Goudsche Courant, vrijdag 22 december 1893

IMo 6234 Zaterdeg 33 December 1803 328te Jaargang fiOUnSCHE COCBAOT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 j k s met uitzondering ran Zon en Feestdagen De prijs per dne masnden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderiijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN wordes geplaatat van 1 5 regel ü 50 Centen iedere regel taeot 10 Centen Groot letten wortlen b rekead ntmr plaatsruimte Uizending van AdvertentiëK tot 1 uur des ntidct li aiMl 7 i t OMl i M Ziruidm il Noonl HolIua il n l 0 Bottr nd uDrotr IiiihIoI rlii OwbotM r 1 89 l po kilo Wriboltr I IO k f 1 80 psr kUo ADVERTEWTIEW UT X OBei3iTCI Prima Grove 70 Cent per II L Contant vr aa haïi P KEUGSMAN Kantoor VEST O 161 Bg den Ündergoteekende iimetbet KKUSTFEB8T Terkrygbur in Tenchilleudo Hoorton okmiido Utrechtsche BOTKIISPIIITS SAUCIJZEN ÜKOODJES AI l ELHOLLEN Puuttaurt Slrovpumfelen m alle andere loorten Klein Oeb ak Aliook fijne ONTBIJTKOEK TAFKLBB SCHUIT en PENN1NUBE8CHU1T AanbeVéUncf L van Wankum jsngo Tu ndewög l 03 StoUwerck M Hart Cacao HoQB l hiogste thnobronin gehtilte Jè±z ht AcM Voordsellgl art 3aoao u njoita PoodarOao In but vorm cep r iL flpnoiIfKfl nploHbasrlieid fljno R ar detli i aM nnuk t d ti ldkiii U hiild dn dr nk h Mikken beino i 25 Caote hwtee 45 cent t CuM irt l $ Mt = I kep Cituf ViIblOcbur by B S OonaMon Buiketkiikbtn PAJRXjrS En ra K dW Jullui Mattenklodt Autardaai Kalvtratrut 1 ZendsngratiSNfranco het prtclitiff KëiIIiiHtr tml lOK IUil met nedartandsrhon of fransclicn teknt bovatt nded6KrbeelclinR n ilnr laatst iiiti uknaiflD modetten Tuor hot Zoniersetzoen vao kleederen lioodnn onz voor Iieortm damei D kinderen op ffsfrankeerde aanvraag aan II JULES JALÜZOT 4 PARIJS Stalen ao lijden wollen en katoenen toffen lak n ens m worden eveneeni ft nco toeftotondon doch men gelieve daar ▼ oor de oorten op te geven en ongeveer de rUtentebophlen Dit album bevat vena de inHehUi geB Tfltke voorde Koede en prompte uitvoeringen der bosteltmgen benoudigdzyn Bftlftttngen mn üS frutics en hooier worden metwno M rlnn irinjr van 5 0 0 fro lW praeht tnerQroan inkomende nchttn m aitt ptttnUen mn Seiieilan i aan hui $ Ö0iorgtt Do klanten hrbbeii wno formaliteiten Tonr dolnklarincnfandersinta te vervutteiL daar onK riêXpidiUêhuia tt M i adMi fVoerd Btr imi itttarmiHle bnlast ia Nederlandscbe 8toomboot ilaatscbappi De Bteomeeiiepea H Ot L A ft D kipt J 8MIDT en BATA FISU kept J 8A JEB vertrekken eiken Dinsdag en 2iaterdag Voor Ttacht of paiaage Tervoege men iich bg de Cargadoori der Uutwhappg Boompjes 72 te Botterdam De Stoonuchepen loiwn taBrewenaoar de markt van Boter en Kaaa te Londen Kraepelien en HotnCa iiina LaocheQ i irAfARScHE l8 de meest Krachtige ed Verslerliende KIKA WIJM unberolen door tsl Tan binnen en bnitenlandache geneeiheeren Bekroond met EEHB N DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkrggbaar in fiaconi f 1 90 en I Depot Ie Goiula bjj den Beer A E TEEPE Apotheker voorheen C THDf Rraepelien llolm Hofleveranciers Zeist BÜ lle Boekhandelaren en bg den Uitgever D MUS te TUi tgn gratie te bekomen Proefnummer en Pronpeetitê ran VOOR ONZE JONGELUI Uitspanningglectuur in de drie Moderne Talen BtuAimi S F KLEINBENTINK en A VAN DISSEL 1 iMraren Middttbaar Onderwijt ë OOr m j9UgMmt rencbgnt wekelgks en koet 4 per jaar Het groote aantal zenufvkwalen van eonuwbourdp Q af tot de voorafgatrnds kenteekeneD vaa appplexie berBeiiberoert te trotteerea nogiteeds 11 middelen door de mediaohe weteDsobap aangewend Eerst aan dan nieuiren tgd komt da eor toe dat ty door bel gebruik maken van den eearoudigattsa weg namel k langt da huid aene pbvBiologiaühe onUteitkiog godaau beeft die na bonderde proüfuomin en thans over de gebeele woreld verbreid iB en terwyl zg in wetensebappetijke kringen do hoogste belangstelling wekt tevens eeae wüldaatt bljjkl Ie t n voor de aan tenuwkwalen Igdende raensohheid Desa geueuswyze is uitgev aden door den gewecon OlHoier van Oezondheid Koman VVoissmnnn te Vilabofen en ruit op de onfïervinding opgedaan in ütip r o jun ü praktyk Doof waagchliig van het hoofd eenmaal per dag worden daartoe Koscliikte stott oa door de hnid onmlddeUlJli aaa bet senuwgastel medegedeeld Mat ile o geueeawyats worden werkelijk schittereude rüaiittateu verkregen on zy maakte lUioveel opgang dat van een door den uitvinder geschreven werlge OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkoming en genezing bioneo kortoa tijd roetU de 85e druk vorwbeneQ is Dit bookjo bevat niet allaen oor bot groote publiek reratOADbare verklaringea omtreut het wozeo dur nieuwure thürapio en de daarmede zelfs m wimhopin Kerallen verkregen uitwerking maar ook viudt mee daanu woteusohappetyke vorhandohngOQ uit de medlSOhe bladen die aan dese goueosw te gewijd zyo eoomede aficbnft van tal vq getuigscbriflon van liuo foiilaatste j oneeskuDdti en ondor welke F Mêaière med dr profassor aan de polykllQlok te Parijs ruo Rougemont 10 Steln reb r imed dr praktiseerend geneesheer aan het krankainnlge gesticht te Chiire ton 8 ultütgrath Ur Oobn te Stettn Urosamoan med dr arroud arts te Jöhlingen Dr P Foreatler geneeiheerdireoteur van het hospitaal te Agen Jeheimrath Dr Sobering kasteel Qatenfelm Bad Ems Uarse H med dr geaeesbeer direo teur der galvano thorapeutisohe inrlohtlng voor aenuwlliders te Farits rue St Honoré 334 Consul voD Asohenbaoh mod dr te Corfu Ur Bug acn arrond arts t9 Zirkuita Ober stabsarat JeoW med dr te Weeaen Dr C Bongavel te La Farrlére Bure lid van den Conseil Central d hyglène et de Santé In Frankrijk on vole onderen Aan allen wier lenuwgestel Dieor of minde aangedaan is of aan aoogenaamde lenuwachtlgheld lijden aarvan de kenteekenon zijn ohronlwho hoofdpUn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groota prikkelbaarheid gejaagdheid slapelooiheid lichamelijke onrust on onbehagelijke toestand verder alle zieken die door beroerte gotroffen werdoo en nog lijden aai de fovolgon cUarvim zooala verlammingen Onvermogen tot spreken awai e tongval mooielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pUn plaataetiike awakte verzwakking v m geheugen enz en zj die reeds onder geneeskundige bebandottng geweest z n maar door do h kende middelen als onlhobdings on koudwaterkuur wryven electriseeren stoomlooi of zeebadei geou genezing of leniging bunnor kwaal gevonden hebbei en ten slotte zg die vrees gevoelen VOOr beroerte en daartoe reden hebben wegens verschijnselen als llch aanhoudend angstig voelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duiiellgheid flikkeringen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder bet voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebeling in en het slapen van handen en voeten an el deze dne oategorioe van zeoUWlljderS els ook aan jOnge meil el lijdende aan bleekzuoht en kraohteloosheid ook aan gezonde ifilk aan jonge penouen die veel met het hoofd werken en gooslelijke reaotie wUWn roorkomon wordl Iringoiid aangorodon zioU hot bo on vormoldo Werkje aan te sohaffen hetwelk op aanrrage kOlt looa en franco verzonden wordt door Alleen gereehtigd lot verbrei LEMAIRB k Co Apotheker te P rUs me de l B bi iB er O ding der geneeswijze van ROMAI J WEISSMANN Oud OfEoier van gezondheid eore lid der ttaliaansobe Samteits orde van het Witte Krnie en verder te AnUtenlaai door JLEHAJi k Co lieiligeweg tt Rottordan F E iu SA ITlESI KOLFF Apotheker Kdrte Hoofdsteeg 1 Utreckt LOBKY FORTO i Oudegnieht bij de Qeardbrug V UOOp de iongate hwieniech medicinale Tentoonstelling te Gent ie de Weiiunul HlM g swü door de mediKhe jurj met de Ziherea Medaille bekoond neeswg f S De Pbha IEDII3Np LEMTRAAI J TEN DOESSCHATE h Zwolle firma DELAAT VAN S0 Markl Goii Oonda anelpersdnk tu A Bunauii k Zooa ♦ t OPENBARE Vrijwillige Verkooping ts Ouderkerk a d IJsel jn het Koffieh nu ran AEIE BROERS aldaar by Veiling op WOENSDAG dan 27 DECEMBER 189S en bg Toewgiing op WOENSDAG dm 3 JANUARI 1894 telkna dea Toormiddagi te 10 orvn ten overstaan ran den Notari Wiiko Janlni DroogJWKr ferimji gereatigd te RoUtrdam ran f BeoUno 12 AAn 94 Centiaren Weg en Watering in den Folder da NaMa ta Oudtriurk aan dm Uut In a parcaalan breeder bg billettan omachreren Voor aanwgzing dar parceelen wende men licb tot den eigenaar JAN VERBOOM Ai te Ouderktrk aan dm IJ l en roor rardefa inlichtingen ten kantore van dan Toomoamdan aotarii te Botterdam aan da Galderecha kade No 11 Levensgevaarlijke HOE8T van Kinderen Kttehhitett Zoogenaamde BLAUWE HOEST onmiddellóke afwending ran bet gevaar en snelle sekere hulp dofir de sedert Tele jaren bg deze kinderziekten eenig goed beronden E ÜITEN BOBST nOM Alleen echt verkrggbaar in flscone ran fl 2 die van geele flacona van fi 1 die ran rooda en flacona ran 85 Cent die Tan witte capaulan voorzien cgn t waarop navenataand fabriekamerk Te üouda bij t H A Wolff Boskoop h f J van Bi rgen I Haastrecht bg J D den Hertog Ondewater bij F Jonker ldcnborg Bodegraven b j P Versloot en G Hgnekemp Stolwgk by C Q d Berg s Bergambacht bg J v d Dool s Ilazerswoiide bg Wed W Hendnke Dordrechl STEED S VOORRADIG Coparw Balken bei en Ml P tch Pine Balken en prin a Delen Oregon Pine Balken en Delen geech en gepl Delen Plaathoot Ellens Joffers Kolder Sparren onï atfi i ZAGB PBIJZBX ÊËnöÏTMm Hei M wardt venoclK fM EBH telettag oiT T Maouiik vm RAVENSWAAY ZfTEN QOBINOHBH Daaa THEEËN worden a alarerd in veraegelde pakjes van vijf tutte en een half en een Ned one mat vermelding van Nommer an Prga vooreian van navenataand Mark volgens de Wat gedaponaard Zich tot da aitvoaring van geaarde orden aaDbevalende J BREEBAAKT LZ BKNIG DEPOT dar Baagacha Baachnitvan den Haar J K 80HM R TAMBIHTSEIV W J en Lwn Blitz NIEDWBNDUK bU dei Dam 241 AMSTERDAM Op WOENSDAG DONDKRDaJj an VEIJDAQ U CONSDLTKERKN Markt 15i Gouda ConplaMs Taadhaelknadiga Inrichting BINNENLAND OOCOA 22 December 1893 Bg de heden ten Raadbnire dezer gemeente gehouden herterpachting van het Reenwgkaohe en Slaipwghafche Verlaat voor den tgd vnn drie of ces jarenQitard ingeschreven door J Vermenlen voor ƒ 7 80 en J Kalkman voor ƒ 7 60 per Jaar In aene gisterenavond gehouden vergadering van da Anibacbtstand VereenigiDg werden tot beatnnrsladen herkozen de heeren W G van Oeelen en J D da Bock In den ouderdom van ruim 70 jaren ie benoemd tot directeur der algemeene begraafplaats te Waddingeveen P Van Rgn De nienwbeooenide titularis is zgn leeftgd in aanmerking genomeu nog vrgwel in bet bezit zgner krachten Door het gemeentebeBtiinr van Waddingsveen is afkondiging gedaan dat door den ploateeIgken genaésheer dr Corts cholera aziatica is r nstataard by den arbeider E Hoogerbrng noodige voorzorgmaatregeleu ter voorkoming van verdere besmetting zgn direct genomen Voor den aanleg van een lokaalapoorwegGonda Saboonhoven worden met de Staatsspoorweg Maatscbappg ouderhandelingen gevoerd In Den Haag ia een onderwgzerspropaganibclnb opgericht die zich ten doel stelt de oi honding van t gebruik van ilerken drank onder de onderwgzers te bevorderen Eene bgdraga vaa f 300 is door de groothertogin van Sakaen geachouken ten l ehoeve van de vereeniging tot voortdurende onderBieoning van nagelaten betrekkingen van verongelukte viaschars te Scheveningen De sVereeniging voor BloamhoIlencuUnurs heeft te Haarlem onder voorzitterachsp van den heer J A Krelage haar Slate alg vergadering gebonden Door den voonittar werd medegedeeld dat de Vereeniging op dit oogenblik telt 29 donateurs en 1219 leden Al de afdealingen 21 in gej l waren vertegenwoordigd FEVMLLETOM Bd Qelieime Bezoeker Jfaar het DtutttA 3 Mjjn hart eo mijn karakter zjjn voor u vreemd gebleven we hebben ons vergist maar datrom h hoeven we toeh niet boos op elkaar te z n i Zg bood hem do hand maar slechts sohoorvoeteoi legde by de syne er in Ik geloof dat ik u leer verslaan tel hjj niet a r 100 koud als vroeger maar liobtbaar aangedaan Ik kan tt echter ook op een andere vü liefbebl n Hilda wanneer gq ë hts Dat komt wel vat tAaat viel t i hem laehende in de rede Doch eea ding wou ik je oog vragen Ik m er zeker wel op rekenen dat ge bet geheim dat ik u heb toevertro iwd niet zult verraden Geef mij daarop uw wof d Waar wilt ge nu heea rro ïg nadat hg baar handdruk met een zekere koetheid bad beantwoord Naar de stad I Oe Kjjl onverbeterlgk t stiet hg onwiUakeurtg nii en keerde aloh om Hoofdsohttddona zag bg lo toob na Dat komt er nu van Mama maar 1 een volgende gelegenheid zal ik mgn eigen zin rotgak wat daarvan ook kome Hg slent de terwgl h j zijn nieuwe polka floot naar huis alaof er niets gebeurd wae Hilda was niet alleen hifjde ze wat uitgelatu Als ledeu voor het hoofdbestutir werden herkozen de heeran O H van Wnveian met 76 en J H Kersten met algemeene d i 80 steramen Tot eereleden der Vereeniging werden benoemd mr N O Pierson Minister van FinanciSn en mr Sickeaz voorzitter van het Landbouwoomité De hoogste prgs van aan lotarg voor het Roode Emia in Berlgn ten bedrage van 100 000 Mark viel onkngs op No S 812 De winner meldde zich niet aan Da vorig week werd dit in een der bladen bericht en dit lezende beperkte een dienstmeisje dat dit hetzelfde nummer was dat zij in haar gezangboek bad opgeschreven Het lot zalf had ze daar zo bet nummer op een vluchtig doorgekeken trekkiugsigst niet vermeld had gevonden eeoige weken geleden in een vuilnisbak geworpen Alle moeite om bet kostbaar atnk terug te krggen bleven vruchteloos Het l meisje houdt echter vol ook nadat haar op het strafbare van een onwaarheid in deze was gewezen dat haar lo het prgsnummsr droeg en de personen bg welken zg reeds ook jaren in dienst ia getuigen dat zg geloofwaardig is De vraag is nu gerezen of onder deze omalandiglieden bet Roode Kruis gehouden i haar den prga uit te Iwtalen Hat meisje heeft bg verzoekschrift de bemiddeling tan den Keizer ingf oepen In een artikel over Schopenhauer in de Spectator f maakt de hoogJeeraar Land eene opmerking over diens stelling dat deze wereld de slechtste is van alle bestaanbare werelden Na gewezen te hebben op de moeilgkheid zoo niet onmogelijkheid om dit te betoogen zegt hg dat er toch nog wel erger werelden zgn ta badenken bv eau waarin iedereen zich diep rampzalig gevoelde en geen SshopeDbauer opatond om den weg des hails c aan tawgzan Finale uitvrrkoopeu heeft men reeds om verschillende redenen zien aankondigen maar waarschgnlgk nog nooit zoo openhartig als nn een Amsterdamscbe sigarenwinkelier op den Haarlemmerdgk t doet die op zgn raam heeft geannonceerd Wegens geldgebrek finale uitverkoop Een djrnamiet aansUg haait plasta gehad tegen den advokaat Wolff te Rakowitz in Bohamen Het huis werd zwaar beschadigd alle leden der familie werden bedwelmd door den aobrik maar niemand kreeg persoonlgk als een dartel kind Ze had eenmaal baar woord gegeven en zou het ook hebben gahouden als hst moest maar nu was het zonneklaar dat hjj ook niet genoeg vao haar bield en dus kon men de van weerskanten begane domheid weer goed makeu Zjj stapte goed door en bereikte spoedig het doel Toen ze voorbij bet rechtagebonw giog klopte baar hart onrustig een oogenblik daoht eg er over Meinhard nog eens in het vertrouwen te nemen maar neen s overwon ziob en snelde het huis voorbü Bij den bankier die met Frans altgd zaken deed was zg weldra en deze zag er geen bezwaar ia aan haar verlangen te voldoen Wel moest ze een paar uren waehten daar bg zooveel geld niet in voorraad had en bet nog eerst moest bijeenbrengen maar toen ook had zg het geld Innig verheugd nam za den terugweg aan ze wilde nu geen oogeublik verzuimen want hel begon al bgna av9 nd te worden Daarom was ze bigde dat de oude dokter die achter haar kwam aanrgden haar verzocht mede te rijden Al ha i zg het beste geneesmiddel bU zioh de dokteif zou toch geen kwaad doen Wel waa r soms ieU in h ar dat haar aagatig maakte maar dau spnk ze zich zelf goeden moed in Het schemerde reeds sterk toen Frua met cgn jonge vronw op Wattorshofen tehigkeerde Html hoe iiedroefd ook vergat voor een oogenblik haar zieleleed en snelde hare onders t mool Al had ze het zieb dezen dag diets willen maken dat ze niets meer om paarden gaf een eigen igpaard te hebben waa toeh iet verwerpelQk We hebben dfQ koop geelolen en Matadai be lelsel Het gavaarlgke goed was gestolen uit een naburige ibriak De haat A J L koopman tot voor koralen tjid ta Ngjuegen woonachtig thans te Hottai m gevealigd die onlangs in staat van fnilissement werd verklaard en daarna op bevel vau do itotterdamsche rechtbank te Nhmegan in hechtenis wenl genomen ondar vardanking van badriagelgka bankbreuk ia heden weer in vrgheid gesteld In da Stada Riallanden te Amsterdam sgn een binuenkomanda goederentrein an een ranr f geertrein van de H IJ S Ug met elkende in botsing gekomen waardoor drie wagon omvergaworpan en beschadigd zgn PeraoonIgke ongelukken badden niet plaats De zaak der sergeants T an de grenadiers acbüat ea V A an V d S grenadiers Khgat eenaa staart te krggen Van de medeplichtige tamboers die mat opzending naar de klasse van discipline ijja gestraft daar zg niet o der eannrtikelder wet te brengen waren is 9p requisitie aan den auditeur militair destjjdi nog ta zguer besthikkipg geUten een tamboer die over dan lan luitenant plaatselj kadjudant ta Laidan zgn meerdere in rang uitlatingen had gabszigd voor Uixtt hoogst beleedigand Da luitenant b daarop gehoord werd geaoodiaakt mm kUahk in ta dienen wegens beleadigiug De tambow voerde getuigen aan En zoo vervolgens Da luitenant werd geconfronteerd en is nu tan derdan male naar DA Haag opontbodan nergeus te vinden In deze netelige zsak kuuuea naar wg vernerileD weldra meer personen betrokken worden Weldra zal deze tamboer wegons beleediging van zgoen meerdere in rang terecht moeten staan voor den krggaraad terwgl deze meerdera door sgne vlucht zich aan verdere verantwoording wel IS waar kan onttrekken doch zich zelven toch zadeiyk vernietigt Oavankaiyk is ni Dereater naar Zatfan overgebracht de gepensioneerde Ooatindisohe militair W die bekend beeft twee baddan in aana alaapatede en den hooiberg in de Vooratad aldaar in brand geatoken en kistjes sigaren gastolen ta hebban met bat doel om in de gevangenis te komen Er ia getracht den trein die om 8 22 des avonds van Ngereen vertrekt naar I euwarden op de grens van Havelte en Htoenwgkerwold te doen ontsporen Op de rails was ean gzeren gioaen voor moeder en voor dochter de rljleesen We zullen nu eens zien wie het meest baug is van die twoe O dat is een beteediging papa ge lait eens zien dat ik geen vreee ken Nu dat geloof ik ook wel zei h lachend Wit mee op de jacht durft tsl we durven t rijden We zullen tien wie van u beiden het Imte opschiet mama of gg mya kind Oaat ge nu mede op de snippeuvangst lieve vrouw P Neen Frana op etn andere keer wU ik gaarne van de partij Üi mur ik ben au zoo moe Z j reikte hem vrieodelnk de baad en vroeg Zoudl ge zelf ook niet een beetje rus nemen P Hen zou gaan denken dat het ean heeleo veld slag otoeet worden spotte hij Naar bet jaehthnis is to h een klein uilaUpje f Ik ga met u mmle sei Mimi in hare opgewogdenbeid Bravo Kn boe staat het met a twager Uwia Oaat gg ook medeP SaRlorf zei tegen m dat reeds r fen b hem da eerste snippen gevangen waren moet ik rens m aan of oaze jager de strikken goed gezet beeft Daar komt geea bloedvergieten bg in het spel ik denk dus wel dat ge er niets 0p tegen zult hebben Ik zat e en van kteeren jfer Voor AU ftic i nc iets had kunnen veflallen van haar reis wu Frans alweer teng Hij vond sijo beide geleiders op hem wachten riep den hond en begaf tïcb met ben naar bet boeeb Onderweg vertelde hij van zgn uitstapje en nn A paarden Het viel hem daarb niet op dat Htèl n kdwia ieb eteeda mat kem onduUridto aitiet ri braad pi m 20 cM WaotKlijjnlèk was daaa plaat in deil grond of iódera wgze vaaigemaakt door aaniga apoorapjfkara althans vgf daarvan werden vry aig baoaMNgd en verbogen op bat tarrain gevonden Honral een hevige schok gevoeld ward is da train niet ootapoord eo kon men na oprainihg Tan een en ander verder gaan v Zetbn Marailan van Fraibart dia sao T ania van 8 jsru dwaogarbaidoadaigaatwitH medapliobtighaid aan oanaoordtanalagaa a vrouw heeft ccn aanklaaht wagana bMaadlgfaig ingediend tigea bet ZwitaarMha blad sDar VoUalreund Dat blad haaft aU boillatoa sa varhaal van dan Franeehan romanacbrgvar Sd Bod meda adeald waarin da misdaad van Maradaa dia ta zaman mat lönediaaatbodtaan man omkoaht om xga vroow ta varmoortlaB val mat veranderde namen maar toeh doidelgk barkanbaar boaakraran wordt Op grond van bet welaartikel dat verbiadt aan mroordaalda da miadaad die by bo t of geboet heaft te verwyten eiaoht Mnadaa na eaa aabadevargoeding rSn H000 fhiBca Hei Land riohi te Bamhnig hiMft gktirfft uiUpraak gadaan io heb prooei nn d apoorwtg co daGtann die beacbaldigd waran si h door fooifn ta faten omkoopan otn p g i ri reahandalaan londar plaaiikaart toe te laWn Twea an twintig conducteurs zyn veroordaald tot gevangeniutrann vau H maauüen tot 2 jaran en drie maanden gedaetbal k verliet van biiDne burgorlQke nNkUo Vtn da meMicliiig handelaars sgn 19 veroordaeld erangtnit atrafftn vaif 1 tot 6 maanden en geldboaton en 2 alleen tot geldboetao Vyl condootenre en tWM TMkoopan werden Trjjgefproken De Hooge Raad onStgdt giitarM d rml dering tegen de i Staat dar Nedffrlandan in uke db TerpliohtiDgeu waartoe da TOormftHga Bynspoorwegmaatachappil iob bfl Spoorwego vereen kom tten ten aantien dar ambteiiaren verbond De Dalttecbe poIitU haeft aaogtbottdfln J A M M borlogtmaker te VQrarenbagó wegeni verduiatering ran see horloges Reeds vroeger is dese persoon wegfni een deiyflfjk feit reroordeelü Hij ia ter betohikkii der Haagache politie gesteld onderling Tom b eebter even aehtar noetl bUffen om Diana te b traffea die op eigen gelefeeneld won gaan jagao vond h li n Mrugkoöut het paar in opsntgken twist Ra toch bad z mq geheinan b Mker boord hij zjjn dochter opgewonden uitroepia Wie had een gebeiaoD beioeker vroeg de vader zonder zieh te verwtmderen dat niet daiM een antwoord ontving F wU hield zieh buk maar Mimi liet sieh eirtvalleo Ik weet wat ik weet Ze mag n un hst 4 ltkruis ge egd hebben wat ê wil Ge hebt ons do gezien O heel toevallig zei Mimi om woorden en andere beteekenia te geven Het ia mü geekel onveraehiltig waar vanaeer eo waarover de heeren wenscben te Ipreken Mg eebter niet rial de vadsr in want ik b HJP van alles geen woord Waarover hebt gij het toon kinderen Niet der moeite waard alechU een dvalisg viel F win ia maar Mimi werd daardtfor nog meer aangezet om tegen te spreken Dan was zeker die flesch madera ook etndwtliag vroeg zij opgewonden welke Trine kwam balta toen Taa zoo vroag uitging en de thee die op zoo n wonderbare wtfte uit de bos verdwan waa ook een dwaling Gij hebt toeh geboord kind dat Hilda oer een zieke heeft Wi r4i mvoifi O