Goudsche Courant, zaterdag 16 december 1893

4 47 18 7 45 10 0 4 J7 11 10 80 T 11 18 Directe Spoorwegverbinding met GOUDA inlerdiensl S93 0 Aangevangen 1 October TUd van Greoiiwleji la is 1 061 1 1 1 1 88 1 18 1 HOTTIIDl M H 10 17 10 S7 10 84 10 41 10 47 10 10 0 01 e u O il 6 l 8 88 I 3 10 4 08 4 DRN H AS GOUDA Hf 6 48 7 10 7 43 8 8 46 10 1411 3311 16 1 88 S 15 46 3 43 4 15 4 4 6 11 7 SODDi DEN HllS 8 87 10 48 l ll 1 1 1 01 1 7 8 5 4 45 6 17 5 68 7 18 8 5 8 S7 10 45 11 11 11 10 1 ft JO 1 441 4 1 68 04 8 08 Onndi 807 60 8 18 8 58 lO K 10 1 lllOS 11 4 l tO 8 46 3 15 4 18 4 48 5 10 5 51 7 41 81 10 01 UT I ECHT GOD D k Ulnokt 33 7 60 8 8 63 11 34 18 03 11 10 3 10 3 14 43 S 7 43 Uundu 47 8 03 10 08 11 18 8 84 4 0 4 6 Woorden 6 63 8 10 10 15 18 86 4 18 üudawittr 7 07 8 18 10 14 11 41 4 14 Oond 7 80 8 38 8 84 10 37 11 06 18 55 1 11 8 50 4 87 5 80 7 08 8 10 AMSTIIDA ll O V D 1 AoMhTdMnOA 7 55 8 40 11 10 11 17 1 40 4 10 4 10 7 18 AntaiduaWo 6 0 8 10 ll K 11 4 t 4J 4J 7 40 MO 10 44 Il l 1S U M M 5 1 8 11 4 86 6J6 5 5 8 41 7 43 8 65 10 16 11 16 11 40 1 HÏgë 88 40 7 66 8 6 8 il 10 1 10 6 18 48 8 83 S K 4 1 4 47 6 i 8 01 7 45 8 18 10 08 8 0 4 11 08 S7 87 7 5 10 8 lin 04 T 08 8 46 11 13 1 5 0 18 10 34 il 18 7 H8 i8 8 41 8 10 51 11 45 1 80 8 08 8 60 4 48 6 8 11 3 8 I0 10 61 o O D U i k II a T I D t M 81 10 08 10 65 U n 10 10 6 I H 1 O M 11 10 1 4 U § Bi ae aiWntrij VOT Iwt De tweede vraag betrof den oaderwüzersnood in verband met de vnrplichtiDg der bgzondere Kbolen om 1 Jftnoari 1894 haar perflonnel voltallig te hebben willen y op het subsidie aanspraak doen geldden I e heer Schaepmao wydde ait over het droevig lot der dier scholen die wel wilden maar niét konden en de heer Uockay settr daarna nog eens den treurigen toestand speciaal voor 2 11 chriiteiykec schoten uiteeo Dat de Min niet onvermurwbaar woi bod hy ireeds in zyn Memorie van Antwoord getoond en hy had dan ook niet anders te doen dan jte preciseeren wat hy daar reeds had gezegd Tot wgsiging rsu bet Kon betjuit dat voorsohriiit het verplichte uaatfil onderwflsers vril hy niet overgaan maar een overgangsbepaling zal hg uitlokken om aan de soholeo die over 1893 labsidie genoten het subsidie over 1894 te be teodigen mitt zy küoar onderwijzerstal niet vermiuderen Of nu xüa optimistische berekeningen dat het mogelijk zal wezeu met 1 Jan 1895 het fereischtu aantal leerkrachten te vinden zullen uitkomen daaromtrent was wellicht twyfel geoürloofd Maar de beeren Schaepman en Mackay achtten hst t verstandigst zich voorloopig doukboarte toouen en ten oanrien der toekomst te denken Wie dan leeft dan zorgt In de avondzitting werd Binn zaken afgehandeld en zonder stemmen aangeoomen Ook werd de algemeene beraadsluging over Marine faMst Yl ten eiude gebracht De beer Levy drong aan op een oppersten Marineroad ter adviseering de heer ïlutgers vreesde voor stagnatie in de verbetering van het materieel de heer Quyot bepleitte wetteiyke organioetie der Marine De min was t eu regeling by de wet zal de instelling van een odviseerend college in overweging nemen en Verzekerde dat met verbeteringen gej egeld wordt voortgegaan Heden voortzetting Een nieuw volksvertegenwoordiger wordt by syn eerste optreden door de collega s en de pers als een vreemde eend in de byt met Argnsoogen bespied Uet is dan ook geen wonder dat de eerste redevoeringen van den heer Valette in de Kamer in veraohillendo couranten vermeld ün Uet interessantst ztjn natauHyk de indrukken van politieke tegenstanden Wy geven daarom ook als merkwaardig staaltje van etaatknndige partydigheid wat er in de Overzichten van tTyd en cStandaard van getegd wordt 8 98 8 4 8 40 8 98 0i 80 7 St 7 8S 7 M 7 4 7 Ooali Moordrwbt Ninmrketk OtlwU Kpttodui T Boltaidun dpeU Kiwimrkerk Hoordnoht OoiiU Goud 7 80 8 40 8 04 20T M 7 4 6 Bl ICr 7 47 Z ï j 7 5 01 N dL 1 8 0 Voolb 8 07 8 1 i lO t ia B IS i SS 1 18 1 18 1 14 1 83 1 88 Oold Oud w Woerdn HuMlii Utmlil Qmda 40 AMtHdw Wd 7 A l lHi Oi 14 Wij beginnen mot de Tyd Deze segt in haar nummer van Donderdag cBy de afdeeling onderwijs hield de beer Valette zgn cmaidenspeech De nieuwe af gevlft Hgde voor Gouda spreekt gemakkelgk daideiyk en aangenaam toodat wy deze eerst maal niet on aarne naar hem luisterden hoe overdreven in menig opzicht zyu eiscbeii ook egn H betoogde o a dat 8 per hoofd voor het leger en ilechte 4 voor het onderwy wordt uitgegeven en opperde plannen die zonder de uitgaven vpor bet le r te verminderen de uitgaven voor bet oaderwys schrikbarend zouden doen stygen Hy drong o a aan op studiebeurzen voor minvermof Bden oprichting van meer gymnasia en hebben wij hem goed begrepen op gelykst lliog van hoogere burgerschool en gymuanium en iQstelting vaa een staatseumen in plnat van het verplichte doctoraal examen In het nummer van heden zyn de hekken al verhangen Men leest aldaar Alleen om volledig te zyn behooren w nog by de andere punten tit te staan Laten wy beginnen met de redevwsriogen van den heer Valette tot aanwyzing van verscheiden hervormingen in het hooger n middelbaar onderwys Wij hebben guteren den eersten indruk van de eerste ditr redevoeringen medegedeeld maar wy kunnen uiet zeggen dat hg voor zoover hy gunstig was deor de tweede rede versterkt ia De heer Valette spreekt met een ongeëvenaarde radheid van tong Alles guat all van een leien dakje hetgeen door Sets zangerige in den toon nog meer opvalt Zgu irelsprekendheid leent zich daardoor uitermate jroor toosten en voor ki fvenenigiogen wmt QOg dan voor kiebvergnderingen In de Tweede Kamer kan hy echter onmt lyk vol doen Indien men toch nadat de redevonring wy schryven iu plaat ven de redevoering bijna de heer Valette afgetoopen is dan Inhoud nader beschouwt ziet men een lange lyst voor zir h van alle mogelyke en oomogelyke maar reeds lang bekende eiscben van de hervormers op onderwysgehied zonder een nieuw denkbeeld of een nieuw argument om die eischen toe te lichten Id de plaats d arvan moest hier eu daar een geprepareerde heftigheid dienst doen waarby by zelf vry koud bleef Hy moest diiarvoor eenmaal tot de orde worden geroepen loen by bet schrappen van subiidiee uan hoogere burgerscholen voor meisjes met één stem meerderheid geen eeriyke daad noemde De minister bekoelde zyu geestdrift door de welwillende toezegging alle wenken van den heer Valette in fcrostige overweging te zullen nemen by eeti eveutueele herziening der Wet op het Hooger w Middelbaar Onderwijs Voor dr nieuwsgierigen nOar d grootfehak plannen van dezen hervormer op onderwgige bied volgen hier enkefe hoofdpunten verandering van hoogeachoien in fnculteitsscholen opheffing van de theologische foculteiten Verbetering van het phnrmaceutisch labBrutorium te Leiden instelling van een doctoraat in de pbilologie ofoohaffiog van het verplicht doctoraal examen gelykstelling voor het toekennen van enaioen van de leeraren der nielverplichte gymnasia met de overige leeraren bevordering van de theore tische en practische opleiding van leeraren iu de moderne tnlen onderwys in de practische opvoedkunde wij igiog iu de bezoldigiog der ouderwyiers aan de middelbare school inkrimping van een aantal vakken der middelbare scholen uitbreiding van het middelbaar onderwys voor meieje Vh Standaarde wm Woensdag vol goede verwachting daar zü in den heer Valette eun bondgenoot meende te mogen begroeten De heer Valette hield gisteravond zyn maidenspeecb Die rede was zeker niet onbetangryk in zooverre hg het Honger under wys van het ryk uiet weinig aanviel VVe komen er daarom morgen ep terug Geheel anders is de toon in het nilmmer van heden 18 18 10 46 lO it 11 01 11 00 U IB n i 7 47 7 45 8 07 8 18 10 03 10 11 6 16 6 81 38 8 Algemeene beschouwingen werden eigenlyk slechts door den heer Valette gegeven id twee tempo s Dinsdagavond het hooger onder wga o gisteravond bet nidMbaar onderw Welk een tegenetetliDg de beschouwing van Dinedag en die van giiierw Bij bet hooger onderwgs werden denkbeelden door dien leeraar ann een H B 8 te Gouda in het midden gebracht die niet 100 heel veel vereebilden vau die welke ook in onze pers meernulen yn vwkondigd Zoo b v z u stelling dat het universitair onderwys op onze rgke hooge Kholen eigenlijk op dien naam geen aanspraak mag heboen een stelling die door den spreker niet met groote duidelykheid werd tuegelicbt maar die toeh volkomen moet worden toegegeven als men nagaat hoe loa het verband op die inrichtingen tuescheu de on d f SC heidene faculteiten is geworden Vervolgene eprak de heer Valette de weuachel kheïd uit dat de doctorstitels slechts by stonHexamen zouden worden verleend on dat aan die doctors titels slechte eere titeU zyode geen bevoegdheid tot het bekleeden van ambten zoo worden verbonden Ook te dien opzichte staat de aotirev party aeer s r met zo had ver van den Goudschen afgevaardigde af ofschoon et a wat breeder toe lichting ook hier weer niet misplaatst ware geweest lotueschen al deze denkbeelden kouden nn slechtrf terloops besprokeu worden Üeiyk de Minister opmerkte zonden zy eerat ernstig overwogen kunnen worden wauueer de wet op bet hooger onderwys in rivisie komt Toch i het zeer weoscheiyk dat op dergelyke punten de Rwgeering door de volksvertegenwoordigers opmerkzaam wordt gemaakt en no de heer Valette zich in dit opzicht verdienrteiyk maakte zal het wellleht velen antirevolutionairen eenigszius vreemd zyn voorgekomen dat ook van antirevolutionaire zyde niet gepoogd werd eenig licht omtrent die hoogst belangryket punten te verspreiden Temeer omdat de heer De Beaufort afgevaardigd door het bolwerk van het eynodanlconser vatisme Wyk hy Duurstede eene rede hield waaruit een ooiogewyde den indmk zou vurkriigen alsof bet met onze Ryha hoogesebolen zoo nitmnntend gesteld was Gisteren besprak de heer Valette het middelbaar onderwy Toen trad de echte libemal op de leerling die in de school der Opzoomers de theoretische opleiding ontving en nit de parlementaire redevoerinf en van de Moensen zyn practische vormiog heeft opgedaan Blykbaar heeft de Ooudsche hoogere burgerschoolleernar niets geteerd n achyOt hy niets te weten van de kentering die ton opsichte van bet ouderwy i Ols panacee van alle n aatschappelijke kwalen heeft plnata g had Voor s landa defensie wurdt per hoofd 8 betaald voor het onderwy slechts 4 zoo riep hy oitp Toen hy oamiddniyk daarop aandrong op vermindering van het getal hoi eacholen kon men wellicht meenen dat die vergeU king niet wa gebezigd om de Regeering te dringen tot meerdere opdryving van het onderwys Ann het opeubaar gymnasiaal eu middelhaar onderwys moest veel meer gedaan worden en bovendien hq was verontwaardigd over de schandeiyke veronachtzaming van het middelbaar oudeiwya voor hieiajes Zelfs achtte hy het besluit iudertyu met 1 stem meerderheid genomen om eenige subsidien voor middelbare scholen voor meisjen in tu trekken in stryd met een eeriyke toepassing dur wet De voorzitter maande den schooi yveraar tot matiging in zyn wel wat krasse nitdrukkingen Dit belette hem echter nitt onmiddellyk daarop te laten volgen dat de slechte zorg der regeering voot de opleiding van de vrouw oorzaak is van de vele onberaden huwelyken Hoe zyn we vooruitgegaan Dergelykephrasen ware voor een 15 tal jaren scheringen inslag Wie liberaal was sprak toen zooals Valette gisteren oreerde En thans Zelfs de heer Lieftinck zella de heer Kerdyk lachten en haalden de schouders op over de taal van de Gondschen ooderwysspecialiteit M 3 8 7 10 S BS 8 03 6 10 6 17 a ta 4 60 4 B7 6 04 6 11 6 0 SOIIOl 11 0 li iO i 60 j 48 1 46 l 6i 0 16 lO JO Vooril 6 64 ir ll L d5 5 Z Z gw 08 Bl Kr 6 14 Z M 6 1 lO S 10 41 Wy meenden deze oordeelvellingen ooun leoera niet te moeten onthouden eensdeels omdat de nitlatingen ran dps beer Volefttfrby eventoeele verkiezing wel ireer van die zydea in denzeltden geeet znllen opgerakeld worden oaderdeeb omdat het nuttig is zaken en personen eens bekeken te lien aut mm andere bril dan de imze o o o N El B Xi Zoo behoort dan de derde vooratelliag in het abonnement weer tot hei verladen maar de gedochte aan den werkelgk genotvollen avond van gisteren blfft ons gelukkig nog een wyle by Bestond er na het eerste bedryf een weinig vrees dat er van genieten geen sprake zou zyn de overige bedrijven maakten allee weer ruimschoots goed De Tivoli Schouwbvi doet zyn best in Gouda een wit voetje te krygen ze stelt het publiek niet te leur zeudt hare beate krachten over en de artisten belpeo daarby getrouw een handje Dat die poging zal gelukken valt niet te betwyftlen In ons unmmer van Dinsdag j I naëaen we over wat de heer ïlössing daarover in het N V d D mededeelde Met zyne bmehouwing zijn we liet niet in allen deele eene Acht hij Dora een tooneelstnk met helden van bordpapier die w eborgen wolNfen ala i et scherm gevallen ia wy zyn het meer eens met den recensent der N R Crt die Dnra een stuk vindt dat beinekers weet te trekken en te behouden Sardou geeft ons een wereld vol achijn en bedrog te zien maar daartusschen zyn een paar edele figuren geplaatst die de pympathie van het publiek spowfig welen te verwervem Het eerste bedryf verplaatst ons nakr Nizza in de appartementen van de msrkieztu de Rio Zaren weduwe van den Staatepreeident van Paraguay Wat eg uit de schipbrenk dier grootheid heeft overgehonden ia byster weinig zy is niet eens by machte haar hotelrekeningen te betalen Haar eenige hoop ia nog geveetigd op eene bij de Fransche regeering gevraagde schadevergoeding voor een lading geweren door haar echtgenoot uit Bngeland besteld en loor de Spaanache regeering geconfisqueerd Behalve haar dochter Doia treffen wy daar nog een meogelmoee van allerlei personen aan In de V dgeude bedryven vinden wy die personen allen te Versailles terug behalve een die later voor den dag komt Mnrillac die door zyn omgang met Dora haar heeft lief gekregen en niettegenstaande de raadgevingen zyner vrienden haar toch wit huwen Nu verneemt hy hoe de markiezin door tttSBchenkomat van Van der Kraft geldelyke toelage ontving voor het schryveu van politieke correspondenties naar het minialerie dit moet natuurlyk uit zijn en daar de tamk van dfl geweren hoe netjes ook op touw gezet op niets is nitgeloopen zal hij uit eigen middelen daarin voorzien De huwetyksdag is eindelyk aangebroken en bet jonge paar zal zich naar Rome begeren daar André door zyn oom den admiraal en minister tevens belast is met het overbrengen van een politieke nota Alles is tot vertrek gereed als André hy het openen van zyn bureau het document mist Wie kan hem dat ontstolen hebben Zyn vriend werpt de schuld op de markiezin en André is geneigd te gelooven als by toevallig moet hoeren van een bediende dat deze enkele uren geleden een brieve aan Baron Van der Kraft heeft moeten bezorgen Zijn argwaan keert zich nu ook tegen zyn vrouw het doet hem vreeselyk lyden maar toch wil hy haar met beschuldigen vÓdr hy zekerheid heeft Baron van der Kraft wordtbij zyue thuiekomat opgewacht door Lucien en genoodzaakt mede naar André te gaan Daar wordt Vau der Kraft genoodzaakt den ontvangen brief dien hy nog ongeopend by zich heeft af te geven André herkent bet schrift niet als dat van de markiezin mlar wel ala van zyn vrouw De inbond vaA het riefje geeft hem de overtuiging van de goede ver 10 4 40 8 47 8 64 10 1 10 10 11 18 11 0 ll ll M 8 10 4 46 4 66 6 0 6 0 6 16 7 07 7 17 7 84 7 81 7 37 u 44 ie 8 30 4 48 7 06 7 11 J 0 7 88 7 81 8 41 5 08 8 54 Sr 8 08 8 t 0 l ft7 1M4 a 8 04 lOICH B H 8 41 U 10 40 LH 1 47 lO O IIJO 8 05 8 38 rtim ft Blliiig toMshen Don en Vu derKnft M tuner hg nu reeds zoo pëalgk gewond in dfttieHde convert ook nog moet untrefien bot hem ontatoleii officieele stnk dan heeft hjj bet bowga in handen dat zgn eigen vroaw hem Tarnadt Lncien echter ia daarvan nog niat tan ToUe overtuigd doch nog v6ór dat André oen onderhoud xal hebben mgi Dora komt eenklaps de lang vermiste Telnr binnen Deze deelt mede dat zyne langdurige afwezigheid veroorzaakt ia door gdvangenscbap die kg ondeigaan heeft toen fag zich nn Nizta naar Triest begaf Hg wil daarover echter niet verder spreken en verhangt zich zijn vriend gelukkig en getrouwd te aen ook dat hy de strikken hun allen te Nizza gespannen gelukkig ontkomen is André wil weten wat deze woorden boteekonen moeten dooien zg soms op tgn Dora En nu vertelde Tekli niet wetenda dat Dora Andre s vrouw is geworden hoe by door verraad in gevangenschap was geraakt Van uit Niiza was aan de p litio te Triest zgp portret gezonden en daardoor zyne aanfaondiog vergemakkelgkt Hg had dit portret lelf gexien en bevonden dat het bet exemplaar waa dat hg Dor vóór zgn vertrek had geBchonkf n en waaronder hg toen nog een enkel woord met zgn naamteekeuing had gezet Do vreeselgke brachuldiging was er uit voordat Tekli tot besef kwam dat hg de vronw bg den echtgenoot had aangeklaagd Hooge woorden volgen Tekli maakt verontscbnldigingen eif zegt zich misacbien vergist te hebben Andró wil daarvan niets weten en oen daaruit voortvloeiend tweegevecht wordt door Lucien belet Thans volgt het onderhoud dat André met ann vrouw zal hebben Langzamerhand werpt by haar alle heschnldigiugeo naar het huoid Da scbgp is tegen hsar sg erkent bot brieflo tot abeheid aan Van der Kraft geschreven te hebbon weet ecb r niets van het ofScieele document Zg kan en wil zicb niet verdedigen Dit onderhoud met al zgne barttochtelgke uitingen i verreweg het schoonste tafereel van hot geheale stnk ofschoon het daaraan voorafgegane het onderhoud van André mal Tekli ook artistiek mooi genoemd mag worden Andi ontvlucht de woning met het idéézicb te dooden waartoe het echter niet komt Ten slotte wordt alles door de scherpzinnigheidrap Lucien in orde gebrscht eu gravin Ziekain tegenwoordigheid van alle bekenden genoodzaakt te verklaren dat cjj bet is geweest dieTekli s portret stal en opzond en dat zg depolitieke nota eveneens nit Andre s bureaubad gestolen en hg het briefje van Dora aan Kraft bad doen toekomen die baar daarvoor ano aanzienlijke belooniog had toegezegd Pe verzoening tuaschen ie ecbtgenoatan ieelkaar werkelgk lief hadden was spoedig totstand gobrncbt en daarmede het verhaal t neinde De hoofdpersoon Dorac was zulk een syrapatiek figuur en bare rol werd zoo talentvol woergegavou dat de toejuichingen van bet pnbliek zeker in de aerste plaats voor de vertolkster mevrouw G Poolman waren bestemd Haur spel werd algemeen geroemd en niemand der aanwezigen kan ontkennen dat bet dit ten volle verdiende Bet waagoan opzeggen van een rol t was spel in de juiste betsekeiiis van hat woord André de Maurillac en en zgn vrieud Lncien Favrolle de bhr W C Royaard en Jan C de Vos stonden haar waardig ter zgde terwgl Baron Van der Kraff en Michael Tekli de bhr Alex Faaason on S Srfman bet hunne bgbrachten tot het verkrggon van een zoo fraai geheel Gewoonlijk brengen de dames bet gewenscbte decorum aan bet stok gisteravond hadden de beeren vooral de vier genoemden het leeuwenaandael en hunne bgzonder schoone vertolking dor rollen gaf aan alles een gloed en leven die ten boogsto imponeerde Mevr Rössing Sabbarrolles bad ala Gravin Zieka een ondankbare rol De persoon die za voor moeat stallen was zulk een laag creatuur dat alleen bot bgzonder fraaie spel der vartolkster nog een woioigsympatbio voor zoo ianiand wiat o wekken We zien deze dame liaVar in wat vroolgK r rollen wat haar genre bg oitnamandhaid ia Mevr van IKorlaar als do Markiezin sprak soms wat onduidelgk baar apel was zoor verdiMistelgk Ook de overige panonen kweten zicb met lof van de hnn opgalagde taak Zulke avonden zgn nog eens genotvol moge da overige voorstellingen niet minder zgn dan BDlteilandseh Overzicht De Doiteche regeering beeft een belangrgke overwinning behaald Het handelsverdrag met Bamenië is met eene meerderheid van 24 stommaai aangenomen Met groote meeri orheid ook de tractaten mat Spanje en ServiS Het aarste ia het belangrgkate der drie kleine handalaverdragaa Wanneer Hoor de verlaging van de wedarzgdscha rechten op graan Rumanië da kleine korenacbuor van Europa voor Dnitachland geopend wordt staat dit belangr tirkar t anover Rusland Niat ten onrwbto iraanchttwda graaf van Limbiiig Stimm een der voorveohtara vu den Bond van Agr riërs do afgevaardigden tegan de val dia voor ben was opongazat Wal is zooala ds minister Von Marschall antwoordde het Russische handelsverdrag ean geheel afzonderlgko qnaoatio maar de aanneming van het Rumeenacha zal toch den weg daarvoor effenen De Fransche Kamer vervolgde gisteren het debat over de interpellatie van den werkmanafgevaardigde Basly Het eenta gedeelte van diens voorstal om nl eene enquête in to stellen naar da ooriaken der werkstaking in Pasde Calais werd mat 401 tegen 131 atammau verworpen Het tweede gedeelte van zijn voorstel betreSinde ean algemeen onderzoek nnar den arbeid in de mgnen wenl verworpen met 366 tegen 166 stammen De socialist Ooblet kondigde aan dat hg Zaterdag een voorstel zal indienen om wijziging te brengen in do regeling van den arbeid in de mijnen Do Parijacbo Temps behelst een artikel ter bastrgding van bet iu veracheideao buitenlandsehe bladen geopperde denkbeeld om tot eene internationale overeenstemming ipet de regeeringen te komen tot het nemen van maatregelen tac bestraffing en zoo mogelgk ter voorkoming van de aaarpbistiacbe aanatagen Wg zijn gewis niet verdacht achrpt het blad ven zachtmoedigheid ot van meewarigheid jegens de anarchisten die de maatschappelijke orde verstoion Doch wg meonen dat men op den verkeerden weg ia als men door aonige diplomatieke onderhandeling voortaan waarborgen zoekt tegen de anarchie Indien het inderdaad goed is dat alle staten zich moreel solidair achten tegenover een gevaar van ditn aard indien bet vaststaat dat allen republikeinen en monarcbalen gelgkoljik bedreigd worden door de factie het staat niet minder vast dat elke regeering dr maatregelen ter bestraffing of ter voorkoming moet nemen die het beat overeenkomen met de bijzondere zedeu van haar land gelgk ook het geval is met de algemeene bepalingen omtrent bet openbaar recht De minister C asimir Perier heeft die uoodzakeiykheid dan ook good begrepen toen hg Maandag in nitatokende bewoordingen verklaarde dat de republiek mat noodig had eenige barer tradition vaarwel te zeggen om bot nieuwe kwaad te keer te gain Men zou b v niet bogrgpen waarom Frankrijk zgn stelfol van gemeen recht zou moeten laten varen om zicb te plooien naar de uit onderiog8wett n die in andero landen gebruikelijk zjjn En ook als alle regeeringen een gemeenschappelijk doel beoogen dan volgt er volstrekt niet uit dat zg het kunnen en moeten doen door dezelfde middelen Dit artikel heeft wol wat dan schgn van officieus te wezen Nog is het ministerie in Italië niet tot stand gekomen De grootste zwarigheid bestaat in het vinden van een minister van oorlog bereid zich te schikken in de noodaakelykbeid om te bezuinigen De heer Criapt heeft onder anderen aangeklopt bg generaal Primerano maar deze heeft voorwaarden gesteld die gelijk staan met eene weigering Hy heeft namelijk eene verhooging der bogrooting van oorlog gevraagd 25 millioen althans 15 millioen meer Met andere genoiaals wien Criapi deporbefeuilla heeft aangeboden is hy evenmin gereed gekpmen De oVgsté gebeurtenissen lo Servië hebben groote ongerustheid gewekt bg de ouders van den jongen koning In zgn bezorgdheid over den gang van zaken heeft de ex koning Milan ecu brief geschreven aan zgne gewezen gemalin Natalie en deze heeft naar aanleiding daarvan dadeiyk stappen gedaan bg bet Russische hof om haren zoon indien het in Servië tot een ernstigen atrgd met de radicale partg mocht komen den steun van Rusland te verzekeren Op dat verzoek moet Natalie uit St Petersburg reeds een bevredigead antwoord gekregen bebben De czariea liet baar door tnsschenkomat van een vertrouwd persoon mededeelon dat zoowel zg ala de keizer den jongen koning oprechte vriendachap toedragen en dat Alexander III zgne Servischen naamgenoot niet in den steek zou laten Wat daaronder te verstaan is kan hot best worden opgemaakt uit de woorden die de exkoning Milan onlangs in het Café Anglais te Pargs moot bebben gesproken Tot eenige zgner vrienden leide Milan dat naar zgn meening de toestanden in Servië tot een catastrophe zouden leiden doch dat zgn zoon Goddank voor allo gevallen geborgen was Hg behoefde niet tot bet uiterato t wachten Zoolang het kon hg in Belgrado hlgven maar zoodra er gevaar dreigde kon hy heengaan en de Serviërs aan hun lot overlaten De czar zgn peter zou hem wel beschermen Eu een goed Russisch garde officier was er toch altoos nog boter aan toe dan een exkoning van Sorrië Dere woorden zonden hot vermoeden wettigen dat Milan zooala men dat kotwog piMgt te zeggen weer leelgk aan den grond zit Het aantal aUten baboorenie tot de Uuia der V S van N Amerika ia weder met ééa vermeerderd en dus van 44 tot 45 gestegen De Kamer van Afgevaardigden te Washington heeft nl bet wetsontwerp aaugenomeu waarbg het gebied of territorium Utah als I staat bg de Unie wordt opgenomen Het aantal gebieden bedraagt thans nog 3 name lijk Arizona NIeuw Mexico en Oklahoma VER6ADKRIN6VANDEN6ENEENTSIUID Vrgdag 15 December Voorzitter Ur A A van Bergen IJsendoorn Tegenwoordig zgn de hh Nootboven vaa Goor Fortngn Droogleever Jager van Veen van Vreumingen van der Post Dercksen Koning Prince Hoogenboom Hoefhamer en Straver Afwezig de hh Steens Zyuen van Iterson van der Garden en Ondyk De Voorzitter deelde mode dat de hli Steens Zgnen en vau Iteraon hadilen kennia gegOTou verhinderd waren tegenwoordig te zgn de eerste wegens oiigeeteldbeid De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd Door den Voorzitter werd medegedeeld dat bg Kon Besluit van 17 Nov contiuuatie was verleend tot beffing van voergeld aan het pontje over de Kattenaiugel tut 31 December 18 6 Asogenoroen voor kenni geviug Dat door Ged Staten was goedgekeurd de gemeeote begrooting voor 1894 de uitgifte van gerioteerde grond en de ouderbaudsche verkoop vau boomen aan Rnwiel te AarlandiTveen Aaugenotneii voor keuniageving Ingekomen waren Missives van verschillende Oommisaies lo zendende aanbeielingen tot v9orziening in de vacatures ontstaande door periodieke aftreding Aanbevolen worden voor Regent der beide Gastbuizen de hoeren J P M ÏEMMINCK aflr lid en C W VAK UB VELDE Voor de vacature ontstaan door het vertrek vaa den hfer Knaap de beeren O PRINCE en D HOOGEMDIJK Itegeotes VAU bet Gasthuis Mevr v N BEUGEN IJZENUOORN KvKKINK BüS lRHS aftr eu Mevr IJSSEL us SOHEPPER Bussbmakbr Regent van bet Weeshuis vacature Knaap de heeren A ï s REEDT DOBTLAND I en j bueeb aart U Begsntea tan het Weeshuia Mevr da W l P v ESSEN Koii awiju aftr 1 en Mevr J l FORTÜIJN DROOGLEEVER VAN Gl M KN Regentes van het Bestodeliogeuhuis Mevr F KROMHOüT Jonxkr aftr Mevr T J BEEKBNKAMP KAaaaMA Lid der Commissie voor Hooger Ondurwga de heeren Mr a J VA HEUSÜE aftr lid Mr C A CAU Lid der Commissie Middelbaar Onderwgs de heeren J W MOLIJN attr lid en D A C GEITEL Libryemeester de heeren N SCHBLTEMA aftr lid en Dr H IJ8SEL m SCHEPPER Lid voor het Moseum Jvan Oudheden de beeren Dr F H G TAN ITERSON aflr lid en Dr L A KESPER Lid der Commissie voor de Volksgaarkenken de beeren H W G KONING aftr lid en J M NOOTHOVEN van GOOR Lid Cominiasie voor Me Zweminrichtiog deheeren f F C W ADELS aftr lid en Mr W J FORTÜIJN DROOGLEEVER Jr Ter visie en heooemiog in eene volgoode vergadering 2 Eene missive van de Cominivsie voorde StadsMuziekschool kennisgevende dat hetopenbaar examen wegens de vele zieken nietzal doorgaan Aangenomen voor kennisgeving Eene missive va hh LihryemMstor inzendende de relrening Ter visie Missive van do Commissie over de Bankvau loeoing een dubbele nominatie voor Kassiar ioiandende waarop geplaatst zgn G VAS ZüTPHEN en J VERMEIJ Ter visie on benoomiog in eene volgende vergadering 5 Het suppletoir kohier der plaatsolgkebaUating op het inkomen over 1893 Ter visie 6 tt $ missive van B en W tot wgzi ging ran da verordening op de inTorderiag der plaataelgbe belasting op de inkomsten Ter visie 7 Eene miaiive van B en W een reglement indienende in sake de Commissie vanvoorbereiding der plaataalgka inkomsten belasting Ter visie 8 Sollioitatien naar de betrekking vanKassier aan do Bank van Leening als van C B van Baaren ta Schoonhoven B Heglen B Trieaenberg te Gouda Ter visie 9 Een adres vau de afd Gouda van hetAlg Nederl Werkliedenverbond van Patrimonium van de Timmertiedenvereeniging Zorg voor de Toekomst en de Potteubakltersvereeuiging Steun in ziekte verzoekendevoor de werklieden in dienst der gemeente dus ook aan de gasüibriek een maximnmlooneu miuiranmwerktyd hen te verzekeren ente peusioneeroB Ter visie 10 Een nader adres vau Joh Borst vorzoekeude wegens etftiige oujuiate uitdrnkkingeuhet vorige adres als uiet geschreven te be8C houweu tevens bg dit adres lerzoekande bom welte willen tegemoetkomen of haw als pachterte ontslaan Aangenomen roor kennisgeving Aan de orde Het voorstel tot wgsiging v bet Reglement voor de Htadsmoziekiohool Wordt goedgekeurd De missive van Kerkvoogden der Hervormde ïpineeute alhier betreffende de beschikking over het lokaal waarin de Stads Librgen gevestigd is geneest Hierop ia een rspport vau B en W tot goedkeuring adviaeereuda Na eenige discussie irordt fit goedgekeunl Het adres van de Directie dar Ooudaobe Watarleiding Maatscbappy betrrflanda het aangaan eener geldleeiiing groot 15000 Wordt goedgekeurd Het adres van Job Borst pachter of aannemer der Stadreiuiging betrefCsnde verhooging der aannrmingssom of ontitag van zjjne verbintenis Na eenige disouaaiën waaraan de hh Dercksen Straver Jager Hoogsnboom en de Voorzitter deelnamen wordt het oorstol van H en W om nfwgzeod op bet verzoek te beschikken aangenomen met 10 tegen 3 stemmen die der hh Dercksen Straver en Jager Do benoeniing van ean lid eu een phutavervangend lid in de Cominiasie van aanslag bedoeld bg de Wet van 2 October I89S tot heffiog eener belasting op bedrgis fn andere inkomsten Tut lid wurdt benoemd ds heer F Harmaii Pr met 12 stemmen 1 op de heer J Bouneur eu tot plaatsvervangend lid de haar F T Lafeber met 13 atemmeu Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten INaKSONDIN Mijnhttr dt Ridactnr I ou u ook aan de Goudsche burgerg kunnen mededeelen waar en op welk onr van den dog de R K Volkabond Hitting houdt tot het verstrekkeu van inlichtingen i Het zal toch zeker de bedoeling niet zjjn om slechts éénmaal per week zitting te honden dat zou althani vuor werkeloo en en burgerij b iden mot wenschelgk zgn Het kan toch gebeuren wanneer s Woendags sitting i gehouden dat uien dea Donderdags emand noodig beeft of althans zou kunnen gebruiken Vooral ook met bet oog op het jaargetgde waarin bg gladheid der straten of voor het wegruimen van sneeuw arbeidskrachten noodig z n is bet voor de werkeioozeo van belang dat men bnn tan allen Igde kan ontbieden Indien werkelgk de R K Volksbond maar éénmaal per week zitting houdt zou bei flen niet wengcheiyk zgn om b v bg een winkelier in het centrum der stad aan Igst ta dape neeri n met de namen en oonplaataen van hen die zich bebben opgegeven Mag schrgver dezes dat san deu H K Volksbond in overweging geven H Deo WatergetUden Hoog Laag Hoog Laag Im M 16 Zouil 17 Maaud IB llmvl 18 Wosasd SO Dondsrd 81 Trijd 81 II 0 7 81 11 88 7 04 8 86 18 8 H 87 OJ 1 10 88 1 44 10 0 i 18 10 98 1 48 11 08 8 18 11 18 3 41 li 08 4 08 88 4 84 58 6 1 88 BpringtO 25 Dflo Bon Opg Onderg 1 KBK A M 86 1 47 1 4 18 I Ot i n 18 Dse 05 44 U I IO 4 88 18 8 10 8 4 il 1 48 16 16 8 1 3 48 n 1 1 7 47 l 8 U 8 3