Goudsche Courant, vrijdag 15 december 1893

4 47 8 98 7 46 10 08 8 46 8 38 9 87 11 10 6 8 10 87 11 96 coll a s gehouden ten behoeve van de nage laten betrekkingen van de verongelukte visschers te Wiernm heeftopgebrachtpl m f400 lu een vergadering van de afdeeling Rotterdam van bet Ned WerkliedeDverbondc trad als spreker op de heerOoeman BorgesioB Vooral werd door den voorzitter de Rot medegedeeld dat het bestunr een vergadering had bpgewoond met het bestnür van den Roomsch Kath Volksbond eirsPatrimoninm ter bespreking van de werkloosheid Een dergeiyke uitnoodiging hnd het ook ontvangen van de sociaal democratische vereeniging docb met deze bad het bestunr beslo n nimmer meer samen te werken daar het het goede Blecbts langs den wettetijken en ordelyken weg wil trachten te bereiken Intnsschen was gebleken dat de werkloosheid te Rotterdam niet groot is Toch bestaat zy echter en moet dus daartegen iets gedaan worden Daarom vroeg het bestuur de machtiging der vergadering in deze met den Katholieken Bondc en Patrimonium verder samen te werken Die machtiging werd met algemeene stemmen verleend De beer Goeman Borgesius het sociale vraagstuk besprekende wees er op dat dit niet iB op te lossen door een algemeen geneesmiddel daar er veel verscbiilende kwalen zyn die afzonderlykegeneesmiddelen buboeven Een der grootste kwalen is bet vfrdierlykste mis broik van sterken drank waaraan hier te lande minstenB 60 millioen gulden per jaar wordt geofferd Kou dit slechts aanvankelyk op 30 millioen gebracht worden de volkswelvaart zou er belangryk by winnen Na dit in den breede te hebben aangetoond schetste fay doel en werkkring van don Multapatior Bood of Volksbond c tegen misbraik van sterken drank en Doodigde by allen uit dit goede doel te helpen bevorderen De spreker retw wri luide toejniohingen Te Willige Langerak is een geval van hondsdolheid geconstateerd en hier zoomede in de aangrenzende gemeenten is het muilkorven der honden bevolen Voor de jasers vooral in deze maand nu er zooveel gejaagd wordt is dit een groot ongerief De Paryscbe politie heeft onder den indruk van den djnamiet aanslag in het Palais Bour bon de opvoering van Qerard Hanptmano t Eenzame zielen door Alexander Cohen vör 9taald een stuk dat evenals deWev r8 izeer modern is verboden Het zou q rsjhedenavond voor het eerst zyn opgevoerd imde Bouffes du Nord Het stuk wordt ecbterjmorgen Donderdag te Brussel opgeveerd n het Thé tre du Pare j Een aanhouding in ganscb buitengewone omstandigheden had onlangs te Doornik plaats Een inspecteur van politie in burgerkleeding speelde in een koffiehuis een party billard met een vreemdeling die daar met zyn vrouw en drie kinderen logeerde Terwyl de politieman een oogenblik naarbuiten ging viel hem een oud stuk dagblad in handen waarin stond op geven een signalement dat wouderwei overeenkwam met dat van zijn medespeter t Was dat van een bankier uit Foucarmont by Rouaao die acht dagen geleden van daar was gevlnoht een deficit van omtrent twee millioen achterlatende Weer binnengekomen gaf de inspecteur voor een dringende boodsobap in de buurt te hebben Eenige oogeoblikken later was by terug en de party werd voortgespeeld Toen deze nit was stelde de inspecteur een wandeling voor Mea wandelde langs de gevangenis welke de inspecteur vooïstelde een te bezoeken De vreemdeling weigerde niet en m n ging bet hek binnen Nu toonde de inspecteur het mnndnnt vnn nnnhnndin wimrvnn hii zich wa Directe Söoörwegverbindlog met GOUDA Wlolerdlensl t893 94 Aangevangeo f October Tyd vas Greenwich GOUDA aOTTERDAM 19 68 1 06 1 19 1 19 1 98 10 48 10 68 11 09 11 09 11 16 11 98 9 40 19 38 19 98 11 08 9 90 10 KOTTIHDl M no USA 7 98 7 47 8 9 48 9 81 10 17 10 97 10 14 10 11 10 47 BoUerdun 8 8 08 Oualle 6 10 6 18 Nbunrkerk 6 19 6 91 mminckt 8 96 6 9 Swa 8 89 8 88 7 46 8 07 8 18 10 08 10 11 3 10 4 08 DSM Haas ooDDA QOUOA DENHAAO 1 19 81 1 01 1 97 8 88 4 48 97 6 8 7 18 8 86 9 87 10 46 11 11 11 80 Hag 8 48 7 90 7 48 9 98 9 4810 1411 8819 161 88 8 18 8 48 8 43 4 16 4 49 8 91 7 8 06 S 9 4 4 67 1 441 4 1 689 049 0 7 80 8 13 68 10 18 10 88 18 o819 48 9 90 9 46 3 l6 4 18 4 4S 6 90 B si 7 49 8 88 ID ÖS D T R E C H T 0 O B D Ulreohl 6 S8 7 60 9 63 11 84 19 03 19 60 8 10 8 68 4 43 6 36 7 48 Hameien 6 47 8 08 10 0 U l 8 94 4 06 4 88 Woerden 6 83 8 10 10 16 19 96 4 18 üudew ter 7 07 8 19 10 94 18 49 4 94 Oondn 7 10 8 39 9 84 10 87 19 06 19 68 1 98 3 60 4 87 6 90 7 08 8 90 AIISTIROA H a O U 9 A AnMtordun 0 8 7 68 9 40 11 10 11 11 9 48 AciterdAnWp 6 60 8 10 9 86 11 11 11 4 9 86 7J0 8 8 10 44 11 11 11 11 6 08 8 11 6 18 8 99 8 81 8 88 10 11 6 80 Hlge 8 1 18 84 10 07 11 97 19 41 19 61 1 48 1 67 4 88 8 98 8 66 6 41 7 48 8 66 10 16 11 16 11 40 l Oondt 6 86 6 40 7 66 8 0 8 81 10 1 lo 8 6 19 48 9 98 8 18 4 16 4 47 6 98 6 017 46 8 88 10 0 U O 9 87 6 87 7 8 10 9 11 18 9 44 6 04 8 44 8 17 8 08 10 98 11 88 8 81 6 1 6 80 8 13 10 34 11 46 1 90 8 08 8 60 4 48 6 99 6 91 6 86 8 98 10 10 69 a O U 11 A A H H T K R D A U 8 91 10 08 10 68 19 11 9 619 10 10 86 19 19 1 8 40 M 11 10 11 84 1 18 8 8i wwkluSn Mil de Nederlandsehe oliefabriek by Delft ia door de politie ran Vr enbao proces Terbaal opgemtakt wegens haisTrede break en mitbandeling ran eenen taiadersknecht en z nen zoon een huuoer poogde nog onder aanmoediging der anderen den tuinderBknecht te doen stikken in eeae baggeriloot waarin b dezen geworpen had De iMtaurkandige Pictet is de uit vinder Tan eene nimwe ontplofbare stof het falgariet dst in drie TerscbiÜende graden van sterkte kan worden Tervaardigd De zwakste soort is voor oorlogswapenen bestemd de beide andere voor technische doeleinden Bij proeven te Freibnrg in Zwitserland werd het fulguriet in boorgaten in harde en maaBiere rotsen gebracht de uitwerking bij de ontploffing was Terr seind stokken steen werden tot op 40 Meter afstand geslingerd slechts 78 gram middelsoort falguriet werd daarb gebruikt By militaire proeven in de kruitfabriek te Lsvaux werd mot het zwakste fulguriet bg bet nieuwe Zwitsersche geweer eene beginsnelheid van 668 Meter per seconde op eeuen afstand Tan 70 Meter van het niteinde van den loop gemeten terwjjl niet rookxwnk kruit de aanTsogsnelheid 555 tot 560 Meter is Bovendien wordt med edeeld dat het fulguriet geen warmte en geen rook ontwikkelt en niet aanslaat 0it Dresden worden proeven vermeld genomen met een Ander explosiemiddel vlithrosieti gfinoemd en door Alfred Demeuse nitgevonden Deze stof zou gevaarloos goed ioop en van groote uitwerking zgn Btaten Qeneraal Twebdk Eahik Zitting yan Woensdag 13 Dec 1893 De minister antwoordde op de rede van den heer Valette met te verwezen naar eene her ziening fan de wei op het H O Wat de pensioneering bij onverplichte gymnasia betreft heeft de minister nog al bezwaar doch wacht nog de rapporten van den pensiopnraad De Toorgenomen bouw van een nieuw museum voor nat hjstorie te Leiden zal worden uitgesteld Op aandrang van de heeren Vermeulen en de Meyer werd zonder stemming f 4000 toegestaan voor een nieuw onderzoek maar de eerste termyn voor den bouw van de begrooting afgevoerd De heeren M a okAy en Dr Schaepman vonden echter gelegenheid van hun sympathie met het plan te doen hikken omdat de verzameling eene eer is voor het land daarvoor mag geld besteed worden De overige quaestiën over H O beduidden niet veel Bg de afdeehng Middelb Onderw bracht de beer Farnoombe Sanders de electrotechniek aan de Oelftsche pol schooi ter sprake terw l de heer Valette enkele leeraten in de wet op het M O aanwees en zyn teleurstelling uitsprak dat de subsidie Toor meisjeshioogerburgerscbolen niet wordt hersteld Ook hier Terwees de min naar de aanstaande wetswgziging die hot eerst van alle ouderwyswetteu aan de orde moet komen Vb leerstool Toor bacteriologie te Delft vond nog al tegenkanting omdat de aanstaande titularis zoo duur is De zaak werd nog niet beslist De heeren Conrad en Heemskerk Tonden het nogal een duren professor die niet alleen oen trftktemeut Tordert van f 5400 doch verder 2 adsistenten een opzichter twee knechts en een jongen die samen jaarlgks f 6900 zullen kosten terwgl jaariyks ten behoeve vsn het materiedl enz voor het laboratorium eene som van f 3100 beschikbaar moet worden gesteld De kosten van den bouw van het laboratorium worden by benadering op f 45 000 gsichat en dit nog afgescheiden van de daaraan r boaden woning voor deo genoemden profosaor De Miqister moet den post ongetwyfeld wol zeer krachtig verdedigeot zal de Kamer tot dergeiyke uitgaven hare goedkeuring verleenen 7 96 8 86 7 89 8 49 7 8 8 49 7 4 8 68 7 88 08 Qonds Uoordreoht Nieawerkerk Ctapelle Rotterdam Oouds 7 80 8 40 9 04 Za M 7 49 8 89 Bl Kr 7 47 Z ZeKW 7 68 9 01 K dL d 8 09 Voorb 8 07 9 13 9 87 10 4 19 1 11 01 1 18 1 18 1 94 1 38 1 88 11 10 11 19 Oudew 6 80 8 64 Woerden 8 67 7 018 11 8 40 Htrmeleii 8 04 7 08 8 46 Utrechl 8 18 7 98 8 98 8 41 0 61 Oouda 6 40 AmilerdAiii Wp 7 6 AwUnlu Oi 8 14 Be collecte door een der leden van de Tweede Kamer tydens epiip zitting bji ijnc gaan roonien toen hy voor een o enblik de herberg verliet en de rogel wm gOTangen De iMnkier zal uitgeleverd worden Alexander Cohen zoo schryft het Dbl Tan Ned is naar wy meenen te Leeuwarden geboren en moet nu rnim 30 jaar oud zyn Hy is een zeer intelligent persoon met een buitengewoon o ewonden gestel waardoor hg zich licht tot onberaden stappen laat verleiden Hy ging dan ook r s op jeugdigen leeftyd als soldaat naar Indië waar by met de militairs autoriteiten al ras op zoo slechten voet kwam te staan dat by by herhaling tot zware straffen werd veroordeeld In Nederland teruggekeerd heeft hy naar wy gemeld hebben medegewerkt aan Recht voor Allen en is by wegens majesteitsschennis tot gevangenisstraf veroordeeld eene veroordeeling I ie hy ontging door de wyk te nemen naar het buitenland Zyn heftige vaak oprnieude brieven in Recht voor Allen waren onderteekend Soovarine naar een van de figuren nit ZuU b roman Germinal Het blykt nu dat het Cohen is geweest die eenige van Zola s boeken in tnze taal heeft oTergebracht alsook in bet D uitheb Cohen s vrienden te Parys onder wie de dichtei Jean Carrère bekend door het laatste opstootje in het Quartier latin protesteeren tegen de beschuldiging dat Cohen een spion zou zijn Cohen heeft behalve aan revolutionaire Fransche ook aan grootere dagbladen medegewerkt de Matin de Figaro de XIXe Siècle en o a onlangs in de Figaro een uitvoerig meer vermakelyk dan onpartydig artikel over de Duitsche socialisten geplaatst gekregen Niettemin moet bij te Parys in zeer behoeftige omstandigheden hebben geleefd Naar men weet is hy overgebracht naarde Belgische grens Maar in dit land is het verblyt hem reeds vroeger verboden Volgens de Indépendsoce zoo hy dan ook Tcrroerdzyn naar do Nederlandsehe grens In Terband met de omstandigheid dat de Ie Kerstdag en Nieuwjaarsdag znllen vallen op eenen Maandag zal de geldigheidsduur der retourkaarteu op de spoorwegen verlengd worden in dier voege dat lo alle retourkaarteu in binnenverkeer der Staatsspoorwpgmoatschappy en Nederlandsehe Centraal Spoorwegmaatschftppy met inbegrip van het verkeer met de Duit che stations der lynen Almetoo Salzbergen Enschede Gronau en Ze venaar Emmerik alsmede met de Bet gische stations der Luik Limburger lyn die genomen worden op Zaterdag 23 December 5 volle dageu zullen geldig zyn dus tot en met 27 December d a v 2o alle retourkaarteu in binoAulandsch rechtstreeksch verkeer met statioos der Hollandsche Spoorwegtuaatschappy en der NoordBrabant Duitsche Spoorwegmaatschappy uitgegeven op Zaterdag 23 December eveaeens 5 d eu zullen geldig zyn dus tot en met 27 December d a v 3o de tweedaagsche retourkaarteu in binnenverkeer uitgegeven op Zaterdag 23 Decern her Zondag 24 en Maandng 25 December zullen geldig zyn tot en met Woensdag 27 December d a v terwyl deze retourkaarteu genomen op Zaterdag 30 en Zondag 31 December e k zullen geldig zyn tot en met Dinsdag 2 Januari d a v 4o de retourkaarteu in verkeer met stations der Duitsche spoorwegen in gewone gevallen slechts 3 en 4 dagen geldig die worden nitgegeTen op 23 December zullen geldig zyu tot en met 27 December die welke worden uitgegeven op 30 December tot en met 2 Januari 7 10 4 60 4 67 6 04 8 11 6 90 6 68 6 08 8 10 6 17 8 98 7 80 19 90 1 46 1 88 9 09 9 0 9 18 19 08 19 40 9 48 Voorb 6 64 N dL d6 8 Z ZeKw6 08 Bl Kr 8 14 Z0 IL8 1 GiKidA 8 31 10 90 10 89 10 41 Zooals reeds met een enkel woord is gemeld kan de minister van waterstaat zich niet vereunigeij met don aandrang om den Greenwirb tyd te vervangen door den MiddenEurnpeeschen t jd Het is niet gebleken dat de dabbele igdrekening thans zoo grooten hut oplevert of dat er een sterke beweging in den landen i ten gunste der eenheid van tgd De grief ia dau ook meer gericht t fen den Greenwichtyd Men witlieverden Bfidden Ean eeschen tyd maar de minister betwyfelt of bg aanneming daarvan alle beci oden 40 minuten BOnoen worden vervro en men aldus s avonds op kunstlicht zop uitwinden Men Tergete niet dat dan in den winter s ochtends meer knastlicht noodig wordt De ervaring in Duitschlaod sedert 1 April is nog te kort Hy meent dat men de dagtaak veeleer als ng zoQveel mogeiyk naar zounetyd zal regelen De klacht dat ochtendtelegrammen naar Duitschiand te laat aankomen acht dn Minister niet gegrond De telegraafkantoren te Amsterdam Rotterdam en jS Hage hebben dag en nachtdienst de 83 kantoren 2e klasse ofHinen é morgens te 7iunr Gr = S uur Midd Eur Bovendien werden met Duitschiand in 1892 552 363 telegrammen gewisseld te en 895 285 met Engeland België en Frankryk f et reizigersverkeer was in dat jaar 386 907 naar en Tan Engeland en België en 3 3 585 naar en Tan Duitschiand Ook deinen uitToer van Duitschiand is niet grooter dan die met de andere f oemde landen De bestaande reling le ert naar Let gevoelen der spoorw besturen en van deo Raad van toezicht niet het minste bezwaar op Klachten van bet publiek zyn niet voorgekomen Een onderzoek in België heeft geleerd dat tegen den Greenwicbtyd aldaar geen klachten zijn ingekomen by de regeering of by de bladen De Minister heeft dan ook evenmin als zyn amblgenooten voor justitie en bioneul zaken gronden gevonden wettelyke Toorscbriften over de tydregeling in het leven te ïOapen De nieuwe muntbiljetten van f 10 dis zooals bekend is in hoofdzaak met de b Uaude van f 50 zullen overeenkomen maar daarvan niettemin op daidelgke en dadelyk in het oog vallende wijze zullen te onderseheidenzyo znllen verraoedelyk tegen 1 April in omloop worden gebracht Men zegt dat de juveeleo die in Juni i Brazilië aan Sarah Bernhardt werden oatatoten 44 stuks en decoraties van verschillende Soovereinen te Brussel zyn ontdekt en dat Sarah weldra daar zal knmeu als geinige Steek vooral nooit in een kofflehnis te Straatsburg een sigaar op I Daar is een bezoeker van een koffiehuis die drie lucifers had weggenomen veroordeeld tot een dag gevangenisatraf t Is ongelooflyk en toch waar de Vereeniging van Duitsche restauratiehouders heeft zich zeifs de zaak aangetrokken Bulleolaodscii Overzicht In de Fransche Kamer werd Donderdag de interpellatieBssly behandeld aangaande de werkstakingen in het Noorder departemeat en dut van Calais maar vooraf gaf de voorzitter lezing van de nit Engeland Nederland eu België ingekomen adressen van deelneming op a die adressen zal door Dapuy namens de Kamer met een dankbetuiging geantwoord worden Alsnu begou de exmynwerker kroeghouder Basly van Anzin zyn ioterpellatü in te leiden wau by hy het voerstel deed dat een commissie va i 44 leden zou gekozen worden om een enquête in ie stellen De ministers van Koophandel en Openbare Werken Marty en Jounart bestreden het voorstel en beschuldigden de socialistische Kamerleden Baaly enz van opmiing der mijnwerkers in de genoemde departementeu Gaandeweg werd de zitting uu woeliger en moesten verschillende sprekers tot de orde geroepen worden Marcel Sembat zou zelfs byna de censnar beloopen hebben omdat hy den minister Jounart toeriep dat lieg jel De minister bad nl een artikel TOorgele en Tan Gabriel Dpville 8 99 10 49 9 40 9 47 9 84 10 1 10 10 11 98 11 08 7 07 7 17 7 94 7 81 7 87 11 98 11 48 8 86 4 48 4 88 8 08 6 09 8 16 8 10 9 86 9 44 6C 4 40 8 8f 4 48 7 06 7 11 7 90 7 96 7 31 8 6 0 9 41 9 84 8 09 8 60 10 07 10J 4 9 04 9 1010 13 l 841 9 8110 40 11 96 4 10 4 98 10 4 10 7 18 1 47 4 86 7 40 10 0 ii 1 11 10 8 80 10 doeh door eaa Taiuohieiid woord nn dea rmmiater kmun SemiMt er oog mei een beieping van dea Voorzitter ai Joonart sloot met een citaat uit den cRéveü da Nord vaarran de laatate woorden luidden Brengt vw dynamietbommen in de kazerne EKt verwekte natauriyk een algemeene sensatie maar de socialist Millerand riep uit dat het eitaat niet compleet was daar r nog achter stond het dynamiet dat hier bedoeld wordt is de socialistische leer Millerand eenmaal aan het woord had nog veel te aeggen en Terzocht daarom verdaging der zitting Men weet dat de Fransche Kamer met groote meerderheid ran stemmen een w ziging Tan de perswet heeft aangenomen welke haar door dea minister president werd aangeboden Het debat orer het ontwerp dat niet Toornit bekend was gemaakt dat geen aigeTaardigde das voldoende kon beoordeelen duurde slechts zeer kort men kan gerust zeggen dat de Kamer biindeling met de regeering is meegegaan Casimir Périer heeft een groot bewga Tan Tertrouwen van haar gekregen Thans is de wet bekend geworden Zg behelst een artikel waarbg verklaard wordt dat drie artikelen van de perswet van 1881 zgn vervangen door andere bepalingen Daarin staat dat opmiing door de pers tot diefstal moord brandstichting pluadering misdaden tegen de veiligheid van den staat enz gestraft worden met gevangenisstraf van 1 tot 5 jaar en een boete vaa 100 tot 3000 francs ook al heeft de opruiing geen gevolg gehad Wie bovengenoemde misdrgvea verdedigdt word door dezelfde straf getroffen hetzelfde geldt voor het opruiea tot ongehoorzaamheid Tan miU ren De overige wetten welke de minister by de Kamer heeft iogodiend zgn niet terstond behandeld ook heeft de Senaat de veranderingen in de Perswet niet dftdelgk aangenomen maar eene commissie benoemd om baar na to gaan De Senaat kan dns nog door amendementen verandering in de wet brengen Die andere wetten zyn misschien even dringend als de wet op de pers De Code Pénal zegt in art 265 Alle verbintenis van kwaaddoe ors tegen personen of goederen is een misdaad tegMi de openbare ruste en geeft verder aan Vannaer zulk een verbintenis bestnat Volgens Iwt wetsontwerp zal dit artikel in het vervolg loidan vBlke vereeniging die gevormd wordt met het doel om aanslagen tegen personen of goederen te plegen of voor te bereiden ia een ver bintenis van kwaaddoeners en wordt gestraft als een misdaad tegen de openbarelrust Art 267 aat bepalen ledeor die aan vereenigiugen van Awaaddoenen pf aan hen die ai Si bij dezeo ansluiten de middelen rot het plegen van misdrp of tot briefwisseling huisvesting een schuil op vergaderplaats verschafl wordt gestraft met gvangenisstraf van 5 tot 10 jaar Door deze bepalingen hoopt men de anarchistische vereenigiugen treffen De wet op de onplofbare stoffen wordt zoo gewgzigd dat gestraft word ieder die zonder wettige reden iu voorraad heeft of vervaardigd machines of voorwerpen die ontploffen doodend zga of brand veroorzakeOj of eenige andere stof die dienen moet om eeu ontloffingsmiddel te maken Het vierde welaontwerp heeft ten doel een krediet van 820 000 francs voor uitbreiding der politie te vragen Dit geld is beslemd om commissariaten van politie op te richten in die steden welke er geen hebben om de traktementen der politie agenten te verhoogen waar zg niet hoog genoeg zöu en het personeel nit te breiden De beweging tot uitbreiding van de Britsche vloot houdt aan Naar men wil wordt door de regeering een programma voorbereid tot versterking der vloot door aanbouw van schepen waarvan de kosten worden geraamd op 8 000 000 pond Sterling Maandag werd een groote meeting gehouden ter bespreking der uitbreiding waarop handel leger Parlement en vloot mimaohoots en invloedryk waren vertegenwoordigd De toeloop daarby was zóó groot honderden buiten moesten biyveo Sir Albert BoBit p ii aeide voor den ongesteldeu Lord Mayor Hg en andere redenaars betoogden den togenwoördigen onvoldoenden toestand der vloot vooral met biet oog op de toekomst Onder de sprekers was Lord Roberts die namens het leger de overtuiging uitsprak dat de vloot EngeUuid s hechtste bolwerk is zonder hetwelk h t Britsche leger nutteloos zou ign Terwijl Frankrgk en Rusland wwr handdsomgaog betreUcelgk gering is hunne vloten zoo emorm oprvoeren mag Engeland niet aohterblgren welk wmaldverkoer en talrjke koloniën eene buitengewone bescherming vergen Spreker onderateande het door Sir Albert Rollit nitgesproken gevoelen dat minstens nog duizend zee officieren n tienduizend manschappen noodig zfln Behalve resoluties ia dien geest nam de vergadering het voorstel aan om deze aan den premier n de admiraliteit toe te zenden waarna zg mteeugiiig met een driewerf hoezee Toor de Koningin en voor de vloot Gisteren hield ie Londeniche Kamer van Koophandel eene vergadering om over de marinvqnaMtie Ie Jjeraadslagen Er werd een motie mgenoman waarin verklaard wordt dat een onmiddellgka versterking van d oorlogamarine noodig is als waarborg voor de veiligheid van den staat en voor den handel Do motie is ter kennis van het ministerie gebracht In het IjLgerhois stelde Lord George Hamilton eene motie voor waarin eene aanzienigke uitbreiding der vloot gevraagd wordt in het belang der veiligheid van den staat en tot bescherming van den Britsohen handel en tevens verzocht wordt dat de regeering zich daaromtrent vóór het Kerst recès nader zal verklaren Beurs van Amsterdam 18 UËCKMBER alotkoers v 109 Vor krs 83V 98 101 76 78 l l 18 64 1 96 8Va 96V lOSVl 8 81 i 88 l 94 104V 67 37 8 s lOlf 601 8 3 lOO l 867 lOO s i991 i U8 A 981 i01 8 101 I87V 61 81 97 98 169 194V 108 8 61V 197 1381 6 69 103 189 108 Vl 107 71 94 108 186 184 lo A 9 8 4 90 95 H 104 81 10 l 8Vl 6S 88 13 iSl 107 107 100 9 l 114 117 97 108 77 18 IfiuuuHO Gert Ned W 8 9 i dito dito dito 8 dito dito dito SV UoMOAa Obl Goiidl 1881 88 4 Itaue Inscbryviog 1863 81 8 OosTKKH Obl in papior 1868 6 dito 111 ztlverl86S 6 PoaruOAL Oblig mat ticket 3 64 108V8 87 146V 8 dito dito 8 Rusland Obl Oost 9e Serie 6 dito Oeoooi 1880 4 dito bij Boths lSS 4 ditobijllopi l89 9a4 ditoin ud leen 1883 6 dito dito dito 1S84 6 Sfakm Ferpel lohuld 1881 4 Tuanu Gepr Conr laan 18 0 4 Geo loeuiag serie D Geo leeain serie C ZmDAra Eir It o v obl 1899 6 Mluoo Obl Buit Boh 1890 6 ViNSZüELA Obl 4 onbep 1881 AusrasDAH Obligatien 1861 S i BOTTIKDAH Stad leen 1886 3 i NlD N Afr HandelsF aand Arendsb Tab Mij Certificaten DeaMaataobappjj dito Arnb Hypothoelcb pandbr 4 üult Mij der Vorstenl aand a Gr Hypotheekb pandbr 4 Nedsrlandaohe banit aand Ned Handfllmaatsob dito N W Si Pac Hyp b pandbr 6 Kott Hypotheekb pandbr 4 ülr Hypolbeekb dito 4 OosTEKa Oost Hong bank aand Rusl Hypotheekbank pandb 4 i Amirika Ëquit hypotb pandb 8 Vl 61V 138 60 70 2£axw h G Pr Lien oort 6 NsD HoU IJ Spoorw Mij aand Mi tot Bxpl V St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 8 IlALIE apoorwl 1887 89 A EobhS Zuid Ital Sparmij A H obl 8 Polen Warsobau Weenen aand 4 RosL Gr Ruia Sptr Mij aand 8 BaUlsobe dito aand 107 1 Fastowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand B Kursk Ch Azonr Sp kap aand 8 Losowo Sewast Sp Mij oblig 6Orel Vitebak ilito oblig 8 ZuidWsit dito aand 6 dito dito oblig 4 10 49 ♦ 16 AMaaiKA Gent Pao 3p Hg obl 6 Ohio North W pr C v aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver St Rio Gr Spm oert v a Illinoia Central obl in goud 4 Louiav fc NaabvilleCart v aand Mexico N Spv Mij lehyp o 6 Miss Kansas r 4 pot pref aand N York Ontario S Weat aand dito Panne Obio oblig 6 Oregon Calif Ie h vp in goud 6 St Paul Hinn k Manit obl 7 Uo Pao Hoofdlijn oblig S dito dito Lino Col Ie byp O 6 Canada Can Soutb Oert r aand Tin C Ballw ii Nai Ie b d c O Amaterd Omnibus My aand Rotterd TramwegMaats aand NlD Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aand 3 BiLOlE Stad Antworponl887 9 i Stad Brunei 1886 8 i HoNO Tbeiaa Regullr Geaellacb 4 OosTENR Staatsleening 1860 8 K K Ooat B Cr 1880 3 Span Stad Madrid 3 1868 Ned Ver Bes Hyp Spobl oert 6 Deo S = Watargetljden Hoog Laag Hoog Laag Vrijd 18 Zsterd 16 Zond 17 Maand 18 Dioad 19 Wosnsd 10 Doniferd 9l 10 13 6 88 10 3 7 04 U 06 7 31 U 33 7 04 8 96 18 8 43 87 9 09 1 10 9 36 1 44 1009 S 13 10 38 8 4S II 08 3 18 H SS 3 43 19 08 4 08 88 SprlngtU 26 Deo 9EAfl Haan Opg Onderg 18 16A 11 16 96EK 17 86 18 47 11 1 01 390 1 80 4 19 1 49 6 08A M 89 48 18 Dec 8 08 8 44 08 19 8 10 8 48 8 98 8 13 3 48 16 31 8 18 8 68 344 Staats loterij 4 Elaaaa Trekking van Dondonla 13 Deoeraher 1893 No 8468 1000 Prijsen van 45 47 1866 4610 7189 98 19S8 14909 17810 8399 4766 7378 9604 19030 14978 18078 9613 4993 7646 9900 18117 14982 18986576 8846 4933 793 10088 18647 15149 18836797 8764 5997 6189 10064 13046 15903 18640955 7 0 SS69 8677 10257 13081 16010 18894 1189 8873 6410 8684 10670 13533 16097 18889 1828 381 8481 8710 10768 13539 16771 195l 6 1809 3669 8736 8780 II203 13689 I7I38 19748 1404 3719 6037 9047 11380 13730 17908 30830 1480 3950 6888 9378 11576 I38S8 17435 90580 1498 4274 6804 9410 11871 14071 17606 20786 1769 4297 7009 3e kl 3e Igst No 6340 moet iqn No 5340 18U9 moet zgo No 1613 Arbeids Beurs Aangemeld hebben zich voor de volgende n Arbeider 1 Bleeker 1 Brouwer 1 Grofsmid 1 Grondwerker 1 Gepasporteerde 2 Kuiper 1 Kantoor werkz 1 Losfle Werklieden 3 Latterzetter 1 Metselaars 2 Opperlieden d Pgpmaker 1 Pottenbakker 1 R iziger 1 Schilders 2 Stpker l Timmerlieden 1 Tuinder 1 1 Werkgever had zich opgegeten Aangenaam soude het t Bestuur van den H K VoUtsbond zgn indien meerdere werkgevers sioh aanmelden mmmmmmmm i i I ii i ii MAH TöERICHTKN Qouda 14 Deoetobbf 189 lïlj ruimer naiivoer van graiieD wits tie haiiilul vruder Ibuw In it prijttun kwnm wuinig vdrAiiilennx Twrwu Jarige ZoouWBcbe ƒ 8 25 h 6 40 Nieuwe iliiu 8 25 a 6 50 Mindere Iiio 8 60 il ƒ 6 Afwykeni o 4 7Bfiy 5 86 Niöiiwe Poldor 5 25 a 6 10 Rooilo inlür 6 20 k ƒ 6 40 Rootte Eomer 5 60 u ƒ 5 75 Kot ft Zoe wscbo fi r 3 Pulder 4 50 n 4 75 Buitenlandsobe per 70 k ƒ 4 5 4 2B ïorBt wiiitT 4 20 4 60 Zoniur 3 tfü ♦ SO OiievHlHor 6 26 a 6 Havur per lioot 3 26 n 4 26 por 00 kilo 7 5 ii 3 50 Huntiep Eaad rnlamlsoh tO 25 a 10 50 Kuitenlandn li 6 50 i 6 75 pur Heet Knnariflcand 8 25 a ƒ 9 26 KooUaad a Krwieii K jokerwttii 850 9 Ï5 ïfiut kukunilo 5 76 A 6 10 Boonen BruineliOüneu 7 50 a ƒ 9 Witte lioonen 8 a f 8 75 Fuardenboonen 5 60 a 6 Üuiren 1 0 1 iif 11 6 40 k 8 80 Mms per 100 Kilu Hoiiti Aibunkaaiinubf 5 70 ft 5 80 Ciiiquantiue 8 75 a 7 Vekhahkt Melkve red Ardvoit luuidei on pnJKiu malij Vi Uu viirknus kooiId auiivoor liaiidtil ted 20 H 23 et pur balf KG KittKe voor KriKelaiiil rod a invuar baiidel tlauiv 20 a 22 ot per half K j Muffuru BiK Qn 3 i i üti bandol vlug ƒ 0 80 a 1 70 per w ok VoUe sehapoo red H invoir baadel ir iu 14 ü 22 VVeilammoren ftoede aanvour haiidtl klii 10 a Ï8 Nucbtere kalvermi rud aanvoer liatidöi vlujt y 5 a f 10 Uruakalvi ruii wüiiii aanvoer bandfl daiiw Ï8 a ƒ 35 Aangovourd 17 parlijüii kaas Handel inntift Ie iial ƒ 27 a 2 quii f tt a 26 waard ire i Noord Hol liadscho ii a 8I Uoter Koede iisavour lt fdel matig ioeiioter ƒ 1 30 a f 140 p r kilo Weiholer 10 a l 20 per kilo BurgerlUke Stand GEBOREN 13 Dec Geertruida Hendrika ouders J A Duhr en J Flux Niootaas ouders J van Leeuwen en van Rysdam GEHUWD 13 Dec D A Nieremeyer en OVERLEDEN U Dec C Hofman lom 12 J Revet 80 j M Straver wed A Oosterling 70 j lO m A Reparon 56 j 13 A Over de Linden 10 m H J Duhr 8 j 6 m H W Zandflk 3 w Beeuwljk GEBOREN Dirk ouders J Schouten en W van der Wolf Teunfcje Petronella ouders F van Es en A Schouten Bytje onders E Hagen en W J jBusBcher Jacob Lambertus Frans ouders H I eeuvenhoek en L Borst Een levenlooze dochter van W Verkley en C Verleun ADVERTENTIEW A D V E UT E N T 1 E N nulle Binnen ea BuitenlanilHCht ouranten worden dadeiyk opgezonden door i i Adrerl nti Bnrean ran A BttINKMAN en 2N te Gouda Breda Gouda Breda Teteritiffen Amertfooit Tot onse diepe droefbeid overleed heden onze geliefde Moeder en üehuwdmoeder Me roQW de Wedawe O G tan HER OARDSN geboren H W Linü in den onderdom van bgua 69 jaar TtUringm 12 December 1893 G P DIE UAEDEN Th S iN BW GABDEN Dii Hti A K riN DIK OARDBN i 0 W E vA vDiiiGABDBN I V L DB0SSAER8 C G J DR08SAER8 TAM DKR GaRDBN A J VAS DKR OARUËN iL W C G VA DBR GARDEN m r v NDiiRGARDïN ÖOUÏY i e goedkoopste smakelUksie zyn weder van IS XDecezxx bex suf SPINAZIE 15 Gt per 5 on ANDUVriE 16 J 8NIJB0ÜNEN 20 5 PRINSGtJSE BOONEN 20 b DOPKRWTEN 20 en 30 5 J BREEBAART Markt Gouda Men wordt venocht borden en scbalen mede te brengen en de Groenten welke Zondag g Nbruikt worden Zaterdag te halen ï FDISE OUDE SCHIEDAMMER GfEITETEB Merkt N G HTOA F Verkrügbaar bü M PEETER8 Jz N B Ala bewgs ron eobtlieid ii oHtiliet en kurk iteod voordien tan tioa naam der Firma P HOPPE Alom te bekomen BE SOÜISCEE MUS of de beschryring der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazeu der carton teekeningen euï waarby is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Qlasschilders de Gebroedera Dirk en Wouter Trabeth FRIJS 80 Cents A BRINKMAN iitollwerck s Hart Cacao Haegste n lt k boefile itetlireiil iitaHa ÏC acaI VoordaeligI HartOaoao li Djiuta PMdv4 MMl Ia kut Tonn ffiftxM flpqedige oi lotthfurhflid n gmr d Ucleu maak nlcffida geUjka ti lidd to tanki la blikken bmea i 25 Caoaa liar n = 4S e t I CafTO kirt = 1 8 Mit = 1 lm Cw V rkriJi b r b l H H CatÈÊmt Blu ll W m EncToiEipadiHe JUlhW l att lfclO t Autordua Kabnntoai lOK