Goudsche Courant, donderdag 14 december 1893

4 47 5 88 7 46 10 0 5 45 6 85 87 11 10 6 6 50 9 67 11 85 ondenrgzerstractementeD de beer Mackay wenscbte definitieve regeling der gemeentefin anaiën Voor ons was de zitting merkwaardig omdat onze vertegenwoordiger zyn maidenspeech hield By de afdeeling Hooger Onderwys sprak de heer Valette den wenwb uit dat voortaan meer worde gedaan voor Hooger Onderwys Vao opdryving der kostnn behoeft daarby geen sprake te zyn zelfs kunnen bezuinigingen ten nutte van dat onderwyn strekken Hy stelde de vraag of vier academiën voor ons land ei geulyk niet te veel zyo en vroeg of die niet deels door facnlteitsschülen konden worden vervangen De tbpologische facolteit zoude tot eene universiteit beperkt kunnen worden Aan den anderen kant zoodeu de studiebenrzeu kunnen worden uitgebreid en zou de tottitand door hulpmiddeleu verbeterd kunnen wordenGok wil by invoering van het staatsexamen 70odat het proiooveereu een eeretitel zou worden Voorts vroeg hy of de medische studenten wel aan de Gymnasia op huo plaats zyn Leeraren aan niet verplichte Gymnasia wilde by wat ppusiooeering betreft getykstellen met de overige Gymbasia en pertinent bleef wtigenn om itlfi maar in het voorhuis te komen zoodat s @ besloten het geld zelf te snllen brengen den hmf teroggaveu en de denr sloten Dat men hier met eeoen opli ter te doen bad bleek Zondagmorgen to n v W de gevraagde 125 den wkter kwam aanbieden die echter voor deze beleefdheid bedankte daar by van de geheele zaak niets afwist Door het bestuur der vereeniging De Amsterdamsche Pen is aan den minister vau justitie een adres gezonden waariu bpzwares Worden geopperd tpgen de gewoonte der justitie om waar het geldt vervotgingpu tegen personen die in opeobare vergaderingeu als spreker optreden by foorkeor de venlaggevers der dagtdaden ala getuigen op te roepen Het bestuur wyst er op dat dit de positie der verslaggevers zeer bemoeilykt en verzoekt den minister zoo niogelyk maatregelen te nemen opdat voortaan de thana door de politie gevolgde weg in deze worde verlaten Het gerechtsbof te Arnhem heeft bevestigd het voonis der rechtbank aldaar waarby Van Ëmmenes tot 2 maanden gevangenisstraf is veroordeeld De twaalfde algemeeue ver deriog van da Nederl Vereeniging tot bevordering van Zondagsrust zal op Donderdag 14 Dec a s te Deventer worden gehouden O a zullen de discDSsiëü gewyd zyn aan het bespreken van maatregelen om zooveel raogelyk het bestetlen van circulaires couranten en drukwerken op Zondag te beperken de Zondagrust voor tram personeel en gevangenbewaarders en verschilleude voorstellen van afdeelmgen De algem vergadering zal half 2 worden geopend Des avonds 8 uur zal de beer Ott Schoicke van de Lemmer in eene openbare vergadering de Zondagsrust bespreken In zake de sedert jaren gewenscbte spoor wegverbinding Eede Barneveld Nykerk deelt men ons mede dat de coneeasic voor deze lyn tot heden niet is ingetrokken om lat de heer A J Kriager ingenieur te Gouda aan de regeering heeft verzocht de voor eenen locaal spoorweg verleende concessie te wyzigen in eene concessie voor eene stoomtram op eigen baan en hem dilligeot te verklaren voor het daartoe indienen van een gewijzigd ontwerp Uit Den Haag wordt gemeld Alexander Cohen de anarchist wiens naam in vprbaod met den aanslag te Parys genoemd is geworden is dezelfde dieeenige jaren geleden wpgena majesteitsscheunis door de Haagsche rechtbank veroordeeld werd tot negen maanden gevangenisstraf en die zich aan die ntraf heeft ontirokkan door de wyk te nemen naar het buitenland Men zal zich berinneren dat de veroordeelde op den Stationsweg in Den Haag in tegenwoordigbeid van wylen koning Willem III beleidigende woorden uitriep Hy behoorde toen tot de socialisten hier te land en was tydens z u verblijf te Parys medewerker van Hecht voor Allen In de bestekken van de aanbesteding voor de levering van kleedingRtnkken en schoeisel voor de politie en de bruRwachtera te Haarlem is door B en W de bepaling opgenomen dat de inschryvers niet alleen te dezer stede moeten wonen en hunne werkplaats hebben doch ook dat het werk moet worden verricht door af helders aldaar woonachtig In Weert zijn va sohe muntbflietten van ti n gulden in omloop Zij zyn lictiter van kiew dan de echte en zyn gemerkt H F 85 Bet 14 jarig6 meiaje in Den Haag verdacht van haar pasgeboren kind te hebben verborgmi beeft bekend dat zy het levend verstopt had in pen met ingemaakte snyboonen gevulden Keulscheu pot De jeugdige moeder had het kind op den bodem gelef d en toen met de ingemaakte groenten bedekt Te Heerenveön wordt 15 dezer eene brigade marechaussee gevestigd De nieuwe kazerne te Heereöveen a gebouwd aan de Fok onder Engwirden Daarin bevinden zich ook drie stallen voor officiers paarden Hoe ver het bekende Ta ra ra boum d y ai is doorgedrongen blykt uit het feit dat een beo op eene der oodernemingen in de buurt van Medan Deli dit lied op dnidelyke wyse ten beste geeft Verschrikkelijk I Te Weesp worden ruim vyftig manneu die zonder werk waren sedert eenigen tyd in de gelegenheid gesteld om f 1 daags te verdienen In ploegen verdeeld is hun werk aangeboden zoowel op particulier terrein als op gemeentegrond Een som gelds hiertoe byeengebracht door slechts enkele welgestelde en den werkman goedgezinde ing zeteuen wordt op deze wijze nuttig bt steed Daarby is de bepaling gemaakt dat de vrouw het loon in ontvangst moet komen nemen Aan de woning der gebroeders Van W landbouwers te Lienden werd Zaterdagavond omstreeks 8 nren een brief gebracht waarin door dokter B verzoent werd 125 gulden ter teen te mogeu ontvangen daar hy momenteel om dit bedrag verlegen was Terwyl meu overwoog of men het gevraagde in papier of specie zou medegeven verzocht een der wbr V W don brenger van den brief zoolang binnen te komen waardoor deze echter bedankte zagende zooals eveneens in den briei was vermeld dat hy een broer van den knecht des dokters was maar niet mocht binnenkomee wegens gevaar voor besmetting daar er in zyn gezin typhus heerschte Gelukkig voor de gebr van W wekte het achterdocht dat dete commissionair zich hg het openen dor dmir in hpt duister ternutrak Het vervoer van ooft van het statioa Eesteren naar Duitschlaud dat reeds eenige weken geduurd beeft biyft nog steeds aanhouden En dat het van 4 elang ia kan men nagaan als meu weet dat er weken zyn geweest wftariu 10 waggons elk met ± 10 000 E G appulen geladen werden verzonden De pryzeo er vnn zyn stygende De appela die ïn bet begin van den handel voor f 1 50 werden verkocht brengen nu al f 3 per HL op Directe Spoorwegverblndlog met GülÜA W ulcfSfSjJSJJ QJ AanKevaogeo 1 October TUd van Greenwicli 4 60 4 57 5 04 5 11 5 80 i 66 6 08 6 10 6 17 6 86 18 58 l OS 1 18 1 1 i 88 1 88 1 OTTERDAM 61 10 17 10 87 10 34 10 41 10 47 1 84 18 08 18 18 10 55 11 08 11 00 11 16 11 86 8 40 10 46 11 18 n a 8 40 8 08 0 10 11 05 o 04 DA 11 10 18 80 1 45 1 55 8 08 8 00 1 15 9 11 9 44 6 45 7 85 7 47 6 08 6 18 6 81 6 8 6 86 18 40 I 3 10 4 08 4 40 DBN HaAO aOUUA iHam 6 48 7 80 7 48 9 18 9 4610 1411 8811 161 88 8 161 45 8 43 4 16 4 48 6 11 7 8 06 H 7 45 8 07 B 87 10 4 11 11 UÜÏ 0 lT 87 65V45 yi 8 6 7 18 8 85 87 10 46 U U 11 80 8 18 10 08 10 11 Voorb 6 64 10 10 1 44 4 48 7 06 N j L dS 59 r 1 49 7 11 Z Ze 6 08 10 38 1 68 i 7 10 9 41 Bl Kr 6 14 1 94 7 16 ZO M 6 19 10 41 8 09 5 09 7 81 9 5 Onudi 6 80 7 60 8 13 9 68 10 1610 68 18 0811 45 8 10 8 45 3 16 4 18 4 43 5 80 5 61 7 41 8 86 lO Ot II T E C H T G o O D t Utraofat 6 38 7 60 9 9 68 11 84 11 08 11 60 3 10 8 68 4 48 6 36 7 48 £ 8 09 8 5010 0710 54 HormeloD 6 47 8 08 10 09 18 19 3 84 4 06 4 56 8 04 Woorden 6 68 8 10 10 16 11 86 4 11 9 1010 13 üadawater 7 07 8 19 10 14 18 48 4 14 t 9 19 Gouda 7 10 8 31 8 84 10 87 11 08 11 66 1 11 3 0 4 87 5 10 7 08 8 10 8 41 9 38 10 40 11 16 AHSTIIDA H S O V D A Amalrrdam 0 8 7 56 9 40 11 10 11 87 8 40 4 10 4 10 7 11 MT AKatardamWp 6 60 8 10 9 56 11 96 11 4 1 66 4 11 4 36 7 40 10 0 Oooda 7J0 1 51 10 44 11 1 11 1 6 01 N UI M 11 10 49 6 11 6 16 6 18 6 81 6 36 4 57 9 58 5 01 6 80 6 36 10 11 4 86 5 85 5 56 6 41 7 48 8 86 10 1611 15 11 4011 ICHT Huo 8 11 9 18 9 84 10 07 11 87 18 41 18 61 1 48 1 67 nig GOl DA UTÏ 6 O U U A A M S T I R D A M 8 11 10 06 10 65 Ililll li81 9 10 10 66 11 19 lï 8 40 M 11 10 18 4 1 18 8 15 nitgenoodigd door de Afdeeling CI tida tbd den Nederl ProtenUDtenbond Spr had tot ooderwerp zyDer rede gekozen De hoop op de onsterielgkbsid c Ka te hebben oi esomd wat er tegen de onaterfelgkheid werd aangevoerd trachtte hg duidelgk te makend dat er meer vóór dan t en haar pleitte Het Bchoonste kaDststak dor schepping zou zoo in tegenipraak zyn met aU wat het heelal aanbiedt dat was te ongerytnd De dood in haar aischnwelgke gedaante 7 0a de eindpaal zgn ran het menscheiyk zgn tegen die redeneering kwam allea in ons en om ons in opitand Evenale er uit een logge raps DB een scbynbaar sterven een fraai gekleurde vlinder te Toorschyn komt zoo veronderstelde hg ging het op gelüke wyze met den mensch t Was een studie van eenwen geweeit maar zoover had meo het nog niet gebracht dat het gelodf daaraan was uitgeroeid Juist de wetensofaap de meerdere kennis moest onwillekenrig leiden om die stem van binnen niet het zwijgen op te leggen Ckior zijn verstand en hart werd de mensch er toe gedrongen zich een leven na dit leren voor te stellen daarbg bedenkende hoe een ardsohe vader voor zgae kinderen zorgt en hoeveel te meer dan de Hemelscfae Vadert We kunnen in een courant de rede niet op den voet volgen daar het natunrlgk slechts aan oen klein getal lezers belang inboezemt maar dit moeten we toch nog constateeren dat het voor eensdenkenden een hoogst belangryke en nuttige avond was De wgze van voordracht van den Spr boeide tot het einde toe we meenen daarom den tolk der leden te zyn het Bestonr der Afdeeling oit tö noodigen dezen 8pr eens meer te laten overkomen Wie gisteravond in de zaal was zftl met ons moetftn getuigen dat er van dien spreker een bezielende kracht uitging een krach b die sterkt in dtin strgd dei levens Tot onderwyzer te Lgdönburg in Tranavaa is benoemd de heer O Ngsse te Beskoop Bedankt voor het beroep by de Herv Oem te Waddingsreen door ds E A de Groot As t Bonten Statan Oeneraal TweedbE ubb Zitting van Dinsdag 12 Dec 1893 Op voorstel van den voorz besloot de Kamer aan de Fransche Kamer deelneming eu sympathie te betuigen naar aanleiding van den jongsten aanslag Van atle zgden was instemming met dit besluit De minister van justitie sloot zich namens de llegeering daarby aan Do verdere beraadslaging over Justitie hoofdst IV bood niets byzonders aan De bwrooting werd zonder stemming aangenomen De algemeece beraadslatting ovur Bmnenl Zaken hoofdst V liep over de vryheid van handel en bedrjjf na de intrekking der patentwet ter sprake gobrachl door Mr Levy over rykstoelagen aan meentepolitiedieoaren wensohelgk geoordeeld door den heer Tydens ovei de aanstaande gemeente en provinciale wet voor welke de heer Ro ll zich interesseerde over de verhoogde kosten van dit hoofdstuk sedert 1888 waarover de heeren Hiatsen en van Karnebeek zich bezorgd maakten inzonderheid wegens het stelsel van subsidieering dat ook de heer Öen itaen ter sprake bracht De minister was als altyd beknopt in zyne antwoorden De heer Levy kreeg iu t gehee geen troost de heer Roëll kon rekenen op s ministers belangstelling als de bedoelde regeling aan de orde was de subsidiën zyn noodig geworden door vroeger verzuim en albyd nog ïoedkooper dan ryksorganisatie terwyl de noodlydeude gemeenten niet meer krygen dan wat absoluut noodzakelijk is en onder scherpe controle byslag uit sRyks kas aan gemeeuteveidwachters acht de heer Tak niet raadzaam 8 38 8 41 8 4 8 te 0 08 8 01 7 SS 7 88 7 8 7 48 7 5 Oooda Moordrecht Nieawerkerk Otpollo Eotterdun Bottordun Oopolle Kiouworkerk Moordreoht Ooudft 7 6 S IO 6 18 6 86 5 88 Goud 7 80 40 9 04 ZOT H 7 49 8 M Bl Kr 7 47 f Z Zog r 7 3 01 N dL d 9 0 Voorb 8 07 8 18 11 01 11 lO 1 18 1 18 1 84 1 88 1 38 11 18 Oonda Oudew WoordoD Humoloii VtnAt Qoad 6 40 ABitotdtm Wp 7 6 AMtiidu OA 1 14 Iu de Bvondzitting sprak de heer Pyttersen over werkverschafflug vooral in Friesland de hppr Kerdyk over ongerpRelde nitbptaling van Maakte de Anifa Cic meldiag van een voornemen dat bestaan beeft by de bakkersgesellea ie Arnhem o op hei laiUet der v l gende maand tot eene werbtakiag ov r te gaan tbftas heeft de aldaur beetaande giMllenvereen ing een anderen stap gedun ooift ebaffiBg van den nachtarbeid te verkrjjgen De gezellen willen langs n lmat u weg dit doel bereiken Aanstaanden Zondag half drie zullen zg in het café Kelhi 4t op de Steenstraat 9ft vergadering honden wawrtoe ook de pa troons zyn nitgenoodigd en waar overl d zal worden hoe tot dts siK affing te komen van den nactrtol D li Het bttofdbestnnr van het Nut heeft het volgende onder de aandacht der deparlementeo gebracht De vr enlijflten ter zake werkloosheid zyn eenige uitgezonderd van de depftrtementea beantwoord terugontvangen Het hoofdbeatnnr is dankbaar voor de wgze waarop in vele departementen is gestreefd naar epn zoo volledig mogelijke beantwoording en stelt zich voor na afloop van het winterseizoen een verslag samen te stellen bevattende mededeelingen omtrent ieitelyke toestanden en zoo mogelyk aangevende de wyce waarop blykeus de alsdan opgedane ervaringen aan debestfydingder werkloMbeid door de departementen kao worden medegewerkt Zal dit verslag eenige Waarde van beteekenis hebben dan is het wenscbriyk dftt het hoofdbestuur op de ho te blyve van de maatregelen welke in ons land tegen de werkloosheid worden genomen én sou mogelyk ook van de uitkomsten daarvan Niet alleen moet het bekend zyn met hetgeen door departementen in die richting is of zal worden gedaan doch ook is van veel waarde dat het op de hoogte is van de pogingen welke door andere corporation door gemeentebesturen watersohapp n afdeelingeu vau den Bond van orde door harvorming en dergefyke worden aangewend hetzy met gunstig of met ongunstig gevolg Om hiertoe te geraken roept het hoofdbestnnr nogmaals met vertrouwen uw medewerking in Da aangewende middelen tot bestryding der werkloosheid zyn zoo talrgk en velerlei dat een deugdelyk ovenicbt daarvan niet dan door voortdurende waarneming kan worden verkregen En het behoeft geen betoog dat zonder de hulp der departementen het hoofdbestuur niet op de hoogte daarvan zyn ot btyveu kan Het hoofdbestour noodigt a daarom beleefd uit hem van alles wat met botrekkiug tot hei hier besproken onderwerp in den kring van uw departement wordt ondernomen lieftt voor 1 aart mededeeling te doen voor zoover dit namflyk nog niet of niet volledig door u is vermeld by de beantwoording van de vri enlgst Mocht uw departement bovendien in staat zyo den toestand in zyn omgeving duidelyk in het licht te doen treden door statistieke gegevena dan houdt het hoofdbestuur zich daarvoor ook aanbevolen Een poging welke het hoofdbestnnr deed om te geraken tot e n statistiek over het geheele land door samenwerkiug met of tnsschenkomst van de oentrale commissie voor de statistiek leidde tot geen gunstige uitkomsten bedoelde commissie gaf te kennen dat bet onderwerp haar aandacht reeds had getrokken doch dat bet sameuatellen vau een statistiek overzicht van de werkloosheid over geheel het land wegens proctische bezwaren vooroilsnog niet wel mogelyk geacht m iest worden pogingen in die richting in het buitenland aangewend hebben zeer groote moeilykhedeo ontmoet Dit neemt evenwel niet weg dat naar die opvatting van bet hoofdbeatunr omtrent piaatseiyke toestanden wellicht juiste cyfers kunnen worden verschaft waarvan de verzameling hem wenschelyk voorkomt 10 48 11 08 ÜM 9 40 8 47 64 I0 I 10 10 4 46 4 65 6 08 5 0 6 15 7 07 7 17 7 8 7 81 7 87 8 80 W Het hoofdbestuur zal derhalve met ingenomenheid ontvangen alle statistieke gegevens welke de departementen iu hun omgeving zullen knnnen byeenbrengen Bnitenlaidseb Overzicht De toestand van de ernstig gewonden te Paiqjt is bevredigend de licht gewonden gaan all weer uit De haren oogfaaren en wenkbrimwen van den Bonapartist Gazonave de Pradine boven wiens hooid de bom sprong lyn verschroeid maar verder kwam hy zooals mM reeds weet er met een lichte woud af Oe overblyfselen van de door Vaillant gevorpen bom zyn in het gemeen elyk labora a m onderzocht Hieruit is gebleken dat de helsehe machine geen dynamiet bevatte Zy was volgens opgave van den misdadiger samengesteld uit een tinnen doos die gevuld W88 met Rpykers en gekapt lood Midden daarin bovond aich een buisje gevuld met twee vloeistoffen welke door watten gescheiden mmn Zoodra de stoffen zich door de watten slet elkander vermengd zouden hebben moeet de ontploffing volgen De bom was er ovivigens niet minder gevaariyk om wanneer loen bedeukt dat de spykers door de houten boloatradea der tril nne9 hadden kunnen doordringen Indien de bom op den grond gesf wigen ware zouden er ten minste in de nsMheid wel 40 dooden gevallen zyn Yaillant toonde zich trotsch over de sameusttflting van ajjn bom volgens hem bevatte de ene helft picrinezuur de andere natriomnitroprussid Haar er wordt getwyfeld of dit wel zoo is Intosschen is op zyn kamer Iu een koffer gevonden een bom van hetzelfde model als voor de aansli gebruikt is maar iets grooter ve r een flesch met zwavelzuur eu een stopflearii waarin een aantal pakjes met een bleekgrato poeder dat op het laboratorium wordt ondArzooht Ook Vaillant fl verzekering dat hy geen medeplichtigen heeft wordt betwyfeld Sr wordt o a gezocht naar twee kameraden van Vaillant die hem trouw te Choisj le Rei kWimen opzoeken en van wie een zekere Casiglt Despreaux do zitting van 9 Dec moet héiU en bygewoond en die toch de gelegenheid zott hebben gevonden om te ontsnappen Be afgevaardigde der Seine Georges Berry vei laart dat een dame eveu vóór 4 uur een kqil l mannen met een ongnostig voorkomen t lnover het gebouw der Kamer z staan blncbaar in afwachting van iets dat moest gebauren Onmiddetlyk na de ontploffing zag de heer Berry naar de tribune van waar de bom gewolpen was en merkte op dat de galery als door een tooverslog ontruimd was terwyi de to achouwers op de andere galery nog niet van hun ontsteltenia waren bekomen Vaillant is van het gasthuis overgebracht naar de ziekenzaal van de gevangeniio Een kleine menigte die de overbrenging had vernomen was voor het gasthuis bijeen en fiep luide cDood aan de anarchisten VailUnt is zeer opgewekt eu tracht zyn bewakers tot het anarchisme te bekeeren De gearresteerde Hollander Alex Cohen is biykboar de vroegere Hageuaar Op den dag waarop wylen Koning Willem III van Het Loo Den Haag binnenkwam tot opening der wegens de Grondwetsherxieniug onthouden Kamers guf Cohen s houding aan het station aanleiding tot een rechts ver votging wegeus majeateitsschennis Cohen werd veroordeeld maar ontging de gevangenisstraf door naar Parys de wyk te nemen Cohen was behalve medewerker aan Pary sche revolutionaire en Daitsche anarchistische bladen nok correspondent ran Recht voor Allen Op letterkundig gebied was hy bekend door zyn medewerking aan de cMercure de France eu door zyn vertaling vun Zola a Laterre en Hauptmanns Eenzame menachen dat door lW euvre zal worden opgevoerd In zijn woning in de rue Lepic 59 voud de politie behalve een duizendtal brieven vau Doitwhe anarchisten ook eenige zeer verdachte koperen buizen en een geladen revolver Uit nadere berichten blykt nog dat Cohen over de Belgische grens is gebracht Vaillant heeft aan den advocaat Albert Crémieox gevraagd zyn verdediger te worden deze nam het aan De sooiatistische afgevaardigde Jules Onesde die deu oanalag veroordeelde kreeg een brief waarin hy met den dood wordt bedreigd door een bourgeois Ds bom bestemd de regeeringsmeerderheid in de Fransèhe Kamer te doen uite napringen heeft een tegenovergestelde werkmg gehad Als ooit eene Fransebe Kamer een ontwyfelbaar gunstig votum f aan een ministerie was dit gisteren het geval by de behandeling der ontwerpen van maatr elen tegen de anarchisten Het ministerio heeft zich de algemeeue verontwaardiging snel ten nutte gemaakl Zondag werd raad gehouden en besloten ten eerste een voorstel te doen om de perswet aan te vullen met bepalingen volgens welke met 5 jaren gevangenis gestraft worden aanhitsing tot plundering brandstichting en aanslagen tegen de veiligheid vau den Staat en het verhaeriyken van misdaden en ten tweede drie anderen ontwerpen waarby toezicht gesteld wordt op de vervaardiging en het verI vow van dynuuiet De opgewondenheid te Pargs is zoo groot dat da stad er uitziet als by groote gebeurtenissen Op de boulevards heerscht zulk gedrang dat men er nanwelyka door kan De stemming is van dien aard dat men geneigd zou zyn nieuwe straffen voor de misdadigers uit te denken De r ringsontwerpen vielen dus in vruchtbaren grond De radicaal socialist Ooblet werd om zyn protest daartegen uitgejouwd de verdaging door den radicaal Pelletan de schorsing der zitting door den radicaal Julien voorgesteld werden met groote meerderheid verworpen en zelfe amendementen ondergingen hetzelfde lot nadat de r eering verklaard bad zich tegen elke wyziging der wet te verzetten De bom heeft het socialisme gevoelig geraakt de radicalen lam geslagen voor gernimen tydDe held van den dag is de heer Dupuy die op een oogenblik dat ieder het hoofd dreigde te verliezen oogenblikken die io Frankryk va k voorkomen een algemeen bewonderde zelfbeheerachiug toonde Een paar dagen geleden vreesde men dat het bestaan van het ministerie door de interpellatie over de mynwerkers in gevaar zou worden gebracht Maar op denzelfden dag behaalt het met de perswet de schitterende meerderheid van 413 tegen 63 stemmen Het nieuwe Italiaausche ministerie dat waarschynlyk heden voltallig zal zyn ia door den heer Crispi uit alle partyen ge ormd De voornaamste afgevaardigden en Senaatsleden steunden hem en de openbare meening is hem over het geheel gunstig Men is bly dat er licht komt Men gevoelt schryft e n correspondent uit Rome merkwaardige verlichting van de ernstige bezorgdheid die ieder drukte Het voornaamste pont van het programma zal zyn het herstel van s lands geldmiddelen eu het in evenwicht brengen der begroocing waar mogelyk door groote zuinigheid en door vermeerdering der belastingen indien noodig Het ministerie zal openhartig en volledig den financieelen toestand mededeelen zoodat het volk het ergste zal weten Hoewel verzet verwacht wordt gelooft men dat dit programma ton slotte zal worden goedgekeurd omdat er geeu andere keus is dan het aftreden vau het nieuwe kabinet dat van geen compromis weten wil In de Italiaausche pers wordt dë terugkeer vnn den heer Criapi tot het l ind op zeer verschillende wyzen besproketi Meerendeela zyn de oordeel veil iu gen zeer gunstig voor het nieuwe kabinet men wyst er up dat na bet mislukken vau Zanardelh a pogingen om een kabinet te vormen de opdracht aan Crispi niet knn uitblyven wilde men tenminste iets doen om bet geschokte vertrouwen in de staatsiaateltiugen te herstellen hier en duar wordt de wenach geuit dat Criapi s regeering met 7a getyken op zyu vroegere Het minst welwillend is de Milaansche peri De Secolo zegt De man van de wissels in de Banca Nazionalo van de Triple Alliantie en van de megalomanie de man die Ituliè rnïueerde is geroepen uog eenmaal het bestuur in handen te nemen Wy zuilen afwachten wat de toekomst brengen zal De Gazette Piemontese Giolitti a orgaan herinnert er aan dat Crispi evengoed bekend was met het rapport van Biagini ala Giotitti en dat hy nog bovendien schulden bad by de Banken wat niemand van Giolittekon zeggen en toch moest deze vallen in naam der moraliteit terwyl Crispi geroepen wordt om het Imd op te heffen De Bomeinsche Tribuoa hoopt dat de treurige toestand van het oogeublik Crispigemakkelyker zal brengen tot de erkenning vnn zyu vroegere fouten en dat hy ditmaal met zyne politiek de verbetering van den financieelen en van den ecouomisohen toestand zal weten te bewerken De Opinione verklaart zich gelukkig te achten als zy de nieuwe regeering zal kunnen steunen Ook de FanfulLa wil Crispi steunen als hy groote bezuinigingen invoert by het departement van oorlog en ouder de ambtenaren en een staatkunde van vryheid en decentralisatie voert Doch is Crispi de oude gebleven dan zal hy het land tot den nlgeheelen ondergang voeren en kau geen enkele vriend van de Faufulla hem ondersteunen De Diritto weerspreekt de meeniug dat Crispi in de Kamer evenveel aanhangers beeft als Zauardelli en datzynmiuittterschapuoodig is in het belang van het land dat door hem in deu tegen woordigeu toestand gebrachc is Het blad meent dat Crispi wel energiek maa niet volhardend en niet tactvol geno is doch het wil zyn eindoordeel opschorten totdat Crispi s programma bekend is De Riforma zegt dat dit programma wordt weergegeven door de woorden Kaar buiten vrede en waardigheid naar binnen eendracht en werkzaamheid 1 r OSTESEoicrsisr LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden en verzonden gedurende de 2e helft der maand November 1893 welke door tusscheukomst van het postkantoor te Gouda zyn terug te bekomen Verzonden van Gouda J den Rooi Boskoop M S Spruikelaar den Haag G v d Hulst Botïerdam S H Swftrk Rotterdam dliuïïa 13 December 1893 De Directear van het Postkantoor VOKSTER Koepokinenting De BURGEMEESTER van GOUDA Brengt ter algemeeue kennis dat aanstaanden Zondag den 17 December 1893 des middags 12 uur op liet Raadhuis niet alleen voor minvermogenden maar voor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaau om zich geheel kosteloos rechtstreeks van het kalf te doen inenten of berineuten Gouda 13 December 1893 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Beurs van Amsterdam U DECEUBBR Vor kn 88 A lOSVs 8 l V 8 18 lis 59 81 A s S 104 66 3J l 8J 101 10 OS looVi 86 100 2 0V U6V MV lOl j 1001 S7V 61 31 7 U U 15 184 103 + 8 51 127 188 59 102 129 l02 107 l 8 A 108 136 184 lo A 93 l 8 90 24 14 108 81 109 102 68 13V 8i 106 107 100 991 113 117 27 106 slotko n 8 A 19 Ai NsuiauNO Cert Ned W S 9 dito dito dito 8 dito dito dito 8ViHONQAK Obl Goudl 1881 88 4 Italik Inuhr ving l£68 81 SOosTKNa Obl inpapiorlSOS 5 dito in zilver 1868 5 PoRTVOJiL Oblig met ticket 3 dito dilo 3 108 82 37Ï1 867 92V ttiisLAND Obt Coat Se Serie S dito GecoDB 18B0 4 dito bij ftotha 1889 4 dito bij tlopc L8S 90 4 dito inhoud leun 1883 6 dito dito dito 1884 5 Spanje Perpet schuld 1881 4 TCRKBIJ Gepr Conv Iten 1890 4 Geo tee iin serie D Geo loeuiDi serie C uii Apa RBP Hfo v obl 18U3 K Mexico 01 1 Ikit Sch 1890 8 Venezuela Obl 4 oubtjp 1881 A H9TEHDAM OI li atien 1861 3 f RoTTERDAH Stod leen 1886 S i NlD N Atv Har deUr aaiid Arendih Tab Mij Jertiüoate DaU Maatscbapipy dito Arnh Hypotheekb pandbr 4 Cult Mij der Voratenl aHnd aOt itypolhuukb pandbr 4 Nedorlandaoha bank aand Ncd Ilftndelmaatscli dito N W Pac Hyp b pan lbr E Roti Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OosfENa Oost Koug bank aand RtrsL Hypotheekliank paudb Ol Ahekika Equit hypotb pandb 6 48 51 iSb A 70 180 10 11 8 Maxw L i Pr Lieu oert 6 Nsn Holl IJ Spoarw My aand Mij tot Expl V St Spiv aaud Ned Ind Spuorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito K TALiB Spoorwl 1887 8 A Kobl 8 Zuid Ital Spwmij A U obl 3 PoLBN Warsohmi Weenuu aand 4RttSL Gr Euu Spw Mij aand SBaltiache dilo aand Fastowa dito aand SIwang Üombr dito aand KKursk Ch AsowSp kap aand 6 T toaowo Setvast 3p Mij oblig h Orel Vitebsk dito oblig 5 ZuidWeat dito aand 5 dito dito oblig 4 104 102 531 107 HBaiKA Ceut Pac Sp Mij obl 6 Chic b North W pr C v aand dito dito Win St Peter ob 7 Dsaver Bio Qr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Leuiav U NatfaviilaCert v aanil Mexico N Spw My lehyp o 6 Miaa Kansas v 4 pet pref aiind N York Ontario West aand dito PflQua Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 St Paul Minn Manit ubl 7 Uu Fao Hoofdlijn obl g 6 dito dito Line Col le hyp 0 5 CiNAUA Can South Curt V aind ViN C Ealiw Si Nav le h d c O Amsterd Omnibus Mij aand Botterd Tramweg Maats aand Nio Stad Amsterdam aand 3 Btad Rotterdam aaud 3 Beloie Stad AntwarpenI887 2 i Sud Bruasel 1886 2 HoNO Theisb Regullr Oesellsoh 4 OosTBNR Staatsleening 1860 5 K K Oo8t B Cr 1880 8 Spanje Stad Madnd 3 1868 Nan Ver Bez Hyp Spobl oert 6 7V Kaotongerecbt te Goods Zitting vau Woensdag 13 December 1893 De volgende personen zgu veroordeeld wegeus Rgden met een kar bes wnnen met honden aiet Toonien van muilkorven Bf B f te Hillegersberg tot f 1 of 1 dag hechtenis A H v te ioiida Spiering8traat ontslagen van rechtsvervolgmg Te koop stellen vau margarine zonder dat dit op de waar vermeld stond J van der ÏC te Haastrecht vrijgesproken Te zamen loopeu over een spoorweg C F It A D en P vau R te Bleiswijt ieder tot f 2 of 2 dagen hechtenis s Avonds rijdeu met een wageu niet voorzien vau helder braudrnd licbt A de V te Moordrecht tot i 1 ol 2 dagen becbteuis lÏDiteu 0 eubare water bakken dat gene verrirbteu w iarvoor die iuricUtingen bestemd zijn P K M te Gouda Spoorwegstraat tot f 1 of 1 dag hecliteiii = Versperren van de weg J J van der 11 te iouda Htoofsteeg tot f 3 of 2 dageu bfclitenis VerkQopen van niet jj t kcurde visoli van der 8 te Jmula Korte Akkeren tot 1 of 2 dagen heciitonis Tffedieuen van sterkeu drank iti bet kleio zonder vergunning A K te Gouda Bleekerskade vrijgosprokeo Verwekken vau nachtel k rumoer W B te Gouda Haam tot f 2 of 2 dagen hechtenis Onbeheerd laten staan vau een trekdier J K te Reeuwijk tot f 0 50 of 1 dag hechtenis Openbare droukeuscbap bij 3e herhaling H J M te Oooda tot 3 weken hechtenis Openbare dronkenschap bg 8e herhaling 2 maal gepleegd F van der H te Gouda Zak tot twee hechtenisstraffeu elk van 3 weken Openbare dronkenschap J G te Gouda Wfldstraat A W te Stolwyk en A W te Huiseu elk tot f 1 of 2 dagen hechtenis J 8 te Gouderak tot f 050 of 1 dag hechtenis Allen zijn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar hg lijfsdwaug ran 1 dag 343 Staats loterij 8 KIsHa Trekking van Waansüsg 13 Uooomhor 1893 No 8481 eo I6I92 1600 No 4116 8784 on 16744 400 No I 82 7084 en 18646 100 PrgUQ Tan 46 1 8 2617 6617 2849 11091 se65 16740 I879S 210 2687 663S 8276 HIIS 13763 16756 18819 236 2703 5692 8284 1II68 13951 6788 18835 342 2772 57S3 8809 1II9I 18953 16802 188C8 lts 1787 6757 SSI6 1IBS4 13968 16817 18892 281 8816 5866 8880 11394 13969 16839 18921 309 2839 5868 8587 II898 13994 16842 18930 436 28S8 6887 8635 11407 13999 16856 189 M 605 2S82 6964 SK68 II440 14000 16919 19081 512 2903 6016 8666 II454 14199 16983 19110 541 2914 6037 8567 II668 14245 16991 19138 569 2941 6028 578 1966 0033 663 3106 0254 668 3131 6272 8615 11670 14283 17013 19158 S697 11574 14297 17088 19166 8749 11584 14366 17127 19216 8788 11006 14 147 17158 19836 711 8207 6340 8841 11085 14 89 17178 19270 746 8274 6371 8 i68 11691 14532 17362 19281 787 3366 6374 8980 lr04 1461i7 17274 10290 960 3888 6611 8949 11766 14616 17888 19373 10 5 3410 6667 8987 U796 14729 173 1 19394 1059 3484 6 7 9009 118J7 14766 17842 U411 Ulo 8600 6630 9027 11869 14881 l7 t82 19455 1182 3514 6650 9039 11399 14862 17896 19474 3627 6688 9054 119III 14863 17644 19589 8641 6748 9063 11945 14893 17693 195911188 36S8 6806 9068 11950 1490 17651 197001215 3694 811 9069 11965 14964 17667 197011881 3736 6815 9074 11983 15116 17693 107601875 3772 41 9107 11999 16176 17761 19808 1378 4039 6890 9138 12166 16241 17778 19fc71 446 4169 7012 9166 12156 r8fl4 17784 198881474 4248 7014 9305 18279 15270 17796 199391499 4368 7088 9313 18287 1636J 17816 199561668 4460 7111 9897 U334 lOSSI 17821 199691608 4497 7U 9408 12409 15477 17860 199971618 4545 7186 9437 12618 15526 17919 200041660 4684 7145 9614 18679 15654 17936 201321664 4611 7155 9665 18621 15632 17968 201821694 4629 7843 966 18064 16649 8023 801901780 4680 7387 9770 18672 16725 8081 808481822 4634 7828 9794 18688 15754 18035 202961824 4637 7874 9889 12703 15773 18012 203471889 4866 7391 9939 12707 16819 18120 204S9 1895 4674 7479 9970 12787 16848 18121 20482 1901 4700 7507 10019 13791 15879 18131 304 2026 4739 7616 10061 13820 16916 18139 805132170 4791 7676 I00I3 12821 16035 18163 206282178 4918 7632 10I7S 1S080 16020 18108 20664 2 94 4922 7701 10181 13124 16140 182lt2 20610 8816 5000 7710 10827 13140 16181 18211 206238274 8060 7730 10260 13223 16187 18220 306812276 6122 776 U0307 13311 16S48 18255 80689 2280 6123 7780 10478 13344 16349 18310 207Ï5 1299 5140 780110196 13370 16302 18325 20743 8811 5245 7843 10529 13144 16321 18389 20766 8833 5275 7988 10709 MU 16322 18583 20778 2862 5287 797110776 ISSIO 16346 18S9 2 829 2388 5302 8016 10837 18817 10470 18610 20918 8405 5882 BIOS 10886 18634 16B86 18708 20925 8492 5456 8174 10887 13666 16566 18739 209332607 5492 8196 11009 13610 1668 18788 20944 2663 602 8224 11048 Deo W tergetijden L Hoog Laag Hoog 1 8Hg Donderd 14 9 P6 5 51 9 60 6 15 M 10 13 6 38 10 89 7 04 Vorigo lyst No 17454 moet zijn No 17459