Goudsche Courant, donderdag 21 december 1893

doan B Ja habt een heal kaa a mat chocolaad dat hg de deur van een winkel ttond weggenomen Htd ja dat allee alleen vritlaD opetaaf B Naan Ik ion ook wat gagaven hebben aan de andera jongent fi Heeft je vader je geatraft B Ja Bg heeft mü erg geslagen De bleeke man itaat op an zegt grimmig Hgnhaer de voonittar dia jongen lal niet weer stelen Het Openbaar UioItterie eitcbt een beritping en overeenkomstig dien eisch wordt betloten Hechter Je xult ditmaal nog met naar de gavtngenia gaan waar de ilejcbte mentehec opgealoten zijn Haar je bent toch wegens diefstal voor geweest L aar is nieta aan te veranderen I e bleeke man krannt De jongen schreit nog heviger B Wil je mij nu belooven dat je je niet weer zult vergrgpen aan het eigendom van anderen B Ja dat beloof ik R No kom dan hier en geef mg de haod Zoo En houd nn maar je woord totden vader Meneer B gg zult nn leker uw loon wel niet verder tuchtigen om dit misdrgf Onder Altweart gemeente Weert werden vgf Belgische wildstroopara door twee rgksveldwachters jagende aangetroffen Een der stroopers loste op de politie een schot toen deze op hen aankwam Dit schot werd van de zijde der rgksveldwachters met drie karabijnschoten beantwoord niemand werd getroffen de vreemdelingen wisten over de grenzen te komen Men meldt uit Bndel In den laatsten tgd pasaeeren er hier vele Rnssische landverhuizers die in Amerika niet zgn toegelaten en de terugreis naar hun vaderland dan moeten aanvaarden Dinsdagochtend werd dit grensstation door marechautwes bezet daar de Pruisische politie laat ontvangen heeft om die vreemdeliogen aan de grenzen dus te station Dallieim te keeren Ter voorkoming nu dat wg met die lieden opgescheept worden zullen zg un phet grenss jition aldaar geweerd wor e £oo zg geen voldoende middelen hebben Ongeveer een 400 tal worden eentdaags verwacht Men meldt uit Amsterdam van gisteren Tegen heden avond was door onbekende personen slechts door eenige letters en een docterstitel aangeduid eene groote vergadering iu sPlsnrius bflegd waar een middel zou worden ontvouwd om aan 20 000 werklooreo werk te versrhHflen Hoog was de verwachting niet gespannen vooral omdat wat uitgelekt dat men met een bekenden plannenmaker te doen had die voor eenige weken getracht had tegen twee gulden entree eene soiree artistique te houden waar zijne pia inen de pauze souden aanvallen De weikloozen die hedenavond niet zonder moeite werden vrijgesteld van de betaling der 10 ets welke als entree werden geheven vulden een groot deel der saai Maar wat men te booreo kreeg was nog beneden verwachting Want nadat men een half uur had gewacht kwam bericht dat het comité en de spreken niet gekomen waren Gelukkig was de vergadering in eene vroolijke stemming en nam men de teleurstelling van de komieke zgde op zoodat het wel rumoerig werd maar binnen de perken Een vermakelgk tooneel was bet toen eenige aanwezigen tich meester maakten van de op de bestuurstafel achtergebleven papieren waaronder de toelichting van den plaunenmaker en deze papieren met een zwaai door de zaal venpreid werden Het zingen van socialistische liederen door de huiswaarts keerende menigte gaf later aanleidin tot het uitrukken van eenige politieafdeelingen en het toestroomen van vele nieuwsgierigen Gistarsn had te Rotlrrdmii de bijeenkomst plaats uitgeschreven door lit comité beataandn Directe Spoorwegverbinding met GOIÜA WInterdlenst 1893 94 Aangevangen 1 October Tüd van Greenwicli 0 85 8 8 01 40 10 48 10 68 18 08 18 18 11 88 1 84 8 88 4 80 6 88 8 88 J IO 8 88 8 48 40 10 48 U 08 11 SI 1141 ROTTIBDAH nO IIDa 81 10 17 11 80 18 80 08 8 11 11 8 88 10 87 10 84 10 41 10 47 s 88 7 45 8 0 ru 10 08 io u 10 47 iwi OOODi DEN Bits U u Owidt 7 806 40 04 87 10 4 18 11 18 81 1 01 1 87 J 85 4 45 5 17 8 5 7 18 8 88 S7 10 48 ll ïin aOM sH ïev M 7 48 8 6 U Ol I IS 4 57 U Qf IJ BI K1 7 47 f 1 1 1 f ï lle 7 88 01 11 10 1 84 8 08 6 8 88 N d L d 8 0 n 1 88 8 81 Voorb 8 07 18 11 1 1 88 8 M 10 11 iHa 8 1 i 84 10 07 11 87 18 41 H 61 1 48 1 6J 4 85 5 88 5 88 8 41 7 48 8 65 10 16 1118 11 4018 Onuda 30 7 608 13 68 10 10 10 88 18 08 18 48 8 S0 8 48 8 18 4 13 4 43 6 80 8 81 7 48 8 36 10 01 Ooada 5 86 840 7 86 8 0 8 81 fo l oVu M8 l8 4 18 4 47 8 88 01 7 46 8 88 10 08 5 V Ï V a Oadaw 8 80 8 54 U O Lit 6 S7 7 6 10 Weaidaa 6 87 7 018 11 8 40 1H 8 44 5 04 6 44 17 8 08 10 88 Ulnebt 33 T 80 Hanaelea 47 8 03 Woenha 13 8 10 Uedewtter 7 07 Gouda 7 80 Uaraialea 8 04 7 08 4 11 88 a 61 8 1 6 60 8 18 10 84 UtTMdlt 8 18 7 8 848 8 41 10 81 11 48 80 3 08 8 60 4 48 6 8 1 35 8 88 10 l0 5 Ooada 40 8 11 10 0 10 86 I8 U 8 61 4 47 6 7 48 0 08 Aantatdaa Wp 7 6 O IO 10 66 11 1 i 1 40 1 46 1 36 S7 iCi 1 14 Ml U lO 1M4 UB Ml M 1I Ansterdsm 0 8 AaistardamWp 6 60 Syida TJM nn iux brotuungmTer B yer d t da bron ondai bet terrein zich zijdelings een uittocht zon benen zich betettigd heeft Btaten OenerMl Twuoi Kmn Zitting na Uimdig 19 Dec 1893 De begrooting ren Oorlog hoofdetak VIII gaf geen unleiding tot elgemeene beechoa ingen De voontenden on Terhooging onzer weerboirheid zgn niet met dezen minieter ingenomen miuir moeten zelter erkennen dat het tegenwoordig oogenblik ilecbt gekozen ie om hun wenieben weer te herhelen zooder uitzicht op eenige verandering Uet debat liep due orer allerlei kleine qnaeitieo een o0icier meer op dien en een winder op genen poet orer het ui ol niet weotchelyke ▼ au beTordering in de hoogere rangen waarbij pen les elotte erkenen moeat dat de mioiiter wae gebleven binnen de grenzen der formatie over vereenvoudiging van adminiiitratie hg de eompagnieJJo over de geachiktticid van iiiiaudecfae pwudm voor het lager waarvan de min geen hoog denkbeeld haaft over de kotten der nieuwe nurdenkenring over de l fggKbool die het Bteda ecba lid gaarne naar de hoofdplaale van 4ÖB diatriot zag verplaatst doch die te iGra ilanhlge bigven aal over vele lakrn meer die Toor onia laieia van geen belang zgn Heden zou mes aan de niaiechauaiae beginnan Bg aan brand ta Honthaea in Engeland in een gebouw waarin gehuwde eoldaten met hunne gezinnen woonden ii Vrydagochtend een loldaat met zyn drie kindereu acht zee en vier jaren oud omgekomen Zgne vrouw werd wakker door den rook en liep naar beneden om t zien wat de oorzaak wai De benadenkamer wa vol rook en vuur en door het openen van de deur sloeg alles in lichtelaaia en werd de toegang naar boven bgna terstond door de vlammen belet De brand ward spoedig gebloscbt en men vond de verkoolde lyken van den soldaat en zgne kinderen De andere bewoners van het gebouw ontkwamen door uit de ramen te springen De twea volgende advertentiën verschenen oalangi in een van da bladen van San Fran6iaco De haer dia in een omnibus op een roomtaart is gaan zitten is bg da dame die de taart pat gekocht had bekend en al heeft hy ook geen medelgden met de hongerige waaien voor wie deze versnapering bestemd was Wordt bg dringend verzocht drie gulden vijftig benevens de kosten der advertentie over te maken aan het bureau van dit blad om te voorkomen dat ign ergerlgk gedrag openlgk tan toon wordt gesteld En daaronder Alt de min of meer beiohonken dame die aan heer een lakensohe briek van een entwintig gulden liet bederven door een vettige salfstaudigheid in een papier gepakt te leggen waar hg wilde gaan zitten niet onmiddeligk dat bedrag overmsakt aan het adres van dit bUd onder lett A B zal eerstdaags door middel van de pen aas de zaak openbaarbaid gagevan worden 7 86 7 81 T a 7 46 7 81 8 81 8 48 a 4 8 8 06 Q wl r 4 10 Haatdnakt Ntaawarkaik t OepaUa Bottardun 7 I 8 10 6 11 8 8 5 98 Bottaidam Capella Niouwsikerk Hoordlacbt Oonda Bg olScieela diners aagt een Parytch correspondent van Truth prasentae t men bg de koffie aan de dames nof geen sigaar maar dat is ook juist de grens Bg intieme diners Inncben d euners in alle buizen die np to steles gn is het al gewante en niemand ergert ar lich meer over dat de dames twee o drie cigaretten achter elkaar rooken Da voorbaaldan komen ook uit heel boogen kring Koningin Christina van Spanje is een hutttochtalgka rookster tg leerde dit indertijd als abdis van het Hradschin welke hooge sineonre zji bg haar trouwen opgaf Hare nicht aartsbertogin Mathilde de verloofde van Koning Humbert toen deze nog prins van Savoye wae verloor het leven door een cigaret tg ttond op een balcon te rooken toen haar vader aartabistdiop Albeit aenkwam die bat baar verboden had hield dr cigaret achter baar rug stak er bg ongeluk haar neteldoekscbe kleedje mee aan en stond in een oogenblik in lammen De Basaische prinseasen rooken allan bet ii een Rnssiache dameagewoonta Of Koningin Hargbarita rookt weet men niet maar da dames van baar hof doen het in haar tegenwoordigheid Vele damea hewaraa het all kalmeereod middel voor de tenoven of tegen slapeloosheid te doen Ouder deze de infante Eulalia van Spanje en de gravin van Pargi Te Fredeusborg alt het Kustische hof er it rooken de dames zelCi in tegenwoordigheid van de Koningin van Denemarken en zelfa toen de gasten van Fredensborg in Tivoli te Kofienhagen gedineerd hadden zag men er de daraei onder de colonnade van bet reetanraot dos in t publiek cigaretten rooken Hat hnwaljk tnaachan prinses Elisabeth van Beieren en hsron Heefried moet volgent de Mnucb N eueite Nacfar een oneenigheid tusscbeo print Leopold den vader der bruid en den prioi ragant ten gevolge gehad hebben naar het heet wgl den print regent de jnitta dag waarop het hnwelgk voltrokken zou worden niet medegedeeld wat Het geschil is intottcben weder bggelegd De iFrankf Ztg verneemt uit Beienrhe hofkringen dat het jonge naar den onoverkomelijken tegenstand uit oen weg geruimd heeft door op de vlucht te gaan en in het geheim ta Genua in den echt te lieden De ouders der jongelieden woonden de plechtigheid niet bgi de T er van den bruidegom reitde in Italië om zguen zoon te zoeken die zonder verlof zgn garnizoen verlaten bad Eerst na het howelgk zouden de vorstelgke ouders zich in de zaak geschikt hebben Prinses Elisabeth was als echtgenoote voor aartahertoff Frans Ferdinand bestemd en daaruit verklaart de vFrankf Ztg c de gespannen verhouding tusccben keizer Frans Jozef en den prins regent en tusschen den priot fegent en print Leopold Wat hiervan al of niet waar it ztl nooit bekend worden Tot op zekere hoogte waartchgnlgk wordt het verhaal heveitigd door een bericht van da sMetzger Zlg waarin medegedeeld wordt dat baron Seefried den Beierscben krügsdieost verlaten beeft wegens opzettelgke verwgdoring Hat doodvonnis der gebroeders Rorique die lie bemanning van het schip Ninorahiti ver luooidden tfm zich van het schip maeater tè maken U in hno ar beroep door bet hof vat appèl te Brest bevestigd Zg hopen nn nog op gratie van President Caruot Hya des jngev k Berlin en goede rechten ook Een jonge dief werd daar onlange vwr liet Scböffengericht behtndeld op een wgze ilie een weldadigen indruk maakte Er kwam een uian met een eroitig gezicht Jie een twaalf jarigen knaap voor den rechter bracht Antwoord nu zei hg tot dm jongen en je waagt het niet te liegen Dit it mgn zoon mijoheer de rechter Neem plaats meneerB at het antwoord gg kunt de behandeling van de zaak bgwonen Da kleine zondaar een jongen met een aardig voorkomen nefjei maar armoedig gekleed twemt in tranen De zakdoek dien bij in de band houdt ii nat Hechter Kom ni eens bier voor de tafel mijn jongen en schrei niet zoo ik moet e kunnen verstaan Je heet Emil B en igt 12 jaren oud V De beschuldigde kan nieta doen dan bevestigend knikkon 18 88 1 08 1 18 1 1 1 88 10 68 11 08 11 0 11 18 11 88 18 88 8 41 ii 8a 11 01 7 88 7 47 K Wat doet je vaderf Beaeh Hg il werkman B Heeft hg Je niet gezegd dat men niet mag ttelen en heb je dat ook niet op school geleerd B Ja R s Waar komen ensühen die stelen B In de gevangenis U Jnist Maar jg moet ook gestolen bobben Beken je dat P Jb Mnar ik rn het rlha nooit irper uit da pnaidanten van kat filgaaiaii Nadii Warkliedanrarbond den B K Volkabond es Patrimoniams Ongeveer 50 baa tuni i leis mna aanwezig De beer Batte pwident vaa den B K Volkabond opaode de veigaderiag en gaf ta kenaan dat lüawal thana gkan andere zaken aaa de orde geiMd knnnaa irord bü toch hoopt dat daar waar algemaane ba langen behartigd moatan wordan aunanwerking moge worde bereikt Da circniaira aan da Veraen iagan rondgezonden werd door spreker toegelicht en hg stelde daarna aan da orde het Ista punt Hoeveel werklooten zgn er Da tegenwoordig zjjode hestnuiden van vakvereenigingen noemden enkele getallen op doch daarop is niet af te gaan omdat in de vereenigingen veelal leden zjjn die de bette werkkrachten uitmaken en dos hat langat un het werk blgven Da meerderheid was intniscben van gevoelen dat in de vakken veel werklooaheid bestond vooral in het timmervak De stukadoora hadden in bunne Vereeniging ook reeds aarklooien doch indien de vont mocht invallen zon do werkloosheid groot worden Er ign veel penooea in Dea Haag werkzaam bij den aanbouw van wooubnixea Op Fejanooid is het getal werklieden thans werkzaam ruim 500 minder dan in het vorig jaar Kalk en steenwerken hebben een zeer slechten zomer gehad en de vreemdelingen welke de gemeente binnenkomen vermeardaivn de werkloosheid voor de stedelingen De voorzitter zeide dat niet in détails kan worden getreden en eene luivere telling niet mogelgk is doch dat het sanlal onder de vereenigde werklieden reeds groot genoeg is terwgl ook volgens de machinewerkers en smeden het getal zeer groot is De tweede vraag luidde Welke middelen kunnen worden aangewend Een der spreken wilde werk vragen bg de bnrgerg Anderen waren er voor om de liefdadigiieid in te roepen terwgl weder andanin by het gemeantebestnnr wenschten aan te kloppen om ta vragen dat werk hetwelk nog gedaan moet worden zoo spoedig mogeiyk gedaan worde Er werd nog over de laatste uitbesteding der kranen gesproken en ofschoon de Nederlandsche inscbrgver f 7000 meer gerekend beeft dun de buitenlandsche wenschte men toch dat dit werk hier ter stede bleef Een voorstel om eene oommissie te benoemen om Burgemeester en Wetbouden uit tanoodigen bet maken der kranen nog aanFeyenoord te gunnen werd aangenomen Alscommissie werd aangewezen bet comité Debeeren Ratte en De Rot aanvaardden deseopdracht echter niet Daarop werden aangewezen e heeren H van der Velden D de Klerken J de Hoog Alsnn deed de voorzitter bat voorstel om eene commissie van 9 personen te kiezen nit elke groep 2 Er bestond eeoig verschil boa het comité saam te stellen l5e voorzitter stelde voor 5 uit bet Ned Werklieden vertiond 2 uit Patrimonium en 2 nit den Kath Volkslwnd Dit werd aangenomen Via Vlissingen naar Engeland Op da d zer dagen te Müochen gehouden internationale conferentie van de afgevaardigden der Spoor wegMaatschappgen en verschillende stoomvaartlgnen ter vaststelling van de zomerdienstregeling voor 1894 is een allergewichtigsta verbetering tot stand gekomen in het verkeer tusschen de voornaamste steden van NoordDuitscfalaLd Oostenrgk Rusland Denemarken enz ter eene zgde en Engeland ter andere Berlgn als uitgangspunt namende zal da ri is van Berlgn naar Londen met 3 uur van Weenen met ongeveer 6 uur van Oreaden niet 4 nnr van Hamburg en Bremen met 1 uur verkort worden Deze vüf betering komt alléén tot stand voor il n nti der Stoomvaart Maatechappij Zeeland 8 88 03 10 8 17 St 40 47 84 10 1 10 10 4 80 4 67 8 04 8 11 8 80 1M8 7 80 8 40 4 10 U Oi 8 40 03 4 M I 10 8 ao 8 50 8 48 5 18 1 48 1 66 8 08 8 0 8 15 7 07 7 17 7 14 T I1 7 17 I 44 M 4 45 18 40 6 61 JO 1 8 48 t 4 55 6 01 6 0 3 10 4 08 4 40 6 11 DI K hsao oouua 10 80 10 81 sHsge 8 48 7 07 48 B8 4 10 1411 8818 111 88 8 18 8 46 8 43 4 15 4 48 8 81 7 I OI S 4 48 Voorb 5 54 N d L dS 8 Z Ze8w8 Ó8 Bl Kr l4 Ze H l 7 08 7 11 t t 7 10 M 7 81 7 31 64 6 6 0 10 41 1 44 1 48 1 88 8 04 8 0 l 1 41 U 1 40 11 J w 83 11 34 18 03 18 60 8 10 3 68 4 43 6 S8 7 48 S 8 0 8 50 10 07 10A4 I 10 0 18 1 8 84 4 0 4 6 g 8 04 10 16 18 8 I 4 18 1010 83 10 84 18 48 4 14 84 10 87 18 00 18 66 1 88 3 60 4 37 8 JUJI aMaTiioa u a o v Hf 1 65 8 40 11 10 11 37 P 4 10 4 10 Mt MI 1 10 Il 11 8 11 4 lil 4JI 4JI 7 40 10 0 UU M 11 44 zoodot man mat 1 Hai 1893 hyv Berlgn varlatende om 12 nnr s namiddags in phuts van om 7 47 s moigans zooalsnnhetgefalis Londen over Vlitaingen ta 8 45 t morgent bereiken nu Deze verbetering zal natonrlgk ook van grooten invloed zijn op het verkeer van Holtand met Engeland in de richting naar Londen De nachtbooten der StoomvaartMatt acba i Zaaland tullen in plaats van tien nor dan om halftwaalf Vlissingeo verlaten Het vertek van den laatsten trein uit Amsterdam om slechts een voorbeeld te noemen tal plaats vinden om omstreeks acht nnr Amsterdanucbe tijd Bg een financiaele instelling te Amsterdam wordt een vaste aangename drukke doch ondergeschikte betrekking aangeboden Blgkens advertentiën in de plaat elgku bladen is aan die betrekking een aanvankelijk salaris van f2000 verbonden Daarvoor wordt verlangd Ie energie en bekwaamheid om zelfstandig te kunnen optreden niettegenstaande de betrekking ondelgeschikt is 2e storting van f50 000 waarvan men nimmer een halven cent terug ziet 3e storting van f 50 000 als inbreng in de zaak waarvan men rente geniet Wie nu een ton gouds bezit en daarvan minstens de helft wil weggooein om een ondergeschikte betrekking machtig te worden van f2000 sjaan inplaata van de f4000 die aien zonder een vinger te verroeren met zgn ton gouds raadt als rentenier verdiende die solliciteere haastiglgk voor hy onder curateele gesteld worde I ei I iwi 1 Bnitenlandseh Overzicht In hat Ëogelsche Lagerfaaia diende lord Qeorge Hamilton oad miniater tsd marine de aangekondigde motie orer de oorlogsTloot in Met bet oog op het gevaar dat Kogeland het overzicht ter zee kou verliezen is zeide hy een snel en raitber eu handele h noodig om het geraar nog bijtgds af te wenden Gladstone bestreed de mY tie door foevoeging TBn httt bekende amendement waarin het Hols zijn vertrouwen uitspreekt dat de r eering te bekwamer tgd de gepaste maatregelen zal voorstellen De premier betoogde dat de inwilliging van het gevraagde bet iegaowoordig gevolgde stelsel 20a omverwerpen en de TOrantwoordelgkheidder regeering op het Lf erhnis zou laden In dringende gevalleo en io tyden van gevaar is een dergelijke gang van zaken Sbgelyk maar w leven nn niet iu een ijM van gevaareu urgentie Engeland beschikt over TOel meer midtklen om ichepen te bonwen dan ande landen maar de Ëngetscbe vloot is tegenwoordig voel isterker dan die van rankr k en Rusland samen wat het aantal battle shipsc betreft rekent men de schepen van alle k aaseo mede dan wint Engeland het vso de drie verbonden mogendheden t Is waar vervolgde de Minister als wy geen nieuwe schepen gaan beuwen dan xnllen Frankrjjk eu Rusland in 1897 98 acht schepen meer hebben dan wg maar zelts dan nc is onze vloot grooter in tonnental De vloot zal echter uitgebreid worden en by de dmiraliteit zgn plannen in onderzoek die t bekwamer tyd aan het Huis znllen worden vooigelegd De motie Hamilton werd met 2 tegen 204 stemmen verworpen en het amendementÖladstoue daarna aangenomen De leden van dereohterzgde nitdeBelgisehe Kamer en Sensat zijn gisteren ochtmd te 10 uur samengekomen in het tT al is de la Nation in de gewone vergaderzaal van den Senaat nd het dubbele voorzitterschap van de beeren de Lantsheere en baron t Kinf de Rodeobeke ondenwheideniyk voorzitters van de Kamer en den Senaat De vergadering was zeer talrgk Overeenkomstig de afspraak tdnchen de twee voorzitters en den heer Biernaert het hoofd van het ministerie waren de ministers niet tegenwoordig OphetYoorstel eshter van verscheidene leden sprak de vergadering den wensch uit hen by het debat tegenwoordig te sien De ministers werden dinisvolgeis tot de ver fadering uttgenoodig en jgf banner kwamen eeotge oogenblikken IiIm daaraan gehoor geven Het waren de heeren Beernaert financiën de Bnrlet binnenlandiche zaken Vanden peereboom apoor wegen de Brayn openbare werken en de Hérode boitenlandsche zaken Alleen generaal BrasKUie en de heer Lejeane jostitie waren niet gekomen Dadeiyk ring het debat aan Vgf sprekers ign aan het wbord geweest nJ de faeOTeo de Monan de 8aut de Nayer en BeernArt De heet de Morean bestreed de evenredige rert nwoordiging maar toonde zich als tefpMBoetkoming bereid haar op de provinciale verkiezingen toe te passm De heer Woe beweerde dat deze wetgevende vergadering ledeigk door de grondwetsherziening ontbonden een zoo gewichtige hervorming aoo ernstig in hare gevolgen niet mocht invoeren Hg stelde röon de quaestie aan de eerstvolgende volksTeriegenwoordlging over te laten terwgl elke overtniging over het weaen der zaak onaangetast kon Ugven De heenn Nothonb en de Smet de Najer venled jden de evenredige verten wDord igi Dg Eindelgk rees de heer Beernaerl op om den te Jinstanden der hervorming te vn n wat zg dan iu de aanhaugige kieswet dachten te bepalen Het cstatn quo antwoordde een groot aantal leden Te half een werd de beraadslaging tot heden uitgesteld Tusschen de Fransche en de Italiaansche R eering zyn onderhandelingen aangeknoopt over de schadeloosstiïUing aan de ilachtoflers van de onlusten te Aigoes Mortes De Fransche Redering heeft 450 000 frs aangeboden op voorwaarde dat de Fransche slachtoffers van de ongeregeldheden te Rome Genua en Napels ook een schadevenpediog ontvangen Het antwoord der Italiaansche R eering is nog niet bekend In de commissie van het Hongaarsch Huis van Afgevaardigden is met algemeene stemmen het wetsontwerp op het burgerlijk huwelijk aangenomen Die meerderheid overtreft de verwachtingen en bewgst hoe noodig en gewenscht de wet is die scheiding brengt tusschen kerkelgke en staatsadministratie bg het huwelijk De Keizer heeft den minister president Wekerle opnieuw ten gehoore ontvangen tn de eerste plaats zal daarbg de munther vorm ing ti r sprake gebracht zyn ten tweede echter aou het onderhoud betrekking hebhen gehad op de benoeming van nieuwe pairs met wie de Kdter de minderheid die in det Buis van Magnaten voor de vrgzinnige hervorming gezind is wil aanvullen Nog vóór Nieawjaar zullen 5 pairs en evenveel na dien tgd benoemd worden De toestand vsn maarschalk Martinez Campos te Melüla is allesbehalve aangenaam In alle baast uit Barcelona vertrokken om een veldtocht te gaan ondernemen die nnar men meende zeer hefig wezen zou zit hg on in bet kleine venterkte stadje Meliila zonder eon geweerschot te kunnen lossen De Kabylen die hg bestrgden moet zgn naar bun outoegankelgk Riff teruggekeerd en houden zich £ 00 stil als hadden zg nooit op de Hpaanscbe bezetting een aanval gedaan en de maarschalk kan toch moeilgk met manschappen en paarden kanonnen en agens de ontoegaakelgke wegen doortrekken die naar het Rtlf leiden om daar den strgd aan te biuden tegen eenige 8troo hutten Met een leger van twintigduizend man en een staf waarin zich dertig generaals bevinden is hy gedwongen onderhandelingen ren hoogst onbetrunwbaren aard te voeren met Moeley Araaf den broeder van sultan Moeley Hassan die zich uitput m beleefdheden maar niets kan ol wil toezeggen Telkens all men een bepaalde verklaring vaubem vraagt is het antwoord dat hg tpt zgn groot leedwezen juist op dit punt geen speciale machtiging heeft van den sultan doch dat hg die spoedig verwacht In dien tgd brandt maarschdlk Csmpos van verlangen om op de Riff bewoners den smaad der Spaansche vlag aangedaan eu den dood van generaal Margallo te wreken en zgn troepen wenschen niet minder vang zich met de Kabylen te meten Doch zij moeten met het geweer bg den voet binnen den kleinen kring der Moorsche vesting blgven waar zg alle lasten en geen enkelen der lusten van den oorlogstoestand leeren kennen Uit Rio wordt geseind dat de RegeeringBtroepen het eiUnd Governador aan de baai dat eeo belsngrgk punt moet 7yn op de insurgenten bebhen veroverd De l evelhebbers van de Amerikaansche en Dnitsche oorlc sBcbepen hebbeif verklaard dat zg de blokkade van Rio niet zullen erkennen De Times verneemt uit Rio de Janeiro dat vele belangrgke firma a voornemens zgn te slnitefi oórdeeleude dat de toestand dit gebiedt hetgeen overeenkomt met bet advies vao den Britschen gezant die den Britschen onderdanen aanraadt de stad te verlaten Uit Rio werd 26 Nov geschj vtfn aan het Commercial Telegrambureau te Londeii Het gaat 4iier nog Biecht met de zaken Het kanonen geweervuur dnurt voort eu maakt het gedeelte der stad waar wg onze zaken moeten doen zeer onieilig En daarbij worded wg steeds lastig gevallen door soldaten die de hienscben aanhoudeu en visiteeren naar bet heet om te zien of zg ook wapenen bg zich hebben maar inderdaad om hem te berooven De meeste banken en kantoren zg i gesloten w en9 gebrek a n personeel omdat ieder de voorkeur geeft aan de betrekkelgke veiligheid in de voorsteden boven de groote onveiligheid onzer City Een der redacteurs van het yJoumal desDébats die naar Brazilië vk gegaan scbrgftdat het toekeden van admiraal Da Gama vanzeer groote beteekenis is en dat deze algemeengeachte uïan die steeds een steunpilaar vanbet Keixwrgk was thans e enlgk nog meerdan De Mello het hoofd der revolutie is geworden w Da Gaüia voert thans het bevel op het eskader TOor Rio terwgl M Ho de door de Regeering in de Ver Staten aangewojrven nienwe schepen tegemoet ging Een der grootste moeilgkheden voor de restauratie van het Keisers p is de algemeene impopulariteit van de gravin d Eu die door de monarchalen niet kan worden bewi n afstand te doen van haar rechten teu gooste ran haar on ten zoon Hierdoor was zelfs bgoa het zonderlinge schouwspel eener revolutie in een revolutie vertoond daar een deel der monarchisten zich toen onder den Prins van Saxen Coburg Gotha den xm der tweede dochter van Keizer Pedro wilde scharen De krachtige invloed van admiraal Da Gama wist evenwel de party weder lot eenheid te brengen en naar alle waarsrhgulgkheid zal zg thans haar wenschen in t volgende program formuleeren Aan de verschillende Staten tal een groote mate van autonomie worden verleend terwyl het centraal gezag voorloopig zal worden uitgeoefend door een Raad van Regentschap die haar bevoegdheden tal overigen iu handen van den oudstep zoon der gravin d Ëu zoodra hg meerderjarig of van moederszgde wees zal geworden zgn FOSTBHMJ £IlST Op den 2 i December a s im Kerstilag zal het Postkautoor geopend zgn van 7 30 m tot 8 30 m en van 11 30 m tot 4 S0 a tireenwichtgd De verzendingen hebben evensls de buslichtiDgen plaats als op werkdagen terwgl 3 bestellingen worden uitgevoerd namelgk te 7 10 m 12 40 a en 20 Tevens wordt lu herinnering gebracht dat bet Postkantoor op genoemden uag is opengesteld voor de aaubietliog vau postpakketten alsmede voor de behandeling van postwissels en qoitantiën Gouda 20 December 1893 De Directeur van het Postkantoor VORSTER KantODgerecht te Gouda Zitting van Woensdag 30 Doierabèr 1898 De volgende personen zgn veroiirdeeld wegens Onbeheerd laten staan lan een trekdier W den E zonder bekende woonplaats tot ƒ of 3 dagen hechtenis Bergden van een klinkervoetpad W H te Goud tot 1 of 1 dag hecHtenis Buiten openhsre waterbakken verrichten van datgene waarinor die inrfchlingen bestemd zgn A M W te iouda Nobelstraat tot l of 1 dag hechtenis 6pelen met geld op de openbare straat 11 F den U Jan Kattenstec en H L de J Hobaarsteeg te Gouds tot l of 1 dag hechtenis Rgden met een ingeschreven hondenkar zonderde honden van muilkorven te hehhou voorzien O H te Modnirecht en W de V te Hillegersberg tot 1 of I dag hechtenis In den winkel voorhanden hebben vsn niet gegkte of afgekeurde maten len gewichten W B te Uouderak en C C van O te Moordrecht tot f 0 50 of 1 dagi hechtenis L C P te Moordrecht tot 2 ieldbooten van of 1 dog hechtenis yi r elke boet D de W vrijgesproken Jachtovertredingen j J D B te Hchiebroek en K de J te Keanwgk tot t i of 3 dogen fiecbteni Visschery overtredingen II K te Htolwijk en 1 J vai D te Gouda totv 0 6D of 1 dag hechtoLis A van L en 0 T te Moercapelle 1 K te Zevenhuizen M K te joada en J Van M Je Zevenhuizen tut f5 of 3 dJgen hechtenis A C de J en T de K t Bleiswijk tol 3 of 2 dagen hechtenis J van M te Bteiswijk vrijgesproken Openbare dronkenschap gepleiigd bg 4e herhaling C B te Rotterdam tot 3 wiken hechtenis Openbare dronkenschap bg Ie herhaling V K te Gotida Peperstraat tot 3 of 3 dagen heehtenit W V te Óooila Rottordamscbe Veer en C D I uiperstrsat lot ƒ 2 of 2 dogen hechtenis Openbare dronkenschap P Z Raam H G Karneinelksloot te Gouda ieder tot f I of 2 dkgen hechtenis H B Heerenstraat te Goudj vrggesprokeo Allen zgn tevens veroordeeld in de kosten verhaalbaar hg lijfsdwang van 1 dag Deo WateréetDdeo Hooj iMif Hoog Ijuig Uonderd Sl 8 41 18 0 4 08 8 Vigd 8S 4 84 5 5 1 IB ZsSerd JS 5 Ï7 1 Sè S BS S 18 Hond 2 1 8 1 a 4l 8 4 3 iO Hsaud f 7 18 8 1 7 37 4 rOa Dinsd 38 8 08 4 lé 8 8 4 64 Wosasd 37 8 68 S ii SI 6 46 SprlngtU as Deo Haan SSkm A H Opg Ooderj 81 1 4 IB I 8 8 81 7 r4r i SI 96 87 S V M 7 05 g ot g 58 1 Dae 8 10 i B it 8 18 3 48 I 8 IS 8 SS 37 10 8 8 ot 10 1 9 87 11 11 ir f en l tl gtikitmtrdt A vaa OS At £ 73 73 Beurs an Amsterdam ID DECKMBER Vor kis l v 108 is 78 77 K Vis slotkoai 109 78 Vi 18 4 94y B7 t4li MV Vi 104 los Vi 69 80 18 94 104 66 7 s I 99 l Vl 804 616 IOO i 86 1007 880 146 101 101 188 7 i 84 97 JVi Irt 114 108 48 Sl i i V 188 B9V 69 109 199 104 107 71 8 i 10 136 184 10 98 48 90 94 II lOS l 81 110 101V 51 18 18 86 108 10 100 99 118 118 97 106 M Ksuaauüo r rt Nsd W S Il dito dito dito 8 dito diu dito 3Vs UoNSta Obl Ooudl 1881 88 4 Itxui losoliiiJ ing 1888 81 6 OosraNa Obl in papier 1808 S dito In silver 1888 6 PoaTCSAL Obtig met ticket 3 dito dito 3 RlsLiND Obl Oost Ie Serie B dito Oseons 1180 4 ditob jRolbs l888 4 dito bij Hope 1888 1 0 4 dito ia j oud leen 1888 8 dito dito dito 1884 6 SpAN K Perpel sobuld 1881 4 ruaKRll Oepr Canv leen 1890 4 Ueo loeiifag lerie B fiflfl leaulnK seris C ZllDAra RlP Uso v obl 1891 6 Mllico übl Buil Sob 1890 6 Venkzukla Obl t oabep 1881 AusTKauAH Obligstien 1861 8Vs Korrzania Sled laeo 18 6 3 Nil N Afr HsRileUv ssnd Arendsb Tsb Mü Certifioaten DaiiMsstsolisppij dito Arnh Hypotlieekb pandbr 4 Cult Mij Ier Vontoal aaud s Gr llynothsekb puidbr 4 NedeilanuBchs baak ssnd Nsil Hondslmsatsoh dito N W ft Pso Hyp b psndbr I Sott Hjrpotheekb pandbr 4 Utr H potbeakb dito 4 OosTBKK Oost IloDg bsnk aand KtjsL Hypotheokbsnk pandb 4 AaaaiKA Itquit hypoth psndb B Msxw L 1 Pr Lien eert 6 Nsu Holl lJ Bpourir MiJ sand Mij tot Kipl V 8t Spw ssnd Ned Ind Spoorwegm saud Nsd Zuid Afrik Spm send 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTuiB 8poorwl 1887 89 A Eobl S l J i V 119 6t iSuid IUll Spwmii H obl 8 PoLIK Wsrsobsu Weenen saod 4 Rusi Or ItiiH Hpw Uij ssnd 6 Baltisehe dito sand IW 717 Psstoirs dito ssnd 6 Iwsne Dombr dito ssnd B Kunk Ch Asow Sp kap sand B IxiBowQ Sewsst Sp Mij oblig 6 Orel Vilelnk ilito oblig i ZoidWest dito sand 6 dito dito obiig 4 101 4 i Vi H AaiaUA Cent Psc Sp H j obl 6 Obio ft North W pr C r sand dito dito Win SI Peter obl 7 UeQVsr Rio Ur Bpm eert v s lllinoi Csotrsl obl in goud 4 Louisv ft NB kvitls€ert v sapd Moxioo N Spw Mij Iflbyp o O Miss Ksnsss V 4 pet pief sand N Ynrk OaUrio It West sand dito Psnos Ohio oblig 6 Oregon Cslif Ie bvp iu goud 6 BI Psul Minn ft Hsoitjibl 7 Un Pso Hoofdliin oblig 6 dito dilo Liuo Col Ie bjrp O I Canada Oao Soulb Csrt v sand ViN C Ball ft Nsv Ie h d e O Amslesd Omnibus Mij sand Rotlerd Trarowej Msats ssod Nin Blad Ainsterdsra sand 8 Btsd Rollerdsm sand 8 Baton Stad Anlworpenl8B7 S i Stad Bruuel 1886 i i HoNO Thoisi Regnllr Oesellieb 4 OosTKMR StssUleeuing 1860 6 K K Jost B Cr 1880 8 BpAKjz Stad Msdrid 8 1868 Nan Ver B Hyp BpobI oen 6 ADVERTENnCiy 1 Haden overleed te HtUtr onze 1 geliefde Hoeder en Ëehnwdmoadat WIL 1 1 HELMINA JOHANNA OTTOLANDER 1 1 Wed van C B DoUBUIO 1 D BROiliB 1 1 8 U B OKR r 1 DozaBoao 1 1 D MUi 1 1 W C MUC8 1 Nb ni 1 1 HeUer 19 Dw 189 1 1 ADVERTENT l EN n alle Binnen en Buitenlandiehe Couranten worden dadalgk opgezonden door he AdvertantiaBnnaa van A BBINKHAN ao ZN ta Omula