Goudsche Courant, maandag 25 december 1893

No 6235 FDIEE OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NtGHTO P Verkrijgbaar bij M PEETER8 Jz N B Ms bowya van echtlioiil is cHchet en Itnrk steeds roorziea van den naam dor Firma P HOPPE Maandag 35 December J893 SSste Jaargang mmm m im NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Coumnt geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVEKTENTIÊN worden geplaatst v m 1 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd I üwi letdeKERSTD4GENenO IDEJilARS0OPID wederom te bekomen versche Wafels VII DD Wed J G SIBBËS Gouwe BESTELLINGEN worden ten apoei g e icgcwcht Te Koop aangeboden EEK PAPEGAAI met KOPEREN KOOI Tb bevragen bj G G BAAÏELAND te naastreckt HEBT GIJ ASTHMA Da SCaiPFMANN s Middel tegen Asthma geeft onmiddeiyke verlichting in de ernstigstie gevallen én geneest waar andere middelen falen Verkriigbaar by de Firma A WOLFF Markt Qouda in pakjes ran fl 1 50 en fl 2 75 Gratis proefpakje op aanvrage voor iyder8 die het Middel nog niet probeerden Een ware Schat voor de oagelukkige slachtofFers der Zelfbevlekking Onanie en geheitne uitspattingen ia net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIi G Hollandicbe uitgave met 27 afb Prgs 2 gnlden Ieder die aau de verscbrikkelgke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt joariyks duizend van een zekeren dood Te verkregen by hetVerlags Mf azin te Leipzig Neamarkb 34 frflj noo tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland De NIEUWE LONDON doethetgryze Haar binnen enkele dagen verdwynen maakt het glansrijk en zachte is onschadelyk voor de huid en verft niet Prys 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verfcrögbaar by J CATS in den Papiermolen Gouda Pi jRZjra Naar buiten franco per post 15 et per flacon hooger i in uiïAwns iMtemps TE PARIJ S Zenden gratis franco het practitig geïllustreerd lODE ALIttl met nederlandschen of fransclien tekst bevattende de arbeeldtngen der laatst uitgekomen modellen voor het Zomepselzoen van kleederen hoeden enz voor iieeren dames en kinderen op gorrankeerde aanvraag aan II JULES JALUZOT C PARIJS Stalen van zijden wotten en katoenen itoffen laken enz enz worden eveneens tr nco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de rijzen te bepalen Dit album bevat teven de inlichtingen wetko voor de goede en prompte uitvoeringen der bestellingen benoodlgd zijn ÜLSleUingm vnn 35 franca en hooger worden met eone vortioofjuif van 5 0 0 ftvneo oracM anorlj oan inkomende necMBit m allt ptaauen imn Nederland aan lUlS bêZOrgÖ De klanten hebben geene formaliteiten Toor de inklaring of andersints te vervullen daar ons réexpémUehais te ffozendaat Noora Brabant daarmede belast is Bji alle Boekhandelaren en bfl den Uitgever D MUS te TUl n gratis te bekomen Proefnummer en ProHpectus van VOOR ONZE JONGELUI Uitspan ningslectuur in de drie M o d e r n e Talen Kbuactib 8 F KLEINBENTINK en A VAN DISSEL Leeraren Middelbaar Onderwijs foor onme JOUgelUt nerschynt wekeljjks en kost ƒ 4 per janr Mederlandscbe Stoomboot Maatschappij De Stoomachepen aOLLAKD ka t J SMIDT en BATAVIER kapt J 8AUEE vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of passage rervoege men zich by de Cargadoore der Maatschapp Boompjes 72 te Itotlerdam j De Stoomacliepeu lossen te Brewersqaay de markt van Boter en Kaas te Londen Het ürroote aantal zenuwkwalen naraolyk langa da hmd efent Iphy 1 than ovor de geheel woröld vMreid jAtilling wokt tevons een wüldaml blijkt Hoesiv e is uttgerond fi duor Uah gü jni heniet op do ïndervvfldin £ op öfd eenmaal ber digi ff eliijk aaaiipot zenjburgff mei ondo reaulldtou véKkrMci nrén wortje vau zflnuwliootdpijn nf lot do voorafgoanda kehteckonen vau apoplexie horaoHlioroerte te troiaeeren nog steeds alle raiUdelen dqor do modietlie wrftanscliap af rtgeweiijBj ilurst aan don pieuwèn tijd l jt tnt da eor too dat zij door het gobruifc maken vaiu i n eeovoiHlig8tt a f aiolugiacbe ontdekking gedaan hooft die na bolnd rdo proQfiitimmin 13 ön tüpwijl 7 ij in wetoa happülijko kringeii dlö koogate l ola if 10 zijn voor da aan zenuwkwalen lijdende m i9oliUüid l ezBl è Wtózon Officier van Oezondhoid lloman Woiasiinnn te Vilshofen in eone 50 jarigo praktijk DOOr WaSSChmg vaU het hO dMrioe gesohikte stoffeai door dB hald onmid m medegedeeld Met deze genoeswijzo wMden werkelgk 8cl maakte zooveel opgang dat van een doir min iiruider gosclir OVER ZENUWlïlJDEN en pEROËI hare Utoorkoming en genezing f w binnen korten tijd roodB de 25o drak Jei soljonetl ia Dit boekje lïovat nïüt Itoon or lidtftrotfte p4l voretnnübare verklaringen oratraut het l wezen Mcr nieuwere l berapipen do daarmede f 7oïft in wnliH gevallon verkregen uitwerking raiiar ook vmdt inon d inrin w tbnacliappolijke mirliandoliugen f medlBObe bladen jüe aan deze gMioesivijj e gewijd Mjn toomedo ataclirift van uj van getuigat A van iiooi geplantaie gonoeskundigon der wo ke P Wenière med dr piTOfessor aanM polykllniek te FarljsS rue RSlisemqnt 10 aSteinzreber med dr praktiseeM g eneesheer aan het krankzin nlgeii gestioh te Cüarenton 8 nitgtsrath fohn te Stettn rpssinDanji mei dr Arroud arts te Jöhimgen DrIPJIrestler geneesliesrJlreoteur van het hospitaal te Agen yeheimrath WjiSohermg kasteel Juteufels Bad Ems Darses med dr geneesheerdlteoteur dor galvano therapeutisoU mriohtmi voor zenawlijdets te Panis ruoSt Honoré 334 Coüsul vou Asctionbaoh mei dr te Corfu Dr Bus aoc arrond arts ta ZirKnitz Obar atAbsarat Jeoal mei dr te Waeaen Dr O Bongavel te La Partfère Eure lid van den Conseil Central d hygiène et deSanté in Frankrijk ei vele andoren Aan allen wior zenuw estol meer of minder aangedaan is ot aan zoogenaamde zenuwachtigheid Uiden waarvan de ktfuteykcnun ijii chronl ohe hoofdpyn migraine schele hoofdpijn bloedaandrang groote prikkelbaarheid gejaagdheid slapeloosheil liohamelijko onrust en onbehagelijke toestand vorder nllo ziokon die door beroerte i otroIFeu werden on nog lijden aar de ifevolgen daarvan zooala verlammingen Onvermogen tot sprek0n zware tongval moeielijk slikken stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn plaataeliike zwakte verzwakking vin ge heugen enz en zij die reeds onder geneeskundige behanduling geweest gn maar door de kende middelen als onthondinga en kondwatorkuiir wrgvon oloctruoeron atoomlooi of zeebade gejn gonezing of leniging hunner kwaal govondon hebben en ten alotte zij die vreeS gevoelen i Oor beroerte en daartoe reilen hebben wogoua vorsohynaelon als ziCtl aanhoudend angstig iroelen verdooving in het hoofd hoofdpijn met duizeligheid flikjferingen en donker worden voor de oogen drukkende pijn onder het voorhoofd suizing in de ooren het voelen van kriebaling m en het slapen van handen en voeten aan al deze drie categorien van ZenUWlljderS als ooi aan jonge meiqes lijdende aan bleekzucht on krachteloosheid ook aan goznnde zelfs aan jonge personen die V el met het hoofd werken en geeatolijke roaotie willun voorkomen wordt dringend aangeraden zioU het boven verinoldo werkje aan Ie aetiaffen hetwelk op aanvrage kOStOlOOS en franco verzonden wordt door WEISS MANl LDMAIIUS Oo ApoUiokera te Parijs rue de l Eohiquicr 30 Alleen Jereohtigd tol verbreiding der genpeawiize van BOMAN Oud 0 fioier van gezondheid eere lid der Italiaanache Sanitoita ordo van hot Witte Kruis en verder te Amsterdam door H ClEBASl Co llodigewog 43 Rotterdam F E van SlSTESi hOLFF Apotheker Korte Hoofitstoeg 1 utrecht LOBRÏ Jt l OKTOJI Ouflegraoht bij de Qnardbrug F 160 Op de jongate hygienisch medioiDale Tentoonstelling te Gent is de Weiesnian sehe geneeswijze door de medische jurj met de Zilveren Medaille bekoond Kraepelien en Holm i Qnina LaochegtTi SRocHE meest Rraclitlge en Versterkende RlMA WUi aanbevolen door tal van binnen en buitenlandsohe geneesheeren Bekroond met EBKEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES Verkragbaar in flacons it f 1 90 en ƒ J Depot te Gouda by den Heer A H TEEPE Apotheker voorlieen C THIM Kraepelien Sl Holm Hofleveranciers Zeist N De Pbiia MEDIGIMLE LEVERTRAAN J TEN DOESSCHATE te Zwolle 200 goutür beoordeeld In de Oeneeak OoaiftBt en het FharniRe Weekblftd door Fiof H WnrsBs BErnNK te Ütraebt uatwroleB door nle DMtona Ii Ib mtet houduid flowolwn TerkrUcbMur by flrnia l K LAAT VAN SOt Maikl Gouda Gouda Snelpersdruk van A Bunimaii k Zoos FEANSD CheDiisQJ Qebrere H Op Speoiali alle Heerejitj alle aooi te kleeden T KwastupD ten Veereiil Alle goi worden on Qoederei worden AGBNTJ IE STOOMTEEVEEU I en Zwilsersohe Wasscherij door Z M den Koning der Belgen nbeioier Rotterdam Ivoor het stoomen en verven van I en Oameskleedyigstnkken ookeubelen Ledikantgordjjnen Tafelen mei niquve patronen geperst fnituren Neteldoek TuUes Kan ni 9n kunnen in elkander blijven en jdeljjk ïoordegez idlieid bewerkt raniten in 4 d en afgeleverd jr Gouda en Oninreken Ij VAN OS A ZAR WOORDENBOEKJES bevattende de geslachtea der zelfst naamwoorden benevens eene korte verklaring van de moeiiykste daarin voorkomende woorden volgens de nieuwe Hpelling van Dr M D8 VRtES en Dr L A tb WINKEL bij Opruiming ï 10 Cent verkrggbaar b A BRINKMAN ZN Tienaeujeg Cognac fin Koi X aiO de titor Da COQNAC FIN BOl ▼ n Qe Sortete Auvnt me nóor bel gehcelü tand oin hnifL ooila hoeuBnlKliedt n uiiHtig Uotcni Wordt RGle cii In Vti tjfi ldo bemande flOBsolion van 5 Liter Inhouil voorzien iin hotati itt vanDr P F vanHAMKLUOOS Uitsluitend vcrKi Ughaar bt P H J V WANKÜM firma Wed P J MELKEttT Oosthaven U 14 Gouda DAMES Attentie I v tf Het beste onsehattelykstf en ge makltelykste paetginiddel voor Heeren en vooral dames en Kinderschoenwerk is de Appretuur van C M Muller k Qo Berlin Beuth Str 14 Men lette goed Mtii y op naam en fabrieksmerk Verkrygkatf by Haeren WInkellara In choanwark isltalariM drageryM eai ani eaaaraal Dapet fey W Sarfanuai AnihMi my Uithoofde van het Kerstfeest verschijnt de ÖOUDSCHE COURANT Maandag en Dinsdag niet ffEN 23 i eoe BINNENLAND GOUDA 23 eoember 1893 De nitelag Tan dqj pryanitde Iing aan de Stftds MDzietachool aldna t i Ie laugklasse B van Ghtrd ren i Brouwer B van denHoek G van E k It van Rhyn Van Alkemade L da Jong N vai iBp C F Schenk W T d Straiten en O pf Giesen 2e ZoÉgklasse T Boulera M de ong NI Scbenkel A J w Bock M Cheriex bn L Hoogenbooin 3e Zangklasae N Tan Veen C Byiema L Kwakerimat j Kwakernaat T d e Ruw en J Versnel 4e Zangklasse j C Brouwer B Muller J Thiereni M Hoo genboom GTbierens en A Fortugn Droogleever 5e Zangklaase Profiwet C T n OudheaBdeo C Üandrika A van Veen M Coster en M BerUlman 6e Zangklasse lp Vorater M Jnlius Jeannette Hoogenboom en J Schinkel Instrumentaal Klasae M Spruyt W Kromhout J Schinkel A Monascb en Leetsma Scbattery Elasae J J Bakker en J L Nobel Piano Klaase C Hendriks 0 Begeer N v d Spiegel J Tbiereua J Greup E Bogsman C Schrieckeu S Klem Bg de aanbesteding op 20 dezer te Amsterdam gehouden door het departement van koloniën was voor perc 27 Hennep werk gnrens band enz minste inschr Goudsche Macbinale Garenspinnèrijc alhier voor 3418 19 Naar men ons mededeelt heeft een pap aai van den Heer v n Geelen alhier gisteren een ei gelegd In de gemeente Berg Ambacht vertoonen zich zeer vele gevallen van influenza FEVILIETOX De Geheime Bezoeker Naar ktt Duiüch 83 Goed papa dat spreek ik niet tegen Maar Trine ia gecond en de jager ook Oy zult me dus moeten toegeven dat er een derde by in hol spet ïs wien hare bezoeken gelden Anders heb ik niets beweerd Ü nderling meende de slotheer daar valt me in dat de bargemeester my van een verdacht sujet heeft geaprokïbi die iti den laatsten tyd hier omgezwalkt en alle lei bednegeryen gepleegd heeft Sedert een paar dagen Is de man verdwenen en loob meent m in dat hij nog niet ver wfg ia Zou die misschien ook ziek zijn geworden P O neen pa i die ken ik goed die ziet er geheel andera uit dai da geheime bezoeker oud dik en batelyk neen zoo iemand vait men niet in de armen ia ds armen zeg ik dat keb ik met myn eigen oogen gezien Hoe meent ge datP Heden kwam Trine opnieuw door den tuin en klopte aan het venster Na een pooq kwam tante naar buiten en ging dan met haar naar het bosoh Ik nu ja ik was nieuwsgierig ik wilde toch zieo ea niettegenitaande den mist zag ik een gestalte aan de deur wachten ik boorde duidelyk dat hy haar ffcen engel noemde en dan vielen ze in elkaars armen Het is de waarheid eu waarom loa tk b t dan tiiet leggMf Op Donderdag 18 Januari a s zal het 25 jaren geleden zyn dat de heer van Buma de betreklpng van Burgemeester der gemeente Polsbroek aauraardde t Op den Isten Januari 1894 hoopt de heerAnt van Loon te Ammerstol den dag te herdenken waarop h j voor 45 jaar de betrekkingvan gem entebode aanvaardde Al dien tijdheeft hy deze betrekking met nauwgezetheidverTuld In de laatst gehouden nuts ergadering te fierkenwonde trad als spreker op de heer H A Weatbroeii hoofd der achool iu t Beiersobe genfeeute Stdw k Op eene zeer verdienstelgke w ze droeg hg als lezing voor oene novelle Tan Ë K Slout getiteld Meester Met de grootste Mndacht werd de spreker gevolgd en nriet het meeate genoegen aangehoord Dit wat ook bet geval met de bydragen die werden geleverd door den spreker den beer de Lange uit t Beiersche en de heeren W Groenendyk Jac van Buren en J de Visser Woensdagmorgen u te Haastrecht door den r ks veld wachter B eeu bedelaar aangehouden die reeds driemaal voor hetzelfde feit in de Ommerschans was geweest Dea middags is hg naar Eotterdun g t By een te Moordrecht gehouden biljartcon cours is de eerste prgs gouden horloge behaald door A Badder van Nieuwerkerk a d IJsel de tweede prys zilveren horloge door C de Knikker te Moordrecht terwyi de premie kistje sigaren ten deel viel aau W van den Broek spoorwegarbeider aldaar Aan het herhalings onderwya wordt op debeide o 1 scholen te Ouderkerk a d IJseldeelgenomen door 18 leerlingen Door de jongedochter8 vereeniging M8rtha te Oudewater werden in t lokaal Rehoboth aan de onvermogende kinderen der Zondagsschool eenige door hen zeiven vervaardigde kleednigstukken uitgereikt De heer R Eden sprak daarby een inleidend woord tot de jongedames en de ruim honderd aanwezige kleinen De gewone versnaperingen bg zulke kinderfeesten u t broodjes en melk ontbraken niet Mevrouw Hoek die zich met de regeling be last had en menig waardeerend woord ten beste gaf was zeker aller tolk toen zg de jongedamea bedankte en de hoop uitsprak dat het fïij BpetfU dus voor spion vroeg haar vader tlio haar met bovreemditig bad aauguhoord eer ernstig Zy sloeg een oogenblik de oogen neder ook Mwio zag ze niet aan eindelijk kwam er langzaam uit Omdat ik het van tante zoo afschuwelyk vind het met twee tegel k ta houden Vla tevens kan ik niet begrypen boe iemand opzettelijk de oogeu kan sluiten om zich te laten bedriegen Ik heb hot Edwin re ds beden middag gezegd en nu is zy zeker daar weer Waar sou zo anders sijn dan bij den geheimen bezoeker O ik vind het zoo leelyk van tante Ga naar de strikken en zie eens of er wat in zit zei Frans met een donkeren blik en opeen toon die geen tegenspraak duldde Ik heb nog wat te doon Ga Daarop sloeg hij oen zywog in en Het de beidun alleen in het donkere woud Tevergeefs had Ddwin aangeboden Frans te vergezeUen nu stond bij tegenover haar die uit boosheid met haar hielen gaten in den grond hoonle Juffrouw Mimi nu hebben wij wat fraais uitgevoerd Intusaohen was Frani in de woer ziob opheldering te verschaffen Hij was nog maar een honderd passen van hot jaohthnis verwijderd Voor hot huis zag hij de ouderwetsche koets van den dokter staan De koetsier was er niet by maar zat Eooals Frans by het binnenkomen bemerkte met nog een anderen man aan tafel en spraken met Trine die uit een flesoh wijn boidan een glas had ingeschonken O hemel daar ia de alothoer 1 riep zy uit toen te dieni hond het eerst bemsrkte de vereeniging moge gegeven zjjn nog vele malen na deze kinderharteu te verbljjden Woensdagavond jl hield de Hollandsche Mnatechappj van Landbouw afd Beeuwyk en Omstreken in het lokaal van K llademaker te Eeeuwjk eene vergadering Na behandeling van eenige punten van huishoudeiyken aard werden onder de aanwezige leden eenige landbouwgereedachappen verloot waarna na nog eenige oogenblikken van gezellig samenzijn de vergadering werd gesloten Donderdagavond hield het leesgezelschap te Reeuwgk zyne 3de byeenkomat in dit winterseizoen Als spreker trad voor de vergadering op de beer L C Kersbergen Jr die tot onderwerp had gekozen Het examen te Harder van J H Hooyer Na de pauze werden door de leden nog eenige bydragen ten bestfj gegeven waarna de oorzitter met een woord van dank deze bgeenkomst sloot Op de Kruiskade te ilotterdam bekwam giaferavond een man eene verwonding aan het gelaat doordat een stuk glas hem trof dat op itraat viel van een stukgeslagen zolderraam Nadat de wonde met pleisters bedekt was Tervolgde hy zyn weg Van de in aanbouw zgnde zaal van het Park Tivoli te Apeldoorn is Donderdagnacht door een rukwind het geheele tooneel weggenomen De aannemer G Wegerif Hz krygt daardoor nog al schade Te Deventer bobben alle bakkerspatroons bekend gemaakt dat zy Zondag 24 en Maandag 25 December geen brood zuilen bezorgen by de ingezetenen Het doel daarvan ia ook den bakkersgezellen een vryen dag te gunnen Te Bergen op Zoom is Zondagavond een ergenlyke baldadigheid gepleegd Mej H F luitenant by het Heilsleger werd by hare woning opgewacht door eenige jongens en eeu van dezen wierp haar een kïinkersteen naar het hoofd met het gevolg dat zy met een groote hevig bloedende hoofdwonden in hare woning moest tenigkeeren alwaar haar geneeskundige hulp verleend werd De jongens die na het plegen van deze laffe baldadigheid yiings gevlucht waren zga thans door de politie opgespoord en zuUea zich voor den rechter hebben te verantwoorden Met Bobnk herkende Frans iu don tweeden man eon gendarme Zou het vermopden dnii waar zyn MiBschien kwam by hier enkel eeus informeeren Ih hior een zieke P vroeg Frans een zieke die den dokter noodig heeft P Daarvoor zijn we juist gekomen verklaarde da koetsier t Is of gy geroepen zyt edele beer viel hier Trine op ruwe wyze ia Maar toch reeds te laat Het ia goed dat Haider gauw naar don geestelyke u gegaan als die nu maar spoedig komt Ik heb het wel gedacht dat het zoo zou afloopen Ja die jonge luitenant edele heer De ellende on het verdriet zyn het die een mensch naar don kelder helpen vooral als iemand ioo zwak is ais hy Het is geen wonder Kn dan moet er nog zoo n slecht mensob komen 1 Ik bob hom al dadelijk Riet vertrouwd maar de jager had nog al met hom op Ja die zieke die zoo erg onderhoudend kon ii n OU zooveel te vertellen wist en zoo n ba lelaar moest nog voor verklikker spelon omdat liij zelf niet weet waar zich te borgen Hy verdient den galg als er tenminste nog roohtvaardigbeid iu de wereld is Zoo erg zal het met hom wel met loopen merkte de gerechtsdienaar op Wat is dan hier toch eigenlijk voorgevallen vroeg Frans die utt de praatjes van hot oudje maar niet wijs kon worden Eigenlijk maar een paar kleine bedrieger eu luidde het rapport maar de boeren hebben aangifte gedaan en hij was gesignaleerd UedsDmiddag kwam d jager bovea in kat dorp Te Best N Br h bben al de Tr rkN den der sigareofabrikanten Boelaars ftiSooahtttiviBrk gestaakt Een hunner had verbooging ran Ml ris gevraagd en daar dit geweigftrdirard staakten de gezftQieniyke arbeiders der fabriek ten getele van veertig het werk Zy trokken daarna in optocht door de straten en maakten het nogal rumoerig in het anders zoo stille dorj Daar de fabrikanten niet willen toegeren trachten 7 y elders ander werkvolk te kragen Eerlang zal in eene bestaande behoefte worden voorzien door t uitgeyan llü Oébr Beltnfflnte te s Hege van een nieuw staatknndig weekblad gMaamd De LiberMÜ De richtiug van het liberalisme van dit nieuwe orgaan kau men vrywet opmaken ni de namen der medewerkers van den redacteur jbr mr H Smissaert te a Gravenhoge ui de heeren prof mr baron d Aulnis de Bouroaill m r W H de Beaufort en A van Delden leden der Tweede Kamer mr R J Fraiit A P de Lange e a Te Hellouw is de ope bare sohool aedert eenigeu tyd gesloten omdat het hoofd dtwr keelziekte ia gedwongen eenigen tgd mei te nemen terwyl hulppersoneel geheet ontbreekt Ëén plaats is reeds gedurende eeu jaar en de andere sedert acht maanden vaoant HoirlMwdde oproepiiflfen vodr een tmderw Bgjtm fcma TS en een onderwyzer tegen f500 mochten niet baten Van de werf van den heer A J Ott scheepsbouw meester te Krimpen aan dea IJsel is mtjt goed gevolg te water gelaten een ysaren zeilschip groot p m 65 last voor rdcening ran den heer J Hoek te Oad Beierland Uit Oudebildtzyi schryft men Prins Colibri generaal Mignon en hoe fay nog bovendien mag heelen gedomiolHëerd in een soort van hok Wy bedoelden onzen gerenom meerden dwerg Gerrit Keizer die nog onlangs door zyne afwezigheid by de loting voor de nationale mi litie zooveel beroering bracht in het beir der aanstaande Bildtache recruten Met zyne moeder vertrokken naar Chicago schgnt de aldaar heerschende werkloosheid ook hem te hebben getroffen en zyn beiden op het onverwachtet teruggekeerd uit het verre Westen Dkar de woning hier was verhuurd moeten zy zich voor het oogenblik op gemelde wgze behelpen jffiveuwel nood breekt wet dat onderriiken zoowel eens groeten als kleinen eeu wagen bestQUl en hwH toon m de herberg een paar kunstjes met kaarten messen en glazen uitgevoerd Ëen boer beeft hem in het gezicht gezegd dat hij dit alleen van den goochelaar geleerd had it daarop uaar den burgemeester gegaan waar wij juist op patroaille waren We hebben den ouden schelm hier aangetroffen on myn kameraad zorgde voor zijn overbrenging trrwyl ik hier op verdere order moet wachten De juffrouw had er ook niets op tegen en dus weet ik niet Alsof een mensoh nog kan denken bi j looveel akeligheid meende het oudje De juffrouw tal self nog ziek worden Spreekt gij van mijne zuster vroeg Frans daarop aan haar Waar is zyP Op hetzelfde oogenblik voelde hy een hand zoo koud als ys op da zijne Hy keerde ziob haastig om en zag Hilda in bet bleeke ernstige diepbedroefde gelaat Gij hierP Dus toch hier P riep hy Wat ia dat met dien zieke Wie is het Zonder een woord te spreken geleidde sjj hem naar de achter baar nog geopende deur Daar was ook de oude dokter die de polsslagen van z n patient trlde welke een beroerte had gakregaa Toon Frans in het bleeke gelaat zag waarvan de oogon gesloten waren voor er een rilling door zna leden hij zag beurtetiogs den dokter die het hoofd bedenkelijk schudde en zyn zuster aan O wees niet hai dvochtig in zyn laatstt oogt nbli 1 bad zij diingind if ordt tmolgi