Goudsche Courant, vrijdag 29 december 1893

opdat de Raad eerat omtrent het beginsel eene beslissing neme had intusschen by andere leden steun gevonden en werd in stemming gebracht met algemeene 14 stemmen aangenomen In den Bang is het examen voor sarnumemir bij de posteryen aangevangen t Rotterdamsche gemeen beeft Maandag avondzyn hart weer eens opgehaald Er zwaaide eendronken grenadier o er de Hoogstraat die t zoobont maakte dat de politde eindelyk wel verplicht was t en hem op te treden Maaronmiddelyk was nu het itraatpobliek gereedom voor het keurkorps en b en de politieparty te trekken een i ent verloor zyn helm een tweede werd mishandeld en slechts metveel moeite gelukte t den krygsman gevangen te houden en naar t bureau te brengen Dit Rillend in Colorado meldt men aan de Std thans dat de Nederlandscbe kolonisten vandaar vertrokken zyn De eorate groep vertrok deu 16den dezer een paar dagen later vertrokken de overigen terwyl twee huisgezinnen daar vooreerst nog blyven wonen Vier huisgezinnen vertrokken naar PeUa in lowa vier miliëa naar Lnctor in Kansas twee naar Axiey in lowa en anderen naar Oranje City en Parkersburg in lowa één naar Mnxwel New Mexico en weer anderen naar Purth en Nebraska Er is weer eene verkiezing ophanden in de Académie franfnise en weer ia Zola candidaat Kans om verkozen te worden heeft hy ook nu niet maar zoo zegt een Pransch blad hy neemt de zaak als een wysgeer op Wysgeoriger althans dan Paul de SaintVictor die het indertyd niet heeft overleefd dat hy maar twee academiache stemmen had gekregen Den avond van die nederlaag middagmaalde Saiut Victor hii Victor Hugo Hy was al niet meer dezelfde persoon zóó gevoelig bad de slag hem getroffen Toch deed hy zijn best kalm te schyueo Uwe stem heb ik gehad zei hy tot zijngaatheer die ia mo genoeg en is me meer danvoldoende troost Hy poogde zelfs te lachen Maar wat een droevige lach Eenige dogen later was het de begrafenis van Emile do Girardiu SaintVictor oonde haar by maar was genoodzaakt t leunen op den arm van Arsèue Honssaye Hy had niet de kracht mee te gaan naar de l rk eUi men moest hem iq een rytnig tillen dat hem naar zyn woning bracht Binnenkort een nieuwe begrafenis zei HouBsaje tot Renari Ja antwoordde deze het rijtuig naoogend één der slaohtoffers van de veertig Inderdaad stierf Saint Vietor korten tyd later En Victor Hugo gaf hem voor de tweede maal jzyne stem toen hy onder de portiek der kerk Saint Germain des Prés eene zóó roerende vrome lijkrede hield dat Renan er van zei C est superbe C e8t du SaintVictor Hugo Men schryft aan de Amsterdammer Op spoorweggebied deden zich onlangs een paar zaken voor waarop wy even de aandacht willen vestigen om verschillende redenen echter met verzwyging der namen van stations en der datums waarop de feiten plaats hadden Te R ontspoorde een sneltrein by bet binnenkomen op een wissel die op het station getrokken wordt belangryke materieeleschade was het gevolg Te W deed zich kort daarna een soortgelijk ongeval voor by een personentrein Eenparig verklaarde het personeel van beide stations dst de wissels in den juisten stand gesteld waren eu dat ofschoon deskundigen beweren dat het breken van wissels of het kromryden van puntstukken alléén d a mogelyk is wanneer de wi sel wordt overgeworpen Dlreclö Spoorwegverbinding met GOUÜA WInterdlenst 1893 94 AanRcvangen 1 October TUd vao Greenwich nVK lt n U 18 18 88 1 84 8 BS 4 60 88 8 66 I IO 8 18 8 48 MO 10 48 11 08 18 68 1 06 1 18 1 1 1 88 KOTTXR DAU 8 80 10 10 17 10 87 10 34 10 41 10 47 108 6 18 6 81 8 8 8 86 Good 7 80 S 4Ö 04 9 87 10 49 U U 18 81 1 01 1 87 8 66 4 4B 6 87 6 6 7 18 8 86 9 37 10 46 11 11 11 80 Hw 8 18 18 9 84 10 07 11 87 18 4118 61 1 43 1 67 4 86 6 86 6 66 6 41 7 48 8 66 10 16 11 16 11 40 18 GOt D A I TEIOHT 6 86 6 40 7 66 8 09 8 81 10 1 10 66 18 48 8 83 8 18 4 16 4 47 6 88 6 01 7 46 8 8810 08 11 0 8 37 6 87 7 69 10 88 Wowdm 6 67 7 018 11 8 40 11 16 8 44 6 04 6 44 6 17 8 06 10 88 H niiel n 6 04 7 08 8 46 11 83 8 61 6 10 6 60 8 18 10 84 Vineht 6 18 7 88 8 88 8 41 10 61 11 46 1 80 8 08 8 80 4 48 6 89 6 81 6 86 8 88 9 10 10 68 G0UDA AM8TK11DAII Qoodt 40 8 81 10 06 10 18 11 8 1 4 47 6 88 7 46 10 08 A iii twdui Wb 7 8 8 10 10 6 18 1 t 40 4J 6 86 8 87 11 101 Oi 114 M 11 10 11 8 1 18 8 6 O 7 11 81 Meo metdi uit Aiqiierdsm Ofipclioon op geenerlei w ze daartoe nitge noodigd of ero pea kw mea gistereo voormiddng weder een 400 500 werkloozen opden Gedemptm N Z Voorbargwal Boom markt bgeen Een onbekend persoon beklomeene stoep en gaf aU zgn gevoelen te kenneËdat nu twee comité leden door de politie zoogehavend waren dat zy heden niet konden verschenen men hedeh geen wandeliug makenen die tofc Vrydag aitatüUeo moest Dan souTan Emmenea ale spreker optreden in eenevei adering waarin dan wel verder raad zouworden geschaft Dit de menigte weerklonk toen eene atem dat meu wèl moest wandelen en dat men daar voor geen comité noodig had De man op de stoep noodigde toen de menigte uit hem te volgen naar Constantia waar men beter dan hier kon overleggen Daaraan werd toen gevolg gegeven Op weg naar de Rozenstraat viel niets ongeregetdi voor Tot de byeenkomst in OonstanMa welker zaal geheel gevuld moet geweest zyn aangezien velen boiien moesten blgven werden geen verslaggevers van dagbladen noch politie toegelaten Wy vermuuen echter dat zg geleid werd door Samsom en dat zekere Visser voornamelgk het woord voerde om de menigte aan te raden vóór Vrjid geen wandelingen te maken Hfl zeide dit verzoek te doen namena Geel en WoUring en voer daarna heftig nit tegen de politie die de beide comité leden zoo geslagen had dat zy thans onbekwaam waren om op hun post te zgn En daar de werkloozen thans nagenoeg zonder hoofd waren en de politie te talryk was en van de afwezigheid van Qeel en Wotlring gaarne party zou trekken om er op in te slaan bond by met kracht allen op het hart zich kalm op straat te gedragen Een der aanwezigen vroeg of het waar was dot het coïnité van deii burgemeester het verbod gekregen had om de Kalveratraat door te wandelen Op deze vraag werd door Samson ontkennend geantwoord Men besloot toen dat twee personen nog heden aan den burgemeester zouden gaan vragen of de werkloozen niet evenv l recht als ieder ander hadden om door de Kalverstroat te wandelen Te 4 uren ongeveer eindigde deze vergadering waarna een aantal werkloozen toch weder naar den Gedempten Voorburgwal trok Eèn detachement politie onder aanvoering van een inspecteur patrouilleerde hier om de meUiiyte te doen doorloopen en wonneer dit niet het gewenschte gevolg bad werd zoo nu en dan met den stok daartoe aangemaand Van 2 tot 3 uur waren er op verschillende punten in het centrum der stad als Dam Nieuwstrant Voorburgwal Spui vele nieuwsgierigen byeen en was de politie enkele malen genoodzaakt met den stok tot doorloopen aan tf manen By eene charge in de Raamsteeg werd een persoon gekwetst pomela Nieuwenhuis en Hot brachten gisteren een bezoek aan Geel in het Gasthuis en bevonden hem naar omstandigheden redelyk wel Een paar pezen aan een hand syu doorgesneden Te 3 uren 15 hadden Domela Rot W ollring deze met een doek om het hoofd gewonden en Samson eene byeenkomst met den burgemeester teu stadhuize De conierentie duurde een half uur Woltring bekladde zich over de wyse waarop de politie gisteren is opgetreden De burgemeester verklaarde dat dit met zyn medeweten was geschied en dat hy de volte verantwoordelykheid op zich nam Men meldt uit Amsterdam Een groot aantal straatjongens en nog meer nieuwsgierigen hebben gisteren avond op den Dam een relletje van grooten omvang in het leren geroepen 8 86 8 4 IA 8 06 8 01 Gouda Moordreoht NisQwerkérk Oapelle Botterdam Botterdam Oapelle Kienwerkerk Moordreoht Gouda J 88 7 88 7 8 7 48 7 66 7 6 10 6 1 88 6 S8 11 01 U lO 1 13 1 18 1 84 1 38 1 88 ZeT M 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 Z ZeEir 7 68 01 N dL d 8 08 Voort 8 07 13 11 18 Ooada Oudsw Van achten tot tienen viel er weinig b zonders voor Achter het commandantshuia Herd ifi half tien mot steetifjn geworpen minr de twee daar rondloopende agenten waarop eene kleiie charge volgde Lateri toen de menigte plotseling naar de Damstroat was getrokken ontstond er eea nieuw mcident Eramer de vroegere colport Or van de Oproerkraaier maar uit het socialititenkamp gelMuneu omdat hy ten einde aaneen vonnis te ontkomen den scbryver vao een artikel vei lapte liep rond en werd lastig gevallen Qmstuwd door eene scheldende en tierende i enigte moest hg in eene tram de vlucht nemen Omstreeks 10 uur nam de politie die zich alleen te half n en even had vertoond eene tndere houding aan Twee detachementen een van 40 en een van 20 man veegden telkens den Dam schoon met de sabel in de voist Het schouwspel scheen angstwekkend maar ia den regel was het publiek reeds op het zien der sabels weggevlucht Ernstige slagen vielen slechts neer op de ruggen van weerspannigen Aanleiding tot deze charges wan het werpen met steeuen waardoor eenige personen werden getroffen De politie trok telkens af om terstond weer terug te keereo Eenmaal werd een charge tot ver in de Katverstraat voortgezet Voor de in tpecteurB was het moeilyk hunne manschappen byeeu te houden daar eenige opgüBchoten jougens in het bezit waren van siguaal fluiten der po itie en daarop allerlei doorgaans verkeerde seinen gaven Tot elf uur trad de politie handelend o waarna langzamerhand het publiek aftrok Tegen half twaalf was er nog slechts een klein gedeelte der nieuwsgierigen op de been In de jongste vergadering van den gemeenteraad te Hilversnra werd door eenen oudscbootopziener de arrondi sementsschoolop ziener tevens wethouder en een lid der schoolcommissie van gedachten gewisseld of het wenschelyk is in de plaatselyke commissievan toezicht op het lager onderwya vrouwen als leden op te nemen Er was nl ter voorziening in de vacature ontstaan door het bedanken van het lid den heer B W Blydenfltein door B en Vf eene voordracht opgeniaakt waarop voorkwamen als namraer éêo eene gehuwde dame ea als nummer twee een ibng meisje die hare opleiding £ ot onderwyzieres heeft ontvangen aan de kweekschool van Underwyzeressen te Arnhem De oud schoolopzieDer mr K Banga wilde geen pleidooi houden tegen vrouwen emancipatie maar er op wyzen dat naar zyoe meening deze voordracht i stryd was met de bestaande verordening en het dus niet aanging op deze Wyze dames in de plaatselijke schoolcommissie thinnen te smokkelen Zyns inziens ging het moeilyk mannen vergrysd in de practyk van het onderwya onder toezicht te stellen van jonge n isjes maar afgezien daarvau czou het eerst du Raad althans in b insel moeten uitmaken dat de verordeoi g de benoeming von vrouwelyke leden toelaat Het lid schoolcommissie de heer B W Blyden tein daarentegen was van een ander gevoelen Hem was he by zyn schoolbezoek nooit vooi ekomen dat hy dacht zie dat zou eene vrouw nu niet kunnen Hy meent dat goed onderwezen vrouwen dat werk even goed kunnen doen als mannen en juicht daarom de voordracht ten zeerste toe De arrond schoolopziener de heer J 0 Gflicher beweerde dat het gesprokene door den beer Banga toch geen steek houdt De Raad zal zoo dom niet zyn de geheele schoolcommissie te eeniger tyd uit vrouwen te doen bestaan By hem als schoolopziener is meermalen de gedachte opgekomen dat kan geen man beoordeelen Hy wyst op het onderwya in de nuttige handwerken en op de onderwyzeressen die op school altyd staan tegenover mannen Ook tegen de emancipatie waarover de heer Banga zich bezorgd schynt te maken kan de voorgestelde verandering hnar nut hebben 10 6 11 08 11 0 11 18 11 86 18 08 18 18 10 48 11 06 8 46 8 61 7 86 7 47 8 18 lO OS 10 11 7 46 8 07 6 11 6 16 6 88 6 81 8 86 08 6 80 10 11 Het voorstel van den heer Bunga om n i de bedoel le voordriicht aan te honden voor een ander spoor op het oogenhlik dat een trein den wissel passeert of by het nitryden van sporen waarvan de zoogenaamde bak wissels verkeerd li en waarop niet zelden treinen ontsporen en de puntstukken der wissels kromgereden worden Aan een leek in het spoorwegvak is het nu gemakkelyk te vertellen dat de trein ontspoord is doordat de wissel gebroken is maar xaakkundigen weten maar al te goed dat het breken der wissels aan een bepaalde reden moet toegeschreven worden m a w dat art 5 alinea 1 Alg Regl op den dienst der spoorwegen van 27 October 1875 Staatsblad 183 alwaar wy leien Tgdig v5ór de komst of het vertrek van treinen moeten de te doorloopen spce i vrij en onbelemmerd en de wissels in den juisten stand gesteld zyn niet altyd op de groote stations nauwkeurig wordt opgevolgd Dergelyke onregelmatigheden in den spoorwegdienst waardoor menschenlevens in gevaar worden gebracht moeeten niet verborgen blyven Zoo kan als een voorbeeld welke eretige feiten men al niet in den doofpot tracht te toppen het volgende dienen Op het station K moest de vorige maand een goederentrein en een personentrein door een extra sneltrein vooruit gereden worden De goederentrein werd op het derde spoor geplaatst dt personentrein op het tweede spoor terwyl het eerste spoor vry werd gehouden voor den extra sneltrein Hiervan was het gevolg dat geen enkele trein van de tegenovei estelde richting op het station had binnen mogen komen en bet afstandsein op onveilig gehouden had moeten worden Deeniettemio liet men het sein op veilig stellen een tweede goederentrein loopt het station binnen zonder dat aan het locomotief persoueel het was des avonds het roode licht onveilig sein met de handlantaam zelfs ook maar vertoond werd en indien het machine personeel van den binnenkomenden trein het gevaar ziende den trein niet op ongeveer 200 M van den personentrein totstitatand had kunnen brengen dan waren ernstige gevolgen van deze onachtzaamheid om geen sterke n oord te gebruiken te betreuren geweest Er ia enquête geweest ja maar hoe Men verneemt er niets m er van en toch hadden door toedoen van den schuldige reeds moer dergelyke gevallen plaats Zou t geen tyd worden om dezen recidivist ter voorkoming van et er met een enderen tak van dienst waar geen menscbenlevens in gevaar gebracht kunnen worden te belasten W y dringen in al deze feiten by de directie der ExploitatieMaatsohappy op nauwkeuriger onderzoek aan Gisterenmorgen had een juffrouw op de Boteraloot te Rotterdam aan een kraampje een visühglas gekocht ze had dit een voorbgkomenden leeglooper in handen gegeven om het thuis te brengen en stond juist op bet pnnt het gekochte te betalen toen het glas de handen van bedoelden leeglooper ontglipte en in de harde aanraking met de steenen doode yk gewond werd Plotseling nu werden de koopster en de verkoopster beide voor een belafigryke rechtskundige vraag gesteld deze namelyk Wie moet het gfas betalen Ieder van zyn standpunt betoogde dat het de plicht was van de tegenparty k Had het n niet betaald zei de koopster Jy hadt het in elk geval al gekocht zei de verkoopsten Nou en ik betaal het niet zei gene Dat zullen we zien zei deze Een politieagent werd geroepen Siraon zei de verkoopster als twee menschen ze verteldd hem het geve geheel m eindigde met de vraf wie moet het dan b len Vfe degene die het gebroken beeft wi de wyze rechter Hé ja daar hadden de juffrouwen niet aan gedacht seker dat was logisch Maar de de schuldige was nergens meer te vinden die had zich w aelyk weggepakt De rechter diender verklaarde toen dat elk de helft vau de schade te betalen had een uitspraak waarin de koopster bernstte doch de verkoopster weigerde die pertinent aan te 40 8 47 64 10 1 10 10 6 66 6 08 8 10 6 17 6 88 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 11 88 11 08 7 07 7 17 7 14 7 81 7 37 7 80 8 40 1 44 11 48 S O n S A 11 60 18 80 8 10 8 60 8 48 4 4 4 08 6 0 6 16 8 30 1 46 1 66 3 08 8 0 8 16 86 8 44 C 4 40 3 10 4 08 DEN HAAI 8 80 10 HAg 6 487 807 438 88 8 4610 1411 8818 16 1 88 8 168 46 8 434 1 4 48 6 81 7 8 06 9 S Voorb 6 64 10 80 1 44 4 48 7 06 4i 64 N d L d6 69 l 7 80 7 86 7 81 Z Z w6 08 10 88 1 68 J 6 09 1 68 8 04 Z Zegw6 08 J Bl Kr 6 14 10 41 09 10 6 18 0318 48 8 80 8 48 8 16 4 18 4 43 6 80 6 611 48 8 88 10 08 Ze M 6 19 Gnud 6 807 608 189 6810 16 8 09 8 8010 0710 64 9 04 1010 83 l 8 419 88 10 4011 86 4 10 7 88 0 47 4 88 40 l i IKOjt i U Mt 11 M 4 10 4 S 8 40 1 1 l 0t 11 10 11 J 11 87 11 4 11 11 C T R E C H T e O D D A ütrrokt 6 83 7 60 9 9 68 11 34 18 03 18 60 8 10 8 68 4 48 6 86 7 48 HArinelon 6 47 8 08 10 0 18 1 8 94 4 06 4 86 Woordeli 6 83 8 10 10 18 18 86 4 18 Oud witer 7 07 8 19 10 84 18 4 ♦ J Goada 7 80 8 38 84 10 87 18 0618 66 1 88 3 60 4 37 8 80 7 08 8 80 AHSTEBDAMSplIDA AduIcrImi os 7 6 8 40 A iiaMuiWp 8 60 10 9M MO 1 1 10 44 nemen en toen het geld tooi haar weid neeigeteld 8ti eek ce met een drijPtige beweging bet geld weg de atiaat op Maar door die beweging taimelde een compleet ectseines Toor twee penoneni van de étalage kaat af en kwetste zich zoo mogdgk nog ergei dan het orerieden rischglaa Heel lakooiek merkte nu de agent der Teikoopater op dat lo die schade geheel alleen te dragen had Woedend stoof da wraedgeplaagde poiceleiohandelaies op en schold den dienaai vand H Hermandad tooi sloerie een scheldwoord waarTan de beteekenis schrgrer dezesonbekend was maar dat toch den agent aanleiding gaf te beweren dat een dergelgke beleediging een ceviele strafzaak worden zon hg maakte naar behooren proces Terbaal op 00 ging toen Terder om elders recht te spreken en liet de driftige dame met haar woedeCU wanhoop alleen R Nbl Uit Tilburg schrjft men Door de heide ontginning Tanwege het gemeontebeatnor wordt aan een groot aaotnl personen werk Terscbaft Het terrein een uur bu teu de stad gelegen beslaat een opperrlakte ran 37 hectaren en wordt geschikt gemaakt Toor de beplanting ran jonge mast De arbeiders werken niet lauger dan acht uren daags en rerdienen een goed daggeld zy staan onder leiding rau opzichtera die weer bestuurd worden door deu gemeente architect Wanneer het terrein on ind is hetgeen bg dit weer spoedig het geral zal sgn Wordt nieawe heide aangqkocht Donderdag 18 Januari as zal het 25 jaren geleden zgn dat de heer Van Bumo de betrekking ran bnrgemeestei ran Polsbroek aanTaardde Boltenlaodsch Overzicht De stryd tusschen den Duitschen kanselier door den keizer gesteund en de Conservatieven blyft by onze oostelyke nabureu het onderwerp van deu dag Eerat kwam de Kreoz Zeit c met de beschuldiging dat de regeeringv eenig en alleen schuld Ito van de bestaande klove en toen Von Gaprivi overging tot den gewichtigen stap om de conservatieven t dvarsboomen met de keizerlyke aanschryving van 1882 kondigde ze hem een stryd op leven en dood aan Maar dien stryd wil de kanselier niet ontfvyken integendeel bleek uit alles dat hy hem aanvaardt om met den conservatieven ook £ als t kan d machtige party der Agrariërs een doodelyken stoot toe t brengen Het ia een merkwaardig stuk die aanschrijving vao 1882 uitgaande van vorst Bismarck In de eerste plaats wordt er op gewezen dat hot recht van den koning om de regeering en de politiek van Pruisen naar eigen goedvinden te leiden door de constitutie wel beperkt doch niet opgeheven is de regeeringshandelingen van Z M behoeven de contrasigneering der ministers maar zy blyven niettemin regeeringshandelingen des konings die zyn wil daardoor overeenkomstig de groudwet uitdrukt De grondwet van Pruisen ie de uitdrukking van de monarchale traditie van dat land welks ontwikkeling berust op de nauwe betrekking van den koning tot het volk Deze betrekkingen zyn niet over te brengen op de door den koning benoemde ministers want zy betreffen direct den persoon des konings Het is derhalve mijn wil zoo heet het verder dat zoowel in Pruisen als in de wetgevende lichamen van het ryk over het grondwettig recht van my en van myn opvolgers om persoonlyk de politiek myner regeeriug te leiden geen twyfel toegelaten en steeds het gevoelen weerlegd wordt alsof t zy de onschendbaarheid van den persoon das konings die in Pruisen altyd bestaan heeft en door art 43 der grondwet nitgesproken is t zy de noodzakelykheid van de verantwoordelyke contrasigneering aan myn regeeringsdoden het karakter van zelfstandige koninklyke besluiten had ontnomen c Het is de taak der ministers en hetaelfde verwacht de koning ook van zyn overige ambtenaren om doze rechten te verdedigen Ten slotte wordt gezegd dat het niet in s vorsten bedoeling ligt de vryheid der verkiezingen te belemmeren maar dat het krachtens hun aihhtseed de plicht der ambtenaren ia de politiek der regeering ook by de verkiezingen te vert enwoordigen De trouwe vervulling van dezen plicht nlduB eindigt de aanschryving zal ik dankbaar erkennen en van alle ambtenaren verwachten dat zy met bet oog op hun eed van trouw zich bij de verkiezingen onthouden van elk agiteeren t en myn r eering t Door de Duiteche bladen wordt over deze aanschryving druk gediscussieerd Organen der liberale party gelyk de iVossische Zeitnngc en de iFreisinnigeZeituugc verlangen ook voor de staatsambtenaren volkomen politieke vryheid V edoch ze keoren het af kt zoovele hooge staatsambtenaren gomeene zaak maakten met de Agrariërs en by de verkiezingen hun invloed ten gunste van deze party aanwendden Volgens de Freisinnige Zeitungc had dd minister president graaf Zu Sulenburg verstandiger gehandeld indieu hy het oude decreet had laten rusten en eenvoudig ter openbare kennis had gebracht dat de regeering het dry ven van de politieke beambten de landraden de gouverneurs en dergelyke tegen de vryzinnige handelspolitiek der regeering afkeurde Men herinnere zich hierhy echter dat Sluleuhurg eigenlyk niet de verantwoordelyke persoon ia hy wilde zelfs niet maar moest zwichten voor den grooteren invloed van Von Caprivi die deu Agrariërs een hak wilde zetten Voor Kulenborg was het een sedémettre on se sonmettre De Germauia c het hoofdorgaan der Roomsche party is ook niet met het decreet iogeuomen maar om een andere reden en wel omdat de regeering hetzelfde verbod niet beeft uit vaardigd toen de staatsambtenaren deelnamen aan de algemeene beweging tegen de schoolwet van minister Von Zedlitz Paus Leo beeft Zaterdag by de viering van zyn 40jarig kardiaaalsjubité tot de kardinalen en andere geestelyken een Keratrede gehouden De paus zeide vurig te wenschen de bemiddelaar en vredestichter van Europa te zyn Wel was hy van meening dat vrede en weldadigheid verdwenen zyn maar hy vertrouwde dat dagen van vrede en rust zoudenterugkeeren In Afrika hebhen de Italianen eene overwinning behaald maar de vreugde daarover te Rome is zeer matig Sinds twee jaren waren de karavanen iu de ryke zich langzamerhand ontwikkelde Jtaliaansche kolonie Erythraea in Abessjnië niet door de Arabieren lastig gevallen zoodat men hoopte dat de kolonie binnen korten tyd hare eigen kosten zou dekken waardoor de Jtaliaansche begrooting jaarlyks met eenige mitlioenen zon kunnen verminderd worden Deze hoop Is uu verdwenen De inval der Arabieren maakt eene versterking der Italiaausche bezetting noodig en zat aanzienlyke geldoffers vorderen Dit zou zeer ongelukkig samenvallen metde besparingen die de Italiaansche regeering nnmoet maken In 1869 stelde de nieuwe Italiaansche ministerpre iident Canza zyn kabinet voo aan de Kamers met de verklaring dat in alletakken van administratie besparingen zoudenworden gemaakt ook op leger en vloot daarde regeering vast besloten was het jaarlyksche tekort tot 70 000 000 of 80 000 000 lirete beperken De heer Critipi zeide dezer dagennageno hetzelfde Welke besparingen hetministerie wit zeide hy niet de uitwerkingder plannen zal zeker wel de geheele Kerstvacantie die tot 25 Januari duurt in beklagnemen Arbeid Beurs In de gisteravond gehouden zitting meldde zich één werkelooze ain zoodat de lyst thans is als volgt Arbeider 2 Bieekers 1 Behanger en stoffeerder faalfw 1 Brouwer 1 Gepasporteerdo Militairen 1 Grofnmid 1 Grondwerker 1 Kantoor of winkel werkzaamheden 1 Kuiper 1 Leidselbreier 1 Metselaar 2 Opperlieden 3 Pypmaker 1 Potteobakker I Reiziger 1 Schilders 3 Schoenmaker 1 Tuinman 1 Stoker 1 Werklieden 3 Timmerlieden 1 Totaal 29 Het Bestuur brengt in herinnering dat de zittingen niet boven maar iu de benedenzaal worden gehouden van t Café Harmonie Het Bestuur Ned R K Volksh Afd Gouda Ml II J Mf i jM a lyi iiin ii Mii HAR TBBBICHTSI1 Qonda 88 December 1888 Teagerolge de feestdagen wa de graanmarkt ran geen beteekeoii Frgsnoteeringea blgven dus aehterwege Ook da Tolgendg week luUen wjj geen bericht bierran geren VESH aKT Melkree weinig aanroer handel en prijzen malig Vette raiksni groote aanroer handel ilug 81 a 88 et por half KG Biggen roor Engeland goede aanroer bandel matig 80 a 81 ot per half KG Magere Biggen goede aanroer handel matig 0 70 a 1 65 per week Vette ohapon goede aanroer handel rlug 16 è ƒ 84 WeiUmmeren goede aanroer handel rlag 18 i ƒ 80 Nuobtere kal reren weinig aanroer bandel rlug 8 i f 14 Oraskalreren weinig aanroer handel flug 86 48 Aangeroerd 86 pari jeD kaai Handel rlug Ie ual 87 it 8e qoal 84 a 86 Zwaardere Noord Hollanduhe 88 a 30 Boter weinig aanroer handel rlag Ooeboter f 1 88 a 1 45 per kilo Weiboter 1 10 k f 1 86 per kilo Oea Trijd 88 Zaterd 80 Zond 81 WatergetUden Hoog Laag Hoog Laag 10 8 04 11 04 7 8 11 SO 7 85 11 45 8 10 8 85 88 8 46 Maan Zon A 89 M Ilse 17 1181 188 11 M Opg Ondtrg 84 L K 48 1 Dec S 10 8 46 64 88 i 8 48 81 8 13 8 BS 1H e en fiin gekUwfOt A van OS Az £ 73 73 Beurs van Amsterdam 87 DECEMBER Vor krs 84 108 9Sl V 78V 77 18V 68V 98 98 941 108 M Vl 80 88 104f 66 99 106 640 686 lOJV 8 V 1007 146 98 108 101 188 y i sa 97 981 166 184 108 A 80 188 18 V MVl 9 s 103 187 108 107l 1 io Vij 136 185 loVi 981 0 88 104 78 109 101 61 61 IS 186 108 108 100 99 A 1141 in 871 105 ilotkoers 8 Vs 108 731 78 77 181 1081 93 1081 iVaraaiinD Cert Ned W S 8 dito dito dito 8 dito dito dito S UoKOAl Obl Ooudl 1881 88 4 Itaub Inachrijving 1868 81 8 ÜolTINa Obl in papier 1868 8 dito in zilver 1866 8 PoiTDOAL Oblig met twket 3 dito dito 3 BuaUNo Obl Ooat 8e Serie 5 dito Oooona 1880 4 ditobijBolht 1889 4 dito bg Hope 18SII 90 4 dito in goud leea 1883 6 dito dito dilo 1884 8 SpANji Perpel lehuld 1881 4 Tvuiu Oepr Conr leen 18 0 4 Oec loeuing serie D Geo leenio Mrie C ZeioAra Bip Beo r oU 1888 8 Miuoo Obl Buit Sob 1800 6 Vbnbzdbla Obl 4 onbep 1881 AusTBBnAM Obligation 1861 S i EtoTTBaDAM Sted leen 1886 S Nbd N Afr Hacdelsr aand Arendib Tab Mjj Certificaten DuiiMaataohappiJ dito Arob Hypoibeekb paodbr 4 Cult Mij der Vorstenl aand Gr Hynotheekb paudbr 4 NoderUndaohe bank aand Ned Handelmaataob dito N W Il Pao Hyp b pandbr I Bott Hypótheekb pandbr 4 Utr Hypotboekb dito 4 Oostbkb Ooat Hong bank aand BusL Hypotheekbank pandb 4 i Ahbrika Emiit hypoth pandb 5 Maiw L G Fr Lion eert 6 Nbd Holl lJ Spoortr My aand Mi tot Eipl V St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrill Spm aand 6 dito dito ditolStl dito 8 lTAI ia Spoorwl 1887 89 A Eobl S Zuid lul Spwmg A H obl 8 PoLBK Waraohau Weenen aand 4 EusL Gr Ruas Spvr Mij aand 5 BaltiKhe dito aand 69 71 981 fastowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 8 Knrak Ch Azoar Sp kap aaod 8 Loaowo Sewaat Sp Mij oblig 5 Orel Vitebsk dito oblig 5 ZuidWest dito aand 5 dito dito oblig 4 10 4 88 114 AuBaiKA Cont Pao Sp Hij oIjI 6 Chio t North W pr O r aand dito dito Win 8t Foler obl 7 Denror Bio Gr Spm eert r a Illinois Ceotral obl in goud 4 Louiar NaahTilleCert r aand Mexico N Spir Mij lehyp o 6 Mias Kanaas r 4 pot prof aand N Tork Ontario h West aand dito PenoB Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Hinn it lilanit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 5 CiMADA Can Soutb Cert r aand Vbn C Ballw h Nar Ie b d o O Amsterd Omnibus Mij aand Botterd Tramweg Maats aand Nbd Stad Amsterdam aand 8 Stad Botterdam aand 8 BlLoii Sud Ant orpenl887 8Vi Slad Bruasel 1886 i HoNG TheiatBegullr Oesellsch 4 OoBTBNK Staataleening 1860 8 K K Ooat B Cr 1880 3 Sfanjb Slad Madrid 3 1868 Nbd Ver Bei Hyp Spobl oert 8 BargerlUke Stand GEBOREN 22 Dee Salomon Cornelis endere W ran Loon en A ran Bonren Adrianns ouders J Bakker en C ran Dam Willem onder P Spruit en C J dén Oi 23 Jan ondera B Verkerken K ranZgll Martinni oudere J Slinger en J Tinbergen 24 Izaak oudera J Onweneel en N E de Bruin Frita onder H A Dioetelhorst en M L Dieatelhorat Janqe oudersJ ran Loon en T Prin 2 5 Aleii onder 6 J de Jong en M J ron Bihl Jacobn ouder J Piket en H Klopper Johanna Maria onder J Teigeer en 0 Idenbnrg 26 M aartje ouder R van der Onuf en C S Smith Oerud Johanna ouden J ru Dam en W Wolrer Joieph Gomalia ouders W Bode en C Zererboom 27 Huiberta ouder A ran der Eleyn en Q M IJaaelate n Piet r Johannes ouders J Dernee en W de Jong Christiaan ouden A H Oikhooff en I M Kilian OVERLEDEN 23 Dec J ran den Broek 13 24 B Qapi 10 m C M daCroix wed C Vreugdenhnrg 55 j J J Orootendorst wed L de Jong 83 j A Baatinok 20 m P ran Oudshoorn 60 j G L W ran Ew k 13 m 25 A C ran den Hondel 20 m A A Bezem 3 m J L Kroeders 8 m 26 9 Kemp 5 w C Donk Wed M P Thensen 76 j 11 m C de Jong 5 j 10 m Verkerk 72 j 10 ni A de Keizer 3 m 27 G A Oudjk 54 j G de Pater 73 j GEHUWD 27 Deo W Ameaz en K J Hoogendoorn A Hofman en H T de Vos BeeuwUk GEBOREN Gijsbert onder T don Houdgker en D J de Jong Willem Frederik ouders A Groenend k en H ran Eyk Bertha ouders W Vermeulen en M Hoogendyk OVERLEDEN B Vermeulen 3 dagen 344 Staats loter 4e Klaaso Trokking ran Donderdag 88 Docomber 1898 No 1501 85000 No 7886 6000 No 12031 8000 No 1 518 1000 No 1183 8804 en 17687 400 No 8 7 1786 en 15809 8C0 No 1951 8840 4936 6468 7188 14959 en 1583 100 Prysen ran 65 17 8447 8163 7888 10379 18008 1867 17988 38 8489 8176 78 4 10407 13088 18718 17987 80 8518 8198 7918 10489 18041 16179 17968 90 8841 8937 7989 10481 18098 15740 17960 114 8869 5880 7958 10468 1311 16789 18086 181 8589 5588 7984 10481 1318S 18781 18038 8680 6379 7988 10818 18144 18797 18047 8684 5380 8037 10583 18884 18803 18086847 8680 8458 6053 10887 18886 18818 18088894 8688 8469 8062 108 0 13888 15818 18111898 8764 5500 8091 10685 13845 15885 18158807 8886 5581 8101 10666 13881 15887 18166887 8838 8888 8106 10740 18888 15889 18184389 8845 8846 8113 10761 13842 15842 18818881 8648 8877 8186 10764 18463 18801 18888868 8891 8864 8187 10778 13465 15940 18808886 8938 8619 6189 10S28 13786 18974 18411890 8977 8841 8858 10889 18788 18976 1S44 481 8989 6658 8869 10881 13817 18978 18480437 3018 5688 8277 10868 18839 15089 16504471 8088 8686 8856 10868 13848 16006 18648 3044 5711 8387 I090S 13851 16016 18669 8096 8731 8353 10980 138 8 16088 1870084 8097 8741 84O0 10946 13 93 16045 18760 893 3184 8817 8411 11068 13801 16068 18778 688 3138 8880 8434 110 8 14007 16090 18794 718 3864 5860 6440 11098 14068 16160 18841 735 8349 8876 8454 11186 14060 16170 18846 753 3418 8913 8483 11130 14104 16884 18848 768 8417 6970 8618 11140 14106 16864 18864 881 3433 8998 8881 11196 1418 16880 18875880 3464 8999 8565 11870 14181 16349 18879 985 3462 6003 8878 11878 14170 16388 18863 935 8498 6008 8574 11301 14181 16408 18898993 3338 6007 8688 11306 14904 164S3 18988 996 8647 6089 8716 11848 1480 16468 18868 1018 3868 6047 8788 11381 14829 16496 1906 1081 8894 6088 8788 11887 1488 l 16496 19091 1071 360 6066 8786 11363 14885 16519 19107 1118 3646 6086 8794 11867 14310 16838 10136 1186 3666 611 8605 11370 14367 16548 18800 1140 3670 6143 8816 11413 14389 16584 19818 1164 374 6144 8919 11470 14408 16681 19877 1173 87 1 6168 8958 11606 14488 16638 19879 1888 3838 6178 8974 1168i 14480 16646 19306 1897 3868 6809 8977 11670 14611 16716 18876 1808 3874 6881 8994 1168 14870 16796 19S90 1363 3905 6388 8999 11788 14668 16300 19479 1368 3981 6384 9078 11833 14601 16866 N478 1388 3938 6368 9088 11873 14603 16870 10848 1480 S 89 6S69 9104 11887 14681 16888 19888 1487 S 88 6416 9178 1890 14647 16889 19618 1498 4171 6468 9806 11904 14680 16391 19641 1607 4177 6601 0847 11B18 14660 16971 19648 1881 4190 6813 9833 11930 I466I 16996 19646 4181 6895 9868 11989 14676 16999 196901878 4833 6681 9277 1194 14711 17008 107861647 4840 6700 883 11989 14780 17017 19796 1661 4847 6738 9888 11993 14788 17070 988 1678 48 8 6745 9313 18010 14734 17078 801481700 4898 6843 9311 18067 14788 17089 9D189 1718 4388 6844 9400 18104 14788 17108 801711740 4386 6876 9407 18106 14803 1711 801781749 4380 6895 9419 18168 14836 17188 8 1 1 1786 4341 6899 0888 18834 14841 17188 801941841 4348 6985 8588 18836 14887 17198 90881 436i 6986 9852 12882 14981 17835 804181876 4374 3989 9608 18886 14968 17845 804821931 4403 6992 9618 18290 18008 17863 204261933 4415 7000 9638 12388 18069 17877 8048 8016 4431 70t7 9636 12488 1S109 17898 806408088 4488 7110 9700 18486 18836 17304 808418078 4502 7181 9787 18464 15368 17836 80604 8087 4 i08 7188 9730 18468 18886 17377 80688 1134 4816 7157 9778 18581 18896 17878 806831168 4819 7189 9806 18561 15898 17388 906868165 4889 7194 9843 18871 15388 17434 807008288 4578 7885 9870 18880 16368 17463 807088252 4596 7867 890 12629 15883 17494 207888264 46 7 78 6 9915 12636 18443 17498 807308877 4768 729110015 12680 16484 17807 80738 8812 4811 7380 10081 18690 18484 17888 80743 8314 4888 748 10085 18700 18610 17887 80781