Goudsche Courant, donderdag 28 december 1893

Directe Spoorweisverblndlng met GülUA Wlulerdlensl 1893 94 Aangcvaogeo 1 October TUd vao Greenwich 0 10 KOTTEHDl M li O II DA 10 17 11 60 li 10 27 10 84 10 41 10 47 IS 6 08 6 18 6 8 L 6 80 6 35 8 10 4 0 DEN IIIAO 60C0A I a Uane 6 48 7 80 7 43 9 98 9 4610 1411 88 18 15 1 38 2 16 2 46 8 48 4 16 4 48 6 81 7 8 I 0 86 SOCDA DEN HAAO Gouda 7 80 8 40 0 04 0 8710 49 18 1118 811 011 27 8 66 4 46 6 87 5 60 7 13 8 26 0 87 10 46 11 1111 30 1 441 491 688 048 00 lO lO 10 52 12 03 12 45 8 80 2 46 3 16 4 18 4 48 5 90 6 51 7 48 8 86 10 08 B T R E O B T G ODD Ulreobt 6 33 7 60 9 0 5311 84 18 08 12 60 3 10 8 62 4 48 6 36 7 48 Harmeien 6 47 8 03 10 09 12 10 3 84 4 06 4 56 Woerden 6 68 8 10 10 15 18 86 4 18 üudewater 7 07 8 10 10 84 18 42 4 24 Oonda 7 20 8 88 0 84 10 87 12 0619 56 1 28 8 60 4 37 6 20 7 0 AUSTEBDA M S OUDA Allutcrdailia S 7 55 9 40 11 10 11 27 9 40 AnutatdamWp 6 50 8 10 0 t 11 96 11 4 9 6 Giada 7J0 10 19 16 19 9 l 0 iHaie 8 19 O 18 9 84 10 07 11 87 18 41 18 51 1 48 1 67 4 85 5 86 6 65 6 41 7 43 8 66 10 16 11 16 11 40 12 OOI DA IITIIEOHT Gouda 6 86 6 40 7 65 8 09 8 81 10 10 10 55 18 48 8 28 8 18 4 16 4 47 6 23 6 01 7 45 8 3810 08 Oudaw 6 60 6 64 11 09 8 87 6 87 7 60 10 82 Woardau 5 67 7 018 11 8 40 11 16 8 44 5 04 6 44 6 17 8 06 0 88 Hamalea 6 04 7 08 8 46 11 88 2 51 l ülraoht 6 18 7 88 8 88 8 41 9 10 51 11 46 1 80 8 08 8 60 4 48 6 20 6 816 86 8 88 0 1010 68 fl O U U A A H B T K R D A M ouda MO 8 91 10 06 10 66 18 11 8 61 4 47 6 88 7 46 10 08 Htaidam Wp 7 6 0 10 10 65 19 10 1 40 6 46 6 85 0 87 U IO aataidaB CÜL LU Ml 11 10 ll a 1 1 l aanilftgen der Terscbütendo bólBstingen afzondgriyk geDoemd worden maar een globale Bom van het eeu aan belaatiug betaald werd Daarmede was de heer Bintzen niet tevreden Hji wilde ook die cyfers niet want dan kon ieder met behulp van vroegere lysten narekenen wat ieder in de nieuwe heffingen betaalde Zy wenschte alleen een lijst van namen waarbg alleen werd vermeld de la agfite aauBtagen die recht gegeven had op de lijst te komen Dan kon toch ieder controleere of hy ten onrechte vergeten waa nn het geheim der belastingen bleef gehandhaafd Ii dien zin faeett de Kamer beslist De Kamer is nu uiteen tot begin Februari kieswet uit Munster thans nd is door de reien zich herinneren uisibche regeoring nloo aangehouden hl moet m Pruisen fiti van eenige diefmstandiigheden pe uitlevering van P Hj in de gevangenis te Roert geering toegestaan Zooals val werd H op verzoek der door de marechaussee uit in het MiBsiehuis te Steil ji terechtstaan wegens het pk stallen bnder verzwarende Meti schrift uit Beek fa l ymegen De party chlorofoi meif waarover onlangsherhaaldeiyk werd geschrelen bevindt zich nogsteeda te Granenburg Hetlsdüideiyk dptonzebelastingambtenaren er veen waarde aan nechteomet de verblyiptasts der hloroforme t ekendte biyven en daarom Wërdeu af en toe uitvertrouwbare bron informmën jngèwOnnen Devroegere bet cbten appen den vermoedeiykenterugvoer na r Ian ikbrikHut afzendpr te Bonnschynen gejoud ttv zynvrop losse gecuchte i waaracbyniyï geïnspireerd doojr fde naaste belanghebbendffu met bet loei de aandacht afte leiden Set is zelf i pweul b r dat de fabrikant t goeder trouw zyude de besteldegoederen s Jkwillen terugaemen De Ngmeegsche unt llwri die bekend is en nqa altydmet a g i y personen die lïontral Qde inkleine jjartij es succeaaieveiyk orer de jgreuzeubrengen iti overleg moet zynj zal v l weerte eeni er t d hier of eldei b v lai d $ hetOroeabeeksche zyn heil beproeven y Inmiddels worden de grenzen overal lia dehnurt niittitieus bftwaaktj i I r Ondes de westelyke viaduct aan de De Bnyterkade te Amsterdam zit een man wiens beide beenen verlamd zyp lucifers te verjcoopeu zyn krukken staan geddreade zijn werkzaamheid naast hem Ook dezer dagen zat de man daar weer evenals gewoonlyk ied r voorbyganger etn doosje lucifers aanbiedend Omstreeks elf uur zoo verhaalt de lAmst Ct kwamen eenige jongens voorbij waarvan de een den lamme zoo o beetje scheen te kennen Deze vertelde zyn makkers dat de man volstrekt uiet lam was doch zich alleen maar zoo hield wat dezen echter niet wilden gelooven Non willen jelui dan eens zien dat ie nog harder kan loopen dan wy l De jongens vonden datnatuurlyk wel aardig ja dat nildeu ze wel eens zien Nou dan zal ik een doosje lucifers koopen en alsie dan met my bezig is gaat één van jelui met zyn krukken op den loop Zoo gezegd zoo gedaan Terwyl de man zyn dooBJe lucifers verkocht ging en ander er met de krukken van door Zoodra de lamme dit zag pakte 1 vlug zyn dooqes lucifers bij elkaar en toen toen gebeurde het wonderbaarlyke Zonder massage zonder Sequah olie zelfs was de lamme feuaklapa genezen hy sprong op en liep uit alle macht de jongens na zonder ze echter te kunnen inhalen Op het Damrak wierpen de jongens de krukken weg de lamme raapte ze op en wandelde met de beide stokken onder den arm kalm verder 8 SS 8 49 8 40 8 66 S Ot Gouda Uoordreflht Nieuwerkerk GapeUe BotteMam Botteldam Gabelle Nieuwerkerk l ii 7 88 7 S 7 48 7 BB 7 V 8 I IO 6 10 Uoordncht 6 86 Gouda e 8 1 18 1 18 1 84 1 83 1 88 Zar M 7 42 8 68 Bl Kr 7 47 Z Zggv 7 68 0 01 N d L d 8 08 Voorb 8 07 0 18 11 18 Dat de personen die van het geval getuige waren hartelyk lachten is wel te begrypen evenals dat een oud goedhartig vrouwtje dat den man juist een paar centen had gegeven van verontwaardigiug stond te gesticuleereu en verzekerde dat zy wanneer zij geweten had lat die bedelaars zulk volk waren nooit een cent zou hebben gegeven ïu het vervolg zon y wel oppassen Uit het kruitmagazijn te Rakonitz in Boliemen is den 18 dezer eene hoeveelheid van 32 kilo dynamiet gestolen Des avonds heeftaldaar ten huize van een der ingezetenen advocaat Wolff eene hevige ontploffing plaatsi ehad die groute veroieliog heeft aangericht Men vond de familie in zwym liggen maarongedeerd Ofschoon de burgemeester meendti dat de daad eene louter persoonlyke wraakoefening of het gevolg van Bocialistinche woelingen kon zyn geweest en er ditó geen sprakezou zyn van een aanslag uit nationalen haat maent men dit echter niet zoo gereedelyk tekunnen toegevend Want dr Wolf is een DuitKcher en had zaïh onlangs by een nationaalfeest gebaat getmakt door uïet te willen illumineeren waarom toun by hem verscheideneruit zyn ingeworpen Het thans gebeurdekKn I ook in ve and staan met bet feit datjle aldaar besta Ade Jong Czechiache verteni ng is ontbonden ooidat zy wilde trachtfu vhn den gemeenteraad twee dingen tet vert ygon opheffing der Duitscbe scnool ed verbó h aan alle Duitscbers om op straat of inope bare lokalen Duiuch te spreken j I li het staten te SBjizbiirg zyn piipfertjea gevpndeD jitibdaaende de aedreiginic di in de Kerstdagen het sMtion iidoöi vliegon A Dei Spoansche regeerioff heeft beslotej anarchiateq diei veroordeeld jVyn uhhi nandoPo in d Golf vainjOuineH tö zt Veel idtrengeril strat waciit niit iurliilt Meu Idnder van den Aanslag in pen Li eosi hipQu burg t Bai elüla den ivcntjui un José C diiiu die nuf in bandtm der polituy is en een Vomdiffe qekeutenisnheeft afgellBd Qfscmion li Weet dat hy deitgruwfl aail iluet z§u leven zi hebben te boeteC is h zeen katiu Hy bQetj bekend dat het plan dwr aqiirchiateui waa dj hoofdkraan der gasleiding dljBht te draaien daarna de botumen te WerpIjOf om in dedui teruis g makkelyk te kiïunec bntsnappen DM dag na den aanslag Was b uit Spanje ge j vlucht te I erpignau werd by in hechtenuj genomen maar we sens gebf efc aan bewys we vrijgelaten en hy wa s nu naar Barcetonï teruggekeerd en weer aon zyn werk geuaai totdat hy nu dezer dagen op anwyzing van zyn byzit in hechtenis werd geuonieu Hy heeft de namen van al zyn medeplichtigen genoemd De Franschman Vieux die ook by de saak betrokken schyot te züu is nafit Zwitserlodd gevlucht de Spaaneche regeeriog heeft echter zyue uitlevering gevraagd Uit Amsterdam wordt gemeld Een paar honderd werkloozen die wat hun uiterlyk betrof op enkele uitzonderingen na van de even zoovele duizenHen nieuwsgierigen niet waren te onderscheiden deden eergisteren weder eene wandeling langs enkele atraten en grachten Op den Gedempten N Z Voorburgwal punt van samenkomst spraken VVoUring en Geel de menigte toe De werkloozen hadden door hunne tochten aan de politie en de bezitters ontzag ingeboezemd en men moest voortgaan met op die wyze kalm te demonstreeren dan zou er spoedig een einde aan de ellende komen Met Wollring Geel en Samaon voorop zette de stoet zich te half een in beweging over het Koningsplein en langs de Heerengracht waar rechts de burgemeester woont Om half twee waa men by de Munt terug en trok men de KaUeratraat in Tot nog toe was niets ongeregelda voorgevallen Maar in de Kalverstraat by bet Spui atuitte de atnpt op een detachement politie 24 man sterk onder aanvoering van eenen innpectaur 18 68 1 06 1 18 1 10 1 88 lO SS 11 02 11 09 11 16 11 811 18 88 18 38 ll Oü 7 85 7 47 7 46 8 07 8 18 10 08 10 11 6 11 6 16 6 88 6 81 6 86 0 68 If 10 11 5 80 Dit detachement wilde de Kalverstraat naar de Munt intrekken doch werd daarin belet of op eeue wyze die nog onbekend is verhinderd waarop de inspecteur ruimte beval Hy trok de sabel en onmiddelyk volgden alle agenten zyn voorbeeld die daarop ruimte maakten Onder de eerstun die sabelalagen ontvingen behoorden natourlyk d aanvoerders van den troep Qeel en Wollriog en naarmate dpze protesteerden verdubbelden zich de alagen zoodat Geel neerviel en door drie k vier partygenooten werd opgenomen die tuide wraak riepen over de den hoofdman aangedane mishandelingen Wy zagen Geel daarop met bloed aau hoofd en nek bevuild wegdragen Ook WolMog moest het geducht on elden omdat hy niet aan het hevel om door te loopen voldeed Later zag n wy hem niet meer Samson schijnt zich uit de voeUik4gemaakt ie hebben vóór de aabelslngeu vielenl Geel werd naar het gasthuis gedfagen en daar verbonden Set bleek daar dat hy eene lichte wonde aau Une hand bekomen bad Een ageut van politie die door parapluieen etokülagen gewond werd kon zelf naar het gasthuis gaan om zich te laten verbiiiden Te 1 uur 50 kreeg het detachement versterking maar toen nam ook het etal nieuwsgierigen die zich door het fraaie weder uitgelokt op straat bewogen toe en had de politie heel wat moeite om hen te doen doorloopen Mi est allen bleven staan kyken iMar de dingen die komen zouden By de charge in de Kalverstraat hoek Spui kou men ontwaren dat j ooral de werklooze diamantbewcrkers op bet punt zyn fanatiek te worden Een kleinen l uaap zagen wy zich van zyne bovenkleereu cèbtdoe om zich in de sabels der politie te wei peu De knaap werd echter dpor een jonge vrouw in een grooten mantel gekleed ondeV dien mantel genomen en i ijl eggevoerd Een dametje netjes in fluweel gekle gaf op hnden fepon hare verqntwaardigingt fcj er Jhet loptredejh Jder ifolitie J e kennen enifriep Ntfepatinteerile moordt o aar J € Ean ageéj l die l ich 4t aalitrok aq tervj Igde haar H pder luid gillen e tchreeÜWen loos Zy het h pad en wiat door de atraliijlea vl in het BagyiMahof aifn haren vervolger te ontkomen É De politie trok na eep nalf uur op eiflomliet Spui gnpatr uill rè m hebben nf SlendHtacheraent dat naa deuHpost op den hoekder Molstt eg trok v erd mot velen gevolgd zoodat daar een grooteij v lksverzameUngi utr Lond Ij Df iupptecteur Wynmalen die zich te kwait voor drieën eveneens naar dezen politiepost Lbtigaf werd met st eneu geworpen Een detuchement deed daaMp euu uitval en veegde den omtrek schoon Men nanr de politie gt worpen ateen verbryzwde een spiegelruit by Sdeii kleermaker De K imer Ook np ande punten der stad hebbeU groote aamenicboliogen van Jnienwagietigen plaats ondnr wie enkele kwaAdwilHgeu Te drie uur had op den N S Voorburgwal by de Molsteeg weder eeue charge plaata welke de aanwezigen deed uiteenstuiven De overgrootf menigte wandelaars maakte een kraa optreden echter mo ilyk Korten t d later had in de Puleisatraat eene charge met den stok en sabel plaats waarby in het koffiehuïa Palais fioyaU een steen tegen de apiegelruiten vloog en het glas deed bersten De menigte neemt door dezo gebeurtenissen voortdurend toof De aamenscholing achter het paleis op den Dam daren voort Een ateen werper die werd gearresteerd is door bet volk achter het paleis ontzet Andere arreftatten hadden voor zooverre bekend is uiet plaats Zekere J v N oud 24 jaar zoutamokkeInar en atrooper te Rakfen is naar de gevangunia te Breda overgebracht als verdacht van op den burKemeeater van bet naburige Zondert een paar geweerschoten te hebben gelost 7 10 1 84 6 66 6 08 6 10 6 17 6 86 4 60 4 67 6 04 B U 6 20 7 80 2 80 1 46 1 65 8 08 2 00 2 16 18 40 i 48 10 90 Voorb 6 64 N dL d6 59 Z Zegw6 08 Bl Kr 6 14 Za M S 10 Onuda 6 30 7 60 8 18 0 5 10 89 10 41 De in ceo buitengewoon politieblad gesignaleerde verpleegde A O die den 20 dezer uit het krankzinnigeut eaticht te MedembUk wist te ontvluchten is boorde politie ie Helder aangehouden en naar het ge iicht teruggebracht Men schrift uit Amsterdam aan de N K C c Dezer dagen op nieuw het ryksmuseum te Amsterdam bezoekende werd mijn oog pyulyk getroffen door de wansmakelykeambtskleeding waarmede de oplichters tegenwoordig uitgedodt zyn De leelyke roode kragen n opslagen der jassen die a ook het peraoneel in het Haagache Maurttshuis ontsieren g n hier nog gepaard met breede oraujeHnten die het grootste gedeelte der borat bedekken Is oranje op zich zelf reeds een leelyke kleur dubbel beleedigénd voor eeU fijnziend oog werkt bet naast bet schreeuwende steenrood der kragen Hét ia onbegrypelyk dat in eend instelling gewyd aan den dienst van t sohoone een dergelijke misstand mogelyk ia Is de directeur klourenblind of is ook hem van w sge het ministerie dit kostuum opgedrongen Men zal i zich herinneren dat de direct or vua hel Haagach museum zich oulanga tot delverklariu genoopt geroeid heeft dat hy aandLiovoeriuj van deze nieuwigheid part noch de l had Meer dan veertig jaren geleden verding argeneop de Afrikaanpchj kuat een Ëngelsch schip de Birkenhead met driemaalhondérddoizendgpudaiukken ponden die in twee yz reu kistMwatèuj gepakt Een rekere hUr Baumann hoeft nu Aeij Brikche Kegeering eeue overeenkomst aan ga4 om dien verloren schat op te duikel waarbij hem ivfreederden wotdt toegezegd vi 1 L i l y J yJmJQjj Bu tinlaDdscb Overzicht Het $ rliner Tageblattt verkfaarfl uit eene gdede bron te hebben vernomen dat de ver i moedena die iai de politieke kringen wareol gerezen omtrekt de Snel opeenvolgeode eim langdurige zittingen van het Pruisisch minis iterie in de laatste dagen ten eeuenmale OQ grond zyn fit ia niet gesproken over h t Hu ische handetstrac at noch over maatregel len teu opzicl te van Pruissischa ambtenaren die de handellpolitiek dor ryksregeering 1 stryden maar alleen over aangelegenheden mhn landbouw waarby inzonderheid de quaes Ipe over iuvoerjng van Kamers van landbouw een punt van grondige overwegiqg heeft nit gemaakt Er werd bnlanga beweerd dat de Bondsraad geneigd scheen om met de afschaffing der jeznietenwet in te stemmen Naar hetgeen idaarent en de National Liberale Corresp ait de kringen van deu Bondsraad verneemt is er aldaar vooreerst nog evenmin sprake van voor als van tegen en wel om de eenvoudige reden dat er nog geene aanleiding besttwt om zich met dit vraagstuk bezig te honden immers het voorstel tot afschaffing der jezaletenwet is in den Hykadag wel biJ tweede lezing aangeujomen maar daarmede is niet gezegd dat dit ook by de derde lezing het gevat zal zyn Hei ia ook nog de vraag wanneer die zal plaats hebben Het wordt zelfs twyfelachtig of het in de tegenwoordige zitting van den Ryksdag nog wel er toe zal kunnen komen daar er oog zooveel andere voorstellen zyn die op behandeling wachten Intuaschen heeracht er eene niet geringe ontstemming in verscheidene protestantache kiesdistricten wier vert eowoordigera by de behandeling van het voorstel in den Ryksdag door met het centrum te stemmen of by de stemming heen te gaan tot het resultaat der tweede lezing hebben bygedragen Tegen die houdiug wordt door de kiezers levendig geprotesteord Naar aanleiding van de ongeldig verklaring van de verkiezing van graaf d Huguw tot lid van de Fransche Kamer bespreekt de heer Magnard in de Figaro de vraag of de Kamer een goed beoordeelaar is van de voorwaarden van verkiesbaarheid Talrijke knoeieryen hjj de verkiezinpjen zyn a 40 0 47 9 4 lO l 10 10 11 18 O OS l i lUi 7 0J 7 17 7 24 7 81 7 87 4 41 4 U 5 09 6 d9 8 10 0 86 0 44 O IC 5 56 4 40 4 48 7 06 7 11 7 90 7 96 7 81 t 4l O M 8 00 8 10 10 07 10 64 0 04 1010 93 0 10 8 410 8910 4011 96 4 10 7 88 t 4 36 7 40 lO Og i l 9 11 11 90 8 90 i 4 10 4 91 1 90 8 S0 10 1 in Engeland eerst opgehouden op den dog dat aan het Hais der Gemeenten het recht ODtaomen verd de rerkiezingen te beoordeelen en aan de rechters ran het Hoogste Gerechtshof oTergedragen die de macht hebben niet alleen de verkiezing ongeldig te verklaren maar bovendien een district vervallen te verklaren van vertegenwoordiging gedurende een geheelen zittingatjjd De heer Magnard acht dit een betere methode dan eene beooïdeeling door eene Kamer op welke kameraadschappeiyke gevoelens en allerlei andere qnaestiën invloed kannen oefenen Maar hg acht de hervorming zoo door en door zedelp dat hj nogal cynisch wanhoopt of de Kamers haar ooit zullen aannemen Zoo bflT verschoven zjj steeds het voottreffelgk voorstel van den heer Richard tot verbod van het stemmen per procuratie wawdoor gezorgd zon worden dat de afgevaérdigden werkel k aanwezig z n en niet het steiamen aan een vriend overlaten waardoor gevèv ontstaat dat het meerderheidscgfer onzuiver is Het proces tegen de leden van het Servische ministerie Avakoemovitch is Donderdag te Belgrado begonnen Nadat de radicale meerderheid van de Skoepscbtiua den Idcu Juli had besloten het kabinet dat aftreden moest trf ngevolge van den staatsgreep van koning Alexander in staat van beschuldiging te stellen wegens overtreding van de grondwet zyn van verschillende zijden pogingen aangewend om de uitvoering van dat besluit té verhinderen Zooal wg dezer dagen mededeelïen deed zelfs de Bussischb gezant namens zijn Bouverein daartoe nog zeer onlangs stappen die aanvankf lijk aanleiding gaven tot do meening dat koning Alexander iu ziju besluit tot verlee iing van amnestie ook deze ministers begrepe i had Maar thans is gebleken dat het radicale kabinet dit besluit van den jongen koning heeft weten te verhinderen zoodat het proces voortgang zal hebben Zooals bekend is worden de ministers beschuldigd de grondwettige rechten der Serviërs de persoonlijke vrijheid en de veiligheid van het bezit te hebben aangetast Voorts wordt tegen het ministerie aangevoerd dat de verlenging van het handelsverdrag met Oostenryk Hongarge onwettig waa By de verkiezingen moeten ook vele wetsovertredingen voorgekomen zjjn vooral worden don minister van binnenlandsche zaken en den miuister van oorlog gewelddadigheden en bloedvergieten ten laste gelegd ofschoon door het volk nergens de orde verstoord werd Alle ministers met uitzondering van generaal Bogitscfaevitch waren aigevaardigden en met 64 leden der Skoepschtina hadden zg een rompparlement gevormd hoewel de grondwet bepaalde dat er minstens 69 leden moesten zgu Bovendien had het kabinet aan het regentschap medegedeeld dat de Skoepschtina zioh geconstitueerd had wetende dat de grondwet geschonden waa ïn elf punten der acte van beschuldiging zijn deze aanklachten geformuleerd De meeste ervan sollen zeker wel gegrond zgn Doch de beschuldigden hunnen daartegen aanvoeren dat alle voegere kabinetten evenzoo hebben Het Hof is samengesteld uit 16 rechters wier staatkundige meening wel bg de meesten van invloed zal zgn op het oordeel Tegen de uitspraak van dit Hof is geeu hooger beroep mogelijk indien de koning den veroordeelden gratie wil schenken dan moet hjj daarvoor de toestemming van de Skoepschtina vragen Het is te betreuren zegt doFrankf Ztg c dat de radicale meerderheid niet uit hoogere politieke overwegingen en om een verscherping der voor het land zoo noodlottige partijtwisten te voorkomen de aanklacht heeft opgegeven Thans moet het voor iedereen duidelyk worden dat de liberale ministers in Servië met een andere maat worden gemeten dan de radicalen die zich toch oA a dezelfde overtredingen hebben schuldig gemaakt De gevolgen hiervan zullen niet nititilgven Er is un eenige tyding gekomen vau majoor Wilson die van de £ ngelsche hoofdmacht afgescheiden door de Kaffers in Matabeleland werd overvallen én omtrent wiens lot men in het onzekere verkeerde Wilson moet de troepen van Lobengula verslagen hebben edoch den koning heeft hij niet in handen kunnen krggen Lobengula is voortvluchtig Aan de Standard wordt uit Melilla bericht dat de geschillen tnsschen Marokko en Spanje nu goed op weg zgn om geregeld te worden Ten eerste zullen de schuldige Arabieren gestraft worden Dan zal de Sultan aan Spanje eene som tot schadevergoeding betalen En eindelgk heeft hij zich verbonden om geen Arabische geboawen toe te laten op het af te bakenen neutrale grondgebied terwyl wat er reeds staat onteigend zal worden Men moet nu afwachten of de beloften die namens den Sultan zgn afgelegd inderdaad vervuld zullen worden Intuaschen zullen in elk geval voorloopig alle vgandelpbeden worden geschorst De Spaansche regeering heeft re het besluit ingetrokken waarby voor eenige weken de manschappen der reserve van 1887 onder de wapenen werden geroepen en tevens wordt er gesproken over de wenscbelykheid om ter wille van de kosten een gedeelte der Spaansche troepen uit Melilla te laten terngkomen BOEKBEOORDEEUNG By den uitgever A W Sgthoff te Leiden IS etp bundel Vluchtige Schetsen uit het Volksleven door Albert Reiger veschenen Drae flchetaen worden uitgegeven in afleveringen die op zich zelf een geheel vormen tegen den geriugen prys van 10 cents Dik stukje tebkent eenvoudig maar met gevoel een brokje menechenleveu Ër wordt tegenallerlei gebreken gewaarschuwd niet in denvorm eener boetpredikatie maar door een aaudoeniyk verhaal Voor bydragen op een nutsavond zyn deze schetsen als geknipt Eenmime verspreiding moge het deeWdezer schetsen zijn f Driemaal den Aardbol om Aardrykakunde voor de volksschool door F Bruins uitgave P Noordhoff Groningen Van dit gunstig bekende werkje is thans de 18e herziene druk verschenen De naam van den schry rr maakt eene aanbeveling overbodig wy kunnen dua volstaan met te zeggen dat deze nieuwe druk geheel aan de eischen van den tyd voldoet INGEZONDEN Mijnkter de Redacteur t Daar ik het jammer vind dat in Uw blad geen woord ia gewyd van de uitvoering der Goudacbe Zangvereenigiog op 22 dezer neem ik de vrybeid V om opneming dezer regelen te verzoeken De goede richting waarin de 0 Z in den laataten tijd werkzaam ia leidde ook thana vreer tot een welverdiend ancces Terecht weerstaat men de verzoeking tot het uitvoeren van zeer omvangryke werken die met een klein koor en zonder orkestbegeleiding den gewenacbten indruk niet kunnen maken Met veel zorgen was het programma voor dezen avond opgemaakt eenige kleinere maar voor het grootste deel zeer schoone en deels nog minder bekende koorwerken afgewisseld door inatrumeutaalBolo s Lieflyk weemoedig klonk Früblmginbegrilbnisa van A Becker met een door een lid der vereeniging verdieusteiyk voorgedragen nor aolo uitstekend mag de uitvoering van het heerlijke ScbicksalsUed genoemd worden en niet de minste oer hadden directeur en koorleden van de kcapella koren van Paleatrina en C Franck Vergeleken by eene vroegere uitvoering van koren van Paleatrina was groote vooruitgang duideiyk merkbaar Ook het publiek scheen voor niet alledaagsche muziek lang niet ongevoelig Moge het koor door aanhoudende studie zich hoe langer hoe meer in deze reine en grootsche toonwereld thuia leeren gevoelen Twee goede bekenden de heer B uit Rotterdam viool en onze stadgenoot de heer B V d C piano onthaalden ons op een uitvoering van Brahms z e vioolsenate die in fijnheid en eenheid niets te wenschen overliet Na de pauze schonk de heer B ons nog enkele kleine stukken van welke vooral Jocelyn van Godard terecht een diepen iadruk maakte Mooie breede toon en edele eenvoud van voordracht karakteriseeren het apel van den violist in die mate dat men gevoelt te weinig te ze en met hem eene talentvol dilettant te noemen Moge zyn welwillendheid hem nog dikwijls in ons midden doen terugkecren Het concert werd besloten met eenige oud hollandaohe liederen uit Valerius Het frissche Wilhelmus het origineele Bergen op Zoom eu het stemminga volle gebed trofien m het meest het minst zoowel orkest als muziek het zeemana of eigeniyk beter gezegd Zeerooverslied Moge de Zangvereenigiog steeda meer de zoo welverdiende belangstetliog der Gouwenaren ondervinden In dank voor plaaUing UEd dw B Voor den postdienst op Zondag 31 December en Maandag 1 Januari a s zal de volgende regeling gelden Op 31 December is het kantoor opengesteld als op vrerkdagen doch worden geene postpakketten aangenomen noch postwissels of quitantien behandeld Op 1 Januari is het kantoor opengesteld als op zondagen worden postpakketten aangeno men alsmede postwissels en quitantien behaudeld Gouda 26 December 1893 De Directeur van het Postkantoor VORSTER Deo Watergetijden Hoog Laag Hoog Laag Dinsd 26 8 08 4 28 8 29 4 64 Woensd 37 8 66 B 80 9 21 5 46 Donderd 8 9 47 6 12 10 18 6 88 Vrijd 89 10 9 7 04 11 04 T 89 Zstonl 30 11 80 7 66 11 46 fl 10 2ond 31 8 SS 81 8 46 Maan Zon A M Opg Onderf 86 8 09 10 8 37 87 11 1 88 10 59 11 6 89 M 11 34L K SC 17 11 45 19 Dec 8 10 8 46 31 1 88 11 H 86 8 18 3 48 31 8 13 3 63 WiUe en fijn gekleurde A van OS Ai £ 73 73 Beurs van Amslerdam 33 DECEMBER Vor krs 98 102 6 9S 76V 8 V 18V es s A 96 94y 1041 58 80 8SVw 104V 8 V 37 8 V 9 106 645 686 100 se A 1007 819 147 987 10 101 138 99 61 81 97V 98 1871 184 103 47 60 186 188 a B97 89 103 189 104 107l i V 98 108 136 186 10 981 48 90 83Ve 14 lOSl 781 109 101 61 61 14 slotkoer I lOS l 777 ViUBRLANü Gert Ned W S S i dito dito dito S dito dito dito 3Vi HoNOAi Obl Goudl 1881 88 4 1TA UB Inschryviag 1863 81 6 OosTBNE Obl iupapior 18S8 6 dito in zilver 1868 6 PoaTuQAL Oblig met ticket 3 dito dito 3 KuBUND Obl Oost Se Berie 6 dito Gecona 1880 4 ditob jKoth 188d 4 dito bg Hope 1889 90 4 dito in goud lees 1683 6 dito dito dito 1884 B 3fanje PerpeL Bohutd 1881 4 TuRKxiJ Gepr Conv Isen 1890 4 Geo Iceuing serie D Geo leenio serie J ZüiuAFB ïtEP Reo v obl 1892 B Mexico Obl Buit Sok 1890 6 Vbnszubla Obl 4 oDbep 1881 AusTBBDAM ObUgstieii 1861 3Vi BoTTBaDAH Sted leen 1886 S s Nbo N Afr HacdeUf aand Arendab Tab My Certifioateü DüiiMaatsohappj i dito Arob Hypotheekb pandbr 4 CuJt Mij der Vojatenl aand s Or Hypolb eekb paudbr 4 Nederlandsche baak oand Ked HandelmBBtaoh dito N W Sc Pac Hwp b pandbr I Eott Hypotbeekb pandbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OosTBNB Oost HoDg bsnV aand RusL Hypotbookbank paodb 4 Ahebika Equit hypoth paodb 6 il 189 Maxw L G Pr Lian cort 6 NxD Holl U 8poorw My aand Mij tot Expl V et 6pw aand Ned Ind Spoorivegm aand Ned Zuid Afrik 3pm aand 6 j dito dito dito 1691 dito 6 lTALiE 8poorwl 1887 89 A Eobl S Zuid Ilal Spwmy A H obl 8 Polen Warschau Weenen aand 4 RuBL Gr Ruis Spw Mij aand 6 Bultisshe dito aaud 1 931 Fastowa dito aand 6 Itrang Dombr dito aand 5 Kursk Ck Asow Sp kap aaad 6 Losowo Sewaat Sp Mij oblig 6 Orel Vitebsk dito oblig B ZuidWest dito oand B dito dito oblig 4 AHBRiKA Cout Pao Sp Mij obl 6 10 14V Chic North W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Rio Gr Spm eert v a llliaoia Ceotral obl in goud 4 Louisv NaihvilleCert v aand Mexico N 9pw My Ichyp o 6 Miss KaneaB v 4 pot prc aand N York OnUrio West aacd dito Peuua Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud B St Paul Mina Manit obl 7 Un Pac HoofdliJD oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O B 108 107 100 9 114 in 87 106 9 114 Canada Cao Soutb Cert v aand Ven C Rallw Nav Ie h d c O Amsterd Ootnibus My aaod Rotterd TramwegMaats aand Nbd Btad Amsterdam aand 8 Stad Rotterdam aand 3 Bbloie Stad Autworpenl887 3Vi Stad Brussel 1886 S a HoNQ TbeisB Regullr GeaelUch 4 OoBTBNR Staataleeoing 1860 B K K Oost B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1868 Nbd Ver Bez Hyp Spobl oerl B IN8CHRI TV1NG voor de Nationale Militie TWEEDE kENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDEBS der Gemeente Gouda Gezien art 19 der Wet van den 19n Augoatus 1B61 Staatsb ad no 72 Brengen ter algemeene kennis dat volgens art 15 der genoemde Wet alle mannelyke ingezetenen die in dit jaar achttien jaren ond zijn geworden of nog zullen worden zich voor de Nationale Militie moeten doen inschreven Voor ingeaeten wordt gehouden lo Hg wiens vader of is deze overleden wiens moeder of zgn beide overleden wiens voogd ingezeten ia volgeus de Wet van den 28 Juli 1850 Staatsblad t no 44 2o Hfl die geen ouders of voogd hebbende gedurende de laatste aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde tydstip voorafgaande achttien maanden in Nederland verbluf hield 3o Hp van wiens ouders de langstlevende ingezeten was al is zgn voogd oeen ingezeten mits hg binnen het Rgk verblyf houdt Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling behooreude tot eenen staat waar de Nederlander niet aan den verplichten krggsdienst is onderworpen of waar ten aanzien der dienstpliohtigheid het b inael van we derkeerigbeid is aangenomen De Insohr ving gosobiedt io Van een ongehuwde in de Gemeente wur de vader of is deze overleden de modder of zgn beiden overleden de voogd woont 0 Van een gehuwde en van een wedawDtüu in de Gemeente waar h woont Van hem die geen vader moeder of voogd heeft of door dezen is achtergelaten of wiens voogd buiten s lauds gevestigd is in de Gemeente waar hg woont io Van den boiten s lands wonenden zoon van een Nederlander die ter zake van s lands dienst in een vreemd land woont in de Gemeente waar zgn vader of voogd het laatst in Nederland geivoond heeft Voor de militie wordt niet ingeBChreveu lo De in een vreemd Rgk achtei eblereo zoüQ van een ingezeten die geen Nederlander ia 2o De in een vreemd Rgk verblgfhondeadd ouderlooze zoon van een vreemdeling al ia zgn voogd ingezeten So De zoon van den Nederlander die ter zake van h lands dienst in s Rgks overzeesche bezittingen of koloniën woont Eik die volgens art 15 behoort te worden ingeschreven ia verplicht zich daartoe hg Burf emeester en Wethouders aan te geven tusschen den Isten en Sisten Januari Bg ongesteldheid afwezigheid of ontstentenis IS zgn vader of is deze overleden zgue moeder of zgn beiden overleden zgn voogd tot het doen van die aangifte verplicht Hg die eerst na het intreden van gn 19de jaar doch voor het volbrengen van zgn 208te ingezetenen wordt is verplicht zioh zoodra Ut plaats heeft ter inschrgving aau te geven bg Burgemeester en Wethouders der Gemeente waar de inschrgving volgens art 16 moet Daarbg gelden de bepalingen der 2e en 3e zinsnede van art 18 Zgne inschrgving geschiedt in het register van het jaar waartoe hg volgens zijnen leeftgd behoort Burgemeester en Wethouders voornoemd roepen dientengevolge op de ingezetenen die hun 18de Jaar hebben bereikt dat zgn zg liie in het jaar 1875 zgn geboren en overeenkomstig het vorenstaande in deze Gemeente tot aangifte verplicht zgn om zich op de volgende dagen ter Secretarie aan te melden vau des voormiddags IQ tot des namiddags 1 ure en zich in de daarbg vermelde orde te doen inschrgven te weten zg wier geslachtsnaam begint met de letter A B C D E F G H I J K L en M tusschen den 2 en 15 Jannari 1894 eu zg wier geslachtsnaam begint met de letter N 0 P Q R 8 T U V W X IJ euZ tnsschen den 15 en 31 Januari 1894 Voorts strekt tot informatie van belanghebbenden dat het register van inschrijving op den 31n fauuari des namiddags ten 4 ure voorloopig wordt gesloten en dat zg die alsdan verzuimd hebben de voorgeschreven aangifte te doen vervallen in eene der geldboeten als genoemd bg art 183 der voormelde Wet dat ieder die voor de Militie moet worden mgMchreven zich hehoort te voorzien van een e tract uit het geboorteregister dat bg de aangifte moet worden medegebracht dat dit extract aan hen die binnen deze gemeente zgn geboren op hunne aanvragen op het Bureau van den Burgerlgken Stand gratis zal wordau uitgereikt terwgl zg die elders geboren zgn zich ter Gemeente Secretarie kunnen aanmelden ten einde genoemd extract van het Gemeentebestuur hunner geboorteplaats te doen aanvragen en dat ieder gehouden is te zorgen dat bg bg de inschrgving Wgk eu Nummer zgner woning juist kan opgaven Gouda den 27 December 1893 Burgemeester en Wethonders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN v Secretaris BROUWER