Goudsche Courant, vrijdag 15 december 1893

k 32sle JaargM Vrydag 15 December J893 No 0237 601M1HE COISANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst vaii 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekemi naar plaatsruimte Inzending va Advertentiën tot 1 i ir des widd De Uitgave dcEer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pi qs per dne maandep is 1 25 franco jiev post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CEJVTEW üederlandscbe Sloombool Maalschappij De Stoomsohopon BOLLAKD kapt J 8MIDT en BATAVIEB kapt J 8AUER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor rraoht of passage rerroege men zich bg de Cargadoors der Maatschappij Boompjes 72 te KotterdaDDi De Stoomscliopon lossen te Brew ersgaay de markt van Boter en Kaas te b nden Gouda Snolpersilrukfan A BaiNimil k Zoon Ztlerd U 11 06 7 SI 11 8S 7 04 Zond 17 8 86 18 8 43 MMDd 18 87 9 08 l 10 9 86 Dimd 19 1 44 10 09 8 13 10 38 Wonad 80 3 18 11 88 Zon Opg Onderg 8 43 II Springtij 25 Deo Haan 14 16 10 17 18 19 80 18 Doe 8 06 19 8 10 8 46 8 18 3 48 8 13 3 68 04A 9 48 A 16 11 06 S EK M 86 88 47 14S 101 8 08 1 80 439 ADVERTEWTTIFN Openbaar Onderwijs Toelating m Leerlingen op de Tusschenscbool De Commisiie ran Toezicht op bet Lager Onderwga alhier maakt beliend dat de inschrUvIng van Leerlingen wier plaataing men met den Isten FEBK 1894 op bovengenoemde school re uygt sal geschieden op DONDERDAG den Olsten DECEMBER 1893 des namiddags ten ty nar Voor Terdere biionderheilen wordt rerweien naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Searetaris J H VAN DKB VOORT Omdo 18 Deo 1893 Sociëteit Ons Genoegen Commissarissen der Sociëteit Ons Omoiaat brengen ter kennisse Tan HH Leden ingeTolge Art 30 ran het Reglement dat bg gelegenheid ran de 8e Abonnements Tooneelroorstelling op DONDERDAG den U DECEMBER 1893 de SOblBIBlT van de avonds ZBS VVB af tud gesloten xijn Namens het Bestanr F HERMAN Fa Sttiitarü Gouda 18 December 1893 W J en Lion BUtz NIëüWëNDUK bij dM Dam 241 AMSTERDAM Op WOBNaDAG DONDERDAG en VRIJDAG te CONSÜLTKEREN Markt 184 Jouda Compleete Tandheelkundige Inrichting De NIEUWE LONDON doethetgröie Haar binnen enkele dagen rsrdwjnen maakt het glansrijk en zacht is onsohadelnk roor de huid en rerft niet Pr 85 cent per flacon en l BO per iahMe flacon AUeenrerkrügbaarbyJ A CATH in den Papiermolen Gouda Naar buiten franco per post 15 ot per flacon hooger FEANSCEE STOOMVERVEEU Chemische en Zwitsersche Wasscherlj Gebrereteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbeimer ItoUerdam Specialiteit roor het stoomen en rerren ran alle Heeren en Dameskleedingstakken ook alle soorten Meubelen Lediksntgordgnen Tatelkleeden Tropen met nieuwe patronen gef rsl Kwasten Garnituren Neteldoek Tulles Kanten Veeren ent Alle goederen kunnen in elkander bluven en worden onsohadeiyk roor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT roor öooda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 78 Frijstrekking 20 en 21 Decemb 500 000 Maik als hoofdprijs in liet gfllukkiKst geral biedt de nieuwste groote Geldverloting dis door de Hooge ReRcering ran Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is De roordeeltgfl inricbting ran hrt nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop ran slechts weini te raaandeo ia 7 rerlotirgen van IIOOOO loten 6 400 prijzen bedragende 10 452 4a5 Mark ter Tolladige beiliniog zullen komeo daaroD 1t r KÜ kapitale prgxen rao erentuoel 500400 Hark bg uitoemeiidheid ecbter l priia il M 300 000 l prij i M 200 000 l priia i H 100 000 8 prijzen a M 76 000 I irija k M 1 prijs k M 1 pr e aM l prijs a M 8prysoDlM 60 000 I prijs a M 40 000 6 prijzen iM 80 000 S prifzon a M 16000 26 prijZMi i M 10000 66 prijzen i M 6000 106 prijzen i M 8000 70 000 66 000 60 000 56 000 863 prjjziin k M 2000 6 prijzen tl M 1600 766 prgzen M 1000 1287 prezen iM 600 33960 prezen a M 148 18991 pruzenaM300 800 160 127 100 94 67 40 20 De annstnanile eerste prijstrekliing lezer groalt door iten Staat Kewaarbor ilo OelilTOrlotiiig is van ambtsWHl e bepaald plaats la hebben op den 2 en ZIÜKCE WBKRe en kost hiorroor geheel orig lot alecnts M 6 of 8 60 l half 8 1 80 l kwart n 1V O tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwissol A lle oommiasies worden onmiddellijk met de grootste Eorgïuldtgheid uitgevoerd en teder speler ontvangt van ons do met bet wapoo van den Staat Toorziene Origineele Loten self in handen Bij iedere bcatulting wordt het vereischte officieele plan waaruit de rerdeeling der prgzen op de veriobillende klassen als ook de betref fende iuluggoldon te vernemen ia gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze BenunsUgers onaaogevrnngd na olke trekking de offioieele listen De iiitbelalirig der pryzen geschiedt stt ods prompt onder waarborg van den Stnat on kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Bölanghobbenden in alle grootere ptaalson van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds dour hut gnluk betcunaligd en onder vele andere auKKieiili kt prijzon hebben wij meermtilen volgens offioiei lo bewyzpn do eerste llnofdtreffiJrB vorkrewen en onze BtigiiriatigorB zelf uilbetnald o h Mark 26O CO0 lUO flOO 80 000 80 000 40 000 eiiz Het is te voorzien ilai bij deze op den hechtIten groudalftg gev tigdö onderneming van alle kanten op eenu zeer wurkzatne deelneming bepavld kan worden gerekend men geUevt derhalve wegens de reeds ophanden K nde trekking nlle orders ten spoodiirste rechtstreeks te zonden ann KAUFMANN 8IMON HankiHis en Gtjidwisit lanrï t HAMHUItG P S Hioiini ile danken ivy voor M verlioinvrn ons tot lii irto j gt sohonVen en ilai r wjj hij hel hes in dor niouwe verliiting ter deelm ming inviluerfn uilen wy ook voor hei vervuld bemoeid zijn door cl stipte en reeulu lifdioning de tevredonhi id van onze geeorde Béguiistigors lo verwerven Wie eker ii vu d KtlHe ElkelCueao tt üui aü tri ic geijtfild eo na velo pru f iiMuiagi t m i n handel gekoiuen uudo den nu un dos uitvinders Dr MiohaellB vervnanh d op de beste machines in het weroMbo roBmde étabblissement van Gebi StoUwerdc te Keulen eltche J pTmeHeItV Cikel Cacao In vierkanten bussen Deze likuI Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank toot dagelljkscb gebruik em it 2 theelepela ran t poeder roor een kop Chocolate Ala geneeskrachtige drank by geral ran diarrheo slechts mei water te gebroiken Verkrijgbaar bij de roomiimito H H Apothekers enx Vt ïo V gft protbn Irya f 130 a 0 90 i 0 36 OeneraalTaritgenwooTdigsr Toar Nederland Jullin Mattenkledt Amsterdam EalTerstnit 108 HAMEÏÏBGEH GELSLOTEBIJ 110 000 originele loten = 5S 400 pri iten imF Meer das de helft deur loten moeten dng met een pi s uitkomen UITTREKSBL uit het Trekkingsplan De hoofdprgs bedraagt t gelukkigst geral er 500 000 Mark tn tbyzonder zgn de hooge prgzen als rolgt Het werkelyke voordeel der Hambnrger Lotery tegenover andere klasaenloteröen bestaat daarin dat iu Hamburg geen nieten worden getrokken Ieder bezitter van een lot heeft dua kans tot op den laatstea trekkingsdog In het gelukkigste geval bedrugt de HOOFDPRIJS ev 500 000 Mark Nevenstaaude tabel geeft een overzicht van de büzondere indeeling der hoofipryzen Alle 55 400 prgcen worden in 7 spoedig op elkander volgende klassen uitgeloot en contant betaald Het officieele trekkingsplan hetwelk wg bg ieder lot gratis bijvoegen bevat een juiste opgave der prgaen welke in iedere afdeeliog uitlotea en tevens hoeveel voor iedere afdeeling moet worden toegezonden De Prgs der origineele loten is wettelgk vastgesteld en bedraagt voor de Ie trekkiugsklasse NC f 350 voor geheele origiaeele loten H f 1 76 H halve M f O 90 0 kwart M 300 000 200 000 100 000 76 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 40 000 20 000 15 000 10 000 5 000 3 000 2 000 1 500 s 1 000 500 M 300 200 127 100 etc 1 i ü t a a 1 a 1 I it it it 1 a 5 Ï 3 it 26 i 56 I 106 it 253 i 6 756 i 1237 a 52941 it 150 148 Na ontvangst van dit bedrag in Hollandsch bankpapier postzegels of postwissel zenden wg de origineele loten met oflScieel trekkiogsplau Indien iemand het trekkiagsptan niet mocht aanstaan zgn wg bereid vóór het begin der trekking de origineele loten terng te nemen en bet daarvoor gezonden bedrag onmiddellgk terug te zenden Wg kunnen dit des te eerder daar wg overituigd zgu dat iedere ontvanger de uitmanteodd en kausr ke indeeling van het trekkingsplan zal erkennen De officieele trekkingst listen zenden wg direct na iedere trekking Om alle beatelUngen zorgvuldig te kunnen uitvoereu verzoeken wg ü die ten spoedigste te zenden ia elk geval echter vóór 20 DëCëMBëK a s op welker dag de Trekking begint HootdloterlJ Bureati ISEUTHAL Co Hamburg N B De Hambnrger Geldloterg bestaat reeds rnim honderd jaar en begint 2 maal per jaar opnienw Onze firma behoort tot de oudste Hoofdloterg Bureaux Reeds vaak waren wjj in de aangename gelegenheid groote Hqofdprgzen ook naar Nederland te kunnen zenden In de laatste zeren jaar hadden wg het bgzondere genoegen onderstaande Hoofdprgzen aan onze klanten contant uit te betalen Alle 55 400 prgzen bedragen te zameo 10 452 495 Mk 14 Mei 1891 4 No 1887 23 Oct 189129 Apr 12 Oct 24 Jan Dec 5 Ian 26 Oct 300 000 op No 51083 getr d 200 000 32219 200 000 23963 1889 1890 1893 1890 1890 I8t 8 1888 1893 1888 100 000 61038 75 000 23355 75 000 12106 75 000 65810 M M M M M en borendien 3000 2000 etc 60 000 45724 55 000 46613 50 000 65169 50 000 79478 30 000 9910 rersoheidene prgzen It M 15 000 10 000 5000 Het groote aantal zenuwkwalen van zenuwhoofdpün af tot de voorafgaande keuteékenen van apoplexie hersenheroerte ta trotteeri n nog steeds alle middelfn door de medisohe wetenschap aangewend Eorat aan den nieuwen tijd komtd eer toe dat zij door het gebruik maken van den eenvoudigsten weg namolyk langs d huid eoiie phy Biologische ontdekkmg gedaan heeft die na honderdo proefnemingen thans over de gehi ele wureld verbreid IS en terwijl zij iu wetensohappul ke kringen de hoogste bolangstelliog wekt tevens ocne woldaad bl kt 10 zijn voor de aan zenuwkwalen lijdende menschhoid Drze genotnwyze ia uitgofondon door den gewezen Otfioier van Gezondheid Eoman Woïssmann te Vilahofen eo berust op de ondorvin ling opgedaan in eene 50 jtrigo praktijk Ooor wasBchiug vao het hoofd eenmaal per dag wordon daartoe gesoliikte stotFen door de hnld oniniddetlljk aaa hot aenuwgestet medegedeeld Met deze genoeaw jze worden werkelijk sobitteronde resnllateu verkregen en zg maakte zooveel opgang dat van een door den uijviodor gesohroven werkje OVER ZENUW JDEN en BEROERTE hare voorlfomlng en genesing bianon korten tijd reeila de 23e Irak veraobenen ia Uit boukje bevat uiut atleuD voor bat grix o Ptl Huk verstanubaro verklaringen omtrent hot weïen der nieuwere therapie on de daartnodo olfe in WMihopif i gevallen verkregen iiitwerkini maar ool inilt men daarin weteuacbappelijke vorhamlelingon uit de mediSObe bladen die aan ileze Ronoeswyze i ewijd zijn zoomedo afschrift van tal van totui ï9chrifton van booifgepiHuttite eneeskuniUifou onder welke P Itteaièro med dr professoi aan de polykliuiek te Parijs rue Roagemont 10 Steiujreber tned dr praktiaeereud geneesheer aaa bet kraakziuiiigen geatioht te Cuarenton s nitStsratli ur Cohn te Stetta irossmoaa mal dr arrend arts te Jöhllugeu Dr P Forestler geneesba r direoteur van het hospitaal te Agen Ueheimratb Or Schering kasteel Qateufels Bad aa uarse s mei dr geoeesheerdireo tour dor galvano thorapeutisolie Inrichting voor zennwlijders te Parijs ruo St Honoré 331 Consul von Asetaenbaoh med dr te Corfu i Ur Bas aci arrend arts t ZirknitZ Obar stabsarat Jöo il mei dr te Weenén Dr O Bongavel te La Parriöre Eure lid van den Consell Central d hyKlène et de Santé In FraoUrlJk en vele anderen Aan allen irier zeniiwgestol meer of minder aangedaan Is otaan zoogenaamde zoDuwachtigheid lijden waarvan de keateckeiiuii znn chronische hoofdpnn migraine schele hoofdpijn bloedoandrang gi oote prikkelbaarheid gejaagdheid glapeloosbeil lichamelijke onrast en onbehagelijke toestand verder alle zieken diedoor beroerte getroffen worden en nog lijden aan de gevolgen daarvan zouals verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid dergewrlcbten met voortdurende pijn plaatsellike zwakte verzwakking v in ge heugen enz en zij die reeda onder geneeskundige liebandeling geweest zyn maar door do i kende middelen ala outboudings eu koudwaterkuiir wrijven eleotriseeron stoomlooi of zeebadoi geeu goaezing of leniging huaaer kwaal gev9nden hebben en ten alotte z die VreeZ geVOOlen VOOT beroerte on daartoe reden hebben wegeua verschijnselen als ziCh aanhoudend angstig voelen verdooving In het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkerinmn en donker worden voor de oogen drukkende pijn noder het voorhoofd guizing in de ooren bet voelen van kriebeling in en bet slapen van handen en voeten aan at deze drie nategorien van zeUUWlijders als ook aan jOnge mol lijdende aan bleekzuoht en kraohteloosheld ook aau gezonde zelfii aan Jonge personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie wUlon voorkomen wordt Jringend aangeraden ziob het boven vermelde werkje aan te aohaffen hetwelk op aanvrage kOlte1008 en ft anco verzonden wordt door LEMA IRK k Co Apothekers te Parijs rue ds l Eohiquier SO Alleen gerechtigd tot rarbreidiog der geneeswijse ran ROMAN WKlSSMANiN Oud Offioier ran gezondheid eeie lid der Italiaaaaohe Ssniteits onle van het Witte Kmii en verder te AmrtenUm door M CLEBA V t Co Heiligeweg ii BINNENLAND GOUDA 14 December 1898 Op eene gisterenavond gehooden vergadering Tai e afd Gouda en omstreken der Holland ebe Maatschapp van Landbouw in het koffiébnis Harmonie werd besloten de candidatnur van den heer Pb van der Breggen voor Lid van het Hoofdbestnnr te ateanen Tot afgevaardigden nuar de algemeene vergadering op 18 dezer te i Hage werden gekozen de hh J Breebaart Lz en A van Veen met 3 stemmen N werd de toestemming der vei deringgevraagd door het besltaur om de noodigestappen te doen voor de aanstaande tentoonstelling in het Tuigende jaar welke alhier vordt gebonden Mgr Snicker aartsbisschop van Utrecht beeft aau den heer C F T Laarhoven verlof gegeven om in de parochie van O L V Hemelvaart te Gonda assistentie te verleenen en benoemd lot kapelaan te Haaksbergen den heer J A N Rymboutt en tot kapelaan tn Montfuort den heer J W A Van Haagen Te Reenvjjk is de bgzondere school t del k gesloten daar de boofdonderwyzer aan inflnen Igdt Vrydi 15 Dec zal er vanwege het Departement Haastrechte der Maatschappij tot Nul van t Algemeen een volks voordracht worden gehouden door den heer dr L Bleekrode Niet leden hebben vrgen to ang By den landbouwer Arie van den Heuvel te Moordrecht is eene koe aan miltvuur gestorven Onder toezicht aa de politie wordt de stal met den aanklere van dien ontsmet en de aangetaste koe verbrand Te Waddingsveen doet zich een geval van typhns voor In de Maandag gehouden raadsvergadering te Schoonhoven z n benoemd tot leden van het Burgerlek Armbestuurde heeren A Knglenbarg Jz J G Doesburgen A A Graves Kooiman eerstgenoemdebovendien tot voorzitter tot regent van bet Gereformeerde Weeshuis de heer 1 C v Sonsbeek tot ledpu der plnat elpk iSrhoolcommissie FEVILtETOI De Gelieime Sezoeker A MP iêi ItMitKi U Hy gaf san den koetlier laat om maar door Ie rqden naar het slot Oy gaat toch mee rroeg hy san Mimi of gaat ge uwe oude titplaati woer opzoeken Ia bet eerst duht ik dat hel wezenlyk om dte paarden te doen was maar ou geloof ik dat er wat anders achter ateekt O plaag ma oiet I Ik kan het heden niet verdragen selfa van u niet oom Meinhard Og maakt me tooTDi Alles maakt ma boos Voor my brengt men niets me 1e wel voor een ander Maar wat praat go toch Wat lal men meebrenganP Efjo ring een armband weet ik bet F Iets moois voor een bruid zooveel ten minate heb ik wel gehoord toen mevrouw Bohrwek liet iaspannen Ze wit den bruidegom betpen In hel kiesen Hij kan ook eeo medaillon nemen en er zgn portret in plaatsen Dan kan hg bet wel uit mijn album krggen waat dat wil ik er tooh niet inhoudwi Nog tena waarvan spreek je loch MimiF Wie ia er bruid P Wie krïjgl bet geaohenk dat a eoo bitter maakt f Zg I Wie anden Weet gij er aieta van F Ik heb het wel zien aaakomaD bet ging al verder en de heeren Mr J K van Weel en A J Overdykink Vervolgens werd besloten de boomen staande aan den buitensingelte doen rooien benevens eenige wilgeboomen staande op Terschillende plaatsen binnen degemeente goed te keuren de b rooting van hetGereformeerde Weeshais sluitende in ontnngsten en uitgaven met f 2750 75 De cStandaard behelst omtrent den toe stand van den heer Keochenius het volgende N hondt de zware beproeving die aan mr Keuchenina in zyo sterven is opgelegd aan Gisteren luidde het telegram Klimmende pgnen de krachten afnemende einde nadert Heden even pyniyk iToestand biyft achteruitgaan krachten nemen af A ons volk lydt met den lydendeu broeder mede eu ook buiten onzen kring wekt zoo tragincb eu toch zoo beldenmoedig dooi estaan Igden een gevoel van deernis en eerbied Door den gemeenteraad van Boskoop werd met Mnparige stemmen besloten tot het richten van een adres ann den minister van binneniandaohe zaken waarby adhaesie betuigd wordt aan het adres der Pomologische Vereeniging tot het verkrygen van eene tuinbouwschool in deze gemeente De St Ct No 291 bevat een Kon besluit van 25 November jl tot vernietiging vsn het bestuit van den Raad der gemeente Assen van 5 September 1893 tot benoeming van A van der Klip tot onderwyzeres aan de Noorderschool aldaar Toen by de benoeming van eene onderwyzeres aan de Noorderschool te Assen in de vergadering van den Raad dier gemeente vao 28 Augustus jl de stemmen staakten is de vergadering overg aan tot eene tweede vryi stemming waarby opnieuw de stemmen staakten waarna de verdere behandeling ia verdaagd tot de eerstvolgende vergadering In die vergadering gehouden op 5 September j I werd A van der Klip benoemd verklaard tot onderwyzeres aan genoemde school Wyl echter art 51 der Gemeentewet bepaalt dat ingeval omtrent het benoemen van personen de stemmen staken bet lot beslist ideze benoeming in atryd met de wetgescbietl De socialist B Meester bdter bekend ouder den naam van cBart de Duvel te Haarlemmermeer door de Haarlenische rechtbank tol 5 weken gevangenisstraf veroordeeld wegeot verder en gist ran ga ze erloofd Kr ia champaj iia sedronken en geroepen Lang zullen u leven O de wereld is zoo valioh Oisterett liet hij me nog twee E s zien netjes in elkander gewerkt en nu bestelt hg zeker een medaillon in hartvorm met een E eo H er op Ia dat uiet valaoh S en HP Nu ja Edwin en Hilda l at is niet medelijk Niet waorF O toen ik heden moriien ontwaakte meende ik ook dat bet maar een droom was maar zag toen de teege ehampagneflesaohen Het ia niet mogelijk zei Meinhard geheel ontroerd Og hou Jt me een beetje voor den mal Ik eou aobertsen Neen daartoe heb ik allerminst luat Onder da vielen van het rijtuig zou ik me willen warpen ala hg terugkomt dan was alles uit Zij vloog daarby Meinhard om den hals en het deeid haar goeil aan zgn borat eens uit te weenan Hare smart deed hem de zgna bgna vergeten Is het niet afaohuwelgk P vroeg Mimi Gg moogt echter niet verraden dat ik geweend heb oom Meinard uw woord daarop I Hij mag niet merken dat ik me ongelukkig gevoel Hg kan me niets meer schelen niets meer Zg droogde hare traoen dan nam ee zijn arm ou schreed langzaam aau zijne tgde voort Kn wat legt nw pa van dat alles vroeg Meiuhard O ik ken pa oiet meer h j l at allea maar over zijn kam gaan Mjj zou by hel wel verbodtro hebben als ik met eoo n verrassing was aangokosini Ik b rgp niet waarom hij niet ronduit gezegd heeft daarvan kan nieta komen Ik geef mga toeetemniag slet terzut tegen Ue politie welk v mau ïu hooger eroep werd bevestigd beeft naar aanleidiug van deswege gedaan verzoek aan H M eenigentyd uitstel ontvangeu om die straf te ou4atgaan wegens de byzondere omstandigheden aarin zich zyne vrouw thans bevindt Ben huisheer paste dezer dagen een niet alledai sch dwangmiddel tot inning van achterstallige huurpenningen toe op een getin wonende in de Oetgensstraat naby de Weespersyde te Amsterdam Hy liet namelgk door een timmerman de iroordeor en de beide ramen van de woning er bünemen en opbet en Het echtpaar vond deze ventilatie te sterk en betaalde tegen den avond de verschuldigde huishuur Solden zal het voorkomen dat in zoo n korten tyd zoovele offers door den dood worden geeiacht als dit in een gezin te Kortezwai r plaats vond In het huisgezin van den landbouwer O S J bestaande uit vier personen werden achtereenvolgeus drie leden ongesteld en deze stierven allen binnen den tyd van H dageu Damelyk man vrouw en dochter Van het geheele gezin is slechts een 12 jang zoontje 9vergebleven 1 Uit Emmerik vertrok dezer dagen een kar tnet 800 liter jeUiiver en 20 liter cognac en zette haar tocht langzaam voort naar het grensdorpje Bimmen bet doel der reis De voerman nam echter by vergissing een verkeerden wej n reed te goeder trouw Millingen binnen niet wetende aan welk gnvaar hy voertuig paard en lading blootstelde Gelukkig voor hem bemerkten de Nederlandsche ambtenaren de vergissing van den kuecbt niet althan deze heeft la igs het Millingiche grenskantoor het Nederlandsch grondgebied ongestoord weder verlaten Ook van de Pruisische grensbeambten heeft hy geen last gehad by den wederinvoei van zyne lading Nagegaan zal worden of ia de aansluitlngeu in de dienHregeling Leiden Woerden naar Gouda verbetering is te brengen evenals in de dieastregeltng Helder Hotterdam en Arnhem Eene 31 jarige vrouH aan de Overtoom tiAmsterdam woonachtig die op raad van een barer kennissen een zwerenden vinger om daardoor spoediger genezing te verkrygen in inkt doopte teugevolge waarvan hand en arm terstond opzwollen is in het ziekenbui al Gg vor oet zg hg bittijr dat juffrouw Hilda meurderjang is en dus kan doen wat zo tril Ook als eo oen dwaasheid wil begaan Wie zal dat varliiaderan P I Gg oom Meinhard Uij moet het haar aan het verstand brengen daar ge zoo n grooten invloed op haar hebt Ook pa moest ge zgn opinie eens ronduit vragen Ik weet wel wie dat alles zou tiaklonkeu hebben Mevrouw Rohrwek eo tante Pa heeft Edwin wal leelijke dingen gezegd hg was te jong bad geen vooroitziohten eus Waarom nioi liever tot haar die ham in bare netten hedft govaiijfen gezegd ge zijl daartoe te oud Haar Mimi Is het dan zoo niüt Z was reuds volwaisan toen ik kwam kijken Ala ik zoo oud ben als sg nu dan hoop ik niet meer tu leven oom Meinhard Gg hebt nog een te korte tgd aan livenibusohouwingen kunuen doen lieve Mini uw inziohi zal daarom nog wel varanderen Maar dat ge v n uw tante deukt dat zij haar beat zal gedaan hebben om Edwiu iu te palmen daarvan kan ik niets aannemen bet omgekaorde Igkt mg beter toe Maar ze lieboefddo liem toeh niet te nemen oom ala ze niet wilde Daartegen was wainijj in te brengen toch beproefde Meinhard bet Er kannen zoovoel bewcegreilunen hebben medegcwnrkt die ik niet ken Dat Edwin oppervlakkitc geoordeeld veel heeft wat een vrouw kan boeien ia zeker maar dat ook tante Hilda eeo niet te verwerpen party ia staat vast Moest ik al baar goede hoadanighoden en bekoorlgkheden opsommen ik waa zeker DOg niet gauw uitgepraat Ja ik weet ht dat ik nist ia haar schaduw kan daar aan de gevolgen van bloedvergiftiging overleden Ëeu boertje uit Ouddorp komtiabfttftpreakuur by een dokter te Rotterdam Deze vraagt hem zoo aanwkaurig mogelyk omtrent lyti kwaal laat hem de tong uitsteken n vraagt ten slotte Vertel me eens heb ja ook trek in eten Boer Nou als dokter t ten of Mdar by de hand heeft Door de politie ta Bdnm zgn 4 joi ElUM van 16 a 20 jarigen leeftgd in arrest gaiuraien die by verschillende personen katten ontvreemdden die doodmaakten en dan om de huid verkochten Mejuffrouw Alma Tadema de dochter vun den beroemden te Londen gevestigden sohildfr is door den pianist Paderewsk belast met hei gereedmaken van den Ëngelschen takfit voor xyn uienw liederen album Dit album bevat zss Poolsehe liederen met woerden vau Adam Uickiewicz endemelodiön die Paderewiki daarvoor gereed gemaakt heeftt dr en een sterk sprekend Poolsch karakter Ze worden uitgegeven als op 18 by de firma WiUcocks Bernerstreet Londen Uit VGrevelduin Oap lle N B wti m D Wat in Drente en in sommige plaatsen van Hollands Noorderkwartier op eenen dag den Sinterklaasdag geschiedt hebben wy soowel hier als Ie Vryhoeven Kapel Sprang enz ongeveer veertien dagen achtereen Hier zyn het uitsluitend vrouwen eu meisjes die met spe colaas en marsepein de deuren plat loopen eo zoo groot is haar aantal dat bgwylen 20 a 30 maal gescheld wordt Zeer vele gegoeden Itebbeu sedert enkele jaren tot gewoonte aangenomen om fooien te geven Oogluikend toegelaten dus ook hier vermomde bedelarg Gisteren is een boerenknecht van den hser H te Weerden deerlyk mishandeld door eeaen stier Tweemalen werd hy door den stier opgenomen en tegnu de zoldering geworpen De tweede maal kwam hy in de kHb terecht en werd by door eene opening uit den stal getrokken Zyne wontien zijn niet levensgavaarlyk Het scbynt dat die knecht den stier onlangr geslagen heeft en dat de stier daaraan gedachtig is gebleven Tp fen en drietal Ma ndagfaouders alleit mmmmmmmÊmmmmmmmÊÊÊfmmÊÊÊmmÊÊÊimtimÊ staau I n tooh ik wou dat ik in dat alles eena hoven baar toiid Uan zoudt ne anders oordeelen en ge soudt den mhn galukkig achten die zulk e n vrouw ala de sjjne mocht beacbouwen Verwouderd keek Mimi Meiabard san mst looveel warmte had ze hem nog nooit hooren apraken daarom vroeg ze een beetje ondeugend Ja msar waarom trouwt ge dnn zelf niet Oom P Deze vraag bracht een gloeiend rood op zgn ka kan en een smartelgken truk om zgn mond Hot komt bg de meeste zaken op aarde niet iti kel op een willun aan dat zult ge ook wel eeos ondervinden Ja dat heb ik aI ondervonden zei ze met een droevig gezicht Vervolgens greep se vsrtrouwelgk zgn arro en wandelde gelijk met hem op Ik heb reeds lang gedaoht oom dat gij uiot onverschillig waart voor tante en deze ook niet voor u Rtinu Zi t ge ook al aohtergestald geworden oomP O noen nooii Maar taute hueft u tooh Kaojfetrokkei niet waar P Ën dan zonder reden laten vallsn Ik begrgp iiet boe ge haar partg oog zoo kunt opnemen Wïa valsoh tegen mij is dien haat ik zoo erg als maar mogalgk is Zis je dat is het wat me zoo hindert Als ur maar een muldei was dat ds mannen niet zu ke Sergei ijkingen gingen maken dan zouden ze mij en andereu misschien een wfinig minder oudrs gelgk vinden Maiflbard moest onwillekeurig laohsn Nu antwoordde hij zoo erg is hei took ni0