Goudsche Courant, vrijdag 22 december 1893

No 6333 Vrijdag 22 December 1803 3dste Jjmrgmg mmm mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst tui 1 5 regels a 50 tenten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tet 1 uur des midd V Voor i T b bljjkm nu btbogatolliiig onderrondm by de gcboorta tu obi Dochttr t Muigni g osun htrtalskm ibok P a OTEBEUNDEB C OTKEKUNDXB Qiui floiHii 20 D e 1898 0 oadergstoekende Hund CammitwiuMn om de Maud NOVEMBEB tu de SOCIRTEIT UNS UENOEOEN renoekaa ttOmering ru de geoomen entree Kaarten Toor de ToorataUing tu J A W BOLTEN 20 MOVEHBKB 1893 A TA VEEN W BEOEER Zaal Kunstmin Sociëteit Ons Genoegen te GOUDA 700ÉDBACH7EU door WILLEM van ZUYLEN op Vrijdag 22 December Geheel oonpronkelBli Frognimm 1 Mie de Klomp ru U nn Rennei 1 Ken IdjUetje ru J Boontje 8 De dnpe der hietorie ren CebiSf 4 Oodfte Wimpie r n Miroellae Emiuitt PADZB t Een bbk ta t been ren Roeier Funen t Een oniin ipeeoh rin Willem t £ uj tn 7 Ugn eigen Kiimer nn Henri Dekking 8a De luidiiekige ren Lodewgk Mnlder tQoede margen ren J Tonn AmnTeng 8 ear Bntr e roor lieden en hnnne Damw 0 60 Toor Niet Laden 0 90 Plaatsen te beipreken 11 10 cte extra op den dag der iiitruering aan bet Lokaal ran 10 8 nnr Een HEER rraagt tegen I JANUARI a i een OemeubUeerde ZIT enSLAAFIL MEH met PENSION Franeo briefen met prüeopgaaf onder No SS99 aan het Bnrean deier Oonrant Oerraagd te Oou £i begin JANUARI by IttKwnlüke lieden P O en Bèwassching met gebrnlk ran VUlJE KAUER door iemand b h h h Aantiedingen met opgave ran pnjt r aéei letter F No 2r 8 aan Erren Bl TAK on K MP Algem Adrertentiekantoor bifde Ondcrg teekende ie met bet KER8T SS V Terkrügbaar in Tanehillende Soorten alimede Utre h scbe BOTëRSPKITS BAUCIJZBN BROODJES APPBLBOLLKN Punttaart Siroopteafelen en alle andere aoorten Klein Qebak Alaook üjne ONTBIJTBOEK TAFKLBBBCHDIT an FBNNINUB CBUIT AcutbntUnJ L van Vyankum Lange Tiendeweg D 63 mUSCES STOOMVEBVISIIU Clentseke m Zwitserseke WisselieriJ QebnTtteard door Z f den Koning der Belgen H Oppenbelmer KoUerdani Bpaeialiteit Toor het etoomen en rerren Tan Ue Beerenen Dameekleediugatokken ook alle aoorten Meubelen Ledika tgordgnen ïafelkleedèn Trgpon met nieuwe patronen gepent Ewaaten Qarnitaren NetelSoek Tnllee Kanten Teenn ene Alle goederen kunnen in elkander blgren en orden oneehadelgk Toordegeaondheid bewarU Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd warden ACtBNT Toor Oonda an Omitrehen A VAN OS Az Kleiweg A No 78 Mederlandscbe Stoomboot Maatschappij De SloonuebepeB BOLtAWD kapt J 8MIDT en BATA TIES kapt 3 AUBB vertrekken eiken Dinsdag en 2jaterdag Toor Tracht of paeeage Torroege men lieb bg de Cargadoon der Uaatachappg Boompjes 72 ie Bollerdam D 8toomicb peii lonen to BMweriqasi de markt tui Boter en Kaai to Londen Kraepelien en Holm s Quina LaocheQt iNASSc HE is de meest Kraclitlge en Versterliende KI A V IJ1 I aanbevolen door tal van binnen en buitenlandicbe geneeeheeren Bekroond met EBBEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrggbaar in flacone k f 1 90 en l DepAt te Omda bg den Heer A E TEEPE Apotbeker voorheen C THQI Kraepelien Holm Hofleveranciers Zeist Bg alle Boekhandelaren en bg den UiigeTec D MUS te 71i f ign g ratie te bekomen Proefnumnter en Proepeeiu van VOOR ONZE JONGELUI üitspanningslectuur in de drie Moderne Talen Riuoiia S F ELEINBBNTINK en A TAN DISSEL Lttrarm MidtUlbaar Ondtrwijé t yiir tuie Jougelmt Tereohgnt weMgke en koet per jaar Het ji roote aantal zenuwkwalen ran HDUwhoofdpyn af tot de raorafgatnda keoteekenea ran apoplexie henenberoerte ta trotmeres Dogiteeda alle middelen door de mediaobe wetenaohap aangevend Eent aan den niea dn tjjd komttte eer tot dat tü door het gebruik maken van den eeavoudlgattin weg namel k tangi de bmd eene ph liologisube ontdekking gedaan heeft die na houderde proufnumingen tbana over do geheela voreld verbreid ia sD tttrvrjjl t j in wetunaohappel ke kringen de hoogtte belangstelling wekt tevens pen weldaad bljjltt te vjn voor de aan tenuwkwalen lijdende mensohhoid iHt geuetiaw ze ia uitgevonden door den g wuun Otücier van Getondbeid Eoman Weiaamann te Vitibofen en berust up de ondurvmding opgedaan in eene BO jarigo praktijk Door waascMog van het hoofd eaixmaal per dag worden daartoe geschikte stoitbn door de hold oamiddellljk aan het senawseBtel medegedeeld Met doxe geneesw ae werden werkelijk schitterende resututen verkregen en tg ma k e sooveel opgang dat vau een door den uitvinder goscbreven werkja OVER ZENUV LIJDEN en BEROERTE hare Toorkoming en genezing blnDen korten tijd reetli da 15 drgk verxihenen i Uit boekje bont m t Ua n voor hol groot puWink ventaaDbera vorkloriogon omtrvut bet wsue dor nieuwere therapie on da daarmede zolfsin nteihopigp govallon verkrogen uitworking maar ook vindt men daarin etanachappeluke verbaiidiilingen uil de medlBOhe bladen die aau doi gone wg wwüd MyL loomede afiohrift van Ui vau g8liiii ohririon van liuuggupUatato geneukundigen onder welke F nHuöre med dr professor aaQ ds polykllnlek te Parijs rue Rougemont lO lMbïreber med dr praktieeerend gesieesheer aan bet krankBlnDlgea gaetiohme Obarenton SnltSdratb ur Oohn te BtaUn Jroasmoan med dr arroud arts to Jöhllngen Dr F Forestier geneesbesr dlreotour van het hospitaal te Agen Oeheimrath Dr Schering kasteel Outonfelm Bad Bms Oarses med dr geDeesbeer dlreo tour der galvano therapeutUohe tnriohtlng voor lenuwlljdera te Parifa rue 3t Honord 384 Consul von Ascbenbaoh med dr te Corfu Dr Bus aor arrond arts te ZlrknlU Obar stabaar t Jeotil mei dr te Weenen Dr C Bongavel to La ïarrlère Bure Ud van den Conseil Central d hyglène et de Santé in Frankrijk e vele andoren Aan allen fier lenuwgestel meer of minder aangedaan is of aan soogenaamde MnuwacDtlgheid lijden aar an de kantaekenen lün ohroulKhe hoofdpUu migraine Bohele hoofdpijn bloedaai drang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slape lOOaheld ItOhamélijke onrust n onbehagelijke toestand i varder alle nekan die door beroerte gotrolen warden afmf l deu asu da gevolgen daarvan tooali verlammingen Onvermogen tot spreken zware tongval moelelljk slikken stijfheid der gewrichten niet voortdurende pijn plaatseliike zwakte verzwakking v m gebengen enz en lij die raad onder geneeskundige behaudaling gewaait i n maar door da kanda middelen aU onthouding an koudwatarkuur wreven alaotriMeran toomlooi of Mebada ga u genaiing al leniging hunner kwaal gevonden hebben en ten lotte ig dia vrees gevoelen voOr bisroerte en daartoe reden hebban wagen varuhijnMlen ala ziOh aanhoudend angSttg voelen verdooving in bat hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pUn oder het voorhoofd sulzing io de ooren het voelen van kriebeUng in en het slapen van handen en voeten aau ai date drie oategoritn van ZeUUWliJderS ala ook aan Jonge mel eS lUdsnde aan bleekzuoht en kraohtelooabe ook aau getonde zelb aan Jonge perSOUen die veel met het hoofd werken an geeatolljke reaotle wiUon voorkomen wordt aringaod aangeraden uoh bat bovan vermelde werkja aan te Mhaffen hetwelk op aanvrage kOSte O0e en franco venonden wordt door LEMAIRE k Co Apotheken te Parij rue rEohlquier SO Alleen gereohtigd tot verbreidlnx der geneeawiiae van ROMAIC WElSSMAl iN Ond OIBoiet van gaioudhaid aere lid der Italiaanmbe Sanilaita orde van het Witte Krnia en verder te AuslenlaB door I CLEBAX A Co Uailigew 4 Rolterdsm f E vaa SINTCX KOLFF Apotheker Korte Hoofdateeg 1 Utrecht MWair PtBTOai Oudegracht bij de Qaardbrug F UO v Op de jongste b7gianiaeh riNlMH ale Tenlaonatelling te limt ie eeewiiaa door de madisohe jury met de Zilveren Uedaille bekoond SNDe hou HDIGIHALIUMTRAAN J TEN DOESSCHATE te Zwolle Jmf flrma DK LAAT VAN SO Markt Qi iida Qooda Saelperadnik ven A BiiniuN fc 2ooM limt ie de Weiauian ache f eneeewiiaa i TASBAMTSEM We J en Uon Blitz NIEOWËNDIJK ï den Dim 241 AMSTERDAM Op WOENSDAG DONDEKDAU en VRIJDAG t CONSDLTBBBBN Markt 154 vouda Compleeie Tandheelkundige Inrichting Een ware Schat roor de ongelukkige elncbtoSBrs der Zelibevlekking Onanie en geheime nitepattingen is net beroemde werk Z Dr Retau g ELFBEWARIi G PwA xu jra Hollandaohe uitgaTO met 27 alb Prgs 2 gulden Ieder die aan de versehrikkelgke gevolgen van desa ondeugd Igdl moet het lesen de oprechte leenng die het geeft redt iaarlgka duitend van een tekeren dood Te Terkrggen bg hetVerlags M gasin te Leiptig Neumarkt 34 franco tegen intending van het bedru ook in posttegols en in eiken boekhandel in Holland TE PARIJS Zenden gratis tfraneo het prachtig geitluatreerd IIBE iLMI nut oederlandschen of franachen tekst bevattende de afbeeldlogeo der laatst uitgekomaD nodellen voor het Zofn r izo ii ran klaedenra hoeden dz roor heerttn dunw n kinderen op gefhinkeerde unrnMf mui HL JULES JILUZOT i P PARliS Stalen van zijden wolten en katoenen toffen laken enz enz worden eveneeni firanco toegezonden doch men gelieve daar Toor de loorten op te geven en ongeveer dt rijzen te bepalen IHt album bevat tevani de inliebtingm welke voor de goedeen prompte uitvoeringeo der beitelitsgen benoodlgd zün BêMllinfen turn 95 francs en Koog$r worden met eene verboogtng van 5 0 0 Awnw 9nuht êüotii Mit iMiamMdê rnktM m alh plaauen van Nederlatui aan butê èêtOfftL Da klanten hebben geene rormalTtaitaii voor de inklaring of andersints te vervuUen daar ons réêxfiiiiltitkalt f R9iên4aMi NoorA Brabant daarmede belaat Is Zeer l ette Gesteendrukte HAAKSAASTJIS worden GELEVERD door Stoll i erck Hart Oacao NeaiiM eMI A kaofsta IkeetreiriatekaHs A RHIXKNAN m Zn BINNENLAND ÖOUDA 21 December 1893 De Afdeeling Gouda vau het Nederlandsch Onder wij zersgenootschap vergaderde gisteren voor de laatste maal in dit jaar De penningmeester deed rekening en verantwoording van sgn beheer De heeren Posthnmas en v d Roer werden tot bestuureleden herkozen De heer v d Roer hield de vergadering do rna eeuigen tgd aangenaam bezig met de voordracht van een drietal ichetaen uit den onlsDgs vereohenea bundel van Van Rennea De Reder kerskamer Bxcelsiorcte Stolwgk is voornemens op Donderdag 28 Dec aldaar een nitvoeriug te geven Bet programma bestaat oit Het Goadvischje c drama in 3bedr ven en Ëen uurtje bg den Photograaf Toor da beirekking van koster te Berkenwonde hebben ziqh 4 soUicitanten aangemeld Het zoontje van den bakker Z Vink te Berkenwoade heeft het oog varwoud en ia opgenomen bg dr van Moll te Rotterdam Genoemde dokter heeft het noodig geoordeeld het nog weg te nemen om het andere oog voor ontatekiug te beboedieo Cfi rear f b Riaht ontvingen de ouders j l Zaterdag Vrgdagavond hield de beer dr L Bleekrode leeraar aan een der hoogere bui erschoten ie sHage te Haastrecht van wege het Hoofiibestaur der M tot K v t A eene voordracht Zoowel vóór als na de pauze sprak hij OTer bet water en helderde door talr ke proeven die alle zeer goed slaagden op uit welke bestanddeelea het vocht l fcaat hoe men goed drinkwaterjton verkrggen en vooral welke eigensohappeu goed drinkwater moest bezitten Uit zyne proeven bleek steeds dat gefiltreerd IJselwater tot de vi goede behoorde zoodat het als drinkwater gerost kou aanbevolen worden Van de toestemming om gratis deze voordracht bg te wonen werd ruimschoots gebruik gemaakt Voor de vaeante betrekking van ouderwgrer met hoofdakie te Haastrecht hebben zich bg At derde oproeping 5 sollicitanten aangemeld De gunning van het Reenwökaohe en Slaipwgkscbe Verlaat hei zoo aamd Reeuw kache FEVIL ETOX De Gfebime Bezoejser Naar iet DuUêck 31 Dankt ge ar na anders ovarP Ik ben in dat opziebt niet Teranderd maar men moet er altgd maar de middelen toe hebbea Die heb ik goddank Dat is toch eigenlijk oiet uotr Tien daitend gulden gooit men maar zoo niet v Bedenk toch Hilda het ii een heel kapitaal Voor da redding ran myn broeder Och wat Zulk eao broer ii een duur paardje Voor de eer der familie Wal eenmaal gebeurd is kan toeh niet ongedaan gemaakt worden Wg gefoelen en denken geheel TerBchilladd sei Hilda koud bijaa veraofatelyk Daar mjjae inzichten eohter niet veraaderd iüb en ge mg niet helpeu of raden kunt zult ga m vel Teroorloreu mijn eigen weg te gaan Zooall ge wUt zei Hq Voor een kleine zaak roep ik toch uwe halp io het veieiaoht niet reel moeite Zij haalde daarop de effecten voor den dag Uier keb ik papieren ter waarde van sei daizaod gulden Die wenaob ik niet weg te geven daar ik za ab legaat voor Uimï bab beetemd maar weltebeleeoen tot Frana hq mgn erfdeel uitkeert Het ontbrekende moet op em wiiael wordm genomea en daarrahovoi sluisje is aan geen der beide iDschrürers J Kalkman en J Vermeulen ge chted Ëene uieuwe insohrgring ia uitgeschreven Naar men verneemt hebben de heeren A Kuijlenburg Jz J G Doesburg en A A Graves Kooiman de benoeming tot leden van bet Burgerlgk Armbestuur te Haastrecht aangenomen Het Kerstverlof der pupillen ie Nieawerslais is eenigen dagen vervroegd wegens het aterk toenemen der influenza sJdaar en in da omstreken Enkelen uitgezonderd zgn reeds alle pupillen vertrokken J Stengewu en H Jansen de vrienden van Eeruink die den horlogemaker v d Broek een horloge afhandig gemaakt hebben werden gisteren door de Rechtbank te Amsterdam onderscheideulyk tot 4 en 3 jaar gevangenisstraf veroordeeld In verband mef vroegere veroordeelingen kan men met gennegen constateeren dat langzamerhand het beroep van flosschentrekker eeuige gevaren met zich medebrengt De Aak tegen T Viëior uit Wageaingen thans gedvtineerd ie Arnhem beklaf d van poging tot moord up den burgemeesier en den f bonder ie Wagfeflftigen waarin Dinsdi 19 dezer uitspraak zou gedaan worden komt Zaterd a s opnieuw te Arnhem in behandeling aangezien de rechtbank een nieuw getuigenverhoor heeft gelast Maandag ia de commissie a evaardigd door de werkloozen ïu Schoterland bgna een uur bg den minister van binneulaudsche zaken op buiieugewone andientie geweest Zy bestond nit drie arbeiders die in verschillende dorpen van Bchoterland wonen Beurtelings hebben sg den minister mededeelingen gedaan van den atlertrenrigsten toestand waarin de werkloozen zich bevinden Donderdag a s zal de commissie n eene vei adering van werkloozen te Heerenveen versl uitbrengen De afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen schildersboud geheel bestaande uib patroons heeft aan de klanten een rondschrgven verzonden waarin aangedrongen wordt hei schilderswerk zoo het eenlgszins mogelgk is thans te doen uitvoeren en dit werk ie laten uitvoeren door de ambachtslieden die gewo m waren voor hen te werken nog duizend gulden voor Wilhelm Gg begrijpt dat by oiet zonder middelen de wereld kan ingaan Het klimmende bezorgdheid had Edwin haar aan geboord Nn ecMer kon hij ntet meer zwijgen Hebt ge al aena uitgerekend boe duur u dat aaakja te staan kom aas en zea maakt twaalf an vyf maakt Esrantisn duizend interest an provisie niet medegarekend Hat dj zoo zei ze kalm Ga wilt alzoo uw vermi opmaken weet ge wel dat ge eigenlek 400 soo veel te verkwisten onder curateels moest staan Naau dank er niet meer overv beate Hilda I Ala uw toekomstige echtgenoot mag ik het niet goedkeuren Kog keb ik uwe goedkeuring niet noodig antwoordde zg kortaf maar spoedig had ze spgt van haar soher Mn uitval Ojj zult het mij niet moailgk maken Edwin aU ik mgn plicht wil vervullen Dat ik mg tot a wendde f bewga van vertrouwen en het ia niet edel van u Afj zoo teleur ta stellen Sta mij liever trouw tar zgde an gij verdient mijn achting Wilt gg Edwin Ik bid er u oni De zaohte vriendelijke toon maakte geen indruk an de uitgestrekte hand werd niet gevst Ik kan niet zei bg nog sltijd opgewonden Gg hebt niet bedaohC wat ga wilt doen Als ik goed naga is het de helft van nw vermogen dat ge ter wille van uw broeder wilt optffftiran ao wat voor een broeder Ja da helft van mgp vermaan en moest het zijn mgn geheale ik zon niet tw falan Voorwaar aan helden k fan liefde t rt df fomijie zei bij op uherpen toon Ik wil daartoe nooit en baad laanea ik kan het nlat Hüda ik mag I e Gemeenteraad van Baarn heeft aan den heer Raagmakers te Nieuwer Amstel vergunning verleend om voor zga ontworpen paai dentrara BaarnSooat Amersfoort de rails lan den Soesidgker straatweg te mogen Ic en Door de poliüe ie s Gnvenhage is proces verbaal opgemaakt tegen een anarchist wegena Ihet verspreiden van opruiende geschriften De beuriscbipper Wagemaker van Schagen op Amsterdam is gisterenmiddag mei tgn vaartuig in de Zaan ie Wormerveer omgeslagen Hg was op sleeptouw van eeue stoomboot en toen deze zwenkte verzuimde de schipper bet roer vau zgn vaartuig om te slaan Vete wderen worden opgeviscbt doch hei meerendeel ligt met hei schip op den bodem der rivier Persoonlgke ongelukken zgn niet ie betreuren Het hoofd van een aanzieolgke aBsurautiefirma t Antwerpen heeft een ongeieekendenbrief ontvangen waarin Terscheidene bekendepersonen wordeu aangewflMn als schuldig aanbet stichieu van dan noodlottigen brandiu betOosiersche Huis aldaar De brief is naar beigerec t gezonden en er wordt een onderwek gesteld Bg de repetitie van het ballet sAsichepoesterc in den Keizerlgken schouwbarg te St Peiersborg zyu de kleederen van een danseres in brand geraakt door een gaslicht Een der aanwezigen bluschte de vlammen door een zwaren pelsmantel er over te werpen maar de arme vrouw bekwam zeer gevaarlgke brandwonden In de baitengewone algemeene vergadering van anndeelhouden ïd bet café resta urant De Seinpost gevestigd te Bcbeveningen werd met algemeene stemmen het besluit tot liquidatie dier vennootschap genomen en tot liquidaieuren benoemd de heeren mr J Addink en en W J J A TruÖno Bg den uitgever H C A Thieme te Njimeg n is verschenen het eerste nummer vanhet Weekblad voor Drogisten De Redactiedaarvan is toerertronwd aan den beer ThiisPlet Charles Philippe de Bourbon die alt tweedeIniieuani bg het 3de regiment infanterie eenige het miet Nn dair moet ik ket alleen volbrengan HjJ had baar arm losgelaten an mu bleven ataau Kij waren aan ket draaikruis van het bak gekomen waardoor sa doofa een voor een in dea boomgaard konden komen Ik kan het niet herhaalde Edwin Hat is onze toekomst in gevaar brengen an daarom bezweer ik u Hilda denk nog eens goed aa Oe fSt er meer b op het spel dan oogansohgnlfjk tgkt Gg mort me niet verkeerd verstaan ik wil gaan pressie op u uitoefenen maar als gg opanbanig zijt moet ik het eveneens z a Hoe poétisob da liefde ook is zg h fl toch ook bare praolitcbe egde Het ia de ptiobt rsn aea man als hij een huishouding wil opzetten op dergelijke zakeq te letten en gg Hilda die Z09 lang aan bat hoofd van een huishouding hebt gestaan weet toch wat daartoe noodig is Maar alles heeft zijn greozen en komt men niet uit dan staat schulden maken voor de deur en gij weet het zeker ik bezit niets 2g zag hem zoo medelgdend san dat bet bloed hom naac het hoofd steeg Ken man die hoofd en banden heeft kan niet zeggen dat b niets bezit maar bat ontbreekt hem dan aan eau hoofddeugd das mans den noed Allerminst den moed eao vrouw voot armoede en ontbering te vcijwafea Dat schaam ik mij niet ta bekenuen en ontbreekt mij oioed Hilda dan ontbreekt n overleg Neen dat ontbijsekt mU niat Edwin alleen bet eigenbalaag Ik beb roor bat overige gem kans Oat wil laggsa g geeft mtf pi voor dea maanden geleden heimelgk zgu garntaoeii TSrHet en sedert niets meer van zich lieihoorta heett blgkena de Fransche bladen dieait genomen bg hei korps van het rreemdelegioui iu Algerië Hg il een soon vaa wglen kapitein Adalbert de Bourbon en kleinzjon Tan Nanndorff die zooate men weet zich roor den FnuMhen dauphin uitgaf Van deo ovente der Wiito Paltrs Zuzibar is te Leiden de treurige tgiliDg oatvaagen dat pater L dohmiar van daar in de binuenlandflu van Afrika ia OTerledao Pater Bohmier als superieur naar de missie Mariëuberg in Ooat Afrika ten wosien van het Viotoriameer gezonden vond daar mu zeqr primitieven toeaiand waarin hg rerb iering trachtte te brengen door het apoitelambt van zgn voorganger gverig voort in s ttMi zich te wgden aan de bekeering dar heiéanen en hei bouwen van een waardigan tanipel Rg werd bet alachtoffer vau zgna grer ünnAn Urwgl hg den inbooriingan de noodiga Mwgeingeti deed stortte door man wmÏ niet welke oorzaak een muur in met h t droerig gevolg dat de priester door een neorsiorimdf balk doodeigk aan het hoofd verwond wwrd Te Londen is d Mt dagm tn nonw ga iorven van gatmk mmx sm ttmw die I een inkomen had van bg de i 4000 Het WIS een ongeiroDwde dame die geheel allatn woonde op een kuner SSg wm menadMis aw zoo zalfs dat zg niet kon taf dnig tn dar iemand tot haar sprak en aan die mait schenschnwheid in ook baar dood te wgira Zg verbeeldde zich namelgk altgd dat men om haar lachte en het is gebleken dat 1 in dm Uataten igd haar rente niet waa gaan ontraageu bg hiUr bankier omdat ag niet door de klerken uitgelachen wilde wordn Het Tielsche airaatpubliek heeft i nofcbig geoordeeld de ruiten iu te gooian in hei huis waar hei Heilali r ague lamenkomitcn houdt Wat er al niet te koop ia In eene adrerteniie word avoor Mnr aai nemelgke uvernemiogsiomatakoop aasüpbodeu de ambachisheerlgkt titel enn aloude hooge en Trge beerigkheldc Een buitenkaoija voor mwuchen roor wl de naam van hun vader oiai goed noeg ia en die geen kans zien om er door eigen Twr dieniieu glorie aan 1 1 te Mtt a broeder Gij sgt bat die m j prgs geaft Gg dwingt mij daartoe Bn da teerling ii reeds garallen aotVoonlda zonder bare minaohting Mn weinig la rerbloemen Voor een halve huwal jks ift eau half kart Waaraebtig I riep bij In toom uit aa date keer was bat geen ooaadie Q b t het allarmiast hel raoht taU soo ieki te verwgtn Waar wu uw hart toen ik my In hetbezit daarvan verheugde P Ga habt ia m niet dan baminda dan toakoiutigan aehtgeaoot ga ea n ar naar het lohynt slaohu e h makahwr voor nwa zaken Hilda boog bat hoofd De baaehaldiffag mm verdiend en bracht bet rood der sahaamte op hare waogen eg moest zalf schuld bekaonaa I augzaam zog t tot hem op en hare sten kloak niet onvriendetgk maar toch zeker als ze S ri i Edwin we hebben betden gftdwaatd ea bat lot heeft ons niat veor elkander bestemd G vladt ïi mg aia wat ge befat g sooht Ik wil tavaBS niet ontkeaaen dat ik a twee rollen had toagedaebt die van gade en dia van helper in den nood maar ge hebt ia beide gevallen den proef niet doorstaan Van den man dia voorgaf veeC baal vaal van qa te houden memda ik hulp en bestand ta mogan verwachten maar niat dat bg ng op dan dag na de verloving reads ging vardankn Op m ae jarsa spelt man elkander niata op den ntmw l