Goudsche Courant, vrijdag 29 december 1893

32ste Jaargfang INo 6238 Zaterdag 30 December 1893 Pivxtxja mjmm m mr IVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 AÊBonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vaii 1 5 reg els a ÖO Ceoten iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd Inhoud voorzien rui betfttteat vanDr P F vanHAMELHOOS UiUlnitond Teckrljgbur bU P H J V WANKÜM firma Wed P J MËLKERT Oosthaven B 14 Gouda f sr HEBT GIJ ASTHMA Db SGHIKFMANN s Middel tegen Asthma geeft onmiddelyke verlichting in de ernatigste gevallen en geneeit vaar andere middelen falen Verkrjgbaar bj de Firma A WOLFP Markt Gouda in pakjes van 1 1 50 en fl 2 75 Oralii proef pakje op aanvrage voor lgdera die het Middel nog niet probeerden 16613 16522 15624 16644 16673 15620 16681 16387 12728 12746 12798 12846 12847 12876 12893 12271 12290 2817 484S SSiS 4867 2817 4894 2348 aso tsei 4951 2414 011 5027 6071 242IS ISl 7688 10187 7642 10198 7687 10201 7634 10213 7648 10226 7696 10248 7716 10268 776010808 7888 10326 17618 20787 17658 20802 17664 20804 17728 20861 17724 20890 17820 20914 17881 20968 17926 26984 APVERTENTIËN Beden overleed na een langdurig Igden onze gelielde Broeder en Behnwdbroeder de Heer O A OUDUE Dr O J A DB HAART P J nil HAAET OüDIJK P J J VBRVKNNB L M VBBVENNE OODUK Oouda 27 Dec 18i 3 Heden overleed tot ons aller droefheid onze jongite lieveling DIRK HENDHIK in den ouderdom van 17 maanden P H WEÜRMAN C J WEOBMAN LUNBMBÜBO Oouda 27 December 1893 Steezi lsolex L Aangekomen de Lading OROVE im mrnm waarait wy tot 6S Cent per Heet contant zonder korting afleveren vrg in huii bezorgd Stoeda in voorraad SMEÊ en MACHINEKOLEN en Echte Belgische Anthracit Nootjes dë minst aanslaande brandstof voor Tulkachels ik I 40 per HL Jan Prince Cie Kantoor Turmarkt B 101 Oaida 26 December 1893 W J 611 Lion Blitz NIEÜWËNDIJK bij den Dam 241 AMSTERDAM Op WOENSDAG DONDERDAG en VBUDA to CONSDLTEËREN Markt IM Gouda Oompleete Tandheelkundige Inrichting Fersoonlgke behandeling door LI ON BLITZ Door OPHEFFING der ZAAK van den eer H W OTTO biedt GJBOS ziohzelTe beleefd aan voor het AANLEGOEN on ONDERHOUDEN van Ook by Abonnement HEEREKADE 351 Een ware Schat voor de ongelnkkige slachtoffers der Zelfberlekkine Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAKIKG BoUandsche uitgave met 27 afb Prgs 3 gulden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze onded d Ijdt moet het lezen de oprechte leenng die het ge redt iaarlöks duizend van een zekeren i Te verkrflgen bj hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco togen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Bolland ADVERTENTIEN tniXXeBinnvu mBuUenlandscht Couranten worden dadelp opgezonden door he AdrertontieBnreau van A BRINKMAN en ZN QviuUu Mederlandsche Stoomboot Maatschappij De Stoomschepen HOLLASD kapt i 8MIDT en BATAVIBB kapt J SAUBB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maalxcbappjj Boompjes 72 te Rotterdam De Btoomschepea losien te Breweraquay de markt van Boter en Eaai te Iionden Q ebr Stollwerck s Chocolade en Cacao Doolmatige door de nieuwste uitvindingen op niiicDinaal gehïcd verbeterde fabricatie on uitsluitend gebruik van fijne en fijtmte grondétoffon garandctrei lm verbruiker viin Stollwerck s GhoQolade en Cacao een nanbeveleuswaardig fubrdjaat nttuwfeeuiig beoiitw tordondo aan den iujioud der rosp KtUcetten De Firraa behaalde 27 Brevets als Hoflereraiicler 44 Eere Diploma s gouden enz Medailles een bewija van uitmuntend fijn febrikaat l eds 1874 stlireef de Accademie national de Paris Koua Tous déoemona uue Hedaflle d r premiere elaniie en conBidóratlon de TOtre exoellente fiibrloation de Ohooolat bonbons vartes eto eto Stollwerck t fabrikaat is Terkrijgbaar bij U H ConÜBeurs BanketbaJdters enz enz Genwoalvert nwoordiger voor Nederlaud Jalius Hattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt sedert to Jaren door Professoren praotlseerende Oeneesheeran en door het Publiek toegrepast en aanbevolen als goedkoop aangenaam zeker werkend en onschadelijk GeneeS en Huismiddel Beproefd door Pril Dr V Frerlchs otrujn i T Scanzonl WOnburg B C Witt Kopanhagwi Zdekauer at pstwiburg Soederstadt Kuan prof Dr B Vipohow Benuo V Gietl MOnchw Reolam Laipiig t V Nussbaum MUnchMl Hertz Amit rd mi Latnbl WanchMi l l FOPSteP BrrmhiQhBin Onderbulks organen V KorOZynskl Krak u Brandt Klauianburg bif I Storingen In de kwalen der lever tast van 9V nJRSS aambeijen tragen stoelgang voortdurende ver iM MSfllS r stopping en deu daaraitToortkomonde oagesteld UwlW heden zooala hoofdpijn duizeligheid benauwdheid koptadomigheid gebrek aan eetlust enz Die Zwitsersehe Pillen vnn deo Apotheker Richard Brandt woraeu om hare achte werking door vroowen gaarne Ingenomen en zijn te verkiezen boven de Bcherp werkende Zouten Bitterwater Droppeli Ueugsela enz JB0 Om het koopende publiek tegen bedrog te beschermen WI wordt men er nog in het bijzonder opmerkzaam op gemaakt dat er Zwitaeraohe Pillen In den handel lijn èebraoht die op bedriegelijke wijae er bijna evenzoo nitzion en verpakt zijn als de echte Daarom moet men bij den aankoop zich overtnigen dat het etiket boveiistaande afbeelding een wit kruia in een rood veld en de handteekening Bohd Brandt draagt Men moet daartoe de om de doos gerolde gehruiksaanwijzing er afnemen Ook wordt men er in t bijzonder op gewezen dat de Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Eich Brandt dia bil de Apothekers verkrllgbaar zijn sUeen in doozeu i 70 Conta geen kleinere doosjes Terkocht worden Hoofddepot F E Van Santenkolef te Botterflam m Cognac fin Bois Aloiu te bekomen t X 40 da Liter De OOONAO FIN BOIB Tan de Socüti Anonvme door het Mbwle land om hftreeoedQ tioeunigheden guniUg bekend DE mm am of de tjeschryvinff der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Qroote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroedon Dirk en Wouter Crabetli FDIKE OUDE SCHIEDAMMER GENEVER grpjj0 Merk NiaHTOAP PRIJS 80 Cents A BRINKMAN FEAÏÏSCHE STOOMVEEVEEU Chemische ea Zwitsersehe Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz N B Als bewija van echtheid ia oachet en kurk steeds voortien van den naam dor Firma P HOPPE n Oppenbelmer Rotterdam Specialiteit voor het atoomen en verven van alle Heerenen Dameskleedingstnkken ook alle aoorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trgpen met nieaire patronen geperat Kwasten Oarnitnren Neteldoek Tnllm Kanten Veeren enz Alle goederen knnnen in elkander bigven en worden onichadelgk voordegeaondheid beWerkt Goederen kannen in i dagen afgeleverd worden AOENT voor Gonda en Omatreken A VAN OS Az Kleiweg 4 No 78 Oouda Snelpertdrak van A Bukkhan k Koon TE PARIJ S Zenden gratis en franco bet prachtig geïllustreerd IBDE ALIUI met hollandschen offransclten tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor bet Wintepavltoen van kleederon hoeden enz voor lieeren dames en kinderen op ge nkeorde aanvraag aan I JULES JILUZOT C PARUS Stalen van z den wollen eii katoenen Btoffen laken enz er worden eveneens ft nco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de prgzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goedeen prompteultvoenngen Ier bestellingen benoodigd jn BeslelUngen van 35 frtnics en hooger worden met eene verhooging van 5 0 0 franco oraekt n oiHJ oan Inkomanda rechten alle otaaUen van Nederland dan huls bezorgd De klanten hebben geene formaliteiten voor de inklapng of andersints te vervullen laar ons nexpédititfiuie te Hozendaal Noord Brabant daarmede belast is EENISDEFOI TAN TEEL Meu wordt veriocht op t MERK telettaa DIT HBT MaOIKUN VAK 1 KAVENSWAAY ZONEN OORINOHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van cy twee en een half en een Nid on $ met vermelding van Nommer en rPrga voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepoIneerd Zich tot de uitvoering van geeerde ordera aanbevelende J BBEEBAART LZ EENIG DEPOT der Heagache Beschnit raa den Heer J K SOMMER LUl IOi Levensverzekering NaatscbappU Opgericht in 1S29 Verzekeringen in geval van Qverlgden gemengde op een bepaalden dag en gecombineerde Uitzetverzekeringen Lgfrenten Zich te vervoegen voor alle inlichtingen ea prospectosaeu bg den Hoofd Agent te Qouda den Heer W C WBBNIXK Bleekeraingel R 201 SOLIËDE AGENTEN GEVRAAGD BIËKBOTTELAttM Korte Tiendeweg D 93 De ondeigeteekende beveelt sich by voortduring beleefdelgk aan voor de LEVERING der Berete Soort BIBBBX uit de Bron werg db Obeboonob Valk Van Vollenhoven s Extra Stout voor Bloedarmen Maaglgders Zwakken en Kraamvronwen ala meeat Versterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door mg steeda belegen afgeleverd Vraagt a v p PRIJSOOUBAMT H VAN WUNGAAEDEN Zeer UetteCfestesxidnLkte worden GELEVERD door A BRIiNKMAIV en Zn Wij maken bet geachte Publiek attent op de uitstekende gelejgenheid die de G0ÜD8CHE COURANT aanbiedt tot het brengen van zijne aan zijne begunstigers familie vrienden en bekenden zoo wel binnen als buiten de stad Het Nummer der G0UD8CHE COURANT van Dinsdag 2 Januari wordt niet des avonds maar in den morgen van 1 Januari uitgegeven BINNENLAND GOUDA 29 December 1893 Qiateravond hield da afd Gonda vaD den Nederlaudaehen Eónd tof bevóUlring mt Homoepathie hare tweede algemeene vergadering Be notulen der vorige vergadering werden ongewgzigd goedgekeurd Een reglement dat door het voorloopig bestuur was ontworpen werd na enige besprekingen en met eenige vgzigiugen goedgekeurd waarna werd overgegaan tot het benoemen van een bestuur Gekozen werden de hhr P de Raadt eere voorzitier H M Derksen president P Sauerbier vicevoorzit ter S D Boon secretaris A Braam penning De afdeeling telt thans 57 leden of begunstigers Er werd besloten om door het verspreiden van bet Maandblad en door bet doen optreden van bekwame sprekers de leer van Hahnemann aan het volk duidelijk te maken en ingang te doen vinden De eere voorzitter deelde aan de vergadering mede dat de vooruitzichten tot het vestigen van eenen Homoepatisch arts hier ter stede dank zg het krachtig optreden der vereeniging zeer gunstig zgn en dat er veel kans bestaat reeds in het volgend jaar aan den algemeenen wensch der vereeniging zal worden voldaan Deze kennisgeving werd met algemeen applaus begroet FEÜILLETO IM Eea alledaagsche Qeschiedenis Ovei eiioaien uit kat Bottard Nieuwsblad 1 Zy waa volstrekt niet banial de ongelukkige heldin dezer gesohiedeDia de arme Marie L wier dood de bladen deur dagen mededeelden onder hoo rubriek ICunstmin of ffVaD bet tooneel Tenger slank met groote oogeu vol uitdrukking met mooi zwart haar en prachtig witte tanden zag xij er buiteogewoon Hef ait daarenboven had zy in de wijze waarop z i het hoofd ateeda fier oprichtte en waarop zij gewoon was de mensohen vlak in t gelaat te zien iets ing nue aohtigs dat oomiddellgk voor haar inoam ieta dat u zeggen deed Ala zi j deo verkeerden weg opgaat dan is er zeker geen enkel middel om rein te bljjven voor die aan een sohouwbnrg verbonden zjjn I Op Ifi jarigen leeftgd had zij vrq onverwaoht lag op alag vader en moeder aan een zelfde ziekte verlorvn Gelukkig had haar oudere zuater gehawd met een braaf beambte zich haar lot aangetrokken en er voor gezorgd dat het haar aan niets ontbrak Uaar het kind droeg het hart hoog Z j wiat wat een moeite het baar zuater kostte om rond te komen en ieder het lijne te geven zü zag heel goed dat het la misère en robe de sole dreigde te worden En daarom had Marie het baar plioht geaoht niet langer haar zuster tot laat te z jn Uit beide handen greep iq het aanbod aan van In December bedroeg de inleg in de Nuts8pftarbaak 6714 84 en doleruggaRf 13994 34 In 1893 bedroeg de inleg in de NnUspaarbank 120570 30eu deteroggaaf ƒ 110131 27 De Hnlpban verleende 51 voorschotten tot een gezamenlüli bedr van 7620 Te Oadewater trad als apreker in het Nutedepartemeot op de heer Henri Dekking journalist te Rotterdam Uit een tiental grootere en kleinere voordrachten bleek dat de goede roep die er van dezen nog jongen spreker reeds uitging alleszins verdiend is Met een woord van waardeering en dank van den Voorzitter den heer J Kiewiet de Jonge eindigde de genotvolle avond De Rotterd rechtbank veroordeelde o a L J S vrachtryder te SchoonhoTen wegens wederspannigheid tot eene maand De Rotterdamscfae politie arresteerde en leverde aan de justitie over een bedelaar in het ongewone bezit van 1450 aan gouden tientjes De heer W G Streefkerk hoofd der pa r obisle R K school voor jongens te Zoeter Mvr ltnpt OmdMdag Januait a s i iro u 25 jarigen jubilé te vieren In tegenspraak met de weerprofeten uit zee schenen de kievitten nog volstekt geen winter in het hoofd te hebben Geheele zwermen van die vogels treft men nog in de wfiden en lage velde van het eiland Teasel aan Hoogst zelden ziet men die vogels daar in dezen tyd des jaars Het jaar nadert zgn einde over een paar weken zullen door onze baien en neringdoende de rekeningen 1893 worden afgesloten en de rekeningen 1894 worden geopend Dit geelt ons aanleiding om de aandacht onzer stadgenooten te vestigen op een zaak die in nauw verband staat met de kwaal van onzen tyd de werkloosheid omdat deze erdoor in de hand wordt gewerkt Wy bedoelen het slecht betalen van rekeningen aan verschillende winkeliers en ambachtspatroous Ken feit toch ia het dat er personen zijn en niet weinig ook die maar eenvoudig hun rekeningen ter zydo l gen io plaats van hun schulden te betalen En het gevolg daarvan dat de winkeliers en ambachtslieden die geen groot bedrijfskapitaal een oud vriend baars vaders die voor haar een goed woordje zou doen bij een theater direotour dien hij kende zonder dat zij zelfs baar zuster of zwager daarover raadpleegde Üe laatste vooral toonde zich weinig ingenomen met haar plan toen z het hem mededeelde en aavonds toen hji sich a leon bevond met zgn vrouw zeide hij to deze Ge weet wat dat is een aohouwburg Marie ziet er werkolgk te aardig uit Begrijpt goP Zij moet zich daar niet wagen dat loopt nooit goed a Maar zijn vrouw was van andere gedachten zij stond voor Marie in als voor zich zelve waren er aan den schouwburg al meines terbondcn die zich minder goed gedroegen dan was dit baar eigen schuld Er waren er immers ook die zïoh uitstekend gedroegen zij kende er bij name die getrouwd waren en het zou waarlijk wel hetzelfde zijn of Marie naar een winkel ging of dat zij ziob aan het toonael vet bond Zoa maanilen nam Marie lea bij een acteur ia ruste daarna debuteerde zy ia een kleine rol waarin haar jeugd baar sohoonheid rn baar bevalligheid op t voonleeligst nitkwaman Na de vierde maal dat zij optrad rogondo het letterlijk bloemen Verrokt over haar suocïia als een waar kind deelde Marie de bonbons en de bloemen met de andere aotricos wat de billets doax aangaat dese gingen ongeopend alle in t vaar Dat ging zoo twee on drie maanden en geen I harer aanbiddora die niet wist dat ten opzichte van Marie alle moeite te vergeefsoh was Wat ik geiegd hsb is tooh uitgekomen leide zïtten tjjdeiyk geld moeten opnemen by de kantoren waar zy onder anderen in de Isatate Jagen zeker 6 of 7 pCt rente hebben moeten ftet ilen Zulk een toestand is voor velen onhoudbaar in de oorzaak dat zg verplicht ayn xoo weinig piogelyk knechts aan het werk te zetten Het eenvondigste middel daartegen zou zyo dat ie winkeliers en ambachtalieden bg de verj ohiUende werkgevers aanklopten om betaling J aar zulke verzoeken vallen volstrekt niet overal in goede aarde en de ondervinding leert iat niet weinigen daaruit aanleiding zouden jiemen om van die lastige leveranciers of bazen ich af te maken en zich van een anderen jnnkelier of andereu baas to voorzien Het is daarom dat wij de werkgevers in onze stad opwekken om toch jaar dit niet teeinjligen vóór zjj hnn achterstallige rekeningen ebben betaald Dan zonden zy met een geinster geweten het jaar kunnen eindigen en jneoige winkelier of baas zou gebaat zyn wy weten wel dat de goede rood om binnen de dagen die ons nog resten hun rekeningen te betalen bp velen op onmacht zou stuiten Maar met wat goeden wil ware toch wel het een en ander af te doen waarop halsreikend gewacht wordt Velen echter zgn f aartoe in staat en tot hen vooral richten wij en wensch om op deze wgze te voorzien in e moeiiyke omstandigheden die wy zeiden itH XWtdl U 4ij ct de werkloosheid bevorderen Arnh Ct i Meermalen ontvangt een predikant op Zonof feestdag voor of tydens de preek een verzoek om een kranke of doode in gebed of preek te gedenken Op de gewone 1 wyze overhandigde in een der Protestautsche kerken te s Grarenbage de kerkbedieude den leeraar op den kansel Dinsdag een gesloten enveloppe Deze openende vond de predikant daarin een exemplaar van het socialistenorgaau Recht voor Alten c met een artikel getiteld Vrede op Aarde wat voor hem een welkome aanleiding vas om in zyn leerrede een woord over de gevaariyke leerstetlingeu dier party in te vlechten onder byvoeging van een Chriateiyke vermaning aan den onbekenden brenger van het blad zoo die zich onder het gehoor mocht bevinden De Arnhemsche Hedertafel Euterpe ii in den ouderdom van 50 jaren aan eene kwynende ziekte orerieden Arnhem is aan haar veel verplicht immers zy is feitelgk de stichtster vau Musts Sacrum Dra de Nederrijiische zaagersfeenten die duizenden en Marie s zuster Thóri se tot haar man beken du maar gerust dat ge volstrekt geen reden hsdt ongerust tn zy o Haar echtgenoot antwoordde echter niet ondanks allei was h i rolatrekt nog niet gerust gesteld Intusschen bad de byval dien Marie inoogstte haar doen stijgen In de waardeering van den direotenr en word haar esn hoofdiol toevertrouwd in oen nieuw stuk in de derde acte waarvan een zeer hartstoohtelyke scène voorkwam geknipt als t ware voor Marie en Glerard W den jongen premier van hot theater Hot was de avond van de première en Marie ge heel medegesleept door de situatiu gaf zich geheel over aan haar spel en speelde de scène in het derde bedryf met koortsachtige pasaio zooilat de zaal daverde van de toejuichingen Geheel uit het veld geslagen en ook eenigszins ongerust over den onver wachten byval die oen ander gold dan hem wijdde Gerard pen weinig meer aandacht aan de kleine die hg nauwelijks mot een blik verwaardigd had De w sleepende schoonheid van Marie nog verhoogd door haar emotie trof hem minder don wel de diepte de intentïteit van den hartstocht waarmede zij speelde en die geheet los scheen van haar persoon Haar sober ongekunsteld spel sobeen maar al te zeer den wog te vinden tot de harten der menigte Kooit had Gerard een partnor gehad die beter van haro taak doordrongen waa b j de aanraking met dit jonge meiaje dat zich zoo geheel liet behoorschen door bet gevoel waarvan zy uitdrukking moest geren gevoelde hij zich gedwongen zich in zijn volle kracht te toonen en het stnk gedragen door de beldo hoofdpersonen had eeo uit duizenden bezoekers naar Arnhem dedou stroomen een waardig onder dak te bezorgen werd in 1847 door eetiige stadgenooten met deo heer Frombeig i n het hoofd een gebouw gesticht dat nog jaren lang in den rolksmond de LiedertafeU heette het is de nog aanwesiga groote zaal die 2000 personen kan bevatten Van 1843 tot 1870 bloeide £ aterpet zg had werkende leden in de voornaamste loris gen nu uu is Eutarpec dood Hare banier die het huttat by den optocht der congresleden op 27 Angnstuaj l deu naam der Vereeniging hoog hield zal nu wel eene plaats bekomen ia het Arnhemscbe mnieam van ottdheden Zooals men weet heeft de Regeering ain byzondere scholen die in het bezit ayn van Rykssubsidie toegestaan nog gedurende 1894 zonder verlwurte van die bedrage minder onderwyzers te hebben dan zy op 1 Jan 1894 volgens het besluit van April 1890 behooren te bezitten Met deze byvoeging echter dat het getal der ooderwysers die deze week bg de invoering van het uitstel aanwezig waren niet mag worden verminderd De heer Schaepmon wijst in Het Centramt er op dat die bepalingen alleen geldon voor de scholen die in 1893 bestonden niet voor de mieuwe welke in 1894 mochten worden opgericht en die gelwel behooren te voldoen aan de eischen door Het tMSlnlt van 1896 gesteld ny noemt voorts 9 Kath scholen op 4 te Tilbnrg en telkens 1 te Venloo Didam ICuilenburg Beverwijk en Ter Aar die thans reeds meer onderwijzers hebben dan tot 1894 vereischt werd en moeten zoi en die te behouden als zg subsidie over dat jaar willen blyven genieten By kon bes van 28 dexer i s bepaald datde stembriefjes ter verkiezing van een lid derTweede Kamer van de Staten Öeneraal in hethoofdkiesdistrict Goes op Dinsdag 9 Januarien in geval van herstemming op Dinsdi SSJanuari e k in te leveren sullen geopendworden respectievelyk op Donderdag 11 en 25 Januari 8t Ot Staton Generaal Twkxdk Kahu Zitting van Donderdag 28 Dec 1893 Wat zelden gebenrt onze Serste Kamer heeft een wetsontwerp verworpen In den regel heeft dit hooge staaktichaam daarvoor zyae goede redenen maar thans moet mennosreen geldig motief zoeken Het is waar de behandeling in de Tweede Kamer was eemgsEins bundig sncoèa En beiden vervuldin hun rol telkens met laesr toewijding Op een avond nadat bet gewone tooneel met Marie de toeachoDwors weder in verrukking had gebracht en Marie hem als iedereu avond hsar wedsrliefde zou betyden sieeg het bloed bem naar de hersenen en terwyl h met welgevallen hot sehooae hoofd beschouwd dat rich tegen zijn schender had gevleid omhelsde hy haar hartstochtel k een kus op hare lippen drukkend zonder te bedenken dat de gebeele zaal er getuige van was Maar toen gebearde er iets versobrikkeiyks ieta onverwachts onder den gloeienden kus van Gerard wankelde Marie en ala de eerste haar niet ini jdt in zyn armen had opgevangen zou zjj op den grond zyn gevallen gelukkig bezat hij tegenwoordigheid van geest genoeg om haar op een canape te leggen wat zij zich moer dood dan levend liet welgevallen Intusschen was bet scherm onder oen waren storm van btjralsbetuigingen neder gelaten en de geheele zaal geëleetnseerd als t ware door het irnatuarl jk spel der acteurs riep Qerard en Marie die besloten echanen niet weder te voorschijn te komen terug Natuurlgk waren er weinigen diti vermoeddeo dat het miasohien geen spel meer was wat cQ zooevea aanschouwden en dat zij de treurige werkelijkheid hadden gezien De arme Marie had zich zoo geheel in haar rol ingedacht dia zg eiken avond speelde zij had er zoo geheel baar ziel in gelegd dat voor haar Öotie en werkelukheid hadden opgehouden in dit opzicht te venobillen