Goudsche Courant, woensdag 20 december 1893

AauKevsDgeD 1 October T A vso Greenwich 93 94 lOTTERDAU 1 84 8 58 Directe SpoorwegveVblndiiig met GOU DA Uioterdienst GOD D 0 IM 7 80 8 40 8 80 8 48 4 80 0 10 10 8 01 0 18 il 8t 8 88 eOUD i OEN 11 81 1 01 1 18 1 18 1 14 1 88 1 88 1 46 S SO 8 60 8 48 4 80 4 48 6 86 1 66 4 86 f w 8 08 f V I 8 0 6 0 V 18 08 lS 4b 8 16 8 48 8 10 4 08 4 40 6 18 6 86 DKN HtAO eOUOA Hage 6 48 7 80 7 48 88 48 10 1411 88 18 16 1 88 8 161 46 8 4 4 16 4 48 8 81 7 Voorb 8 64 10 80 1 44 4 48 7 08 HjlL d6 6 1 4 7 11 Z Zegw 08 10 98 1 8 7 80 Bl Kr 14 8 04 7 88 ïe M H 10 41 8 0 6 0 7 81 Onoda 80 7 60 8 18 I3 tOi l 10 68 18 0818 46 8 80 8 46 8 16 4 U 4 48 6 80 6 61 7 48 8 96 10 01 liTKECHTG OU DA Utrecht 8 38 7 60 6811 34 18 03 18 0 3 10 3 68 4 43 3 7 48 Hirmelen 8 47 8 08 10 0 18 1 8 84 4 0 4 68 Woerden 68 8 10 10 16 AcsUrdaaWp 8 80 8 10 8 88 11 88 11 4 8 68 4Ji 4 88 7 40 10 o Qoada TJ 8 1 1 M U 18 1I U tM tM Ml M MM HaMS U i8 410 07 11 87 18 41 18 81 1 4 1 87 4 16 6 86 8 66 41 7 4S 8 6810 Gonda 8 88 40 7 86 8 0 8 81 10 1 10 68 18 48 8 88 8 18 4 18 4 47 6 88 8 01 7 46 8 88 0 08 sar lZ u Ji VI 0 1 JJift o J S1 o4 4 VV C 6 5 15 olS W 60VUA AMSTOD4 H ini Qnda MO 8 11 10 08 10 8 l n 1 81 4 47 7 4 Jf W dM W M 10 10 88 l l J 8 40 8 48 6 M Woeosd 30 Donderd fl hasrsa Augp Hondricbif Toonitier ran de Kamer raa koophandel en fabriekeo AmtterdAm Toorzitter en commwBariB generaai C N J MotUer J£z en mr Th Stuart beiden te Amsterdam ODder Toorcittun Kdwitfd van Boboken van Oadelande Bchereaingen voorntter der afd lehoone kooiten AUred DaoieU AtUfterdam penningmeenter mr J U L Bergima Anuterdam secretaria en Terder do ledeo mr A J £ A Bik Orafenhage H F Baltman Haarlemmeroieer Joa Tb J Cnypen Amnterdam LouU Dobbelman Rottenlam jbr F R Groeninx Tan Zoelea Uergen op Zoom mr Q ridder Hoyuen Tan Kattendyke s Orarenhage J H Krelage Haarlem K Lebmana Amiitf rdam dr D d Loot Ijeiden W Prinii Wormerteer W J U Prinzen Helmond C T J Iauü Rieber Amnterdam J W Hchefler Jr Weeap F Adama ipn Bcbeitema Amsterdam en J E Sebolten Grooingen Stoten OenerftAi Tvkedb Eamik Zitting ran Maandag 18 Dec 18 3 De miniafcer fan financiën beelt tich beyTcrd éi opmerkingen der leden geregeld te béautwoorJen Afschaffing vun tollen wordt bjj § d departement varig verlangd Hteatshjj otbeelcbanken ontraadt by Ooa muntweKen kan g en ingrypende veranderingen onde aao omdat een bimetalieke Unie xo der Engeland roekeloos en tevens onbegonnen verk isou zyn HondenbeUstÏQg wil hy niet de exceaiten der bonden behoeven geen rodeo te xjjn voor den Uio om hnn voorbeeld te volgeo De tegenvaller der Vermogen belasting beeft verscbillaude roden lo ia bet eerste jaar een proefjaar 2o geboawde eigeodomiuen i n in deu regel naar de vraarde berekend d i lager dan de geschatte huurwaarde gebouwde daarentegen naar den aaualag die in den regel Toordeeliger was voor den belastingschuldige 80 is gebleken dat eeu grooter doet van t Mtionaal vermogen in bandBD is van kapitalistra beneden 13000 Opneming van nieuwe categorieSn tn t peosioenfoDdg moot wachten tot na de eerste wetflnschappciyite balans in 1896 doch dan la hji geneigd te overwegen of ook onderwgaers in de voordeelen voor weduwen en eesen kitonen doelen Vrge wandeling op de duinen wil hg niet beletten Na repliek van sommige leden vorderde men tot art 21 fig den aanvang der zitting werd hulde gebracht aan bet overleden lid Mr Keuchenius door Mr M Mackay waarbg do minist T Pierson sicb namens de Itegeerin j aaoHloot In de avoodzitting ia hot h ufd t k zondt r stemming aangt aomen nadat eeu nmendumont tot schrapping der tractementa verhoog ing vun oontrolears en adj cout der belastingen was aangenomen Te Oude Touge zgo nit de Argentgiinche Republiek vier kinderen aangekomen wier vador eeoige jaren geleien uit Nieuwe Tonge daarheen is vertrokken Volgens het Keggen der kinderen agn vader en moeder door vreemden vermoord De HoUandache Maataohappg fan Landbouw hield gisteren te s Oravenhage eene buitengewone algemeene vergadering ter ItebandeliDg TBQ de punten die in de vorige vergadering onafgedaan waren gebleven Nadat op voontel van deu voorzitter besloten was den meister van boitenlandsche zaken dank Ie betuigen voor hetgeen hg deed voor de na verkregen wederopenstelling van BelgiO voor den invoer van schapen was de bespreking der oprichting eener staa bypotheekbank aan de orde ingeleid door den heer J Zgp lid der Tweede Kamer di de stelling verdedigde dat de Nedterlaiidsch SNiat Imt meest belang heeft bg eeu krachtigeu igeugeërfden boerenstand Op deD duor aal a i geen enkel middel dat bet eigendomareoht aantast beter kuuiien wsrkeu dan het vorRcbaffen van LTOftdhonp Innd g oi 8 86 8 4i 8 M 8 08 I 7 J M 7 48 7 1t J Qouda Uoordreoht Nlsnwarkerk OapeUa Botterdaa 6 8 10 B U B 8 Gondii 8 M Bottsrdam Capella Oouds 7 80 8 40 0 87 lO tt ll l 2av M 7 4 8 81 11 01 Bl Kr 7 47 t t Z Ketw 7 BS t OI 11 10 N d Ud 8 08 Voorb 8 07 a lS ll li KisQWsrkerk Moordiwht bonwcrediet en dat kan éé Slaat een H hypotheekbank die pandbrieven zoo kunnen Uitgeven kaa de rente op 3 en zelfs op 3 Ct brengen 8pr Vroeg ten slotte maefatiging voor b t hoofdbestuur om bg de Regeering aan t drtagea op de oprichting van eeoeStoAtsbypotheekbaDk Na discoftsie waaraan verschill e sprekers deelnamen st lde Dordrecht als motie voor dat de vergadering onderstellende dat da Btaat goedkooper credict kan vteleeni n dan particulieren het bnofdbestoor machtigt om waar noodig en waar mogelgk de oprichting eener Stoatshypotheekbank te bevorderen éo ia dien zin werd met 382 tegen 8 stemmen besloten Daarna merd de bespreking van het laodbouw grediet ingeleid door mr A P de Lange bg afwezigheid van den heer Arm Bassen door ongenteldheid De re le werd toegejuicht en na eenig debat besloted het hoofdbestuur te mschtigen om als de omstandigheden daartoe gunntig zgii bg de Kegeeriog aan te dringen op de opheffing dor belemmeringen voor het landiMtiwcrediet De besprektng van het wetsontwerp op de 4 Grondbclastiog werd ingeluid doOr df n beer W Meyer die verwees naar bet door hem io het Laodbouwweekblad geschreven artilfel over dit ontwerp Spr kwam tot de cooclasHie dat de landbouw het rec t heeft te verlangen dat deze beloflting zoo lang zg g he en wordt zoo min mogt ï jk drukke en ïop spoedig mogelgk worde opgehe en Om dat doel te bereiken is het wenschelgk te bepalen dat het percentage telken jarebg do wet worde vastgesteld en geteidelgk ver miuderd dat de belasting niet worde beschouwd aU eene zakolgke belasting dat vele opcontf n worden geheven vau grondbelasting dat de grond in veenpoiders van de Iwlasting worde ontheven en dat bg de taxatie tan gebouwen tot boeven behoorende worde in bft oog gehouden dat deze in vele gevallen meer last den voordeel aanbrengen Na eenige discnisie werd bMloten het besprokene ter kennis te brengen van de Regeering StatenOeneraal en bet Landbouwconiité De bespreking van den vleeschaccyna is aangehouden Tot lid van bet boofdbestanr werd gekozen de heer Ph van der lireggen fbut bgnaulge meeoe stemmen Te Ijeuven heeft een troep van 300 studenten ergelyke ongeregeldheden gepleegd Zgsloegen ia hot Alcazur theater den boel stukeu trokken daarna door de stad onder luidgeschreeuw en gejoel Tatiterens vernielenrl Toen ly bj de lliesterpoori een jjzsren hukom een plantsoen gingen oniverrukken kwamde politie tusscheubeide V dreef ten slottede bende uiteen Zeventien jongelieden werdenin hechtenis genomen en eenige balhaiuel4blgveo gevangen Een dinraanthandelaar to Amsterdam is hete slachti ffer geworden van een sliiamen boiten landschon oplichter Kcnige dagen geleden vervoegde zich op zgn kantoor een beer die een partgtje dia I manten wenschte te koopen weldra vond hg f een nsnortimeut dat geheel naar zgn gading WM Jammer genoeg had mgnheer geengeld ij zich maar dat hinderde niet hg wenschtef zelfs niet dat men in hem vertrouwen zou stellen Slechts verzocht hg de jnweolen in een doflr hein ineogebrncht doo o te willen taggcn waarna de doos door hem gecacheteerd aan den juwelier werd teroggegeven met de mededeeliog dat hy den volgeüd n dag I5 0 cautie zon stellen eu dat binnen 14 dagen Me algeheele betaling zou volgen Het verzejielde pakket wefd in de brandkast van den juwelier wtggeborgeo eu hiermede was d saak dien dag afgeloofwo Den sp gendeu dag kwam de kooper wederi op het kantoor tvrug om de woarborgiom te 7 8 86 4 46 6 7 8 8 7 1 8 86 S7 10 48 11 11 IfO 4 67 t n ♦ 6 18 8 IM 81 O 8 S 5i storten ondertosscben informeerde hg eeaa naar het pakket dat hem terstond werdroorgel d 1 nu komt de truc in oen to weak verwiaaeld werd met een oiterlgkgaIgk doosje zonder echte steeaeo natnnrlgk Een paar dagen later ontving de jawelior van een bevriend huis te Pargs een chrgren waarin men zich beklaagde dat bet partgtje diamant voor een belangryk lageree prya was aangeboden pist antwoord dat biwop volgde laat zich denken de verbolgen jawelier schroef dat bedoeld partgtje io zgn brandkast in een vn zegeld pakket berostt Telegram nit Pargs lopen bet p kket Men deed het en zag natuorlgk dadeljjk welk een streek hier g peeld was Het Vaderland € geeft van de politieke werkzaamheid van Mr Keuchenius de volgende jniste icbets De heer Keochenios die steeds behoorde tot de hoofdmannen der antirevolutionaire partij zooder eigenigk ooit leider te kunnen worden enoemd was ongetwijfeld een man van groote gflefrdhi id eu schranderheid maar wiens praetiaehen invloed niet heeft beantwoord aan den omvang zgne r kennis Dit ia vooral gebleken gedurende zgn Ministerschap dat velen heeft teleurgesteld zeker niet alteen omdat zgn mioisUrieele levensdraad spoedig is afgesneden maar ook omdat de aanleg van zgn geesteen krachtig practisch handelen in den weg bleek te staan Aan den eeuen kant wilde hg alles tot in de kleinste bgsonderbeden zelf doen en verloor bg zich in details aan den anderen kant leidde het onsamenhangende in zgn geest tot onsystematisch werk Ook iu zgn redevoeringen dikwgls onuitstaBObaar om aan te hooren als zgn toontooze stem iu tergende laufïzaamheid de eindelooze zinnen aan elkauder lymde maar desniettemin het nalezen wel waard merkte men dezelfde eigenaardigheden op Nu eens bewonderde men naast vlgmende scherpte waartegen zgn geloovig gemoed nooit opzag een bgzondere scherpzinnigheid waaraan de kleinste kleinigheid niet ontging dan weer tuoeat men zich verbazen over de grillige gedachten reeksen on de onzinnige combinatiea waarin de draad van het betoog schuilKÏDg Meester was hij in de critiek doch hjj had in de politiek in zeer sterke mate ses haines bfgrgpelijk en vergeeflgk tot op zekere hoogte ie heib echter iaak tot olibillyke oordeelvel ngen verleidden ge gk aan den anderen kant agn dweepzucht aan de conaequetitiëu zyner in den groud vrgzinoigo denkbeelden in den weg stond Maar steeds waren wg van overtuiging dat zün tegenstanders niet altgd de billijkheid tefienover hem bobben betracht Io den grond jvas hü rechtvaardig en humaatl en wUde bij het goede gelgk by ook in het dagelgkrtch leven de welwillendheid en hulpvaardigheid in persoon was on in dëta omgang ouderhouden en geentig Bn het komt oua voor dat d grootere bezadigdheid het geringere zelfvertrouwen die hg na de mislukking zijner miniaterie4 le loopbaan aau deu d g legde als een blgk vau meerdere relikennis is te waardeeren Na het leven van vele en zware beproevingen dat zgn deel 1 geweest zonder dut ooit zgn geestkracht is gebroken moge hg rusten ip vrede Tusscheo Westzaan en het st tionKoog Zaandgk is eene geregelde ach roet bootdienst geopend met een achroefbcotje dat voortbewogen wordt door eeu petroleommotor He sierIgke bootje dat ingericht is voor 40 paaiugiers heeft slechts eenen diepgang van cM en maakt bgua geen golf Ken gftvaarlgke oplichter die te Wegberg Pruisen achter slot en grendel zat is ontvlucht Hij zou zich volgens de Pruisische politie die KJjne opsporing verzoekt in Limbnrg ophouden 7 10 6 68 e 08 8 10 8 17 6 88 4 S0 4 87 6 04 8 1 1 6 80 1 44 4 10 M 0 II DA 11 80 U SO 1 40 Hjj is genaamd Joseph Behm Volgens het signaloident heeft hg zwart haar en geen kne 14 giUwl in doBbm klMdiag Nur meii iseil l elt loa ab politia te Zonderi N Br Mo pw pcnoiien nrmoedelp ntroopen in irtMt geoomea bebbui dw erdaeht ordea op d n baigemeMter dier gemeente terwijl hg onder Rijebergen op jicht wu een pur geireenchoten te hebben geloei Het moet gebleken cijn dat de geweren met kogelt wuen geUden Gelnkkig troffen de Rchoteo geen doel Uit Amiterdam wordt gemeld Nadat een paar honderd werkloocen op de Boommarkt bgeengekomen kalm door Kalrer Regalieribreed en Aotstelstrateo naar PIancius Plantage waren gewandeld deelde Geel aan de aldaar reed bijeengekomen talrgke m aigle mede dat Van Emmenes die beden bier spreken zon bericht bad daarin verhinderd te £ gn en dat in zgne plaate Van Reeni zon optreden Verder zeide bg dat Wollgring bg den bur emeeetor ontboden wae die aan het comité bericht bad dat het derde schrgren ran net comité in de Woensdag e k te honden raadSTergadering lou behandeld worden oi choon zoo Inide het lot van dit bericht de burgemeester niet veel hoop op succes kon geven Aangezien het comité geen exemplaren Tan dat adres ter verspreiding over bad las hg het nog eens voor opdat de werkloozen meer dan de vorige week in Constantia c thans hier bgeen zonden kennis krggen van den inhoud Van ileens hield hierna eene redevoering over do gevolgen der werkloosheid en gaf daarbg als zjjn gevoelen te kennen dat wanneer de werkloozen bordei met opschriften bg hunne wandelingen door de stad medevoerden en dit door de politie werd belet deze alsdnn eene ongroodwettige daad deed want reclameborden werden niet geweerd Men zon dan ook daarmede r6ör aan ten spgt van het onrecbtreardig optreden der politie Vervolgens betoogde ook hg dat de werkloosheid niet door pbilantbropie uit de wereld was te bannen dat daarvoor meer ingrgpende maatregelen moesten worden genomen Hjj betreorde het dan ook dat een sociaaldemocraat zitting had in de Commissie die nu weer eene vergeefecho poging aanwendt om doyetklooten hulp te verleenen Over de vonnissen tegen sociaal democraten in den laateten tjjil geveld zei4e hg dat die wel verre van bet beginsel fier sociaal democri tie te schaden daaraan bevorderlgk waren Bg eindigde met ren gedicht vÖoT te dragen Bieroa voerden nog enkele aannrezigen het w eord Zoo spoorde een hunner aau de kindeen in haat eu wraak tegen de rgken op te oedeii ten einde de revolutie voor te bereiden die rrdding voor de bedrukt en beroofden zou iianbrengen en die zeker komen zoo Onder gesis en gefluit van enketen die riepen dat dynamiet en wnler alleen heil konden aanbrengen protesteerde Samtoin tegen raadgevingen als die dat men bg de kinderen haat en wraak moest zsaieii want dat men geen strijd voerde tegen personen maar tegen beginsclen Kalm en waardig gemeenscheppelgk krachtig moest het kspitalistisch beginsel bestreden worden Geel noüdigde nn tot eene wandeling arm in arm langs de straten nit waarbg de relletjesmakers desnoods met geweld moeaten geweerd worden Hg zeide dat aanstaanden Dinsdag of Woensdag Vliegen nit Maastricht voor de werkloozen zon optreden eu dat Van Ëmmenes dit nog eenmaal zou doen vóór hg zijn straftgd ingaat Op de wandeling waaraan wel 1500 personen onder wie zeer vele nieuwsgierigen deelnamen en die wij voor een groot deel medemaatten viel niets vermeldinswaardigs voor Wer waren in de verschillende section door de politie maatregelen tegen mogelgke geb arljjkhedén genomen doch zjj behoefde tot no 2 uur toe nergens handelend op te treden 40 47 64 10 1 10 10 11 18 11 08 OS 11 18 a io 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 1 86 44 i MO 10 8 06 88 f 48 8 09 B bO 10 07 1M4 fl 04 9 1010 18 V 9 19 B 419 8 10 40 n te 9 54 Door bet beataur vu de te Harliogen bestaaode afdeeling van den sociaal democra chen Bond ia aanvrage gedaan om op een bepaalden avond de concertzaal Harmraie te mogen hebben voor eene spreekbeurt van mr P J Troelstra XKt verd geweigerd waarop eene deputatie van twee man nog eens bg den bestnarder van het gebouw kwam aankloppen Toen ook na een weigerend antwoord volgde kwam het dreigement dat men op bedoelden av nd met 500 zon komen en met geweld bezit ion nemen van het lokaal £ en bloedig tweegerecht in Oostenrgk beeft daar een verbazende opschudding gewekt Ëen dokter nit Weeneo bad eenige vrienden geooodigd op zgn bnitenvetblgf te KornenIjorg niet ver van de Oostenrykscbe hoofdstad Daaraan grenade een verbigf van officieren en dezen waren niet gesticht over de nabgheid van die postiekers of Pfaili8tgnen zooala zg den dokter en diens vrienden ook wel noemden Op een d kwam de dokter aan de grens van zgn verblgl terwgl aan deoverzgde een officier stond Deze riep luid tot zgo vrienden sDaar ia weer een van die Philistgneo die nit Weenen c Terstond eiachte de dokter satisfactie maar de officier zwaaide zgn stok en zou den dokter geslagen hebben indien hg daarin niet door andere officieren was verfiittderd De dokter vroeg zgn antagonist diens naam maar deze weigerde kortaf iBestt zei de dokter ge zult meer van mg hooren £ n hg keerde naar zgn gasten terug Den volgenden dag reed de dokter naar de kazerne en deed zich aandienen bg deu commandeereuden officier Aan dezen verhaalde hg de zaak en eischte een duel Tegen de heenchende gewoonte in werd echter de beleediger niet tot een tweegevecht overgehaald door zijn meerdere maar tot een Bchriftelgke verontschuldiging Maar de dokter nam die niet aan en bleef een tweegevecht eiachen en wel op de sabel niettegenstaande men hem waarschuwde dat zgn antagoniit leeraar was In t schermen aan de Militaire Academie te Wlener Neustadt en een van de meest uitnemende kaïnpioeoen van Europa De dokter scheen echter zoo zeker te z n van zgn overwinning dat hg met zijn gasten afspraak maakte om hen te ontmoeten een uur na den voor het duel bepaalden tgd Het tweegevecht had plaats en de officier werd driemaal gewond de laatste maai aan het gezicht waarhy hg twee tanden verloor De dokter bleef ongedeerd Echter verklaarde de regimentsdokter die bj het duel aanwezig was dat de wonden volgena de aangenomen gewoonte niet van dien aard waren dat ze een voldoende beslissing gaven waarop men overeenkwam opnieuw een tweegevecht te houden in den pamiddag en dan op het pistool De dokter ging naar zgo vrienden zooals hg had afgesproken eo maakte met hen een uitstapje naar Weenen In den trein echter geraakte zgn rechterhand bg het dichtslaan van het portier zoodanig bekneld dat zgn duim vreesetgk werd verminkt zoodat hg ïn Weenen gekomen zich eerst moest doen verbinden waoma bg don rechterarm in een draagband moest houden zoodat hg dien niet vuieer kon gebruiken Desniettemin was de dokter stipt op zjjn tgd ter plaatse nadat hg uit Weenen was teruggekeerd en nam zgn pjatoot in de linkerhand De officier bad het eerste schot Zgn kogel trof den dokter even in het vel van den hals maar nam slechts een stuk van de huid weg Do dokter hief de linkerhand op waarin hg zgn pistool hield schoot en de officier viel als een blok zonder eenig geluid Terstond liep de dokter naar zijn gewonden tegenstander en vroeg hem i z jt ge erg gekwetst Wat voelt ge Maar er kwam geen antwoord De officier in de borst getroffen lag onbewe lgk bewusteloos en den vulgendcn dag overleed bg aan de wond De dokter keerde naar Weenen terog waar hg eene zepr pgnlgke operatie aan zgne band moest ondergaan Een oi der den inVloed van gebruikt geestrgk vocht verkof rend gehnwd man wandelde met eeu meid de Baan te Schiedam op en neer Hg stelde de meid die geld noodig scheen te hebben zgne portemonnaie ter hand om daaruit wat te nemen die na zulks gedaan te hebben hem de portemonnaie teruggaf De man moest zich eren verwgderen en zette daarom een kooitje met een putter er in die bg te voren bad kocht neer Terugkomende was de meid en zgu kooitje met putter verdwenen en bovendien bleek hem dat zgne portemonnaie geheel ledig wai Kooitje en putter werden kort dauop door de politie o eapoord Waarom blgft zoo n man liever niet bij moeder de vronwl Aan den Onrostpolder Na Td BeveIand hoeft Mna oeverafschniving plaats gehad ter tengtt nn 200 en ter breedte van pi m 40 M Ben klein gedeelte van een gezonken Gisterenavond omstreeks 8 uren is door de recherche te Rotterdam op den Sehiedamschedgk aangebonden een 26 jarige Doitsche leidekker die verdacht wordt te Frankfort a Main een belaogrgken diefstal van gonden en zilveren voorwerpen te hebben gepleegd Hg is daar zgne uitlevering door d b Duitache regaering verzocht was nadir de gevangenia aldaar overgebracht Eene jonge vrouw die hem vergezelde is eveneens aangebonden en zal als niet toege lateo vreemdelinge ov r de grenzen worden gezet Te Bleiswgk beeft een onverlaat deft hond van een vleeschhouwer den nek afgesneden Een drie jarige knaap viel iu de Vinkenstraat te Amsterdam uit een paam op de derde verdieping Hg kwam op een biniltenplaats terecht waarvan hg meer dood dan levend word opgenomen De moeder was juist afwezig Jhr mr D J A A Van Lawick van Pabst tot Ngevelt is beuoemd tot burgemeester van Stad Doetinchom met toekenning van eervol ontslag als bnrgemeester van Boormalsen Op de werf van den acbeepabouwmeester M van der Kuyl te Slikkerveer is bedeu ochtend te 8 uur een werkman G O op een in aanbouw zgnd schip werkzaam lo het ruim gevallen Ëen paar uren later is hg overleden Ip 1894 zal het een zeer vro e Poscben zgn en wel op 25 Moart Slechts éénmaal is dit in deze eeuw nog eens geweest n meIgk in het jaar 188 3 in de volgende eeuw zal het maar eenmaal zoo zyn en wel in 11Ï51 In 1940 zat het Paschen zgu evenals iu 1799 op 24 Maart ButteólaDdscb Overzicht De Fronsche Senaat heeft met eenparige stemmen in de zitting an Zaterdag bet door de regeering aangevraagde krediet van 820 000 fr ten behoeve der uitbreiding van bet personeel der politie goedgekeurd Telkens ontvangt de Kamer nog uit het buitenland het r g van fene regefriug of van eene vertegenwoordiging betuigingen van sympathie naar aanleiding van den oansl io het paleis Bourbon Zoo nu von den Turkschen minister van huitenlandsche zaken en van don Sfenoot in Chili In de Fransche Kamer interpelleerde gisteren de afgevaardigde Turrel de regeering over de handelsbetrekkingen tusschen Frankrgk pn Oostenrgk Hongarge Na eene vnrklaring van den ministöf preside jit llawimir Perier werd eene motie van vertrouwéfr aangenomen IJe Senaat beeft het voorstfl on de bedrijvers van anarchistisoho Aanslagen voor een krggsraad te doen tprecbtstaun naar eene commissie verzonden De betengelingswetten die reeds door de Kamer zgu goedgekeurd werden evenepus door den Senaat aangenomen Het is niet de Oostenrijksch IIongaarsche regeering meldt de Weeoer cPolitische t orrespondenz die aan Frankrgk eu andere mogendheden heeft voorgesteld in overleg te treden tot het beramen van internationale maatregelen tegen de anarchisten maar de Spkansche regeering Verscheidene stalen aldus bericht de cCorre ifondenz verder hebben verklaard in beginsel éeo bezwaar te hebbon tegen het voorstel Andere staten hebben zich voorbehouden nader hunne meening kenbaar te maken als Spanje de te nemen maatregelen zal omschreven hebbeo Frankrgk en Engeland hebben zich tegen het voorstel verklaard Het is blgkbaar dat de Hpaanache regeering meende een der eersten te zgn dïe daartoe gerechtigd waren door den in zijne vevolgen 200 vreeselgken dynamietaanalagen in het Lïceotheater te Bfrcelooa De Icaliaanscbe bladen zgn heel voorzichtig in de bespreking van het nieuwe Kabinet en nemeu over het algemeen een afwachtende houding aan De FanfuUa Opinione on cDiritto verklaren dat zg op de daden van het Ministerie wachten De dtalia zegt dat dit Kabinet allereerst het bndget van Oorlog in orde moet brengen en dat het bg dte taak minder op de quaestie van cgfers dao wel op de organisatie aankomt Volgens de Riforma is het nieuwe Ministerie een Kabinet van eendracht en bevrediging De cFolchetto verklaart dat men het Kabinet met welwillendheid behoort te ontvangen en zelfs met sympathie De cTribuna is r er ingenomen met het optreden van baron Blanc sis Miniater vao Buitenlandscbe Zaken De benoeming an dezen staatsman geeft volgens dit blad aan bet geheele Kabinet een vredelievend karakter Nog altoos zi n er allerlei tegenstrgdige geruchten in omloop omtrent vermeende verwikkelingen tasseben Pruisen en Wurtembei én nog altoos wordt daarbg gewezen op zekere lÉenteekenen volgens welke er tusschen bet Pruisische en bet Wortembeigsche militair bestuur een ingrgpend conflict zon bestaftn waavhg het eerstgenoemde onder aodetCDaan dringt op opheffing van het Wortembugscbe departement van oorlog enz Wat daman zg bet wordt thans bevestigd dat er tusschen 4e beide legerbestnreu onderbandehngen plaats hebben maar niet van zoodanigen aard dat daarbg sprake is van eischen in strgd met de rechten van Wuftemberg De Wortembergsche minister van oorlog bevindt zich namelgk sedert Woensdag te Berign en volgens de Stuttgarter cBeobachter heeft hg aldaar eene vereenkomst tusschen de beide legerbesturen onderteekend krachtens welke er voortaan 120 Proisische officiereu naar Wurtemberg en een geiyk aantal VVurtembergsche naar Pruisen in dienst zullen worden gezonden Naar aanleiding van het Leipziger spionnenproces z de Mönchener AIlg Ztg Het proces is een pgnlgke en t wdere quaestie Iedereen weet dat het tot de plichten eener goede landsverdediging behoort in tgd nn vrede een spiounendienat te onderhouden of te ondernemen doch tevens weet iedereen dat deze iostelliug tot de parties honteuses ia de betrekkingen tusschen de natiën behaort en dat iu de ontdekking er vau steeds iets beschamende ligt voor den Staat welks spiou zoo dom was ztch te doen betrappen Wie spionneert doet dat op eigen risico en mag zoo hg betrapt wordt niet rekenen op eau reddende tu chenkomst dat moeteen stilzwggende overeenkomst zgn tusschen bet centroal nrgaan van den pionnendienst en de enkele leilen Er kan dun geen sprake zgn van verwikkelingen met Frankrgk looals de verdediger der Iwsebuldingen te Leipzig vreesde om t even of de beklaagden bnnoe officieele zending vorzwggeu dan wel of zg in eeu bekentenis die voor henzelf niets pgnlgks hebben kan de beste wgze van handelen zien Frankrgk laat hen los at zgn bet ook officieren van den generalen sbif dat io nu eenmaal spionnen recht Een geheel andere vraag is het echler of er VAU Duitsche zgde plan mag bestaan de zaak tot het uiterste te drgven en de schuldigea de hun 0 elegde straf te laten ondergaan Door het voltrekken van de straf zal n spion worden afgeschrikt Eu de gevangen genoman officie o zjjn voor de be trekkelgk kleine persoonlijke schuld voldoende gestraft door het mislukken vau hnn plan de preventieve hechtenis het verhoor en de veroordeeling Een overdreven strengheid zal tot represaillemaatregelen aanleiding geven eu de Fransche rechtbanken zullen daartoe ook wel eens in de gelegenheid zijn Het zedelgk recht do wet in baar geheele strengbeM toe te pas en heeft alleen de staat die niet laat spionneeren Het aantal werkloozen tn Engeland blijktaanmerkelijk minder te zgn dan men zou 0 makeu uit de grooto beweging die eokele volksleiders er daar van maken Wel xiet men inhet jongste veral va i het arbeidersdepartementdat er een depressie is op de arbeldamarkt maar de afgeloopen maand was beter dan hnarvoorgangster en beter dan Novembeï 1892 Voor het eerst in dit jaar zgo er minder werkloozen dan 12 maanden geljjlen Het werk inde Londenache dokken is vermeerderd ofschoonmet tot den omvang als vóiir de werkstaking Het ophouden van de werkstaking iu desteenkoolmijnen kwam te laat om in November nt invloed te hebben op do markt vanvakarbeid io die maand Daarom is het eeides te gunstiger verschijnsel dat de toestandverbeterd is p INGEZOND B Aan de Uedactie van de Goudache Courant M de II Naar aanleiding ran het ingezonden stuk van H is het Bestnor tot de overtniging gekomep dat genoemda Heer wel gelgk had en is daarom bg eenige Winkeliers gaan informeeren of dergelijke Jgateu biJ hen kondeu worden geplaatst HM zal nu de namen van hen die zich opgevem deponeeren biJ de navolgende Heeren Winkoliers Bg den heer D O van Vreumingen Wgdstr B W van de Pavoordt Korte Tiendew C Vargeei liaam alwaar alsdan Heeren Werkgevers inrage kunnen nemen van hen die zich hebben opgegeven Personen die zich opgeren maar werk hebben zullen op genoejmde lijsten niet voorkomen Verder is het Be uur bereid aan allen die meerdere iullchtip gen wenachen deze te verstrekken De zittingen zullen alleen plaat hebben op Woenpfdjigavond van 8 tot 0 uur Het Bestuur der Ned K K Volksbond afd Gouda Ilei ingezonden stuk van B heeft na dit antwoord geen redtn meer tot plaatêing Ukd OeoT Watprgetijdea Hpog LaaR Uuo t jMg g 43 11 08 8 18 Iï S 3 48 IS 08 i 08 88 Vrijd 8t 4 14 1 6 l U Zaienl 8 6 87 1 H 6 68 8 18 Zoad 84 t 1 J 44 6 48 8 10 Msaad 86 7 18 8 87 7 37 4 08 Diosd S 8 08 4 88 8 8 4 84 SprtogtU 38 nea Zon Hun Opg Ooderr 80 1 80A 4 UIC 81 1 49 e 16 88 8 31 7 47 83 8 88 V M 7 08 84 6 09 88 1 Dse 8 10 8 48 86 8 37 10 89 86 8 19 8 48 8 8 0 10 6 81 8 18 8 68 WUte en fijn gekleurde A van OS At £ 73 73 Beurs van Amsterdam 18 DECKUBKB Vor krs slolkon 83V Vi a 10 v wit 781 77Vi 18V i i M li 4 Vn 4 108 IMV 6 IO M 84 104 6 mm 87 v mm 108V 108 804 16 1001 8 looV 880 I w 8 10l V 101 188 ir i 841 7 i mm 16 V s 184 MPS 188 mm 18 188 i Vu Vi B loi 18 SS 108V 107 mm 7IV 79 9V 108 i 188 ws 184 mm 10 m 48 mm 49 0i 18V i V 108 81 llO i 108 81 61V 88 18 M 181 H 107 108 100 1181 118 871 m 106 mm MsuiauiiD Cert Ned W 8 dito dito dito 8 dito diu dito SVi HoNOAS Obl Ooudl 1181 88 4 iTAUl Iniehru ing 18 8 81 6 UosTIHa übl 10 papier 18 8 6 dito in ulrer 18S8 8 PosTUOAi Ublig met ticket 8 dito dito 3 RtiSlkKo Obl üosl 8e Seris 6 diio OoooDi 1880 4 ditabüHatbs l88t 4 dilabüHopel83 0 4 dito ia aoud leea 1888 dito dito dito 1884 6 SrANji Perpel sehuld 1881 4 TuaKiu Gepr Conv Iseo 18 0 4 Qfo leeuiag serie D ifK leeeing leris C ZuiD Ara Bip Beo r obl 1888 6 Hsllco Ubl Buit Seb 1 0 6 ViNUtisi übl 4 oabep 1881 AHSTlau H Obli tieii 1881 8 i RomaOAll 8tsd leea 188 81 Nin N Afr Hsndelsr tand Arend b Tsb Mü Certitosten D ciMsatsobappl dito Arob Hypotlieekb paedbr 4 Uult Ug der Vontenl uad Qr Hypotheekb puidbr 4 Kederlandaohe bank ssnd Neil HsedelBiaalseh dito N W k Pso Il p b pandbr 6 Botl Hypotbsekb paadbr 4 Utr H óotlisekb dito 4 UosTSsa ost Hong baak ssnd RvsL Hypotbsekbank psedb i AHSaiK Keuit bypoth pandb 6 Hbi t O Pr Ijen oert NsD lloll U 8paorw Mg sand Mij lol Kipl 8t 8pw sand Ned Ind Snoorwsgm ssnd Ved Zuid Afrik 8pm ssnd O dito dito ditelB l dito 6 ltkl lt apoariTl 1887 89 A Kobl 8Znidlul 8p mu A H obl 8 PoLiN Wsrspbsu Weenen sand 4 Resl Or Buss 8p My ssnd 8 Balliiehe dito sand Psstows dito aand 6 Ivsag Dombr dit aand 6 Kursk Cb AsoarSp ksp aand 6 Ixisovo Seirsst 8p MU oblig 6 Orel Vitclxk dito oUig 6 ZlidWeat dito saad 6 dito dito oblig 4 AHiaiic Unt Pse 8p M j obl Uïie k North W pr C r saad dito dito Win Bt Pelsr obl 7 Denrer fc Bio Ur Bpm osrt s l Illinoii Uantrsl obl in goud 4 Louiir k NsahrifIsOrt r sand Heaioo K 8pir Hg lebjp o 8 Hits Ksaaas t 4 pet prs aand N ïorkOnUrio iWi il sand dito l enna Ohio oblig Oregon Calif Ie bïp in goud 6 8t Psnl Hinn kHsnit oU 7 Uu Pso Iloordlijn oblig 8 dito dito Line Ooi Ie byp O 6 C ii kDA Can aouth Csrt f sand Vsü C Eallw kVsr lek d e O Amsterd Onnlbni My sand Rotterd Trsmweg Msalfl saad Nio Blad Amiterdsm saad 8 Stad Bollerdsm saad 8 Btuilt Slail Antiverpenl887 8 8iad llsuuel 1888 8 HONO Tbeist Begullr Osaellseh 4 OosTEKR Stsauleening 1880 6 K K Oost B Cr 1880 8 Butlil Blad Madrid 8 18 8 Nio Ver Bes H p Bpobl oert 6 APVERTENTIfiN TAMDAHTSen W J en Lion Slitz NIËUWENDUK bU du dm 241 AMSTERDAM OpWüBNSDAO DONDKEDAG en VRIJDA to CONSDLTIUBKN Markt 154 Gouda I Compleete Tandhaalkandige Inrioktiag