Goudsche Courant, donderdag 28 december 1893

Xo 6837 Vrijdag 29 December l m 3Sfste Jaargang nonaanHHRMqn mmm mum Nieuws en Advertentieblad oor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 36 fraifto per post ƒ 1 70 A onderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Cipnten Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 1 0 PUIKE OUDE m SCHIEDAMMER GEITEVEE Merk NiaHTOAP HEBT GIJ ASTHMA D SCHIl FMANN s Middel tegen A thina geeft onmiddelgke verlichting in de ernatigste gevRllen en geneeit waar andere middelen falen Verkrijgbaar bij de Firma A WOLFF Markt Oouda in pakjes ran fl 1 60 en 82 75 Gratis prnefpakje op aanrrage voor lyderi di het Middel nog giet probeerden 34 4 Staats loteriJ 4e KluM Trekking n Woenidig i7 December 1893 No 84 en 7680 1600 No 876 4400 7628 en 18440 1000 No 1487 en 16893 400 No 198 en 1 T77 SOO No 3841 4971 8688 19410 14544 14913 17047 en 90B 1 100 Prijzen van 68 86 8666 6174 760 10966 U890 16846 16161 66 8704 6176 7617 10970 19913 16861 181686 8714 6188 7661 10986 18018 16868 1817698 8735 6943 7718 10989 18160 15881 18843119 8773 5864 7886 11063 18886 16S88 18869198 8806 6888 7888 11077 18943 16968 18891176 8881 6849 7864 11088 13873 15998 18896 806 8887 6860 7983 1U04 18876 16006 18363 839 8865 5363 7987 11114 13880 16019 18370878 8876 5381 8008 11160 13898 1604S 18402838 8900 5898 8089 11190 1S845 16054 18463407 8984 5488 6188 11193 13365 16074 18476418 3107 5436 8184 11806 18391 16096 18489454 8179 6460 8168 11218 13418 16101 18497 458 8180 6629 8188 H266 18420 16141 18586 477 8830 6G64 8889 11882 18604 16149 18669481 8889 6634 8851 11897 13888 16163 18676 60 8878 5686 8348 11314 13657 16193 18699640 3303 6788 8868 11823 18744 1622 13611 66 8349 5791 8410 11315 13781 16261 18538698 3864 5871 8414 11868 18889 16264 18644686 8391 58 e 8608 113 13914 16878 18646 681 3489 6908 8509 11896 18968 16841 18660688 8437 6 44 8534 11494 18993 16379 18687671 8468 5 59 8536 11631 14085 16393 18697 701 8613 6967 8698 11643 14080 16438 16784118 3686 5987 86 9 11665 14051 1646 16777 683 3566 6 94 3683 11778 14138 16484 18801889 8666 6018 8665 11677 14143 16187 18810865 1684 6080 8680 11681 14316 16660 18848906 8586 6089 668 11683 14388 16656 16890 3 36 6108 8708 11686 143U 16581 18S13 76 8647 6163 8736 11647 14336 1768 18983 77 S6 0 6194 8744 11661 14846 106 7 18908 97 8737 6334 8747 1186 14368 16613 18948 y 1006 8818 6361 8798 11698 14360 1662 18960 108 8888 6864 8868 11719 14380 16653 16959 1048 388 6868 8855 11760 14891 16738 19017 1077 3830 6307 8979 11761 14401 16734 19040 1181 3926 6378 9013 11816 14438 16844 19052 1166 3944 6481 9019 11848 14473 16860 19140 1168 3969 6446 9038 11843 14503 16867 19168 1813 4013 6486 9060 11868 14609 16t01 19830 1818 4014 6600 9096 11664 14610 16966 19234 4105 6549 9118 11869 14549 17083 19348 1888 4107 6673 9138 11883 14660 17037 19806 4137 6605 9143 11893 14589 17066 19818 1883 4314 6633 9168 11987 14646 17071 198401397 4815 6643 9190 11964 14667 17073 198561486 4380 6853 9831 11960 14688 17092 i94l8 1441 4877 6711 9258 10806 14691 17111 194641466 4880 6725 9859 18007 14733 17186 194661488 4403 6748 9869 18091 14865 17136 194771484 4416 6746 9373 18180 14856 17133 194981688 4439 6767 9423 18171 14861 17160 19499 4501 6768 9460 18807 14869 17873 19605 15 1 4650 67 3 9467 13816 14890 17380 19614 1683 4568 6810 9687 18883 14895 17317 19617 4565 6821 660 13851 14S06 17328 1 633 1775 4583 6869 9666 13870 14989 17382 19710 1788 4608 8889 9615 18378 14962 17387 19712 1806 4636 6898 9631 18887 14969 17846 17800 1810 4638 6900 9833 18865 14997 17S57 19888 4668 6947 9837 13895 15010 17403 19841 4668 6976 9840 18896 15018 17416 19351 1888 4686 6984 9844 13405 16086 17430 198611687 4748 6993 9918 18417 16043 17463 198671847 4786 7026 9968 18484 15044 17460 19876 1866 4790 7057 10010 13467 16098 17478 19898 1896 4805 706110038 18458 16137 17618 19955 1941 4848 7093 10040 13467 13150 17686 SD013 1853 4899 711810061 13486 15173 17636 80096 9009 4908 716410089 13498 16269 17676 301679030 4934 716610C96 13504 16993 17636 303071066 4968 717610346 18667 15303 17643 80314 1078 4966 7814 10370 13578 15886 1764 80334 8080 4980 785610319 18678 16398 17670 30365 8088 4986 7861 10380 13606 16436 17677 203799183 499 7287 10620 12618 154 8 17691 303901188 5016 730710688 13650 15509 17788 30469 1816 6034 738910643 13667 15618 17746 30488 6083 7351 10663 18696 15577 17763 805681801 6036 7408 10667 13714 15583 17767 80603 1308 1047 741610606 13717 16687 17797 30614 1313 5054 7464 10750 13783 16605 17018 806781849 5060 7467 10766 18746 15680 17947 30738 8868 5100 7476 10788 13750 15690 18004 307n 399 6110 7496 10835 12770 16731 18048 308911418 6118 7647 1085 18796 15787 180 6 8091 1638 5114 768810366 13787 157 4 18113 809941690 5186 76 0 10913 13808 15798 18116 7161 1615 5160 7603 10986 ikDVERTENTIËN BeTsIlen ran een Jongen M h DIESTELHORST DlSSTILHOBST eoHda 24 Deo 1893 BeTsIlen ran een Zoon Merroaw d JONG VOD BlHL Gmda 25 Deo 1893 Mgue geliefde Echtgenoote JOHANNA WIJNANDA LOOTS OTerleed heden in den onderdom van rnim 80 jaar W F BARBIERS üm Pred BaarUm 24 December 1893 INZET De perceelen gereild ten rerioeke ran de beneflciaire Ërfgenanmn van w len den Heer J T ROOI JEN en Echtg ran tièiren den Beer 0 ALBLAS en ten Verioeke van den Heer K t d TORREN Jz zgn Vrgdag jt in bod gebrach ljils volgt Perceel Een op 680 verhoogd met 100 780 Twee op 700 verhoogd met 100 800 Drie op 460 Vier ƒ 840 Vfll 800 Zei 840 Zeven 860 Acht 340 verhoogd met 200 540 i Negen op 925 De overdekte Rönschoit op 200 Afslag VRIJDAG 29 DECEMBER a s ten 11 nre biJ oa RüiTEn te Wadiiwmen terwj inmiddels verhoogingen worden aangenomen tegen 10 premie ten kantore van Mr I MÖiENAAR Notaris Waddinxoeen 25 Dec 1893 1 Door OPHEFFING der ZAAK van den Heer H W OTTO biedt G BOS zicbzelve beleefd aan voor het AANLEGGEN en ONDERHOUDEN van Ook by AbondemeDt HEEREKADE 351 Aangekomen de Lading OROVE mS ZÜCHEIEDLE waarait wj tot 69 Cent per Heet contant zander korting afleveren vrg in huis bezorgd Steeds in voorraad SMEÉ en MAOHINEKOLEN en Echte Belgische Anthracit Nootjes de minst aanslaande brandstol voor Volkachels il f 40 per HL Jan Prince Cie Kantoor Ttirmarkt H lOl Gouda 26 December 1893 TAMDAIITSEIV W J eiL Lion Blitz NIEUWENDIJK b j den Dam 241 AMSTERDAM Op WOENSDAG iDONDERDAG en VRIJDAG te OONSOLTÉEREN lllarkt 154 Gouda Compleete Tandheelkundige Inrichting Persooniyke behandeling door LION BLITZ De NIEDWE LONDON doet het grgze Haar binnen enkele dagen verdwynen maakt het glansrijk en zacht is onschadelijk voor de hoid en verft niet Prns 85 cent per flacon en 1 50 per dnbbele flacon Alleen verkrggbaarbgJ A CATS in den Papiermolen Gouda Naar buiten franco per post 15 et per flacon hooger Zeer Uette Gesteendrukte VAAKmSTJES worden GELEVERD door A BHli RMAN eo Zn Mederlandscbe Stoomboot Maatschappij De Stoomschepen BOLLAWD kapt J SMIDT en BAIA rZBB kapt J SAUER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of paisage vervoege men zich bj de Cargadoors der Uaatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen loseen te Brewersauay de ntarkt vaa Boter en Kmw te Londen öebri Stollwerck s Chocolade en Cacao DcBimaHge door de nieuwste iut indmgen op machitiaAl gobiud r rl Oterd fobrlcntle n uitsluitend gebruik van fijne eu tijnslu gumdatotfon gArandoaroi n verbruiktir van Stollwerck s Chocolade en Cacao oen si nbe eiODswflardig fübiilnut iiimvck ün b ïut v or joa lü au don iu ioud dw rc p i Jlikctton De Firma k baulde 27 Brevets als Hofleverttücier 44 £ ero Dlploma 8 j ouden enz JHodallleH oen bewijs van uitmuntend tijii fnbrikartt Kceda 1874 clir jf de Accedenue n ttionHl de Paris Nous V ouB dóoemona uao MedaUle d or pü mièi o eloMne on oonalddration de votra lEoellente fabrication de Ohooolat bonbone vmiea eto to Stollwerck V fabrikaat is verkrijgbaar bij H A ConfiGeurs Banketbakkers enz eaz fïeneraalvertfigenwoordiger voor Nederland Jnliaa fiattenklodt Ameterdam Kalverstraat 103 De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt tfraetlaeeronde Oaneesheeren en door het U8 goedkoop aangenaam zeker werkend en Huismiddel Beproefd door Prot Dr V Frerlehs B riu tj y y T Seanzonl worabwrsi t 9 C Wltt Ko Mnh s y Zdekauer et p t r bura f Soederstadt k mui D Lambl WMTKhui H Forster errmingtMim Onderbulks organen ledert 10 Jaren door Profeaeoren Fabllek toegepast en aanbevolen en onschadelUk GeneeSprif Or R Virchow B Htjii B V Gletl MOnchWi Reclam L p ia t p V NuSSbaum Manchtn y Hertz Amatwdam V V Korczynskl Kr k u a Brandt Kluawiburg bij Storingen in de kwalen der lever last van Êi JK W aambeljen tragen stoetgang voortdurende ver PfSwu stopping a den dft ruitToortkomende ongestold VfliHÉP heden eoals hoofdpUn duizeligheid benauwdheid kortademigheid gebrek aan eetlust enz Dic Zwitsersehe Pillen vaa dca Apotheker Richard Brandt wordeu om bate lachte werking door vronwen gaarne ingenomeo en a n ts Terkieieo boTen de icherp werkende Zouten Bitterwater Droppcla Mengsels ena IMT Om het koopende publiek tegen bedrog te beschermen M wordt men er nog ia bet bijzonder opmerkzaam op gemaakt dat r Zwitsersoha Pillen in den handel sijn gebracht die op bedriegelijke wijae er bijna eveasoa nitzien en verpakt Ktjn ala de eebte Daarom moet men bij den aankoop lieb overtnigen dat het etiket bovenstaande afbeelding een wit kruis in eea rood veld en de haadteekeningi Bobd Brandt draagt Uea moet daartoe de om de doos g zotd gebmik aanwijiing er a emen Ook wordt men ex in t bdionder op gewaua dal de Zwitsaraebe PlUen van den Apotheker Bieb Branldt die bU de Apothekers verkrUgbaar E n alleen in dooien 4 TO Cents greeD klekere d u B verkoobi worden MT Hoofddepot F E Van Santenkolef te Rotterdam Ha Cognac fin Bok f X 40 de Liter D COGHAO FIM BOI Tti M Soeiiti Anotwne i oor h t cehMte l id om bare eoedt hoeiunlftliedeB ganitlg betaai wordt geleverd li veiieKclde bomende fleuohon tkii 5 Liier Inboail voorzlon van lictattiut van Dr P F vanHAMSLROOS Uitsluitend vcrkrljgliwr bU P H J V WANKüM J MËLKERT Oostfaaven Alom te bekomen DE BODBSGEE BIM of de beschrgvins der beroemde ffesehilderde Eerkglazeu van de Qroote of St Janskerk te Ter Ooudtf benevens de geschiedenis der Si Janskerk der Glazeü dereartonteekeningen ena waarbg is toegevoegd een afzonderlijk leveaaberioht der beroemde Olasachilders de GebnMdws Dirk en Wouter Crabclh PRIJS 80 Cents A BBINEHAN FBMSCHE ST00MVEB7EBU Gheiuisohe en Zwitsersehe WtsseheriJ OebroTéteerd door Z M den Koning der Belgen Verkr gbaar bjj PEETER8 Jz Als bewya van echtheid is cachet en kurk steeds voorsien ran dan naam der Firma P HOPPE il Oppeohelmer Kotterdam Specialiteit voor bei sioomen en verven nu alle HeereQen Dameskléedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikanigord neu Tafelkleeden Trgpen mei nieuwe patronen geperet KwasteDf Gamitnren Neieldoek ToUei Kanten Veeren ent Alle goederen knnnen in elkander blgveii e worden onschadelgk voor de geEondheid bewerkt Goederen knnnen in A dagen a eleverd worden AGENT voor Gouda en Omitreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Gouda Saelpericirak van A Buhkhan h Zoom Wij maken het geachte Publiek attent op de uitsteJcende gelegenheid die de GOUDSCHE COÜ RANT aanbiedt tot het brengen van z jne aan z ne begunstigers familie vrienden en bekenden zqowel binnen als buiten de stad BINNENLAND GOüDA 28 December 1893 Naar wg Ternemen is de heer 6 A Oudyk na een langdurig Igden overleden In decommission waarin hy tot voor korten tgd zitting had maar Tooral als lid Tan onzen gemeenteraad heeft hy sich zeer verdiensteiyk gemaakt Als bouwkundige bracht hy menigmaal belangrgke adviezen uit die door z ae medeleden steeds ten hoogste werden gewaardeerd Moeiiyk zal het voorzekerzyn in zyne plaats ienfluid te vinden die lOo op de laagte der bonwkunde is als de ontslapene zulks was Misgunnen we hem zgn rust niet een woord van erkeuteiykheid voor al wat hy voor de stad zyner inwoning gedaan heeft moest ons van het hart Hg ruste in vrede I Donderdag 4 Januari heeft in de Sociëteit Ons Genoegen de vierde Abonnementsvoorstelling pUats welke gegeven wordt door de VereenigdeKotterdamscheTooneeÜBten Directie Le Qras en Haspels Opgevoerd wordt De Erfenis van Mynheer Plumet waarin optreden de dames v Kerckfaoven Jonkers CoelinghVordermann Marie v Eysden Yink en Mej A KÏein benevens de hhr Willem v Znylen Tartaud Verschoor Henri de Vries D Haspels 1 Haspels Le Qras van Kerkhoven en van Eysden Tot nastukje wordt gegeven Regen On Zonneschijn f De persoon van B alhier had gisteren omstreeks half 3 nre het ongeluk het water in te loopen WBarachynlyk tot een waardig beslnit van de gevierde Kerstdagen £ enige straatjongens hebben de behulpzame hand geboden hem weer op het droge te brengen Ouder FEVILLETOX Ba Geliüme Bezoeker 0aar het DuUêci 56 Terwijl de vertrekkeado ma bïjd sitpluU nog nur alle zijdeD irenkte en knikte zoohl E n oog aog eenmaal Hilda Maar geen wuirende zakdoek geeo laatste groet zg wu verdweneQ Waarom was weggegaan Men oogt took een soheidende zoo lang mogelijk na en het xou toch maar om een piar miuuteu te doen i n Vaarwel dau droom van geheel mijn bvenl Daar drong zioh opeens een slanke gestalte door den groep van heeren voor den wagen Met een sprong stond Mimi op da loopplank en sag Meinbard ernstig aan Het kina hield toch nog bet meest van bem Dat was tenminste iets bij al da bitterheid Oom Meinbard begon die kleine ia grooten haait oom Mpinhard gij moet niet boos op me sjja maar met oiu huwelijk kan het niets worden Ik kan niet want ik heb Kdwin mqn woord gieren Het sp t me maar het gaat nu eenmaal niet Ik was bang dat ge voor niemendal soudt overkomen en daarom ben ik med ereden Maar ge zult bel me tooh niet kwalijk nemen ooml Edwin kind f Edwin P En hoe staat het dan met tiiida a verloving He maal vit lieva oom Het was ileohtt md dwalioi aodwra niet groot gejuich en hilariteit dier jeugd ging de geredde huiswaarts Hedenmorgen heeft M de H op de Wachtelstraat het hek op de stoep van den heer Eortenoerer staande stuk gereden bovendien werd een jongen aangereden die door Dr M by dien heer gelogeerd werd verbonden Toen gistermorgen trein No 225 van Hilversum op hei punt was het station Weeap binnen te stoomen wilde eene vrouw met haar jeugdig dochtertje nog de baan oversteken ongeacht de l ide waarschuwingen 1 van den chef en het personeel Voorzeker soa zy door de lobomotief zyn overreden hadden de atationchef en diens assistent niet met eigen levensgevaar de vrouw en het meisje nog plotseling nagehold en teruggetrokken Dit kritieke oogenblik werd vol angst doorleefd door de vele wachtende reizigers die tevens vol lof waren over het kloek optreden van deze beide beambten Qorinohemsch Mannenkoor Caecilia zal zyn 25jarig bestaan op 17 en 18 Januari e k in Den Doelen te Gorinchem feestelyk vier n en bji die gelegenheid aal worden uitgevoerd Velleda groot koor nwt solo s en orkest Te Parga houdt men zich volgens verschillende bladen in de kringen der verzamelaars met niets anders bezig dan met een groote vondst die gedaan zon zyn bg den houder van een boekenetalletjo Het betreft een schets met rood krgt van Raphael naar zijn sohildery die als de redetwist over het gelooft of de godgeleerdheid bekend staat deze schildery maakt deel uit van de beroemde verzameling van het Vatikaan en prgkt daar in de tweede zaal Camera dejla nolad Atenc genaamd De schets is voor BU centimes verkocht hare waarde wordt nu op 10 000 frcs geschat Te Maastricht heeft iemand tegen vergoeding van één gulden per dag voor zynen broeder 5 dagen hechtenisatraf ondergaan De zaak kwam uit en nu is tegen den plaatsvervanger procesrerbaal opgemaakt Te Hannover is een bende jonge dieven gevat kantoorklerken die met behnlp van Wat Mgt gij Hoe is het mogelijli Gy dwaalt wlf mün kind De kleine kon niet antwoorden daar de eondnoteur haar verzocht bad terug te gaan Meinbard was zichzelf geen meester Edwin en Mimi een paar En Hilda vr Hg on op reis gaan op zoo n oogenblikP Alles kookte bij hem hg opende bet portier en stond op hetselfde oogenbÜk naast Mimi Is het de volle waarheid Mimi Kiet een bee e scherts herbaalde hij zoo dringend mogelgk Zoo kinderaobtig zal ik toch niet zijn Met zulke ernatige dingen drgft men den spot niet Zi greep zijn band en terwgl ze een paar schreden terug deden zei ze O oom lieve oom ik ban zoo erg gelukkig Het is wel treurig met dat er val in het joohthtfis maar ik kan tooh niet alt d weenen en ik ben zoo gelukkig o zoo gelukkig Maar ik begrgp nog altijd niet wat is ar dan toch eigenlijk is gebeurd Het ia niet mogelqk Toch wel Papa beeft zich er niet mede bemoeid hij wat na die scène in het jacbthnis zoo week en ontroerd dot bg alles goedvond Mama heeit mij een schoone uitzet beloofd en Edwin wil olies doen wat papa van hem verlangt Hij wil een boek sohnjren en artikelen voor de couranten en Bco gauw a bij de eerste duizend gulden verdiend heeft gaan wij trouwen ja trouwen oom Meinbard De stationohef kwam nu beleefd herinneren dat de trein moest vertrekken bg durfÜe de trein niet langer ophouden i Lost bem maar afgaan antwoordde Miinbard lu de grootste opwiading Of ik twaalf sur vnuger rivalsche sleutels de brievenbussen leeg stalen jom de nog ongestempelde postzegels van de brieven te halen Later gebruikten zg die iToor de brieven van hunne patroons en staken het geld dat hun voor port gegeven werd jiu hun zak Sen vierjarig knaapje te Orosawardein heeft dezer dagen zgn broertje een kind van 4 maanden doodgekost De moeder moest de kinderen even alleen laten Terwyl zij weg was kroop het knaapje uit zyn kinderstoel ging naar de Vieg en begon zyn hroer e te kussen Hg kuste de buren zagen het door een raam het kindje al hartelyker en hg bleef zelfs een paar minuten lang met zyn mond op dien van den kleine liggen De moeder vond toen zy terugkwam den kleinen jongen nog bezig en r4j sag een oogenblik met welgevallen naar zyn hartelgke liefkoozingen tot g opeens met ontzetting bemerkte dat het kindje dood was De knaap had het door een Iwgsn kus doen stikken De heer i emMa da Bruin bekend door zyne taalcursussen Mtr de beroemde methode Lan genscheidt heeft bjj W J Thieme en Cie te Zutphen eene zeer praktische uitgave het licht doen zien nwielgk een Handelscursus voor bet PiinjBUhtf tm iBiigel8efaeKantoorn ib M praktische oefenschool om ziofa zouder laarmeester uitsluitend door zelfonderrioht te bekwamen in het Fransche en Engelache Kantoorwerk Dit Den Haag veraekert men ons dat het jnbilé van Het VadOTlaodt eerst op 1 April a St valt Dit moge zoo gn de opgaaf van het hoofd aan het jongste nommer vgf en twintigste jaargang No 305 duidt voor een blad hetwelk des Zondags niet verschynt op een jaargang welke welhaast voltoooid is Bg het jnbilé zal ook de redacteur Vac der Kolk de 25 jarige vervulling van sgne betrekking herdenken Onder de hoofdredacteurs moet nog Mr Hejligers genoemd worden Gistermiddag is van den tramtrain 661 van Den Haag naar Delft nabg de halte Sehoolpoort onder het rgden een reiziger de eerste luitenantmagaagnmeeater hoofd der centraal magaaijnen van militairs kleeding en uitrusting te Delft H Binck afgesprongen waardoor hg is overreden en beide beenen wer of later aankom daarvan hangt het welsljn van den staat niet af Een wenk I De bel luidde een schelle kreet en de trein vertrok Onder al dit geraas vertelde Mimi verder op de vraag van Meinbard boe toch alles wu gnomen In het boich heeft hg het mü gcotegd Hjj had toob eigenlijk miJ lief Ik geloof hem het zou toch verschrikkelijk valaob zijn ware bet andera En Hilda P Tante moeste iemand hebben om hare uken ta beredderen en daarvoor moest EJj toeh noodwendig trouwen niet waar M n hemel I was dat toch werkelijk zoo t Waar is zij Mimi Daar binnen en zg weent zich de oogen nit Omdat hare verbring met Hldwin is afgesprongen Neen want zij heeft het zelf zoo gewild Ik heb ze daarom zoo Hef Waarom weent zij dan bleef hij aandringen Om den doode Daarnaar kunt ge toch zelf vragen oom antwoordde zij de schouders ophalend tervül se bem van terzgde aanzag Waarom spreekt gg niet tot haar zooals gg tot mij hebt gesproken P Ik heb er haar al een beetje van gez een klein bee e Maar dat is mooi nu zijt ge sobter g ibleven riep z j laohend en klapte ia bare handen at zal eea verrassing geven I Meinbard wu plotseling van hare zijde verdwenen en tot grooto verwondering van z jn bekenden u n u hem als een jongmensoh uoor de waobtkamer vliegen Daar io de woohtiumer ut ig in een hoek op den afgereden Per brancard naar het gesticht Bethel overgebracht werd hem jdoor drie doctoren hulp verleend doch bg de ampntatie van het tweede been was de ongelukkige reeds overleden In het stille afgelegen Friesche dorp Kat Igk hangen by de kerk twee klokken welke sedert eeuwen gedurende de Kerstdagen tot Nieuwjaar zoowel hy nacht als bg dag geluid worden bekend onder den naam van St Thomasluiden waaraan de ingezetenen als eeue oude gewoonte zeer gehecht zgn Vooral de jeugd en de jongeliugen trekken dan aan de klok en houden vaak een wedatryd wie de beide klokken tegelgk het stemmigst k n luiden Voor de Kerstdagen echter werden nu op last van het Gemeentebestuur de klepelsnit de klokken verwyderd om langs dien weg het Si Thomasluiden onmogelyk te maken Dit verwekte ouder de ingezetenen van Kailgk groots onkavredenheid Twee deputaties uit het dorp vervoegden zich tot Burgemeester en Wethondsrs van Bohoterland met hef verzoek de klep weer in de klokken ie laten brengen maar hun verzoek werd afgewezen Dit verwekte groote ietenratelliug en meer ontevredenheid onder de Katlgkers omdat zy ds weigering van Burgemeester en Wethouders besohoBwdan als eene krenking van een oud nrirtL Man vemin nu een middel om toch te knnnen luiden twee zware stukken zer zoogenaamde boekweitslepers werden in de Uokhea gehangen en lustig luidde men er nn wMr op los en de Katlyker ingezetenen verlustigden zich weer in t gebrom der klokken Men zal zich herinneren dat in 1891 in de gemeente Sohoierland iete dergelgks is voorgevallen mei de klok van hei dorp Oudihorn hetwelk toen ten slotte op bevredigende wyze is geschikt geworden Alexander Cohen is nu door de Fransche politie naar Havre gebracht en vandaar naar Southampten vertrokken Naar België kon hg niet gaan omdat hem vroeger hei tand was verboden en ook naar Nederleud kon hij wegens het bekende vonnis niet ierogkeeren Hei openbaar ministerie by den Hoogen Haad couclndferde giaterep tot terugwijzing der zaak van Methöfer beleediging van den Keizer van Dniischland naar het gerechtshof ie Arnhem hetwelk den officier van justitie aldaar in zgne vervolging tegen genoemden persoon niet ontvankeiyk verklaarde 4 da bank en leunde snikkend tegen de soboudera van Frans Meinhardl riep deze verbaasd den binnenkomende toe en ign oogen blonken vroolgk Ik ben te laat gekomen zei Meinbard om zieh te verontsohuldigen Ik geloof eerder juist van pu Goed dat gij er zijt zg gaat anden nog van haar stokje Hilda ia het mogelgk dat ge om mg weent vroeg bij aangedaan Haastig greep bij baar hand en trok die met zacht geweld van haar gezicht Hilda I Neem mg mede Brono klai e zg zaobt Ik kan niet leren buiten u Zeo is bet eens goed gemeend sprak Frans na een poos terwyl hg vriend en zuster sprakeloos in elkanders armen rog Wal lang tijd vordert wordt goedl Dat willen w j hopen zei Meinbard vroolijk Bindnlgk eindelgk heeft die trage gut in dit wederspanntge hart een pluts gevonden O neen zei xe door hare tranen lachende hjj ia er altgd geweest mur ik wiit het niet Dat is dao de geheimzinnige bezoeker zei Mimi vrooiyk Had ik geen recht om te woarsahuweo voor een tweede gelielde O ik heb het gevoeld Wat zal Edwin er wel van zegeen Zaobt knikte Frans met het hoofd Daar do dood bier het leven Dat mukt weer allu goed