Goudsche Courant, dinsdag 19 december 1893

aSste JnargaAif Dinsdag 19 December 1893 i Q 6230 Wisbrun Liffmann Magazijn vanMOI r AKTIK ELEN mrnm oohaivt NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst v ii 1 5 regels k 50 Centen iedere i egel meer 10 Centen Groote letters wordea berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentaën t t 1 u u des naidd Zaal Kunstmin Sociëteit O s Genoegen te GOUDA VOOEDEACHTEN door WILLEM van ZUYLEN op VrUdag 22 December Qeheel oorspronkelyk Programma Mie de Klomp ran Ji ras Bennes 2 Ken Idylletja ran J Boontje 3 De dape der historie van E abiëi i Ondrte Wimpie ran Maroelliu Emantt PAUZE 5 Een blok aan t been ran Hosier Paassen 0 Ean onzin speecii ran Willem v Znylen 7 Hgn eigen Kamer ran Henri Dekking Sa Oe landziekige ran Lodewgk Mulder b Ooede morgen ren J Tonrs Aanvang 8 anr Kntr e roor Leden en hnnne Damea O GO Toor Niet Leden 0 99 Plaatsen t bespreken ik 10 ets extra op den dag der nitruering aan het Lokaal ran 10 3 nnr G0UÜ8CHE 2de UITVOERllNG 1893 94 op VRIJDAG ffl DECEMBER 1893 de aronds tu uur in het Lokaal Nnt en Vermaak Oostharen te Oouda DifWtenr de Heer Hut J BUDMAN Solisten de Heeren Mr O B Rotterdam Viool i d H Gonda Tenor Dr J C S T B 0 Gonda Piano Programma FrUblings Begrübniss A Becker Tweede Bonate ronr Piano on Viool J Brahms ychicksalslied J Urahms Suli voor Viool KOREN van Frauok Palestrina en Valerias Zie verder Programma OPExNBARE VriówilUge Verkooping te Ouderkerk a d IJsel in het Koffiehnis van AUIE BROËKE aldaar by Veiling op WOENSDAG den 27 DECEMBER 1898 en biJ Toewöting op WOENSDAG den 3 JANUARI 1894 telkens des voorraiddags te 10 nren ten overstaan van den Notaris Willem Jacobus llroogleerer Forluijn gevestigd te Rotterdam van 5 Hectaren 12 Aren 94 Centiaren II UI uii iiuuiuxmi We f en Walering tn den Polder de Nesse te Oudtritrk aan dtn IJuU In E peroeelen breeder bg billetten msohreren Voor aanw zing der peroeelen wende menlieh tot ten eigenaar JAN VERBOOM At te Oudirkerk aan dm IJul en voor verdereinlichtingen ten kantore van den voornoemdennotaris te Rotterdam aan de Geldersohe kade No 11 ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlantlsehé Couranten worden dadeiyk opgesonden door he AdTertentieBnrean van A BaiNKMAN en ZN te OoHda BIËItBOTTGLAKIJ Korte Tiendeweg D 93 De ondeigeteekende beveelt zioh bg voortduring beleefdeiyk aan voor de LEVERING der Ber te Soort BIEBBH uit de Bronwerj ni GaKBOonoe Valk Van Vollen hoven s llxtra Stout Toor Bloedarnun Maaglgders Zwakken en Kraaovronwen ala meest Versterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door mg steeds belegen afgeleverd Vr mt s r p PRIJ8C0UBANT E VM WUHaAAEDElT M munV VAN ALLE ARTIKKLËK heeft weder plaats ian ons T7 exToo u T 7 d Iv £sigra zlj3D plaats A 136e il Vrachtgoederen Stoomboot Amsterdam Gouda Dordrecht Middelburg Vlissingen v v Laatste Afvaart in Iüi93 van Amsterdam WOEXSDAGf 20 DECEMBKH Hervüttlng van den Uli nst Ijs voorbebouden van Amsterdam WUE SU G 10 JANUARI Van Middelburg ZOVÜAU 7 JA ÜAKi 1894 De Onderneemster Wel P D de VEIES Magazijn Tan HAITTJOHBEHOEFTEIT Wed A QUA T Gouda roolste Sorleeriögf Kantoorboeken ÏD alle beataaade forttateu en linieeringen LEVERING VAN KANTOORBOEKEN volgens speciale Modellen GROOTE SORTEERING KERST en NIEUWJAARSKAARTEN met HoUandsche Pransche Duitsche en Engelsche Texteu SGEEUmLENSESS SIE ETAIABS ZÜIVERK l ilA SCHK WIJNEN De bekende BORDEAUX A 27 per 48 Fleasohen met aocUns franoo huls geheel Nederland ook per proeffiesoh kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle HERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken Ijn proefflesaohen verkrijgbaar Adres WIJDSTftAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Ueynwit s Eoonekamp Elizter WIETS BEÏEH eTiX KÏ4r eSn Duitsch Thomasphosphaatmeer en Kainiet der Maatschappij tot Verkoop van llnipmestslolfen Dordrecht Alle Leveringen onder Bijkttoenieht dMrl l Jeiices en Schcikindiien Bckr net bnden en lilfpi ledtille KRAEPELIEN HOLM S am Versterkend en Aangenaam van iSmaak Met Bislk gekookt ster aan te koTclea roor acelljksck tkralk tg Uaderen awakke personen en klierscbtige geatellon X t water toebereid is in Is i rn r l nu litlKe ilrsek niutdund bi disrrMe ook roor Boifelnwen en kleine ifiudcren echle KlkeM acao n KraoiieUf A Ilolin ii alom prlrljith i r in Tierkiuite bossen van s KKr f i ïi Kirr a f l Nt t n Kfrr ii f a A voorsten vw Ibl v an Ëliiinet wnaron nevenstaaad Iftliliekaiuerk en de hiudletkeiimif Viui de Fabrt m k f j l jpijf KIUl 1 HI IFN 11 ii l lp KIS Oouda Saelpendnk rsa A Bautavui k Zooc Bericht van Inzet Bg reiling den 14 Deeember 189ddaar Notuis HABLSTKDB te Bergambacht gehouden is A EE BOWKAMONINB met I TU Bedaren LAND ouder Stolwijk en Berke woude in de perceelen bg notitiëu breeder omschreven in bod gebracht rce il 1 2550 2 1000 S S50 4 1200 5 900 a 225 7 1600 8 1200 9 1075 10 825 U 750 12 750 13 800 Hamen f I3 XB De rerhoogiug eu afslag in perceelen en combinatiën bigft bepaald op DONDERDAG 21 DECEMBER 1893 des morgens ton II ure in DË HARMONIE op te Markt te tfouc n Wed M MOL Korte Tlcndewee 1 3 is het goedkoopste adres ran Niettwe parapltiiBn en repaxatie Prijstrekking 20 en 21 Decemb 500 000 Mark hU i K fi priJ8 in Imt KohikkitiSt 0 1 li t Ie iiieutvkte g outu Gelti vu rioting Ah iluur du Hoogt RuK t Ting tM Hainliiirggoedgfkeiint miguwaurliürgc is De voordoelign iiiriohtiitg vun het iiieutvD plan liustHAl danriii dut iii den loiip rsii fl echu vr iDÏgo mimndun in 7 verjotigen van IIUOOO lo ton 56400 prijzeti bedragende 10 462 425 Mark ter volltitliife liustifsini zullen komen daaruutl r sgu kapitale prijzen van eventueel ÖOÜOOO Mark bij ilitneineiillheid ecbter 1 prgi M SOO OOOI l prijs M 200 0001 l prijs ü M 100 000 ïpnizeiiiM 75 000 1 rijs a M 70 000 I piiJB 1 M 5 000 1 prva ii M eO 000 1 prijs n M 511 000 i priJK ukM 50 000 I prys a M 40 000 5prgieiiiM 0 000 SprijuniJM 15000 26prtjninüH 10000 6ft pryzoii a M 5000 10 preien a M 300O i5S prii Mi i M iOOO n prijii ii a M 1500 750 prgutn il M IOOO 13S7 prgsenè M 500 asaso pr jsLn a M 148 ISÏOl prü oüM300 SO0 160 U7 lOO 94 7 40 iO De annstaande eerste prtjstrekkinfr dezer grootj door den Slaat gewaftrliorgdo Goldvorlating is van ambtswege bepaald plaats lebebben op den 20 en 21 DI CËMBI U f X en koat hietTOor 1 gihMl orig lot BlaobU M 6 of 3 OD t huif ff 8 l SO l kwart n M y K M O tegen iazending van het bedrag in bnnkpnpier of per poBtwisBel Allu commissie worden onmiddellgk mot ds grootste zorgFuldigbeitl uitgevoerd en ii dflrspeler ontvangt van ODS do met het wapen van den Staat vooreiene Origincele Loten lelf üi handen By miere bentolüüg wordt het veroiackto ofïtoieele plan waaruit de verdeelirg dar prijteu op de versehillendc klassen aU ook de betreffende inle alden te ferncmen ia gratis bijgo voegd en senden wq aan onio Begunstigers onaangevraagd na elke trekking de offioieete lijsten De iiilbeuling der pryzaa geaehiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toeeending of ook naar varkieaing der BelangkebbeDdeo id alle grootere plaalaeo vao Nedirland beworkstalllgd wortlen Ons dobiut is stetds door het geluk begunstigd en onder ve e andere aar Eieolijke prgaeo hobtten wg meermalen volgeus officiet le bewg n do eerste HoofdtrefTurs verkregen en onie Begunstigers self uitbütaald o a Mark S6U eOO 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is Ie vooni n dai bij dese up den heobtsteu grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepavld kan wonlen gerekend men gelieve derhalve wagens de reeds ophanden synde trekking alle orden ten sp6oüigste reohlstreeks te zenden aan KAÜFMANN SIMON Bankiers en Qeldwisielwrs te HAMBURG P 8 Hiermede danken wy voor het wniouwM ons tot hiertoe geschonken en daar w h het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeren tullen w i ook voor het verrolg b moeid zyn door een stipte en reëele bedie ning de tevredenheid van mze geëerde Begunstigen te Terw f n De Uitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VIJF CENTEN verminderd maar dat was te danken aan een geheel op zioh zelf staand artikel aan art 17 n l dat de vaccinatie voor schoolgaande kinderen verplichtend stelt Zoo is het Al die zorgen en al die last al die geldelijke schi e dat alles wordt geleden voor niets Geen schijn of aohaduw van eenig voordeel dat er tegenover staat Dat er niet reeds lang een storm van verontwaardiging tegen is opgegaan ia alleen een gevolg van het feit dat de wet nooit streng is toegepast Omtrent het wezen der besmetting en de wijze waarop zij tot tand komt ia nog weinig bekend alleen ia men het daarover eens dat ze uitgaat van het zieke individu en indirect van allea wat daarmede in aanraking ia geweest De wet heeft dus den zieke willen isoleeren en door het kenmerk aan de deur ieder in de gelegenheid gesteld de aanraking met hem te vermijden Dat is zeer goed on nuttig maar het middel van waarschuwing is wel wat forsch Het is slechts noodig daar waar men van de straal onmiddellijk in de eenige kamer dus ook in het ziekenvertrek stapt Maar overal elders waar tusschen de ziekenkamer de bron va infeoöe en de straat niimten gelegen zjjn waar de zieke zeker nooit komt en de personen die met hem in aanraking komen alechta zelden is bet zeker zeer overdreven om de menaohen in den waan te brengen dat er onmiddellijk achter de straatdeur groot gevaar voor beametting beataat Eene aanwijzing van de plaata waar werkelijk dat gevaar dreigt in groote gemeensohappelyke woningen dus van de woning van den zieke in ergeren zin en in winkels van het gedeelte van het huis waar de Inder ligt deanooda van de ziekenkamer alleen zou voldoende zijn Er zijn hygiënisten die er gaarne het geheele kenmerk aan zouden geven zoozeer zyn zij van het weinige nut overtuig want men komt ziekenkadiers toch zelden toevallig binnenwandelen wanneer ze er geen prijs op atelden om een andere reden om de krachtige preasie die het uitoefent op de familie om den lijder in het gaathuis te doen verplegen als eenig middel om van de aanpliücking verschoond BesiaetteüSke Ziekten rjS Het is on in de lutete wekeo meermalen voorgekomen dAt wij met bevreemding hoorden spreken over de toepassing Tan de bestaande vret op dé besmettelijke ziekten Men wist gezinnen waar mailen heerschten zonder dat er de vereischte kennisgeving aan de deur stond niet omdat de ouders zelf de zaak verzwegen maar omdat sommige geneeaheeren blgkbaar met de wet de hand liohtten In hoever deze bewering op juiste gronden 8t unt laten wij in t midden een feit is het dat het publiek nooh de geneeskundigen met deze bepaling der wet althans wat mazelen betreft ingenomen zijn en er zioh geregeld n onttrekken Een bewiJB temeer dat wettelijke voorschriften weinig iMten als de atgemeene opinie er tegen is Dat deze toestand niet alleen in onzegemeente bestaat bleek ons uit het Handelsblad van gisteren waarin Dr M W Pynappel een artikel schreef over de werking der bedoelde wet Hat kan wellicht nuttig zijn enkele der besohouwinge i van dezen deskundige onder de aandacht on laiief te brangen i De voorgeachrevene kennisgeving is een bron van groote ellende omdat de jeugd een gedwongen vacantie krijgt in huis lastig zgn en op sti t ongehinderd dn besmetting aan hun speelkameraada mede deelen Het publiek ontduikt dua de wet op alle manieren men haalt geen geneeskundige als er geen direct gevaar is mon laat de schoolgaande kinderen quasi uit logeeren gaan enz Ën staat nu tegenover al dien last eenig voordeel iel te Het antwoord kan kort lijn Ue voordeelen van de wet zijn gelijk nul Hare Tolalagen nutteloosheid ia statistisch vaatgestéld Dr Doz de geneeskundige inspecteur van Noord Holland heeft indertgd en onderzoek ingeateld naar de resultaten en dat medegedeeld op bet eerste Natuuren Oeneeakundig congres in 1887 te Amsterdam gehouden Hij toonde aan dat aedert de invoering van de wet in 1872 van eenigen invloed op mazelen en roodvonk niets te bespeuren waa geweest De diphtheritis was zelfs toegenomen Alleen de sterfte aan pokken was merkbaar FBVILLETOK Be Geheime Bezoeker iSilar iel Di kX M I Bool Ura w door mur hare gedtehtea vana K itMib b j Meinhsrd Hilda boa jo daar eindolijlt Uonk hel haar tegea looa aü ia hal jachlhuia kwam O ik hab too oaai J rarlangd Wat waa dia Wilhelm terwiderd of lierer wat wai aJtn toeaUnd alechter geworden Ooed dat je er sjjt hoorde zg raa uit dan hoek der kamer Ik wil hopen dat allee ia orde ia Ja ik breng eld Ziel ge ik wilt het wel Juiit dal iiitbig en waa een goed leeken Toelt ge a wat betar rroag ie aaa Wilhelm paar ie wUt het trouweni wal iMter Beter O ja tamelgk goed Ik ban eat bee e oe en dan altijd loo n opiiohter en hierbij weet hH op Behöpf dat maakt iemand een beetje aennwaeUif t Ia of we eea paar geleisIaToo sijn die aaa elkaoder geketend hnn aanegn moeten rekken Hwl rhiead Hat 8ehöp er mM een baiging op Öik waa dat ik al weg waa Sü WM aial Hilda koe ik verlang een ander menloh ta wordm Ik hab al eent wal beilaoht Ik ga Toorcwal aeh aaea f iel b liohieU ia da rede en lag dairby net fraatrouwafi aaar tga eohooander niet iaderaea be hoeft mijn plannen te kennen Ik zei u alles uitvoerig lohrijren mater MUu roet ie weer beter on ik gevoel mij opgewekt iü ben nu eoo geiond als een tisch in hot water De oude dokter lal wel nggen dat het van jn dnnkje komt maar ik hab er gSen druppel ran geproefd Die goe le man trok loo n bedenVoliJk gelicht hij was geloof ik bang dat ik too op eens om eeep zoo gaan Maar is het eigenlijk niet een faee e overijld geweest dat we ook hem in vertrouwen hebben genomen Hilda P Dat is myne opinie ook knorde Sehópf Men weet niet waar hy overal loopt Neen merkte iVilhelm op verraad hebben we van dien kant niet te duchten Hiasehien krggi hij eelf nog de kootta op het Igf die goede oude man Dat Joost hem balei Er zwerft hier van allerlei geapuia road Haar stil hoor ik daar wat lei hij an greep den jager bij den arm Is het je hond niet die daar loo aanslaat Ja dat geloof ik wal maar wat geeft het eigenlijk P Nu ga tooh maar eens kijken je kunt nooit weten De jager gehoorzaamde en ging naar buiten Sohópf volgde hem in den grootsten angst tot aan de dear Wie is daar riep de jager barsoh maar daar er geen antwoord volgde riep hy den hond die terstond kwam aangeaprongen Zjn het genilarmenP vroog Sohópf laebt Die louden wel anden optredea Hen knn door den nevel niete ondeisaheiden Trine meende ook dal de geheele weg haar iemand ru gevolgd I Zou ook wat zei de jager terwijl hy tijn echonden ophaalde Ren paar kinderenof eenoude vrouw dia hoat gingen sprokkelen 8oh6pf wiet toeh dea nua over te haba ballen Uyven Bg beamettelyke ziekten toch is snelle isoteering van de lijders in een daartoe bestemde instelling het eenig afdoende middel tot beteugeling der kwaal Wanneer de engere opvatting van de plaats van waaruit gevaar dreigt voor besmetting in de wet knn gehuldigd worden zou daarmede tevens het bezwaar vervallen van de te ver uitgebreide gedwongen vacantie voor de kinderen Want dan zou h t verbod van schoolgaan zich nimmer verder uitstrekken dan tot de kinderen van één gezin en dat zou nog wel te dragen zyn Nu ia het werkelyk al te erg Dat een besmettelijke ziekte kan worden overgebracht Aoov gezonde tussohenpersonen tenzy zy in innig contact met den zieke geweest zyn is nooit waarschijnlgk en velen negeeren de mogeUjkheid geheel Haar het te doen voorkomen alsoi kinderen die zeker nooit met den zieke in aanraking komen gevaar opleveren voor besmetting alloen omdat eene zelfde voordeur toegang tot hun woningen geeft dat ia zoo overdreven zoo hypochonder dat zeker niemand het verdedigen zal Onder de ziekten waarop de wet van toepassing is werden zooals maar al ta bekend ia ook genoemd de mazelen Die zyn de groote steen des aanstoots de grootste bron van alle ellende En juiat van die ziekte is het in confcnao dat geen der bevolen vexatoire maatregelen eenig nnt hebben kan Om de eenvoudige reden dat ze altijd te laat komen daar tyders aan mazelen het meeate gevaar voor besmetting opleveren in het eerste het prodromaal atadium als zy nog vry i ndloopen en men boogatena vermoeden kan dat ze mazelen zullen krygen En ala deze reden nog niet voldoende mocht worden geacht kan men overwegen dat de mazelen een ziekte is in den kinderlyken leeftyd zoo onschuldig in den regel dat velen er een groot gevaar in zien om er de kinderen angatvallig voor te behoeden wetend dat een getroffen worden op rr leeftyd veel ernatiger gevaren met brengt De mazelen uit dt wel luidt de concluaie van dezen dokter Deze ziekte heeft het grootst aantal verzuimde Schooldagen een beetje op waofat te blyven Hy had er liever geeu KOtuigen bg als hy van Hilda tiet geld in ontvangst nam en de vrouw bad van Hilda reeds een wenk ontvangen zioh te verwijderen Dit kleine voorval had Wilhelm minder aangedaan dan lyn luster die zieh aan de tafel vast moest houden Het sebynt zei hü spottend dat het geweten niet bijzonder zuiver is Ik maak mij het meeat over u beangst Werkelijk P iSag liever over het geid dat g oog waard zijt Op zoo n manier heelt uwe zorg nog iets roerendt Ik denk dat ge na genoeg geswetat hebt viel S hopf hem in de rede Als ge wilt dame laat ons dan onze zaak afhau delen Hoe gauwer hoe liever Hilda baalde het pakket voor den dag en lei bet zonder een woord te spreken op tafel Als een gier wilde Sohöpf zich van die buit meester maken maar Wilhelm lei zijn hand op hel pakket Halt I zei hy Un deui troia I Allez passes I De vingers van een goochelaar zyn niet bijzonder geeobikt lot oontroleoren U nam een mos van de tafel en sneed daarmede de touwen door en na het geopend te bobben viel a n oog bet eerst op de afrekening door Meinhard oaderteekeod Zoo bleek als een doek d ed hij een paar suppeo terug Hildal Oy bobt toeh niet riep hy versehriki uil ge hebt tooh Meinhard niet gezegd t Hoe kunt e dat danken I aei zyn zustor tot geitoteUing Ik heb hel geheim mot geen enkel rd vonadeo Daarenboven behoeft ge voor hem aiel Mt te lya hy heeft lyn belrekking bin var voor haar rekening n dat zonder e ni nut Reeds is un ontwerp in de Kamer geweest van Sflvomin Lohman dat die strekking had doch daarbij zou mfttaen d geheele vaccinatie op losse sohroeTen g steld worden en dat was een te hoêge pryi voor de verbetering Wel yn er aog een paar ziekten die desnoods Tto Kt lystje konden verdwgaw BWr diiürTnp is de laat zoo groot niet Ten slotte zegt Dr Pgnappel Sn doctoren wy zyn verplient de w t teh B4haven Wn hebben met de burwi niet te maken dat kunnen wn aao d ao tKleurs overlaten Maar cal ieméNid wsfta ons hard te vallen wanneer wij bakMd met al de zorgen en nadeelen CM vj veroorzaken en in de meeste g valle i t b het absoluut nutteloois van d n nv t overtuigd soms zelfs dikwijls de kenmigeving achterwege laten P Wwpefr wg liever heengaan met het bewustzga 4tt wy zonder iemand te deren aan iiek n en zwakken rust hebben verzaksrd o den winkelier hebben gevrijwaard voor schade die hy moeilgk mis ohi i i bet geheel niet draden kan liever dan mat de magere voldoening dat wy als brave stMtSburg ni gehand ld hebben Dit nu zyn wij met den sohryvwr ni t eens De wet blyft de wet en al i wl het er niet mede eens het is de plieht ven een goed burger daaraan te gehoorzamen Een geneesheer mag op wetswyziging aandringen maar al vaat er de hand mee lichten mag hy niet Wel kunnen wy met hem medegMO ala hg op herziening aandringt en den wensch uit dat eene wet ala deze zoo isgrypend in het practische leven moge worden geconcipieerd niet door booga ambtenaren alleen maar in ernstige aamenwerking met de ambtenaren van lageren rang die het vnlk kennen en de coOMquenties kunnen beoordeeten Het zgn toch de mindere standen die van dergvlpe voorschriften ilen meesten last hebben In alle gevallen moet zy zoo worden dat strenge toepaasing mogeiyk en verzekerd wordt Niets wekt meer demonliseerend op het volksbewuatzyn dan een wet die een waasen neus is wieaeld vet een ie Hetaeo en reist nog ke4e af Oy haat daa gerest lijn Treurig en met eei ondardrakt laohlaa bad deze woorden gespreken Wilhelm ging ly voort mna i werd ly door hem in de rede ge aUn O wat word ik opeens erg moe Hilda geef me gauw een glai wyn geen water De wyn sterkt me dat voel ik Oeef op na I Rr zyn maar zesduizend galden meHtte Sshiipf aao die da gelegenheid te baat had g eens na te teilen Ik kon niet meer by elkander krijgen waa HiUa i verontsobuldigiog Bn allee in papieren op naapi hoor eene dat is niet volgens afspraak vaar had Hilda mot haar weinige finantieele kennis niet aaa gedacht Dat ge my een strik wilt spannen geloof ik wet niet maar bet verandert aaa de zuk ook niets En dat er niet meer geld te krygen was naakt ge ray niet wgs Waar zeadaisend tekrjjgen zyn daar zullen de ontbrekende vierduiiead ook wel op te duiken zyn Ik heb op hot oogenblik over niet meer o besehikken Bah ala gy maar zoekt Ijl verondtrntel dat die som tooh raim IVVfft ia Daarby kan ik niet meer by elkander brengen tonder de opmerksaamheid op one te vealigen Ciy boort bet toch vampier Weea tevreden vermaande Wilhelm Neen lei Sehópf zoo brutaal nofelijk A lea of aieu Ik biyf op bel dorp tot heden afood nvan uar ITorM ttmiti