Goudsche Courant, dinsdag 19 december 1893

3Sste Jaargang No 6331 Woensdag SO December 1803 mwfm mmmi mr a2m n i i i £ m f Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g e8ohiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie mapnden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIÉN worden geplaatst van 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wordea berekend naar plaat Sruimte Inzending van Advertentien tot 1 uur des midd 1 Bedaa ofwjead tot onze diepo 1 drodbdd onie geliefde Zaïter en Tute 1 1 mqnStoan HARU Tiü BBUMMELEB 1 ANDBIE8SE in da Uoffmraa Stichting alhier J M TIK BBUMHELEB ANDBIEeUG C A P TI BRUMMELBB ANDBieSSE Hag 1 Wed C LI KUTTE TM BsmmiLHl AMDtlHM J T T J BOON T 08TADE 1 W I C B00NTW08TAUE Koot I 1 Omtda 17 Dec 03 1 A I r k die iet te Torderen heb I ben T n of rerBcbaldigd ign aande Nalatenechap van Mejaflroaw Jaeomijna Hendrika Uraèf veduwe TU den Heer Jan de Jong gewoond hebbende te Gouda aan de Tarfmarkt H 94 n aldaar orerleden den 9 December 1893 worden renocfat daarran opgare of betaling ta doen vMr den 27 DECEMBER 1893 ten kantore Tan den NotariiH QROENENDAAL te Qouda Openbare Vrijwillige Verkooping n Waddinxveen De Notaria Mr I MOLENAAR te Wadditunttn cal ten reraoeke van tyn ambtgenoot den Notarii J B08 J Ai te Vrttland als gemachtigde der beneficiaire erfgenamen ran JACOB nx ROOUEN en Echtgenoote beidon te Waddinxveen overleden pabliek verkoopen 22 VRUDA6 Deceésr Bij Veiyng BJAfehg ten 11 ore roormiddaga bg DE RUITER de tot gemelden boedel behoorende ONROBRENDE GOEDEREN ynde A Diferee WOONHUIZEN met ERVEN en GROND TIMMBRMAN8WERK PLAAT8 PAKHUIS mi allen gelegen aan de üoordkade binnen Waddinxoeen benevens een WOONHUIS 0 a aan de Zaidkade aldaar Betaaldag 1 Pe uari 1894 Alle infonuatien ign te rerkrggen ten kantore Tan genoemde Notarimen Breeder in biljetten Ope baxe Vrijwillige Verkooping Tl WADDINXVEEN ten Teraoeke van den Heer K0R8 tik dw TORREN lx 2 DECeiBEB i$93 ten 11 nre roorm bg Da Bcma a d Brng TA Ten Eente Het WOONHUIS o a geteekend D 254 k aS7 met ERF en OROND aan de Zuidkade te WadduavMH kadastraal groot S Aren 10 Gen tUt n Ten Tireede De ÜTerdekte Houten RHIJN 8CHUIT geJUUmi 0p Hoop Tan Zegen groot 23 TonMPi thans liggende Toor de Houtzaagmolen ik ds rMer de Oonwe aan de Znidkade te WaddinMvten Breeder in billetten Nadere informatien bg den Eigenaar en Notaria MOLENAAR te Waddintmm H£ BT au ASTHMA DK i CUIFFMANN s Middel tegen Asthma geelt onmiddeiyke verlichting in de ernatigate gevallen en geneeat waar andere middelen falen Verkrögbaar bg de Firma A WOLFF Markt Oouda in pakjes Tan 1 50 en B 2 75 Oratia proelpakje op aauTrage Toor iydeta die hei Middel nog niet probeerden I HAMBimGEB GELDLOTEBU 110 000 ortgineOe loten = SS 400 prij en IflF Hear dan de helft deier loten moeten dus met een prga uitkomen GITTREISEL luit het Trekkingsplan De hoofdprgs bedraagt t gelukkigst geral er 500 000 Mark In tbyzonder zgn de hooge prgzen als TOlgt Het werkelyke Toordeel der Hamburger Loterg tegenoTer andere klaeaenlotergeo bestaat daarin dat in Hamburg geen nieten warden getrokken Ieder bezitter Tan een lot heeft dus kans tot op den laataten trekkingsdag In het gelukkigste geval bedraagt de HOOFDPRIJS ev 500 000 Mark NerenaiMnde Ubel geeft een orerzicht raa de büsondere indeeling der hoofdprgzeo Alle 5 400 piesen woroen in 7 ipoedig op elkander rolgende klaaaen Qttgelooten contant betaald Het officieele trekkingsplan hetwelk w bg ieder lot rntia bjJToegen bevat een jaiste opgave der pryzen welke in iedere afdeehng QÏtloten en tereni hoereel voor iedeie afdeeling mout worden toegezonden De Prys der origineele loten ii wettelgk vaitgetteld en bedraagt voor de Ie trekkiugaklasse NO f 8 0 voor gebeele origlaeele loten f 1 76 0 halve t O 90 kwart M 300 000 200 000 100 000 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 40 000 20 000 15 000 10 000 5 000 8 000 2 000 1 500 1 000 500 1 k 1 k h k 1 H 1 k 1 k k k 1 k 5 k 3 k 26 k 56 k 106 k 253 k 6 k 756 k 1237 k Na ontvaogst vu dit bedrag in HoUaudech bankpapier poBizegelH of postwiHel zenden wg de orïgineele loten met officieel trekkingnplan Indien iemand het trekkingsplan niet mocht aanstaaD zguwg bereid vóór het bugin der trekking de orïgineele loten terug te neiAen en het daarvoor gezonden bedrag onmiddellgkterug te zenden Wg knnnen dit des te eerder daar wg oreriniga zgn dat iedere ontvanger de nitmunteiide en kanergkeindeeling van het trekkingsplan zal erkonnen De officieele trek kingsl neten zenden wg direct na iedere trekking Wk Om alle bestellingen zorgvuldig te kunnen uitvoeren ver U zoeken wg U die ten spoedigste te zenden in elk geval echter vóór 20 UëCëMBëK a s op welker dag de Trekking begint HoofdloteriJ Bureau ISEUTHAL Co EamMrg 52941 k M 300 200 150 148 127 100 etc I Allo 55 400 prijzen bedragen te zamen 10 462 425 Mk N B De Hamburger Geldloterg bestaat reeds ruim honderd jaar en beijint 2 maal per jaar opnieuw Onze firma behoort tot de oudste Hoofdloterö Bureaux Heeda vaak waren wjj in de aangename gelegenheid groote Hoofdprgzen ook naar Nederland te koDuen zenden In de laatste zeven jaar badden wg het bgzondere genoegen onderstaande Hoofdprgzen aan onze klanten contant uit te betalen 14 Mei 4 Nov 23 Oct 29 Apr 12 Oct 24 Jan Dec 5 Jan 26 Oct 15 000 1891 1887 1891 1889 1890 1893 1890 1890 18D8 1888 1893 1888 10 000 5000 M 300 000 op No M083 getr 32219 M 200 000 M 200 000 M M H M M M M M M 61038 23365 12106 65810 45724 46613 65159 79478 9910 100 000 75 000 75 000 75 000 60 000 55 000 50 000 50 000 30 000 en bovendien verscheidene prgzen k M 3000 2000 etc Het groote aantal zenuwkwalen van Muuwhoofdpya af tot de yoorafRaanda kenteokeiien van apoplexie horaaii beroerte te troUftortn Dog itood alle middelen door de medisohe wetecsohap aangewead Karat aan dmi nitjuvren tijd komt de oer toe dat t j door bet gebruik maken van den eeavoudigstun weg namoltjk langi de hnid eeae pby iologisobe ontdekking gedaau heoft die nu houderde proofnemiagen thaus over du gebt elu wereld verbreid is on torw l zij in wetüuschappelijke kringeu de hoogste bolangstoUmg w kt tevens eene woldand blijkt te zgn voor de aan zenuwkiralen lijdende mensohbeid Uete geuooflwjjz ia uitgnrouden duor den gt3wvzoa ÜHioier vim Gezondheid Roman WoiBaraanu ta Vilsliofen en borust op de ondurvindingopKcdaitn in eene BO jarigo praktyk Door wasacWng van het hooM eenmaal per dag worden daartoe gesobllcte stoffen door de hald onmiddeHijk aan het zenuwgestel medegedeeld Met deze geueeswijae werden werkdlyk sohitterende resultaten verkregen en eg Blaakte zooveel opgang dat van eeu door den uiivinder gesobrevea werfje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing bianen korten tijd reeda de 85e druk versobenen is Dit boekje buvat niet allooD voor hdt groote publiok verstaaubare f erkUriDt eu omlreat het wesen der oieuwere therapie on de daarmede zülfa ia waiibopige Sevalten verkregun uitworking maar ook viudt ineu daarin weteaschappelijke verliandttlmgen uit de modisobe bl den die aan dese geQuesw jse gowjjd s n xoomedeafaohrirt van tal van getuigschriflon tan hooggeplaatite genuoakundigen onder welke P Uóolère med dr Profesaor aau de polykUniek te Partja rae Rougemont 10 Steinzreber med dr praktiseerend geneesheer aan het krankzinnigen gesticht te Charenton 8 nitfitsrath Dr Cohn te Stettn Orosamoan med dr arroud arts te Jöhlingen Or F Forestier geneesheerdireoteur van het hospitaal te Ageu Qeheimrath Dr Sobering kasteel QutenfelH Bad ems Oarsea med dr geneesheer direoteur der galvano therapeutisohe inriohilug voor zennwlUders te Parijs rue St Honoré 331 Consul vou Ascbenbaoh med dr te Corfu Dr Bus acp arrond arts ta Zirknltz Ober atabsarzt Jeolil med dr te Weenen Or C Bongavel te La Farrlöre Eure lid van den Consell Central d hyglöne et de Santé In Frankrijk en vele anderen Asn allen wier zenuwgestel meer of minder aangedaan Is of aan zoogenaamde tenuwacbttgheld lijden waarvan de keuiaekenen lijn obronL iobehoofdpUn migraine sohele boofdpijn bloedaandrang Kroote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheid Uohamelljke onrust on onbebagelilke toestand verder alle zieken die door beroerte getrotfeu werden en nog IgdoD nai de farolgen daarvan rooals Verlammingen onvermogen tot spreken zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrlcbten met voortdurende pijn plaaMeliiktj zwakte verzwakking viui geheugen ent en ly die reoda onder genöeakiiiidige liohandüling goweuat zyn maar door do 1 kende middulen als ontboudiega en koudwaterkuur wryven electriaeeron stoomlooi of zeebadei geju goneting of leniging hunner kwaal gevondoe bebben en taq alotlo tg die vrees gevoelen OOr beroerte on daartoe reden bebben wegena rertebijnaelen als lch aanhoudend angltlg roeien verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pi n onder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten aan al dete drie onh gorièn van zeuuwlijders ala ook aan JOngO mOt eZ lijdende aan bleekzuoht en kraohteloosbeld ook oau getonde zelft aan Jonge personen die veel met het hoofd werken en geeatelijko reactie wUlon voorkomen wordt dringend aangeraden siob het boren vermeldo werkje san te sohoffeD hetwelk op aanvrage kOStelOOS eu franco verzonden wordt door LKHAIUK k Co Apotheken te Parqa rae de l Eehiquier SO Alleen gerechtigd tot verfareiding der geneeawiiie van KOMAiN WKISSüHAlNiN Oud Offleier ren geiondbeid eere lid der luliaantohe Saniteil orde vaa het Witte Cruii en verder te Imsterdam door I CLEBAX Ce UeUigeweg De Arrond lu e m enU Seehlbanli Botterdam hre t alt voorloopig pewaarder der Utnuten enm van den op v noek ontslagen Notarit 6 J aPSVIJT te Ouderkerk aan den IJeel aangeteexen den ondergeteehettde L J DE MOOU Xotart te Lekkerkerk VOLKSGAARKEUKEN BOFFMANS STICBTrNG wordt tegen FEBRUARI gevraagd eene Binke DE 0OHUIS8IE Een ware Hchat voor de ongelnkkige lachtoftra der Zelfbevlekkiog Onasie en geheime uttipattingen is het beroemde werk Z Dr Retau ELFBEWARIKG Hollandsche uiigave toet 27 afb Pri 8 2 gatdeu Ieder die aan de verscbrikkeiyke gevolgen vui deze ondea d Igdt moet het lezen de oprechte leeni die bet geeft redt jaarlps dnizend van een zekeren dood Te verkrggen by betVer lagB Magazin ta Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland FEANSCHE STOOMVEEVEEÜ Chemische en Zwitsersehe Wasscherfj Oebreveteerd door ï M den Koaina der Belgen 11 Oppenbelmer Kotterdain Specialiteit voor het itoomea eo verven van alle Heerenen Üameskleediugatukken ook alle soorten Meubelen Ledikautgordönen Tafelklceden Trijpen met oieawe patronen geperst Kwasten Oarnitaren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren eni Alle goederen kunnen in elkander bijjven eu worden on schadetgk vour de geaondheid bewerkt Goederen knnnen in i dagen afgeleverd worden AOENT voor Oovda en Omstreken VAN OS Z Kleiweg A No 73 ZAK WOOHDENBOEKJfiS bevattende de geslachten der lelfst naamwoorden benevens eene korte verklaring van de moeitykste daarin woorden volgens de nieuwe Spelling van Dr M oa VRIES en Dr L A ra WINKBL bij Opruiming ï 10 Ceat verkrggbasr bg A BRINKMAN ZN Vfeltéemeg f Sjollwcrckl iliirt Cacao Hoojslo e wit beeisle tkaakreiiia ebaHa Voord l gl HartOaoao It 4 ntta FoaderOaeao la lortjl vonn gaperad r Spoadig oploabaarlialiL lUne gm Idldeaae mak ateedt lemknolViaid 4as draaka i la bllkkea barna i 2S Caoaa karin = 4 oetti I rM 4irt = 1 8 teit = 1 k f Cm Viikryibaar by H H Oonlaaan BodattaUen VBl Kugrot ElptdIUa JuUna Mattaiiklodt ABSIenlaM Kolvarstnat lOfc BINNENLAND GOUDA 19 December 1893 Met verwijzing naar acbtergtaande aononcc iporen we alle voontanden der Homoeopatbie aan de zaak te ateimeD Men wil n I trachten bier een homoeopathische artfi en apotheek t verkrygen Door het verspreiden van het maandblad en door het optreden van bekwamtsprekers zal er naar worden gestreefd de leer van Hahnemann aan het volk duidelgk te maken en ingang te doen vinden Onbekend maakt onbemind zoo is bet ook in deze zaak Meerdere pabliciteit kan ook bierb zeker geen kwaad De politie te Kralingen heeft t en eeneii bierhaisboader aan het Eralingtcbe Veer pro cesverbaal opgemaakt wegena het schenken Van sterken drank in het klein zonder vergunning Ken v ftal jongelieden deeli en gisteren t Amslprdam onder hen die zich als werkloozeiiop straat verzamelden bonderden blaadjes nitmet het opschrift dynamiet waarinop betvoorbeeld door de anarchisten in Frankryk enSpanje gegeven gewezen wordt eo de werkloozen worden aangemaand niet doof te bleven voor de roepstem dezer strgdende broedersen niet onverschillig voor bun vnrig heldhaftigoptreden enz Hblad De Amsiei damscbe afdeeling van den Oranjebond van Ordec heeft Zaterdagavond in Frascati een kïnderfeest gegeven wrarop ongeveer 20U kleinen op allerlei wyzQn werden onthaald en beziggehouden Met toespraken gymnastiek oefeningeu eu een tooneelstukje werd de avond doorgebracht Voor de kleineren werd het feestgenot verhoogd door eene overvloedige toediening van koek krentenbr jod en chocolade voor de grooteren dnor het bal waarmede het feest besloten werd Tien behoeftige kinderen zgn weder door de afdeeling van kleeren voorzien Benige dagen geleden werd bg een aaozienlyk ingezetene van Leeuwarden een ongeteekende brief bezorgd waarby deze onder heitje bedreigingen tegen hem en de zijnen werd gesommeerd op een bepaalden avond b den Soaten boom aan den Groninger straatw eene som van 1100 te depooeeren Er werd natuurlgk aan de justitie aangifte van gedaan Op den bepaalden avond werden FULILLETOiX De Gebime Bezoeker 1 ïi dan de volle som niet in mijoe handen dan zgn de onderh deliogeD af ebrokeQ en ga Ik rogn gang Dan moogt gij da muiseDval wal good alaiten auden kon die bij uw terugkomat wel eens leeg xqn Da grens is eoo gauw niet bereikt en mat allerlei alpmiddelen de telegraaf bijv hebben te iemand spoedig te pakken Verder zat ik myn waarden vriend eo achoonzoon niet uit het oog verliezen a OT ia alt d wal iemand te vinden die voor een belooning een boodschap wil doen Maar ala we de rollen eena omkeerden lei Wilbalra 00 hem ia den val hielden die dat een ander woq doen Ik geloof wel dat de jager je hier een pootje aal willen bewaken tot ik uieta meer van je te dochten heb Met een aprong waa Schöpf aan de deur en loer Je met fonkelende oogan naar Wilhelm die eohter geen vin verroerde Ik proteate rl zei hij dat ia iemand in zijn peraooBliju vr heid belemmeren Een nieuwe miadaad Frobew het eena en myn geroep om hulp zou da ontdekking beapoedigec Gij vergeet dat men iemand nog kan knevelen I hem dan even eeo goed bad kau laten nemen aalwoordda Wilhelm die er pleizier in had zijn kwllfMBt wat angst eo aohnk aan te jagen eeuige politie en joatitie dienaren en ook marechaussee verdekt opgesteld terw l opd e aangewezen plaats iets natuurlgk niet de gevorderde geldsom werd neergelegd Er kwam echter niemand opdagen De justitie houdt intuflsoben een oog in t zeil De tijdeiyke waarneming yu het opper rabbinaat voor het reasori Gravenhage i door den kerkeraad der Ned laraelietische gemeente opgedragen aan dr B Ritter op l perrabyn voor het ressort Rotterdam meti opdracht aan dien titularis om zich te a sumeeren een geestelgken assessor voor de dagelps voorkomende aau gelegenheden Ëen omvangryk proces tal binnen kortentyd te Praag gevoerd worden t en de ledenvan bet geheime Bobeemüche genootschap Omladinac 78 in getal die van hoogverraadmajesteitscbennia verzat tegen en ontduikingvan de wet onwettige handelingen verleidingtot oproer en beleediging van enkele gpdsdienstige vereeuigingen bescbnldigd worsen Van de beschuldigden gn 48 voorloopig inhechtenis waaronder de zoon van een af jBvaardigde De meeste aangeklaagden zuUlnverdedigd worden door een der Czectiisck volksvertegenwoordigers Uit het rapport over den staat van beleg tl 1 Praag moet gebleken zijn dat de oproerigal anti dynastische beweging in Bohème die de 1 strengste maatregelen noodzakelijk gemaakt had uitgegaan was van de Omladina De voornaamste leden van het genootschap heb ben erkend dat het hoofddoel was de bevolking in voortdarenden staat van opgewondenheid te houden en aldus een verandering van regöeriagsvorm voor te bereiden Vrgdag brak onder de gevangenen een oproertje uit dat enkelen van hen aanleiding gaf Leve de Commnae i roepen Te Par s is een CaUfornische dame Dorothea Klumpke mei algemcene stemmen tot doctor in de wiskunde gepromoveerd na op schitterende wyze eeu stelling over de ringen van Saturnus en een over de algemeene beginselen der dynamica te hebben verdedigd De rechtbank te s Gravenhage beeft H W de K huisvrouw van W D L te Woubrugge vrggesproken van de haar ten laate gelegde brandstichting Vermoedeiyk zal de Tweede Ka ier na de Kerstvacantie op 6 Februari baron arbeid hervatten met de behandeling der kieswet Men SflherU tooh niet zoo vreaaelijk Wilbclm mengde zioh Hilda in het gesprek Eu gg mijabeei Schöpf zult wel willen golooven dal wij aan aulke maatregelen van gewold niet denken Ik weet toch oiet Heb ik u dao niet bewezen dat het my ernit ia om uwe eiaoheo te vervalleD Zag my op welke wijsa ik a het ontbrekende kan doen geworden en trek dan uwo bedreigiDgeo in en geef mijn broeder do vrijheid NieU van dat alles Ik ben een dwus Alles of nieta Tot beden avond teven uur Het Btelael van de duimtobroeven spotte Wilhelm Ja daar heb ik nog altijd veel meo op Het ie het zekerate middel miJD waarde Hilda drukte de handen tegen het hoofd Zijverzon en verzon maar vergaefa Het ia onmogelijk ia zulk een korten tijd verklaarde zij Er is op het oogenbUk niemand tehuis en zalfa ala Krans terugkomt en mijn verzoek ïowtlligt wat nog zoo zakor niet ia dan kunnen wsi toch niet in een ommezien dat geld verschaffen Zulke aommen beeft niemand aan baar geld in huis Als ge mij tenminate oog den tijd gaaft tot morgen dan Ik kan niet wachten heb drukke zaken zei Schöpfj bararh In den nacht gaat daarenboven het ilnpeu moeilHk nu onze patient weer op zyo voeten aUat Ik wil nog wachten tot heden avond negen uur Maar goea minaiit langer tot zoo lang zal ik op mÜD hoede zyn Zuehland ging Hilda op dit voorstal io en wasj daarenboven verplicht nog te luwtareu naar den raad j dien de goochelaar haar UMods te moetaa geven verwacht dat de regeering in hare ontwerpen nog eeuige w jzigingen zal brengen om aao de gerezen beswaren tegemoet te komen H blad Voor een veertien dagen werd IJselstein bezocht door eenige socialisten die op straat toespraken tot het volk hielden en r keiyk exemplaren van hun blad De Baanbreker rondstrooiden Tegen gisteren was weder een bewek aangekondigd maar de gewyzigdo politie verordeniug liet nn geen redevoeringen op den publieken weg meer toe en een lokaal konden zy nergens horen Omstreeks 12 uur kwamen toch een zestal aociaUateu qit Utrecht die door het te koop aanbieden van de partybladen propaganda trachtten te maken hetwelk hun echter verboden werd Even buiten de grens der gemeente op den openbaren weg spraken zq ongeveer een uur lang tot bet volk Eene flinke politiemacht was er hg om zoo noodig de orde te handhaven doch het behoefde niet ïlen loteling uit de gemeente Piershil die gisteren voor den militieraad te Dordrecht verscheen verzocht vrystelling van den militairen dienst en gaf daarvoor het volgende als reden op Het gezin waartoe deze loteling behoort bestaat uit vier broeders De oudste baeft aan s oe miHtnire T fp1icbitageo voblaan waardoor de tweede broeder vrij was De derde heeft een vrji nommer getrokken de jongste zou dus dienstplichtig zijn Nu is zea jaar geleden de tweede broeder naar Amerika vertrokken is daar genaturaliseerd en heeft dus opgehouden Nederlander te zgn zoodat dus feiteiyk het gezin n bestaat nit drie broeders die Nederlanders zyn De mititieraad beeft de beslissing in deze tot de volgende zitting uitgesteld Tot leerares in den solo zang aan de mlüziekscbool der Maatscbappy voor toonkunst te Leiden is benoemd mejuffrouw J VöUnfar Tot aanvulling van hiPt bericht over de aanhouding van H S te Echt verdacht van poging tot manslag meldt men nader H Ö is in Pruisen geboren beeft zich sedert een paar jaren onder Echt gevestigd eu leefde daar steeds in onmin met zyoe naaste buren Eerst was bot de spoorwegwachter P G die het te verduren had nu den spoorwegwachter J S en diens vïouw Vooral als U S wat gedronken beeft ia hy gevaarlgk Het O tiB zoo n uitxealapen achelm in dergelijko zaken foegde Wilhelm er by liij waa weer opge taan en liep onruatig de kamer op eo neer ilet ipqt me dat ik u zoo duur te ataan kom lieve zuater Maar ik wil het terugbetalen op mijn eerewoord bad jk haait gezegd maar dat ia voor rajj geen gangliAire munt mear B al wat mij heilig ia beloof ik u dat het mij emac ia Kn kom ik eens te sterven Denk toch niet aan ieti zoo droevigs Wilfielm zei ze en poogd hem wat moed in te sproken MorgSo zyt gy buiten gevaar en gij begint met fna hea moeti eeu nieuw leven We maken van nacht dal we wegkomen Eeo boerenw entje kan ons wel naar bet naaate station brengen O dat we al weg waren zuchtte Wilhelm Het il mg ala bad ik vunr onder ro n zolen O hoe zal ik werken als hel moot zgn met myn haaden all een daglooner Ik heb eon voorgevoel dat bet mi gelukken zal Oy zult zien dat bet gaat als ge mgn plad kent En zag san Frana neen zeg hem niete Hij zou aan mgn verzekeringen toch geen goloof hechten ilij ia iEmand die bidt Leid me niet m verzoeking en daarop h t hoofd trotach ia den nek werpt om mbt zekerrn trota tt getuigeo VÊB man als ik kan met vallen Miiaohiea gaat hij beter over mij denken ala hij ziat dat het bg mij emat i Arme kleine Aonie gij kunt er niet meer van profiteeren O dat zon rae eoo overgelukkigjl geitiaakt hebben Maar a nu HUda beate engol en breng my spoedig m n bevrijding mgn verlossing Kom apoedig Jerug l Ja ik ga taratond i i Hilda die hy a die moet vaststaan dat de geloste schoten door hem gedaan zgn en wel in de richting waar vrouw J S stond gelukkig zonder haar te tretfun Door den wachtmeester der marechansssM te Echt is de winkelier opgespoord waar H 8 krult en l od gekocht heeft even vóór het gepleegde miadrgf en er z n personen ontdekt aan wie hy te kennen heeft gegeven dat hg J S ot diens vronw zou dooden U S die te Roermond in de gevangaois zit ontkent te hebben gevuurd Voor eene Nederkndsche afdeeling op de wcreld tentooQitelliDg welke te Antvrerpon van 5 Mei 1894 af gedurende mb maanden gehouden wordt heeft zich eene Nederlaadsche commissie samengesteld De commiisie sendt nu een achrgven rond waarin zg aanspoort tot deelneming aan deze tentoonstelling van nyverbeid wetenschap en kunst De commissie houdt zich besig me het bgeenbrengen van een waarborgfonds mumit de onvermgdelgke onkoiten v or zooverre die meer bedragen dan de te innen plaatsgelden zullen kunnen worden bestreden Door particulieren belangstellenden is dit fonds reeds voor een groot deel bijeengebracht mat bet doel om op deze tentoonstelling de Nederlandsche ngverbeid ho te honden en NecUrland een zgner waardig fignnr te doen mak n De commissie twgfelt niet of dit zal aoor alle Nederlandschft indnstriëelen teB MtnU gewuudeerd worden eo ben doen beslniten ia grooteu getale en op flinke schaal aan de tentooaatelling dee te nemen Het is aan de commissie gelukt io bet belang der deelnemers de prgzen der plaatsruimten aldus te regelen dat by bet tarief oorapronk iyk vastgesteld door het Anfewerpensche comité slecbtt luttel behoefde gevoegd te worden wegens al bet navolgende dat daaronder begrepen zal zgn en dan volgt eene opsomming van hetgeen de commissie in het belang d afdeeling jKal verrichten Het tarief van plaatshunr is met inb rip van al die bemoeiingen door de commissie vastgesteld als volgt voor niet vrgstaande fuimte en wandvlakte in de zggalerg per strekkende of M k 35 voor vrijstaande ruimte in de zggalerg en niet vrgstaande ia de hoofdgalerg a 50 voor vrgstaande ruimte in de hoofdgalerg k ƒ 70 Verder bevat het schrgven verschillende be palingen De aanvragen om plaatsruimte moeten zoo spoedig mogelgk en uiterlgk vóór 1 Januari ingezonden orden aan het adretvan den secretarie Heerengracht 127 te Amsterdam De Nederlandsobe commissie bestaat oi de bartitochtel kbeid van baar broeder bang werd Maar drink an avond geen wgn meer ik bid er a om Hy hoeft uog geen drie gtaaen gedronken merkte Sehöpf aan t il louter vreugde Tot van avond negen aur op zyn taaUt Tol negen uur zei ze iloeg het geleide van den jager af en ipoedde ziob door het bosoh terug Hot waa haar nu wel allea klaar wat er gnbeurau moeat maar of het haar zou gelukken dat waa een andere vraag MUsohien kon ze Fmdb tot andere gedachten brengou maar ala hy bedea eena niet thuis kwam wat daaP Daar dacht te in eena aan Edwin en alamtnaao iemand denkt dan a hij aoma niet v r verwijderd Zoo ook hier want eenaklapa atood hij voor haar Hy wenkte haar reoda van verre toa en zwaaide met zijn hoed Verraat hield zy hareu tred in en m keek vreemd op toen hij zeide Om i hemels wil wa r blgf je toch zoo lang We zitten reeds lang aan tafel en gy dvaatt in hst boach en laat ona maar wachten la bet al zoo laat Vergeef me lai ie terwyt ze hem iriendetyk de hand reikte de jjjd ging zoo anel voorbij Ja ala het gdzelsehap een weinig ioteressaDt is telt men de uren niet Tsrwyl ik zat tfi peinzen om eeu toapaaielyk gedicht aaam te atellen vergeet gy my in den omgang mut andsre manneu Hilda Het waa toch geen vroolijk aamenzyo dal mg terughield ui Hilda dat kunt gs gelonven lüdwin JTtrit wmol i mm mm mmm