Goudsche Courant, donderdag 21 december 1893

4 Donderdag Zl December J803 SSste Jaargang i o 0332 Afdeelii voor QOÜDA ea OICSTREEEH vaa dea Boad tot berorderiag der Bomoeopatliie ia Mederlaai ÊÊ f Ailc vooratandero der Homoeopathie in GOU DA ffl HP en OMSTREKEN die de vergadering gehouden in het Hotel de Zalm op 29 Nov jl niet bijgewoond hebben en nog Lid wennchen te worden worden verzocht hun naam binnen 4 dagen na dagteekening dezes op te geven aan den tijdelijken Secretaris der afd den Heer 8 D BOON HABBTHarBAAT ten einde op de eerstvolgende Vergadering nog tegenwoordig te kunnen zijn GoüDA 19 Dec 1893 üederlandschc Sloombool Maatschappij De Strjomachepen BOLLAND kapt J 8M1DT en BATA riXU kapt J 8AUER vertrekken eiken I insdag en Zaterdag Toor vracht of paiiage vervoege men zich bg de Cargadoon der Haatachappg Boompjes 72 Ie llollerdam DDe Stoomachepen louen te Brewersqnay de markt van Boter en Kaas te Londen mimm mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst vaii 1 5 rebels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Ihzending van Advertentiën tot 1 uur des midd üordrechl STEEDS VOORRADIG Gopenv Hulken bev en beh Pitch Pine Balken en rim Delen Oregon Pine Balken en Delen geHcb en gepl Delen Plaatbout Ellen Juffers Kolden Sparren enj eni MM LAGB PBiJrzBN tmm Levensgevaarlijke HOEST van Kinderen Knchhitett ZtiQgeimaiHdeB LALWK HOKST mmmÊÊÊÊÊmmÊmmÊ mmmÊmmÊmmmÊmièÊmmÊÊmmmÊmmmÊÊÊmÊmmm onmiddell ke afweuding vao het geraar en aaelle zekere halp door de sedert vele jartn by deze kinderziekten eeltig goed befonden £ BniT£N BOfiST EOM y Alleen echt verkrggbaar in fla ttP cona van fl 2 die van geela I mhI Al flacona van fl 1 die van roode X van witte oapsulen vooiïien tgnwaarop nevenstaand fabrieksmerk T Uouda bg V H A Wolff Boskoop bi J van Bt rgcn J Haastrecht liii J D dfii Ht rtog I 1 Oudewater bij F Juuki r lilt uburg I Boilenraven bji P Veraiuoli u G Hgiiekninp Stolwgk bg O G v d Berg I Bergambacht bü J v cl Dool I Hamtwobde bg Wol W Hendriks FRAHSCHE STOOMVEEVEEIJ Ckcmiscke en Zwllsersehe WassoberiJ I Oebrevetaerd door Z M den Koning der Belgen 11 Oppenhelmer Rotterdam I Specialiteit voor het stoomen en verven van I alle Hoeren en Dameskleedingstnkken ook I alle aoorten Meubelen Ledikantgordgnen Taisl I kleeden Trgpen met nienire patronen geperst I Ewaaten Garnitnren Neteldoek Tnllea Kan I ten Veeren ene I Alle goederen kunnen in elkander blgven en I worden onscbadelgk voor de geaondheid bewerkt I Goederen kunnen in 4 dagan a leverd I worden I AOBNT voor Gonda en Omatieken 1 VAN 08 Az 1 Kleiweg A No 73 54 Ojen baar Onderwijs I TotlaÜDg m Leerlingea vf de TDsschensdiMl De Comminie t b Toelicht op het Leger Ooderwge alhier maekt bekend dat de I Inschrijving vao Leerlingen wier plaataing men met den liten KEBR 1894 op bovengenoemde whool rerUngt zal geecbie j den op DONüBHOAQ den 21aten DECEM 1 BBU 1893 dea namiddag ten rgf nnr i Voot Tetdare bijionderheden wordt weien I luar de aanplakbiljetten 1 Naoeni de Comminie Secttttaru J H VAN DBB VOORT Oouda 13 Dec 1893 1 Zaal Kunstmin 1 Sociëteit Ons Q enoogen te GOUDA VOOEDEACHTEN door I WILLEM van ZUYLEÏÏ op Vrijdag iZ December Oeheel oorepronkelük Programma 1 Mie de Klomp ran Ji Tan Uennei I Ken Idjrlletje an J Boontje 1 8 Pe dape der hiitorie van Fabiüa 1 4 Oodite Wimpie ran Marcellaa £ m nti I PAUZE 5 i Hok aan t been ran Roiier Faaaien 1 0 in ipeech van Willem t Znylen 1 7 Myn eigen Kamer van Henri Dekking 1 8a De landiiekige van Lodewjik Mulder I b Ooede morgen ran J Toon 1 Aanvang 8 aar 1 Entree TOOr Leden en hunne Dame O 80 I voor NieVLadipn 0 99 Plaateen te beipre ken It 10 ctf eitra op den dag der nitnwring 1 aan het Lokaal van 10 3 uur 1 STEENKOLEN mnnen eenige dagen tm i Ofl inre ee e MjM nt xti P KRIJGSMAN VE8T O 161 Openljare Verkooping te GOUDA n ovaritaau van den Notarii 1 G C FOKTOIJN DKOOGLEEVBR ll op DONDERDAG 4 ANU 1 rr l w L ARl 1894 dei morgeni te elf I ZSUÊÊÊÊ uren in et Koffiahuia Il a r monie aan de Markt van I Il wnimmmi geteekend C no 16 I met eenige peroeeten uitmuntend I Wei enMooila id te lamen groot 1 8 Hectaren 77 Aren 2 Cent aren 1 laande en liggende in de gemeenten 1 Eeeuwjjk ea Zwammerdam in 5 perceelen Dageiyki te beaiohtigen Betaaldag dar Kooppenningen 1 KBBRll De Laadergen agn te aasvaarden den 1 Fe bm ri en de Woning i te aanvaarden 1 Mei 1894 BieeJer bü biljetten en nadere Inlichtingen ign te bekomen ten Kantore van voornoemd n Notaria FORTUUN DROOGLKEVEK te ffoaifa ADVEHTENTIEN in alle Atnnen nn BliUfiUaHiUehe Co ranten worden dedelgk opgeionden door he AdvertanUoBureau ran A BRINKMAN an ZN U Qmia OPENBARE VriJwilUge Verkoopiag te Oudeckerk a d IJgel in het Koffiehnia van ARIB BKOBBB aldaar bg Veiling op WOENHDAO dea 27 DECBHBBK 1893 en bg Toewgiing op WOENSDAG den 3 JANUARI 18M telkena dea voormiddaga te 10 nren ten overataan van den Notaria llln Jacobtis Drwgiwter Fortiiji gevestigd te RolUrdamy I van 5 Heet n 12 At M Centjaren UUU II II UI Uil UUUIUillll j Wejf en Watering in den Polder de Naaae te Oititr ctTk m dtn IJul In lea perceelen breeder bg billetten omschreven mm uiiiJü imnii iiuitiii De NIEUWE LONDON doet het grgie Haar binnen enkele dagen verdwgnen maakt het fflansrgk en zacht is onachadelgk voor de hoid en verft niet Prgs 85 cent per flacon en l SO per dnbbele flacon AlleenverkrggbaarbgJ A CATa in den Papiermolen Gouda Naar buiten Iranco per post 15 et per flacon hooger Voor aanwgaing der perceelen wende men lich tot den eigenaar JAN VERBOOM Aa te Oudtrhrk onn dm IJul en voor verdere inlichtingen ten kantore van den voornoemden notaris te SotUrdam aan de Geldersche kade No 11 hraepelien en Hoi mis QaaSnn I lan lkA en staalhoudende iiina L aocneQüiNALARocHE I is de ineesl Krachtige n Versterkende Kt A WIJiM aanbevolen door tal van binnen en boitenlandiche geneeiheeren Bekroond met KEREN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrggbaar in flacone iflOO en i Deflii te Oouda bg dea Heer A E TEEPE Apotheker voorlieea C THIM I Hraepelien llolm Hofleveranciers Xeisl tctomwatery ui f de VïctoriajBron fe Oberlahnsfein bym $ Tafeldrank Van h0 oninklykefi uis clerj federlanden Uaatschappi tot Ej loitatie der Victoria Bron te Oberlahastein Gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 GebrS Stollwerck s Chocolade m Cacao Dip nmUc oi r Oe niBUWKte miv ndinpm irai iiin riu i verbeterde fhbricati I u uilsluitund gobrmk van l no en w m gr iniMulTon RHrunilivri lm vwlinuIiT vnnl Stollwerck s Chocolade en Cacao I n M hhevoieiis lariiig tabrik mt nauwV u ii tw r i i 11 U lid mooiul dor re sp I I 27 Brevets uls Hofltverancler 1 I 44 Eoro Dlploma 8 ouden enz Medailles I li n bowiJB van uitmuntend fyn ubrijtaat Keed ISH nhreuf do Accaiieoiic natuum o raft I Nou Tou atoamona une Hcdallln d o pnmlfre cIiiom twmeldoratlon fl I votre evoaUenta ftibrioaüon de Obocolat bonbona variea etc eto I Stollwerck fakrlkaat ia ve k iRb a by 11 jl Cunfiseiua BankHbakkers enz fii I denetaalvertegenwoordifror voor Nedorland ZÜIVKRK FftAC SCHK WIJINEiN ne bekende BORDEAUX 4 27 per 48 Flessohen met aooUna franco hui gehTNeSrland ook per proeme h kwart en halfankers belegen verkrUgW Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratie en franoo verkrugoaar aUe merken ijn proefflesechen verkrijgbaar Adres WUUSTRAAT A 172 OOUWE C 13 Gouüa Itw Depot van Reya wiys Boonekamp Enzter Ouada Snelpendmkivaa A Baimiuii k Zoon I Amaterdara Kalverstraat 103 BINNENLAND OOUDA 30 Deoembar 1893 Tot Inapecten van politie alhier ia benoemd de heer A J Marcnsse Inspectenr van polite te Leeuwarden Bg 0 br Verkleg op de Ooathaven ign ontvreemd 1 mud haver en 1 mud meel fv politie heeft het ontvreemde dat reeds verkocht waa opgespoord en de drie dadera A S P H an A L gearresteerd Door de justitie worden vervolgd een 7tal ondengende jongens wegens vernieling van broeikaaten benevens een ander tweetal dat betrapt is op het inwerpen van ruiten der lantaarns alsmede nog een wegens het inwerpen van een ruit op den Kattenaingel Te Cbarloia circuleert een adres aan den gemeenteraad van Rotterdam om voortaan den veerdienst aan éen persoon of aan éene maatsehappij toe te vertrouwen Bene onlangs voorgevallen aanvaring tniachen de conenrrecrende booten ia de aanleiding geweest tot dit adres Bg de commiaaie ter ondentenning der nagelaten betrekkingen van de verongelnkte viaachers te Wierom is van de Groothertogio van Saksen Prinses Sophie der Nederlanden ontvangen de som van 300 Te Leeuwarden sal voor hetselfde doel eene collecte aan de hniaen worden gebonden en te Groningen eene tooneelvoorstelling Bene door een studeotengeielschap aldaar georganiseerde soiree heeft voor Kinderopvoeding bgna f 1000 opgeleverd Ben werkman te Brussel was Vrgdsg batig met zwavelen van een wgnvat toen de brandende awavel welke bg in het bomgat stak de spiritos deed ontvlammen Hg lette deta voet op het bomgat om de vlammen uit te dooven maar door de lochtledige roimte daarbinnen werd zgn voet vastgezogen Hg kon lich maai niet losmaken en hg leed zooveel pgn dat hg eindelgk in onmacht vieL Het vat moest stuk geslagen worden om den man te bevrgden In I Be aeu Inden 10 000 menseben aan inflnenta Ook in Nassau baerscht die ziekte leer ernstig FEViLLE TOX De lieüne Bezoeker Smt k$t DmUA 80 Meinhiurd wu by ooi hij kirtin om aftoheid te nemen diar b j TerpluUt ii Maar g ontraogt niet alleeo beaoeken maar rï legt ie ook af Hoe ut hf F Qetroffan lag ie tot bem op Ik lag besoekeit af boa komt ge aan die raroDdetiteUiogf Gelooft gü du niet aas een lienmblik bij de liefde Zij uet iB de toekomtt Zy hoort het laoken waarmee neo gehoond wordt in heimelgka taneakomatao Dan hoort in dit geval niet goed Tiel Hilda ia Haar ali ge het abwluat weten wilt ja ik hab een lameokomat gehad Dua ge hadt wewnlijk een aamenkoout Hilda roeg Kdwin Ja leker en ik ben h de roUe bekendmakinif ichaldig Ge komt er wet wat laat mede Haar hoor dan t Gisteren waa ik reeda van plan B aUea mode te deelen maar Maar riel t kaar ia de reile ik goef er w nig on bekenteniisen uit het verleden te hooreo Het dieet me eebter leed dal aieb oog tot het tegenwoordige ttitatrrtken Hilda m trotadi oa rerwonderd aan In Bngeland zgn in de vorige week 127 personen aan inflnenu overleden Giateien kon verstrekt worden het Diploma A akte voor de anivere toepaasing van bet correspondentie en vertrouwdheid met het sj teem Stolze Wéry aan de hoeren W Orève vol t secretarie Uselmuiden J Kooiman Serg Inf tgd Willematwl J Huiiinga Ie Onderw BIgham Roggeveen gem secr en ontv Opperdoes 1 Cand voor Dipl B a air De Nederlandsche Knnatcompagnie gevestigd te Amsterdam van welke reeds verschillende tournees zgn uitgegaan deelt ons mede dat zg gedurende de maand Januari 1894 onder leiding en met medewerking van den hear L B J Moor zal doen opvoeren bet Tooneelspel van Emil Angier Qahrialla en wel door de damee mevr Moor Sabapere Mej Joaephine Spoor en de heeren L B J Moor C H Groote WooHnwnn en A G Kremar Ala Directeur der Nederl Knnatoompignie treedt voor deze tournee op de heer J de örooth Grérant Odeon c Amsterdam Te Leeuwarden werd Maandagavond in tif groote zaal van het Harmonie gebouw welke d or een talrgk eftnitgeleun publiek waa bezet een concert gegeven door de dames J de Jong A Oorver en M Sngderi in vereeniging met Mej M Baginskj Alle nommers werden uitstekend voorgedragen en het publiek toonde zich zeer voldaan De artisten ontvingen bg haar optreden onderscheidene bonquettén en manden met bloemen eg werden telkens luide toegejuicht en bg herhaling teruggeroepen Te s Gravenhage zgn uit Berign aangekomen Jhr Van Citters secretaris van het Nederlandsche gezantschap en Mr Keochenius zoon van wglen den Volksvertegenwoordiger secretaris der der Siameesche legatie aldaar De begrafenis van den oud Minister Kenoh nius is bepaald op Donderdag des voormiddags tien nnr op de Algemeene Begraafplaats te s Gravenhage De Koningin Regentes heeft een brief van ronwhekUg doen toekomen aan de familie van wglen Mr Kenchenis Te Wglré L is een zevenjarig meisje op een onbewaakt oogenblik in aanraking geko Laat mij een font die ik souder dool beding goed maken Ik lai op deo roorgrood dat ge ooit weinig ran ome familieaangelegenheden weet Prana heeft er miaachien met je orar geaproken want bij ia te opreobt om ergeus doekjes om te winden Og woet dan aeker ook dat ik behalve Vrnna nog een broeder heb een armen ongelukkïgen broeder Van bem kom ik vandaan En nu weet ge Kdwin boe onbillijk en oareehtvaardig uw vermoedea wai WieP il hjj faierP Die vraag klonk een weinig verlegen en wan trouwend Beedi aodert eenige dagen Ziek en ellendig kwam hij hier aan ia de dwaling dat s ja terugkeer niet trafbaar waa Ik rekende het tot myn plicht hem voor ieder te verbergen aelb voor Frana Miasobien heb ik daarmede leer verkeerd gehandeld Alaoo waa bet dat 1 riep ICdwio op een toon dia uil een verlicht hart moeat komen maar die took me ï gedwongen dan vroolijk klonk Ik waa doi ittnidèr reden een beetje jidoerieh geweeat mijo waarde Het lobunt u een beetje te beroowea Zeker omdat ik u kon verdenk die too rein t een eogel a t Haar gij mo toch niet boot op my i a Vergeven i too tehooa en een voorrecht van tronwenbarten Maar ging hq voort ge kebt my vandaag nog niet geaegd dat ge my baminf dat ge de m jne tyt Laat ona na daie eente venoeniBg vieiw en veroorloof my dat ik u deaa armband aandoe ala en linnebeeld men met het vuur van dan haard soodat de kleeren in vlammen geraakten De moeder vond bg hare tehuiakomst het kind levenloos op den grond liggen In de zaak tegen den predikaat M te Retoren zgn gisteren weder zeven nieuwe getui£n £ deeli catechiaanten voor den rechter van itmctie te Arnhem versohenen die gedagtaard waren om gatnigenia der waarheid af la leggen Woensdag wordt de zaak door ket classi aal bestuur van Ngmsgen ter plaatae geln trueerd Een tal van personen grootendeels aeiijes zgn opgeroepen om door het bestuur In deaa garaohtoanade zaak gehoord te ivoiden Door den gemeente archivaris van Laenwarden den heer J C Singels is in het licht egaveu de inventaris van het oud archief dar alad Dit werk is voorbereid door wglen den ieer W Eekhoff aan wien de eer toekomt tan aam de stadsarchieven aldaar de eerste orddoende hand te hebben geslagen bet werd later in awderen vorm op nieuw ondernomen door mr A Telting en op diens methode t wde de heer Singels voort Het werk van heer Eekhoff had veel meer van een btetorisoh compendium Kan perwman en laakragister vergemakkeIgkt het naslaan van dit Igvige boekwerk waarin de charters en andere stukken chronologisch vrg uitvoerig zgn beschreven ten getale van ongeveer 417 ongezien de onderdaelen van sommige nommers Het oadste tok is gedagteekend 8 Maart 129 bat werk loopt tot 1813 1814 Omtrent de plannen tot uitbreiding van bet Kurhois te Scheveningen vernamen wg nader Het ruime plein voor het Kurhais aan de landzgde dat tot dusver een vrg eentonigen aanblik opleverde zal in een uitgeetrekten tuin worden herschapen waarin te midden van hoornen en bloemperken lawn tennis courts en gelegenbeden voor andere spelen zullen worden gemaakt Ten einde dezen tuin tegen weer en wind te beschutten zal hg geheel worden omringd door eene breede overdekte promenade in bet midden waarvan een mnziektempel zal worden aangebracht zoodat ook in de ochtenduren gelegenheid zal bestaan tot het bgwonen van concerten zooals dit in het buitenland het geval is In den tnin zullen een cafe glacier een bavaria en een kiosk voor minerale drajken worden opgericht terwijl er ruimte is O nu uiel I Hoor luij oent tot het uiude toe Mijn arme broeder die op verjaring rekende bevindt siok DU in een moeilijk gevat Kr i kana op dat hij ODidekt cal worden Ja dat ia tijne aobuld Hij had moeten blijven waar hg waa De koele tooo waarop hy aprak deed Hilda pyn Hü is au echter hier en wanneer hjj ontdekt wordt ia hjj verloren Dat had hij zijne familie moeten aparen ui Kdwiu t U took a geen eer om een bloedverwant van een booadoeoer te sija Weet go men moet traohteo hem zoo gauw mogelijk weg te krijgen Dat U ook mijn wenach tei tij terwijl het bloed haar naar het hoofd ateeg Ik waa er al mede betig maar du moet gij mij helpen Kdwin Wilt ge Ik Hoe sou ik dat kunnen F Dat wit ik u even mededeelen Doob geef me een arm en gaan wij verder opdat de tijd niet nutlelooa verloren g Met de maeate bereidwilligheid voldeed hij aan dit verxoek Heel kalmpjea nam bij het lot van Wilhelm tooala hom Hat door Hilda weH gemaald op In bet begin toonde hy diep raedelyden met den armen viuohteliag apoedig eehtvr namea zijne uitroepen een minder vriendelyk karakter aan ofschoon het eent betrekking had op Schopf en zi n optreden In hot eent waa het BcberiDg en inalag over dien dUendeling dien gemeencn achurk enz langsamorhand kwam er ook tprake van dat zwakke ichepMl dat maar met zich liet ipelen Tocb had bij bet gevaar dat bem dreigde geheet aan zieb zelf te ivyten I maar het wu niet good van hem gehandeld er ooj anderen ia to betrekken aa daarvoor verdtem voor verschillende spart inrichting B ala aa grand lirk piitolet et carabine eene kagalbaan eene gymnastiakaaal en eene srheraiad terwgl in eene ruime laal tgdalük tenteoBatailingen kunnen worden gehouden Dwrlq behooren ruime gelegenh en voor toiletvetandering met behooH ke bediening Aan de zgde van het plein wordt die promenade omgeven door een gebouw d ia bevalligen rustieken villa stgl ontworpen ééaa verdieping sal worden opgetrokken en op de hoeken eenige met koepels bekroonde paviljoens vertoont Hat banedengedeelte aal e W colonnade vormen waaronder het publiek gelegenheid zal hebhen zich te verfrissehen in eafé en bierhuis of op de wgze van het P laiaRoyal te Pargs aal kunnen bazichten da étalagea van Haagsche en Nederlandsche flma i die in mime winkels gelegenheid zullen hebben hnnne artikelen tentoon te stellen Op de verdieping zullen een aantal logaerkamers worden gemaakt Indien de medewerking niet ontbraakt dan sal deze verfraaiing van da badphwts nog vóór de opening van het badaeiioan 1894 kunnen worden voltooid De tegenwoordige directeur generaal haaft ook bet voornemen binnenkort plannen ia to dienen voor eenige noodiakelgke vatbaUringMi aan het strand Man sehgnt te Rotterdam mat da I in het haar te zitten wat de reclames op de inkomstenbelaating betreft Er zgn ongavaer 1000 reclames op de 20 000 aanslagen en nog voortdorend hebben verhooren plaats en in het geheel moeten de reclame commiuiën overtnigd zijn van de gegrondheid der reclamae doch volgens gerucht zou wanneer aan alle reclames werd toegegeven de inkomsten belatting het beraamde bedrag niet opbrengen Zeker is het dat op reclames welke reeds m het begin van Augustus zgn ingediend tot op heden nog niets beslist is en het balattingjaar eindigt reeds 81 Deoembai De Provincialen staten van Groningen verkozen gisteren in de plaats van wglen mr B Van Royen tot lid der Eerste Kamer mr J II Geertsema Czn oud Minister van Binnenlandsche Zaken en oud Commissaris der Koningin in Overijsel met 22 van de 40 aitgetöachtte stemmen Verder verkregen de haeran J M Wiarioga 8 en J E Scholten 7 atamman Te Schneidemtthl dringt opnienw watar door den groeten sandhenvel zoodat het vermoeden by rttimactiooU straf Dat waa loo Bdwln a mMoiBt eu daardoor toonde by doidetijk dat bij Hllda a zorgen niet deelde Men moet met zoo o spitaboef ern weinig op lUo boede cijn Voert kü ifin bedreigiÉg uit dan ia bij toeh zelf ook de dupe der historie Men kan bem eenvoudig vervolgen wegens afzetting Xeen zoover kunnen we het niet laton konun Ik tie niet in wat men anders kan doos U oburk zal lirb nog wel eena beraden oer hy stappen doet die voor htm ook gevaar opleveren Als hij wraak nmmt kan ky zelf wel buitHi aohot blijven door eenvoudig weg te gaan Dat bem de drommel hide 1 t Is otn nare ge sehiedenis maar er is nieta aan te doen Gjj vergeet Kdwin dat ik verpltobttagea op mij heb genomen dio m Die u tegenover zulke lui niet bloden n etwijfeld binden die my Sea belofte ia my heilig wien tk dte ook gegeven beh Ach hemel koe oobwoonen Dat ia uw aeht vrouwelijk om zieb door tyn Hvoel te latM ver leiden tot dwaze dingen In bet leren bekoort bovoa alles verstaqd VersUUd 1 herhaalde zy werktuigeiyk htt waa baar of xe Meinbard s woorden weer hoorde i Kr zyo oogeubükkeo waarin de meqecb alteen naar da ioapraak van het hart lutitert Nu bevond zy aioh in ao6 i toeatand en hoe stond uu de man die zij zich loi beacbermer gekozen had tegenover haar Ik verkeerde in de meening ging zd aa een pooajo port dat ge jnial iegene preoat die tonder berekeniag dea draag van bel kart toeaavan TrsnX rsf