Goudsche Courant, maandag 18 december 1893

t AIIp nog resteerende worden tot SPOTPRIJZEN Opgeruimd Wlnlerdlenst 1893 94 0l D4 i S0TTKKDAll Aangevangen 1 October TUd ui Greenwich Directe Spoorwegverbinding met GOUDA ROTTÏSDAM 9 0 8 48 4 90 10 17 10 97 10 84 10 41 10 47 1 0 8 18 6 11 6 9 6 85 9 48 3 10 4 08 DEH HaAO eOUUA iHagg 6 48 7 907 439 98 9 4610 1411 8819 16 1 88 9 16 9 46 3 43 4 16 4 49 6 91 7 8 08 Goud 7 80 4 l 0 9 87 10 49 19 11 19 91 l OlT 87 8 4 46 97 9 7 13 8 86 9 97 10 4 11 11 11 80 Voorb 64 10 90 1 44 4 48 7 06 N d L d 9 1 49 7 11 Z Zegw 08 10 89 1 8 7 90 9 41 Bl Kr 6 14 9 04 7 96 Z t H 6 19 10 41 9 0 6 0i 7 31 9 4 Omd 6 80 7 0 13 9 68 10 1610 8 19 0819 4 9 90 9 4 9 1 4 19 4 48 90 61 7 49 36 10 09 D T 11 C B T ODD Ulmht 6 33 7 60 9 8 11 34 19 08 19 60 3 10 8 69 4 43 6 36 7 49 f 8 0 8 0 10 07 10 64 Humelail 6 47 8 03 10 09 19 1 3 94 4 06 4 66 i 9 04 Woerd 6 68 6 10 10 16 19 96 4 19 1010 98 Ui dmter7 07 6 1 10 84 19 49 4 94 r 9 19 HÜa 8 19 9 18 9 8410 07 11 97 19 4119 1 1 49 1 7 4 9 9 6 6 41 7 48 S lO K 11 16 11 4019 eOI DA UTBICHT Oondt 6 40 7 6 8 09 8 91 10 19 10 6 19 48 8 83 8 18 16 4 47 93 6 01 7 4 8 38 10 08 Oudev 6 0 6 4 11 09 9 87 37 7 69 10 99 Woaidn 6 67 7 018 11 8 40 11 16 8 44 04 44 6 17 8 06 10 98 j Uiraidm 6 04 7 08 8 46 11 88 9 1 10 60 8 13 10 34 TJImillt 6 18 7 98 8 88 S 41 9 10 1 11 46 1 90 3 08 3 60 4 48 6 99 6 91 6 36 8 98 9 10 10 9 nOUDA AH8TEIDAM G lld 6 40 8 91 10 06 10 6 19 11 9 1 4 47 6 93 7 4 10 08 AaiUtdui Wp 7 69 9 10 10 6 19 19 1 3 40 1 46 6 86 9 37 11 10 iUttaidu ai I U 9 96 11 10 19 84 1 19 6 0 9 7 11 98 Ooidl 7 90 8 88 9 34 10 87 19 06 19 1 99 8 0 4 37 6 80 7 Ö8 8 90 AHITItDA H S O U D A Anutcidamas 7 40 11 10 11 97 9 40 4 10 AKitttdtnWp 10 11 9 11 4 9 19 4 9 Omdt 7Je 9 99 10 44 19 16 19 9 09 90 Btaten Genenuü Twxbdi ahib Zitting ran Vrfldag 15 Dec 1893 De beraadslaging orer hooidttak VI Mariae werd Toort ezat Om te Toldoen eau de beswaren Tan de beeren Guyot en Goedkoop die ongaaroe zagen dat Tan den chef der opnemingeD by de bydographie een burgerambtenaar werd gemaakt uam de Minieter de deebetreffepde w ziging terng Hefr t oeiiyk traagatul der liandewerf te Ameterlani werd behandeld door de heeren Heldt en Travaglino Men beeft daar niet altgd werk zoodat lomi werklieden In den win ter weggezonden moeten worden hetgeen wel bard is maar met het oog op e landt financiën onvermydelgk De heer Heldt nu meende dat de Kbuld lag aan den hoofdingenieur die itelieUoos en onbilljjk U werk gant b i gebruikte daarbö tamelijk harde woorden waari en de Min protesteerde De regeering heeft hi Toor den werkman maar moet zich aan K n bodget houden zeker ren hoogst moeiiyk rraagsink om ieder te voldoen Nader onderzoek werd toegezegd Bii Marine ziet men gewoonlgk het verichijnael dat de Kamer meer hecht aau het oordeel der Bpecialiteiten onder de leden dan aau dftt ran den mtniater Zoo ook ru De miaitter leed een paar maten een echec omdat de kamermarine andera dacht dan hy De roorgenomen reorganisatie van het korp Mariniers viel met 5G tegen 19 stemmen op vooratel ran da commissie van Rapporteurs toegelicht door de heeren Ouyot BchimmelpeiinÏDck en van Viymen Éveszoo werden de rtranderingen in e opleiding der machinisten by amendemebt Onyot c n afgekeurd met 54 tegen 21 stemmen Alles blyft dus y het oude fep aanzien ran bet loodswezen kwam men niet rerder dan een aanbeveling aan den Minister door hem aanvaard om de zaak in nader onderzoek te hoaden Tegenover de door den Minister uitgeipr ken overtuiging dat men nut tot het gebruik van stoomschepen moet oveigaan verdedigd de heer Plata het tegenovergesteld denkbeeld dOch het bleek niet dat dit by de meerderheid op bgval kan rekenen Ook het vraagstuk der verlaging van de loodsgelden werd voor oplossing blykbaar nog niet ri p geacht Dé begrooting werd zonder stemming goedgekenrd In de eerste dagen van het volgend jaar zal by de uitgevers J van der Endt Zoon te Maasslois een nieuw vakhWl verscbynen dat vhn groot belang belooft te worden voor allen die met scheepvaart en handel in relatie stnan Het zal tot titel voeren kNeptnnns i WekeIgks overzicht van het belangrykste op hel gebied van scheepvaart en handel Vakblad voor Gezagvoerders Stuurlieden Machinisten Reeders Cargadoors Handelaars enz en onder redactie staan van den vroegeren Inspectear der Ned Am Stoomv Mq de beer A J van der Paauw ond Luitenant ter zee thans Directeur van de Maatschappy Sobeepagentour Hoek van Holland t met medewerking ran een groot aantal mannen wier namen op nautisch handelsof machine gebied een goeden klank hebben Men meldt nit ïietjerk Een oppos eud man de ruim GQjarige winkelier Fieter H r d Veen alhier vond Donderdag een rreeseiyk niteinde Terwyi hy bezig was de raderen ran eenen watermolen die flink draaide ran olie te roorzien werd zyn arm door een rad gegrepen waardoor de ongelukkige kwam te vallen zoo dat zgn hoofd mede met het rad in aanraking kwam Dit laatste werd nagenoeg geheel verbrijzeld Afschuweiyk verminkt gaf de ongelukkige toen men hem vond geene tèekencn van lev n meer De dood is ichyDlijk onmiddflliyk ingetreden 8 80 7 81 7 7 B 7 4 7 S5 8 96 8 4 At 8 S 9 05 aoadt llMitdracht Hhawarkerk OiptU KoUvfdui BottaMun 0 imU Nliamrknk Moordneht Ooiiil 7 8 S IO 9 81 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 Uy U 7 49 8 69 Bi Kr 7 47 Z Z w 7 63 9 01 N lL d 8 09 Vootb 8 07 1S 11 10 ll l9 Naar bet Leidsch Dagblad vernoemt heeft zich te Amsterdam eon voortoopig comitiS ge vormd om meij het volgende badaeïxoen te Katwyk aan Zee een nieuw badhdtel te bonwen met terras en winkelgalery Dit comité heeft daarvoor aangekocht lOO OOO M dningrond gelegen tuHchenl Hötel du Rhin en de sluiten te Katwijk j Men zon voornemens t a aan beide zyden vab het op te richten Knrhaos terreinen beschikbaar te stellen voor bet boqwen van woonhQisen en villa s Op bet terr van het nieuw te bonwen Knrhaus zuïleol voor bare badgasten en dagbe ekers muziekaitvoeringeu gegeven worden Te Kgmond ttan Zee is aangespoeld hetiy k van eenen zeeman vermoedetgk afkomstig riui de verongelukte bomeebuit Vrouw Catliarioa 8ch 280 Signalemeut blond nitf riyk gekleed met olierok met 2 haken waterlaarsen rood baaien onderbroek en hemd blauwe hemdrok Op het Mjk is bevonden een knipmwi zonder punt Het vermoeden dat ia de bomschult nog meer lyken zgn wiot hierdoor veld president als kerkvoogd was goederen werd By het college van toezicht op de kerkeiyk goederen in Gjroningeu waren klachten iagekoraeu over bei twheer te Boi sweer Scbrlfte lyke aanvrager om inlichtingen bleven onbeantwoord Twee der commissieleden gingehdaarop persooniyk een onderzoek instellen Dit leidde er t e dut aan P J K die zoowflsecretarisen penningmeesterhet beheer over de kerkelylielontnomen P G C De adresbeWeging tegen de gemeenteverotdenin te Alf n aan den Ryo betreffende ie maatregelen t en stremming der zeer drukke passage over de brug tuMchen bier en Aarlauderveen wfiarvan onlangs melding weed gemaakt schyiit mislokt te zyn Men meldt i it Aarlanderteen dorp E De verwarring lop kerkeiyk geoied schynthiQr geen einde te nemen Nadat de voorganger in de doleereAde kerk alhier eenigen tyd ds J van der Valk afkomstig van de Kamper scbool bad gefungeerd werd door hem ijk nieuwe kerk n pastorie verlaten om eene flfzonderiyke christelyk g reforme rde gemeente te stichten Di gelukte in zouverre dat spoedig weder een nieujw kerkgebouw verrees hetwelk eenige weken geleden door genoemden prp kant werd ingewyd De nieuwe gemreute is echter ook niet voorspoedig daar ds Van der Valk nu reeds i vertrokken is zoodnt men hier twee nieuwe kerken bezit zonder voorgangevs pB oud ver pleegden van Neerbosch wier opsporing door dpu recbter comraissaris tA Arfibem die hen als getuigen in eene strafzaakmoet booren wordt verzocht zyn genaamd Abraham Mortier smid Hendrik en FrederjkVelthuiieu Mkchiel van Dyk waarschynljik matroos by qe koniiikiyke marine GornitBeunk waarsebynlgk zeeman en UastiaanStuurstroot sciboeniuaker l y Men meldt Uit Oude Pekela aan de P G Oi dd U dezer ponder de minste aanleiding het tmen den hoofden der wyzer der ohr ger sohoblrn eenen scbeepsbouwineeHter een paar achteo waurdige ingezetenen gisteren uvond op vrirschillende tydstippen tusschen 6 en 7 uur 6pden openbaren weg onverwachts tot aan li themd toe door de kleeren gesneden Naar menzegt waren do schuldigen beschonken sociaAUdemocraten Zy werden door de marocbauasttsgevangen genomen Omtrent den onlangs plaats gehad hebbenden diefstal in het gesticht Bethel te Zetten de It de heer Ü Pierson thans het navolgende mede 18 68 il 1 1 1 88 18 08 10 46 lO lSt II OS 11 00 11 16 U H 7 7 8 11 08 7 88 18 88 18 88 8 61 7 4 8 07 8 18 10 08 10 11 9 49 9 8 4 67 6 11 6 16 6 99 6 31 6 36 10 11 6 90 Tot heden toe ia er niets met zekerneid Ikkend aangaande den dader Met groote behendigheid is de diefstal gepleegd De diefmc t öf op het gesticht bekend zgn geweest Mzder nauwkeurige aanduiding van anderen hebbeu o it fi iijcii wtiiit i 18 7 00 vn ït op yjin diïel afg oan dat hg geen oogniblik acbyDt geaarzeld te hebben al wat de weg ook alles behalve gebaand De aom uit een schryfbnreau en ntt de bos gMtolen is ruim 350 Daar juist een paar dagen vroeger door de penningmeesteres geld gezonden was doet zich de vraag voor of iemand dit kan geweten hebben maar op die vraag vonden wiJ geen antwoord Ër was een bankbiljetbg van 200 gemerkt RR 2859 Op de hofditede De Snoekheuvel onder Amersfoort is onder atroo verborgen het Igkje van een pasgeboren kind gevonden waarvan de nog geen 16 jarige dochter van J D vermoed wordt te t u bevallen De justitie heeft zich de zaak aangetrokken en door den reshtercommissaria is reeds eeu 40 jarig gehuwd man gehoord die verdacht wordt in deze treurige zaak te zgn betrokken Omtrent de zaak door de Haarlemsehe justitie in de Haarlemmermeer onderzocht meldt men het volgende In de afdeeting Vyf huizen wonen de echtparen Lippens an Koster onder één dak Zondag j I in schemerdonker wierp een der kinderen van Koster een steentje tegen eene ruit bij Lippens terwijl diens vrouw de petroteumlamp Ptond te vullen De vrouw werd daar boos over kwam naar buiten en begon Kosters jongen e ne berisping te geven Ook Koster kwam nu buiten met zyne vrouw en eenen anderen zoon teruyl ook Lip enB zich in het twistgesprek mengde Van woorden kwam het tot daden Eene vechtparty ontstond en op een gegeven oogenblik zakte Lippens bewusteloos ineen De vechtparty was nu opeens geëndigd en Lippens werd te bed gebracht hy had veel bloedverlies doch bleef tot Woensdagochtend zonder geueeskundige hulp Toen deze werd iugproepen was het te laat Bloedverlies bad den man reeds zoodanig verzwakt dat de dood Donderdagochtend volgde De juBtitie was van 2 uur s namiddags tot 10 uur saTondv met haar onderzoek bezig Ër bleek dut Lippens een slag op het hoofd moet hebben gehad met een z g cgriep pen drietands vork waardoor eene hersenspiytiog is ontstaan Het moet echter niet zijn uit te maken of deze wond den dood ten gevolge hpeft gehad daar by een spoediger inroepen vau hulp de dood misschien ware te voorkomen geweest Wie den slag bad toegebracht bleek niet Ët heeft dan ook ge n arrestatie plaats gehad Koster staat ala een zeer oppassend persoon bekend Te Zoeterwoode is de schmt van schipper H Pudding in de Moordbonrtache Watering gezonken De in de schuit slapende schipper kon zich nog juist by tyda redden De politie te Rozendaal heeft aldaar een meisje in arrest genomen en naar Breda overgebracht dat verdacht wordt op een der kan tortjn van de suikerfabrieken eene aanzienlyko som geld te hebben ontvreemd Op de fiiiaiicieele bedenkingen geopperd tegen hek verleenen van de aangevraagde subaidiSn voor stoomtrammen heeft de Minister van Waterstaat o a het volgende geantwoord De Minii ter is van oordeel dat aan zijn voorstel niei een zoo groote uitbreiding van Staatsuitgaven zal verbonden zyn als men schynt te vreezen Immers ligt het in de bedoeling maar bovendien zal niet altijd een derde der kosten vau aanleg als subnidie worden toegekend te weteo niet in het geval de plaataelyke besturen minder bydragen 7 10 1 84 8 8 66 6 03 6 10 6 17 6 96 4 0 4 7 04 6 11 80 7 80 40 o O 11 n A 11 0 18 80 9 80 1 4 1 85 9 09 9 09 9 1 18 08 18 40 Dienovereenkomstig werd voor de by dit artikel genoemde trammen waarvan de geza meniyke aanlegkosten op f2 720 000 zyn geraamd Bubsidieering niet ten bedrage vaneen vol derde of f908 000 maar v n f802 784 vüorjp told Mooht hi t dun iu exceptioiiteli gevallen al eeu noodiaketgk x§a degmuvan een derde der aanlegkosten te ovenchrgdan daa behoefi er nog geen vrees te bestaan voer al te gtoote opdrgving van kosten Ook bet in het Verslag aangehaalde vowbeeld van Frankrgk rechtvaardigt die vrees uiel Aldaar zijn inderdaad aanzieoiyke bedragen voor baurts poorwegen nitgegsveo waarvan echter het overgroote gedeelte tot de hicaalspoorwegen en slechtB een zeer klein gedeelte tot de etgenIgke tramwegen behoort Maar zelfs als men dit in het oog houdt kan men de aanlegkosten der buurtspoorwegen inSFraakrgk uiet andera dan zeor hoog noemen Dit werd erkend in een belangrgk rapport in dit jaar aan de Franscbe Kamer ui ebracht namena eene oom missie belast met het onderzoek van een wetsontwerp tot wgiiging dfr wet van II Juni 1880 op de buurtspoorw en en verklaard doordat aau buurtspoorwegen eiachen gesteld zyn welke alteen bg hoofdspoorweg n te pas komen Hier te lande heeft men zich hiervan over het algemeen weten te onthouden Van sommigt tramwegen bedragen de aanlegkosten niet meer dan f 15 h 116 000 per kilometer Dat de voorgestelde tramwegen geene levensvatbaarheid zouden vertoonen ducht de Minister evenmin en wel omdat de geifesteiyke en gemeentebesturen in de betrokken landstreken ten minste even aanzienlgke bedragen beschikbaar hebben gesteld als uaar het voorstel van den Minister van Stastwege zouden worden verleend De kennis tock van locale toestanden welke onmisbaar is voor het oordeel omtrent de levensvatbaarheid der bedoelde ondernemingen mag veilig hg die besturen worden ondersteld Hetzelfde geldt omtrent de keuze der richting van de tramwegep Dat de plaatseiyke besturen met dia nchting in kennis gesteld subsidiëo hebben toegezegd is voor de K geering eett waarborg dat zg met oordeel is vastgesteld en dat aan bestaande ondernemingen geen concurrentie cal worden aangedaan Inderdaad schgnt bet biltgk nu voor de huufdspoorwegen vele millioenon t a uitgegeven de bewoners van afgelegen streken in de voordeelen der hoofdspoor we en door eene meer directe verbinding m ruimere mate te doen deelen Bovendien zal hei vervoer over de aan te Ipggen tramwegen ook aan de hoofdspoorwegen ten goede komen De te de n aanzien opgedane ervaring wettigt deze verwachting Onlangs werd medegedeeld dat door de justitie te Maastricht de lykscltouwing was bevolen van eenen penoon te Linimel Meerseo die naar werd beweerd was overleden aan de gevolgen van eenen steenworp t en het hoofd Thans verneemt men dat nit het geneeskundig onderzoek zou zgn gebleken dat de dood niet rechtstreeks bet gevolg vau den steenworp is geweest maar moet worden toegeschreven aau verwoarloozing der door dien worp toegebrachte verwonding De influenza heerscht vooral in den Haag In de beide laatste weken stierven daar 13 personen aan die ziekte terwgl van de 103 personen die in de week van 26 November tot 3 December aldaar overleden 43 aan ziekten der ademhalingsorganen zyn gestorven en het sterftecyfer van 24 pCt tot 31 pCt is gestegen De rykspolitie te Roseodaal N Br heeft gisteren avond in de stations wachtkamer aldaar eenen 22 jarigen jongeling in arrest genomen wiens uiterlgk veel overeenkwam met het in den namiddag nit Brussel ontvangen signalement van eeuen penoon die dienzelMen morgen in een hotel aldaar eene moord had gepleegd Heden ochtend zyn de eigenaars vau h t UrusschelBche hotel naar Rozendaal overgeknmen en hebben den moordenaar dadelijk her kend Deze heeft reeds eene volledige bekentenis if e ejïd 8 43 9 40 9 47 9 4 10 1 10 10 11 08 UM 11 41 9 8 9 44 9 K 10 11 08 11 96 4 4 4 6 09 09 1 7 07 8 10 7 17 7 94 7 81 7 87 8 90 8 41 9 99 10 40 11 96 4 1 7 99 47 4 8 7 40 10 0 9 89 M S Bilteilaiiseli Overzicht Da Fnoiehe Kuur heeft de et op de hbriefttie eo het onrechtmatig besit ven ootploftwre eioffea ungenomen met opsteken der handen De vet op rereenigingen Tan misdadigen werd met 464 tegen 39 stemmen aangenomen het krediet no 820 000 fnnct tan beboeTe van de uitbreiding der politie met 445 tegen 43 Znlk een groote meerderheid als de Franaehe regeering Donderdag behaalde hadden weinigen haar toegedacht Het 401 tégen 131 temmen werd het Toorstol der democrateo Terworpen om een onderzoek naar de oorzaken der werkstakiag ia het myobekkeD nn Paa de Calais in te stellen en zelfs het Toorstel eener algemeene enqoete betreflende des mgnarbaid werd met 366 tegen 166 aigaeteoad Niet ontmoedigd zal de radicaalsocialist de oad miaister Goblet Zaterdag nog eens hat minwezen ter sprake brengen Maar de Kamer heeft in de laatste dagen by de be spreking der beide andere voorstellen zoo reel over den arbeid in de myneD te hooren gekregen dat men feitelyk bet onderzoek als reeds afgeloopen mag beschoawen Indien een myn enquête werd ingesteld zouden ook de landboawarbeid en allerlei takken Tan ng erheid weldra met het verzoek om een deigelUk onderzoek aankomen Vermoedelyk heen deie vrees te zamen met den wansch het ministerie een nieuw bewys van vertrouwen te geven de Kamer by de stemming geleid Bovendien ign reeds herhaaldelijk myn euqnêtes ingesteld zoodst de organisatie en het bestuur der mynen en de levensomstandigheden der mjjuwerkers goed bekend zgn dank zjj zeer volledigen statistieken l e werkstaking is mat de volkomen nederlaag jer arbeiders en hunner volksmenners geëindigd maar juist daarom achtten deze laataten zich gedrougen door de massa s achter beu het vuur weer op te rakelen Zond men een parlementaire commissie naar de mynendistrlcten dan zou dit zekerste middel zyn om den nauwelgks geëindigden strijd weder te doen ontbranden De oppositie tegen de door den heer Vw Caprivi b j den Duitsehe n Byksdsg ingediende handelstraktaten is Tolkomen getlagen Zoonis wy reeds mededeelden werd net tractaat met Roemenië waartegen hei Terzet het sterkst was aangenomen inet 189 tegen 165 stemmen Wel was deze stemming nog niet de laatata maar het gebeurt slechts zeer zelden dat bet resultaat eener tweede lezing door eene latere stemming wordt omvergeworpen Daarenboven was by de tweede lezing juist de oppositie zoo goed als voltallig verschenen Donderdag was het Spaansche hsndelstraktaat aan de orde en de conservatieven hernieuwden het eerst bij monde van den heer Yon Manteuffel hunne verwoede aanvallen op den rykskaoselier Bjj de gewone varwi ten dat de heer Caprivi geen flauw begrip had Tan den landbouw en diens belangen voegde bü de bedreiging dat eene nieuwe tegen de regeering gerichte agrarische beweging zou ontstaan De korte inhoud der lange redevoeringen vaQ vele conservatieven was eigeniyk dat eene Duitache regeering geen recht had om voorstellen te doen waarmede de conservatieven zich niet konden vereenigen De rijkskanselier die pas eene audiëntie bg den keizer had gehad en in groot tenue in den Byksdag verscheen antwoordde met zgn gewone kalmte maar met een dnidelykheid die niela te wenschen overiiet Hg gaf toe dat het traktaat met Rusland voor den landbouw nadeelig kon zgn dit sprak vau zelf daar Rusland een graan verbouwende staat was en dnft concesaiSn moest eischen voor ziJn hoofdproduct In eene bestrgding der argumenten van da conservatieven zou hg niet treden daa r de heeren niets nieuws hadden gezegd Ën wat nu de verhouding tusschen de regeering en de conservatieven betreft het was zeker niet conservatief de groote massa tegen de tegeering op te zetten Ovwigens zocht de regeering geen iteun b eene enkele party maar bg de meerderheid des volks zy zou dien steun unnemeu waar zy die vond In dit gefal dus ook van de vrgzinnige partijen de ZuidDnitiche volkspsrly en de sociaaldemocraten Nadat de hoer Von Caprivi nog verklaard had dat in de zaak van den enkelen en den dubbelen standaard geen stappen konden worden gedaan zonder medewerking van Sngaland veriiet hg de zaal De handelstrtctaten met Servië en met Spanje werden Terrolgens met groote meardarheid in tweede leling aangenomen Het Centrum was bg de Terschillende stemmingen vardaald ViMoharij Berioht Ammerslol 15 Dec Van Zaterdag 9 Dec tot aa met Vrijdag It Deo tgn alhier ter markt aangeToard Zalmen prjjs per kUo nn 1 30 tot ƒ 1 50 Kralingen 15 Dee Deze Teak werden ter markt aangCTOerd 261 winterealmen prys 1 25 il 1 70 per 5 ons IHQCBORDBIf DICHTREGELEN Naar eene rederoerlng tab den Volksbond Vereeniging sTegen Drankmisbruik Voor de Afdeeling Rotterdam Tan het Algem Nederl Werkl Verbond door hst 2e Kamerlid den heer Goikan BosoasiDi Qeen spreker die met meer talent ons volk ten spyt aan drauk verwend Men betre les eet voor te lezen Sanhaftig schetst hg elke daail p ls ondergang van volk en stast a n drank zegt hg moest er niet wezen DSedenki eens mannen tis nog tijd Onkunde zede en werkloosheid Slicht o zoo vaak tot groote tonden Cnvangeniasen steeds gevold taxiënde veel door eigen schuld mleept menigeen geheel ten gronde ndien ge mee ten strgd wilt gaan dithoofde van een gufd be taiin a luit tegen drankmisbruik d bg den Volksbond aan C Q J DE KKIJZER Gonweoaar van geboorte 1862 Rotterdam 14 December 1893 Beurs van Amslerdam li UEGKHbKR 88 a 109 Vor kra alolkoera 88V 98 i02Vl as Vi wi 78 il 18 A 64 9 94V 94 WL 10S 5 801 82 24 104 787 77 MV 108 22V 37 9 101 eui 1 615 I 1001 86V 100 982 1 6 108 101 3 i 9 y 31 98 16 8 184 I i 8 l l lOs i 12 1081 107 l l 93 urn 136 133 10 60 94V 104 81 110 109 68 68 18 81 107 108 100 118 1181 97V 106 lOBV VsusauND Oert Jed W S S dito dito iluo 8 dito liLo iliio 3Vi HoKosa Obl Ooudl 1S8I 8S4 Italib InirhrijviiiK 1S62 81 6 OusTENa Obl lupipiiir 1S S 9 dito lil zilver 186S 6 PounOAL Obliii luut ticket It ililo ililo 1 Ri SLiND Oiil Oo 8o 8 rio 8 dito Ooeons 1880 4 ilituby llollii 1889 4 ililo bii llo ie lüS J SO 4 ilitii lil frouH lu u 1888 6 dito dito dilo I88t 5 apANJE Purpel vihulil 1881 4 ToaaaiJ ji pr Coiiï laon 1S90 t Ü8C loeiiuig serie D leo lesuioi aerieC Imokn Rep K v obl m 5 Mbiiüo OIiI Buil Soil ISSÜ VsNSZOZli ülil 4 ontiop 1881 Aksteeo vm Obhjiiilioii 1881 VI KOTTEsDix Slucl loon 1888 Vit N i N Atr lloi lel v iiil Arfodsl fiib My Ortifioiiteii UwiMaHtsohapp dilo Arnh llypotlioükb pandbr 4 Cult Mi di r Voratoul iiaiid a Gr Ilyintbeokb pmidlir 4 Xoderiaiidacho bank aand Mod llaiidelmiataob dito 4 W Il l ao Hjp b pai dbr i Roti Ilypotlieekb psiidbr 4 ütr HTOitheekb dilo 4 ÜoaTEkE Ooet Hong bank loiiid ECSL Uypotlioolbank pniidb i V Ahebika Equit hypoth paudb 6 34 ♦ 8 l IV 60 130 Mail L i Pr Lion oorl S Neb Zuid Ilal Spvrny A H obl 8 Polen Waraohau Weonen aand é Rusi Or Buas Spiv Mij aand 6 Bslliaohe dito sand 71 93 Faatows dito sand 6 Ivsna Uombr dito aaod 6 Kol kCh Azo 8p ksp asnd 6 I OS0W0 8e at 8p Mij oblij 6 Qrel Vitebsk dilo oblig 6 ZhidWeat dilo and 6 dito dilo oblig 4 lO l 84 151 114V AüEaUA Cent l sc Sp Mij obl 6 Chic k North W pr O v aand ditoditoWio SLPotor oW 7 Donver t Kio Gr Spm eert a lllinoia Central obl in goud 4 Louiav il NaihviUoCerl aand Ueiioo N 8p r Mg lehyp o 6 Mias Ksnaaa r 4 pot pref aand N ïork Ontario k Weal aand dito Peniia Ohio oblig Oregon Calif Ie hvp in goud 81 Paul Minu t Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 8 dilo diUi Lino Col Ie byp O 6 Cahaoa Can Soulh Cort r aand VsH O Ballsr h NsT Ie h d o 0 Amateid Omnibna Mjj aand liolterd Trsmwsg Msala aand Ned Stad Anulerdam sand 8 8tsd Kolterdsm aand 8 BtLOU Stad Antwerpen 1887 IVi Stad Bruasol 1886 9 HONO Theïst Begullr Ostelltcb 4 OotTlXR SlaaUleening I860 6 K K Coat B Cr 1880 8 Spahie 3lad Madrid 8 1868 Ned Ver 8 HyP 8p l eert 6 D Watargetildaa Heoff IJUIS Hooft I aag Zond 17 8 86 18 8 43 Maand 18 87 9 02 1 10 9 85 Diaad 19 1 44 10 0 2 IS 10 38 Woanad 90 S 43 11 08 S 13 II 88 DondeBl 91 3 48 r2 08 4 08 33 Vrgd 98 4 84 k9 6 1 86 Zsterd 88 6 27 1 68 6 63 9 18 ringty 35 Dso Zon Opg Indsrf 38A 2 M 4 1 4S 19 1 01 3 08 20 1 90 4 89 13 Uoc 8 06 8 44 81 1 49 8 16 9 8 10 8 46 89 9 31 7 47 25 8 13 3 48 83 3 36V M 7 05 SI 8 13 8 68 Borgsriak Sttiid GEBOREN 15 Dec Pieter ouders A Boot en F Rijnbart OVERLEDEN 14 Dec N W Brutjniks 9 m N A van Maaren 17 m J de Jong 12 m 15 W C van Hofwegon 3 w M van Veen 16 j 7 m GEHUWD 15 Dec P J Bokhoven en H A E Overeijndor ONDERTROUWD W Ames 22 j en K J Hoogendoorn te Nieowerkerk a d IJsel 20 j A Hofman Ie Maassluis 2H j en H T de Vos 23 j Uaattreoht GEBOREN Jacoba ouders A den Hollander en N Markus OVERLEDEN W A Steehouwer 9 m VU t OVERLEDEN B de long 80 Zevenbuiieii GEBOREN Simon ouders G Kals eu J Pook GEHUWD H Vink en B Verlaan D Sol en W v Reenwgk A Veenman en A C Bonweling OVERLEDEN 0 0 Blom 2 ui Hoordrecbt GEBOREN 9 Dec Slimbeth ouders A H van Adrichein en 1 P Lorjé 10 Arie ouders J Overegnder en J F Ëialto OVERLEDEN 10 Doe Janna Myntje van Mullem 7 ra 14 Alida Maria den Balvert 8 ra APVERTENTIfiN Tegen 1 Februari 1894 wordt iu het Vereenigde Wees en lemoeaepiershuis te Gouda GEVRAAGD eene AAIJVFFKOl W voor het ONDEHWIJS Oji tie NAUKIMKII Salaris ISO behalve Kost en Inwoning Zich te adresseeren aan Mevrouw de Wed VAN ESSEN geb Coi i kwun bg wien nadere intormatiën te bekomen zgn Hotel de TWEE STEDEN s iraveiihage worAt gevraagd eene VIjIXHB ratsoeiiJijke Meid tit het behulpzaam zgn in de KEUKEN liefst niet te jeugdig Zonder de stipate getuigen onnondig zich aan te melden Levensgevaarlijk H0E8T van Kinderen Ktwhhuent Zoogeiiaamdc BLAUWE HOKST onmiddellijke afwending van het gevaar en snelle zekere hnlp door de sedert vele jaren bg deze kinderziekten eenig goed bevonden SBnTEII BO ST MIS Alleen echt verkrggbft r in flacoQi van fl 2 die van geeïe flacons van H 1 die van roode en fladons van 65 Cent die Tan wiiie capsulen voorzien zgn waarop nevenstaand fabriekamerk Te Gouda bg F 11 A Wolff Boskoop by 1 fnii BcrKt d Haastrecht bo 1 ü dm Hertog Ondewftter bij F Jüultfr IdrobarK Bodegraven h F Verkloot t u i Hqtiekniup Stolwyk by r G v d Berg Bergarabncht bjj J v H Doot HajHTiwobde by Vfed W Heudnjtti Voor Spotprya uit de hand te Koop een EIREN TRAP goed onderhouden Te bevragen aan het Bureau dezer Couranti W J en Lion Blitz MKUWKNDMK bij ilen üani 241 AMSTERDAM Op WOENSDAG DONDERDAG an VBUDAG te CONSULTBEREN iHarkt IM trouda Counpleeie Ta ndbeelk uudige Inriohting Ch oote Qeldloterij OHifer Waarborg vin hel Gouveroeineiii van HAMBURG Du vnn tien Suat gegarandeerde Ijoter bestaat uit 1 10 000 loien raarfan 56 400 prfjketi on l premie wt l cu alle in da korte t d van ernxfo maaiiilea tii mvun np eikamler vol jpjndi ktaueii ti r sfkuren ri nlvi lt if komen hl het ffelieel c lruf uii alti prijtaii lOHüUoen 452425 Mark De grouUti prgs II IU lit t übikkiKatv geval v M SUOOUOofca 285000 ti 1 Premip V M too noii 9 Prij aM 16 000 1 Prij s J l 11 000 80 a 10 000 l ü 100 000 BS i 6 000 2 PrlJEi iKi 75 000 0 a 8 000 l Priji s 70 000 18 a 8 000 1 Prij il 6S 000 8 ü 1 800 1 l ri i 0 000 788 1 i ooo ll r ji 4 6t OilO 1887 600 8 Prijniiii 60 000 88B50 ü 148 1 Priji i ♦ 0 000 ISBUl ü 800 5 Prijzen u 80 000 800 liO 187 100 84 67 40 80 Do hootrlprijs iu de erntu kla is M BOOOO iD rlü 2de kluR 351300 iy de Büe klia 60000 a dü + dc klat 6BO00 m de de kla 70000 in do 6de klas 7S000 in de 7da klai venttieel M 5000Ü0 maar in elk geval M 300000 M 200000 te etp I e prga der toten ia ofttcieel vaatf steld Voor de trekking van do late klu bedraagt doEolve voor een geheel origineel lot 3 50 Hilf 1 75 H N kwart I R O BO Wij eriockon bq toPiwnding van de liantulliug hut ledrag in oonuiaten bitukbllletien van allu Knrupueaohe Uiidon ui puslzegola of met ifiiBrnntiünale potlaaiiwmiug bgtevoegtio De prija der loten voor de volgoode ktaaaen alsook dü verdeeling der pr sen en dagen der trekking eveuEOo alt o fk Ho verdere détalla ïiJH ti t het ambteHJke ptau te len Wy verEondoM ook op vercoék hat plan vooruit va ïft gifval liotculve aan et n van de aanvri era niet £ 011 coiiveniperen zijn ij gaarne bernd dn loten voor ie trekking terug te nomen en het bedrag tfrug te sturen Direct na ontvangst van isderen bHBtellinff sttiurt het huls Wlndva Co d reot aan de beateller de ongineele loten Hut ofticicelo plan wordt bij ledoron levering gratt bygevoegd eventoo wordt lederen betittcr van ei lot de ambtelijke trakkingaIgat HA olke trekking toogeatuurd l e uitbetaling der prjaen geschiedt prompt volgens het plan onder garantie van de staat Omdat hel ondergeteeken de bankhuia dagelyks van alle kanten eon zeer groul aantal opdrachten op toten dexor groote getdloienj ontvangt zoo wordt verzocht alle opdrachten voor de eerate trekking loo spoedig mogelijk intezohden in elk geval voor den 20 December a s Stuurt all U belieft Uwb opdraohten direct en in gowl vertrouwen aan het lunkhula WIMS CO Hamburg