Goudsche Courant, zaterdag 23 december 1893

Directe Spoorwegverbinding met GOIUA Wlulerdlenst 1893 94 Aangevangen 1 October Tyd van Greenwicli f GOUD nOTTEHDAM lO BS 19 08 18 18 L2 58 I S4 3 B3 11 02 u l Ofi H n 11 09 H f l l 11 16 H n 1 19 H 11 25 12 28 12 88 1 28 1 44 4 10 KOTTBRDA M 0 O II D A 10 17 11 60 1 10 37 10 34 n 10 41 10 47 Ï 40 18 40 8 16 2 48 3 10 4 08 i D N HAAO OOUOA sHage 6 48 7 20 7 43 9 38 9 4610 1411 3812 16 1 88 3 16 3 45 8 43 4 16 4 43 5 21 7 7 80 8 40 9 04 9 87 10 49 12 11 12 21 l Ol 1 27 3 55 4 45 B 27 6 69 7 18 8 36 9 37 10 46 U ll 11 80 1 44 1 49 1 58 3 04 S 09 17 60 8 13 9 68 10 16 10 62 Ïb OS 12 45 2 20 3 46 3 16 4 18 4 48 6 20 5 51 7 42 8 85 lO I UTRECHTGOUD K Utrecht 6 83 7 60 9 9 63 11 84 13 03 12 50 8 10 3 62 4 48 6 36 7 48 Harmeleo 6 47 8 03 n 10 09 13 19 8 34 4 06 4 66 u k g Woerden 6 58 8 10 10 15 13 26 4 12 t v Oudowater 7 07 8 19 10 24 12 42 4 24 Gouds 7 20 8 32 9 84 10 87 12 06 12 56 1 23 3 60 4 37 6 20 7 08 8 20 J AMSTBRDA M O O U D A Amatcrdam CS 7 66 9 40 11 10 11 27 2 40 4 10 Amsterdam Wp 6 60 8 10 9 68 11 96 11 4 2 4 88 Ghmda 7 80 8 S9 10 44 18 18 18 88 8 08 6 10 iHage 8 12 9 18 9 84 10 07 11 27 12 41 13 611 43 1 67 4 26 5 25 8JS5 6 41 7 43 8 56 10 16 11 16 11 40 12 GOrDA tJTRBCHT oi fto Gouda 6 86 6 40 7 65 8 09 8 21 10 19 10 55 12 48 2 28 8 18 4 16 4 47B 3S6 0I 7 45 8 88 10 08 Oudew 6 50 6 64 nun 11 09 2 87 u n 5 87 u 7 69 10 22 Woerden 6 67 7 018 11 8 40 11 16 2 44 5 04 5 44 6 17 8 06 rO 88 Harmeléü 6 04 7 08 8 46 11 23 2 51 ï 6 19 6 50 HL fï ft Utrecht 6 0 7 28 8 28 8 41 9 10 61 11 46 1 20 3 08 8 50 4 48 6 29 6 216 35 8 28 9 10 10 63 O O U 1 A A M S T E R D A M Gonda 6 40 8 21 10 06 10 66 12 11 3 61 4 47 8 28 7 46 10 08 Amiterdam Wp 7 6 9 10 10 66 12 19 1 8 40 B 48 6 85 9 87 11 10 Ajuterdam OJ 8 14 9 2 11 10 1S 84 1 18 8 85 8 8 80 9 57 11 16 Stftten Oeneraal Tvsedi Kaubr Zittin van Donèerdag 21 Dec 1893 De Kamer hield tsich eerst bozig met eeni kleine ofitwerpen die spoedig werden afgebftndeld By de voortzetting der debatten over hoofdstuk IX Waterstaat nam de Nieuwe Maagmond eeoigeu t d in beslag omdat de heer Harte zich tot tolk maakte van die NoordbrabauderSf welke daarvan nadeeligen invloed Tj ee eB op den afvoer door de Beersche Maas De heer Conrad wederlegde deze bezwaren evénaU de Minister terv r l deze overleg en omvichtigheid ia de nitvoeriag toezegde Tal van onderwerpen havens en kanalen passeerden nu de revue totdat men was aangdiömen by de aanvrage voor een niöuw archiefgebouw waarvoor zich bijzonder de Hagenaars interesseerden omdat zy liever verbouwing ziea van het bestaande gebouw dan het stichten van een geheel nieuw aan den Bezuideohoutscben weg Deze quaestie heeft een bevredigende oplossing g vönden daar terstond bleek dat het de Regeering die by mondfe van de Ministers van Waterstaat en Binn Z den bouw aan itBeavideaboDt verdedigde echter niet te doen was otn haar ziu door te dry ven maarom eeiii behooriyk archiefgebouw zoo spoedig mngeiyk te krygeu Toen de commissie van rapporteur voopitelde slechts een crediet van f 1000 té geven om te onderzoeken of het gebouw nie in den tuin achter het tegenwoordige temaked vicas erkende de Ëegeering terstond dat di zeker mpgeiyk waa dat ouderzoek zelf on Doodig mocht heeten en dat de Kamer zoc zg aan die plaats de voorkeur gaf dit slechts uitdrukkeiyk had te zeggen mits zy de Ke jemag baar cr diet van 100 000 gid liet £n £ akoo vrard beslist met 56 tegen 20 stem i In den loop der zitting werd besloten by Hoofdstuk X ta bebandeleo de begrooting van Sariname voor 1894 en verder nog aan de werkzaamheden toe te voegen bet wetsontwerp tot wijziging der Kieswet en het voorstel flinizen lysten der faoogH aangesUgeneD De yoorzitter kondigde aan dat hy desgfe i rorderd zou voorstellen ook Zaterdag te ver g deren te 11 of desgevorderd te 10 uur In fltrengen eenvoud had gisterenmorgen de begrafenis plaat van Mr Ij W C Keuchenioa lid van de Tweede Kamer en oudministervan koloniën Geen bloemen versierden delykbaar en geen krannen mochten z jne laatsterusi ilaats baowyzen Des te gröoter wasechtaV de belfingsteUiu welke zich op de al gemeene begraafplaats openbaarde Uit alle jltauden der maatschappy uit allo staatkundigekringen uit de Ind ambten aars wereld warenhoitdetden byeen om den kleinen begrafenisstoet af te WBtfhten i Toen de lykkist boven den grafkelder was geplaatat trad dr A Knyper naar voren en noodigde de aanwezigen uit Psalm 27 v 7 Keuchenius lievelingspsa m te zingen Daarna nam dr K het woord en hield een indrukwekkende lykrede Na hem werd het woord gevoerd door Baron Van Djdem die drn overledene herdacht als vriend broeder en Christen Spr besloot met den wenach dat de hemel beu mocht vergoeden wat de aarde hem had onthoadni Daarna bracht da Sikkel als predikant der Chr Ger berk buide aan deu overledene Namens het hoofdbestuur der vereeniging voor Chr nat schoolonderwys werd het woord geToerd door ds Van 8oq Di p getroffen betuigde de zo m van den ontslapene daqk voor de tallooze bewyz n van de Inemiogi waardeering en H efde welke zyu v ader gedurende zgn zwaar lyden uit allo oorden d 48 lands had ontvangen Otnida 6 80 7 2S 8 S5 Moordrecht 7 88 8 48 NioM Inrlc r 7 89 8 49 o pDf 7 M 8 6S Eottordftm 7 7 S6 9 0li 6 02 6 13 6 21 6 29 6 86 Rotterdam 6 C p lle 5 10 Nieuwerkerk 6 19 Moordraoht 6 26 Gouda 5 32 Obuds 1 18 1 18 1 24 1 88 1 8 Zev M 7 42 8 62 31 JCr 7 47 Z ZeKw 7 68 9 01 N d L d 8 02 Voorb 8 07 9 13 11 12 I amens zyne zuster en broeders sprak by W J Q ok tot allen die de laatste éer AkD den dierbaren overledene hadden he in een vergadering van den Liberalen bodfl in Friesland werd derer dagen een oordeel uitgesproken over den politteken toestand dat de aandacht verdient Door den heer mr Van Weideren Rengers oudlid der Kamer werd na afdoening der werkzaamheden op uitnoodiging van het bestuur naar aanleidiug van de jongate algemeene beraadslagmgen in de Tweede Kamer over de staatsbegrooting sesproken over de schakeeringeu ip de liberale party Het was eene hoo t belang wekkende rede of liever causerie lu weerwil van de dikwyis strydige meeningeu daar rerkoodigd was de spreker v n oordeel dat de slotsom van de inderdaad belangryke gedachtewisseling deze is dat werkelgk in den boezem dr r hlierale partij geen pnncipieei verschil bestaat dat tot een scheuring ontbinding van het party verband aanleiding behoeft te geven Hy durfde dit met te meet hertrouwen zeggen omdat hg dcor zype parlementaire loopbaan met de sprekers vau verschillende richting bekend zynde wist dat wg getuigen zyn va A een stryd tusschen onafhankeiyke en ho st ontwikkelde maiineii Die wetenschap schonk hem de overti gingf dat de stryd kon worden gekenschetst door het bekende woord Du choc des opinions jaillit Ia érité Toch was het niet onmoguiyk zelfs achtte hij bet zeer denkbnar dat de liberale richting nog geruimeu tyd onder den last der impopulariteit zon gebukt gaan De bedoelde debatten gaven intusschen alle aanleiding om gelyk by zeide te mogen constateeren dat by veel verschil van gevoeleo in den boezem der liberale party hare begin selen ongeschonden zyn gebleven allereerst in dcfrolledigeliandhavingder individueele vry t beid zoolang hare uitingen de vryheid en het welzyu van anderen niet in gevaar brengen met erkeaniog echter daarby van de bevoegdheid van den Staat om op ieder gebied regelend op te trede i waar het algemeen welzyn dit eischt c Door het vooropstellen dezer beginselen stelt de liberale partij zich vierkant zoowel tegenover de socialistische richting als tegenover da kerkelyke partyen Tegenover de socialistische richting die uit den aard van haar beginsel doodend is voor alle individueele zeUstandigheid tegenover d kerkelyke partijen die de hr voBgHheden van den Staat ondergeschikt maken aan hetgezag dat zy voor zich het hoogst achten De strooming der openbare meeumgin dez laatste dogen gadeslaande durfde spr nie voor lieo dat de door hem vooropgesteld beginselen ook door ben did zich vroeger tot dt Iiberölen rekenden algemeen znllt n wordet gehuldigd Maar geen nood Waar die begin seleq biykeus de gevoerde algemeene beraadslagingen het gemeen goed der liberale party het uitgangspunt hiirer handelingöu biyken waar iedere maatregel iedere hervorming aan die beginselen wordt getoetst daar moge d libeiale party misschien al tydelyk in de minderheid hlyven zy zal pal süau in het handhaven der beginselen door Thorbecke vooropgesteld en die zy hat ook m de toepassing j naar tyden en omstandigheden gewyzigd hare waarde hebben behouden voor allen die vryheid en vooruitgang willen Het was in hoofdtrekken het gesprokene dat vervolgens aanleiding gaf tot een belangwekkend debat waarby eenerzyds niet werd meegegaan met sprekers optimistisch gevoelen auderzyds echter óók op grond van de ge schiedenis en van de ervaring in Nederland evepals elders opgedaan met dat gevoeleo instemming word betuigd 7 2B 7 47 8 18 10 03 10 11 7 45 6 11 6 16 6 33 8 31 6 86 9 58 f 10 11 5 20 Te Dordrecht ontstond Dinsdagavond eén twist in een bierhuis aan de Voorstraat tusschen den eigenaar en twee personen die onwillig waren om de gemaakte vertering Ie betalen en den bierhuiaboudei abngrepen en mishandelden Deze zoq meldt men op zelf behoud bedacht greep een in da nahyheid liggende scherp geladen revolver en loste twee schoten zonder evenwel iemand te treffen De aanvallers namen daarop onmiddellyk de vlucht en verbryzelden daarby de ruiten der a raetdenr De politie is terstond io de zaak gemengd In de Middelbnrgscbe Courant komt een ingezonden stuk voor van G van Deth waarin by zyne bewering ten aanzien van Neerbosch volhoudt lu dit sohryven deelt hy mede dat zyn oudste zoon studeert in de theologie waartoe hy Qen subsidie van anderen ontvangt Hy kreeg echter aanzegging dat die subsidie zou ophouden als hy in het huis van zyn vader ble f wonen Den 6den December is hij naar Abcoude vertrokken en van daaruit bezoekt hy de universiteit te Amsterdam Ala hy zyn propaedeutisch examen gedaan heeft zullen zy die hem h t studiegeld verstrekken hem in de gelegenheid stellen verder te Leiden te studeeren De afdpeling Gooi en Ëemland van de NederI Maatscbappy voor Tuinbouw en Plantkunde beeft besloten in 1894 een groote nationale bloemenep ptantententoonatelliog te Baarn te houden De f ollaodsche SpoorwegMaatschappy heeft tot dat doe een terrein van ruim I H A in de onmiddellyke nabyheid van het station beschikbaar gesteld en gratis verboer van inzendingen voor het locaal verkeer toegestaan De commissie bestaat uit de navolgende heefen jbr mr B Ph de Beaufort burgemeester van Baarn en Eemnes voorzitter baron d Aulnis de Bourouill te Banra jbr Van Beyma te Baarn K B Lamfers te Baarn W Heybrock te Hilversum E Greidanus te HiUersum J J Jurrissen Ie Naarden Jiic Smits te Naarden P v d Geest te Soestdijk D Wattez te Bnssum en C W Groskamp te Hilversum De tentounstelling zal geopend worden op 2 Augustus naar men hoopt in tegenwoordigheid van de Kouiugin Hegentes en wordt gesloten 5 Augustus Ër zyu 42 verschillende inzeudingen in het programma opgenomen waarvoor prijzen in goud verguld zilvor zilver en brons worden uitgeloofd Aan de Sterrewacht te Utrecht is het bericht ontvangen van het overiyden op 6 dezer van den hoogleeraar io de sterrekunde te Zurich Rudolf Wolf direotenr van da sterrewacht alHaar in den ouderdom van 77 Jaar B Wolf was iu de wetenschappelyke wereld bekend donr zyne gedurende eene halve eeuw voortgezette onderzoekiii Gu betreffende de 70n nevlükken en hy waa teven epn van de drie sterrenkundigen die op het aamenvalleu wees der maxima van bet aantal zonnevlekken en van de dagelyksche variatie in de declinatie der magoeetnaald Sabine te Londen en E Gautier te Geneve waren de beide anderen Wat de wetsbepalingen betreffeqde bet verbod op het dragen van wapeneo tot zonderlinge voorvullen aanleiding kunnen geven bewyst het volgende Te Venlo kocht een Duitscher in een winkel een revolver Hy kocht er een doosje met patronen btj en laadde dadelyk het gekochte wapen De man betaalde stak den revolver in den zak en vertrok Op straat gekomen werd hy onmiddellyk door een marechaussee die van de straat af t laden van den revolver had gezien aangehouden on uitgcnoodigd hem naar bet bureau van den brigadecommandant te vergezellen Daar werd het wapen en de patronen geconfisqueerd en tegen den drager proces verbaal opgemaakt Men kan zich het bedremmelde gezicht van den teïeujrgcstelden Duitscher voorstellen Tegen een bewoner van Exloërveen die in ruim 14 dagen drie kinderen aan de keelziekte moest missen is by de teraardebestclling van het derde kind procfs verbaal opgemaakt 7 10 4 60 4 B7 6 04 6 11 S 20 6 56 6 03 6 10 6 17 6 26 7 80 1 45 1 56 8 02 2 09 2 16 Voorb 6 64 N dL d5 B9 Z Zegw6 0S Bt Kr 6 14 ZeT M 6 19 Gnuda 6 G 10 41 Herbaaldetyk had men den man ge egd dat hy by de begnifeuia niet veel menschen 7nu hyeenbrengen wegens het groote gevaar Tan beFmetting een waarschuwing waaraan door den eigeuwyzen man geen gevolg werd gegeven Daar de keelziekte in dit huis kwaadaardig is werd ter voorkoming van meer ziefct gevallea handelend opgetreden De Hooge Raad vernietigde het vonnis van deu kantonrechter te a Gravenh e waarby een ingezetene tot geldboete veroordeeld werd wegens het niet verhinderen dat zyn hond b nachts rumoer verwekt en verwees deze zaak naar de Haagsche rechtbank om opnieuw behandeld te worden Niet ontvankelyk verklaard werd de cassatievoorziening van den ambtenaar van het O M by bet kantongerecht te Delft tegen een vonnw waarby een tapper aldaar werd vrygesproken van het hebben van bezoekers in zyn herberg na sluitingsuur op grond dat beklaagde op het bewuste tydstip niet thuis was Verworpfu werden o a de beroepen van den procureurgeneraal by bet hof te Aruhem tegen een arrest waarby de kapitein der sell roefstoomboot Noorbrabant t werd vrygesproken van het niet voldoen aan een bevel om te stoppen in de Maas by Neder Hemert ten einde den diepgang der boot te meten W J J G te Arnhem tot 200 boete veroordeeld wegens het ondernemen van het vervoer van landverhuizers uit Nederland naar Amerika zonder vooraf borgtocht te hebben gesteld ten behoeve der commissie van toezicht in de gemeente waar het schip tot vervoer van landverhuizers wordt opgegeven en onderzocht H d M werkzaam te Amsterdam veroordeeld tot 4 maanden wegens het verspreiden van geschriften beleedigeud voor de Koningin en de Regentes Blykens eene circulaire door den minister van jnstitie onder dagteekening van 5 Dec j l No 147 gericht aan de besturen der gevangenissen en ryksop voedingsgestichten wenscht de minister ter verkrygiog van meerdere gegevens ten opzichte van jeugdige veroordeelden en preventief gevangenen de jaarlykache statistiek omtrent deze categorieën uit te breiden tot welk einde zyn ontworpen vier nieuwe by de circulaire gevoegde tabellen Drie daarvan betreffen de jeugdige veroordeelden met eene onderscheiding by misdryf eip overtreding naHKileeftyd bij opneming 10 12 12 14 en 1 16 jaar Mag me daaruit afleiden dat de minister niet vreemd is aan het denkbeeld om naar gelang van de inlichtingen hem door de ingevulde tabellen te verschaffen den leeftyd beneden welken de toerekenbaarheid van strafbai feiten is uitgesloten van 10 op 12 14 jaar te stellen gelijk door jbr Kethaan Macnré in zyne iu W No 6386 aangekondigde toespraak en door den heer Levy by de algemeene beraadslagingen over de begrooting van justitie voor 1894 iu overweging werd gegeven W V h R In de woning eener alleenwonende weduwe te Birdaard heeft in den nacht van Zaterdag o 1 Zondag eene brutale inbraak plaats gehad Een persoon iu beschonken toestand sloeg een raam der woning tuk zoodat hy er door kon kruipen Aldus in hare kamer komend wierp hy al de meubelen en andere goederen door elkander over den vloer en mishandelde dnarna de vrouw die te bed lag Gelukkig wist zy zich krachtig te verdedigen en den indringer te ontkomen door buiten hare woning te vluchten naar een buurman en met dezen de hulp der politie in te roepen Toen de politie by de wouing kwam was de man echter verdwenen Zondagcchtend is hy door de politie gevat en voor den burgemeester van Dantu madeei gebracht Na een langdurig verhoor heeft by bekend de inbraak te hebben gepleegd 9 40 9 47 9 54 10 1 10 10 11 28 1 S6 11 48 4 45 4 65 6 02 6 0 6 16 7 07 7 17 7 24 7 81 7 87 8 10 9 86 9 44 9 BC 8 80 10 8 06 9 86 9 45 6 09 9 64 8 09 8 6010 0710 64 9 04 9 1010 93 g K 9 19 ff y 8 41 9 33 10 40 n 26 4 10 7 28 9 47 4 86 7 40 lO Og 6 18 9 81 11 90 7 06 7 11 7 30 7 36 7 81 Voor de Rott rechtbank Verschenen op de bank der beschuldigden twee meisjes Mana V S 14 jaar en Johanna W t D 17 jaar beiden zonder beroep te Rotterdam om te worden gehoord en te antwoorden op de aanklacht als zonden zy den 13 October te zamea en in vereeniging men het broertje der tweede beklaagde aan den Binnenweg uit den mannfaeturenwinkel van Mozes Ijeon hebben weggenomen twee paren kousen en zulks met het oogmerk van wederrecbtelyke toeeigening Uit het onderzoek ter terechtzitting blykt dat zy juist tot de vurdeeUng wilden overgaan toen een agent van politie op bet gestoleoe beslag legde en verder dat de beide meisjes bet broertje der tweede bekl de kousen deden stelen hoewel de tweede bekl die reeds 3 maanden gevangenisstraf wegens diefstal onderging ter terechtzitting alle schold odtkent Het O M wees in z a requisitoir er op dat beide meisjes byna dagelykiio de kranten voorkomen als te zyn opgepakt in gezelschap van een jongetje dat gewooniyk iets wegneemt als een der meisjes een kleinigheid in een of anderen winkel koopt Talryk zyn de diefstallen die deze beklaagden op haar geweten hebben Nog gisteravond zyn xy door de politie in den Hang aangehouden zoodat het O M resp 6 maanden en 1 jaar en 6 maanden gevangenisataf eischte Vervolgens had zich te verantwoorden G J T D 20 jaar koopman te s Gravenhage ter zake dat by in den avond van 18 October aan den Stationw te Rotterdam Hendnk Smit gewelddadig aangegrepen met het aangeziehttegen een muur geworpen en bloedend verwond had De beklaagde weet daarvan niets af Toch biykt dat Heudrika Smit onverwacht goedsmoeds door den bekl werd aangegrepen toen by op wegwas naar het station D P en de mishfindelde aan de deur der woning van den Meer Kramers stond by wien zy in dienst was Het O M weea er op dat bekl in den Haag zeer ongunstig bekend staat en reqctreerde 5 maanden gevangenisstraf Het is overbekend hoeveel moeieiykl eden er vaak aan het behooriyk uitmelken eener koe zyn verbonden en hoeveel melk in den regel niet de falechtste er telkens verloren gaat ais minder handige melkers om niet te Fiprekeu van luie melkers den arbeid is toevertrouwd Ten einde nu zooveel mogelyk aan al de bezwaren die bet goede melken van verschillend slag koeien in den weg staan uit den weg te mimen en het mogelijk te maken dat iedereen dat werk kan verrichten wordt door de firma Pyttersen te Sneek eerstdaags een machine in den handel gebracht die op grond van proefnemingen in tbyzyn van deu zuivelconsiilent voor Friesland en verschillende belanghebbenden zyn genomen mag gezegd worden aan alle redeiyke eischen te voldoen De machine die ouder het werken eenig doch weinig gtraas maakt Qodat de koe er eerst eenige oogenblikken aan gewend moet xaken werkt geheel op dezelfde wyze als thans je vingers van den melker Tusachen twee rollen die in draaiende beweging worden gebracht plaatst zich de uier en in een zeer kort tydsbestek wordt het dier schoon uitgemolken terwyi het totaal rustig biyfteugeen de minste pyn schynt te ondervinden al zyn de uiers ook niet in normalen toestand Gaarne zouden wij een volledige beschryviug van het toestel geven zoo schryft de Tel maar aangezien aog voor een paar landen patenten moeten worden genomen moeten wy daarmede tot later wachten Sen bewijs dat deze uitvinding oorspronkeiyk van een Deen Steenstrup geheeten doch door de heeren Pyttersen in den handel gebracht in een behoefte voorzien zal ligt we in de omstandigheid dat in de laatste jaren niet minder dan 36 patenten zyn genomen voor melkmachines die echter geen van alle aan de verwachting hebben beantwoord Mocht zich het oordeel van deskundigen omtrent deze nieuwe vinding uitgesproken beve tigen dan zal daardoor niet alleen een aanmerkeiyke besparing van tyd worden verkregen en een volledige nitmelking van de koe maar ook een wyze van melken die vry wat zindelyker is dan de tegenwoordig algemeen gevolgde metbode Wy wenschen den heeren Pyttersen veel sucoes op hun lofwadrdig pogen en hopen spoedig iu staat te zyn meer omtrent deze zaak te kannen mededeelen Oude vryster Dat is nu al de achtste die me laat zitten Dit schreit ten hemel Maar wee hem die me krygt 1 Een drukfout 1 Op een courantdrukkery werd eens een kookboek gezet Nu had men het ongeluk dat eenige regels uit dit kookboek tusseben een ander bericht verzeild raakten De cnriositeit welke er alsnu te lezen stond is te vermakelijk m haar aan de Tergetelheid prys te geven Men oordeel e De zendelingen in Zoid Afrika I gen het voornamelyk er op toe jonge negerkindereu te doopen De beste w om ze daarna week en malsch te maken ia ze zoolang met een vleesebklopper te kloppen totdat het vleesoh ervan murw en zacht geworden is Zet ze daarna aan kleine stukjes gesneden gedarende li nur op een zacht kolenvuur te koken strooi er een weinig zout en speceryen over en met Gods hnlp zullen er weldra bekwame zendelingen uit groeien die op hun beurt htinne broederen zullen helpen leiden en vertroosten De politie der Ie afdeeling te Rotterdam heeft procesverbaal opgemaakt tegen drie personen die ten nadeele der firma Van Qend en Loos twee zakken haver hadden gestolen Twee der mannen werden door de politie betrapt toen zij bet gestolene in een winkel te Feyenoord trachtten te verknopen De schul digen zijn voorloopig op vrije voeten gestold Een man te Rotterdam nam gisteravond van een sleeperswagen op de Hoogstraat een matje vijgen weg terwyi de sleeper een pakje in een winkel afgaf Een burger had den diefstal zien plegen en wees den man aan een agent aan die hem arresteerde en naar het betrokken bureau bracht Te Tegeien is Dinsdag het huis van F Gerards met al wat er in was door eenonbekecrae oorzaak afgebrand Alles was verzekerd jfiTe Blerik kwam Dinsdagavond by een overweg een IS jarige scholier onder een trein v aardoor hem een been werd afgereden Hy is naar bet gasthuis te Venloo orergebracht Te N Pekeia wilden naar aande N R C gemeld wordt gisterochtend arbeiders tegen den zin van den eigenaar over een kamp land gaan De eigenaar en zyn zoon wilden dit beletten doch de arbeiders drongen met geweld door dreigende met hunne schoppen Een der zoons Albert Greven loste daarop een revolverschot en trof een arbeider in de borst De arbeiders namen een dreigende houding aan Politie en marechaussees wisten de orde te handhaven Door den storm die gisteravond te Rotterdam woedde is circa 11 uur de Hchoorsteen van het perceel No 32 aan het Haagscheveer met veel geweld naar beueden gestort door eene groote gaalantaarn in het daarnaast gelegen koetshuis tevens stalhouderij van den beer L Cockz zonder persoonlijke ongelukken te veroorzaken Gister voormiddag is op den Overschieschen weg een paard gespannen vooreen melkwegen op hol geraakt wyl l ié schrikte voor een hondenkar De wagen Tgfem tegen den dyk terecht en sloeg om fOQpijj de voerman een kneuzing aan het beenj f ien jongentje dat mede op don bok zat eö Mofdwonde bekwam Het paard kreeg geen lercsel Gisteravond sloeg door een hevigen windvlaag een roeiboot waarin zich twee personen bevonden de Maas nab £ de Oude Plantage om zy wisten zich aam de boot vast te houden tot er hulp kwam o d en vanenkele schippers die hen aan wal brachten BaUeDlaDdsch Overzicht Gladstone deelde in bet Sngelsche Lagerhuis mede dat de hertog van Coburg tegeu een jaargeld van 15 000 pSt van zyn rechten afziet op die wyze aan den wensch van het Parlement te gemoet komende Het jaai eld van 10 000 dat hem in 1874 by gelegenheid van zyn huweiyk is toegekend behoudt hy echter omdat hy zich vooratelt geregeld een deel van bet jaar ia Engeland te komen doorbrengen De regeering heeft deze reeling aangenomen want het komt haar niet wenflcheiyk voor het volk van SaksenGohurg Gotha op kosten te j en voor den prins terwyl deze in Engeland vertoeft De hertog wenscht 2yn naam geschrapt te zion van de lyst der leden van den Privy Council Wat zyne positie in het Hoi rhuis betreft de be slissing daaromtrent behoort uitsluitend aan het Huls der Lords De radicale afgevaardigde Labouchere vroeg verlof verdaging te vragen als protest t en het blyven toekennen van het jaargeld van 10 000 pSt Het verlof werd met 177 tegen 59 stemmen geweigerd De vergadering der rechterzyde in België droeg a de voorzitters van den Senaat en van de amer de heeren t Kint de Roodebeeke en De Lantsheere op den heer Beernaert te verzekeren dat hy het volkomen vertrouwen geniet van de rechterzyde en hem te bewegen mede ie werken tot minnelyke oplossing van het Sehil Voor de vergadering werd de minister van bianenlandsche zaken by koning Leopold in audiëntie ontvangen De beslissing van de gecombineerde vergadering wordt zeer Terschillend beoordeeld Door de meeste leden der rechterzyde wordt zy slechts beschouwd als een tydelyke oplossing als een verdagiog der crisis Nu de Kamers voor het Kestreces staan zou een minlsterieele crisis zeer ongelegen komen Wanneer in Februari de zittingen hervat worden zal de benoemde commissie waarschyuiyk evenniin een oplossing der quaestie hebben gevonden als thans maar dan is er meer gelegenheid een nieuw ministerie te zoeken Uit het geheele verloop der onderhandelingen ia dit ten duidelykste gebleken de rechterzyde in bet Belgische parlement wil geene evenredige vertegenwoordiging ingevoerd zien zelfs niet als het daardoor bet aanblyvsn van het kabinetBeernaert kan verzekeren Nooit ia in Italië een ministerie zoodanig samengesteld geweest als bet kabinet dat de heer Crispi gevormd heeft Overtuigd dat Italië behoefte heeft aan flinke mannen vau welke party ook heelt de heer Crispi niet gevraagd of degenen wien hy eene portefeuille aanbood tot de rechter of de linkerzyde behoorden Aan particularistische gevoeligheid heeft hy ztch niet gestoord de helft zyner ambtgenooteu behoorde eenmaal tot zyn politieke tegenstanders Vyf hunner zyn Piemonteezeu terwyl behalve Crispi slechts één zuidelyke de minister van justitie Calenda iu het ministerie zit Zelfs onderhandelde Crispi met Di Rudini leider der rechterzyde die hem in 1891 opvolgde Nooit was sinds de stichting van de eenheid van het koninkryk de toestand bedenkelyker Een tekort van 250 000 000 lire een verwarde mnnttoestand sociale woelingtn op Sioilië een groot financieel schandaal de knoeierijen met de banken waarby een gewezen ministerpresident en vele afgevaardigden betrokken zyn voor zulk een zieke ijn in de eerste plaats Aoodig verplegers die de voorschriften van één geneesheer opvolgen en niet elk bun stelsel willen toepassen Buitengewoon was dan ook de verklaring waarmede dit nieuwe ministerie zich aan de Kamer heeft voorgesteld De Duitsche Ryksdag zal in Januari beginnen met de beruchte nieuwe belastingontwerpen en wel eerst de tabaks belasting daarop volgt de wijnbelaating en ten slotte de algemeene financieele regeling De discnssie zal vermoedeiyk lang duren en de ontwerpen daarna verzouden worden naar de commissie die er ook lang over werk zal hebben De Wynbelaeting vindt bet meeste verzet en het gerucht liep reeds dat de Regeeriug er over dacht dit ontwerp terug te nemen en zoodanig om te werken dat de belasting meer den verbruiker en minder den wijnhandelasr of landbouwer drukken zal De agrariërs zyn het oneens geworden ongeveei een derde van de leden van den Boerenbond zou met de tot r uBver gevolgde politiek ontevreden zijn en wil zich afscheiden Naar bet sjhynt willen de kleine boeren niet meer aan den leiband loopen van de groote grondbezitters en weer gelyk vroeger een eigen Boerenbond tegen de groote heeren stichten De lersche Unionisten hebben eene uitnoodiging gericht tot Chamberlain om evenals Balfour Baliabnry en Devonshire hun een bezoek te komen brengen en wel Vroeg in het voorjaar te brengen met Belfast Cham berlaiu heeft echter geantwoord dat de buitengewone toestand waarin de parlementaire werkzaamheden verkeereu hem verbiedt afwfzig te zyn uit het Lagerhuis Ook meent hy met het 0g op een spoedige algemeene verkiezing voor de zaak der Unie nuttiger te kunnen zyn in Engeland dan in Ierland BurgeriUke Stand Hoordreoht GEBOREN 20 Deo Willemina ouders Dirk Bloot en Adriana Aartje van Lange OVERLEDEN 19 Deo Gerardus Verwey oud 17 dagen Deo Watergetijden Hoog L ag Hoog Lwg Zslanl 8 6 27 1 62 6 63 2 18 Zond 24 6 19 2 41 6 46 3 10 Uaand 36 7 12 8 87 7 87 4 02 Dinad 36 8 03 4 88 8 29 4 64 Woeiisd S7 8 56 6 20 9 21 6 46 Dondenl ïS 9 47 6 12 10 13 6 88 Vrijd 99 10 89 7 04 11 04 7 19 SpringtU 36 Deo Zön A M Opg Onderg 28 8 S8V M 06 U S 02 9 68 25 6 37 10 88 26 8 09 10 66 27 9 87 11 12 19 Deo 8 10 8 46 28 0 69 11 26 26 8 18 3 48 8 IS 8 63 O M 11 84L K 31 Vitte en fijn gekleurde A vaa OS Ai £ 73 73 Beurs van itmslerdam 21 D1S08HBER Vor kra 8 ls 99V 102 98 7 Via 78V 77 18V 64 84 lh 94y 104 W s 80 V tt IO 66 Vi 105 680 6M 100 sif 100 2S0 147 n IM 101 118 7 98 im lU U 1 9 l 51 i 188 6 6 li 108 129 108 107V n a Vs io V 186 184 W ia 8 48 60 24 ♦ 104 79 10 102 61 61 12 86 108 108 9 114 117 tPU 10 slotkoers 8 V IM 18V r io v sa IflSi NiMEiiNo Cort Ned W 8 i dito dito dito 8 dito dito dito 8V HONSAI OU Ooudl 18U 88 4 tauh Intohry iDg 1862 81 6 OoiTlNi Obl iu papior 1868 6 dito in zilrer 1868 6 PoBTUQjLL Oblig met ticket 8 dito dito 3 RvilAND Obl Oost 2e Serie 6 dito Qeeons 1880 4 ditobyBoth 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 ditoingoud loan 1888 6 dito dito dito 1884 6 SruiiM Farpet aeliuld 1881 4 TtniKIU Gepr Conr leen 1890 4 eo leeuing aerie D Geo leeaio serie O ZulsAri Bip Beo v obl 1892 6 Uiiico Obl Buit Sob 1890 8 VBNIZtniLA Obl 4 onbep 1881 AHBTODiLH Obligatien 1861 8Vt KornKBUt Sted leen 1886 8 KiD K Afr Hacdelar aand Arendsb Tab My Certifloaten DuaMaatscbappg dito Arob Hypotheekb pandbr 4 Oult Hij der Voratonl aand a Or Hypotbeekb paudbr 4 Nederlandaohe bank aand Ned Handelmaafaofa dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Uotl Hypotheekb pandbr 4 ütr Hyiotheekb dito 4 OosTBtiK Ooat Hong bank aand RuBL Hypotbeekbank pandb 4 Vi AuEftiKA Ëquit hypotli pandb £ y Maxw L G Pr Lien oert 6 NlD HolI lJ Spoorw Hy aand My tot Eipl T gt Spir aand Ked Ind Spoorwegu aand Nad Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 TUll Spoorwl 1887 89 A Sobl S IMV Zuid Ital Spwmü A H oU 8 PoLiN Waraohau We nen aand 4RuBl Or Ruaa Spw Uij aand 6 Baltiscbe dito aand 104 l a ï aatowa dito aand 6 Ivang Dombr dito aand 6 KuraiÉ Ch Aaow Sp kap aand 6 TiOaovo Sewaat Sp Mn oblig 6 Orel Vitebak ililo oblig 6 ZuidWest dito aand dito dito oblig 4 loiv 6 8 luV AMBHIKA Cent Pao Sp M obl 6 Cbio k North W pr C r aand dito dito Win St Fetor obl 7 Denver Rio Or Spm oert v a Illinois Ceotral obl in goud 4 LouisT b NasbtrilleCert T aand Mexico N Spv Mij lehyp o 6 Miss Kansas r 4 pot pref aand N York Ontario West aand dito Fenna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie favp in goud 6 St Faul Minn k Manlt obl Un Pao Hoofdliin oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 OiNADA Can South Cert r aand V N C Ballw Na Ie h d o O Ameterd Omnibua My aand Rotterd TramwegMaats aand Nbd Stad Amatordam aand 8 Stad Rotterdam aand 3 Bbloib Stad Antwerpenl887 2 a Stad Bruaael 1686 2 HoNO Tbeiaa Uegullr OeaeUaob 4 OoaTSNR Staataieaning 1860 5 K K Ooat B Cr 1880 8 Spuue Stad Madrid 8 1868 Nbd Ver Bex Hyp Spobl eert 6 ABVERTENTIfilf 1 Te KraUngen OTerleed in d n 1 1 onderdom ran ruim 86 jaar onzd Mtn 1 der en Behowdmoeder 00 8TANTIA on 1 JONOB echtgenoote nm Dr tik oMt 1 Took Aowmi 1 G N GKBLHUUaiiN 1 geb AsiuMi 1 J C GEBLHUIJSKN 1 OoiKfo 21 December 1893 VAN BlOMMESTE IN S llMKT is i rocf nd in i j de BlSTE en volkoiriün ON SCHADELIJK APELUOuRN H OLLAND ADVERTENTIEN in e Binnen eaBuUenlandêche Cofiranten worden dadelgk opgezonden door he AdTettentieBnreaa van A BBINKMiÉ tn ZN te emuta