Goudsche Courant, woensdag 13 december 1893

4 47 6 88 7 46 10 08 7 66 6 46 6 86 87 11 10 Anlndui Wp 6 60 8 10 8 8 60 8 87 11 88 a d T 8 8 68 Deo Waeaad 18 Donderil U Vi d 15 Zalerd 16 Zond 17 Maand 18 Din d 19 Directe Spoorwegverblndlog met GütDA WlülerdleDSt 18 3 94 Aaii evaDgeD 1 October MOTTEBDl U fl O USA 46 8 61 10 17 11 60 1 10 87 10 84 10 41 10 47 18 08 1 a oi 8 18 8 81 19 6 36 4 08 4 40 DIN H 4 AS eOUDA Hage 6 48 7 801 488 88 8 4810 1411 8818 16 1 88 8 16 8 46 3 48 4 16 4 4 6 81 7 Goud 7 608 4 l 04 87 10 49 IS U 18 81 1 01 1 87 8 66 4 46 6 87 6 6 7 18 8 86 87 10 46 11 11 11 80 1 44 1 4 1 68 8 04 8 0 Qmót 30 7 60 8 18 9 68 10 16 10 68 19 0318 46 8 80 8 46 3 16 4 13 4 43 6 80 6 61 7 48 8 36 10 08 D T H I O a T G O O D Utrwkt 6 33 7 60 9 9 63 11 34 18 03 18 60 8 10 3 68 4 48 8 38 7 48 Humclan 6 47 8 03 10 0 18 1 8 84 4 08 4 66 Woerdan 6 66 8 10 10 16 18 88 4 18 Uudewater 7 07 8 1 10 84 18 48 4 84 Gouda 7 80 8 38 9 8410 87 18 08 18 66 1 88 3 60 4 87 6 80 7 08 8 80 A H S T K D A H a O V D 1 40 11 10 11 87 8 40 4 10 4 W 7 88 8 66 11 86 11 4 8 86 4 8 4 86 7 40 10 44 18 18 18 68 8 08 1 80 8 88 8 U H K 8 18 8 18 S4 10 07 11 87 18 41 18 81 1 48 1 67 4 eOl Di BTBIOHT Ooada 6 36 8 40 7 66 8 0 8 81 10 1 10 66 18 48 8 83 3 18 4 18 4 47 6 83 8 01 7 46 8 38 10 08 Oudew 6 60 8 64 11 0 8 87 6 37 7 6 10 98 Woardra 6 67 7 018 11 8 40 11 16 8 44 6 04 6 44 8 17 8 08 10 88 Uumelea 8 04 7 08 8 46 11 88 8 61 6 1 6 60 8 13 10 34 Utrwht 6 18 7 88 8 88 8 41 10 61 11 46 1 80 8 08 3 60 4 48 6 8 6 81 6 86 8 88 9 10 10 68 B O U U 1 A UBTIBOAM Oaodt 8 40 8 81 10 08 10 66 18 11 8 61 Amitordim Wb 7 6 8 10 10 66 18 1 1 8 40 AMUidui OJ LU 86 ll It 11 14 ia8 8 88 Eenige dagen geleden kreeg een winkelier in de Kalvetstraat td AmBterdsuu van eeb heer die eea hier ter stede wél bekendea naam opgai een mooie bestelling ziWerea lepeli en vorken De winkelier liet deze bestelling door eenkniier bezorgen en gaf meteen de qnitaotiemee De kruier ging naar het opgegevenadres het pakje werd in ontvangst genomen maar de quitantie kon nu niet dadelyk betaaldworden Meneer had het zoo erg druk t was joist St Nicolaas avoud maar den volgendendag kon h geld komen halen Nu de naamvan meneer klonk zoo goed dat de winkeliermet deze boodschap volkomen tevreden wa Den volgenden dag echter kreeg toevalligdezelfde kruier een opdracht van een aaderenwinkelier om aan hetzelfde adres een partijzgden dassen van niet minder dan negentiengulden ie bezorgen Er werd thans echter eenandere naam opgegeven Dit wekte de achterdocht van den kruier die zijn vermoeden aanden winkelier meededTde met dit gevolg datde dassen niet verzonden werden De leverancier van de zilveren lepels die ook op de hoogte gesteld werd giiig eus kijken en zag toen hg by het huis kwam dat daar nog al een erge rommelzoo was De quitantie werd herhaaldelijk aangeboden maar nooit was meneer thuis te vinden of althans tot betaling gereed Eergisteren eiüdel k toen er weer een bediende met de quitantie kwam z hjj dat de meubelen uit het huis werdeu gedragen Dadelgk waarschuwde hy zgn patroon die er met een man of vier heen ging om te trachten zgn geldof anders zgn goed turugte krijgen tBleekj dat de meneer met den künkenden naam niet aan het verhuizen was zooals men eerst dacht maar dat hy door den deurwaarder op straat gezet werd omdat hg zgn huishuur maa niet betaalde Doordat hg er zoo gauw hg was mocht t den winkelier gelukken zgn etui met lepels noa tsrog te krggen De politie die van de zaak op de hoogte was gebracht verklaarde niets tegen dergelgke prak ken te kunnen doen Dat er nog meer winkeliers afgaande op den naam goederen hadden afgegeven bleek toen de boedel op straat werd gezet er was nl een partg ondergoed ter waarde van ruim honderd gulden Cfafttsworth House bet kaateel van den Hertog van Devonshire in Derbyshire wordt thans lactrisch verlicht en de macbineriën voor die verlichting worden in beweging gebracht door bet water van een beekje datookde lonteioen van t lèiïtengoed doet spriugen Een jong vrouwtje te Helder Jaarlgks gewoon iets van haar ouders te ontvangen bg gelegenheid van t Sint Nicolaasfeest kreeg thans een klein pakketje gestuurd De ouders haddeo ook al onder de tegeuspoeden destijda te Igden gehad en konden daarom eigenlgk nietji missen Toch wisten zg een rgksdaalder af ie sonderen die de vader in het krenteubroodje verstopte Toen nu het pakje open was gemaakt en er niets dan dat nietige broodje uitkivam werd dejonge vrouw gselgk ontstemd In haar drift wilde zy juist t onschuldige gebakje in een boek slingeren toen Dientje het kindermeisje binnenkwam om te vragen oi sg naar huis kon gaiin Ja was t antwoord eu hier heb je iets voor je broertje Hei voorwerp van haar ergenis het broodje verdween met het meisje Den volgenden morgen was het kind ouuitputtelgk van daukbaonieid tot groote verbazing der juffrouw Ja sprak t meisje moeder zei dat t eigenlgk veel te veel was Maar wat dan toch md Wel die rgksdaalder die u in t broodje had weggestopt U Die rgksd o zoo En heeft het 8 86 6 4 8 4 8 68 06 7 6 7 8 7 8 7 48 7 66 6 S0 Ooud Uwndnoht Nimrarknk 0 p Ua Bottwdui AottenUm OtpaUe Nieuwgrkuk f oontnokt OamU 7 6 6 10 6 1 6 18 6 88 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 Zer M 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 Z Zg ir 7 68 01 N d L d 8 08 Voorb 8 07 18 11 18 broodje goed gesmaakt vro zg verder terwyl zji het meisje niet wilde laten merkg dat zg op t pnnt stond te barsten van lotiter spgt over haar onzinnige drift Tot drie k vierhonderd werkloozen die giatereu in iConstantiac te Amsterdam bgeeokwamen en onder wie thans ook enkele meeal allen net geklcede diamantbewerkers en een tiental vronwen waren op te merken had het comité 019 eens een anderen vorm dan die vau redevoering te hebben een manifest opgemaakt dut Qeel voortas Daarin werd o a gezegd en dit gracbiedde in overig met de comités in 48 gemeenten dat men alle werkloozen uit heel het land aan den hongeroptocht naar Den Haag wenscbte te doen deelnemun Die twlit wordt tegen medio Januari a s voorbereid en zou zooveel mogelgk te voet plaats hebhen Men zou dan gezamenlgk de regeeriug volksvertegenwoordiging en ook de Koningin wgzen op de noodeu en de ellende der werklieden alsmede op bare verplichtiugen om door werkverschaffing in den nood te voorzieif Die tocht moest evenwel in de grootste kalmte geschieden om des te meer indruk te maken Het comité zou vooraan gaan en alle moeielgkheden en gevaren trotseeren mits dewerkl ozen maar steun verleenden Men zou in Den Haag aangekomen niet om eene aalmoes maar om werk vragen om bgvoorbeeld dorre heide in vrachtbare akkers te herscheppen enz Eu om dien hongertocht zoo goed mogelgk te doen slagen werd de hulp der vronwen van kantoorbedienden en ouderwgzers ingeroepen en ten lotte aangemaand valsche schaamte om aan de wandelingen deel te nemen af te leggen en zich nauwer aaneen te sluiten Qeel noodigde hierna de werkloozen uit om Donderdagmiddag io Plancius bgeen te komen waar Domela Nieuwenhuis Woensdag voor de werkloozen zou optreden Hjj bracht hulde aan de dagbladen vour de wgxe waarop daarin verslag werd gegeven over de bgeenkofflsten en wandelingen van werkloozen doch waarschuwde tegen blaadjes ala extratgdiug Bene vrouw en twee mannen meenden ook nog een woordje in het midden te moeten brengen waarna Wollring een langen brief voorlas dien bet comité aau den Haad wilde ricbten om nogmaals te wgzen op den plicht der overheid om den werkloozen werk te versohaffen ten einde honger en dood te voorkomen In dit schrgven wordt telkena het woord V edelachtbare gebezigd wat veleu door medeburgera wilden veranderd zien Hierover ontstond een langdurig debat wuarbg het comité het woord edelachtbare verdedigde op grond dat meu hier te doen bad met werklooz n van alle gezindten en niet met sociaaldemocraten Vervolgens werd eene wandeling gemHakt waaraan ongeveer 300 h 400 persouHQ deel namen en die ordelgk verliep Aan het gebouw an het prov bestuur te s Grtvenhage werd gisteren aanbesteed het driejarig onderhoud van de groote en andere rgkswegeu in de prov Z ud Holland in 9 perceelen dienst 1894 1896 Minste inacbrgver was voor bet 2e perc de hr H Jongenburger te Waddiuxveen voor 14 880 Te Baarn ontntond Zondag te 5 uren brand in het Amalia Hdtel De brand begon in een lokaal waar de Heer van Amerongen uit Hilversum bezig was met eau knecht goederen uit te pakken voor eene veiling welke Dinsdag zou gehouden worden Hoe de brand ontstaan ia begrgpt men niet De Baarnsobe brandweer welke teratond aanrukte blusobte den brand ïn den beginne waardoor grooter onheil werd voorkomen De burgemeester en de politie waren spoedig op het terrein aanwezig Eenige personeu zgn ten Raadhoizeu ontboden 11 08 IS U 18 68 1 06 1 18 l J 1 88 10 B6 U Oi 11 0 11 16 n 10 48 11 18 i 88 11 06 7 86 7 47 7 46 8 07 8 18 10 08 10 11 9 11 6 16 8 88 8 31 6 86 4 67 10 11 B 8U D aD Mogen zg die een inschrgving hebben in een der Grootboeken doch buitm Amsterdam wonen persoonigk de hun toekomende rente in bntvangst nemen Tegen de meening in de Tweede Kamer geuit dat zulks niet geoorloofd zoo zgn komt da minister van financiën na een opzetteIgk ingesteld onderzoek op Hg zegt niet te weteu waarom dit zou kunnen worden geweigerd al aan de identiteit der personen niet wordt getwgfeld Zekerheid dat men den rechten persoon voor zich heeft wordt verkregen door vergelgkittg der handteekening Een P RiDK tot doodsl zooals men ze helaas maar al te vaak onder k jje klassen der Engeli he maatschappg aa Bl kwam gisteren wedor te Doncaster voo len man van ruwe gewoonten kreeg het eensklaps in zgn hoofd om zijne vrouw van wie hg meer dan 2 jaren gescheiden leefde een bezoek te brengen Zg blgkbaar opgeruimd haren echtvriend weder bg haar te zien ogthaalde hem op lekkernijen en wist hem te overreden als een goed echtgenoot den nacht bg haar door te brengen waarin hg dan ook toestemde Zondagmiddag gingen zg geheel verzoend eene wandeling buiten de stad maken toen bg baar eensklaps bg de haren vastgreep en de vrouw met een hamer zulke zware verwondingen aan het hoofd toebracht dat de hersenen zichtbaar werden Vervolgens wierp hg haar in een sloot en ging toen naar de politie om zich te laten oppakken De vrouw werd later nog levend gevonden doch baar toestand is hopeloos In een gezelschap werd eens zeer veel gesproken over wonderbare voorvallen gissingen verscbguiugcn van gestorven personen en dergelgke dingen nfèer die thans steeds meer en meer de aandacht van bevoegden en onbevoegden bezighouden Ook de huisdokter was er bg tegenwoordig die officieel de rol van scepticus vervulde een der dames wendde zich tot hem met de vraag of hem tn zgn leven ooit iets was overkomen dat hg niet verklaren kon lu mgne jonge jaren gaf de dokter ten antwoord had ik een droom of liever een gebeele reeks van droomen zóó buiteoffewoon dat zij iian zeldzaamheid alles overtrefien wat ik ooit gehoord heb op algemeen verlangen zou ik wel bereid zijn ze meê te deelen Het algemeen verlangen bleek terstond ta bestaan en de dokter vertelde het volgende Het is than twaalf jaar geleden dat ik in Biarritz frrbleef om de baden te gebruiken Tegelgk TtiJd was ik op eene Engelscbe verliefd dif hg het baden een gestikt sobubaohtig koRtuum droeg De miss was uiterst origineel vol fantastische invallen Eens wist ze mg en andere vereerders tot s nachts 3 lire in eene boot te houden Wg hadden naar de sterren zitten kgken en ons beziggehouden met de waarscligntgke dwaling der zielen van de eeoe planeet naar de andere Vreeselgk vermoeid was ik naar huis gegaan en bg t lezen van eenen brief dien ik op mgne nchrgftafel had gevonden in den leunstoel ingeslapen Nauwelgks was ik togesluimerd of het kwam mg voor dat ik mg in eene groote stad bevoud alwaar ik een mg onbekend huis uitkwam eu eenen Igkwagen voor de deur zag staan Bij den Igkwageu stond een jonge ongeveer I5 jarige kuaap in korten zwarten frak met smalle garneering eu eene rg kleine metalen knoopen daarlangs Mg ziende opende hg de kleine deur van den lijkwagen en terwgl hg boog noodigde hg mg met vriendelgk handgebaar uit om in te stappen of mg er in te laten schuiven Ofecboon ons in den droom vele ongewone voorvallen en gebeurtenissen gewoon toeichgnen zoo herinner ik mg toch dat ik zoo zeer schrikte en zoo ontzet terugweek dat mgn boofd tegen de leuning van den stoel stiet Natuorlgk ontwaakte ik ï ie 6 68 6 08 6 10 6 17 8 8 4 60 4 57 6 04 6 11 6 80 7 80 1 48 1 86 8 08 8 0 8 16 8 60 Voorb 6 64 N d L d6 6 Z w6 08 Bl Kr 6 14 Z I 8 1 10 41 Twee dagen later was de droom in gezelschap der Engelscbe vergeten doch den derden nacht herhualde bg zich met verbazende jïcIgkvnrmiRheid om met onreffplmntig ttin sehecpooien alle drie of vier dagen temg ia koeren Ten slotte werd het mg eene ware kwelling Het wondnlgkste was wel dat het huis de Igkwagen en vóór alles de kleeding en bet ffelaat van den knaap onveranderd hetzelfde bleven evenals de vriendelgke beleefdheid waarmede de knaap mg nitnoodigde tot instggeu Uitstekend herinnerde ik mij zgn korten frak de garneering de kleine metalen knoopen verder zgii lichtblond haar en de grjjze ver van elkaar afstaande oogen die wel een weinig op visch oogen gelekeu Ongetwgfeld zult ge met mg bekennen dat waar de droom zich zoo hardnekkig herhaalde er wel aanleiding bestond ongerust te zün Enkele weken later reisde ik naar Pargs en stapte in hetzelfde hotel af als mgne Engelsuhe Wg waren s avond met een tamelgk groot aantal bekenden aangekomen ongeveer tegen het diner Ik herkleedde mg snel en liep dan naar den ophaalbak om naar de eetzaal te komen In den gang zag ik mgne kennissen die eveneens naar den ophaalbak snelden ik kwam echter bet eerst bg de deur aan eu drukte op den electriachen knop Na een kort oogenblik hoorde ik het doffe schuren van den bak dan werd de denr taruggeschoven en ik deinsde verschrikt terug alsof ik de dood in eigen persoon bad gezien In de deur stond een 15jarige knaap met lichtblond haar en vischacbtige oogen in korten frak gekleed met garneering eu metalen knoopen alles zooals ik het in den droom gezien had Op den nog in beweging zgnde bak in de deur staande noodigde hg mg met beleefde handbeweging uit binnen te komen Ik moet bekennen dat ik voor de eerate maal in mgn teven gefoelde dat iemand de haren werkelgk te berge knnnen rgzen van schrik Natonrlgk glde ik als van mgne zinnen beroofd weg en snelde ik de trappen af de zaal in Aan den ophaalbak werd klaarblgketgk op een groot aantal gasten gewacht intnsschen zat ik in de vestibule op eenen schommelstoel om een weinig van den schrik te bekomen want ik gevoelde dat ïk bleek was als een doek En ik weet niet of een paar seconden of een paar minuten zgn verloopen plotseling hoorde ik een vreeselgk geschrei dan een hevig kraken en ik viel in zwgm Toen ik bggekomen was keek ik angstig om mg heen en ontwaarde in de vestibule inenscheljjke lichamen in allergl in blotdige lakensgehuld De knaap was ook omgekomen zooals iklater vernam Eu thaus ik laat de verklaring er feiten aan anderen over Mennoemt olg niet ten onrechte een scepticus want als dit een ander overkomen was zouik het niet gelooven Hbl v Antw De echtelieden S te Utrecht leidden vooral in den laataten tijd een zeer ongelukkig leven en was bet inzonderheid de vrouw die daaronder het meest leed Want niet alleen dat haar man veel misbruik van sterken drank maakt zoodat meestal meer dan de helft van zgn weekgeld dat f 12 tot f15 bedraagt aan Bacchus wordt geofferd maar ook de vele mishandelingen die zg vaak had te verduren maakten haar het leven tot een last Ter wille van haar drie kinderen die baar zorgen nog niet konden ontberen moest zg het hoofd echter boven water houden en dat wilde zg ook doen indien z slechts van haar man kon ontslagen raken Daar zg evenwel gedurende bon ruim 20jarig huwelijk reeds meermalen had beproefd om van hem aftekomen wist zg maar al te goed dat dit niet gemakkelgk zon gaan Dezer dagen was het geluk haar echter gunstig want toen baar man op een avond weder zwaar beschonken thuis kwam of liever in hui waggelde en kort daarna bgna geen toeken van leven meer gaf maakte zg van de gelegenheid gebruik om alles wat zg machtig kon worden naar een andere woning over ta brengen en dem met bare kinderen te betrekken Toen ïi ld vsD Greenwicb 11 88 11 08 40 4I 8 64 10 1 10 10 08 6 86 8 10 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 8 86 8 44 tc 4 46 8 80 10 8 06 M 7 06 7 U 7 80 7 86 7 81 64 6 0 8 8 8 60 10 07 10 64 04 1010 88 l 8 41 S8 10 40 11 88 8 47 10 0 11 80 4 86 6 08 6 0 6 16 da mui dai morgeiM ontvukte lag hij tuaaehen vier blinde maren waaroTer hy zich HM booa maakte dat hj het weinige wat er nog waa blyven staan kort en klein sloeg en daarna ayn Trouw ging zoeken die hy erenwel tot beden nog niet heeft gerondeu BulteDlandsch Overzicht Beeda ayn in Frankryk voorstellen gedaan naar aanleiding van den bekenden aanslag De minister president Perier stelde in de Kamer voor aanhiUing tot plundering brandstichting en aanslagen tegen de reiligbeid van den 8taat en het Terheerl ken vau misdaden strafbaar te stellen met 5 jaar gevangenis De socialist Qoblet vreesde dat daardoor de vryheid werd aangerand en protesteerde heftig tegen de voorgestelde maatregelen Toen hy de tribune verliet werd hy uitgejouwd de uiterste linkerzijde applaudisseerde echter De radicale afgevaardigde PePetan wilde de behandeling van het voorstel tot morgen verdaagd zien de regeeriug verklaarde zich echter daartegen en de Kamer besloot met 404 tegen U3 tol de onmiddellyke behandeling Sen voorstel van een anderen radicaal den heer Jnllien om de zitting te schorsen werd eveneens verworpen met 387 tegen 56 stemmen De beraadslagingen werden voortgezet ondanks de onophondelyko interrupties van de leden der linkerzyde Dé Kamer besloot over te gaan tot de beraadslaging over bet voorstel der regeering De uiterste linkerzyde bleef protesleoren De minister van justitie verdedigde bet wetsontwerp dat wel de vryheid om misdaden te plegen aan kluisters legt maar niet de vrijheid der pers De aanslag zeide de minister is m vereeniging gepleegd en niet door een enkel persoon Den socialisten verweet hy hun partytrekken voor de anarchisten De voorgestelde wyzigingen op de artt 24 en 25 der perswet van 1881 werden aangenomen De améfudementen door den radicalen afgevaardigde Pouquery de Boisserin voorgesteld op art 49 betreffende het in beslag nemen van geschriften werden verworpen Minister Perier zeide dat de regeering zich verklaart tegen elke wyziging welke deze afgevaardigde in den tekst der wet keeft voorgesteld Het ontwerp perswet werd daarop in zijn geheel aangenomen met 413 tegen 63 stemmen Deze uitslag werd door het centrum met luid jnich begroet De Kamer zal morgen eene commissie benoemen om de drie andere wetsontwerpen der geeripg tegen do anarchisten te onderzoeken De Senaat verklaarde zich met algemeene stemmen voor de urgentie van het ontwerpperswet dat door de Kamer is aangenomen De zitting werd daarna opgeheven Behalve de perswet heeft de regeeriug nog drie ontwerpen tegen de anarchisten ingediend Het eerste behelst bepalingen op de fabricatie het onrechtmatig bezit het gebruik eu het vervoer van ontplofbare stoffen Het twee le ontwerp heeft ten doel veraeliillende preventieve en repressieve middelen t r beschikking van de politie te stellen terKgl by het derde ontwerp het politie toezicht op de anarchistikcbe vereenigingen wordt geregeld Bovendien zal de regeering een aanvuUingsdrediet van 8tX 000 frs aanvragen ter versterking van het budget der politie De beer Criapi hoopt weldra gereed te zyn met een nieuw ministerie Waarschyulyk zullen daarin Sonnino eu Saracco die ook door den heer Zanardelli waren aitgenoodigd zitting nemen alsmede de hoeren Per zzi Baccelli Eoselli en Ferraris Als minister vau oorlog wordt Ricotti genoemd die ook minister was in 1886 toen hard gewerkt werd aan de versterking van het Italiaansche leger De regeering van die dagen hield onvoorwaardelyk vaat aan het verbond met Dnitschland en Oostenryk Hongarye waartegen vele staatslieden toen hun stem begonnen te verheffen op grond dat Italië voor zyne opofferingen ta weinig in ruil ontving De minister Ricotti verklaarde in November van dat jaar in antwoord op eene interpellatie in de Kamer cBinnen 14 dagen kannen wy 500 000 man voor de eerste verdedigingslinie mobiliaeeren en Italië kan daarom volkomen gerost lyn Ons leger zal zy het alleen zy het met bondgenooten de eer van het volk weten hoog te houden Daar de heer Crispi het eens werd met Saracco en Sonnino vermoedt men dat hy kans ziet aan hunne eiachen van omstreeks 50 000 000 lire en 25 000 000 l beqxringen te voldoen Echter is aangaande de financieele plannen nog geen zekerheid Da nienwe miniater president had een zeer vriendsohapnlgk ondarhond met den radicalen af vaaidigde Golajani dien hy beloofde den toestand op Sicilië ernstig ter harte te nemen Ook zon hjj een plan tot algemeene vergiffenis van da veroordeelde leden der werkliedenver enigingen gereed hebben In tegenstelling met het lang volgehouden geracht dat het handelstnctaat met Bnsland reeds gereed was maar ora bepaalde redenen vooralsnog werd geheim gehouden wordt thans uit Berlyn gemeld dat de conferentiën tusschen de Doitsche en de Russische gevolmachtigden zullen worden hervat zoodra iu den Bykadag de tractaten met Spanje Bumenië en Servië zyn afgedaan alsook dat er vooruitzicht bestaat p eene overeenstemming in de thans nog aanhangige punten van geschil Na al de tegenstrydige berichten omtrent de getalsterkte der partyen in het Pruisische Hnia van afgevaardigden sedert de laatste verkiezingen is er thans eene officieele hoewel nog slechts voorloopige lijst verschenen die de sterkte aldns vermeldt conservatieven 141 centrum 95 nationaal liberalen 90 vryo conservatieven 68 Poolsche party 17 vryzinnige volksparty 13 vryzinnige vereeniging 6 by geene party aangesloten 9 vacature 1 Voorts zyn er drie hospitanten waarvan 1 bij het centrum en 2 by de nationaal liberalen terwyl nog één afgevaardigde omtrent wiens aansluiting nog geene zekerheid bestond kan worden beschouwd als behoorende tot de nationaalliberalen Wat men vrij algemeen van het Hoogerhnis in Engeland verwachtte dat heeft het gedaan Het nam in zyne zitting vau Vrydag met 148 tegen 28 stemmen een amendement aan vau Lord Dui ley strekkende om te bepalen dat het in art 4 vervatte verbod op het contracting out niet van toepassing zou zyn daar waar eene meerderheid der werklieden de voorkeur mooht blyken te geven aau eene alreeds bestaande ooderhandsche overeenkomst tot verzekering tusschen hen eu bannen werkgever en evenmin ook op zoodanige in het vervolg nog te sluiten overeenkomsten mits de Board of Trade zich vergewist hebbe lo dat daardoor in eene billyke schadeloosstelling iu alle gevallen van lichamelijk letsel als by de wet bedoeld voorzien wordt en 2o dat deze schadeloosstelling betaald wordt uit een fonds tot hetwelk de werkgever mede het zyne bydraagt Nadat Lord Oudley s amendement aldus was aangenomen vereenigde het Huis zich verder nog met een sub amendement van Lord Denbigh bepalende dat de hierboven bedoelde meerderheid der werklieden minstens twee derden zou moeten bedragen eu eindelijk met een subamendement van Lord Crawford voorschryvende dat er naar de solventie van het verzekeringafond 4 een onderzoek worde ingesteld Wat do werklieden o a de Daily Chronicle heftig verontwaardigd gemaakt heeft is de bepaling dat de werkgevers die met van zijn werkvolk die overeenkomst gemaakt heeft ook de overigen daardoor bindt zoodat de meerderheid van tweederden hier beslist over de verzekering tegen ongelukken waarmede het overige derde gedeelte tevredtfo zal moeten zyu Lord Salisbury verdedigde het amendement van lord Dudley Hjj meende dat de werkgevers wanneer hel amendement werd aangenomen voorijichtiger zouden zyn en meer ongelukkeu zouden voorkomen Slechts 28 leden van het Hoogerhuis stemden vóór de Eegeering Het is zeker dat het ministerie Gladstone geen aubces heeft mee zyu Wetgevenden arbeid even zeker ia dat de beweging tegen het Hoogerhuis door dit besluit ouder de werklieden sterk zal toenemen Uit Boeloewayo wordt aau de Standard gemeld dat de corlog in Matabele lattd zoo goed als geëindigd is Dr Jamesou zond aan Cecil Rhodes een bericht dat de inboorlingen zich overal onderwerpen en hun wapenen inleveren Majoor Forbes achtervolgt nog steeds koning Lobengala in noordoostelijke richting de koning zond zjjn vervolger het verzoek met hem te willen onderhaudelen De patrouilles die het land doorkruisen brengen voortdurend wapenen mede en verklaren dat alle stammen bereid zyn zich te onderwerpen Kolonel Goold Adams heeft het voornemen een kamp te betrekken op drie mijlen aistands van Boeloewayo De troepen van majoor Forbes en de politiesoldaten zullen zich daar by hem voegeu Sir Henry Loch heeft den kolonel bevel gezonden dat by alle patrouilles die Matubeleland doorkruisen eenige manschappen van het Engelscbe leger aanwezig moeten zyn Kapitein White ia te Mafeking aangekomen Naar zün meening is de tegenstand derMatab len gebroken Met geestdrift maakt kapitein White melding van den moed betoond door den heer Seloua die in den veldtocht gewond werd Naar de meening van den kapitein heeft het dappere gedrag van Seloua hem aanspraak gegeven op het Victoria Cross Naar luid der laatste berichten bevindt Lobengnla zich thans te Babye River waar hy door ziekte genoodzaakt is te blyven Hy beeft het voornemen opgegeven de Zambesi over te trekken Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 12 December 1893 Winkelhnis Erf en Tuin Gonwe C No 12 4810 k K A den Ouden Winkelhuis en Erf Veerstal B No 127 voor de veiling oit de hand verkocht 2 Huizen en Erven Korte Akkeren P 416 en 417 f 850 k J N Kriek Huis en Erf Weeserf L No 128 440 k J Vermeulen Idem aldaar L No 129 450 k W Vermeulen 2 Huizen en Erven Aaltjebaksteeg C No 204 en 205 1260 k G Kooy Huis en Erf Bleekerskade P 14 f 400 k G Haagsman BurgerlUke Stand GEBOREN 8 Dec Nelly Luberta Enica ouders L E Beszelzen en N Kriiijt 9 Adrianua Franciscus ouders H van der Draay en M A Nieuwenhuijzen 10 Jacoba ouders B van den Broek en E van Barlingen 11 Marinus ouders M Boih en A vanTriet OVERLEDEN 8 Deo D van Veldhoven 3 w 9 W den HartcM 9 j 11 m W van der Linden 2 j 2 m J C deRuwe 27 j J H Israël wed W Verhagen 77 j A Kloot wed T Verhoog 66 j G Dam 7 m 10 1 M A Bisschop 10 w J van der Valk 19 m M Hilgers 16 m A M Honings 12 w Beurs van Amsterdam U ÜKCËMBISB 11 J H Hensbroek 15 m A W van Meerten 8 m E C van Meerten 3 j ï J Jongerheld 10 w 12 W de Jong 2 j 2 m Vor kr SS i 9 l lOl Vl 94 76 78 7 ISVi 64 6 96 96 lOSV 69 81 i 89 9 7i 1041 9 A 3 V 987 M U 101 680 699 100 88 100 916 146V 92 1021 1001 137 1031 76 78 l 19 faoaatlNn Cert Ned W 8 dito dito dito 3 dito dito dito 8Vi HoxoAK Obl Goudl 1881 83 4 Italië Iniohrüviug 1869 81 6 OosTENE Obl in papior 1868 5 dito in zilver 1868 6 PoiTUGAL Oblig met ticket 8 dito dito 3 1081 33 37 l Emund Obl OMt 80 Serie 5 dito Gooons 1880 4 ditobljBolha 1889 4 dito bij ilope 18SU 90 4dito io goud leoQ 1888 6 dito dito dito 1884 6 SsAKJE Perpel ohuM 1881 4 TuïKlu Gepr Conv leen 1890 4 Geo IcBuing Bene U Geo leeaiaK wrie J ZuiD Ara Bsp Hto v obl 1892 6 Mexico Obl Buit Sch 1890 VzNBZUBLA Obl 4 onbop 1881 AkSTzaUAM Obligotien 1861 7 fioTTKanui Steil leen 1886 H iKlu N Afr Hai delsv aand Arendsb Tab My Certifioateu Dmi Maatsobappy dito Arob Hypotheekb pandbr 4 Cult My der Voratenl aand ör Uypotbeekb paudbr 4 Nederlandsche bank aand Ned Handelmaatscb dito N W i Pao Hyp b paadbr 6JBott Uypotbeokb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OoaTEha Ooflt Hong bank saud BusL Hypotheokbaok pandb 4 f K 99 i 61 81 97 98 159 134 103 S 6l i 137 13 69 Vl 69 i 103V 12 103 106 71 98 10 186 184 lO a 94 49 8B V 361 14 1031 81 10 102V 63 68 131 181 107 J06 100 9 l il 1161 71 J06 AUEHIKA Kquit hypoth paadb 6 Maxw L G Pr Lion eert 6 Keu Holl IJ Spooriv MÜ aand Mij tot Ëspl v 8t Spw asiul Ned Ind Spoorwagm aand Ned Zuid Afrik 8pm aand 6 dito dilo dito 1891 dito 6 48 61 189 80 69 130 107 71 iTAUE Spoorwl 1887 89 A Eobl Si Zuid Ilal Spwnuj AH obl S Polen Waraobau Weonou aand 4 RusL Gr Ruis Spw Mij aand 6 Baltisebe dito aand Fastowa dito aand 6 Iwaog Dombr dito aand 6 Kurak Cit Azow Sp kap aaud 6 IjOSOvo Sewast 8p My oblig B Orel Vitebsk dilo oblig 5 ZuidWeat dito aand 6 dito dito oblig 4 10 6Ö 104 AuaiKA Cent Pac Sp Mq obl 6 Chic k North W pr C v aand dito dito Win St Poter obl 7 Denver Rio Gr Spra oort v a Illinois Central obl in goud 4 Louiav NaahviUoCert v aand Moiloo N Spw Mlj lehyp 0 8 Mias fCaoaas v 4 pet prof aand N ïork Ontario West aand dito Penna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp ia goud 5 8t Paul Minn itlilanil obl 7 Un Pao Hoofdliin oblig 9 dito dito Lino Col Ie hyp O S OaNAOA Can South Ceft v aand Ven C Ballw k Nav lo h d o 0 Amaterd Omnibus Mij aand Rotteid Tramweg Maats aa l Nlo Stad Ahaaterdam aand 3 Stad Rotterdam aand 8 BILOIB Stad Antworpsnl887 2 Stad Braaaef 1886 3 HoNO Theisa ReguUr Geseilach 4 OoaTEKK Staatsleening 1860 6 K K Ooat B Cr 1880 3 27 Spasje Stad Madrid 8 1868 Na Ver Bes Hyp Spobl eert 6 WatergetUden Hoog Laag Hoog Laag 8 46 6 10 9 06 5 80 9 26 5 61 9 60 6 16 10 18 8 38 10 89 7 04 11 06 7 81 11 SS 7 0 8 35 18 8 43 87 9 03 1 10 9 86 1 44 10 0 3 18 10 88 SpringtU 25 Deo Zon Opg Onderg Maan IS Doe 8 05 3 44 19 S 10 3 46 25 8 13 31 8 IS 3 48 3 5S 13 11 608M 81A 04A 9 48 16 11 06 20KK M 36 22 47 1 43 1 01 3 08 343 Staats loterij Dinsdag 12 Decembfr 1898 20797 10110 8 10063 16404 on 19473 3 Klasse Trekliugtai No 10220 6000 No 13888 ƒ 3010 No 3073 17684 en No 19713 ƒ 200 No 3881 3776 40 lOO van ƒ 46 10350 3609 10295 13710 10323 13711 1044 18769 10496 13803 10613 13833 10658 13833 0718 13 65 10790 18879 10799 13907 10926 18921 11174 18934 11258 13953 11380 14056 II373 14147 11391 14197 11434 14217 I14B0 14237 11479 14241 14389 14396 U66S 1433 11635 14343 ll79t 14371 11836 1441111929 14415 11953 I4BI8 11999 14696 II979 14609 14675 14979 13040 1476412056 14797 Ul 1478S 13178 1481613211 1484518830 1488313249 1494712357 1496713831 1497312333 14997 12670 U029 I269S 1604212806 1609613815 1522013 86 1624812907 15249 12973 1520413017 163541301 15399 13044 15401 18089 15424 13210 1647813288 15985 1332 15986 18430 16737 13630 1B7B1 13635 1575613993 15784 I39 8 16810 139 9 15839 16874 I87 ü 15929 18809 15998 18817 16017 18846 16040 18855 16061 18874 16137 18919 18236 18968 16243 18976 10860 18983 16 33 16995 16387 WOU 16411 19016 16478 I90I9 16503 19067 16614 19076 16996 19079 16856 19081 16858 19102 16865 19108 19896 19138 19909 19143 16911 19196 19951 19860 17011 1 394 17036 19336 170 3 19368 17208 19448 17384 19444 17363 1945 17380 19465 17464 19469 17455 19654 17685 19556 17612 19660 17834 19984 17872 19786 17910 19792 I9S08 tl 9 4 18199 1998818340 2007718362 2007918284 39144 18397 3014 18323 9020418393 20236 18400 30364 18414 30429 18490 30460 18178 3049618480 20828 18614 20606 18555 20975 18598 30884 1890S 2093618980 3093418681 30987 18703 8094618713 3095118779 14271 7759 7842 7919 7931 7940 7968 7972 7989 8147 8149 8165 832 8346 8431 8427 842 8465 3468 8485 8491 8499 891 8 8965 9000 Pry Be tl 67 25 15 8314 7700 78 36U 5527 llii 99 2618 5366 187 2623 5S67 201 2694 5371 336 37113 5383 343 27il3 5416 371 27116 5438 420 2771 6447 435 28 IS 5490 607 8819 5532 578 2943 5688 606 84 5S10 634 801 5624 651 3074 5716 79 307 6780 708 8081 5783 733 3235 6792 741 3341 6809 750 3243 5819 821 3309 5820 835 3311 5914 852 3314 5927 860 33 IS 5943 931 S393 6079 9127 9167 9239 9291 9438 9443 9585 9 I7 963 0 1 9786 9832 9884 9899 9995 998 343 8081 1047 3438 124 1073 3447 6281 1092 34 337 1136 347H 6391 1182 84UII C437 1300 8635 0512 1307 3579 966B 1346 3938 6579 9059 1351 3699 9584 9092 1864 3B97 585 1419 3704 9600 1494 3791 69S2 1660 3840 717 1595 3840 9727 9815 56 3858 9728 9323 1058 3943 0742 9386 1 93 3163 97 0 9S9B 1880 401 0766 9411 1835 4040 6799 9418 1846 4052 6863 1854 4176 6870 1948 4187 9938 1994 4a 2 699 3035 4471 7024 3095 4683 7040 3119 4694 7074 2131 4722 7182 2211 4759 7201 2351 4825 7353 2256 4917 7389 8269 4979 7465 10044 3368 6020 7486 10048 3431 607 i 7538 10084 2500 6lri 7988 10133 3534 5327 7990 10155 ADVERTENTIieN Voor de ele bewezen vsii deelneming ondervonden bg het overlyden van opze geliefde Zuster ea BdhuwJzuater Merr de Wed C VAN HOKU SCHILTHOUWKR g b van Lakkbvbld ULdiNKBN betuigen wg onzea opTi chten dank M P J VASLAKKRVELD BLANKEN W C WERNINR Dankbetuiging Bg dete brengt het Bestuur der Steeukolenvereeniging ONS VOOKDEËLt namena alle Leden z a welgeineenden dank aan H B Directeuren der btearine Kaarsenfabriek voor de medewerking ook dit jaar weder ondervonden bg het opdoen van den Wmtervoorraad Namens het BeBtanr P J VAK AS Secret Tc Koop M cgens plaatsgebrek een zoo goed als nieuwe kruissnarige ieven Octant Adrea Bureau dezer Courant