Goudsche Courant, donderdag 28 december 1893

32ste Jaargang No 6236 Donderdag 38 December J893 A MI f Till Hiffl ï 1 25 pr H I op Brandewgn V Flesch aaubevo U Kersen Frambo K Onoi len voor zwakken H zen of Morellen en herstelleoden B 70 c pr flacon JÊÊLJ Qui fiOüMHE COHMT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 55 cent per flacon Onovertrefbaar van Qualiteit op Brandewgn Keraen Frambozen of Morellen 70 c pr flacon ADVERTENTIÉN worden geplaatst vau 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr J8 per dne maanden is 1 95 franco per post ƒ 1 70 Alzonderlpe Nommers VIJF CENTEM W J en Lion Blitz NIEUWËNDIJK bij den Dam 241 AMSTERDAM Op WOENSDAG DONDERDAG en VRIJDAG te CONSULTEEREN Markt 154 Gouda Compleete Tandheelkundige Inrichting ItIËK BOTTELARIJ Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende beveelt zich bg voortduring beleefdelgk aau voor de LEVERING der EersteSoort BIBBBH uit de Brouwerg d Gbkboohdb Valkc Van Vollenhoven s Kxtra Stout Toor Bloedarmen Maaglgders Zwakken en Kraamvrouwen als meest Versterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door mg steeds belegen afgeleverd Vraagt s v p PRIJSCOURANT H VAN WUUaAAEDEN Wegens het zachte weer worden de voorradige Winter en Uegfenmantels vroegtgdig voor Spotprgzen opgeruimd in de FINALE UITVERKOOP bg I 8 KEI8ER Korte Tiendew t i OPENBARE Vrijiinllige Verkooping Ouderkerk a d IJsel in M Eoffiehuia Tan ARIE BROERG alda by Veiling op WOENBDAQ des 27 DECEMBER 1893 an bg Toewping op WOENSDAG dra S JANUARI 1894 telkens des Toormiddiga teJlO nnn ten orerstaan ran den Notaris Willem Jacobus Droogleever Forlnijg i geTOstigd te RoUerdamt Tu 5 Beotaren 12 Aren 94 Centiaren We f en Valering in den Polder de Nesse te Ouderkerk aan d IJtA In les peroeelen breeder bg billetten onuchreTen Voor aanwgzing der peroeelen wende menBch tot den eigenaar JAN VERBOOM A ta Ouderkerk aan den IJtel en roor Terde reinliohtingen ten kantore Tan den TOomoemdeDnotaris te SMterdam aan de Geldersche kade Ho 11 Openl are Verkooping te GOUDA ten OTerstaau ran den Notaris i G 0 FOETÜIJN DROOGLEEVEE A k op DONDERDAG 4 JANU HRL ARI 1894 des morgens te elf lEHSUJBIi aren in bet Koffiehuis Harmoniec aan de Markt ran SE BOÜWUAOTONINS geteekend C no 16 bet eenige perceelen nitmnntend Wei en Hooilandl te zamen groot 8 Hectaren 77 Aren 2 Centiaren taande en liggende in de gemeenten Reeuwp en Zwammerdam in 5 perceelen Dagelijks te bezichtigen Betaaldag der Kooppenningen 1 FEBRUARI 1894 De lianderyen ign te aanvaarden den 1 Febrnari en de Woning is te aanvaarden 1 Mei 1894 Breeder bg biljetten en nadere inliohtingen xgn te bekomen ten Kantore ran voornoemden Notaria FORTÖIJN DROOQLEEVEK te Oauda Openbare Verkooping TAN IIKB BOÜWUANSWOHIIIB IIKT Sehnrei Hooiberg verdere Getimmerten m eenige peroeeten nitmnntend I staande en liggende te Berkenwoude te lamen groot n Hectwen 98 Are 69 Centiaren DONDSRDAG UJAlijARHSO bijOjM BK O DONDERDAG iS JANUARI iiU bij Afslag telkens des middags te 12 oren in het OR00T SOHIPPKRSBUIS aan den Veerstar te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTOUN DROOGLEBVER te Qouia bg wien 8 dagen vóór de veiling notitiên te verkregen sgn behelzende de beschrgving der perceelen de lasten de trekgelden enz De Woning is den len Mei 1894 ta aanvaarden en tot dien tgd verhunrd aan K AnxiB Os Toor 2200 per jaar BeiaiddaB der Kooppenningen 18 April 1894 NOTARIEEL EXAMEN Bg een CANOIDAAT NOTARIS S E te Rotterdam bestaat nog gelegenheid tot Opleiding voor bovjngemeld lUïM Brieven franco onder lett E F bg de Boekhandelaars E DB BONT ZOON te Hotterdam De goed gevuldste en lekkertste EEESTEBAITSEir zgu uitslaitend verkrggbaar bg D J M KABRL Oosthaven B 36 Alsook Diverse Gebakjes Rozets d Amands enz m LOSSIiNG eene LADING prima GKOVE EiOlll en Machine Kolen A JONKER ZONEN steenkolen en Bouwmaterialen Eenig Depot der LLri iii i n i AoiMfa Uantoor VESV GOUDA Verkrggbaar Puike GELDERSCHE evenals rorige jaren k 45 Cent de d Ons OPENBARE VERKOOPING Ouderkerk aan den lscl ten overataan van den a Gouda gevesiigdoD Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVEE OF Vrijdag 5 Januari 1894 bg Opbod en Verhooging en op Vrijdag 12 Januari 1894 bg Afslag en Combinatie telkens des morgens te elf nren in het KofSehnis van A BROERE op het dorp van Het Toor zomer en winterverblUf Ingerichte Wgk 0 No 6 met fc MÉ P it KOETSHUIS Fraaien SjÊBÊSS m TUIN en ERVEN voorts I HmESB MOESTUIN en een perceeltje WEILAND staande en liggende UB den Dgk te Ouderkerk aan den IJsel te zamen groot 53 Aren 47 Centiaren Te veilen in drie peroeelen eerst ieder afsonderlgk daarna gecombineerd Het Hnis aan alle igden een riant niliicht hebbende is goed onderhouden en van velerlei gemak voorzien Het bevat beneden Twee ruim ingerichte Kiintoren en Wachtkamer met afzonderlgken ingang Slaapkamer Keuken met pomp en Kelder en boven 5 Kamers en een ruime Zolder met 3 Dienstbodenkamers Te Aanvaarden 1 MAART 1894 Nadere iniiohtingeo geeft bovengenoemden NoUris FORTULIN DROOQLEEVER te Gouda l ij J P Herman Zn L Tiendew D 62 Qouda rVIIT T RI X fril voor graslanden op Zand Veen i DEilE H en lichte Kleigronden dan Duitsch Thomasphosphaatmeel en Kainiet der Naatschappij ut Verkoop van Hulpmestsloffen Dordrecht AUe Leveringen onder BijkHoextcM ftctorlawdter ui f de VictoriaiBron te Oberlahnsfein by£ms Tafeldrank Vanh£ pnwklykef uisderXecferIanden Maatschapp tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlabnstein Cieveslig d te Botlerdain Xuidblaak 8 KRAEPELIEN A HOLM S EükdlrCacao Au kvfjni door B H Genees en Scheikuidigeo fiekr met Gouden en Ziiveren lediilles VoedltiaiB Versterkend en Aangenaam van Smaak Mna Het melk gekookt seer aan te bevelen voor dsfelljksck bralk bfj kin i dersn iwakke personen en klierachtige geateUen ïlM tM Ket water toebereid is zg als i eiiPASItracIitige ilrank nitatekend bQ diarrbfte Jk UI ook voor laiffetingen en kleuie kinderen V JJ De eebte Elkcr acao van Krae to leh Holm is alom verkrlji baar in fabiikiinten fl KIMFI FI II N ra IHH ll I I ISJ Vj vierkante bnssen van ü K fr f 1 70 Kfrr a f O M eu it Kun f 0 ïO voorzien rabrieüsmert i i l t waarop nevenstaand fabrieksmerk eu ile handtef kciiiu viiii de StoerxHscolorL Binnen eenige dagen wachtende eene Lading GROVE SFBS EACBEIEOLEN waaruit wg tot 65 Cent per Heet contant zonder korting afleveren vrg in huis bezorgd Steeds in voorraad SMEÊ en MACHINEKOLEN en Echte Belgische Anthracit Nootjes de minst aanslaande brandstof voor Vnlkachela it f 40 per BL Jan Prince Cie Kantoor Turmarkt B lOL Gouda 23 December 1893 l IEI STBOüE Gevraagd met Febrnari a 8 een fatsoenlijke Dienstbode P O BLEEKERSSINGEL 207 PEAKSCHE STOOMVEEVEEU Chemische en Zwiisersehe Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenhelmer KotterdaiD FDIEE ODDE SCHIEDAMMER GEITEVEE Merkt NIGHTOAP Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameakleediugatukken ook alle aoorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafalkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tulles Kanten Veeren enz AUe goederen kunnen in elkander blgren en warden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen a eleverd worden Verkrngbiar b M PEETER8 Jz Tt B AU bewijs van echtheid is oaohet ea kurk steeds voorzioD van den naaia der Firm P HOPPE AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN 08 Az Kleiweg A No 73 Oeudi Snelpendruk raa A BUHiux fc Zoox BINNENLAND GOUDA 27 December 1893 VERGADERING viM dén GEMEENTERAAD op Trgdag deo 29 December des namiddags üin 1 are Aan de orde De Rekening van de Stads Librye over het dienstjaar 1892 Het Suppletoir KohierderPlaatselgke directe belasting op de Inkomsten dienst 1893 Het voorstel tot wyzigiug van Art 11 der onlangs vastgeatelde Verordening op de heffing eener Plaateelgke directe belasting naar het inkomen Het Ontw rp Reglemont voor de Commisaie van voorlichting bedoeld io Art 12 der Verordening op de heffing eener Plaatselgke directe belasting naar het inkomen De benoeming van eenen Gemeente arts De benoeming van eenen Kassier der Bank van Leening De voorziening io vacaturen in de Besturen der Stedelgko Instellingen van Weldadigheid en ia andero CoUegiën eu Commiasiëa voor verschillende Inrichtingen der Gemeente tiiateravond gaf hei atrgk orkest vtn bet 4e R g Infanterie in Ons Genoegen een conceit B rb d onlangs benoemde kapelmeester de heer W van Erp als directeur fungeerde Heeft het 4de bg ons reeds een gevestigde reputatie de avond van gisteren handhaafde den ouden roem Het keurige programma waaronder zea eerate nitvoeringen werd hoogst verdienstelgk uitgevoerd Het publiek genoot eu toonde zich recht dankbaar Een geanimeerd bal besloot den avond Zaterdag tverd in het Notarishuis te Rotterdam o a verkocht Een aandeel in de Stearine Kaaraentabriek Goodai te Gouda groot f 5000 volgefourneerd voor 218 pCt Op de jaarlgksche uitvoering van do kon muziekschool in s GraVenhage werd Zaterdagavond het eind getnigacbrift uitgereikt aan den heer J F ran Zntphen alhier voor pianospel SB onderwgs daarin Twee kindereu een jongentje en een meisje van zekere van V zaten hedenmorgen op de leuning eener brug aau de Karnemelkaloot Door het onbeanisd rgden van een voertuig FEUILLETON Do Gelieimd Bezoeker Naitr üti DkiUeh U Hoe aeht zij ook had gesproken tooh bracht bant gDvoelToUe stem den zieke nog eren tot betvusiziJD Zyii oogeD opendaa zich en vestiE dea sioh op syo broeder 8 gtimUeb verhelderde het doodsbleeke geUsl Hebt gfj Um hter gebracht Hilda ftoeg Wilhflm met gtoote moeite Het ia lief van u Frans dal gü gekomen zfjt Het U tooh goed afscheid te nemen voor men afreist Sn dese keer gaat do feis v r heel ver miaso ieo eie ik daarboven die kleine Aonie weer Irme kleine hst i tnder zoo eeosaam voor a ia die endere wereld O t doet m oo q groot pleizier a nog eens tfl aien Ftans t Vrees niet ik maak o niet meer tot Ëobaade De domme tohelm heeft eioh tooh nog laten pakken en ik ik reia tooh verder Het beeft rag altyd zoo n verdriet gedaan dat ik wen toom heb opgewekt We waren als kleine joDgeiu toeb ulke ede makkers weet ge nog wil ïranit Of ik hel oog eet braoht rane er met moeite uil Ja omdat ik ook zoo xielaveel van je hield Qod loone het u wou ik zeggen maar m n wintU i D aleoht kreunde de itervende met bit verloren beiden hun evenwicht en geraakten te water De huurman R had het geluk ze echter spoedig op het droge te brengen Uit Ondewater schrift men ons Te Ondewater prpte hg gelegenheid vao het Kerstfeest een schoone Kerstboom in het vorgaderlokaal van de afdeeling van den Protestantenbond en werden de leerlingen van de Zondagsschool dier afdeeliog onthaald en met Kerstgeschenken verblijd Bovendien smaakten in de kerk der Hervormde honderden belangstel lenden opden2en Kerstdag een waar genot door de uitvoering der Christeipe Zang vereen iging onder de alleszins voortreffelgke leiding van den beer J Posthoraa Morgenavond zat in dit kerkgebouw mede een Keretboomfeest gehouden worden voor de leerlingen van de ZondagaBcholen der Herv gemeente Ook de leerlingen van de Zondagsschool der christelgke gereformeerden werden in het kerkgebouw dezer gemeente op den 2en Kerstdag getrakteerd Dinsriag 2 Jan zal de heer J C van den Berg uit Heerenveen te Bodegraven in het Nut een voordracht honden Het onderwerp zal zyn Lonise van Pruisen c Zaterdagavond kon het beatnor der atdeelingKralingen van het Algemeen Nederl Werkliedenverbond aan de zieke leden de biydetgdiug mededeelen dat het daartoe in staatgesteld door de ingekomen giften voor hetondersteuaingsfonds bun weder wekelps ƒ 5 kan uitkeeren Ruim ƒ 200 is t ot dusverdaarvoor ontvangen Deze giften overigens met dankbaarheid aan de milde gevers aanvaard zyn nog niet voldoende om voortdurend in den toenêmenden nood te voorzien B den scheepsbouwmeester T vanDuyvendyk te Lekkerkerk z n de kielen gelegd voor twee zeilschepen klipper model a een stalen eeilschip voor den heer A Prins te Sliedrecht b een zeren zeilschip voor den heer T den Breejen Tz te Hardingsveld By Kon besluit is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau A Zonnevylle ontvanger der directe belastingen te Delft In Breda wonen negen bedelaars en landioopersgezinnen waarvan de hoofden elk een abonnement op de Staataapoorwegen hebben teren humor Hij beproefde de hand uit te steken maar de kracht ontbrak doch in hetzelfde oogenblik had Frans die gegrepen en drukte ze met kracht Mijn lieve arme Willi 1 aprak hy diep ontroerd en dikke tranen vloeiden hem langs de wangen Nog een dankbare blik naar Hilda en Wilhelm sloot voor altjjd zjjn oogen Op het verlichte perron van het nabijzijnd station 1 p Mainhard een geheele ry van vrienden en bekenden langs die hem uitgeleide weasohten te doen volgens plaatselgk gebruik Dat dit aantal zoo groot was bewees zeker ten duidelijkste dat hy zich vele vrienden had verworven Hij bad voor allen een hartelijk woord zelfs voor hen dia zijn bescherming kwamen inroepey Op eens echter brek hy zyn onderhoud met een der aanwezigen plotseling af toen hy aan den ingang Frans gewaar werd Meendet gy zei deze dat we n zoo stilletjes zouden laten vertrekken P Wat echter scherts mopst verbeelden kwam er zwaar en droevig uit Terwijl de vrienden elkaar de hand drukten zag Meinhard verder twee bekende vronwengestalten gearmd aankomen We waren bang dat we te laat zouden komen zei Mimi maar de paarden hebben hun best gedaan Hilda iprak geen woord ze was bleek en zeer aingedaan Had ze geen sluier gedragen dan had men nog de tranen in baar oogen gezien hebbon Meinhard groette haar zonder te spreken Ik had het niet knnnen denken eide hy zich andermaal tot Frans wendende dat na hcigeen er heden voorgevallen is nog iemand van a tijd en genomen om zich de uitoefening van hun cberoep gemakkelgk te maken en de zakeo op uitgestrekter terrein te kunnen dryveu dan hun mogeiyk zou zgu wanneer de afstanden te voet moesten worden afgelegd Men meldt uit Amsterdam Het gezelschap van de Salon des Variétés lost zich met 1 Januari a s op Misschien biyft een klein gedeelte op deeling doorspelen De heer Henri Poolman zou naar het gerucht zegt doch het is niets dan een gerucht dat evenwel de waarschgnlykheid zeer voor zich heeft eene verbintenis hebbeu aangegaan met de directie van deu Tivoli schouwburg te Rotterdam Zoodra deze uiteenspatting hekend werd hebben eenige heeren van nnam en vermogen beraadslaagd om kapitaal te formeeren en den heer Henri van Ku yk ala regisseur te behouden voor een nieuw te vormen gezelseh p dat de ideëeu en knnstb rippen van dezen tyd zou huldigen Dit nieuw te vormen gezelschap alleen bestaande uit beschaafde en kunstzinnige jongelieden zon dan voor het eerst optreden in den aanvang van Februari Het welslagen van dit plan zal echter hiervan afhangen of de eigenaar den Sulon aau de nieuwe combinatie op biUyker voorwaarden zal vereuren Gisterenmorgen omstreeks 6 uur ging de molenaar Y te Teterlngen naar den molen en rond zynen knecht dood in den molen Waarsobynlijk is by by het smeren van den molen tuBschen de kamraderen geraakt en zoo verongelukt Ër is voor de derde maal inbraak gepleegd in het gebouw aan de Groote Markt te Arnhem waarin de Arnbemscfae leesbibliotheek is gevestigd Het bovenste gedeelte van denzelfden lessenaar ia thans met geweld verbroken en do sporen van vertrek gevonden hoe men echter in het gebouw is gekomen biyft een r dsel want dat was geheel afgesloten Er is uu niets medegenomen want sinds den vorigen keer wordt gezorgd dat ook in dezen lessenaar geen geld meer voorhanden is Ten gevolge der verplaatsing van de ryksleerschool van s Hertogenbosch naar Nymegen aan welke school ruim 240 leerlingen lager onderwgs ontvingen moest iu de regeling van het lager onderwijs te s Hertogenbosch verandering worden gebracht Die verandering komt in hoofdzaak neder op het volgende De school voor meer uitgebreid lager onderwys hoofd F Bruyatena wordt overgebracht naar de lo lust 20U hebban 6y weet dus reeds viel Frans hem m de rede Zooeven heeft de dokter het my modegudeeld Hoe treurig het ook is goed beschouwd waarde vriend mag men don armen man zyn rust niet mis gunnen Frana knvkte met het hoofd Men kon het hem aanzien dat hy innerlyk bedroefd was Ja ja ik weet wel zei hij treurig Het is alles goed wat is omdat het is zeggen de filosofen Maar lat hot zoo moest afloopen 1 Het had toch ook kunnen zyn Plaag tt niet met zelfverwijten Frans I Wat er ook gebeurd is er is niets meer aan te veranderen Beeds gisteren zei de dokter tegen mij dat Wilhelm niet lang meer zou leren en de minste opwinding hem het leven zou kosten Gisteren P Gij wist het gisteren vroeg Hilda verbaasd Zoodra do dokter van het jachthuis terugkwam antwoordde Meinhard De oude heer hield zich zelf voor medeschuldige en in zijn bezorgdheid nam hij zyn toevlucht tot my Kn gij leverdet deu vluchteling uit zei Hilda Noen zei Meinhard mot nadruk Ik was op bet oogenblik niet meur in mijn functie Anders had ik den vriend mijner jeugd gevangen moeten laten nemen Do dokter wist dat niet maar voor my was bet een ware troost dat alles zoo gegaan is Hilda was tot in het diepst van haar hart ontroerd Aitea wat gisteren wu voorgerailen trad weer voor haren geest Nu begreep zy eerst goed de beteekanis der woorden toen hjj hur het geld htd overhandigd uy kalen der voormalige leerschool Aandiesohool worden behalve het hoofd geplaatst 6 onderwyzers Koodat 5 nieuwe onderwyzerB worden besoemd De ouderwyzer Van Trier outvangt eene rerhooging van jaarwedde van ƒ 300 Het schoolgeld zal bedragen voor de Ie 2e en 3e klassen 1 per maand en voor do overige klassen ƒ 1 50 per maand Biykena het Jaarboekje der gereformeerde kerken zgn er by die kerken 454 predikanten By de kerken A en B te zamen zgn 230 gemeenten vacant Gereformeerde scholen zgn er 141 waar Tan er 39 worden gesubsidieerd door de Vereenightg voor gereformeerd scboolonderwys Aan de Vrüe Universiteit te Amsterdam z n ingeschreven 92 studenten en wel in de godgel faculteit 65 godgeleerdheid en rechtsgeleerdheid 12 godgeleerdheid en letteren 2 rechtgeleerdheid 4 en letteren 9 Aan de tbeol school te Kampen itudeeren 136 jongelieden en wel 75 propaedentisdie en 61 theologische van welke laatste er 34 In het derde of laatste studiejaar zgn Te Dordrecht heeft in den nacht van Zaterdag op Zondeg een zeer belangr ke düfstal van tafelen ander zilver plaats gehad uit de kamer eener villa Onder het ontvreemdde meerendeels van eene ravenkroon voorzien komt voor een zitrenm trommel met eene inscriptie Grond voor bietencaltnur en eene vroav op den koop toe In een der Duitsohe bladan las men dezer dagen eepe advertentie waarin een econoom bekend maakt dat hy door huweiykx een aan zijn vermogen geëvenredigd landgoed weuscht te verwerven Gronden met bietencultuur genieten de voorkeur Op de vrouw schijnt minder te worden gelet Stat a 0 neraal Twbbdb Kahbr Zinïng van Zaterdag 23 Dec 1893 Het ontwerp dat de Kamer ook nog Zater dag deed byeenbiyven was van driugenden aard Anders waren zeker Vrydag reeds de leden naar alle hemelstreken verstoven Het gold de geheimhouding der aanslagen van de Vermogens en Bedryfs helasting die gewaarborgd is bij de behandeling dier ontwerpen maar die gevaar liep een doode letter te worden door de bepalingen der kieswet De Regeeriug had nu een ontwerp aangeboden om daarin te voorzien i de lysten der hoogstaangeslagenen zotiden niet meer alle hnd het geweten tot welk doeleinde zy het had willen gebruiken en daarom het opgezegde vertrouwen niet met moeite wrer willen herwinnen Hn zij was zoo ongevoelig zoo onhattel jk geweest O Meinhard I dat was Bllea wat ze kon nitbrengen maar zelfs deze woor en gingen te loor doorhet geratel van den aankomenden trein Het waahaar alsof de raderen van hot stoomroa haar over het hart gingen en angstig omklemde hare viogors zyn hand Scheiden I Kaeds zoo spoedig zoo heel snel Mag ik nog eens eenmaal in uw lief gezicht tien Hilda verzocht h j i En als hy met de andore hand de sluier wegdeed zag bij een bleek verwrongen gelaat en een paar roodgekruten oogen waarin zich haar gaosehe ziel afspiegelde Ken oogenblik dacht hy dat er tuiaohen hen nog eon woord moest gesproken worden maar z zwoeg en hij kon niets uitbrengen Hare tranen golden echter hera niet tüMt wel den overleden broeder Hij het haar hand los Het moest loo tijn Nog eenmaal Frans de hand gedrukt Gy schrijft zei h j In Februari kom ik naar Weenen Van dezen en g nen nog een handdruk en dan naar dun wagen waar zijn bediende reeds met overjas en reisdeken stoqd te wachten Gelukkige reis t Uit Hilda s oogen stroomden eensklaps detraBsn zy klemde zich aan haren broeder vast Leid me weg Frans I kreunde t t is me of ikhet moet besterven i iShi vctfii