Goudsche Courant, maandag 25 december 1893

4 47 6 83 7 46 10 08 6 46 36 9 37 11 10 0 tT n i schillenden plaatsen optrekken ea wel z66 dathoogstens 4 groepen in ééaa stad of dorp zouden overnachten in kerken of in scholen alnaar de handelbaarheid der plaatselyke overheid Geld mocht mett niet by zich hebben doch dit aan vrouw en kinderen en achterblyvers achterlaten on de beweging gaande tete houden Geen droppel sterke drank geenoproermakers in den stoet zouden geduld worden enkele banieren Diet toepassetyke opschriften zouden worden roedegevoerd vermoedelykook muziekinstrumenten ter begeleiding vande stryden vryheidszangen maar zonder wapenen Hy trad nu m enkele beschouwingen wat gebeuren zou Jndien de overheid den tocht vei bieden of nmaal aangevangen mocht verstoren waardoor in ieder geval eene grondwettige daad belemmerd zou worden omdat ieder recht op werk eu brood beeft Hy eindigde roet de menigte voor alle eventualiteiten moed in te spreken omdat de toekomst aau den volkswil was Op de wandeling door Kerk Vyzel en Kalverstraten is niets ongeregelds vooi evallen Dank zy hetschoone weder waren er duizenden op straat die den stoet volgden Te 3 uren 15 min werd deze by de Beurs ontbonden cPost8criptum Een commissielid Velde ons mede dat Engwerda tot vóór drie dagen bezoeker was doch nis zoodanig ia ontslagen In de volgende week Dinsdag vtord we derom eene wandeling ondernomen In die week zullen Vliegen uit Maastricht Van Ëmmenes uit Arnhem en Volders uit Bmasel het woord voeren In Soboterland is nergens meer werk te bekomen Voor de arbeiders in Gaasterland is redding gekomen Een aantal werkloozen hebben werk gekregen aan eene kuustweg die verbetering eischt terwyl anderen zyn begonnen met bet delven van keien voor particulieren Amst € Uit verschillende brieven van Friesche landverhnizers in Amerika nan hunne betrekkingen in het vaderland biykt dat de aldaar beerscbende werkloosheid ook ten plattelande die in het vaderland niets toegeeft Uit Patersoo meldt men dat vele fabrieken stilstaan of den halven tyd werken stelen moet daar nu reeds aan de orde zyn van den dag Door den heer W Tom A7n t e Moordrecht is aan het Haagsch gemeente museura geschonken een steen van boven in halven cirkelvorm van gebakkeu aarde waarop bnhalve het jaartal 1606 en de letters G M is afgebeeld bet wapen van Prins Maurits waardoor het voorwerp als een eigenaardige herinnering aan dien vereerden Prins van bijzondere waarde is voor het gemeente museum Opmerkelyk ia het dat dit wapen bet wapen van Prins Willem 1 en zyne zooen dat steeds is afgebeeld de kwartieren I en IV 1 Nassau 2 Catzenelobogen 3 Vïanden en 4 Dietz met hartschild van Veere H en III Chalons Oranje en hartschild van Gene e en over alles heen het hartschild Buren dit laatste niet voert maar dat van Saksen het wapen zyner moeder Anna van Saksen dat by uitzondering Prins Maurits steeds deed aanbrengen Bovendien heeft eene zouderUnge verwisseling plaats gehad van de kwartieren zoodat die van I en IV de plaats innemen van II en III wat men trouwens o a ook op kan merken op eene medaille van 1624 waarop bovendien de Nassausche Leeuw gekroond is Ook worden de hartschilden van Veere er niet op gevonden De steen werd voor eenige jaren in den Polder uit den grond gegraven op de plaan waar voorheen de zoogenaamde Veenweg liep en m vroegere eeuwen wouingen stonden Men herionert zich dat de 2e luit De Bourbon van het 3e reg inf eenigen tyd gelefleu dat corps heeft verlaten en sedert niet maer ia teruggekeerd Thans melden de Fransdhe bladen dat deze Nederlaniiche officier een lid der fiimilie Naundorff die zooals men weet beweert af te htammen van Lodewyh XVII binnenkort op zyn verzoek ot dienstneming by het corps van hei vreemdenlegioen in Algerie zal worden toegelaten Men achyft aan het N v d D Onder de vele bedel indnstrieeh die dagelyks onder den stempel van werkloosheid lan p de buizen worden geëxploiteerd ia er eene dio voor de rust der burgers niet zoudor aevaar ia Een man en een vrouw nog in de kracht van hun leven maar met een erg onrein en verwaarloosd aanzien trekken een kinderwagentje voort waarin twee gezonde blokkea van kinderen van twee a driejaren De vroUw heeft een welgedanen zuigeling aan de ontbloote borat en drie meiajea van vier a zes jareUj zyn afgericht om aan de huizen een aalmoes te vragen voor den bitteren honger de geheele familie ziet er ecuter niet zeer hongerlydend uit Weigert nn iemaud iets aan die kindereu te geven dan zetten zy dadelyk eene vervaarlyke keel op en roepen dat men de deur voor hun neus heeft dichtgegooid Dadelyk vormt zich natuurlyk een drom van medelydenden voor het huis met dreigamenten en verwenschingen en men geeft om geen ernstiger gevaar te loopen Zoa iets vertoonde zich hedenmorgen op de Prinaengracht by de Rozenstraat en zal meer voorkomen zoo de politie geen termen vindt om zoo iets te verhinderen De Heer Willem van Zuylen ontving giateren Donderdagavond te Utrecht optredende als Plumet in De Erfenis van m nbeer Plumet een kostbaren lauwerkrans van den senatus veteranorum der atudenteu Aan deu krans waren vele linten in de kleuren der verschillende faculteiten bevestigd De uitslag der examens in Boekhouden en Handelscorrespondentie voor de praktyk vanwege de vereenigiug van leeraren in het Boekhouden te Amsterdam op 11 12 en 13 Dec j l gehouden ia aldus Boekhouden 54 caudidaten geslaagd 20 uameiyk de heeren J A Gaarlasdt H van Geijn J W A Pel E Ch Sohuurman J H Tymann C D van Vliet WCzn en J Vreede van Amsterdam E van Eimeren H A van Harderwyk J Hofstee J C Koning N O Ruyter Jr J Tekelenburg en G W van Vloten van Utrecht M Vorstmaun van Schoonhoven O A Grootegoed van Alkmaar A Honig Czn van Zaandyk J C Horsman v n Baarn H Lazard van Nieuwer Amstet en mej A C H van der Harst van Middelburg Handelscorreapondeutie in de Fransche taal 1 candidaat die werd afgewezen Nadat een groot aantal werkloozen gisteren te Amsterdam kalm van den Gedempten Voorburgwal by de Paleiastraat door Dam en Hoogstraten naar de Plantage gewandeld waren werd in cPiancius eene vergadering gehouden waarin Van Kol voor eene stampvolle 7aal sprak Het borstelen en roskammen der paarden moet des avonds eenigen tyd na het voederen geschieden Heett bet des morgens vroeg plant i pn word n de dieren daarna dadcUik Directe Spoorwegverblndlog met GOIÜA WlDlerdlenst 1893 94 Aansevangeo I October TUd vao Greenwich 18 08 18 18 18 68 1 84 S 6S 4 60 6 88 6 66 1 06 4 67 6 03 1 12 6 04 6 10 1 19 6 11 17 18 18 S8 1 88 1 44 4 10 6 80 6 40 6 86 KOTTÏH DiM BOnDA 46 51 10 17 U 60 18 80 1 46 10 87 1 66 10 84 2 08 t 10 41 2 09 8 K 08 10 11 10 47 18 08 18 40 8 16 10 66 11 08 11 0 11 1 11 86 9 40 11 06 80 10 9 36 9 44 9 60 r S6 7 47 08 t lS 6 81 a 36 8 07 7 46 9 87 10 49 19 11 IM 0 l l V8 66 6 6 87 6 69 7 18 8 26 9 87 10 46 11 11 11 80 6 11 e i 6 88 e 81 86 4 67 1 18 1 18 1 24 1 38 1 88 9 68 10 11 6 80 4 86 6 86 6 6 6 41 7 48 8 66 10 16 11 16 11 4018 Hue 8 18 9 18 S4 10 07 11 87 12 4112 61 1 48 1 67 4 86 6 8 OOI D A UTRÏOHT Oouda 6 86 6 40 7 66 8 09 8 81 10 19 10 66 19 48 1 88 8 18 4 10 4 47 6 28 6 01 7 46 8 3810 1 8 87 7 69 10 88 6 04 6 44 6 17 8 0 10 88 6 19 6 60 8 1S 10 84 6 99 6 81 36 8 28 9 10 10 68 11 0 8 87 ll U 8 44 11 28 61 n 11 46 1 80 8 08 8 60 4 4 O D U A A U8TKKDAU 10 06 10 66 18 11 2 61 10 66 11 1 1 O lUO li M 1 U I H Stoten Genenua TvBEDiK Hui ZïUiQg ▼ an Vrydag 22 Dec 1893 De behandeling der begrooting ioopt op i n eind tooh zal er nog een aTondzitting en waarBchyDltjfc heden nog een ochtendzitting noodig zya Het ligt anders niet aan den Voorzitter die er zich met bekwamen spoed doorheen slaat en tosschenbeide lenhweg herinnert dat matiging noodig is aangezien nog 23 sprekers over Waterstaat zyn iugeschrevenA Ook piet aan den Minister van Watei Btaat die ter bekorting belooft h tête reposeé in het bgblad aile redoToeringen der leden nog eens te lezen en te overwegen waardoor hy behendig een groot aantal antwoorden ecarteert Maar de stof is zoo uitgebreid en de locale belangen zoo talrijk Ieder beeft z n spoorwegbelangetje en z n lieTelingBstaiion Het is dan ook niet doenlak alles te memoreeren Het interessantste debat was over atoomtramwegen waarvoor de minister eenige tonnen nitgetrok keu had voor subsidie volgens bepaalde regels Allen waren daarmede ingenomen doch de Commissie van rapporteurs wilde zorgen voor de toekomst en stelde de volgende nota voor De Kamer van oordeel dftt Ier uks van de bg art U7 van Hoofd tnk IX der Staatabegrooting voor 1894 vermelde subsidiên voor den aanleg van stoomtramwegen de voorwaarden gesteld bebooren te worden welke in de Memorie van Antwoord aiju aangegeven en dat verder geen snbsidiëu van dezenaard behooren verleend te worden dan nadatdaaromtrent algemeene regelen by de wet zynvastgesteld j igaat over tot de orde van den dag c Hiermede was de heer Roëll bet eens ia zoo ver hy regeling by de wet wilde maar hij voegde er het voorstel by den posl op dezebegrootjng voor memorie uit te trekken De minister wilde daarvan niet hooren regeling by de wet vindt hy onpractiaeh omdat elke aanvfageop zich zelf moet beschouwd worden Ook de heer TBtt Kerkwijk was van die meening anders komt er niets van Waarom niet viel de heer Heemskerk in de rede Vraag dat maar eens aan uw ouden heer luidde het snedige antwoord dat algemeene hilariteit verwekte De Kamer vond dat de min en de heer van Kerkwyk geiyk hadden want zy verwierp de motie met 72 tegen 6 en het voorstel RoëU met 53 tegen 27 stemmen Daarmede kunnen vier streken des lands geholpen worden aau tramwegen welke het platteland als verkeerswegen zoo reikhalzend te gemoet ziet Id de avondzitting is de geheele begrooting verder afgedaan Waterstaat ging zonder stemming door waarna Koloniën hfdst X vaet de begrooting van Suriname san de orde kwam Het lie reeds een heel eind naar middernacht toen dit hoofdstuk benevens Onvoorziene nügaven en de Wet op de middelen waren aangenomen Heden nog enkele kleine ontwerpen De eigenaar van een tweetal restaurants iu Lguden heeft den architect Jan Springer te Amsterdaln opdracht gegeven tot den bouw van eene derde inrichting van dien aard in Easton Boad vlak by de Ozford Street Daar de armvoogdeu in de Friesche gemeente Opaterland geen geld hadden moesten de bedeelden op den dag die voor de uitdeeling was bestemd Vrijd j l ongetroost naar huis Zy begaven zich nu naar den burgemeester te Beetsterzwaag die echter met den beften wil ook van gemeentewege geen hulp kan erschaffen Ook in Soboterland staat het er zeer donker voor Vrydag j l vervoegden zich een honderdtal personen by den snb armvoogd te Jnhbega om buitengewonen onderstand te ontvangen waarvan 70 bedeeld werden 8 86 8 48 8 4 8 68 06 l ii 7 8S 7 S 7 4 7 6 QoDd Mowdraclit Miauvtrkerk QipaU Vottardtüi Boilgtdun hpelle MieQwerkerk Uoordnobt Oond 7 6 6 10 6 1 6 88 6 8 Goud 7 80 40 8 04 Zet M 7 4S 8 6 BLKr 7 47 Zeiw7 l 8 9 01 K dL d 8 0S Voorb 8 07 18 11 01 11 10 6 86 40 7 66 8 09 Oudaw 6 60 64 W i rdea 6 67 7 018 11 8 40 Harmalaa 04 7 08 8 4 Ulraoht 18 7 88 8 88 8 41 10 61 Oouda 40 Amtetduil Wd 7 8 1 Oj 8 U 8 81 l De anderen moesten wachten tot Woensdag omdat het armbestuur dat te Heerenveen zetelt 4 uur van Jubb a eerst daarover moet geboord worden over den voorgenomen hongertocht naar Deu Haag Vooraf deelde Geel het antwoord van den burgemeester mede op het derde adres door het comité aan den raad gericht Officieel was dan nu bekend dat van het stedelyk bestnnr geen hulp voor de werkloozen te verwachten was en uu moesten er natuurlyk aadere maatregelen genomen worden Hij zeide voorts dat evenals de politie hare spionnen onder de werkloozen herft het comité zyne spionnen had onder de politie en nu had hy vernomen dat de burgemeester gelast had eenen optocht of gezameniyke wandeling door de Kalverstraat te verbieden of die Ie doen ontbinden Hy had gemeend dat de burgemeester het comité van zyn voornemen behoorlyk had moeten kennisgeven Doch wy gaan de Kalverstraat straks weer in Uw comité werkloozen zal vooropgaan Wy zullen ons eerst laten verpletteren of neerstooten vóór men de hand naar u opheft maar dan ook volgt ons Zekere Ingwerda die ofschoon sociaal democraat zitting nam in de commissie voor hulp aan werkloozen zeide daaruit te zyn gegaan om de vele knoeieryt n die hy van naby had geilen De oommissie had besloten dat alleen werklooze vakmannen onderstleiind zouden worden en dat dus de overigen mkiu honger en gebrek moesten lyden Ér was tot nu toe ongeveer ƒ 34 000 ingekomen wel niet genoeg op verre na niet maar toch al eene flinke som om den honger te stillen maar de commissie is daarmede zeer lui Nog slechts een IQOO personen worden met 4 golden s weeks geholpen Hy had een en ander van het lid Jan Becker veroomem Ook dat de commissie heden avond tusschen 6 en 8 uur zitting houdt en daarom raadde hy allen aan zich heden avond bij de commissie te vervoegen om de kerstdagen door te kunnen komen Van Kol begon met te zeggen dat de regeeriugen van land en stad met hun Wy kunnen niet doenc de werkloozen van links naar rechts sturen Het was dus wel noodig dat dit comité optrad door wiens toedoen nu toch reeds 34 000 door de ryken voor de werkloozen was by een gebracht helaas om eèn deel hunner te bevoordeelen eeu ander deel te lienadeelen Men heeft alles gedaan wat kon en ten einde raad zal nu als laatste redmiddel eeu hongeroptocht natr Den Haag worden ondernomen Een reu zen optocht zooals de geschiedenis der laatste driehonderd jaren niet vermeldt en die by die van het kaas en broodvolk ook eenigermate met die der chartisten in 1838 in Engeland kan worden vergeleken Hij Ppoorde nu de menigte aan alles in het werk te stellen om dien tocht te doen slagen waut deze was wettig Men Zon geen smeekschrift maar een levend request indienen Nu do overheid doof blyit moest men de kreten om werk en brood in de paleizen doen doordringen Het wordt tyd dat de armen ook eens astn de ryken de wet stellen en hen dwingen hulp m nood te verleenen Zich vereenigen tegenover de helsrhe macht der bourgeoise Hy schetste nu het aanzien van den te honden tocht en deed daarbij het scherpe contrast uitkomen dat deze hebben zoo met die by de opening der Kamers Hij zou een schandvlek zyn voor de samenleving Veel verwachtte by van dien tocht niet omdat de maatschappy haren ondergang door de revolutie naby is De verschynaelen toch voor een schrik aanbrengeuden ttjd waarin de mageren de letten zouden verslinden zy waren niet meer te loochenen men kon de oogen er niet moer voor sluiten Do werkloozen zouden dan ook i minachten zyn als zy zich niet aansloten by de sociaal democraten die met hen en voor hen wilden stryden en die toonen mèt den vasten wil bezield te zyn om e n marteldood te ondergaan en die met een lach op het gelaat alle gevaren zullen trotaeeren U 7 10 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 11 08 7 07 7 17 7 24 7 81 7 87 7 80 i SO 2 60 8 48 4 46 4 66 6 08 6 09 6 16 Na eene korte pauze werd nu in hoofdtrekken aangegeven hoe de optocht zou plaats hebben Men zou van nu tot half Janoari druk yyeren om deelneming door heel het laud te bevorderen In groepen van 50 zou meu dan uit ver 8 30 10 2 48 O O ü U A 1 2 16 8 46 8 43 4 16 4 4 6 1 7 8 06 8 10 4 08 DEN H Al O sHage 6 48 7 807 43 9 28 9 4610 1411 8312 16 1 4 48 10 80 7C 7 11 7 80 7 8 7 31 1 44 1 49 1 66 2 04 8 09 9 46 9 64 Voopb 6 64 N dL d6 6 Z Z6gvr6 08 Bl Kr 14 ZeT M 6 19 8 09 10 41 Onuda 6 30 7 60 8 13 9 B8 10 16 lO BS 9S 03 18 46 S SO 8 46 8 16 4 18 4 48 J 80 6 51 7 48 8 JI6 10 98 ÜTR ECHT G ODD A 8 09 8 60 10 07 10 64 9 04 9 1010 83 8 41 9 38 10 40 11 86 Utrecht 6 38 7 60 9 9 63 11 84 18 08 18 60 3 10 3 68 4 48 6 86 7 48 Harmelen 6 47 8 03 10 09 r IS I 8 34 4 06 4 66 Woerdan 6 68 8 10 10 16 y 18 88 v 4 18 Üadewater 7 07 8 19 10 84 18 48 4 84 u Oouda 7 80 8 38 9 S4 10 87 18 0618 66 1 88 3 60 4 S7 6 80 7 08 8 80 A M S T E B D A M G O U D A Amitcidam 0 8 7 66 9 40 11 10 11 87 8 40 4 10 4 10 7 88 9 47 AKStardamWp 6 50 8 10 9 68 11 86 11 4 8 66 4 16 4 86 7 40 lO Oo Oouda 730 S IB 10 44 11 16 11 18 At I IO I S8 8 81 11 10 voor den arlJeïd gebruikt in de vrye lucht dan zyn m meer vatbaar voor koude vatten omdat de poriën der huid door bedoelde kunstbewerking geopend worden Ook mag men het reinigingsproces niet onder het voederen verrichten omdat anders de spysvertering gestoord wordt Vet spekje I Te Millingen ia by den heer A Herfkens een varken geslacht van 700 pond Zou het gaan vriezen De haringvisschera en ook de garnalenvlsscbers zyn van oordeel dat er vriezend weer in aantocht is Eerstgenoemden gronden hun vermoeden hierop dat in de netten langs de kust sinds een paar dagen geen krabben meer worden aangetroffen Deze zeebewoners zyn naar diepere plaataen verhuisd De gamalenvis schers konden Dinsdag op de Tesselstroom hoogstens één mand per schuit bemachtigen Vermoedelyk hebben zich ook de garnalen io de diepste hoeken van den zeebodem verscholen In een buitengewoon politieblad wordt bericht dat 20 dezer uit het rykskrankzinnigengeaticht te Medemhlik is ontvlucht de verpleegde A O 31 jaar geboren te Oosterwierom blond snorretje roodachtige wangen bottelier by de Naderlandscfae marine te Willemsoord De officier van justitie te Alkmaar verzoekt opsporing terugbrQuging naar het gesticht en bericht Ëergisteravond ontdekte do vrouw van J F Nauman wonende in de Kerksingelstraat te Schiedam dat tydens hare afwezigheid de f eu of ander ongenoode gant een bezoek aau hare woning had gebracht aangezien een kast was opengebroken en de inhoud door elkander lag zij vermiste toen eohter niets Gisteren echter merkte ey dat men een bloedkoralen halsketting met gouden sluiting die aan den muur iu de kamer had gehangen had medegenomen Mama Toe lieverd wees nou stil schreeuwzoo niet dan kryg je een lekker koekje Jantje Geef op dat koekie Mama Neen eerst zoet wezen Jantje Neen ma eerst t koekie Mama Eerst zoet zeg ik Jantje Nou dan gelyk oversteken In eene Woensdagavond gehouden vergadering van de coöperatieve broodbakkery en verbrüiSsvereenigïog Werkmansbe1ang te Arnhem is definitief vastgesteld dat met 31 dezer de nachtarbeid zal worden afgeschaft Te Bei 8cbenhoek zyn dezen nacht ten nadeele van den smid G Klein 18 eenden ontvreemd Wat zullen er met Kerstmis een gestolen boutje opgepeuzeld woeden Jammer dat de smaak de herkomst niet verraadt De moord te Assen Door den officier van justitie te Assen is f 100 uitgeloofd aan hem die voldoende aanwijzingen doet waardoor de dader van deu 1 Noveinber 11 in het Asser BoFoh op A J Yan Opijnen gepleegden moord of doodslag in handen der justitie komt De landbouwer A Greven die onder Oostwedde eenen arbeider met eene revolver in de zyde schoot is ter beschikking van den officier van justitie te Winschoten gesteld Te Harlingen is een Centraal Informatiebureau opgericht zich ten doel stellende de bestryding der armoede en werkloosheid Do dochter van een grondeigenaar kwam van een kostschool terug eu voegde op eene raorgenwandeling een ouden boer toe Hoeveel melk geeft die mooie witte koe wel per dag goede vriend Geen druppel juffie antwoordde het boertje Geen druppel waarom niet Omdat het een os ia juffie KUNSTNIEUW8 Wat werd er gisteravond ia Kanstmin gelachen gelachen dat de lever schudde t De heer Willem ran Znglen verstaat zoo de kanst om geheel alleen het pnbliek aangenaam bezig te houden in een stemming te brengen dat men voor eenige nren alle wereldsche beslommeringen vergeet De keuze zyner stukken was gelukkig maar zonder den nitnemenden dedamatot en den dito toaneels ieler zonden zulke stukken onmogelijk dien indruk maken zooals dit gisteravond het geval was De zaal was goed bezet een bewijs dat zijne voordrachten steeds in den smaak vallen t Is trouwens of de heer van Zuilen nog altgd voorni aat in de kunst van zeegen niet het minst wanneer hg aan zyn humor den vrgen teugel viert of aandoenlijke tooneel n met diep gevoel weet weer te geven Al de nummers van het programma voldeden zeer eenige echter in hooge mate De dupe der historie Ondste Wimpie Een blok aan het been en Mgn eigen kamer wer den met stormachtigen bjjval begroet terwijl zyn cOnzinspeech een allergeestigste parodie was op de zoo algemeene opinie dat ieder inr een gezelschap verplicht is zyn speech af te steken De heer van Zuylen kent zoo zijn publiek weet het te baheerscben en van elke voorkomende gelegenheid ten eigen bate party te trekken Is er soms een bakviscbje dat door een gepiep aan zyne vroolijkheid lucht geeft hy is zoo galant er notitie van te nemen Zet hy zijn prachtigen cilinder opeen stoel hy weet door enkele gebaren zelfs mannen te bewegen even op te ryzen om dat ding te bewonderen De heer Willem van Zoylen is en blijft de specialiteit in het op bijzonder aangename wijze verkorten van de lange winteravonden We spreken daarom de hopp uit dat hy in dit seizoen Gouda nog eens komt bezoeken Van de toehoorders van gisteren zullen er alsdan weinig op het appel ontbreken en voor velen die onmogelijk konden verachyneu zon het eeu niet te versmaden buitenkansje zjjn Bniteolaodscl Overzicht De Engelsche bladen hebbeu t druk over de overwinning van Gladstone by de vlootquaestie De oppoaitiebladen laten geeu stuk heel aau den premier eu zeggen dat Gladstone 7 00 in het partybelaug verstrikt is dut hij geen oog meer heeft voor de belangen van het Ryk De verdediging van Gladstone door de hem genegen bladen is zwak het voornaamste argument is dat er geen gevaar in de Mi dellandsche Zee bestaat en de toerustingen vaü Fraukryk Italië gelden en niet Bngeland Het felst en het degelykst werd Gladstone by de bekende motie bestreden dsor Dilke die algemeen geacht wordt op de hoogte te zyn om de zaak te beoordeelen Hy wees op de geïsoleerde positie van Engeland op de sedert 1884 steeds slechter geworden verhouding tot Frank rijk en rekende voor dat de Fransche vloot in de MidddeUandache Zee tegenwoordig sterker is dan de Kngelsche Middelandscbe Zee en Kanaalvloot te zamen Het slot van Dilkea rede was dat de aanïoerders der beide groote partyen den toestand niet ernstig genoeg inzien Hy hield zich echter by de motie buiten stemming Cbamberlain veiweet de Regeering by de discussie dat zy alleen de schuld droeg van den tegenwoordigen toestand Al waren er ook genoeg kaneunen waa het aantal dokken voldoende Was er een voldoende aantal mannen en kanonnen van de noodige soort Met algemeenheden kon dit Huis zich niet laten afschepen Frankryk en Eusland besteedden jaarlyks 2 500 000 pd st meer aan hun vloten dan de gewone uitgaaf voor marine in Groot Brittannië bedroeg De Regeering begreep blykbaar hüt gewicht nog niet van den toestand waarin het land geplaatst werd door het optreden vau andere Mogendheden 8ir Philip Onrrie werd benoemd tot ambassadeur te Konstantioopel wat Igemeeu een goeden indruk heeft gemaakt Hy was sedert 1889 permanent vice MinIster hy het Depart van Buitenl Zaken van 1854 af was hy aan het Departement verbondw maar werd meermalen als attaché of secréthris by een gezant schap gevoegd In 1876 vergezelde hy Salisbury naar Konstantinopel eu was op het Congres van Berlyn een der twee Engelsche secretarissen In Duitachland wordt de afatand tusschen de regeering en de conservatieven mot den dag grüoter de agrarische qnaeatie is er de schuld van Scherp was eergisteren de Kreuz Zeit toen ze den Rykakanaelier voor goed de vriendschap opzei Hy heeit schreef het blad een kloof gegraven tusschen zich en de conservatieven die nimmer meer gedempt kan worden En de verantwoorde ykheid voor deze vredebreuk rust eenig en alleen op Von Caprivi die de oueenigheid tusschen de conservatieven en de r eering heeft uitgelokt Deze laatste was van haar kant dan ook byzonder scherp togen de agrariërs die haar bijna echec hebben bezorgd Dat d Kreuz Zeit zoo boos was 1 enkel en alleen aan het openlyk optreden van het gouvernement tegen deze machtige party Graaf Eulenburg de Pruisische minister president heeft nl een rondschryven gericht aan de gouverneurs der provinciën waarin zy worden herinnerd aan het bekende decreet des keizers van Januari 1882 dat de ambtenaren verplicht zyn de staatkunde der regeeriug te ondersteunen Het verzenden van deze circulaire is feitelyk een antwoord der regeering op het verzet der rariers die grooten steun vonden in de Landraden Nu echter moeten dezen deu mond houden en het ia graaf Eulenburg die ze de vermaning doet toekomen Vroeger toch werd hem wel eens verweten dat hy de regeering hemoeitykte door do ambtenaren te Isten begaan maar dat hy nu uit den hoek kwam toont dat Von Caprivi nog de baas is en zijn inzicht triomfeert De Üelgische Kamer zal op reces scheiden om eerat 15 Januari weder te vergaderen By de voortgezette discussie over de kieswet werd het amendement Lepage betrcffei de de dubbele soplementaire stem voor griffiers te wijl consulaire rechters slechts een enkele hebben ua bestryding door deu minister De Borlet en De ü i de Naeyer met 50 tegen 44 sten men verworpen Voor de Senaatsverkiezingen in Frankryk hebbeu zich o a candidaat gesteld de hy de ongste Kamer verkiezingen verongelukte ezCamervoorzitter Floquet de blouse man Thirier die echter voorzichtigheidshalve zyu iKai mermandaat voorloopig uog vasthoudt en Madame Astie de Vatsayre een gfeè manpeerde die in haar verkiezmgscirculaire met den heelen Seuaat eigeniyk deu spot dryft door te helonven dat zy gekozen zynde daar niets zat doen dan slapen en den mond slechts cal openen om te gapen eu dat zij een gryze pruik zal drogen om er dom geuoeg uit te zien enz Witte en fl n gekleurde A van OS Az E 73 73 Ileurs van Amslerdam 22 ÜECKMBER Vor kr alotkoers 8 B 84 991 98 102 102V W U 75 78 l 78V 77V 77 18 18 Vi 84 8S i 9 A 9 BV 94 H 104 68 V 80 SÜ Vl 23 lotv 66 871 9 V w u m i 645 625 1001 86 1007 220 147 92 102 101 138 991 61 82 97 98V 1671 124 108 47 ♦ 7 517 issV 187 188 69 89 Vl 6 V8 129 103 107 71 71 M lOi 1S6 135 lO l 10 98 48 901 8 Vl 231 15 14 108 79 iV 10 lOl s BS 5ia 51 1 1 U 186 JL 108 107 100 l 114 H4V U7 87 lOS iVeukrlanu Oert Ned W S a j dito dito dito S dito duo dito SVa HONOAK Olil Ooudl 1881 88 4 Italis Inachrijvuig 1862 61 6 OosTiUNR Obl mpapior 1868 dito in iUerl868 fi PonTUOAL Oblig met tioküt 3 dito dito 8 Ulblanu Obl Oost 2e Serie 6 dito Gecooa 18S0 4 ditobyllotliB I88D 4 dUü bij Hope 1839 Ö0 4 dito iu goud leen 1883 6 dito dito dilo 1884 5 Spanje PerpeU schuld 1881 4 TuHKBiJ Gepr Coni laen 1890 4 Gec Iceiiiiig serie D Oeo leouinijserieO JipioAi B UlP Hec T obl 18 2 6 JklfXU Obl Umt Scl 1890 6 VïNBZUEL Old 4 onbop 1881 Ahstebuah Obhgatieu 1861 S i RoTiERDAH Sted loen 1886 3 s Neu N Afr llar delav aaiid Arcudeb ÏHb My Certifioftten JJmiMantschitpp i dito Aruh Uypolhoükb pandbr 4 Cult Mij der Voralenl aarnl a Gr Hypotbeukb patidbr 4 NeilarJuiidaohü bunk anitd Ned tlaudslmaatacli dito N W 8 l ac Hyp b pandbr t Roti liypotbeekb pandbr 4 Utr Hypothaekb dito 4 QoBiENR Oüst Hong bftiikaaud UusL llypotliofikbaiik pnndb l Amerika Equit hypoth pandb 5 Mhxw L i Fr Liencort 6 fBü Holl I l Spojrw My aai d l Mij totExpl V St 8pff aaiid Nod Ind SpoonvogD aand Ned Zuid Afrik Spm aand dito dito dito 1891 dito 6 lïALiE Spoorwl 1887 89 A Kobl Sl Zuid Ual Spwmij A H obl 3 FoLBN Warsohmi Wooneu aBiid 4 RuBL ür Rusa Spw Mij aand 5 Bultische dito aand Faetowa dito aand 5 Irfang Uombr dito aand 6 KuralÉ Oli Azow Sp kap aand 5 lioaowo Sewast 8p Mij oblig 5 Orel Vitebsk dito oblig 5 ZuidWoat dilo aand 5 dito dito o1 4 AMBHiKA Cont Pao Sp Mij obl 6 Chic North W pr C v aand dito dito Win St Putor obl 7 DeQver Bio Gr Spm cort v a Illinois Central obl in goud 4 Louiav NaahviltHCfirt v aand Mexico N Spw My leliyp o ft Miss Kansaa v 4 pet pref auiid N York Ontario West aand dito Ponna Ohio oblig 6 Oregon Cahf lo hyp in goud 5 8t Paul Minn feManit obl 7 Uh Pac Hoofdlijn obl g 6 dito dito Line Col Ie hyp O 5 Canada Can South Cert aand ViN C Rallw ScNav leh d o 0 Amsterd Omnflms My aand Rottord Tramweg Miials aand Nbd Stad Auieterdaai aand 3 Stad Rottordaoi asud 8 België Stad Aiitworpcnl887 S fi Siad BruasDl 1886 S t H G Theiflb Regullr Qeaelltoh 4 OoBTENR Staatalnoning I860 5 K K Oost B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 8 1838 Nkh Ver Bws Hyp Spobl eert 6 Deo Hoog Laag Hoog Laag Zond 24 6 19 2 44 6 5 S 10 Maand 25 7t 12 8 87 7 87 4 09 Dind 26 8 03 4 28 8 29 4 94 Wood 27 8 56 6 20 9 21 6 4t Uonderd tS 9 47 6 12 10 13 s Vröd 29 10 89 7 0 11 04 7i 29 Ealerd 30 11 80 7 55 11 45 8f 10 SpringtU aft Deo Maan Zon A M Opg 1 Ooderg 24 6 02 9 68 21 a 87 10 88 26 8 09 10 66 27 9 37 U 12 28 10 69 11 26 1 19 1 Dm 8 10 a 46 29 M U 84 L l t 1 i6 II 8 18 8 48 SO 17 11 4Ï 81 f 8 18 8 68 VissoberU Berioht Aiumerstol 22 Dec Van Zaterdag 16 Dec tot en met Vrjdag 22 Dec zya nihiet ter markt aangevoerd i 11 Zalojen pry per kilo van 1 56 tot 2 30 Kraiingen 22 Dec Deze week werden ter markt aangeroerd 153 winterzalmen pt a 2 00 i 2 40 per 5 ona LIJST van brieven geadreweerd aan onbekenden gedarende de 1ste helft der maand December 1893 en terug te verkrggeu door tusschenkomsit van het postkantoor to Gfluda Verzonden van GOUDA G Sardeoberg Amsterdam N A v Eik Haarlem J P Engel Papendrecht Anthonis Rotterdam B de Mink Verzonden van ZEVEiNHÜIZBN H V Zwieren Kapelle a d IJ J T Strjborst den Haag Goada 23 December 1893 De Directear van bet Postkantoor VORSTïai Burtrentlke Btand GEBOREN 21 Dec Cornelia Wilbeliuina ouders P Ouwendyk eu J Wessels Dirk ouders D van Oudshoorn en J H Brem Maria Margaretlm ouders F J van Leeuwen en C C van Leeuwen Machiel ouders A Hurreman en A van der Poe 22 L onardus Nicolnas ouders C J Hersche en A C J Kramer Cornelis onders D Schinkel en H van der Starre OVERLEDEN 21 Deo Cr vM der Wal hniavr van A G Weiland 7 j A van der Waeter 14 m H A Stilting 3 m ONDERTROUWD 22 Dec C J van Veldhui zen 24 j en M Streng 2 5 j Het Bureau van den Burgerlyken stand zal a s Maandag Ie Kerstdag van doe voormiddags 11 tot des namiddags 1 uur geopend z n tot het doen van aangiften van Geboorte en Overlijden Zsvenhoiien OVERLEDEN 22 Dec L van Krimpen 20 j W D I I Marck 2 j Uaartreoht GEBOREN Leendert ouden C Honkoop en A Spekenijder Catharini Panlin C Winterswyk en A Kastelyn VlUt OVERLEDEN A Oosterlii 80 j ADVia TEIiTIgW fiorstl ors vinden baat bg den voortreftol ken Rynlaudsehon niüiTEs sQssT noe Wevelghem W Vlaanderen Heeds twintig jaar lang door een chronischen hoest gekweld wordonde heb ik den proef genomen van de Drniven Borat Honig dezelve geeft my eene bepaalde verlichting zoodat ik daarvan nog meer wenscht ie gebruiken gelieve mg dns te zenden enz Ontvang menheer m ne hartelpe groete J C VAK ACKEEE Bnrgemeeitet pi Alleen echt met nevenstaand fabriekaf mp l vf jlj in flesschen van fl 2 fl 1 en 65 cent verkrijgbaar Te Gouda bü t H A Wolff Doikoop bvi J Burg Haastrecht bii J ü den Hei tog OuJewatcr bij F Jonker ldenburg Bodegraven bii P Versloot en G Hgnekamp 5tolwök bu C O v d Berg Bergambacht bji J v d Dool Hazeriwoode by Wed W Hendrik