Goudsche Courant, dinsdag 12 december 1893

338te Jaargang No 63S5 Woensdag 13 December J893 mimm gohamt Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 26 mjaco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vèiu 1 H regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen öroote letters woi den berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Openbare Vrijwillige Verboping TI Waddinxvcen De Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinmeen bI ten Terioeke tbd ijn ambtgenoot den Notaria J BOS J Ai te Vreeland aU gemsobtigde der beneficiaire erfgenamen Tan JACOB TA ROOIJEN en BohtgenooU beiden te Waddinxvéen overleden publiek Terkoopen Ei Sfi ten 11 nre Toormiddags by DE ROITEB de tot gemelden boedel behoorende zgnde it DiTerae WOONHUIZEN J B met ERVEN en GBO D MF W TIMMERMANSW gS PIP PLAATS FAEamS enz alleo gelegen aan de üoordkade binnen Tfa Id n yeen beneTena een WOONHUIS a BW de Zuldfcade aldaar Betae ag 1 Februari 1894 Alle informatien zjjn te Terkrügen ten kantore Tan genoemde Notarissen Breeder in biljetten Openbare Vrijwillige Verboping WADDINXVEEN te Teiïoekp Tan den Heer KORS tui diii TORREN Jz ten 11 ure Toorm bj D Rmra a d Bmg tan Ten Eerste flet jrOONHUIS e a getcekend ü 264 i mi m t ERF en GROND aan de Zuidkadeto Wttddinmeen kadastraal groot 6 ArenlOContiuen Ten Tweede De OTeidekte Houten RHIJN SCHÜIT genaamd Op Hoop van Zegen groot 23 TonHeü thans liggende Toor de Hontiaagmolen in de riTier de Gouwe aan da Zuidkade te Waddinmeen Breeder in billetten Nadere informatien bS den Eigenaar en Notaris MOLENAAR te Waddinxveen Cognac fin Boh ± 1 40 de I it r Da COGNAC FIN BOIB vun de lyjctttf Anonyfnt i oor het Kehpele l n I om Uure goede hoediiBlBliedfii Bunslig bcki n l wordt geleverd In vi izegolde bomende fleaiclion ven 5 Liter Inhoud Toorzioii ven het et tt VïnDrlP VAMHAXfcLIlüOS UltalnltAnd verliHJglieer bU P H J T WANKOMfirma Wed P J MELKKRT OostbaTenB 14 Oouda OPENBARE Vrijwimge Verkoóping Ouderkerk a d IJsel in het Koffiehuis Tan ARIE BROKRE aldaar b8 Veiling op WOENSDAG den 27 DECEMBER 1893 en bfl Toewjjiing op WOENSDAG den 8 JANUARI 1894 telkens des Toormitléagi ta 10 aniii ten oTerataau Tan den Notaris lllein Jacobus Droogleera Forlnijii goTestigd te BoiUrdam Tan B Hectaren 12 Aren 94 Centiaren We f en Watering in den Polder da Nesae te Ouderkerk aan den IJtel In MS perceelen breeder bfl billetten omsohreTBn Voor aanwijzing der perceelen wende menzich tot den eigenaar JAN VERBOOM Aa te Ondtrktrk aan den IJtel en Toor TerdereInltehthigen ten kantore Tan den Toornoemdennotaris te Sotterdam aan de Geldersohe kade No 11 Ooada Soelpeirfruk tm A Bmmehaii fc ZooH Spaar en Hulpbaok te Gonda HET BESTUUR maakt bekend 1 dat de Laatste Ziltinjj in 1U93 zal plaats hebben op Z TEUDAG 23 UEGEMBËR 21 dat de Eerste Zitting in 1894 zal plaats hebben op Z4TEUDAG 13 J 4 UAUI 3 dat tot Bijschrijving der Kenle over 1893 gelegenheid zal bestaan in het gewone lohaalin het Gasthuis van 11 A Ü G § JAMIAKItot en met VIlUüAli 12 JAI IUARl 1894 telkens van 8 9 des avond ille houders van Spaarbankboehjes worden opgeroepeu om een dezer avonden de Itente tedoen Bijschrijven daar nalatigheid in deze bij terugvraag van gelden lot vertraging zou kunnenleiden Het Bestuur voornoemd Mr J FORTÜIJN DROOGLEEVER Voorzitter D RUIJTER Secretaris I HAMBTO ER GELDLOTERIJ IIÓ OOO orlgineele loten = 53 400 vHjxen Hl P Meer dan de helft dezer loten moeten dus met een prgs uitkomen UITTREKSEL uit het Trekkingsplan De hoofdprys bedraagt t gelukkigst geTal ct 500 000 mark Het werkciyke Toordeel der Hamburger Loterö tegenoTer andere klassenloteryen bestaat daarin dat in Hamburg geen nieten worden getrokken Ieder bezitter tbu een lot heeft das kans tot op den Isatsten trekkingsdag In het gelukkigste geval bedraagt de HOOFDPRIJS eT 500 000 Mark NeTenataaude tabel geeft een oTcrziobt van de büzondere indeeling der hoCfdprözen Alle 55 400 prjien worden in 3 spoedig op elkander Tolgende klassen uitgeloot en contant betaald Het offioieele trekkingsplan hetwelk w bfl ieder lot ratis byToegen bevat een juiste opgave der prflzen welke in iedere afdeeling uitloten en tevens hoeveel voor iedere afdeeling moet worden toegezonden In tbjzonder zfin de hooge prezen als Tolgt De Pros der origineele loten is wettelflk Tastgeateld ei bedraagt Toor de Ie trekkiugsklasse N O f 3 SO voor gebeele origiaeel loten f 1 76 halve f O 90 kwart M 300 000 200 000 100 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 40 000 20 000 15 000 10 000 5 000 3 000 2 000 1 500 1 000 500 M 300 200 127 100 etc 1 i 1 ik il il 1 il 1 tl 1 il il 1 5 il 3 il 26 56 il 106 il 253 il 6 it 766 il 1237 il 52941 i 160 148 Na ontvangst van dit bedrag in HoUaudech bankpapier postzegels of postwissel zenden wj de origineele loten met officieel trekkingsplan Indien iemand het trekkingsplan met mocht aanstaan zgn wü bereid vóór bet begin dor trekking de origineele loten terug te nemen en het daarvoor gezonden bedrag onmiddellyk terug te zenden Wj kunnen dit des te eerder daar wj overtuigd zjn dat iedere ontvanger de uitmuntende en kansryke j indeeling van bet trekkingsplan zal erkennen De olScieele ttekkingsliisten zenden wfl direct na iedere trekking Om alle bestellingen zorgvuldig ta kunnen uitvoeren verzoeken wy O die ten spoedigste te zenden in elk geval echter vóór 20 UECEMBEIt d s op welker dag de Trekking begint HoofdloterU Bureau ISEITTHAL Co Haml urg Alle 55 400 prijzen bedragen te zamen 10 452 425 Mk N B De Hamburger Gefdlotery bestaat reeds ruim honderd jaar en begint 2 maal per jaar opnieuw Onze firma behoort tot de oudste Hoofdloteru Bureaux Reeds vaak waren wg in de aangeuame gelegenheid grooto Hoofdpryzen ook naar Nederland te kunnen zenden In de laatste zeven jaar hadden wy het byzondere genoegen onderst ande Hoofdpryzen aan onze klanten contant uit te betalen M 300 000 op No 51083 getr d 14 Mei 1891 M 200 000 32219 4 Not 1887 M 200 000 23963 23 Oct 1891 M 100 000 61038 29 Apr 1889 M 75 000 23355 2 1890 M 75 000 12106 12 Oct 1893 M 75 000 65810 3 1890 M 60 000 45724 24 1890 M 55 000 46613 12 Jan 18b8 M 50 000 65159 13 Deo 1888 M 50 000 79478 5 Jan 1893 M 30 000 9910 26 Oct 1888 en bovendien Tersoheidene prgzen Il M 15 000 10 000 5000 3000 2000 etc 1 1 ETS BETER voor araslanden op Zand Veen en lichte Kleigronden dan Duitsch Thomaspkosphaatmeer en Kainiet der MaatschappU tot Verkoop van Uuipmestóloffen Dordrecht All Zeverinfftn emler BifkttotKicM Fiijstrekking 20 en 21 Becemb 500 000 Mark all hoofdprijs ia het golukkittvt geral biedt de nieuwste groota Gflldrerlotiog dis door de Hoo a EeKeering vb Hamburg goeilgfkeitrd en gewaarborgd ifl De voordeelige inriohting van hrt nieuvre plan btwtaat duarin dut in den loop vrd ileohti woinitte mnaodeD ia 7 verlotirgen van IIOOOO lo ten KKIOO prijten beilragende 10 452 425 Mark ter voUedigB beBliaaiiig zatleo komeu daaronder üijn kapitale prijien vso ereutuoel AOOOM Hark b uitoeineDdtieid eobter 8 prijsen 1 IBOOO S6 prijzen il M 10000 prijien i M 5000 l priJEan i M 300O S 8 prüien M 8000 tprqzen M 1 00 756pryzeniM 1000 1837 prgzen iM tOO S39S0 prijzen a H 148 I8H91 prijzen ilMSOO iOO 150 1S7 100 4 67 40 S0 o aoo Ufioa 60 000 61 000 50 000 40 000 80 000 1 prg a M 300 000 Ipriji il M 800 000 l prijs ü H 100 000 8 prijzen a M 76 000 1 prijs a M 1 prgs i U l prÜB i M prij aM prijzen i M 1 prijs k M 6 prijzen a M De annstnanüe eerste prijstr kking liezer groots door flen Staat genaarborgde Geldverloting is van ambtswege bepaald plaats lo hebben op den 20 en 2tDKCEiy BKUe L en kost hiorvoor 1 gebeul orig lot tteehts M 6 of 8 001 half 0 3 1 80 l kwart ir IVi O tegen inzending van hst bedrag iri bankpapier of per postwissel Alle oomroiBsies worilen onmidtleUyk met de grootste zorgruldigheid uitgeroerd en ieder speler ontvangt van oos do met bel wapen van doQ Staat vooraiene Origineele Loten celf ia handen Bg iedere bcHtelHng wordt het vereiiebte ofll oieele plan waaruit ite rerdeelicg der prezen op de renchiljende klassen aU ook de betref fende InltjggeMen te rernemea ia gratis byge voogd en zonden wg aan onza Begunstigers qdaangevraagd na elke trekking de oflïoieetelysten De uitbetaling der prijz n gesohiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ona debit t is sterds dour ht t geluk begunstigd en onder vele andere aar iïenlijke prezen hebbdn w mefrmHlea volgaus ofBciei Ie bewijzen de eerste HoofdtrefFers verkregen fn onze Bugiinatigers zelf niibtitaald o a Mark SEU OOO 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het il te voorzien ilat bij deze up den beobtsten grondslag gevosligde ondemoming van alle kanten op eene zeer würkaatae deelneming bepavld kan worden gerekend men gelieve derhalve wqgeufl de reeds ophanden z nde trekking nlle orders ten spoedigste reobtstreeks te zenden aan KAÜFMANJS SIMON Bankiers on Geld wis iclaari te HAMBURt P SHiermede danken wij voor het vertioutfen ons tot hiertoe geschonken en danr wij bij bet begin der nieuwe verlating ter deelneming inviteeren lUlten vrij ook voor het rerrolg bemoeid zijn door een stipte en reoele bedie oing de tevredenheid van onze geëerde Be gunstigers te verwerven Een ware Schat Toor de ongelukkige abtcbtoffers der ZelfbeTlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWAKlL ti Hollandscbe uilgaTe mot 27 alb Prjjs 2 gulden Ieder die aan de Terachrikkelpe gerolgeu tbu deze ondeugd Igdt moet bet lezen de oprechte leering die bet geeft redt iaarijjks duizend van een zekeren dood Te Terkrygen bp hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending ran het bedrag ook in postzegels en in eiken bouhandel in Bolland ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandêóhe Couranten worden dadelgk opgezonden door he AdTertantieBurean ran A BRINKMAN m ZN te Gmtda 3e Abonnemettt FoorateUin0 TivoliSchoutohurg Directie DB VOS VAN KORLAAB DONDERDAQ 14 December 1893 Tooneelapel in 5 bedrijten tmi VIOtOBIEN 8ARD0U Tertaald door X T Z ABnTang balf S uur gf Oewone bepalingen en prgzen BINNENLAND GOUDA 12 December 1803 Door fle politie alhier ia gisteren aangeboudeu de gesigaaleerde C R die nog een dag hechtenio moest ondergaan Hy ia naar de geTangenis ore ebracbt Bg de periodieke kerkelgke Terkiezingen te ttei Ambacht z n herkozen tot kerkToogden de heérén Joh Adr trd der Straaten en G Voorskys Jr tot notabelen le heeren A Blanken Pz en M Potugt terwflltot notabel eecretaria benoemd is de hter A van Wgnga rden Pz De beer J de Visier hoofd der openbare school te Berkenwoude heeft op Vrydag j l te BergAmbacht de spreekbeort in de VereenigtDg Winterlezingen vervuld De noTelle De Smidaknechtc doorH T Ohappuie werd ioor hem op eene recht boeiende wgse Tooi elragdn en met groote voldoening aangehoord De heer L Smit oit Kinderdijk hoofd der firma L Smit Co is overleden Toen dit bericht gistermorgen te Maaeslois ontv nfrwi war werden op é talrgke aldaar gediationeerde sleepbooteu dier firma alsmede of de vaartuigen der Bergingmaatachappij wimpels en vlaggen hal ok geheachen De scbaataeo brikant A K Hoekstra te Warga heeft 109 paar Frieaohe schaatgeo geleverd aan het 6e regiment infanterie voor den prga van f 2 70 per paar Het getuigenverhoor dat gisteren te Amsterdam in de zaak De Jong plaats heeft gehad betrof een zekeren De Vries aldaar woonachtig en die destyds te Arnhem in geBelschap van De Jong zou zgn gezien Deze De Vries is met De Jong geconfronteerd een en ander gaf echter weinig licht da r de man De Jong niet herkende Met het as cPrinses Wilfaelmina dat Zaterdag te Amsterdam arriveerde werd een transport Mfdaten en matrozen nit ladië overgevoerd Drie der laataten worden dadelgk naar de gevadj nis overgebracht Twee hnnner waren wegens dienstweigering tot een jaar en de derde wegens het hijachen eener roode FEVILLETOX Dö Creheime Bezoeker Naaf het DuUtch SS Hatelijke coaraaten vro hg Ik moet toch wat te doen hebben Hoe hond ik mij anders op de hoogte VAD wat er zoo in de wereld gebeurt Bah er staat tooh geen woord waarheid iu Niets dan sprookjes die kan ik je ook wel vertelleo Wilt Re Ge eijl een engel vertel maar Hij sloeg zgn arm om haar heen en zij liet het on f willig toe dat fag haar werk wegnam Overwonnen 1 zei bg Men kan geeo twee heeren dienen men staakt het werk als men sprookjes gaat vertellen Ia a dat waarlijk ernst P Nataurlgk I Ik weet er echter maar een Gjj hebt u toob vermeien er zooveel fe kennen als er in de conrantau staan Dus minstens voor duUend en een naohV Laat maar hooreg I Zjj slo de oogen sohalka laoheod tot hem op Goed er was eens een prinses die aan en bron t ia hH groene woud Daar kwam een trotsohe koning die aan een ernstige kwaal teed en de dokter had ham het gebmik van water uit die bron aaDbavolen Toen bg wegging was hg wel weer gesold siaar de arme prinses was ziek telkens als E in bet water sag vertoonde dit hot beeld van a trotiohen koaing wanneer ze tenminste z n ylBig aan boord van een marine vaartuig tot 3 jaren gevangenisstraf veroordeeld Uit Wageningen meldt men Op het adres van tal van ingezetenen aan den miniater van justitie om alhier eene brigade marechaussees te vestigen is gunstig beschikt Zij worden reeds binnen enkele dagen verwacht Het openbaar ministerie by de rechtbank te VGraveohage eischte drie jaar gevangenisstraf tegen De K huisvrouw van den sigarenmaker L te Woobragge wegens opzettelijke brandstiütiting De beklaagde ontkende bewerende dat toen zy van eene boodschap in de buurt ia hare woning terugkwam de brand was aitgebroken Dr W J Leyda staatssecretaris der ZuidAfrikaansche republiek werd Zaterdagavond docNT H M de Koning Regentes ontvangen Aan de plannen betrekkelijk de ontworpen tram Maareen Breukelen Nieuweraluia zal spoedig uitvoering worden gegeven Het voornaamste bezwaar nl de daartoe benoodigde gelden is opgeheven daar eds meer dan f20 000 is byeengebracht De concessie voor den aanleg is aan de heeren Hageman en Bloemat verloBP Het ia nc niet bekeud of de traih te Nieuweraluia zal eindigen aan de Papillenachool dan wel of men haar zal doortrekken tot hetstation waaraan evenwol volgens sommigen met het oog op den Stationsweg ongetwijfeldeigenaardige moeielykheden verbonden zullenzyn Hbl Of de Israëlieten wel ooit in Egypte zyn geweest werd ïn den laataten tgd door sommige geleerden betwyfeld en zelfs door prof Stade te Giessen en prof Meyer te Breslau bepaaldoiyk ontkend In de Decemberaflevering der Preusaische Jahrbücherc echter komt Ludw Riess professor ïn de geschiedenis aan de hoogeschool te Tokio krachtig op om de ontkenners te bestryden en de historische kern van het Bybelsch verbaal te bewijzen Het maritiem gerechtshof te Brest heeft de twee gebroeders Roriqae beschuldigd van moord op de bemanning der brik Ninorahiti en roof van dat schip ter dood veroordeeld Zy znllen te Brest worden terechtgesteld De kok Mirey die hen aangaf is rrygeaproken □ asm uitsprak Ën dit middel bracht lympathie aan viel bg Inobend in Want eens op een dag haalde de trotsohe koning da prinses en nam haar mede naar huis en was met haar gelukkig uja geheele leven Di § koning heetts rans en de primes Albertine ja ïk ken dat sprookje wel Oe zgt toob mijn lief lief vrouwtje Ug zoende haar iunig Haar arm kwam op zijn sohouder en met baar gezicht tegen het zijna O Frans zei ze ik heb ja toch zoo innig lief De lulsteraarster achter de deur boorde niets meer De handen op haar hart gedrukt als wilde zij daardoor het hevige bonzen doen bedaren schreed ze stilletjea weg Met eeu btoa van aehaamte op haar wangen was ze weggeslopeR maar nog altijd klonken baar de tvoordea zoo lief zoo lief I in de ooran Nog nooit had een liefdeslooneeltje in een of ander boek haar zoo getroffen als dit eenvoudig gemin nekoos Langzaam voortdwalende was ze aan hare kamer gekomen maar ee dacht er niet aan dat het nu hnar kamer niet meer was Id den laatsten tijd w é het immers publiek eigendom geworden want ieder die eens oven op de piano wilde spelen was gewoon er gebruik van te maken Daarom wenkte zg ook nu Edwin toe die bij haar binnenkomen van het tabooretje was opgesproogeo te blijven zitten Hot zou haar een genosgon sgn als tosboorderw van tga epel te genieten In den boek der sofa frezeten luisterde zg naar sijn spel maar nist tnet die aandacht als gewoonIgk Tooh deden haar die tonen aan en baar pbeele De dagbladen honden zich tegenwoordig veel bezig met een buitengewoon geval dat teThenelles in Frankryk voorkomt Daar isinamelyfc een meisje Marguerite fl dat sedertj31 Mei 1883 slaapt zonder een enkele maalwakker te woi den Marguerite B werd op zekeretn dag beschuldigd haar kind vermoord te hebben en de gendarmen kwamen naar hare woiiirig om een onderzoek te doen Zy was zoo verschrilc dat zg omtrent een uur na hun vertrek aanvallen van moederkwaal kreeg en ten slotte in dan sidfep viel waaruit zy nog niet ia ontwaakt In t begin hebben de geneeslieerea al gedaan wat ZIJ konden om haar wa kker te maken maar sedert een dotter die een dergetylt geval behandeld had verklaarde dat zy onmiddellijk na baar ontwaken zou sterven Iaat men haai natnurlyk met rust paar zy voor geld te zien is brengt zy genoeg op om geheel hare familie te iateu leven zy ligt rustig op een yzeren bed is bleek maar vertoont geene lykkleDr Zy is mager als een geraamte t geen niet te verwonderen iH na tien jaar lang geslapen te hebbqn en kunstmatig gevoed te zyn Hare ademhaling is kalm en langzaam De pols zwak maar Eene by zonderheid tis juist op haren verjaardag dat zy in slaap viel Hare baren die in t begin zyn afgesneden groeien ni t meer evenmin sis hare nagels Ken zekere Pieter Lem colporteur van beroep werd Vrijdag met buikpynen naar hel Buitengasthuis te Amsterdam verroerd Sedert i0 gebleken dat de patient lydende ia aan ccholera asiatica waarvan heden door den burgemeester officieel kennis is gegeven Heden avond was de lyder nog in leven In de gemeente Kollumerland beweert eeneoude frouw die ongesteld is dat zy betooverdia door een dertigjarigen vryer Deze ÉfeÉurover reeds scherpe verwtjtingen raoe K noi en Men zal nu eeneu duivelbannerraaoplegen ü D Twet jeugdige veedrijvers uit het dorp Suameer gemeente Tietjerkateradeel zyn op last der justitie in hechtenis jgenomen ter zake van diefstal van vee dat door hen te gelde was gemaakt Ëen blikken trommel met geld is deze week op het erf van eenen der beklaagden door de politie nit den grond opge zenuwstelsel kwam in beweging Een stem in haar binnonsle HuiBterile baar aU het ware toe hoe heerlijk bet moest zgn een ziel do hare te mogen noemen Met iemai kd te kunnen spreken zonder terughoadendheid zonder bevreesd te zijn van te worden iiespot dat moest toch heerIgk lijn De jaren waren voorbggegadii maar zg had tot heden niets anders gekend dan zorg Waarom moeten alleen anderen dat geluk smaken Ook ik wil er mgn deel van hebben j dat wit ik Uildal Wie sprak daar haar naam nitP Wie riep haitrP Waar was zij toch Hilda I herhaalde Edwin en nu eerst bemerkte zg wie haar naam uitsprak A Ib eeVi icliaduw was da spreker in eens naast haar gegleden Ga zgt heelemaal sprakeloos Hopli mijn spel u zoo aangegrepen dat er geen enkel woordje van b val overschiet Ik meende zoo mijn best te hebben gedaan en hoopte daarom ook op een weinig waardeering Ik was als onder een ban zei ze langzaam terwijl ze langs haar gloeiend voorhoofd streek Die gij ook oiet moogt opheffen viel hg levendig in Gij moogt u niet aan dien invloed onttrekken Het heeft voor mg moer waarde als de fraaiste woorden eene ororecnstemraing tusachen twee zielen kan alleen zoo iets teweeg brengen De mnziek en het aohemerlicht hadden ook op zijn gemoed gewerkt en hem In eene slemming gebracht waarin de woiiaob zgner moeder tevens ook de zijne werd En dan kaar nwijgen werd daardoor niet bewaarheid het beweren van mevrouw Bohrwek ge dolven en in beslaggenomen Beide personen zyn geboeid naar Leeuw den overgebracht Naar wij vernemen ia een plan tot vergrooting van het Kurhnus to Scheventngen by het dag bestuur van Den Haag ingediend In dat plan moet begrepen zyn het boawen van twee gebogen winkelgaleryen op het plein aan de landzyde van het Kurhaus terwyt de bovenruimte voor logeerk mera zon worden ingericht Heeft de Ordebond te Beerta gemeend du landbouwers aldaar te moeten verzoeken hun dienstboden eene gratificatie van 5 galden te moeten scheuken als zy zich verbonden des avonds vóór 10 uur thuis te zyn te Wildervank hebben enige landbouwers by het hureu van hun dienstboden de belofte gedaan dat als de aardappels het volgende jaar de roude som van honderd centen opbrengen hnu loon mét 5 gulden zai worden verhoogd Naar het zich laat aanzien staat het echter met die laatste f 5 niet te beet daar er nog maar 70 cent in verkoop ia geboden Ëen weldadig Amsterdammer laat op het oogenblik voor een bedrag van tien duizend gulden voor schoenen en kleeren voor behoeftige schoolkinderen vervaardigen Deze voorraad wordt dan m het begin des volgenden jaart door bemiddeling der vereeniging Kin voe ngt verdeeld zoo zullen om tebeginneu in de maaud Januari ter beschikking van elke lagere school der Ie klasse worden gesteld IG stel kleederen en 8 paren schoenen Senigu acfaolen zullen daarby ah depots dienen terwyl een dames comité zich met de uitreiking zal belasten De miniabars Jansen en Seyffardt hebben aan de Tweede Kamer medegedeeld dat h i inatelHng van een eeregerecht met het oog op tweegevechten tu68 en officieren geen recht van tfestaau heeft naast de bepalingen van artt 142146 Strafwetboek Een verblydende beslissing Genoemde artikelen verklaren het tweegevecht voor een strafbaar misdryf en een misdryf is t dus evenzeer wanneer het door officieren wordt begaan als wanneer burgers er zich aan schuldig maken zoodat de Staat het ook niet ter sluiks of zydelings mag erkennen door er een eeregerecht naast te plaateen Ala nu die goede opvatting ook maar tenvolle wordt toegepast wanneer een officier eenduel weigert Haagaohe Ct behoeft maar eena erg aandoenigk te spelen en ge hebt het pleit gewonnen Ja juffrouw Hilda uw zwggen is ma het bewga dat ik de juiste akkoorden heb aangeslagen on het ouuitsprekelgke wat ik gevoel duideiyk te maken t Is een tooveraohtige kracht die me doet voelen of ge in mgn nabgbeid zgt en die mgno weniohsn u kenbaar maakt Wat kunnen we daartegen doen Hetbreagtoos bg elkaar Is het niet zoo Hebt ge niet aati zekeren drang toegegeven toen ge hier Wonen kwaamtP Ze trok hare hand niet terug als hg die vatte Wel daoht ze een oogenblik aan den vriend barer jeugil aan Moinhard maar toen kwam de laatste ontmoeting haar woer voor den geest en vervulde haar met bitterheid jegens hem En dan daarbg bet beeld van haar stervenden broer in bet jachthuis zij moest hem helpen maar kon liet want ze was alleen Nu bood huar een man do hand die het goed met baar meende waarom zou zg m den nood die band niet grgpen Dat liefde den grondtoon mtmt zgn daaraan dacht ze mot Ik zal a op de handen door het teven dragon en gij kunt me aan een zljdf o draadje leidan Ik geloof dat ik een klem beetje gdel hen maar ia het wonder wanneer men zulk een boOgen prgs mag winften Voor het overige ia or geraakkelgk met mij om te springen en zou ik een goed trouw kamornad zgn Hilda wilt ge uw lot nun het mgoe verbinden Hoe lief hoo vleiend klonk dat zjo niets vun die hntelgke hcorsobzuoht welke een vrouw altgd als een onmondig kind behandelt iWorit ttnolgde