Goudsche Courant, zaterdag 16 december 1893

32ste Jaarna n No 0 28 Zaterdag 0 December 1893 NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dag elyks met uitaondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne iiiapnden is 1 25 franco per pest 1 70 sss Afzonderlijke Nomraers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst vaw 1 5 leg els a 50 Centen iedere reg l meer 10 Centen jroote letters worden bei ekend naar piaatJ ruintte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Sir Geoiye Joq EUey sinds 50 jaren organist van Koningin Victoria rau Engeland is orerleden Hy was een toondichter ran naam 60 in zekeren zin Hof compooist Onder zyne WQi ken zgn vele bruilofts of lykmarschen ter eere van leden van het Koninklyk Huia gecomponeerd Te Appelscha zijn sedert enkele weken omstreeks 100 arbeiders zonder werk Gedeputeerde Staten hebben aan de gecommitteerden der bekende reservekas machtiging verleend tot werkverschaffig Maandag reeds zijn ongeveer 8Ó arbeiders aan het werk gesteld om heidegrond voor boschcultnur io gereedheid te brengen Ëen groote menigte werkloozen nit Gaasterland kwam Woensdag ten gemeenfehuize te Balk om werk te vragen daar het gebrek steeds uypender wordt Het gevraagde werd gelukkig toegestaan Ook door particulieren als Mr J Baron van der Feltz te Twelloo en Mevr de wed St r Numan t Groningen zyn eenige arbeiders JUUl het work gezet kap et vergaderlokaal Walhalla in Den Haag waar gisteren avdnd Van Kol sprak is een strooibiljet verspreid met het opHohrift dynamiet eu waarin het aan arbeiders als dwiling wordt voorgcBteld te de iken dat df moogt ge nu niet terugtreden Het ia too aardig ala we ona nu eens verloofden Ik kreeg een medaillon van u met een B en een Ë daarop en uw portret er iu Ik tou het dan telksna te voorschijn halen en het mot kuaaeo bedekken Nu wat wilt geP Ja maar niet op het oogenblik daar ik nog heden Öjj gaat op rei O hoe verdrietig I Maar ge komt terug spoedig iet waar P Qaot ge mee naar binnen vroeg h na aan het mrilje diit aan de dear bleef ataan Neds ik wil niet in huis ik wil nletoaod ontmoeten No even groep tij Moinharda hand en tag fasm smeekend aan Dan als g terugkomU Óy belooft hst mij Afgeiprokon Ik houd n aan uv woord zoo gauw go terugkomt lieve beate oom Wat ataat mg te doen wanneer dat kleine hoofd de tinnen op een ander belieft te zetien M faertate hij O ik behoef geen tijd om te bedankea 1 Vergeet het medaillon niet Meinhard wenkte baar rriondelijk met de hand ten aftoheJd Hij ging binnen maar waehtte in den gang aog oven voor hij aan iemand roeg of de heer dea huitoa of joffrouw Hilda thuie was Zyn geheele verleden ging in sijn goeat nog eena voorbö Vijftien jaar geleden toen by om do hand van Hilda had gevraagd was hot hem even moede geweest ala nu Hij had toen afaoheid willen nemen foor allyd maar was toch nog blydi de vriend des kuites te mogen blijven Na wsa het voor altyd voorby Een tweede terugkomst wai nu onmogolyk on hoewel bjj ook self leed took beklaagde hij Hilda OPENBARE MKOOPING TI Ouderkerk aao deo IJsel ten oTcntaan tui den te Gmda geveitigden Notaria G C FOBTDIJN DEOOGLBEVEB OP Vrijdag 5 Januari 1894 bg Opbod en Verhooging en op Vrijdag 12 Januari 1894 bg Afilag en Combinatie 1 telkens dea morgen te elf nren in het Koffiehuia lan A BROEBE op hel dorp Tan Het voor zomer en wlnlerrerbiyf Interlchte Wgk 0 No 6 met KOETSHUIS Fraaien TülNedEBVBN Toorta MOESTUIN en een perceeltje WEILAND itaaude en liggende aaqden Dgk ta Ouderkerk aan den IJsel te urnen groot 53 Aren 47 Centiaren Te Teilen in drie perceelen eerst ieder atlonderlgk daarna gecombineerd Het Bnia aan alle zgden een riant uitzicht hebbende ia goed onderhouden en Tan Telerlei ftioak Toonieo Het berat beneden Twee mim ingerichte Kantoren en Wachtkamer met aizonderlgken ingang Slaapkamer Kenkenmet pomp en Kelder en boTen 5 Kamer en een roime Zolder met 8 Dienstbodenkamera Te AanTaarden 1 MAABT 1894 Nadere iniiohtingpn geeft boTengenoemden Notari FORTUIJN DROOGLBEVBB te öouda Openljare Verkooping VAN SBNK BOüWM HSWOmO VBT Scharen Hooiberg verdere Gelimnierien eenige perceelen oitmantend 1 ataande en liggende te Berkenwoude te zamen groot 31 HeetareD 8 Aren ö Crntliren OP DONDERDAG il JAMR1U94 bij Opy IK OF DONDERDAG iS JANllAKI 1894 bij Afslag telkens dea middags te 12 nren in het tGBOOT SCHIPPERSHtJIS asn den Veerstal te GOUDA ten OTerstaan van den Notaria G C FOBTÜIJN DROOGLEEVBB ie Oouda bg wisn 8 dagen TÓór de Telling notitiSn te Terkrggen gn behelzende de beaohrgTing der perceelen de lasten de trekgelden eni De Woning ia den len Mei 1894 te aanTaarden en tot dien tgd Terhunrd aan K Anus Ga TOor 2200 por iaar Betaaldag der Kooppenningen 18 April 1894 Een ware Schal Toor de ongelukkige alaohtoffers der ZelfbeTlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAIU G Hollandache uitgaTe met 27 afb Prjia 2 gulden Ieder die aan de Terschrikkelgke geTolgen lau deze ondeugd Ijjdt moet het leaen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te Terkrügen bg hetVer lagsMagaiin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegan inzending an het be lr ook in poatzegüls en in eiken boekhandel in Holland fr Bg alle Boekhandelaren en bg den UitgeTer D MUS te Tiet zgn gratis te bekomen Proe nummer en Primpectu Tan VOOR ONZE JONGELUI Uitspanningslectuur in de drie Moderne Talen Biuioii 8 F KLEINBENTINK en A VAN DISSEL Leerarm Midddhmr Ondêrvijt 1 OOr enme JangellU Terschgnt wekelgks en kost per j ar HAMEÏÏBGEIL aELDLOTEBIJ Ito 000 vrigineele loten 6 1 400 prtjxeu Ift Meer daa de helft dezer loten moeten dus met een prgs uitkomen IIITTRKKSEL Uit bet Trekkiogsplan De hoofdprijs bedraagt t gelukkigst geval ev 500 000 Mark Hot werkeljjkajjoordeel der Hamharger Loterg tegenorer andere klassenloteryen bestaat daarin dat in Hamburg geen nieten worden getrokken Ieder bezitter van een tot heeft dus kans tot op den laatsten trehkingsdag In het gelukkigste geral bedraagt de HOOFDPRIJS ct 500 000 Mark Nevenfitaande tabel geeft een orerzicbt van de bijzoddere iudeeling der hoofdprgzeD Alle 55 400 pryzeo worden ïn 7 spoedig op elkander Tolgende klassen nityelooteti contant betaald Het officieele trekkingsplan hetwelk wü by ieder lot gratis büvoegen bevat een juUte opgave der pryzen welke in iedere afdeeling uitloten en terena hoeveel voor iedere afdeeling moet wordeu toegezonden In tbgzoéder stgn de hooge prgzen als Tolgt De Prys der origineele loten is wetielgk vastgesteld en bedraagt voor de Ie trekkiugsklaase N C f 3 50 voor gebeele origiaeele loten tf f 1 76 balve f O dO kwart M 300 000 200 000 100 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 40 000 20 000 15 000 10 000 5 000 3 000 2 000 1 500 1 000 500 300 200 100 etc 1 i 1 i 1 2 1 il 1 l l a n 1 a 5 k 3 a Na ontvangst rftn dit bedrag in Hollaüdach bankpapier postzegels 6f poat issel zenden wg de origineele loteti piet officieel trekkingsplan Indien iemand het trekkingsplan niet mocht aanstaan zyn wy bereid vóór het begin der trekking de origineele loten tervg te nemen en bet daarvoor gezonden bedrag onmiddeltyk terug te zenden Wy kunnen dit des te eerder daar wy overtuigd zyn dat iedere ontvanger de uitmuntende en kansryke indeeling van het trekkingsplan zal erkennen De officieele trekkingstiiaten zenden wy direct na iedere trekking Om alle bestellingen zorgvuldig kunnen uitvoeren verzoeken wij Ü die ten apoedigate te zenden in elk geral echter vóór 20 IIECEMBEIt a s 56 il 106 k 253 a 6 il 756 k 1237 il 52941 il M 150 148 127 op welker dag de Trekking begint Hoofdloterij Bureau ISEHTHAL Co Eamliiirg Alle 55 400 prgzen bedragen te zamen 10 452 425 Mk N B De Hamburger Geldloterg bestaat reeds ruim honderd jaar en begint 2 nmal per jaar opnieuw Onze firma behoort tot de oudste Hoofdloterg Burpauz Reeds vaak waren wy in de aangename gelegenheid groote Hoofdprijzen ook naar Nederland te kunneu zenden In de laatste zeven jaar hadden wg het bgzoodere genoegen onderstaande Hooidprgzen aan onze klanten contant uit te betalen M 300 000 op No 51083 getr d 14 Mei 1891 M 200 000 32219 4 Nov 1887 M 200 000 23963 23 Oot 189U M M M M 100 000 61038 29 Apr 1889 75 000 23355 2 1890 75 000 12106 12 Oct 1893 75 000 65810 3 1890 60 600 45724 24 1890 55 000 46613 12 Jan I8s8 M U M 50 000 65159 13 Dec 1888 50 000 79478 5 Ian 1893 30 000 9910 26 Oct 1888 en boTcndien Torsoheidene prgzen ii M 15 000 10 000 5000 3000 2000 etc Nederlandsche Stoomboot llaalschappij D Stoomschepen aOLtAVU kapt J ÖMIDT en BATAVtBK kapt J 8ADER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage TerToege men zich bg de Cargadoors der Maataohappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stcomschepen losBon te Brewersquay de markt van Boter en Kaaa te Londen Kraepelien en Holni s Q Jiiina LaocheQ c iaSocÏE is de meest RrachUge en Versterkende KI A WIJ aanboTolen door tal Tan binnen en buitenlandsche geneesheeren Bekroond met EEBEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrggbaar in fiacons i f 1 90 I en ƒ 1 Depftt te öouiio bg den Heer A E TEEPE Apotheker voorheen C THIU Kraepelien ilolm Hofleveranciers Zeist Gouds Suelpondnik aa A Baiiiiiiiii fc Zoo Piijstrekking 20 ea 21 Deceol 500 000 Mark aU hoofdpriji iu het gelukkigst gevat biedt de Dieawate groote OaMverlotiag dia door de Hooge lUgeering van Hamburg goeilgckeard en gewaarborgd ii De voordeeliga ïariohting vaabrt nieuwe plan beslaat daarin dat in deo lot p van ileohta woi DÏge miianden ia 7 verlolingan vaa 110000 Iq tea 5B400 prijzen bedragende 10 452 425 Maik ter vollaiHge bealisting sullen komen dssronder i Q kapitale prqieu an erentuwl MMM lark by uitQemendheid echter M 300 0001 Sïprysena M 1S000 SOprgienaM 10000 68 prüaen a M 106 psijsen a M S58 priiieii a M fl pryzon M 756 prijzun a H 1 prijs 1 prjjs a M iOO UOOl eooo 3000 2000 ISOO 1000 500 148 prij a M 100 000 prgzen iiM 75 0001 rij a M 70 000I prijs a M S5 000 1 prija a M 60 000 prijs üM 55 0001 1237 prgzen a H prijzun it M 50 000 33 50 prijzaii a M I prijs ÜM 40 000 IS901 prgzeiiaH300 00SprgzcniM 20 ü0o l60 127 100 84 67 40 20 Dü annslnanitc eerste pri strekkiii ilexer grooU door tten Suat ewsarliorgde Qeldrflrbting is van ambtswege bopaalil plaats lo liebben op den 20 en 2IÜKCE VIBI Ke en kost hiervoor 1 gubeut orig lot sleoiita M fi of 3 601 linir H t H S y 1 80 l kwart IVi W togon tDMudtiig VAD het bodrag iu baokpa r of pt r poatwissel Alle oomtiiisBifla worden ohmiddellijk met te grootste zorgvuldigheid uitgevoenl en ieder speler ontvangt vaa odb do mal bot wapen van dea Staat voortiene Origineele Loten self in banden Bij iedere beatelliog wordt het vereiuhte officieele plan waaruit de rerdeeling der prywn op lie varschillende klassen als ook de betreffende inlt ggolden te vernemen is gratis bijgavongd on zenden wy asn onze Begunstigers ou aangevraagd na elke trekking de officieele lijsten De uitbetaling der prezen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat eu kko iloor dirocte toezending of ook naar verkiezing der Bulanglielibenden in alle grootere plaalSMt vau Nudtrtiitid bewerkstelligd wonlün Uns dubiet is steeds dour hüt guluk Uuguu stigd oil oniler vele andoru aar Muulijkt prijwu hebbon w ni rniKlen rolgens officierlu bewijzen de ourslo Hoofdtreffors vorkregen rn onze Begunstig re zulf uitbetaald o n Hnrk 250 000 lOO tmO 80 000 60 000 40 000 uuz Hüt ia tt oorzifn dal bij ditzr op den beohlateii gruadslag geYt stigdo oadoriieniing van alle kuiitcii op üono ztjer workzainr dtielnoniiug bepavhl knu worden gerekend men goliovf derhalve wogens dt rueds opbaiiden synde trekking ulle orders ton spoodigsts niohtslreeks te zenden nnn KAüFMANN SIMON Bnnkiors on Gtddwisiitlaar to HAMBUHO P S iliocmede dnnkou wjj voor het vertiouwun ons tot tiittrtoq geschonken eu duiir wtj bij hel bigin der niouwe verloting Ier deelueaiinii inviteeron Rullen wij ook voor bei vervotti bemoeiil zijn door eou stipte en reeele hüdiu niiii do tevredenheid van onxr gvëordo Begunstigers to vrrwurven FRANSCHE STOOMVEEVEBU Gheinlsehi en witsersthe WasscheriJ Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen II 0 i eiiheliner Holferdam Specialiteit voor het stoonieu eu verven van alle Heeren en Dameskleediugstukkea ook alle soorten Meubelen Lcdikantgordgnen Taielkleeden Trgpan met nieuve patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tulles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgren en worden on scbadelgk voordegeiondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AOENT voor üouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 W J en Lion BEtz NIEÜWËNDI IK bg dti Dtm 241 AMSTERDAM Op WOENSDAG DONDEaPAU en 7WJDAG te GONSULTBBBKN Harkt 154 Gouda Compleete Tandheelkundige Inriohtiag Zeer ITette Gesteendrukte worden GELEVERD door A BRIl KNAN ei Zi L BINNENLAND GOUDA 15 Deomnber 18 B Dq Rotterdamache Rechtbank ontshng van aUe rochtsvervolging den 14 jarigen B M J G uit Gouda die terecht had geataan wegeoa dieiital van eeneii bok uit de weide Bedankt toot Woerdsn S Oadkerk te Zalk en Veekaten Door fM de in gftng siinde stoomtram te Heemstede U springen Mruikelde J v S waardoor xijue beide beenen door deu goederenwagen vYerreden werden Het een is gebroken terwgl het andere swaar gekeuid H De ongelukkige werd er brancard haar het gastbuiB te Haarlem TéTTOCffd Aan de aan den ffoc e Naarderweg te Hilvonmm in aanbouw synde villa van den Heer Uipitfrt riel Woensdagmiddag een groot stuk hoHt boTen van dea hoogen steiger en trof eeu metselaar die beneden stond juist op het hoofdwaardoor eene hersenschudding ontstond De gekwetste is door den ftannetuer in een goed ran becldengoeJ voorzien njtuig naar Kgnewoonplaats Weeep vervoerd ji j Het werkvolk van ddtT aannSlaïSr O néèr R Mouw is t eo ongelnkken te BGiftvenhage verzekerd Door het Genootschap tot bevordering van de christelgke heiliging van den Zondag zal te beginnen met 1 Jan e k een nieuwe arbeid worden ondernomen Het zat nameiyk onder hen die des Zondags verhinderd yn de evangelieprediking bij te wonen trachten godsdienstige lectuur te verspreiden Het Mioofdbestuur van dit Genootschap zst sioh wenden tot 60 predikanten en evangelisten die door het volk gaarne worden gehoord met het verdoek om voor dit doel jaarlyks eeneenkele preek f te staan Deze preeken zullen gedrukt en koo veel mogelijk verspreid worden ü D D J W Felii predikant bij de Ned herv gemeente te Utrecht zal na ruim 45 j evangeliedienst waarvan hg bgna 30 jliar iu die gemeente is werkzaam geweest t en 1 Jauuri z jne bediening neerleggen FEVILLETOX Pd Oeheime Bezoeker Naar ket DmUek Jn ja ik weet bet zelcer JTu verval ja in een andere fout en doet ge u H f onrecht Ik maft je wel zeggfn dat ge een Haf liartelijk aardig meisje sijt Werkelijk zei se tot hem opsiende Maakt ij mü ook geen mplimonten zooala zooria die ano deed Waarlijk oiat Wat u nog aan ulrbeheerseliiDgonUiraekt lal er mot de jaren wel bgkomen Gygut nog zoo jong maar da jeugd heeft ook voelbekoorlijke O op den oaderdom sie ik met rerzakerne zy opreéhi Hoor eena oom wo varen geloof ik in heUelfde aohuiye we z jn allubei miskend we raoeatan bO maar een verbond sluiten we moesten maar net doen sis aQ Ka dat ia vroeg hij We trouwsD lamen t we irouwsD iSHiea zei se ernstig Dit klndetlyke voorstel deed hem andermaal lachen Was hq aelf niet too droefgoeatig geweest hy had hur waarsehijnlyk nog een beetje geplaagd Hq iohudde even net het hoofd Ala ik aiat geloovan zal dat gj ook oen pluimstrijker ayt die sse wat op dsn mouw spelt soo Te Zeist laten eeoige groote grondeigenaars de bedr rs vm dy amteWaansla n ntoord om aan het ook aldaar heerecbende gebrek aan werk tegemoet te komen thans op uitgebreide schaal heide ontginnen waardoor on geveer 200 mannen alle vaders van huisge zinnen van werk voorzien zyn Het nitbtt taalde weekloon bedraagt gemiddeld f 6 zuchtig of lilpedvei ieters ziJn Integendeel streven zy naar een fdel doel Gisterenmiddag waren te Amsttirdam een paar sjoqi ers win het saad loasen uit een aobip in liet Westetdok £ eQ hunner Anton Bakker kre van den stuorman een stuk v e h dat fay juist wilde opeten toen hy den kapuein zag nankomep Meeueude dat hy iets ongeoorloofds deed of om welke andere reden ook Bakker wilde het vry groote stuk haastig doorslikken mei hetuoodlottiggevolgdat hy stikt De ongelnkkige laat eene weduwe met ses kinderen na De Braziliaansche opstandelingen van Rio Grande do SuJ hebben in huu leger een dame Gabriella de Mattos weduwe fan een advocaat te Rio Prado en 31 jaren oud 2g doet dlejiat als adjudant bij dea ouden generaal luca Taveris en zij vecht dapper mede voor de vtölieid van haar vAderlaed maar na den t styd is zy weder vrouw dan helpt zy do ge wonden verzorgen Mevrouw de Mattos die uitgestrekte landgoederen Waterdag a 8 wordt te Cbarlois het vergeïgkend examen gehouden voor hoofd eener school aldaar Tot dQelnemittg zyn 12 vau de 175 soUicifauten uitganoodigd Men deelt aan de fel het volgende treu rige geval mede Jk de Stmlstrai no 6 te Amsterdam woonde eeu geain op eene kaïuer ten huize van mejuffrouw N Door armoede was tje vader niet in staat gedniende vgf weken de huishuur te betalen Hn wal deed nu de eigeniires om de familie d aei wa heen kou toi vertrekken te dwigi oy Serrt hot tg dejj ur Het gerechtshof te 8 örav hage prak J K timmarmun te Krhnpea a d iJeel door f ito en Vervolgen A tepsters onder voojj J rechtbank alhier tot 3 dagen gevangenisstraf veroordeeld wegens bedreiging niet een BÜsdryf te eti het leven vry w e dset dat ze geschilderd mdiesten worden7 en toen de meuschen door het dichtspykereu van die openingen met stukken doek bet nog uithielden op de kamer wefd hun gisteren df toegang geheel ont 6gd Mej N zal zich Vnjdug a s voor deze daad moeten verantwoorden voor bet Ie kantongerecht De gezametyke beheerders van suikerondernemingen in Bezoeki hebben een verweerschrirt rondgezonden dat niet io deu handel is gebracht en waarin zij naar aanleiding van dt artikelen inlde Locomotief getiteld Ue resident De Wit en de suikerindustrie in Bezoeltic opkomen tegen he geen bun door dteti resident die volgens hen de pen van mr Brooshooft bestuurde zoowel ia die artikelen als in een thans door hen openbaar gemaakt echryven aan den directeur van binnenlandsch bestuui wordt ton taste gelegd A komen uiet tegen de wettelyke bepalingen op maar tegen deu resident De Wit van wien zy niet verlangen wat JOQ zouden eischen van eenen man van er plicht en geweten die aan eigen int riteH en eigen vlekkeloosheid het recht ontleent in deo grond tyna harten Ihat hij vast overtuigd was dat hare keus haar tiiot gulukkig kou maken Laag sou h in die gang tich weÜicbt nog aan bespiegelingen boblwn overgegevu ala hut ver sobyuen van het dienstmeisje er geen einde aan bad gemaakt Zij deelde hom msite dat or niemand thuia was iMhalvo juffrouw Hdda dis in de falon was Nog eouQiAftI weifelde h of by al of niet naar binnou sou Kaau tot oimlelijk tyu vasten wil zegevierde IA het volgenile oogenblik stond bij voor Hilda Zy waa niet moer soo opgewonden als don vorigen avond Na een diepen slaap waa zo ala het ware gtheol ontntiohtard u kon te eens kalm terugdenken aan wat ze gedaan had Ze had baar woord gegeven ze was de bruici Kewordon van een man dien zy niet beminde ja wien zo niet oena achting toe lroeg i r Y A Hoe had ze tot too iefs kunnen 1 Wilhelm I da gedachte aan haar baar Een helpende liand voor haar in bet jachthuis had zij noodig gebi gevondao zij in bet Beeds in don vroegen morgun had jachthuis moetvn zijn en nu was het hyna middag zy moost met Edwi nog alles besproken die kou hsar zyn hulp niet weigerm wnnt zy was tij aohrok by de geilaohte zy was zijn bruid Daar vernam ty een manoeugang aan bare deur dat kou niemand andrrs dao Sdwin zijn Zy liep naar de deur en zag Moinhard io het bleeke ernstige jptidit Onlateld week ty tarug Het was hsar sis oea kind dat op rerbodon paden liep Sn tmik h was om als beschuldtger o i Ar tredeu Verdur betoogen Z j dat de belanden der suikerfabrikanten saraeagaj u met die der inlan he bevolkiug dat de suikereult jur voor deze iMtste nog voordeeltger H dan de labakacultnnr i dst zy in weerwil van de plageryen en de tegenwerking van den resident De Wit in Bezoeki zeer bloeit Staten Qeneraal Twbkdi K ubk Zitting van Donderdag 14 Dec 189S J e minister beeft niettegenstaande krachtig verzet ook komende van do lyde van de commissie van rapporteurs syn leerstoel voor de bacteriologie te Delft er doorgehaald Zgn leerstoel is eigenlyk bet woord niet want de minister gitf in dezen slechts toe aan aandrang van de Hamer Maar zooals meer gebeurt het beestje viet uiet mee het was wat duurder dun m n zich bad voorgesteld Vandaar allerlei raadgevingen nader ondersoek vestiging te Utreeht onder Pruf OverbeeV du Meyer diezelfde specialiteit reilende van Utrecht naftr Delft enz maar ook kraefatige verdediging met lAt oog op de belangen vAd Inndbouw eu nyverheid De miniatn Tak hield nu voet by stuk en stelde de Kamer aauspnkelgk voor de aan de ngverheldtoetebrODgen schade hy verwerping van deze poet Hy w hi dan ook bat pleit met 42 tegeu 37 stemmen Uji de vor rs diseussie werden zooveel panten behooMd vooraT over lager onderwHa dat bét aak is ons te bepalen tot enkele b puuteo Bii art 113 Rgka H B schoten kwnm de heer Valette op tegen het snbsidiëeren van de Hyks H B school te Gouda door de gemeente Het steunt op een contract doch datis geen reden om een toestand te handhaven die niet zuiver is Spreker vraagt hoe de onder wys autoriteiten over de zaak denken hij meent dat Ged Htateu tegen t snbsidie KJ$n eu aau dat oordeel zal ook de Min wel vfOl waarde hechten De Minister meent dat de toestand vooi loopig dient te worden gehandhaafd oy heloofdt nader overleg niet Financiën of bg een herziening der wet op t M O Voor een overlying van het advies van Oed Htaten dat Üe spr niet naar waarheid kenschetste ziet Ie Min geen reden Na dit antwoord dat bigkens degewiseelde Bchriftaren wet te wachten was en wasrin dtminister zich tot verder onderzoek bereid v erklaarde berustte de heer Valette in de isak zeker terecht begrüpeide dat eeu voorstel nm B n zijde tot niets lelden zou De Kamer is niet gewoon den minister gelden op te dringen die hg niet verlangt het die de verantwourdiug dro g over alles wat geschied wa Lnnt mij met uen woord van vredf liegiunen zeide bij rustig laat mij u vau harts geluk wenscheo met uw besluit daar ik het too erg ton bojammerro als ge u niet sleeii gelnlckic feruvldet Die tijding moet vleugels gehad holwD dat gij reuds nlloa weet on too vroeg bier veraobijnt Voor het overige laat uwen wensch me Ismelyk koud daar bet geluk oiWj ongeluk dat m mogetrsffi n gehtièl voor oige fekeuing i Allesn kan ik voortaan nyn wil nu uoeo eerbisdigsD Was dat de eeaigv beweegreden vroeg hij iu spanning Ik betreur het dal myu bruidegom niet bier Is om u te Z iggoit dat ge s bromol jk misbruik vfh vertrouwen maakt Hij is in do stad maar zal no heden len uwent komen om mgne fiaaotieete tsken te regelen Daartoe behoef ik geoa tussckoupsrsoon juffrouw Hilda eu baalde uit zyn borstzak het pakket dat hy gtBiuren weggeborgeu hud tlier I ibiAü bij Om u dit te beisorgen wat het doel van myu komst iy brengt ray het geld P vroeg ty rarwooderd en nam bet jukket uit zijn band toch wilde to tich goed houden en zei daarom Oe komt bet geld zeker brong n uit vreos voor gevolgeu fr H mvoipL