot tak door het woud im hnn voedsel te zoeken ziob slechte by aitzonderins op den vlakken bodem wagende Oeinbo rlingea zaagden nn al de omheenstaande boomen af en zoo z en zich de pongos genoodzaakt van hnnoe hoogte af te dalen en vielen zy weldrn iD de klemmen en strikken die rooddom waren neergelegd Hen te binden en geheel meester te worden kostte veel moeite en twee mensctienlevens waren bierby te betreuren Gedurende de zeereis werd een der pongo s ziek doch hy weigerde atle geneesmiddelen Op slimme manier wiet echter de scbeepftdokter hem daartoe te dwingen Hy gaf zynea patient eene vracht w iarin by een gaatje had geboord Qroot wantrouwen van den pongo die de vrucht van alle kanten bekeek en haar openbrak doch niets bijzonders er in vindende at hy haar op Het spel werd herhaald en de holte in de vrnebt werd grooter gemaakt doch zonder er iets in te doen Nu was het apenmensch vol vertrouwen doch de eerst volgende vrucht bevatte een krachtig geneesmiddel waarvan hij de werking eerst bespeurde toen de vrucht het keelgat reeds gepasseerd was Beide dieren bezitte eene reusachtige UobBaraskracht die wat trekkracht aangaat gelyk slaat met die van 10 sturke mannen Ëen hunner heeft vele trekken die aan het menschelyk gelaat herinneren on oogen vol uitdrukking alsmede schoon gevormde kleine ooren De andere de grootste daarentegen heeft een afzichtelyk voorkomen doordat het gelaat o iigeven is door twee recht van het hoofd afstaande enorme oorUppen Beide dieren zijn voor dertig duizend mark aan de diergaarde te Leipzig verkocht nadat de directiën van verschillende dieren tui nan elkaar het bezit daarvan levendig betwist hadden Dat de instructie in zake H de Jong f n de twee vermiste vrouwen nog niet geëindigd ia blykt hieruit dat tegen van daag vier personen uit Arnhem zyn opgeroepen waaronder de vrouw van T de Jong om voor den rech tercommissaris te Amsterdam getuigenis der waarheid af te leggen in genoemde zaak Uit Amsterdam wordt gemeld De tweede der beide ysbrekers welke de Vereeniging voor algemeene scheep vaar tbeta o gen te Stettin heeft doen bouwen voor het openhouden van het Noord zeekanaal en de haven van Amsterdam is Zaterdagmiddag voor genoodigden ter bezichtiging gesteld Deze tweede boot heeft iets grooter afmetingen dan de eerste en is 43 meter lang Zij wordt gedreven door een triple compound machine van 1000 T PS Het verwarmend oppervlak der beide ketels met 330 M het ver koelend oppervlak van den condenser 160 M terwyl de drie cylinders onderscheidenlijk een diameter van 500 800 en 1300 mM hebben Voor den watertoevoer zyn dne yskranen aangebracht waardoor stoom wordt gevoerd is op deze wyze niettemin geen water op te nemen dan dient het reservoir te worden aan gesproken dat 40 ton water kan bevatten De machine onderhoudt voorts eene stoomverwarming der geheele boot terwyl een dynamo van Siemens en Halske electrisch licht levert Aan den voorsteven is een zoeklicht geplaatst Deze tweede ysbreker welke aan den boeg beveiligd ïs met pantserplateu ter dikte van een Sngelscbe duim vereischt tot zyne bediening twee stokers en 1 matroos meer dan de eerste Amst dam is dus thans naar het scbynt beter t gen een felle vorst gewapend dan ooit te voren In het Fransche dorpje Champvalloo by Joigny kregen een paar oude lieden die beiden aan den drank verslaafd waren twist over 9 francs welke de man bad ontvangen Ue 10 56 11 0 11 09 11 18 11 86 10 4 11 06 9 61 7 86 7 47 8 18 10 03 10 11 1 07 7 46 9 49 9 68 6 11 16 88 8 81 8 88 10 11 5 80 i vrouw slocff harfn man met een stok op hH hoofd zoodat hy viel Toen sleepte zy hem in t vitnr van den haard en duwde hem met geweld terug telkens als de ongeiakkigo zich trachtte te bevryden Toen de zoon der oude lifdeu thois kwam vond hy den armen mau fijebeel verbrand De vroow toonde by hare arrentatie geen berouw Een der twee chimpansees die prof Gadner medebracht naar JËogeland is overleden Gardner was aan het sterfbed tegenwoordig A ron de overgebleven aap hietd zynen makker Ëlishbaba in de armen en gaf blyken van groote droefheid toen de professor de hand np bet hart van het stervende dier legde om te onderzoeken of bet nog klopte deed A ron die bew ing na en zag daarby den professor aan met een blik die scheen te vragen of dat alles was wat hy voor zynen makker kon doen Aaron was niet te bewegen het lyk te verlaten zyne droefheid over den dood van Elishbaba was duidelyk op zyn gelaat te lezen Oatdner aan wien beide apen zeer gehecht waren later zynen beschermeling nog eens bezoekende was de aap nog even bedroefd het deed hem goed toen hy met zyne hand in die van den professor dezen zyn verdriet door teekens en klanken kon verhalen Heden nacht is de oude bekende boerdery Valkenhuizen aan den Apeldoornschen straatweg onder Arnhem op drie kwartier afstands van de stad geheel door brand vernield Valkenhaizen was tevens eene herberg en eene uitsfjanningaplaats aan den rand van het diisgenoemde Stadsbosch De boerdery werd geiireren door den heer van Maanen en behoorde aan den heer Werner baron Van Pallandt die daar dicbtby eec fraai chalet heeft doen bouwen De 14 jarige zoon van een arbeider te Malh iim aan den B jn kwam Zondagavond van Rtin feestje tehuis te laat naar den zin van den vader die in drift den jongen met een voetbankje op het hoofd sloeg De knaap wnk bewdstet os op den grond De schedel was verbrywld en den volgenden morgen was de jongen overleden De ader krankzinnig van smart over de gevolgen zyner drift begaf zich vrywillig lo arrest tj jlt j L V lar 1 i itTfiii BuUnnlaDdsch Uvfrzlcht Het groote nieuws van den dag is de aanslag op de leden der Kamer van afgevaardigden te Parys Te 4 nur Zaterd werd tydens een teêt kalme zitting plotaeUug een bom gewoi ien gevuld met ontplofbare stof naar de plaats waar de leden der recbterzgde en het centrum gezeten zyn De bedoeling was den president en bet bureau te treffen De bom schynt echter ontploft te zijn voor dat zy den grond bereikte want de meeste gekwetsten eyn toeschouwers op de publike tribnne Verscheiden afgevaardigden werden iosgelyks gewond Dooden vielen er echter niet Natuurlyk wekte dit voorval groote ontsteltenis en vooral onder de aanwezige dames ontstond een ware paniek De voorzitter Dupoy toonde een bewonderenswaardige kalmte schoon men zegt dat hy zelf lic ht aan het hoofd geraakt werd De voorzitter vfrzocht den Kamerleden op hunne plaatsen teblyven dergelyke aanslagen zejde by kunuen de Kamer niet van haar stuk brengen en hy verzocht de werkzaamheden kalm voort te zetten wanneer de agenda afgehandeld was zon bet bnrean zyn plicht doen De vergadering werd voortgezet ofschoon niet meer dan een derde der afgevaardigden in de zaal waren gebleven terwyl de pnhliebe tribunes ontruimd werden De opschudding was echter nog groot en de varschillende sprekers hadden moeite zich versta nbaar te maken 4 110 i 67 6 04 6 U 5 80 6 66 08 6 10 6 17 6 86 7 10 1 84 8 58 7 80 44 4 10 n O U D Au 11 60 1180 1 46 1 66 8 08 8 00 8 15 18 08 18 40 De minister president de hear Casimir Perier wenschte de Kamer geluk dat zy gehoor heeft gegeven aan de vermaning van den voorzitter en met kalmte de beraadslaging heeft voor gezet Dadelgk werden de uitgangen gesloten en politie en justitie stelde een onderzoek in naar den dader Het aantal gewonden wordt op vgAien geschat volgens de laatste berichten op 80 tot 100 geschat De abt Lemgze behoort tot de ernstige gekwesten Toen de voorzitter het geboaw verliet werd hem een grootache ovatie gebracht De afgevaardigdeo de versli gevers der pen en de toeschonwera riepen met geestdrift cLeve de voorzitter U Zi tbaar getroffen door deze hulde antwoordde de heer Dopuy met de kreet cLeve de republiek Tegen 6 uut vertrokken de gewonden Sommigen gingen te voet anderen werden op brancards of in ambulance wagens weggebracht het was een treurige stoet De d er is reeds bekend Hy behoorde onder de gewonden die naar net ziekenhuis werden vervoerd Anguste Vaillant die zich Marchal genoemd had ia vrij ernstig aan den neus en de dy gewond Hy staat bekend als anarchist en heeft eene volledige bekentenis afgelegd Zyn bedoeling was het moordiuig t werpen op het gestoelte van den president t er Kamer maar op het oogenblik dat by den worp deed maakte eene vtonw die zich aan zyn zgde bevond een onwillekeurige beweging en hierdoor kreeg de bom een andere richting Vaillant is te Mézieères geboren en 32 jaar oud Sedert eenigen tyd is hy uit Amerika teruggekeerd Vóór zyn vertrek uit Amerika woonde hy te Montmarie met een vrouw en twee kinderen Hy is een groote magere man met een donker uitzicht en staat bekend als een anarchist van de daad Telkens wanneer hy boorde van een of anderen aanslag zei hy Het is dom zg verstaan het werk niet maar dat zal weldra komen en dan knipte hy met de oogeu alsof hy z gen wilde gijbegrypt mij wel Vroeger deed hy veel aan politiek H j was achtereenvolgens radicaal socialist en anarchist Gedurende eenigen tyd hield hy zich bezig met de administatie van La Keven SocisUite van Benpit Malon Hy woonde in de rue D uerre en ging alleen dei avonds uit Nimmer ontving hy iemand in zyne woning Men heeft in zyn woning een koffer gevonden gevuld met kmit spykers werktuigen en boeken over scheikunde Vaillant is kalm maar hy gaat te keer tegen de bourgeoisie Hy heeft bekend tengevolge van handige vragen van den reohter van ïnatmotie Hij riep uit Welnu c ja ik ben het Ik heb den aanslag gedaan mdat ik genoeg Ead van deze burgerm aatschappy Ik heb een voorbeeld willen stellen door bet bnrean van de Kamer in de lucht te doen vliegen By een tweeee verhoor beroemde hy zich op zyn daad en noemde die een werk van rechtvaardigheid Hy zon haar nogmaals doen als hy kon Het speet hem dat hy zyn doel had gemist cHad ik den presidedt der Kamer en den minister getroffen zei hy cdan ton het voorbeeld meer indruk hebben gemaakt Da heer Dupny de president der Kamer ontvangt van alle zyden kaarten en brieven van gelokwenschingen en tevens van betuigingen van achting voor zyn moedig gedrag in de Kamer op het oogenblik van den aansl De ministers zyn hyeengekomen om te beraadslagen over wettelyke en administratieve maatregelen ten einde de maatachapdy te beschermen t en de anarchisten De regeering heeft besloten de wet op het vervoer en vervaardiging van dynamiet aan te vnllen en by de perswet een bepaling te voegen om straffen te stellen op het vergoelyken van deze misdaden Ëen telegram berichtte Zaterdag dat men in de parlementaire kringen van meening is dat het ministerie al aanstonds ernstig is bedreigd door het voorstel van Basly om eene enquête te houden over de werkstaking iu Pas de Calai en in het Noorder departement wanrover de 10 48 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 11 88 11 08 ll St 11 48 4 80 4 45 4 66 6 08 5 09 6 16 5 96 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 8 10 9 85 9 44 9 t 5 56 8 09 8 60 10 07 lq 64 9 04 9 1010 83 9 19 8 41 9 88 10 40 11 16 8 80 10 beraadslaging Unandag zal plaats hebben De groep der zoogenaamde r eerings republikeinen heeft te dezer zake eene vergadering gehouden Er waren eeft zestig leden ppgekomen maar lezen wg de vergadering zou talryker geweest zyn ware het niet dat zeker afmtal leden tetuggehouden werd doordien verscheidene afdeelingen en commissien der Kamer eene zitting hadden gehouden De vei ering hoeft na vry uitvoerige beittadsUgingen met eenparige stemmen besloten de enqdête te verwerpen maar zich met de regeering te verstaan om den toestand der mgnwerkers langs wettigen weg te verbeteren De afgevaardigden Basly en Baudibi en de meeste hunner partygenooten van de socialistische groep hebbeu by de Kamer een voorstel ingediend waarby de dagelyksche arbeid in de mynen bepaald wordt op acht uren Overtreding dier net hetzy de overtreding toegelaten wordt door den patroon den meesterknecht of eiken anderen beambte van den patroon wordt gestraft met eene boete van 50 ïi 5000 fr voor eiken dag en indien de overtreding plaats heeft wegens drang met eene gevangenisstraf van drie maanden tot drie jaren en eene boete van 500 1000 fr Criapi is door den koning van Italië met de vorming van een Kabinet belast Het gerucht loopt dat Crispi alvorens de vorming van een nieuw Kabinet op zich te nemen ter versterking van zyne staatkundige positie en om bezorgde vrienden gerust te stellen aan de politieke kringen voor welke bet belangryk kon zyn dit te weten heeft laten medêdeelen dat hy niet alleen zich van elk geprononceerd vyandig optreden tegenover Frankryk en tegenover het Vaticaan zqu onthouden maar zelfi trachten zoude met beide tot een modus viveudi te geraken natuurlyk zonder daarom het Drievoudig Verbond ontrouw te worden Ue 74 jarige Francesco Crispi is vooral bekend om zyn aandeel by het sluiten van bet Drievoudig Verbond In 1891 bedankte hy voor het ambt van minister president dat hy inds 1887 met groot beleid vervulde Men herinnert zich die woelige dagen hoe het ministerie nieuwe belastingen voor noodzakelyk verklaarde maar door de opositie werd aangespoord zich tot besparingen zelfa in Crispi s eigen departement te beperken hoe eindelyk door een hatelyke opmerking van Bonbgi in de Kamer gekwest de heer Crispi zyne zetfbeheersching veqoor en zich heftig uitliet tegen zyne voorgangers De geheele rechterzyde stond in groote beweging op een rumoer ontstond zooals het in de Kamer nog niet was voorgevallen en met groote meerderheid werd het nionwe belastingplan verworpen waarop Crispi aftrad De heer Crispi nam in 1848 deel aan den opstand te Parlemo werd minister in de nieuwe regeering dooh vlachtte toen de Bourbons terugkeerden naar Frankryk Hy bewerkte later de aansluiting by Italië In 1877 maakte hy een reis door Europa om betrekkingen aan te knoopen ten einde Italië tegen de clericale regeering in Frankryk te beschermen De gryze staatsman heeft dus een werkzaam aandeel genomen in Italië s ontwikkeling Het blykt hoe langer hoe dnidelyker datde Dnitache Keizer In het belang van het ryksleger eene beteugeling van het militaire particularisme in Wurtemberg noodig heeft geacht maar dat de politici in dit land by het hooren van eene nauwere militaire conventie met Pruisen in groote bezorgdheid zyn geraakt daar zy de sterke anti Pruisische en demoeratisohe strooming van hun land vreesden Men scbynt het nu eens te zyn geworden en wel op deze wyze dat de Wurtembergsche en PniLsische officieren meer en vaker dan tot nu wederkeerig van garnizoen zoUen verwisselen Dat in Wurtemberg eene slechte stemming ontstaan is door het optreden der Ryksregeering is ont enze elyk Niet alleen de doordryving van de wynbelasting en het ontslag van den heer Von Moser geven daartoe aanleiding maar ook de vrees dat de zelfstandigheid van het land gevaar loopt wanneer men te Berlijn blyft aandringen op grootere afhankelijkheid vooral in militaire zaken Of er voor die vrees grond bestaat is niet na te gaan maar toch zon het noodig zyn in officieele kringen znlke maatr elen te nemen dat elk misverstand ook voor de toekomst onmogelyk wordt Toch zou nieta verkeerder zijn dan de meaning dat deze onaangenaambeden tusscheu een der Bondsstaten en het Rykabestnur de Duitsche eenheid in gevaar kunnen brengen Deze is een fondamenteele onomstootelyke onwankelbare waarheid geworden Maar wel zal er in de toekomst sprake kunnen zyn van den vorm dien deze eenheid heeft aangenomen niet alleen de h emonie maar de onbeperkte overheersching van Pruisen De particularistische uitingen der Zuid Duitsche Staten zyn alleen daartegen gericht REBimSGEFIXG rmiOHTINGIN WILM OITAAE CHADB OP MINDKE XnHNIN TXIOOBZAKBH BURGEMEESTER eu WETHOUDERS TBU GOUDA Gezien art 8 der Wet van den 2n Jnni 1875 Staatsblad no 95 Doen te weten Dat zg Teijgonsing bebban verleend aan O Joeker en zgne rechtrerkr genden tot bet oprichten eener sigarenfabriek in bet perceel aan den Langen Groenendaal geteekend I no 74 kadaster Sectie B no 675 Gouda 9 December 1893 Burgemeester éa Wettondera yoornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Secreiaris BROUWER INSCHRIJVING TOor de Nationale Militie EERSTE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Gouda Gezien art 19 der Wetvan den 19n Augastn 1861 Staatsblad no 72 Brengen ter algemeene kennis dat volgens art 15 der genoemde Wet alle mannelgke ingezetenen die in dit jaar achttien jaren oud zijn geworden of nog zullen worden zich yoor de Nationale Militie moeten doen inschrijren Voor ingezeten wordt gehouden lo Hg wiens vader of is deze overleden wiens moeder of zjjn beide overleden wiens voogd ingezeten is volgens de Wet van den 28 Juli 1850 Staatsblad no H 2o Hy die geen ouders of voogd hebbende gedurende de laatste aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tgdstip voorafgaande achttien maanden in Nederland verblgf hield 3a Hg van wiens ouders de langstlevende ingezeten was al is zgn voogd geen ingezeten mits hg binnen bet Rgk verblijf houdt Voor ingezeten wordt niet gehouden deffifemdoling behooreude tot eenen staat waar de Nederlander niet aan den verplichten krggs dienst is onderworpen of waar ten aanzien der dienstplicbtigheid het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen Oe InschrljTlng geschiedt lo Van een ongehuwde in de Gemeente waar de vader of is deze overleden de moe der of zgn heiden overleden de voogd woont 2o Van een gehuwde en van een weduwnaar in de Gemeente waar hg woont 3 Vj n hem die geen vader moeder of voogd beeft of door dezen is achtergelaten of wiens voogd bailen s lands gevestigd is in de Gemeente waar bg woont 4o Van den buiten s lands wouenden zoon van een Nederlander die ter zake van s lands dienst iu een vreemd land woout in de Gemeente waar zgn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft Voor de militie wordt niet ingeschreven lo De in eon vreemd Rgk achtergebleven zoon van een ingezeten die geen Nederlander is 2o De in een vreemd Rgk verblgfhoudende ouderlooze zoon van een vreemdeling al is zgn voogd ingezeten 3o De zoon van den Nederlander die Ier zake van s lands dienst iu s Rghs overzeescfae bezittingen of koloniën woont Elk die volgens art 15 behoort te worden ingeschreven is verplicht zich daartoe bg Burgemeester en Wethouders aan te geven tuasehea den Isten en Sisten Januari Bg ongesteldheid afwezigheid of ontstentenis is zgn vader of is deze overleden zgne moeder of zgn beiden overleden ign voogd tot het doen van die aangifte verplicht Hg die eerst na het intreden van zgn 19de jaar doch voor het volbrengen van zgn 208te ingezetenen wordt is verplicht zich zoodra dit plaata heeft ter inschrgving aau te geven bg Burgemeester en Wethouders der Gemeente waar de inschrgving volgens art 16 moet geachieden Daarbg gelden de bepalingen der 2e en 3e zinsnede van art 18 Zgne inschrgving geschiedt in bet register van het jaar waartoe hp volgens zijnen Ueftgd behoort Burgemeester on Wethouders voornoemd roepen dientengevolge op de ingezetenen die hnn 18de jaar hebben bereikt dat zgn zg die in het jaar 1875 zgn geboren en overeenkomstig het vorenstaande in deze Gemeente tot aangifte verplicht zgn om zich op de volgende dagen ter Secretarie aan te melden van des voormiddags 10 tot des namiddags I ure en zich in de daarbg vermelde orde te doen inscbrgven te weten zg wier geslacbtenaam begint met de letter A B C D E P G H I J K l en M tusschen den 2 en 15 Januari 1894 en zg wier geslachtsnaam begint met deletter N O P Q R 8 T ü V TV X U euZ tusschen den 15 en 31 Jantiwi 189 VooT st kt tot informatie ntn belanghebbenden dat het registor van inschrgriog op den 31n Januari des namiddags ten 4 ure roorioopig wordt gesloten en dat zg die alsdan verzuimd hebben de voorgeschreven aangifte te doen vervallen in eene der geldboeten als genoemd bg art 183 der voormelde Wet dat ieder die voor de ï ilitie moet worden ingeschreven zich behoort te voorzien van een eitract uit het geboorteregister dat bg de aangifte moet worden medegebracht dat dit extract aan hen die binnen deze gemeente zgn geboren op hunne aanvragen op het Bureau van den Burgerlgken Stand gratis zal wordsn uitgereikt terwgl zg die elders geboren zgn zich ter Gemeente Secretarie kunnen aanmelden ten einde genoemd extract van het Gemeentebestuur hunner geboorteplaats te doen aanvragen en dat ieder gehouden is te zorgen dat hg bg de inschrgving Wgk en Nummer zgner woning juist kan opgeven Gouda den B December 1893 Burgemeester en Wethouders voornoemd j VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretoris BROUWER Beurs van Amsterdam 9 DKCKMOER sliitkoera 88Vi lösVi 76 78 Vor kra 88 97 10l H 76 8 l 781 ISVl 64 57 95 96 69 87 8 98 99V 101 580 580 100 86 A 100 S15 146 MsuBBliND Cert Nod W 8 i j dito dito ilito 8 dito itito dito 3 HONOAX OU Goudl 1881 88 Italib Ijuchrgving 1868 81 S OosTSNa Obt iu paptor 1868 5 dito lil zilver 1868 i Portugal Oblig mbt ticket 8 dito dito 3 103 RusL MD Obl Coat 3o Sorie 5 diib Qeooni 1880 4 illtokijKatlii lS8il4 dito Ijij Hope 188U 80 4 dito UI oud leuo 188 6 dltu dito dilo 1884 6 Sfanjb Perpel iclmlil 1881 4 TuKKJiJ Oepr Uüiiv leen 1890 4 Geo loaning lerie 1 j ieo leoeiojf serie Cl l Wi loov 187 991 61 31 97 96V 159 188 102 48 6l l 187 186 Va 6 l 103 189 108 10 l 71 98 108 136 138 10 i 98 SO 1 V 103 109 102 BS 68 IS a 181 107 106 100 9iM 114 117 87 lOB glilD ArB Rsi Kcc v obl 1892 5 Ullico Obl Buit Sch 1890 6 VrasziJïH Obl 4 onbep M81 AKsrzBDiM Obli tion 1861 8V KoTTBRDAK stad leoa 1886 S i Nbu N Afr HaLdeUv asud Arandtb Tab Mij Certiüooten DuiiMaatsabapp dito Aruh Hypothoekb puiidbr 4 Oult My der Voretonl aand Gr Hypotlioakb paudbr 4 Nadorlanuacho bank aand Ned Handelmaatsob dito N W k Pao Hjp b paudbr Boll Hypolhookb pandbr 4 Ulr Hypotbookb dito 4 OosTENR OoBt Hong baokaaud RlJsL HypothaokViank pandb 4 il Ahkrika Equit hypotb pandb 6 48 j 61 139 70 Maiw L i Pr Lion oorl 6 N D Hofl IJ 8poorir M j aand Mij tot Szpl V St Spw aand Ned Ind Spoor egm aaud Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 189 dito 6 lTAUB Spoorwl 1887 8 A EobLSI Zuid llal apirmi A H obl 3 Polen Warschau Weeuen aalid 4 BusL Qr Busa Spw Mij Sand S Baltisohe dito aand 107 7IV FÜatofra dito aand i Itvang Uombr dito aand 6 Kurak Oh Azow Sp kap aand 6 Lolowo Sevrast 8p Mq oblig S Ord Vitebik dito oblig B ÜuidWeat dito aand 6 dito dilo oblig 4 10 501 13 AlUalKA Ceut Pac 8p Mij obl 6 Ghio Nonb W pr C v aaDd dito dito Win St Pater obl 7 Denver Rio Gr Spm cert v a Ullnoia Central obl in goud 4 Louiar k NasIlviUoCert v aand Mexico N Spv Mij lehyp o 6 Hiaa Kansas r 4 pot pref aand N York Ontario i Wast aand dilo Penufl Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie bvp in goud 6 Bt Paul Minn k Mauit obl 7 Un Pao Hoofdli in oblig 6 dilo dito Lino Col Ie hyp O 6 Canada Can South Cert v nand Vbn o Bsllw Na lo h d c o Amsterd Omnibus Mij aand Rottord Tramweg Maats aand Nbd Sud Amsterdam aaud 3 Stad Roltardam aand 8 Beloib Stad Ant orpenU87 SVi Sud Bruaael 1886 Uami Theïst Regullr Oesellach 4 OoitBilR Slsataleening l 96n 5 K K OoBl B Cr 1880 8 Spakje Stad Madrid 8 1868 Nbd Var Bus Hyp Spobl eert 5 Deo Watercetyden Hoog Laag Hoog Img Diuad 18 8 06 4 81 8 85 4 80 Woeoad 18 8 48 6 10 9 06 6 0 Donderd 14 9 6 5 81 9 60 8 16 Vrijd 15 10 18 6 J8 10 99 7 04 Zaterd 16 U 06 7 31 11 88 7 04 Zond 17 8 85 18 8 4S Maand 18 87 9 0 1 10 9 88 SpringtU 35 Deo ffnn Kaan Op Ond 18 U S8M7 15 A 13 11 50 8 31 14 04A 9 48 15 16 11 05 13 Dsc 3 08 8 44 16 2flEK M 19 8 10 8 46 17 36 88 88 8 18 a 48 18 47 1 4S 81 8 13 88 34 3 Staat8 loterQ 3e Klasse Trekking van Maandag 11 Deosmber 1898 No 9884 88000 No 6661 ƒ 1000 No 8986 en 1S096 4 0 No 3684 4831 18000 en 14498 10 No 3808 6945 7199 9010 9864 sn UW lOO Pryaen van 30 18 8484 5271 8848 10836 18805 14978 I78M 94 8636 8504 8376 10888 13841 14988 180 135 2547 5316 8408 10900 i3357 15083 18411 138 2660 5858 8438 10961 18867 16080 18184 166 2658 5378 850S 10967 18388 15088 18806 264 8746 5339 8846 10M4 13409 15106 18809 267 2775 5497 8611 HOU 13434 18111 18811 856 2799 6608 3680 I10J8 1S496 16168 18408 378 8808 5693 886 II088 18518 18878 18404 409 2884 5784 8728 11058 13518 11302 18470 458 3186 5743 3766 11066 1SS83 IB874 18498 489 8191 5765 8796 HOBU 18690 15888 13688 499 3310 5808 3880 11188 IS68I 16894 18684 687 3851 5318 8898 IU67 13688 1144 18704 554 3365 5885 8900 11164 18702 15466 18746 58 3388 5907 8910 11197 ISTII 18476 18751 649 3459 59 S 8900 II386 18807 15548 13787 664 8498 S988 8998 11409 13868 15898 1S S 687 3808 6103 9077 11497 13908 6599 18861 704 3844 6167 9088 Il4t8 18993 15884 lOUB 710 3156 6901 9097 11486 14100 15788 1 7 755 3673 6848 9109 11535 14138 18778 19198 769 3580 6316 9114 11664 14177 15918 19887 806 3602 6496 9148 11687 14801 15980 19881 871 3626 6859 9154 II689 14851 15946 19198 969 3668 6898 9158 11641 I4 8 15999 19869 1008 3676 6670 9188 11864 14806 16004 19414 1050 3711 6683 9838 11685 14884 16089 19446 1056 3715 6861 9389 11758 14866 18044 1M88 1088 41783 6886 9398 11816 14408 1807 19804 118 8788 8867 9485 11817 14416 16119 19846 1189 3778 6972 9486 18008 14481 18181 19U0 1188 8795 8983 9476 18080 14443 16809 198 1302 3976 6991 9477 12077 1 449 16408 I987 1231 4003 7005 9688 19096 14814 16585 19744 1973 4019 7048 9619 19169 1468 16568 19788 1878 4073 7068 9666 18833 14646 18568 19788 1834 4180 7087 9716 IS88S 14880 18633 I87S8 1873 4310 7190 9769 12441 14809 16854 19801 1888 4281 7890 9776 18468 14825 18689 19881 1415 4395 7435 9836 18478 14848 16707 19915 1803 4398 7451 999 12582 14672 18790 19999 1581 4445 7466 10091 185 9 14679 16889 80163 1680 4498 7514 10093 18696 14680 18880 80184 1800 4635 757110186 18609 14708 16987 80816 1616 4854 7619 10187 18677 14704 17015 80216 1623 4570 7631 10159 18694 14716 17018 80888 1832 4880 7673 10168 12895 14726 17038 80490 1711 4671 7719 10176 18744 14787 17094 80888 1782 4781 7749 10188 18813 14787 17II4 80670 1768 4838 7814 1 0815 12819 14757 17187 20888 1805 4857 781810251 12858 14771 17150 80664 1848 4898 7866 10878 12867 14779 17198 90888 1916 4989 79101C888 12891 14787 17849 80787 1946 4936 7933 10898 18899 14789 17404 80748 8187 496 8024 10883 18938 14889 17477 80887 2190 600 1 8114 10897 1899 14875 17484 80848 8209 6007 818110684 18083 14877 17588 10848 8826 6187 8217 10708 18181 14901 17888 80 i0 Uii 5242 8288 10 83 13260 r4987 17669 80979 8361 5864 8308 10816 18884 14987 ADVERTENl IfiN V Voor de vele blgken van belaagatolliog ondervonden bg de geboorte van ons Dochtertje betuigen wg onzen bartelgken dank W HERMAN on QROOT B M HERMAN na OROOTDii xsiii Qouda U Dec 1893 De Directie der Protestantsohe Zondagsebool verzoekt beleeldelgk allen die haar Wmm hebb toegezHiii of Itegedaét VOOB DEN deze vóór of niterlgk op M AANDAQ 18 DBOEHBER te willen toezenden aan Mej H O BUK0ER8DIJK B 16