Goudsche Courant, woensdag 13 december 1893

No 63 32ste Jaargang nderdag 14 December J803 OipiE GOdAIVT Niêuwi eifi Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De Uitgave dezei Coimint geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pi ij per dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADYERTENTIËN opden geplaatst van 1 5 regels a 50 Jenten iedere regel méér 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Hotel ie TWEE STEDEN s Gravenhag e teorat gevraagd eene FfjIXKE fatsoenlijke Meid tot hot behDlpzaam ïjjn in de KEUKEN liefst niet te ieugdig Zonder de atipete getnigen onuoodlg zich aan te melden Fr Koenaart TANDARTS Botterdam WIJnhaven 71 IS ÏE iïli Aangeboden ËKNE FLINKE PARTIJ gebroikte goed geconserveerde Monatars SülUm TASAE geheel ot hg gedeelten k contant TE KOOP BrieTen onder No 2298 aan het Barean dewr Courant HEBT GIJ ASTHMA Db SCHIFFMANN s Middel tegen Asthma eeft onmiddeljjke verlichting in de ernatigate gevallen en geneest waar andere middelen falen Verkrggbaar by de Firma A WOLFF Markt Gouda in pakjes ran fl 1 50 en fl 2 75 Gratie proefpakje op aanvrage voor IJdera die het Middel nog niet probeerden Groote Goldloterij onder Waarborg van liel Gouvernem en van HAMBURG Deze van den Staat gegarandeerde Lotorjj be ataat uit 110 000 loten waarvan 56 400 prgsen en l premie welke alle in de korte t d van eeuige mnanden in reven op elkander volgeode klasien ter lekeren verdeeling komen In het geheel bedragen alle prgzen 10 MiUioea 452 425 Mark De grootste prys ii in hot gelukkigste geval ev M 500000 of ca 285000 G 1 Premie r M 800 000 IPriJ 3 Prijj iM 16 000 800 000 96 h 10 000 100 000 66 B 6 000 711 000 106 a 8 000 70 000 263 tl 2 000 66 000 6 i 1 600 60 000 766 4 1 000 6 000 1S37 iV 600 60 000 33060 Au l tS 40 000 18891 i 300 20 000 200 160 127 100 94 i 1 4 8 Prdmni 1 Prijs i IPrlis i 1 Prijs ii Prijs l Prüieni 1 Prijs i 6 Prijtsni I 67 40 SO Da loolilprijs in de eerste klas is M 60000 in de 8ds klas 66000 in de Sde klas 60000 in de 4dc klos 66000 in de 6de klas 70000 inde 6de Mas 76000 in de 7do klas evenUoel M 600000 maar in elk geval M 800000 M 200000 eto oto Be prija der loten is officieel vastgesteld Voor de trekking van do 1ste klas bedraagt datelve voor een geheel origineel lot 8 60 half 1 76 g ktvart K H t 0 90 Wy versoeken bij toesendiag van ds hostclliag het bedrag in ottnianten baukbilletten van alle Europeosobe landen in postEegels of met internationale poslannwijsiug bijtevoegen De prijs der loten voor de volgende klassen alsook do verdeeling der prijzen en dagon der trekking evensoo als ook alle renlora détails sijn uit het ambtelijke ptan te sien Viij verzenden ook op vorsoek het plan vooruit en in geval hettetvo aao een van de aanvragers niet zou oonvenieeren sijn w j gaarne boreid de loten voor de trekking terug te nomen en het bedrag terug te sturen Direct na ontvangst van lederen bestelUnK stuurt het huis Windug ft Oo direct aan de besteller de orlglneele loten Het ofiioieelo plan wordt bg iednren levering gratis bijgevoegd evenzoo wordt ieflaren besitter van een lot de ambtelijke trekkingslijst na elke trokking toegestuurd De uitbetaling der prijzen geschiedt prompt volgens het plan onder garantie van de staat Omdat het ondergeteeken de baukhuis dagelijks van alle kanten een toer groot aantal opdraohten op loten dezer groote geUlloterij ontvangt zoo wordt verzocht alle opdraohten voor de eerste trekking loo spnedig magelijk intezonden in elk geval voor den 20 December a s Stuurt als U belieft Uwe opdrachten dircot en in goed vertrouwen aan bet bankhuis WIlDSiiDII Bamlmia HAMBÏÏSaEIl GELDLOTEBU lïO 000 origineele loten 5S 400 prijzen Ww Meer dan de helft dezer loten moeten dus met een prgs aitkomen UITTREKSEL uit bet Trekkingsplaa De hoofdprga bedraagt t gelukkigst geval ev 500 000 Mark Het werkeiyke voordeel der Uambarger Loterë tegenaver andere klassenIoterfjen bestaak daarin dat in Hambarg geen nieten worden getrokken Ieder bezitter van een tot heett das kaos tdt op den laatütea trekkingsdag In het gelukkigste gevat bedraagt de HOOFDPRIJS er 500 000 Mark Nevenataande tabel geeft een overzicht van de indeeling der hoofdprijzen Alle 55 400 prezen worden in 7 spoedig op elkander volgende klaaaennitgelootep contant betaald Het officieele trekkingsplan hetwelk w bg ieder lot gratis bijvoegen bevat een juiste opgave der prgzen welke in iedere afdeeling uitloten en tevene boeveel voor iedere afdeeling moet worden toegezonden In tbgzonder zgn de hooge pr j en als volgt De Prgs der origineele loten i wettelgk vaatgesteld en bedraagt voor de Ie trekkiugsklaaae N C f 3 DO voor geheele origineele loten f 1 7B halve f O 80 kwart 1 1 h i 1 it1 il 1 il il h 1 il 5 h 3 il 26 56 k 106 k 253 il 6 il 756 ï 1237 il 52941 i 150 148 M 300 000 200 000 100 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 40 000 20 000 15 000 10 000 t 5 000 3 000 2 000 1 500 1 000 500 M 300 200 127 100 etc Na ontvangst van dit bedrag in Hollandach bankpapier postzegels of pastwisael zenden wg de origineele loten met officieel trokkiogaplan Indien iemand het trekkingsplan niet mocht aanstaan zjjn wg bereid vóór bet begin der trekking de origineele loten terng te nemen en bet daarvoor gezonden bedrag onmiddellijk terug te zenden Wg kunnen dit des te eerder daar wg overtuigd zgu dat iedere ontvanger de nitmnntende en kansrijke indeeling van het trekkingsplan zal erkonnen Da officieele trekkingsliisten zenden wg direct na iedere trekking Om alle bestellingen zorgvuldig te kunnen uitvoeren verzoeken wg ü die ten spoedigste te zenden in elk geval echter vóór 20 ÜECKMBEK a s op welker dag de Trekking begint HootdloterlJ Bureau ISEITTHAL Co Hamburg Alle 55 400 prijzen bedragen te zamen 10 452 425 Mk N B De Hamburger Geldloterij bestaat reeds rnim honderd jaar en begint 2 maal per jaar opnieuw Onze firma behoort tot de oudste Hoofdloterg Bureaux Keeda vaak waren wg in de aangename gelegenheid groote Hoofdprüzen ook naar Nederland te kunnen zenden In de laatste zeven jaar hadden wg het byzondere genoegen onderstaande Hooldprgzen aan onze klanten contant nit te betalen M 300 000 op No M083 getr d 14 Mei 1891 32219 23963 61038 23355 12106 65810 45724 46613 65159 79478 9910 M M M M M M M M M M M 4 Nov 1887 23 Oct 1891 29 Apr 1889 2 12 Oct 3 24 Jan Dec 5 Ian 26 Oct 15 000 1890 1893 1890 1890 18d8 1888 1893 18S8 10 000 5000 200 000 200 000 100 000 75 000 75 000 75 000 60 000 55 000 50 000 50 000 30 000 en bovendien verscheidene prgzen k M 3000 2000 etc Het groote aantal zenuwkwalen van zonuwhoufdpijn af lot de voorafgaande kenteekenen van apoplexie beraeu beroerte te trotaeeren nog steeds alio middelen door de medische wetünsohap aangewend Kerst aan den nieuwen tijd komt de eer toe dat zij door het gebruik maken van den eenvoudtgsten weg namelijk langa de huid eene pbysiologisohe ontdekking gedaan hoeft die na houderde proefnemingen thans over de geheele wereUl verbreid is en terwijl zij in wetousohappolijke kringen de hoogste bolangatellins wekt tevens eene weldaad blijkt 10 EJjn voor de ann zenuwkwalen lijdende mensohhuid Deze geneeswijze is uitgevonden door den gewezen Otüoier van Gezondheid Roman Weissmanu te Vilshofen en berust op de ondervinding opgedaan in eene 50 jarigo praktijk Door wasschlng vao het hoofd eenmaal per dag worden daartoe gesoliltEte stoffen door de hald onmlddellijlc aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geneeswijze werden werket k schitterende resultaten verkregen en zy maakte zooveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing binnon korten tijd reeds de 26o droit versohenen is Dit boekje bevat niet alleen voor het groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede zelfs in wnnhopig gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt toen daarin wetenschappelijke veihandelingen uit de medische bladen die aan deze geneeswijze gewijd zijn zoomede afiohrift van tal van getuigschriften van hooggeplaatste geneeskundigen onder welke P Mèaière med dr professor aan de polikliniek te Parijs rue Rougemont 10 Steingreber med dr praktiseerend geneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Charenton 3 nitStsrath Ur Cohn te Stettn Orossmnan med dr arroud arts te Jöhlingen Dr F Forestier geneesheerdirecteur van het hospitaal te Agen Geheimrath Dr Schering kasteel Outeafelth Bad Ems Darses med dr geneesheer directeur der galvano therapeutlsohe Inriohtmg voor zenuwlljders te Parijs rue St Honorè 334 Consul von Aschenbaoh med dr te Corfu Dr Bus aco arrond arts te Zirknitz Ober stabsarzt Jeohl med dr te Weenen Dr C Bongavel te La Farrière Bure lid van den Conseil Central d hyglène et de Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wior zenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvan tie kouteokonoii Kijii chronische hoofdpijn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid liohamelijke onrust en onbehagelijke toestand verder alle zieken dis door beroerte getroffen worden en nog lyden aan de gevolgen daarvan zouala veHammitlgen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaatseliike zwakte verzwakking van geheugen enz en zij dia reeds onder geneeskundige behandeling geweest zijn maar door de li kende middelen als onlhoudings en koudwaterkuur wrijven electriieeren stoomlooi of zeebadei geou genezing of leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten slotte zi die vreeS gevoelen VOOr beroerte en daartoe reilen hebben wegens verschijnselen als zich aanhoudend angstig voelen verdooving in het hoofd hoofdpUn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende piin onder het voorhoofd guizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aau al deze drie categoriëu van ZOnUWlijders als ook aan jOnge mOL CS lijdende aan bleekzuoht en kraohteloosheid ook aan gezonde zelfe aan jonge personen die veel met het hoofd werken on geestelijke reactie wUlon voorkomen wordt dringend aangerailen zioh het boven vermelde werkje aau te eohalTen hetwelk op aanvrage kOStelOOS en franco verzonden wordt doon WEISSMANN LBMAIRIS fc Co Apothekers te Pargs me de l Eohiquier 30 Alleen gerechtigd tot verbreiding der getueswijse vau ROMAN Ond Offloior van gezondheid earo lid der Italiaansche Sanitaito ordo van hot Witte Kruis sn verder U Amaterdam door CLGBAJT k Ce Heiligeweg 48 Pr strekkisg 20 en 21 Decemb 500 000 Mark als hoofdprijs ia liet golukkiKst geval biedt de nieuwste g vote Geld ver loting dia door de Hooge Retteering van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is De voordeeliga inrifihting van hrt nieuwe plan bosüuit daarin dat in den loop van slechts weinijre maanden ia 7 verlotirgen vid 110000 loten 65400 pryzen bedragende 10 452 425 Mark Stprijzen a M 15000 26 prijzen kH 10000 66 prijzen iM 6000 106 prijzen è M SOOO 868 prijzen iM 8000 6 prijzen kH 1600 766 prijzen iM 1000 1237 prijzen iM 600 33960 prijzen a U 148 18991 prijzouaM300 800 160 127 100 94 67 40 80 ter voUeilige beslissing zulten komen i daaronder zijn kapitale prgzen van eventueel SOOOOO Isrk bij uitnemendheid echter 1 prgs ü M 300 000 l prijs ü M 200 000 I prjs k H 100 000 76 1100 70 000 66 000 60 000 66 000 60 000 40 000 20 000 8 prijzen ilf 1 prijs aM 1 prijs a M 1 prijs iM 1 prijs ÜM 8 prijzen il M 1 prijs ÜM 5 prgzen il M De aenstaande eerste prijstrekking dezer groots door den Stsat gewaarborgde Oeldverlotiog is van ambtswege bepaald plaats la hebbon op den 20 en 21 DECEMBER e ü en kost hiervoor goheel orig lot slechts M 6 of 3 60 l half f K f S l SO l kwart n w IVi öP tegen inzending van fiet bedrag iu bankpapier of per poitwissel Alle comraiBsiea worden onmiddellijk met da grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons do met het wapen van den Staat voorziene Origineele Loten wlf in handen By iedere bestelling wordt het vereischte officieele plan waaruit de verdeeling der pryzen op de verschillende klassen als ook de betreffende inluggelden te vernemen is gratis bygevoegd en zenden wij aau onze Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de officieele lysten De uitbeialing der prijzen geschiedt steeila prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naai verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkatelligd wonlun Ons debiut is steeds door het geluk begunsiigd en omler vele andore aan ienlijke prijzen hebben wy meermaien volgeus offioietle bewyzfn de eerste HoofdtrefFers verkregen en onze Begunstigers zelf uitb taald o a Mark 360 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze opdenheohtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepavld kan warden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophtnden zynde trokking alle orders ton spoedigste rechtstreeks te zenden aan KAÜFMANN SIMON Bankiers en Geidwisielaari te HAMBURG P S Hie mede danken wy voor het veriiouwen ons tot hiurtoe geschonken en daar wy by het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeron tullen wy ook roor het vervolg bemoeid zyn door een stipte en reeele bedle ning de tevredenheid van onze geëerde Begunatigers te verwerven FBAKSCHE STOOMVEBVEBU Chenilschi en Zwilsersehe Wasschery Gebreveteerd door Z M den Koning dor Belgen H Oppenheimer Rotterdam Specialiteit voor het etoomon en verven van alle Heeren en Dameskleedingatnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgord nen Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperai Kwasten Oarnitaren Neteldoek Tnllea Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgren en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Qoederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omatreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 3t Abonnement Voorstelling TivoliSchoutvburg Direcüe DK VOS VAN KOBLAAB DONBERDAQ 14 December 1893 Tooneelipel in 5 bedrgven van VIOTOBIBN 3ABD0U vertaald door X T Z Aanvang half 8 unr gV Qewono bepalingen en prgzen Gouda Soelpersdnik tan A BaunMall k lam Werkloosheid De erklooBheid dat treurig en telken jare wederkeerend TPrschijnsel in de donJkere winterdagen trekt nu bljionder de aandacht QeSeelteliik ie dit te wijten aan de ttitgobreidheid van het kwaad welke een gevolg is van den kwjjnenden toestand van handel en nijrerheid maar houfd akebjk aan de voelingen der socialisten die van de werkloosheid een middel maken tot agitatie Zij achten de honderden die gaarne werk en brood zouden hebben eert vruchtbaar arbeidsveld voor hun beginselen terecht begrijpende dat lieden dieniets te verliei n hebben het gemnkkelykat te leiden zgp en gereedelijk het oorleenen aan bun inbuzingea Eeq tochtTan wsrkloozen naar den Haag zooolsthans in 48 gemeenten wordt beraamdom het heilig hietit van iedereen op arbeid te gaan betoogsn b de vertegenwoordiging en het hoofd raii deü staat kan nietaQJers zijn dan eeb iilde tot agitatie daar bjj voorbaat tutu worden berekend 4at de Uegeering m vprklaren niet bij machte te zjJQ in den nood der tnden te voonien Een optocht naar den Haagis volkomen doëlloo fen z j Bg geschied M bijoogmeiken die voor de hand liggenHet bestuur van gemeenten of van denstaat beschikt niet over middelen omaan de werkloosheid een einde te maken Met den besten wil staan zij machteloos tegenover een verschijnsel dat wortelt in den economischen toestand der maatsehappy Men kan tijdelijk hulp verschaffen waartoe alle weigezinden particulieren zoowel als inetellingen van weldadigheidbereid zijn maar dit willen de socialistenjuist niet zy trachten de werkloozen ertoe te bewegen bedeeling en onderstandte weigeren en werk te eischen als eenreelat I e gemeente en de staat hebben echter geen middelen om werk te verschaffen Zy zijn gebonden nan hun budget de gelden waarover zij beechikken komen uit de zakken der belastingschuldigen en worden bijna overal met moeite bijeengebracht vooral in onzen tijd waar in elke gemeente gestreefd wordt naar bezuiniging FEVILLETOIM De üelieims Bezoeker iSiiar ktl Diiittek ♦ Brna gedachte beheeraohte haa bovenali hal ze een man aau hare zijde die zou Meinhard wel dwingen hem wel eeu lager twotje doen aanslaan De hoop dat die man haar zou helpen om in dan toestand van haar broeiler Wilhelm verandering U brengen kwam eerst In de tweede plaats Zon natu zij dan koel zijne liefdesbetuigingen aan en Kdwin bedekte bare hand met vurige kussen Op hetzelfde oogenblik werd de deur geopend on mevrouw Bobrwek trad binoen voorafgegaan door een meisje dat een licht droeg Zg was niet weinig verrast toau bsar zoon opsprong en Hilits als zijn bruid voorstelde Zjjn bruid I Wat klonk dat wonderlijk sn hoe snel was dat in zijn werk gegaan Hare vurit te weaaoh was nu vervuld geen wonder dat ze Hilda met teederheid overUadde Ket paar moest haar dadelijk naar de eetkamer volgeq allen morsten het heugelijk nieuws vernenlao Mimi wierp zioh bij het vernemen daarvan met een gil an de borst harer nieuwe moeder Wat scheelt ge lief kind vroeg zij Ik zeide de kleine terwijl zs zich geweld aan deed ik ben zoo blij o zoo blij I llaar ik beu zoo dom ik ga vSn vreugde omdat de gewone bronen van inkomstzoo traag vloeien Regel is dat men mannen afvaardigt die in mandaat hebbenbezuinigingen in te voeren en alle verhooging van lasten te weren Op de bestuurders rust dus de plicht zioh niet testeken in proefnemingen welke een ruiïnekunnen worden voor de Hnanoiën Wareer met geld een afdoend middel tevinden dan zouden op den duur dekosten wel geen beletsel zijn Werkverschaffing zegt men is de roeping deroverheid Maar hoe Tégenover tijdelijkestagnatie in nering en bedrijf die berustop omstandigheden welke in de geheelebeschaafde wereld zich doen gelden vermag zjj niets Werk scheppen als er geenvraag naar is kan niet Kunstmatigewerliverichafflng dus Maar de ondervinding heeft geleerd dat deze aan den eenenkant afbreekt wat zy aan den anderenopbouwt Zet men werkloozen aan nuttigen arbeid waaraan geen behoefte is danontneemt men het bi ed aan anderen dieop het oogenblik nog a rbeid vinden Menverplaatst eenvoudig dn moeilijkheid enkweekt weder andere werkloozen Laatmen van overheidswege improductievenarbeid doen dan ia hetgeld vooreerstweggewoi feif men Stffic daartnbovenop allerlei bezwaren Het loon moet laagbljjven lager dan voor geregelden productieven arbeid want andera is de toevloedzoo groot dat de maatregel niet vul te houden is arbeiders met werk laten danhun bazen in den steek om bij de gemeente vast en goed loon te verdienen Geeft men een klein dagloon juist genoegom van te leven dan morren de werkloozen over het hongerloon en geven devoorkeur aan niets doen en de bedeeling Om deze redenen heeft de gemeente Amsterdam dan ook afgezien van werkverschaffing het doel het voorzien in debehoeften dergenen die werkelijk hulpbehoevend waren werd niet bereikt Hetkunstmatig verschafte werk bleet onaangeroerd bij laag loon en de hoofdstad werd overstroomd met liefhebbers uit alle oorden des lands als men ze goed betaalde Deproef mislukte deerlijk de tegenwoordigepremier kan daarvan meepraten f In den tegenwoordigen toestand onzer o dal iv heel natuurlgk Ik heb er ook wel eens last van zelfs nn zei mevrouw Robrwelt Gelukkig kwam het zoover niet want ze bad nog zooveel te bedisselen Zoo gij gaat dus trouwen zei Frans droogweg Nn ja ge hebt hut immers allen gewild antwoordde zij met fonkulendu oogen Hebt gij het me zotf niet erg aangursdeo Hm ja Zoo heb ik het echter allerminsl bedoeld Bij al do vroolijkbuiil die er lieersohte werd op deze woorden weinig acht geslagen Mevrouw Eohrwek richtte reeds in gedachte do aanataando huishouding in Bitwin improviseerden geilicbten a la Heine llildo zelf was koortsachtig opgewonden Er word eon glaasje wijn gedronken en Mimi was buitengewoon dfuk Proef en nevelig was de volgende morgen Bg Mimi hail eene heele verandering plaats gebad ze was vroeg uaar buiten gegaan en zat nu met de handi o ouder hoofd geheel ineengedoken op een rotsblok een eindje van don grooten weg Ze zat daar onbewegelijk ala oen stuk steen eerst toen er een rijtuig aankwam hief ze het hoofd even op om liet urstond weder te laten zakken Meinliard die in het rijtuig zal beschouwde een tijd het wezen voor hij zijo oogen kon gelooven toen liet hij het voertuig stil houden stapte uit en ging te voet op Mimi toe Zijt gij het werkelijk Hoe komt gg hier P Is er thuis en ongeluk gebeurd dat ge hior zoo m odelooa zit Mimi f Of moet it Emmy zeggen Ik wou dat ik geen naam had dat niemand notitie van m nam dat ik niet meer leefde zei ze temeergeslageo aatachappij ia geen ander redmiddel nkbaar dan dat wat de weidenkenden ar te lande steeds hebben toegepast èet verschaffen van tijdelijken onderstand Itotdat de kwade dagen weer voorbij zijn iPn de werkloosheid vanzelf verdwijnt De tegenwoordige gisting zal dan ook op Jiiets moeten uitloopen en kan slechts die ien om de hecrschende ontevredenheid nder de lagere standen aan te wakkeren koren dus op den molen der socialisten Particulieren die het wel meenen met liun land en volk hebbon hier hun aanjewezen taak Zooveel mogelijk behooren zij de oogen der misleide werkloozen te openen voor het spel dat met hen ge peeld wordt maar daarnaast hebben zjj hot hunne te doen om in den nood der werkende klasse te voorzien Sommigen ttizer medeburgers die met aardache gdefcren gezegend zjjn kunnen werk ver haffen Zij beschikken daarbij over hun pgen geld en kunnen bepalen hoever zij loet hun middelen in die richting kunnen ï iian De Standaard wees dezer dagen ep den rijken man der geljjkenis van Jeina die alle werkloozen aannam die hjj vond en hen allen gelijkelijk betaalde oak Jje ter elfder ure waren aangenomen inaf zooab het blad trouwens zelf erkende dat kan de ataat noch de gemeente doen maar wel een particulier die heer ia over zijn eigen vermogen Zij die minder te miaaen hebben kunnen toch veel nut stichten door in deze tijden van gebrek aan werk karweitjes tu laten verrichten die andera in het voorjaar moeten gedaan worden als er volop werk ia en die toch nu even goed mogelijk zijn Deze werkvèi plaatBing is zeker eene goede werkverschaffing Voorts ateune men armbeaturen en instellingen van weldadigheid die zich tot taak stellen bruodeloozen den mond open te houden in dezen barren wintertijd Hat verdient de voorkeur boven het onnadenkend uitreiken van aalmoezen die dikwijls te land komen bij onwaardigen Liefdadigheid ia een schoone deugd maar zij moet ook beoefend worden met verstond üe oollegiën die alleen hulp verleenen na onderzoek aan hen die het verdienen en het ftoodig hebbon behooren door ona te wor Zou zoo hebt ge zoo n vreesolijk vpnlriet zei liy üp een toon waarin hij zijn gewoao humor wilde leggen maar wat slechts ten deole gelukte Wnt loet ge toch eigenlijk op deze verbeven zitplaats Nu eerst zakten die kleine handen on vertoonde zteh oen smartelijk gelnal Ik teeken Dat ziet go tucli Daar had ik niol op gelet De nevel is daaraan zeker schuld Uus daarvan maakt ge nu studie Neen ik wil nii t leekenen zei ze en stiet bet kleine Bohotsboek van haar schoot dut het mtrt het potlood van den steen viel ik heb het van haar geleerd en ik wil niets meer wetoo van iots datvan haar komt fk wil niet meer leekenen of pianospelen Ik wil alles vergeten en wel zou of ik het nooit geloerd heb Dat is wezenlijk oeu heldhaftig beilnit op wien zijt gij zoo vertoornd Ach gij spot ook met mij ei ze mokkend en wendde Meinhard den ing loe Ik met je spotten Dat zou ik niet durven Ja gü spot met me even als do anderen nu ze weten hoe het er ir mijn binnenste uitziet Maar dat pleizior zullen ze niet bubbuO geen sterveling zal me anders dan lachende zirn Geen monsob zat zieh over mij vroolijk kunnen maken Maar dat zal ook niemand doen zei hij dtelnemend Welk leed drukt uw kleine tart Maar kom eerst van die hooge plaats af Mimi Do wereld is valsch en liefst had ik niets meer met haar te doen Ik wou dat die nevel me wegdroeg ver heel ver tot ik van do wereld niets meer zag Dat gaat tegenwoordig niet best kleine leel kom den gesteund Dat ia vooralsnog het eeuige doeltreffende middel om het lijden te verzachten van hen die tijdelijk zonder schuld geen werk kunnen vinden Daaraan hebben zij meer dan aan de prediking van een onvervreemdbaar recht op arbeid terwijl het niet in de macht staat van de tegenwoordige maatschappij hun steeds arbeid te verschaffen BINNENLAND GOUDA 13 December 1898 VKflGApERING vau dbk GEMEENTBRAA 1 op Vrijdag den 15 December 1893 des iitmiddaga ten een ure Aau de orde Het voorstel tot wgzigiu z a het tt glement voor de Staide MuKJekscnool De miuire van Kerkvoi den der Herroisude Oemeeate alhier betreffende de besobikkio over het lokaal waarin de Stads Librije g vestigil ifl geweest Het adrea van de Directie der Öoodscbf Water leid ing Maatschappg betreffende bet aargaan eener getdleentng groot ƒ 15000 Het adrea van Jobs Borst pachter ofaaiinemer der Btads reïniging betreffende Törho gian jdcv MitBNiiagMwm of oataUg jtm t tta verbintenis De benoeming van een lid en een plaatsvervangend lid in de Commieaie van aan8laL s bedoeld by de Wet van 2 October 1893 t it heffing eener belasting op bedr fa ea anderu inkomsten Naar wy vernemen gaat bet openbaar examen van de leerlingen der Stedelyke Mnziekschool wegens de heerscheade ziekte nwt door Op Woensdag 20 Dec a e zai ten bnizo van den heer Hardyzer eene vergadering worden gehouden van de Afdeeling Gouda van bet Ned Ond Genootschap Op de agenda komt o a roor Verkiezing van twee leden in het Beitnnr in plaats der beeren Poithumui en Van deiRoer Ken voordracht door den heer B P van Citlert Een novelle door den heer H E van der Roer Voor een kleine scbaar belangitelleuden tnul gisteren in Nut en Vermaakt albier op df h f r KieUtra van Middelburg Hjj was daartoe das nog maar eeu beetje omler ous menschen Trots hare iireefheid gaf zo toch gehoor aan de vonsoh fan Meinhard uam een sprong en stond weU dra naast hum Ik zag r zeker wel uit ali eeu vleermuis vroeg zy lachende dooh heel ernstig het zg er op volgen Oom Mtfinhard ge moogt aan niemand zegigen waar ge my hebt gevonden Oeen woord Maar babt ge dan sooveel geheimen O neen toch niet Niemand behorft hat echter te welen Ik heb alleen op het rytuig gewaoht tot bet terugkeerde Op Het rytuiR l a en ma z ja nanr Idaldorf gereden er zyn daar een paar damespaardeu te koop en nog l out hoog in prys Kn daarin verheugt ge a en wilt het eerst het nieuwtje hebben Maar ga hadt nog lang kuRnea waehten want in de eerMe uren kunnen ze nog niet terug zjjn Het spijt ne erg want ik had gaarne uw pn gesproken Oy treft niemand thuis Alles la uK Rdwiu is met zyno moeder naar de stad AIb go iemand spreken wilt dan kunt ge wet weer naur huis gaan Dat kan uiet Na een poosje vroeg bij Ia taote Hilda ook msdo gereden Neon die die is tehuis Hy bemerkte niets van dat tegenstribbelen en sag r it t da onpleiiierige trek op haar gelaat Nu dan moet ik mij wel tot haar wenden Do tijd ilriüBt