Goudsche Courant, dinsdag 19 december 1893

19 1 01 A 8 08M 90 1 90 4 89 1 49 6 16 8 31 7 47 8 36V M 7 06 1 Dec 8 10 8 46 6 08 88 86 8 18 3 48 = 9 37 10 SS SI 8 IS 3 68 BINNENLAND OOUDA 18 December 1893 Van de kosielooze inenting en berinantiiiff op gisteren werd gebruik gemaakt door 52 personen Zaten 93 Zond 94 Maand 96 6 97 1 59 6 68 9 18 19 8 44 46 8 10 8 08 4 98 8 89 4 64 SpMngtU as Om Zon Opg Ondarg Onze itadgeaoot de heer G C ran der Want slaagde Zaterdag te VOrareobage Toor Wiskonde E I Hoewel bg Woerden s Mannenkoor aanvankeiyk het voornemen heeft bestaan om te Ondewater eeae uitroeriog t geven is men Tan plan Teranderd en zal daaraan vooralsnog geen gerolg gegeven worden Thans is men tot bet beslnit gekomen om in het laatst ran Januari a 8 eene uitvoering te Woerden te geven ten voordeele van de algemeene armen te dier stede A van OS Az fi 73 73 Beurs van Amsterdam 16 DEOKMBBB De miniator vnn watorstoat handelen nyverheid brengt het volgende tor algemeene kennis Op den 2den Kerstdag zal de verzending van brieven en andere stukken geschieden ala op de werkdagen Op dien dag zullen evenals op den Iston Kerstdag op de postkantoren alle postzaken worden behandeld De postkantoren en de tolegraafkantoren zullen over talgemeen lauger worden opengestold dan op Zondag Alle bgkantoren der posteryen eu der telegraphic zullen gedurende enkele uren geopend zyn Ter bevordering van eene geregelde bezorging der by de jaarwisseling tor post komende stukken wordt wederom de gelegenheid opengesteld om brieven kaartjes en gedrakte nienwjaarawenschen welke men op 1 Jauuari a a Een paar arme tooneelliefhebbers te TiÖis waren op het dak vau een schouwburg aldaar een groot houten gebouw geklommen om door het luik van een ventilator kosteloos het stuk te kunnen aieo Zy kregen ecbter nog vóór het begin der TOorslelling hevigen twist en al vechtende vielen zy door een dakraam heen op hettooneel juist toen het srherm opging Zy wilden hoewel gekneusd door den val opnieuw gaan vechten voor de oogen van het verbaasde publiek Maar men scheidde hen spoedig en bracht hen naar het gasthuis Dfe Koningin Regentes heeft aan de Maatschappy tot opvoeding v n Weezen in het TluiRger in een gift van f 250 doen toekomen Directe SpoorwegverbindlriE met GOUDA Wioterdlenst 1893 94 Aan evaDgeo 1 October TUd vaa Greeowlcli eOODl ROTTEHDAM 18 68 1 84 8 68 1 06 1 98 1 44 4 10 KOTTBHDl M O n D i Qouli Mwirdrwbt Niwmrkwk aii Ua ttoturdam itattHui Capita 6 10 Kienirarkark 6 18 Uoordnclit 6 86 Ooudi 6 89 Woardan Harnalan Ulraahl Owda AmiUrdam Wi AnatHdu Staton Oenoraal Twiroi Kak Zitting van Zaterdag 16 Dec 1893 Naar men verneerfit is de heer Schepel lid der Tweede Kamer voor Appiogedam in zqu tgdetoke kwartier te s Gravenbage dooreeneo auival van beroerte getroffen De toestand wsi heden echter iets verbeterd Onder de kleine wetten die eerst a fedaau werden gaven een tweetal aanleiding tot oppositie De bepr Levy hsd beswaar tegen eeo onteigeningswet voor Amsterdam straat tnascbeu Heerenen Keizersgracht omdat hy meende dat daarby ooteigeoing par zdne werd toegepast hetgeen de Minister betwistte Het ontwerp werd met 55 tegen 14 stemmen aangenomen Onderscheiden leden hadden ook bezwaar tegen een wy iging der Oorlogsbegrooting voor h t loopende jaar waarby de mioistergoedkeoring vroeg voor het overschryden van zyn budget De minister Seyffiirdt erkende de onregelmatigheid zyaer handelwijxe doch bewe rde dat in eeo huinboudiug van 30000 personen alles niet tot op een cent vooruit te berekenen was De meerderheid wenschte aan den minister den indemniteitsbill niet te weigeren niet oowaarschyolyk omdat de gevolgen eener zoodanige weigering in ons StaatHrecht niet geregeld zijn doch van de 73 leden die aan de stemming deeloamea stemden er toch 23 by wyïe van protest tegen Hiertoe behoorden behalve de heeren T Mackay en Beelaerts alle aanwc ige leden der antirevolutionaire party Van 8 tot U December zyn te Rotterdam weder 32 uienwe gevallen van pokken voorgekomen Daarna volgde hoofdstuk VII A Nationale schuld dat zooder debat of stemming werd goedgekeurd Te Woerden is Vrijdag het Ijjk opgehaald n zekeren B die èedert Dinsdagavond vermist werd De ongelukkige werd op een kleinen afstand Tan zyne woning in den Rgn gevonden Men vermoedt dat hy door de duisternis in het water is gevallen De Beer H L Oort predikant te sGraven hage heeft Vrgdag zyn 60 jarige ambtsvervulling herdacht Ruim 45 jaren was de jubilaris in de tesideutie werkzaam en het bleek thans dnidel hoezeer li in die jaren zeer veler achting en vriendflchsp verwierf Een deputatie uit de Her Gem bood hem een fraaie verlaEbeling etsen van Steelink aan met eeo gift in geld Toor de scholen der Ned Herv Gem Namens het Bybelgeoootscbap wenschte Mr O W StAr Numan den jubilaris geluk De predikanten overhandigden den waardigea nestor als feestgave ean uitmuuteud gelykend p rtret van wijlen zynen ambtabroeder eu trouwen vriend Ds Vso Koetsveld Ook deputatiën van de diakenen en ouderHngeii eene commissie van de hootden der vier diaoouiescholen die Ds Oort als voorsitter Tan de schoolcommissie een in kleuren gedrukte feestcantante aanbood en een groot AAutal belangstel lend en kwamen den geachten predikant geluk wenscben Ook aan bloemgescfaenken ontbrak het niet s Avonds werd den kinderen van de scholen der Herv Gem een feestje bereid Over hoofdstuk VII B Financien werden de algemeene beraadslagingen geopend Natnorlyk werd de tegenvaller hy de vermogingnbelaating te berde gebracht de heer Beelaerts rood niets goeds aan de belastingwetten Pierson torwyl de heer Balilmann ook een oudoppo sant meer accyuzeo en andere tarieren aanbeval De hear Siindars wenschte een ryksfaondenbelasting ook om het gevaar der groote honden te bestryden doch uit de iukleeding bleek dat het hem daarmede geen ernst wns De gebreken der peraoneele betaatiogheffing werden door den hner A van Dedem in t licht gM ld waarby ook de heer Tydemao zyne gnfren voegde De heer Gerritsen hield zich Tooral bezig met de muutquaestie doch bet is te voorsien dat de moeilyke vraag daar door niet verder komen zal Nederland kan wel niet anders doen dan de groote lauden en vooral Engeland volgen En inmiddels passeerden nog allerlei ouderwerpen de revue de domtinen die de heer van de Velde zich aautr k de staatahypotheekbank die de beor Zijp wil opncbten de oninbare posten die verschillende iprekers zorg baarden het leges douceurtje dat de heer Smeenge sommige ambtenareu toedenkt wien j het by de Kynspoor overdracht ontgaan h dci ryksadvocaat to Assen wien de heer Beelaerts I den dood heeft gezworen Heden wacbton wy u op dat alles het antwoord des Ministors Te Ondepeketa is een gedeelte der carton briek Erica ingestort Gelukkig zyn dasrbij geen menscheu verwond geraakt doch de materiflele schade is Koodanig dat de fabriek tot na het einde deser maand moi t stilstaan Ëeoige ondernemers die to Amsterdam een omvQugryk badhaii willen stichten gelyk het Haagache hebben der gemeento indien wy wel zyn ingelicht twee tou geboden voor de Heiligenweg gevdugenia ea het daaraan beleodon e oudgymnnsium thans politiebureau Beide gebouwen beslaan met hunne binnenplaatseu eene oppervlakte van ongeveer twee dnizend metor de prys is dus berekend tegen honderd gulden den Q meter Door een der belendende eigenaars aan denHeiligenweg is thans voor eeue strook acbtorZijne pereeelen honderd en vyftig gulden voorden metor geboden H blad In de buurtschap Witveen gem Tiotjerkstoradeel worden den laatston tyd erge bal dadigheden uitgevoerd Ëenige maanden geleden moesten de boomgaarden het ontgelden later werden by onderscheidene bewoners glaxen ingeworpen Onlangs heeft men zelfs de brutaliteit gehad fay eenen landbouwer in to breken kennelyk alleen om vernielzuclit bot te vieren 00 18 18 I U 8 88 r 88 8 48 7 8 8 49 7 4 8 88 7 85 06 11 08 8 40 10 86 11 08 11 08 11 18 11 86 J 8 80 10 Naar mou verneemt zyn echter desen keer de bed ryvers op beetordaad betrapt 9 46 9 61 6 7 96 7 47 8 08 6 18 8 81 6 99 8 86 8 18 10 08 10 11 8 07 aoHD DENH 0 Oouda 7 80 8 40 9 04 9 87 10 49 19 1119 811 011 87 8 66 4 46 l 7 6 69 7 18 8 86 8 87 10 46 11 11 U 10 17 10 97 10 84 10 41 10 47 4 67 6 08 80 1 18 1 18 1 94 1 88 1 88 4 11 8 18 8 88 8 81 6 88 9 68 10 11 Zar U 7 49 8 69 Bl Kr 7 47 Z Zai r 7 6S 9 01 N lI d 8 08 Voorb 8 07 9 18 6 80 11 18 iHlga 8 18 9 18 9 84 10 07 11 97 18 41 19 61 1 48 1 67 4 96 6 96 6 66 8 41 7 48 8 66 10 1611 18 11 4019 OOl Di UTÏlOHT Goliaa 6 86 8 40 7 66 8 09 8 81 10 19 10 66 19 48 8 88 8 18 4 18 4 47 6 83 01 7 46 8 88 10 08 Ouda 6 60 6 64 11 09 8 87 6 87 7 69 10 99 6 67 7 018 11 8 40 11 16 8 44 6 04 6 44 6 17 8 06 l 8 04 7 08 8 46 U S8 8 61 6 1 6 60 8 18 lO 7 88 8 88 8 41 U 61 11 46 1 90 8 08 8 60 4 48 6 8 6 91 8 86 8 88 9 10 l S0UU1 1U8T1RD1 H 8 40 8 81 10 06 10 66 18 11 8 61 4 47 8 88 7 46 l 11 10 11 98 18 19 11 14 Sï 7 69 8 14 10 66 11 10 8 10 J6 8 46 8 40 18 1 I I8 6 86 f 8 87 6 80 9 8T De politie te Chmre rennseni een 4tal inbrekers op hat spooor to zyn die in den nacht van 13 op 14 deser bij den landboawer C to Schalk een partytje botor vet en wyn ootrri eiudden door middel Tan inbraak Te Reek hadden zy denzelfden nacht beproefd in te breken by de boeren J en R welke laatsto hen verjoeg By den boer H gelokton banoe pogingen betor en ontvreemden sg daar weer eenige kilo boter en vet en wal braadewyn Een milirien die lich een vinger heeft afgehakt om ongeschikt voor den dienst to worden verklaard is nadat hy in het hospitaal to Gorinchem was opgenomen daaruit hersteld thans o ergebracht naar Den Haag om zich voor dat feit vour den krygsraad to verantwoorden aan da geftdrMseerden nitgereikt wMiaeht to zien reeds van af den 234tëa Deeofflbar a s ter post bezorgen De bedoelde stokken sollen tor oodarscheiding Tan die waarvan de be tolling op den gewonen tyd moet g chieden behooren voontien to zijn ran een op in het oog vallende wyze over da geheele len van bet adres getrokken kruis en nitorlgk den 31en December to 12 uur s middags tor plaatse van bestemming moeton zyn aangebracht Het publiek wordt oitgenoodtgd om zoowd in lyn eigen behing ala in dat van den dienst van de aangeboden gelegenheid tot vroegere tor postbezorging hg de jaarwistelidg zooveel mogeylk gebruik to maken De heer J van Weydom Ctaterbos heeft to Barneveld voor ruim AO belangstollenden waaronder enkele vrouwen en meisjes eenige aanschouwelyke proeven gegeven met de Diae Churn c eeo melkkarn van ËngeUch fabrikaat waarmede men volgens den heer Clatorbos in Engeland binnen 5 minuton botor kan verkrygeo Hoewel het hier niet zoo vlut ging slaagde de proef uit tokend en verkreeg men van 8 liter room eene goede hoeveelheid prachtige botor De behandeling en inrichtiug van deze karn welke slechts 30 kost is zeer eenvoudig Uit s Gravenfaage komt de tyding dat de heer Eenchenios het tydelyke met het eeowiga heeft verwisseld Ons Pkrlement verliest in hem een zyner meest bekende figuren de antirevülntionaire party een barer voornaamste woordvoerders Na geruimen tyd aan het ziekbed to zyn gekluisterd geweest ia op ruim 85jajigen ouderdom lin Den Haag overleden de heer B S Berenstein oppt rrabyn der Nederlandach Israëlitische gemeento aldaar Na eerst als rabbyn to Amstordam to zyn opgetreden aanvaardde h in Februari 1848 het opperrabinaat by de Nederlandsche Israëlitische gemeento to s Graveohage zoodat hy raim 45 jaar zich mocht wyden aan den dienst der gemeento Geen arbeid was hem to zwaar waar het de vervulling betrof van zyne plichten of waar hy meende dat zyn optreden nuttig kon zyn en met ingenomenheid sloot hy zich aan by andere pogingen om werken van vrede en barmhartigheid aan to vangen Zoo was hy een eer gewaardeerd medestichtor van het laraetitiach Weeshuis het Israëlisch Ziekenhuis en van de Vereeuiging tot beoefening van Joodsohe lettorknode en geBch edenis Man van beschaving en oiitwikkeliug leefde hy ook buiten den kring van zijne betrekkingen als voorganger der gemeente en godsdienstteeraar mede met de maatschappy waarin by verkeerde en vervulden de grooto maatsohappelyke vraagstukken ook zyn hoofd en gemoed Fersoonliik gaf hy het voorbeeld van hulpvaardigheid weldadigheid en hnmaniteit enhet was zyn uoogsto streven anderen daartoe op te wekken By gelegenheid van zyn 40 jarig arabtsfeeat vereerden zyne gemeentooaren hem met eeo geschenk waarvan hy het geldelijk bedrag heeft aangewend voor een naar hem genoemd fonds bestemd roornamelyk om kleederen te verschaffen aan behoeftige schoolkinderen Sedert 1866 heeft de heer Kencbeuius na geruimen tyd in onze orerzeescbe bezittingen in verschillende betrekkingen werkzaam to zyn geweest een ruim aandeel gehad in ons parlementair leven In dat jaar beeft zyne motie tot afkeuring van de onverwachto benoeming van den ministor van koloniën in het mioiitorieHeemskerk den heer P Meyer tot gonveroeorgeneraal de eersto ontbinding der Tweede Kamer ton gevolge gehad In 1868 trad de beer Keucbenios af en werd advocaat en lator weder lid ia den Raad van Indië tot 1879 toen hy voor Gorinchem werd Terkozeu om daarna nog voor Middelburg en Amersfoort een zetol to vervollen In 1888 werd hy mini tor van kolooiSo in het kabinetMackay tot bet votnm der Eersto Kamer in 1890 hem tot aftreden noopto In hetzelfde jaar ktfos Goes hem tot a vaardigde en tot zyn dood bleef hy dat district vertegenwoordigen De plaats die Keuchenius als Kamerlid heeft ingenomen is algemeen bekend Zyne kennis van historie staat en lettorkunde zyue vasthoudendheid aan eenmaal opgevatto meeniugen zijne scherpzinnigheid en zyne scberpto van toon gaven aan zyne redevoeringen bijzonderen stompel vooral daar hy byna nimmer naliet alle onderwerpen door hem tor sprake gebracht in varband te brengen met den godsdienst dien hy tot toetsteen nam en met zyne geloofsidealen Had hy fenmaal een stryd aangebonden dan liet hy dien niet meer varen Zoo zat zyn optreden tegen de openbare school togen den vaccinedwang togen de Grond wetaherzieoingsvoorstollen Tan Kap peyue togen de kiestob l en tegen de Billitouorereenkomfit nog velen in het geheogen zyn gebleven Zyne eersto meest bekende motie is in latore jaren nog door vele andere gevolgd soms van zeer grooton omvang maar waarvan de invloed op het politiek leven uooit door dien van 1866 is overtroffen In zyn maatschappelyk leren nam Kencbeuius gaarne deel aan alle vereenigingen die er naar streefden bet geloof to versterken en zyne hulpvaardigheid en goedhartigheid inden dagelykschen omvang vergoedden de bittorheid die zyn toon in hei openbaar debat kenachetsto De heer Keucheoins werd geboren to Batavia den 21 October 1822 De antirevolntionaire party vereerde hem buitengemeen en zal zyn nagesinohtonia in eere houden In een hoiagezin to Weesperkarspal beeft men dezer dagen een ongewone nacfatolgke ontmoeting gehad Nadat de huiagenooton door het goblafvan den hond herhaaldelyk waren wakker gemaakt besloot het hoofd des gezins zekere W B slniswaobtor aldaar tegen 2 uur op to staan en to onderzoeken of er ook onraad was Hoewel niets bespeurende besloot hy toch op to blyven om mogelyke eenden of fcippendiefstollen to voorkomen 7 10 6 66 6 08 8 10 8 17 8 98 8 88 4 60 4 67 6 04 6 11 6 90 8 40 9 47 9 64 10 1 10 10 11 88 7 50 U 48 9 88 9 44 W 4 90 1 46 1 66 8 08 8 09 9 16 4 46 4 66 6 08 6 09 6 16 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 U 8 10 18 40 19 08 9 48 4 40 6 66 3 10 DIN 4 08 H A e 8 80 1 Haga 1 48 7 80 7 48 9 98 9 4 10 1411 8818 16 1 88 8 16 8 46 8 484 16 4 48 6 91 7 8 06 9 8 10 80 4 48 1 44 1 49 1 68 8 04 8 0 7 08 7 11 7 80 7 8C 7 81 9 41 f 9 64 Toorb 6 64 N dLJ6 69 6 0 10 41 Oouda 6 807 60 8 18 9 68 10 18 10 68 18 03 19 46 9 90 8 46 8 16 4 18 4 43 6 80 6 61 7 49 8 86 10 0 DTBICHTeOODi 8 0 8 60 10 07 10 84 04 10 10 98 r 9 1 8 41 8 88 10 49 4 l t Utraoht 6 83 7 60 9 68 11 84 19 08 18 60 8 10 8 68 4 48 6 88 7 48 Harmalan 6 47 8 08 10 0 18 1 3 84 4 06 4 66 Woardan 63 8 10 10 16 18 88 4 1 üldawalar 7 07 8 1 10 84 18 48 4 84 4 10 08 M7 4 86 7 40 10 0 8 68 la 11 80 Ooadl 7 80 8 88 84 10 87 18 0 18 66 1 88 3 60 4 87 6 80 7 08 8 80 IMSTIIDA H S OUDA Autcidaa OS 7 66 40 11 10 11 87 8 40 4 10 AKitarduaWp 6 6 8 10 8 66 11 88 11 4 8 68 4J8Omda M8 10 44 11 18 18 68 6 88 8 9 Terwgl hg na baiig vu de lochal aan t makan ug hg eensklaps een groot manaparaoon iwuur gealuierd lieh al nenriSnda TÓór hat bad Tan igne noow heen en weer bewegen iata t Bohean wel een kindje op den arm dragende De beide echtgenooten aren hevig ontateld door Am geheimiinniga verachgning en de man waa niet weinig in lijn schik toen hg den ongenooden gaat met een mooi praatje buiten de deur had weten te krggen Later bleek dat men met een krankzinnigete doen had en dat het kindje dat hg bg aichdroeg een strooien popiwai Nws Biltenlaidscb Overzicbt De Belgische minislerg kwamen Vrgdagavond bijeen Beernaerta het hootd na hetKaliiaet waa niet t enwoordig Hg liet zgn ambtgeDooten weten dat bg geenerlei zekerheid had dat de reohteragde ioh zoo rereonigen met het beginael van de proportioneele vertegenwoordiging bg de nieuwe kieswet bepaald Hg zou Dmsdagja a sgn ontslag aanbieden De ministers acheidden zonder eene beslissing te nemen Zg zullen Zaterdag opnieuw vergaderen Met kolossale meerderheden heeft Vrgdag de Franache Kamer de bom ontwerpen aangenomen Men moet uit de stemcgfers opmaken dat de radicalen zich geheel onttrokl en hebben en de oppositie overgelaten aan de socialisten en anarchiaten Tnaschen deze beide soorten wordt thans weinig onderscheid meer gemaakt te Pargs ja indien men te kiezen had wordt de voorkeur gegeven aan de laatsten omdat zg eerlgker zgn in han geloofsbelgdeoia en ook meer hun huid wagen voor hun overtuiging terwijl da socialisten al een vrg hooge mate van ontwikkelng bereikt hebben in het verbergen van hun gevoelens en in het versnellen van den looppas wanneer er ergens gevaar dreigt De Frausche Regeering wil de haar thans verstrekte macht streng handhaven De Ministerraad stelde een circulaire vaat welke oifn de prefecten en de procureur generaal is verzonden waarin dezen wordt gelaat streng de band te honden aan de verbetei3e perswet te zorgen voor de geregelde overlegging van da openbare geachriflen en voor de bgwoning van de openbare vergaderingen door politie mannen ton einde verboden uitdrukkingen te laten vervolgen Hier en daar wordt gezegd dat de thans getroffen maatregelen op den dour niet veel zullen helpen en wanneer de eerste onrust is bedaard het spoedig weer den ouden weg zal opgaan Men had liever gewild dat de Regeering 4 Qk het vergader ngs recht bad beperkt als meer afdoende en meer in bet belang vau de veiligheid van den Staat en de orde onder de burgers Er schijnt in het Ministerie daarvan wel een oogenblik sprake te ïgn geweest maar do premier Casirair Périer weigerde zyn goedkeuring aan elk ontwerp dat op een aitzonderings wet leek Om dezelfde reden moet de Fransche Regeering geweigerd hebben internationale maatregelen tegen de anarchisten of socialisten in overweging te nemen Het voorstel daartoe scbgnt te zijn uitgegaan van Spanje dat in den laatsten tgd veel last heeft gehad van den rooden waanzin Men wil zich nu houden aan bet gebruik der laatste jaren waarbg de politie in de verschillende landen wederkeerig elkander diensten bewgst De niet Fransohe revolntionairen om t even of zij socialist of anarchiat zgn worden nu regelmatig te Pargs gepakt of krijgen aanlegging dat zij binnen zooveel dagen het land tnoeten verlaten Eeo deel van die heeren heeft echter na de bomgeachiedenia uit eigen beweging reeds bet bazenpad gekozen die t meeat op hun kerfstok hadden het eerst De politie zoekt nog altgd naar do meer of mmder medeplichtigen aan Vaillanta werk want men houdt t voor uitgemaakt dat die baitaan hetzg direct hetzg indirect De heer Criapi is gereed gekomen met de BMnenstelling vn het kabinet waarin hg zelf behalve het roorzitterschap van den ministerntfi het departement van binnenlandscbe zaleen zal aanvaarden en de nieuwbeuoemde nünisteiB hebben den eed afgelegd in de handen d a Konings Alleen de minister der schatkist ontbreekt nog De laatate moeilgkheden waarmede de nieuwe minister praaident te kampen h ontstonden door de besliste verkbuing van generaal Ricotti d t voor het behond der 12 legerkorpsen ten minste 10 000 000 lire noodig waren terwgl da minister van financiën Sonnino jnist eeue Terminderiog van het legerontwarp met 10 000 000 lire tot voorwaarde stelde voor elk belastingplan Ook Ferazzi die tot minister der schatkist ion worden benoemd stond op besparingen in het legerbestnnr Het schijnt dat de kosten voor het leger niet verhoogd zullen worden daar Ricotti niet in het ministerie is opgenomen De nienwe minister van financiën Sonnino tevens ad interim c minister van de schatkist ia een Israelietiach bankier hg beeft den naam der nitatekendste financiers van het land te ign De verwachting is hoog gespannen welke Hatiegelen Sonnino zal nemen om in den beaordan toeatond der financiën te voorzien Tot nn toe heeft Sonnino in de Kamer steeda een scherpe critiek geleverd o al de ministers van financiën het oogenblik is nn voor hem uitgelaten en men dient dos af te wachten wat hij in dezen zal nitrichten Het nienwe ministerie wordt door het publiek en de pers gunstig ontvangen In het spionneerings procee tegen de beide Fransche zeeofficieren voor het I k iechtshof e Leipzig hebben beiden ten slotte openIgk erkend hnnne verspiedingsreia naar Dnitachland te hebben ondernomen op laat van den chef van den Franschen generalen stof der marine en doarbg drie voorschriiten uitdrukkelgk te hebben medegekregen nml Ie zg mochten geen pogingen aanwenden om eenen onderdaan van Doitschland om te koopen 2e zij mochten nergens ter plaatse zelf aanteekeningen maken en 3e zg moeaten tvoorzicbtig en behoedzaam te werk gaan Ala reiageld was hun voorloopig fr 4000 medegegeven waarvan het grootste gedeelte besteed is tot betaling van hot Engelsche stoomyacht Insect Op de hoofdvraag of zg de in Dnitachland bgeengebrachte gegevens zouden overleveren aan don Franschen generalen staf antwoordden zg Ja De oudste beklaagde Degony deed voor zich zelven en jgnen makker Daguot het woord ea voerde aan dat zij beiden eervol hadden gediend als Fransche officieren en zoo zg nu geen aanspraak konden doen gelden op eene milde behandeling verzochten zg toch dat hun althans eene onteerende tuchthuisatraf zou warden bespaard Ook hun Duitscho verdediger ondersteunde dit verzoek omdat de aangeklaagden zich niet meester hadden gemaakt vau vreemde geschriften en plannen maar tot eigen waarnemingen zich hadden bepaald en geen eerloos oogmerk hadden Daarom behoorde het Gerechtshof hun slechts vestingstref op te leggen De rgksadvocaten Treplin en Tessendorff voor het Openbaar Ministerie optredende verdedigden daarentegen mot klom het tegenovergestelde standpunt In de laatste 10 jaren voerden zg aan heeft het Rgksgerechtsbof niet minder dau negen verspiedingsprocesaen te behandelen gehad en alle keeran stak de Fransche regeering daarachter Bg 8 vorige processen werden 12 aangeklaagden onder wie ééne vrouw tot tuobthuiastraf veroordeeld en gekomen öm te bewgzen dat hg niet alleen weet te oritiseeren maar ook te handelen Baron Blanc die nu de portefeuille van buitenlandsche zaken heeft begon zgn diplomatieke loopbaan als socretaru van Cnvcnr en is achtereenvolgens gezant te Washington Madrid en Konstantiuopel geweest flat Crispi de keus op hem liet vallen is voor Dnitachland en Oostenrgk een bewijs dat de buitenlandsche politiek van Italië geen verandering zal ondergaan daar baron Blanc een groot voorstander van bet drievoudig verbond is De minister van openbare werken senator Saraoco een vriend van Sonnino is verschillende malen minister geweest i i de kabinetten Depretts en Orispi hg is een der trouwste dienaren van de dynastie Deze beide politici waren ook reeds aangezocht door Zauardelli die van hen de steunpilaren vau zgn ministerie wilde maken maar zg meenden geen deel te mogen maken maar ztj meenden geen deel te mogen nemen aan de combinatie Sarocco verklaarde dat zgns inziens herstel der financiën slechts mogelgk was door een bezuiniging van 40 000 000 lire en nieuwe belastingen tot een bedrag van 100 000 000 lire en daartoe kon Zanardelli niet besluiten Bosselli die nu minister van landbouw is werd op zgn beurt door Zanardelli aangezocht om deel nit te maken van het maar weigerde de portefeuille die hem werd aangeboden Crispi is er echter in gealaagd hem over te balen om de leiding van het departement te aanvaarden De ministers van onderwgs Boccelli en van postergen Ferraris zgn beiden geen onbekenden en hebben in de laatste jaren reeds deel uitgemaakt van verschillende kabinetten De minister van marine admiraal Morini heeft zich reeds naam gemaakt in zgn vak alleen de ministers Gallenda justitie en generaal Mocenni oorlog hebben nog niet van zich doen spreken Wat dezen laataite betreft zou het van belang wezen zgn meening te kennen in hoe ver bëEuinigingen in het departement van oorlog mogelgk zgn hg schijnt zich daarover echter nooit in t openbaar te hebben het gezamenlgk aantal jaren vrgheidstraf welke aan de aangeklaagden werden opgelegd beliep niet minder dan ongeveer 90 Men heeft in den loop der tgdeu leeren inzien hoe Frankrgk door een goed georganiaeerd net van verspiedan geheel DuitschUnd laat doorzoeken In stede van met betaalde individuen heeft men het ditmaal langs eenen geheel nieuwen weg beproef Twee Fransche officieren in werkelgken dienst die gedekt door de Dnitsche wateren hoog geSerde Engelsche vlag de Dnitsche marinegeheimen livjvorscbten zoo iets was te voren nog nooit T toond en jnist daarom behoorde er een kras loorbeeld te worden gesteld opdat de Fransehen dsMelgk zouden leeren inzien dat de Dnitsche havens en kusten geen vrghavens zgn voor Franach spionnage Wat de aangeklaagden ondernamen tben zij hunne ontdekkinganis aanvingen stond hun zelven helder voor oogen want bigkens de bekentenis van Degony zeide bg het afscheid nemen een hunner hooggeplaatate lastgevers de beste raad dien ik ui kan medegeven ia dat ik van uwe nis nieta weet Advocaat Treplin verklaarde o a nog bij vorige verspiedingsprooessen hadden wg te maken met allerlei slag van uienachen Polen Franschen Denen eu helaas ook verloopen Doitschers met dweepzieke lieden en met erbarmelgke scholten die voor een zondaarsloon verraadpleegen Het is ver van mg aan de thans aangeklaagden eerlooze beweegredenen toe te zchrgven maar wg moeten toch ook bedenken dat deze aangeklaagden metvalKhe passen door hunne autoriteiten verschaft onder valsche namen en zich verbergende achter eene valsche vlag zich zelven binnen hebben gesmokkeld Na langdurige beraad laging met gesloten deuren beeft het Rgksgerechtsbof ondanks den aandrang van het Openbaar Ministerie tegenover de aangeklaagden eene zekere mildheid betracht en Degony veroordeeld tot 6 jaren Dagnet tot i jaren vestingstraf in plaats van tuchthnisstraf In de Dnitsche pen welke zich natuurlgk druk bezig houdt met dit proces wordt er de aandacht op gevestigd dat de Fransche wet op spionnage kort en goed de doodstraf voorschrgft als iemand verkleed ouder vaischen naam enz militaire geheimen verspiedt terwgl bg verzachtende omstandigheden en tegenover niot militairen toch nog levenslange dwangarbeid wordt opgelegd Waren dus Duitache offioiere i onder soortgelgke omstaodighedeo in Frankrgk betrapt dan zonden zg waarschgnlgk naar de guillotine gebracht of gefusilleerd worden Voorts brengt men in herinnering hoe vaak reeds Fransche officieren door Duitscho beambten antdekt zgn als verspieders zoo o a voor eenige jaren de bekende generaal Miribol te Maiuz en generaal Fay te Posen Men heeft er zich toon mede tevreden gesteld hun schrik aan te jagen met eenige verhooren en heeft hen daarna stil laten loepen om hun de schande vau een verspiedingeproces te bespareu Thans echter is het uit met bet Duitache geduld Voor zoover op te maken is nit hetgeen thans bekend is geworden hebben nu varoordeelde Franschen aan de Dnitsche Noordzeekust nagegaan welke moeilgkheden het land daar opteverf hoe het gesteld is met de gelegenheid om het nienwe Noord Oostzee kanaal ep te zeilen en verder in de Oostzee eveneens de gesteldheid der geheele knst daarbg in het bgzonder in aanmerking nemende welke rol de Deenache havens zouden kuunen spelen Zoo besnuffelden zg ook Kopenhagen met omgeving terwgl zg zich naar het schgnt ook hebben bevonden in de buurt van Gjedser vlak tegenover bet Duitache Warnemflnde waar men de kortste spoorwegverbinding met Berign vindt INQ E Z ON DBI N Mijnhur dé Redactmr In het nummer nwer Courant van Zaterdag j l wordt door H in een ingezonden stuk gevraagd wanneer en op welk unr de R K Volksbond zitting houdt tot het verstrekken van intichlingen B j verdere nalezing bemerkte ik dat II het el wiet want bg spreekt er van dat als er Woensdags zitting is geweest en msn dan Donderdags iemand gebruiken kon het weiischelgk was ombg de een of anderen winkelier een Igst te deponétfren met de namen en woonplaatsen van ben die zich hadden opgegeven Ik voor mij vi id dergelgke maatregel ounoodig en tevens niet gewenscht Ik geloof dat het Bestuur van den R K Volksbond het zaakje om het zoo eens burgerlgk uit te drukken goed heeft aangepakt waarvoor naar mgne meening hulde moet worden gebracht In deze gemeente zgn zeer vele vereenigingen tot verbetering van den toestand des werkmans die waarschgnlgk ook goed werken maar dan zeker in meer bescheiden kring De R K Volksbond toont volgens rag dat zg het beste weet aan te vatfcen wat noodig is roor den werkman Men wil den werkman of liever werkloozen aan werk helpen en dit is zeker een goed idéé Zonder werk armoede Nn zonde ik aan H nog wel eeue vraag willen doen en wel deze weet hg een ander middel of weet hg personen die zich daarvoor den gebeelen dog kosteloos zooden willen opofferen Ik geloof het niet en vermeen dat ieder in zgn kring wel eens iets wil opofferen voor dat doel maar om steeds pal te staan dat is bgna ondenkbaar Met dankzegging voor de opname M de Redactenr DEd Dr Z Dec WatereatUden Hoog l Big Hoog Ijuig DioMl vj 1 44 10 0 8 IS 10 88 Viv i 43 II OS 3 13 11 88 d uli eM l 3 48 18 08 4 08 83 frjd 1 $ 4 84 8 6 1 96 Vor krs Vu IMVia IIJ i 1 69 80V ir r r 106 01 16 1001 890V 147V SVi 101 188 98 1697 194 10 48 61 186 188 69 189 108 107 lïl 108i 186 184 10 98 IMVia 81 110 10 68 68 18 8i 78 771Ï 94V tfauaaUNU Csrt Nsd W S 8Vi dito dito dito 3 dito dito dito 3Vi UoNSAl Obl Ooudl 1881 88 4 ITALIZ Iiuobrijfiog 1888 81 6 üosTSNa Obl in papier 1868 6 dito in liWer 1868 6 PolTUOAl üblig met liekei S dito dito 8 BusuNO Obl Ooit 9e Sena 5 dito Qeeoea 1880 4 dilob jBotbB 1889 4 dito bü Hope 1889 90 4 dito ia goud leen 1883 8 dito dito dito 1884 6 I lOSVi 1 108Vi anxit Parpel aohuld 1881 4 TnuiIJ Gepr CoDV Isen 1890 4 Qee laeiiiiigaarieD 88 Va IMV e y r 9 Gefl Ifleaioff serie O ZeuJApa BzF Beo v ebl 1898 6 Mauoo Olil Buit Sob 1880 VaaazDiLA übl 4 onbep 1881 AUSTIOOAM Obligstiaa 1861 RoTTBBnAli stad laan 1886 8 i Nio N Afr UacdeUv aaad Arandab Tab HU Cartitoatea DMi Haataehsppg dito Arnh Hypolbeekb pandbr 4 OBlt Hg der oritenl aand a Qr Hypollieekb pandbr 4 Nederbuidache baak aand Ned Haadalmaalaeh dito N W k P O Hyp b paadbr I Bett Hypotbaekb pandbr 4 Utr Hypotbaekb dito 4 OosTSNZ Ooat Hong bank aand BUSL Hypolheekbanli uandb 4 l AuEaiKA Equit bypotfa pandb 6 Maiw h Ö Pr Uon eert Nao Holl U Spoorw Mij aand Mij lot Eipl r St Spw aand Ned Ind Spoorwagm aand Ned Zuid Afrili Spm aand dito dilo dito 1891 dito 6 lTAXli Spoorwl 1887 89 A EobhSl Znid Ilal Spwmn A H obl S PouH Waraohsa Waaaea aaiid 4 BnsL Or Buu Spw Mij aand 6 Baltiacbe dito aand Fastowa dito aand 6 IwfDg Dombr dito aand 6 ICurak Ch Azow Sp kap aaDd 6 ho woSewut 8p Hi oblig 6 Orel Vltebak dilo oblig 6 Ï5 Zuid Weat dito aand 6 dito dito oblig 4 lOli AHlRiZA Ceiil Pao Sp Mü obl Chio h North W pr Cv aaad ditoditoWin Sl Pater obl 7 Denver kBio Gr Spm oart v a 10 l i lllinoia Caotral obl ia goud 4 Louia k Naah illeCart aaod 60V 4 Mexico N Spw Mij lebyp o Miaa Kanau v 4 pot pref aand 161 N YorkOnUriot Weat aand dilo Fanus Ohio oblig Oregon Calif la bvp in goud 6 SI Paul Mins fc Haait obl f Ua Pao Uoofdlün oblig 6 61 107 108 100 VA dilo dito Lias Col Is hyp O 6 CjiMAoa Cao Boutb Cerl v aand Vin C Ballw k Nav Ie h d e 0 Amaterd Omaibaa My aaad Botterd Tramweg MoaO aand Nao Stad Amsterdsm aand 8 Stad Bollerdam aaad 8 Btu iB Stad Anlwerpanl887 S i Slad Bruaaal 1886 9Va HoKO Theiat Begullr Oaasllseh 4 OoaTiüa Staaulaeniog 1860 6 K K Ooat B Cr 1880 8 8pa i Stad Madrid 8 1868 Nan Var Bbz Hyp Spobl oerl 6 ADVERTENTIfilf Voor de bewgzen van deelaeming ontvangen bj het overlgden van ons geliefd Zoontje betuigen wg onzen hartelgken donk H A D1B8TBLHOE8T M L OIBSTBLHOBST Diwniuiojtn gomfa 18 Dec 1893 ADVERTBNTIEN ta alle Btnnmt en BuUenlandtehé Couranten worden dadaink opgezondendoor be AdvertentieBnrMin van k BRINKMAN en ZN te OimJ