Goudsche Courant, maandag 18 december 1893

SSste JaargwBg i o 0229 Maandag 18 December J893 mimM mium Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitaondering van Zon en Feestdagen J e prijs per dne maanden lé 1 25 franco per post 1 70 A Wonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 reg els k 50 enten iedere regel meer 10 Centen Groote letters wordea berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur det aidd A van OS At £ IZ l Beurs van Amsterdam U DECEUBKB iVor kra alotkoen 88V 98 102 981 7 78 18U ♦ V 98V a V 108 89 81 V 84 104 67 87 Vi 9W 99V 108 601 698 lOOV 86V loov 888V 146 98 108 101 99 61V 1 97 98 169 184 103 7i A 187 V 188 l 597 l 108 ia9V 108 107 I l liib 186 134 77V 6 V 108V 87 lOS 8 98V 8V NiMiUiiiD Crt Nod W 8 dito dilo dilo I dito diu dito SVi Uomi OI l Ooodl 1881 88 4 Itujï Iiwohrg ing 1868 81 fi OoniHl Obi in p pior 1868 dito in zilret 1668 i PoiTDOJiIi Oblig met ticket dito dito 8 Hutuxs Obi Goat Se Sarie 6 dilo Oaiani 1880 4 dito by Bol hi 1889 4 ditobijlio 189VH0 4 dito in goud leOD 1888 8 dito dito dito 1684 S SriH Perpel oliuld 1681 4 Tmtnu Oepr Conf laeo 18 0 4 Geo Inning eerie D Gee leeDia Krie U Suii An Blp Bee r obk 16 i UUICO Obi Buit Soh 18 0 6 Vi n u iL Olil 4 oDbep 1681 AMnilDAM ObligetieD 18 1 S i BoTTtUlM StwI la l e 8l i NiD N Afr HtcdeleT unJ Arendeb Teb H Cortidoolen DeiiMsetecheppI dito Arab Hypotheekb pandbr 4 Oult Hq der Voritonl end i Or llypolheekb pnudbr 4 NederUndiolie bank und Ned ilaodelmutfob dito N W k I eo Hyp b pendbr Eotl Hypolbeekb ptndbr 4 Ulr Hypotbeekb dito 4 OoiTiKit OoitHoog benk und Bmi Hypotheekbank pandb i I Amsuka Equit hypoth paudb 6 48 IVl 187 1S8V 69 69 Vi ISO 108 108 IVe 93 Ualtr 1j i Pr Lien cert 6 f D lloll IJ Spoorir Mg Band Hij lot Bipl r 81 8p aand Ned lud Spoorwegm aand Ned Zuid Arrik Bpm aand 6 dito dtio dilo 18a I dito S IliUi Spoorwl Il6r li A Bobl 8 Zuid Ital Spomtj A II obi S fmin Waracbau Wdunun annd 4 BkltL Gr Huaa 8pvr Mij aanrl C Baltiaolie dito aand Fiatova dito aanJ I lirang Dombr dito aand 6 Konk Ch Azo 8p kap aanih 6 Ijoaowo Bawaal 8p Mg oblig i Orel Vitebak ilito oblig 6 ZgidWoal dito aand 6 dito dito oblig 4 10 6Öy I6 loy Jf 49V 90 94 1 104 80 110 109 68 68 isv iSl 107 107 100 114 in 87 I OS AWIilKA Cent Fao Sp Mq nbl 6 Ohio k North W pr C t aanil dilo dito Win 8t Peter obi 7 Denver U Bio Qr Spm eert r a llluioM Gaolral obi in oud 4 Lotiiav k NMbvilleCert r aand Helieo N 8p Mg leliyp o 6 Miaa fcania 4 pot praf aand N Tork Ontario k Wi il aand dilo Penua Ohio oblig 6 Oregon Citllf lo hvp in goud 6 gt Paul Minn k Manil ubi 7 Uu Fan Hoofdliin oblig t dilo dito Lino Col le hyp O 6 Canada Can South Cert r aand Tm 0 Ball fc Nav le h d o 0 Anulerd Omnibua Hij aand Bottaid Tramireg Meala aand tflD Stad Amaterdam aand 8 Stad Uotlordam aand 8 BiLOU Stad Antworpenl867 1Vi Stad BruiMl 1886 Hon Theiu EUigullr Oeaellioh 4 OoaTlNK SlaaUieeuing 1860 8 K K Ooat B Or 1880S SPAMI 8tad Madrid 3 1866 Nm Ver Bua Hyp Spobl oerl 6 ADVERTENTIBN Tot OBie diep droefheid ovorleed hedan onw geliefd Mowier en Behuvdmooder Mo rouw de Weduwe 0 0 tan DKB GARDEN geboren H W Linn in iJUa oBdardom tan byna 6d jur Tttéringm 12 December 1893 Breda G P TAB o E UARDEN Sth 8 TA dueGARDEN Otudo Oii Haim A K TAX DU ÖAKDE J 10 W E TAN D GA RD BN Brtda Di SiuiLW I C L DROS8AER9 C 0 J DR0S8AER8 TAM DU OaIDM TfUritigm A J t b OARUBN L W C G TAM DB GARDEN Am foort Q öABDBN Gouda Saelporadrok Tan A BaiNiHAH k Zoo BOOTI Oetroawd PiRiE Jacm BotBOTn en HnMA Alma Elizaiith OTuniEDn die mede nameni edenödicbe Fsmilie hnn nen dank betuigen TOor de Tele bewyzen Tan betangitelling bg hnn Hnwelgk onderTOnden Gtuda 15 Deoenber 93 STADS MUZIEKSCHOOL Wegene ongeeteldheid teu Tele leerlingen lal er ClEBiV Openbaar Examen pUata hebben De Secretarie J F C W ADRLS Tegen 1 Februari 1894 wordt in het Vereenigde Wees et ÜEIemoeMmenhxxi ie Gouda QMRkAOD eeoe NAlIJliFFKOllW voor het ONDKIIWIJS op de NAAIKtMRIt Salaris 150 behalre Kolt en Inwoning Zich te adreneeren aan MeTroow de Wed TAN ESSEN geb Colliwiik bg wien nadere intormatiün te bekomen ign A D y E R T E N T 1 E N in alle Binnen en Buitenland ehe Couranten worden dadelgk opgezonden door he AdTettentieBureau Tan A BRINKMAN m a le Gouda Groote Qeldloterij onder Waarborg van bei Gouverneuien van HAMBÜBG DetQ vnu ilen StitHt jegarftm e rd Loterij be Ust uil 110 000 loten waHrsan 68 400 prjjccn on l premte wrtku alle in de kurto igü van eimigtf inaaiideu in ïbvoh op IkacKiur volgutid klflss u tur ii kuren lenletilniif komen In bt t ft hjje l d lraK n alt prgien 10 MilUoea 452 425 Uuk De roolala prlja ia m hot elukkiKitu gc l u N 50Ü0UO ot ca 2850UÜ U 1 Premin M SDO nOO SOd OOO 100 000 7li 000 70 000 66 000 60 000 tS OiiO 6U 000 40 000 80 000 1 Frgs l 1 8 i fIjlend 1 Prijs i 1 Prija a frga k IPrga Prijwin 1 Prija i K Prijzend 6 000 3 0 lO 8 000 1 600 1 000 Il 00 U8 300 6 106 E 3 6 766 1837 83UtU 18991 3 Pnjz iM 16 000 a 10 000 a a ff 800 160 121 100 94 7 40 20 Uu hoohlprü in de uoretii klas ia M 60Ü0O in lie 2de kina 56000 in de 3ile kina 601100 in do 4dr klai 61000 in de Bde klas 70000 mila 6ile kla 7S000 in da 7do klaieïenluoel M 600000 maar lii olk geial M 3J0II00 M 800000 iito ete Pa pr B der loten ia offioioel vaatgesteld Voor do Irekkiog van do late klas bedraaKl deaulre voor een geheel origineel lot 3 K0 ff ff half r ff f 176 ff kvart ff ff 0 9U Wy vertooken bij looaouiling vnn de henti lhuK hot hwlrag in ounianten liaukbillitlon van nlle Europei aohe Und n in poatzeguls of met internationale poataahwnEing bytovopgen e pryi drr loten voor de volgende ktusaen alsook de verdevting der prijauu en dagen der trekking evenaoo als ook alle verdere détails syu uit hel amblelgke plan te len W j lerlandiin ook op veraoek het plan vooruit en in geval hotaelre aan eiio van de aanvragers niet xou oonvenk eren siju wy gaarne bereid de loten voor lie trekking terug te nomen en het bedrag terug te sturen Dlreot na ontvangst van lederen b iteiUng stuurt bet huls Wlndtu ft Co direct aan de bes eller ue origineele loten Het officieoio plan wordt by lederen levering gratis bygevoegd evenaoo wordt lederen beiitter van e o lol de amblelyke trekkingsliisl na elke trokking toegestuurd Ue uitbetaling der prjien gegohiedt prompt volgens het plan onder garantie van de staat Omdat hol onilorgfteeken de baukhuis dageInks van allo kanton eon loor root aaiilal opiirnohteo op loten deier groole gel llolory ontvangt loo wordt venoohl alle opdrae ten voor de aerate trekking loo ap edig mo alyk inlaendon in elk geval voor den 20 December a s Stuurt als U belieft Uwe opdrachten direo en in goed vertrouwen aan bet baokhuis WINBDSJi CO Hamburg Open baa T Onderwijs Ttelaliig tu Leeriiiiga op k TusdiasciMiol De Commiuie Tan Toezicht op het Lager Onderwga alhier maakt hekend dat de InschrUvlng van Leerlingen wier plaatatng men met den Uten FBBB 1894 op boTengenoemde achool Terlangt zalgeBchieden op DONDBROAO den 21iten DECEMBER 1893 dea namiddag ten Tgi nur Voor Terdere biiónderhedeo wordt Tervnen naar de aanplakbiljetten Namena de Commissie De Seceretari J H VAN DEH VOORT Omda 13 Dec 1893 Fr strekking 20 en 21 Decemb 500 000 Maik lU hoofdpr i iu liet ftoliikkixat gevtl biedt de nieuwste g oote Oeldvurloting di door du ïlooffa B Kecrlug van Hamburg KüedKckeurd wn gewaarborifü u De voordeeligB inrichting van brt uteuwo plan beslaat daarin dat in den loop van atecbtt wuimitB muauden in 7 verloli gon vau 110000 loten 66400 prijzen bedragende 10 452 4 5 Mark ter volleilige beslissing zullen komen daarondt r ayo kapitale pryzen van eventueel MMOOftllsrk by uitnemendheid echter 1 priis a H 800 000 1 prijs i M 200 000 1 prüs M 100 000 JpryzeniU 76 000 I prijs ft M 1 prys it M 1 prys M prijs a M prysi n a M I prys n U 6 prij en ft M a prljaen a M 16000 26pnjzenaM lOOOO 66 prijaen i M 6000 106 prnien a M 3000 70 000 66 000 60 000 66 000 50 000 40 000 20 000 263 pryzen il M 2000 OpryzeniM 1600 7 6pryaenlH 1000 1237 pryum i M 600 33950 pryzon a M 148 18991 pryienaM300 800 160 127 100 94 67 40 20 De aanstnandr eerato pryatrekking deier groote door den Stnat gewasrborgilo Qeldverloting is van ambtswege bejiaald plaats le bobben op don 20 Cl 21 ÜKCKyiBKIt e J un koat hiurfoor 1 gohuül orig tnl ileahta M 0 of S 6U l huif n 8 1 80 l kwart IVt po tegeu iasendinK vau bat bedrag m bankpapier of per postwiaiel All Dommisaius worden onmiddullyk mot de groolflto zorgt uldigheid uitgevoerd en i dt r apelor rmlvnngt van oua di met het wnpen van dou StaHt voorziene Origineele Loton lelf in handen BÜ iedere beatidling wordt bet vereiachto offi cieele plan waaruit de funloÉ lipg der prysen op tc verschillDUflt klaHcn aU ook de betrorfende inlfgdi vornciniiu ia grnlis bygevofgd en ior den wij onze Bcnunstigers onHHDguvrnagd na uiku trikking de otfieieelelystoD De uitbclHliiig dor pry en gedcltiodt li uda prompt ondtïr wanrliorg vau deu Stnut en k iD door dir ote toezending of ook nnat vorkioïing der Beluniiliulibenden lu alle grootL re plaat UD Tan NudiHand bewerkstelligd wordt ii Ons debut is aleida door iA geluk b tgupialigd en oai er vele andere aHnneulgkü prij uD hebben wij mecrmaion volgen officie lo bewijzen do eerste Hoofdtreffera vorkregen en onM Begunatigars Eclf uitbetaald o n Mark 260 100 100 000 80 000 60 009 40 000 euï Het ia IP voorzien dal bij dew op den heolitsten groodalag geViBtigde onderuHmiDg lan alle kanten op eent Z er werktAine deelneiuing bepavtd kan worden gerekend men gelievt derhalve wegeua de reeds ophanden nde trekking nlle ordera ten Ri oedi rate rcolitatreuka te zenden ann KAÜFMANJS SIMON Bankers en GeldwisulaArit tt HAMBU O P S Hiermvde dnukeu wy voor het vwuouweii oits tot hiertoia geschonken en dnnr wij bij bet begin der uieuwe verloting ter deelm ming ÏDviteeren tullen wij ook voor hel vervolg bemoeid syn door eeu stipte eu reèele bediening de tevredenhtdd van onut geSerde Begunstigers te Ti rwerven FRANSCHE STOOMVEEVEEIJ Gbeiuisebt en Zwttsersche WasscheriJ Qebraveieerd door Z M den Koning der Belgen II 0 ipcnbelnier Holterdam Specialiteit roor het ttoomeo en verren tu Ue Heereo en Dameekleediugitnkken ook alle aoorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trgpen met nienve patronen geperat Kiraaten Oamitnren Neteldoek Tnllea Kanten Veeren en Alle goedeten kannen in elkander blgren en warden ontohadelgk voorde gesondheid beiverkt Goederen kannen in i dagen a eleverd worden AOKNT voor Oonda en Omitreken VAN OS Z Kleiweg A No 73 Openbare Vrijvillige Verkooping TI Waddinxveen De NoUria Ur I HOLENAAR i Wad dituneen ui ten vertoeke van ign ambtgenoot den NoUrie J BOS J Ai te Vreeland all gemaohtigde der beneficiaire ertgenamen van JACOB VAX ROOIJBN en Ecbtgenoote beiden te Wttddinxveen overleden pnbliek verkoopen Dennbür 1893 § 5 A ten 11 ure voormiddage bg DB BUITGS de tot gemelden boedel behoorende ONROERENDE GOEDEREH ADivene WOONHUIZEN met EKVKN en OBO ND TIMMEKMANSWEBK PLAATS PAKHUIS eni Urn gelegen aan de SoardkaAe binnen WiuliUnxveen benevens een WOONHUIS c aan de Zuidkiide aldaar Betaaldag 1 februari 1S94 Alle information ign te vetfltrggen ten kan tore van genoemde Notarissen Bneder in biljetten Opeabare Vrijwillige Verkooping n WADDINXVEEN ten verzoeke van den Heer KORS via Diut 22 TORBEN J DicKiiiiR m ten 11 ore voorm bg Oi Burria n i Brng van Ten Eerste Het WOONHUIS c a geteekend D 2M It 257 met ERF en ÜROND aan de Zaidkndete WaddiiKtveen kadaetraal groot ö ArenlOCeo tiaren Ten Tweede De Overdekte Houten tHIJN SCHUlT genaamd 0p Hoop van Zegen grooi 98 Tonnen tfaana liggende voor de Houtnaagmoleti in de rivier de Gouwe aau de Zaidkade te Waddiiïjneen Breeder in billettan Nadere informatien bg den Eigenaar en Itataris MOLENAAR te WaddinxMe Dordrecht STEEDS VOOHBADIG Coperw Balken ber en beb Pitcb Pine Balken en rimn Delen Oregon Pine Balken en Delen geneb en gepl Delen Plaathout Ellens Jnifera Kolders Sparren enz en ia LAOB PBIJZBN MM Stollwerek 8 Hart Cacao Hdogjle e il A bssgsts leebreailaisliaKa H CACAr Voordsaligl Hart Oaoao la lUnata Poadar aoao la bart voim npand Spoediga oploabaarliaid 4 na ear ddidcvsa smaak atanla talütaaailikaU 4ia traaka lnbllkksatneeai2SCaea lwtM3 45eeat i CteM tart = l S Mt I k r Cim 7 rkr gbsarmH H 0aala in ukaaakksra ena Bngma EipadiMa Julilia K ttmUodt Amaterdam Kalrantraat lül BINNENLAND GOUDA 16 December 1893 By kon besInU it met ingang van 1 Jan rerplaatst do controleur der dir beloatingen ïnToerrechten en accyncdn van Hellevoetalais naar Oouda ile heer M Blonker Heruey Voortt ign benoemd tot controlenr te Alfen de heer B Formgne en te Dokkum de heer J J W Veldhorat adj controleurs Zooall OBW lezers weten is il Donderdag door oaxeo afgevaaidigde ia Ae Tweede Kamer het autisidie der hoogere burgefschool ter sprake gebracht Wegens het locaal belang dersaak nemen wg nit de handelingen bet gesprokene ver De beer Valette zeide Naar aanleiding van onderari lis wenich ik eren de aandacht der Kamer hierop te vesten dat zooals in het Voorloopig Versli wordt medegedeeld ia nrschillende afdeelingen de biliykheid werd ingezien van het wegnemen van het subsidie dat thans door de gemeente verstrekt wordt aan de Rgks hoogere burgorschool te Gouds Niett nstaande in alle afdeelingen stemmen opgingen om dat subsidie w te nemen en niettegeDstaande door mg werd aangetoond in een artikeltje dat ik de eer had inatdrukaan de leden der Kamer toe te zenden dat er alleszins reden daarvoor bestond heeft de Minister van Binneulandsuhe Zaken gemeend dot op dit oogeublik de tgd daartoe oog niet gekomen was De Minister wgsl er in een zeer kort antwoord in zgne Memorie op dat vooralsnog de tgd daartoe nog niet is aangebroken omdat hg wetswgziging vooraf wenscht te doen gaan Maar juist deze reden heeft mgne bevreemding ten zeerste gewekt Met den besten wil toch heb ik niet kunnen nagaan wat eigeoIgk het w nemun van eeb dergetgk subsidie eene abnormaliteit op het gebied van bet schoolwezen te maken soa hebben met wetswgziging Wanneer ik beweerde dat het toekennen van een gemeentelgk snbsidie aan eene Rgka hoogere burgerschool t en de wet was Eou ik te ver gaan maar in ieder geval durf ik beweren dat ia de wet op het middetbaar oo erwgs geen zweem te vinden is dat eene dergelgke toeiteoning van subsidiea zon aanduiden Kr zgn geene Rgks hoogere burgerseholen aangewezen met enbsidiën van de gemeente En nu evenals in het Fransche bigspel waar gez d wordt dat eene denröf open öf dicht moet zgn zie ik niet hoe het eene Bgks hoogere burgerschool knn zgn wanneer fEViL LETOX e Qelieime Bezoeker A MT M Dmiick Haar niet yoor die wetlcfl m 7 Wel mogoiyk Haa soaden kuanen Iruffen Wat lei kg dat wonderi k Wat won hü daar ineda taggaaf Langsaam on om haar onrust te v bergen Het te s op de sofa neder Koft ali d drukte ae het pakket harlatoobtelyk aan haai bont ala vrende z dat men het haar weer zou ontnemen Ik dank u dat gg gekomen sgt zei se Gij deedt wA myn gevolmachtigde te voorkomefl Uw gevolmachtigde voorkomen P Dat waa waartyk nijo dool niet tenminate als ge daarander verstaat mÜnheer voa Toaner Het bericht van uwe verloving ontving ik eerst hier Had ik het vroeger geweten en tevena dat de heer voa Tonoer to de stad WIS dan bad het m veel moeite bespaard eo soo n b ening teker niet ondervonden Ik had er geen belaag bij en toch speet bet mg dat ge gisteren zoo van mij ocheidet Ik bad mQn bezoek ker uUgeatold daar ik veronderstelde dat talks a niet aangenaam was maar mign pUa waa aan Frans de gelden over te dragen die ik wegaas ngn vertrek du niet langer kan be Ka ward het ew oogeabUk doodstil Uy had gaipiakaa vaa sjja toekomstige woon ze gesubsidieerd wordt door de gemeente Ik zal de Kamer niet lang met dese zaak bezighouden Ik heb hoewel zeer beknopt reeds in het opstel dat ik straks aanhaalde uiteengezet de redenen waarom ik meende dat de tgd wel d elgk waa aangebroken Men zegt wel dat subsidie berust op een contract van de gemeente met het Rgk Dat zal niemaud ontkennen en dat is ook door mg uiet ontkend dat is eene algemeenheid die best uit het Verslag had knunen blgven Wanneer er geen contract bestond spreekt het vanzelf dat alle moeite overbodig ware om van dat contract bevrgd te woi en Maar dat is juist het verzoek dat door de gemeente tot de Minister gericht werd Ten slotte nog dit Iu de Memorie vau Antwoord werd tot nign spgt door den Minister volstrekt niet med edeeld hoe de autoriteiten die bg dergeiyke gelegenheden gowoonIgk geraadpleegd worden denken over het wegnemen van het door mg bedoeld subsidie Van den inspecteur van het middelbaar onderwga bierbg betrokkeu weet ik tot mgn spgt officieel niets maar wel is het mg uit vrij goede bron gebltiken dat Gedeputeerde Staten in dit opzicht een advies hebben uitgebracht dat luidt om dat snbsidie weg te nemen £ d nu hecht ik zeer veel gewicht aan het oordeel van Gedeputeerde Staten en siuds ik de eer beb lid dei r Kamer te zga hecht ik er nc grooter gewictit aan omdat ik gezien heb dat deze Minister een buitengewoon groot gewicht hecht aan het oordeel van Gedeputeerde Staten Onlangs nog 4 October 1893 Handelitigpn bladz 128 zeide de minister Maar tot het wikken en wegen dezer bgzonderj belangen zgn juist de G eputeerde Staten door de wet als deskundige voorlichters der Regeeringaan Tk hoop dat zg erkend zullen worden als du de uudige voorlichters der Begeering ea vei zoek derhalve beleefd aan den Minister aan de Kamer te willen mededeelen hoe die des kundige voorlichters der R eeriag gerapporteerd hebben over het wegnemen van het gemeentelgk subsidie van de hoogere burgerschool te Gouda Mocht blg ken dat bet oordeel van Gedeputeerde Staten zoo gunstig is als ik vermoed KOU het dan niet mogelgk zgn om dergslgk subsidie dat als abnormaliteit op het gebied van het onderwgs erkend wordt weg te nemen De heer Tak van FoortvHet minister van binnanlandschezaken antwoordde hierop Wanneer op dit oogenblik voor het eerst door een gemeentebestuur gelgk indertgd door dat van Gouda werd gevraagd om de driejarige rgki hoogeiu f tlaati b j ging baar dus verlattt O dat deod haar eed en onwillekeurig vroeg sg sioh af Heb fk hem soms ook minder eerlijk bebandeld f Zwijgend stond hg tegenover haar Kg voelde lioe het blcwd van bare wangen week Ug wilde ayn ho4 d nemen n ireggaan maar sijn hart was machtiger dan z n trots Hg deed daarom tenige sohreden en bood baar vriendel k de hand 6Q hadt gisteren galgk Hilda ik durfde u de vrfje beacbikking over uw eigendom niet geven maar er z n oogenblikken waarin men allaon op de ingevingen van ijja hart let Ik hail u moetea vertrouwen maar men dwaalt dikwyis met do beate oogmorken Ik hoop dat deze verklaring voldoende is om als goede vrienden te aohoiden Hilda ik boop dat bet je goed mag gaan en breng mijn hartelgke groeten over aan uw broeder Ik had hom gaarne nog oven gesproken maar mgn reis naar Wernen is reeda vastgesteld Wellioht komt bg me ganw eens opcoeken Ge gaat dus weg vroeg zü en maakte daarbg Eoo a onstuimige beweging dat net pakket van haar whoot viel Het werd baar o zoo week om het hart Hij de oude trouwe vriend ging haar too eensklaps verlaten O het stormde loo in haar binnenate Ja vandaag nog gaf hg haar ten antwoord lerwgl by bet pakket opraapte en op tafel lei Ik heb per telegraaf bericht ontvangen dat spoedige overkomst gewenscht is Aan den eeoen kant is too n baast goed b verlicht bet afoohoid nemen een weinig Wanneer hebt ge het besluit genomen P Oiateren Het was en goede genios dia hat ray jbttrgersohool in eene vgfjarige te veranderen zon liaar zeker door mg niet het voorstel gedaan worden om de kosten vau de uitbreiding diei school voor rekening der gemeente te nemen Oat ia echter eenmaal geschied en dezelfde gedrogslgn werd sedert in andere gevallen gevolgd Totdat opnieuw het getal en de plaatsing der Rgks hoogere burgerscholen kau worden overwogen in de Memorie van Antwoord wordt reeds gemeld dat zolki g dis herziening der wet op het middelbaar onder wgs moet geschieden zal op d zelfde wgie 0ok al is de Miuisterdairmtde persoonigk niet Ingenomen moeten worden voortgegaan De gemeente Gouda heeft zich hg overeen komst tegenover deu Staat varbonden om do kosten te dragen der uitbreiding van de Rgk ioogere burgerschool aldaar tot eene achool met vgfjarigen cursus en zg kan door mg niet van de nakoming van deze verplichting worden ontslagen De geachte afgevaardigde vroeg of omtrent de e z iak allen die door de Regeerm hoord nioesti n worden ook gehoord zgn Pfiet allen zgn gehoord Want wie hier vooruamelgk recht heeft om mede te spreken m e Minister van Financiën De geachte spreker weet immers dat de uitkeering der gemeente Quuda aan het Hgk onder de muldelen tot flekking dezer Staatsb rootiug is opgenomen Wat de meeuiug van Gedeputeerde Staten Itangaat om haar te beoordeelen zouden alk ronden welke Gedeputeerde Staten daanoor aanvoeren dienen te worden nage aAn Ik meen dat biertoe thans geene aanleiding bestaat Maar wei moet ik opmerken dat onder de gronden door dit college omtrent het verzoek om kwgtsch lding der betaling bggehrachl verschillende worden aangevoerd die mg voorkomen tegen grondig onderzoek en nanwge zette overweging met bestand te zgn Ik geloof dat de geachte afgevaardigde met mg za moeten berusten in de handhaving van deu voorloopigen toestand totdat de herziening der wet op het middelbaar ouderwgs wellicht aan de gemeente Gouda eene Ugks hoogen burgerschool met vjjfjarigeu cursus kan geven De heer Valette hernam Het spgt mtj dat de Minister wederom verwgst naar wetswgziging Indien de minister meent dat bg de nieuwe wet op het middelbaar onderwgs ook rgks hoogere burgerscholen in het leven geroepen moeten worden met gemeentelgk subsidie dan zou ik die verwgziug naar de herziening dei wet aanvaard hebbon Nu de Minister zeli weert dat by dergelgken toestand niet goedkeurt althans dien persoonIgk niet in het leven zou geroepen hebben kannen wij niet verwachten dat bij de nieuwe wet rijks hoogere ingaf Slen goede genius I vroeg z Ze hogrcep dat 2g het was die bem voortdreef on bet was of er een steen op bet hart viel Maar ge spranlit toob van etn wonder Hiifr hield sij op s kon uiet verder Ja een wonder herbaalde hg met pen woemoedigen laoh om hare lippen Slechts onder zekere omstandigbedon was het beter geweest te blgven msar een meoscb verandert zoo gauw Neem bgv aan dal ik pbtaeliog rprgierig geworden bon op rgperen loeftgd komt zoo iels bjj maanen meer voor Ge kunt ons dus verlaten P vroeg ze verv tend Oaat gy dan ook oietP was z n wedervraag luuig tüdroefd zog ze bem aan en bet sneeJ haar door de ziot Sidderende vouwde zij hare banden en drukte die tegen de borst O wat beb ik je aangedaan stamelde z Ëo gg egt zoo goed zoo edet om het my niet te laten voeleo Oy beht bet recht tn te verafschuwen en ta haten omdat ik mg als een waanzinnige heb aangesteld Nooit suit go mg zoo iets kunnen vergeven Hilda maak me het afscbeiil niet te zwaar viel by baar in de rede Was ik boos op je dan was ik niet bier naar toe gekomon Nog eeus ik wensch je bet beato Het werd hem nu eobter ook te sterk toch vermande by sioh en vervolgde 2eg me een kort Harteïyk woordje tot afscheid Hy greep hare baoden eu zich zelf niet laager meester drukte by een vurige zoen op haar voorkooU I I II IW burgerscholen met subsidie d or de gfiUMate zullen voorkomen Ik dank den Minister voor afjo aiÜttooind wat betreft zijn overleg met deu MiBistw van FinanoiSOj en hoop dat dit aanleiding zal geven iM het w oemen voa het envet waarop ik zijne aandacht veitigdf Aan den voor het O L leger baatradan 2e lait der infanterie K W van 0elder is twee maanden verlof verleend naar üannover Aan de diaconie der Harv Gem Gonderak is door wgten mej A Smits bg taftainentairf beschikking vermaakt f 2000 vrg vaaeacoeesierecbten welke gift na Koninklgke goedkearing in dankbaarheid aal worden aaoTftanl De Redergkerskamer iHildebrand teBezgAmbacht ga op Dond 14 Dec eaoe mtroerinfirOpgevoerd werden irt de Loods c vaoduviUe de Adsistent Dokter klnohtlpet en xKiespgn en Liefde c bigspel Alles liep seer goed van stapel en het tairgk poUiek fgr i Inide zgoe ingenomenheid te kennen NaaJEloop volgde als gewooolgk een geanimeerd bat De politie te Amiterdam heeft weder d hand gelegd op een jmar flesicheotrekkers dit miibruikioakend van den paam eeaer gV ig bekende firma eene woning in de Vvflnèrdokstraat hadden betrokken en aldaar ondfrBcheioe hoeveelheden papier ten oaine v Gladder Jansen Co hadden dotn beaot o zonder echter te betalen Reeds op den di der vestiging dezer nieuwe firma van nietbetalers wetdeu de beiden firmanten in h ii bedrgf belemmerd waartoe de omstandighaid dat een inspecteur van politie hoh naaste banr man was niet weinig bgdroeg Men melt uit Amsterdam Ëenige groothandelaren in diamant hier n te Antwerpen worden met aanzienljjke ver liezen bedreigd In Mosooo overleed namaIgk dezer dagen zekere Atezanderoff die kort vóór agnen dood groote partgau diamant oit Amsterdam en Antwerpen betrok waarvan éi betaling vanwege de naastbestaandea thaas moeilgkfaeden ondervindt De betrokken handelaren idhier hebben mr G van Tienhoven Jr advocaat en procureur verxoeht als hun gemachtigde de zaak in loco te ondarzoekan en zoo noodig te berichten voor welk doel mr Van Tienhoven reeds naar Moaooa is vertrokken Dat 18 die oude vnendsehap nog wel w a tf all hij Leef gelukkig Hilda ny naakte aanataltep om te gaan maar hy koo maar niet wegkomen een onwetontaanlisve nadit hield htm enig Hilda t Weer boog by bet hoofd tot bsir voorover maai flitmait as bet niet het voorhoofd maar wel de bem torgesLokou mond waarop by en kus drukt Daarna rukte bfj sioh loi bel was of x a hart iülstond en mei de oogon vot tranen soelde by ww Hilda kreeg het hgna op haarzenutren Ze wllfli zijn naam uitroepen maar kon bei aiet Wat wa en baar eensklaps de sobellen van de ocifen gevallen Zg gevoelde nu eerst goed boe innig veel ze van bem bield en nu had ze zich daareohoven te verwgten dal door bare sebulj die sebeiding was veroorzaakt Za was nn alleen geheel atleen Op eens werd ar aan brt venater getikt Was dat werkeiykheid of droom ze verschrok hevig Andermaal werd er getikt en nu zng ly dat k t de nude vrouw uit hot jaoblbuis was Ëeii enkel woordje juffronw bad sy Hilda greep bet pakket en ging naar haar toe Hg laat eggen ui bet oodje dal hy oiat laoget wil wachten ea hot gauw moet hebben Ook myuhaar uw hrord doet zoo erg vreemd bet zou dus wel goed zgn dat ge even kwaamt Ik ga dadsiyk mee In een wip bad ze mantel en hoed gekrafsn en ging OU mse