Goudsche Courant, zaterdag 30 december 1893

OÜDEJAAR8 AVOND versche Wafelen Wei J C SIBBES Steesnilsolexi Aangekomen de Lading GROVE mn rnsmm vaarut wg tot 68 Cent per Beet contant zonder korting aflereren vrg in hoia bezorgd Bieeda in roorraad SMEÉ en MACHINE KOLEN en Echte Belgiache Anthracit Nootjes de minat aanalaande brandatoi roor ValkMshela i f 40 per HL Jan Prince Cie Kantoor Tiirmarkt B lOI Gouda 26 December 1893 TANOAHTSCN W J ea Lion Bütz NIEDWENDUK bij den Dim 24i AMSTERDAM OpWOENSDAÖ DONDKBDAÖ en VRIJDAG te CONSOLTEEREN Markt 1S4 Gouda Compleete Tandheelkundige Inrichting Peraoonlgke behandeling door LION BLITZ Een ware Schat TOor de ongelnkkije alachtofifers der ZelfbeTlekbing Onanie en geheime uitapattihgen ia het beroemde weik Z Dr Retau 8 ËLFBËWARIi G p A xiiJra Hollandache uitgaTe met 27 afb Prp 2 gulden Ieder die aan de verschnkkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt laarl ka duizend van een zekeren dood Te Terkrflgen bj hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poatzegets en in eiken boekhandel in Holland sa ORAWoa jHAOAs ira on FrMemps TE PARU S Zenden gratis franco bet prachtig gmtlustreerd lOOE tLIII met hollandschen of franachen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen tttodellen voor het Whiterselzoen van kleederen hoeden enz voor heeron daraes 6D kinderen op gefrankeerde aanvraag aan II JULES JILUZOT C PARIJS Stalen van zijden wolten en katoenen stoffen laken enz enz worden eveneons fjranco toegezonden doch men gelieve dnarvoor de soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goedeen prompte uitvoeringen Ier bestellingen benoodigdzijn Beitetltngm van SS francs en hooger woFlen met eene verbooging van 5 0 0 franco onoht ên oHJ oan Inkomêiida nohtan n atU xtlaaUtn van Nederland aan ftat $ tnorgü De klanten hebben geene formaliteiten voor de inklaring of anderamts te vervullen laar ons r49xpédUi$hul $ t ftêz$ndaal Noord Brabant daarmede betast is Wegens het sachte veer worden de voorradige Wiuter eD Regfenman els Troegtgdig voor Spotpruzen opgeruimd in de FINALE DITVERKOOl bg 1 S EEISER Korte Tiendew toriawdfer ui f de VictoriaJBron f e Oberlahnsfein byBna Tafeldrank Van h£ oninklykef u s derXederlanden Uaatschapp tot Exploitatie der Victoria Bron te Oberlalinstein Gevestigfd te Rotterdam Zuidblaak 8 IVederlandscbe Stoomboot Maatschappij De Stoomachepen HOLLAND kapt J SMIDT en BATAVIEB kapt J SAUER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of paasage vervoege men ztch bg de Gargadoora der Maatachappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomschepen lossen te Brewersqaay da markt van Boter en Eaaa te Iionden GebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao Dcolmatiffe door de nieuwste uitvindingen op niafninaal gebied verbeterde fabricatie on uitsluitend gebruik van fijne en fijnbie gnmdstoften gnraiidreiei kn verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig tubnkaat nauwbeimg beantwoordende aan den inhoud der reap Eüketten De Firma behaalde 27 Brevets als HoflfcvcrBncler 44 Eero Dlploma 8 gouden enz Medailles een bewija van uitmuntend fijn Koufl vouB déoemons nna Hedallle d or premiere claftfie en ooualdèration de Totre exoellente fabrloatlon de Ghooolat bonbons vexiöa eto eto Stollwerck s brikaat 18 verkrijgbaar bij H H Confiseura Banketbakkers enz enz Oeneraalvertegenwoordlger voor Nederland Joliiu Haitenklodt Amsterdam Katverstraat 103 KRAEPELIEN HOLM S Eikél Cacao JMfftB Geneeg to Scheikundigen Bekr met Gonden en ZiKere i ledtüy aip Versterkend en Aangenaam van Smaak Utt gulk gekookt leer au t bevelen voor dafeUJkscli ekmlk b Us dertn svakke peraonen en Uierachtufe geateUen tfet wa r toabareld ia ad aU irenfloskrachtitre drank nitatekead b j dlanrhie ook voor aaigebaaen en Üeiae kinderea De och o Kiker Caoao vm Kraopollen k Holm u alom vcrkrljsbaar in vierkaate bassen van n tr t I tO k Kfti a OM en x Kfr k 0 50 voorilcn VAD Ëtiquet waarop noveustaand fabrieksmerk en de handteeketung van de fabrikanten iiF KK lil en IKH 1 li f SJ r briekini rk De Zwitsersohe Pillen van den Apotheker Rich Brandt aedert 10 Jaren door Profeuoren prtetlseerende OeneesheertB en door het Fabllek toegepast en aanbevolea aU goedkoop aangenaam zeker werkend en onaehadeUJk GeneeS en HulsmiddeL BaproeM door MIT R Vlrehow a nin Prif Ir ▼ Frorleh hu m V Gletl MOmhaii ÊSttÊÜH m t Scanzonl WOnburg Beelam uipiig P ÊÊwSIL C Wltt Kopxamm V Mussbaum MOinsiim S lü Zdekiuer at i Mnbiira Hertz Amii rd n JsS I KS Soederstadt kuu V Korczynskl Kr k ii mM L Im t LamW v ca i Brandt Kl i lnirg Mi grC cji Bsa FOrster eimiliigiKnv Dl Storingen in de iciB tnMËf Onderbuiks organen kwalen der lever last van y lÊ JÊ r aambeien tragen stoelgang voortdurende ver XTlT Ur stopping en den daaraitvoortkomende ongesteld jyj heden zooals hoofdpijn duizeligheid benauwdlield kortademigheid gebrek aan eetlust enz Die Zwitserscbe Pilien van den Apotheker Richard Brandt wordeu om bare aachte werking door vrouwen gaarne ingenomen en aijn te verkieaen boven de aoberp werkende Zouten Bitterwater Droppels Uengauié ena V Om het koopende publiek tegetf bedrog te beschermen wordt men er nog m bet bijzonder opmerkzaam op gemaakt dat er Zwitsersohe Filiea in den handel aijn gebracht die op bedriegeiljke wiiae er bijna evenzoo nitzien en verpakt aijn als de echte Daarom moet men bg den aankoop licb overtnigen dat bet etiket bovenstaande afbeelding eea wit kmia hl een rood vebl en de bandteekening Behd Brandt draagt Jten moet daartoe de om de doos gerolde gabraika aanwijzing er afnenen Ook wordt i Piiien van den Apotheker alleen in doosen Hoofddepot JfflJ Dordrecht STEEDS VOOBKADIG Coperw Balkeu bez en beh Pitch Fine Balken en pnma Delen Oregon Pine Balken en Delen geacb en gepl Delen PUathout ËUena Joffers Kolders Sparren enz enz i LAGB PBIJZBN Wm ZAK WOOBDIHBOEUIS bevattende de geslachten der lelfst naamwoorden benevens eene korte verklaring van de moeilgkate daann voorkomende woorden volgens de nteuvie Spelling van Dr M BS VRIES en Dr L A T WINKBL bij Oproiming i 10 Cent verkrggbaar by A BRINKMAN ZN TteHOeweg De NIEUWE LONDON doet het gryze Haar binnen enkele dagen verdwgnen maakt het alanargk en zacht is onachadelgk voor de huid en verft niet Pros 8 cent per Bacon en 1 50 per dabbele flacon Alleen verkrsgbaar hg J A CATS in den Papiermolen Oouda Naar buiten franco per post 15 et per fiacon hooger FRAHSCHE STOOMVEEVEEU Cbeiulsclie en Zwitsersebe WasscherU Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen B Oppeohelnier Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven vaa alle Heerenen Dameakleedmgstukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trgpon met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden on schadelflk voor de gezondheid bewerkt Goederen kannen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Alom te bekomen DE QQDDSOEE iWSS of de beschrgving der beroemde gescfailderde Kerkglazeu van de Groote of 8t Janskerk t i Ter Ooude benevens de geschiedenis der 8t Janskerk der Glaxeu der cartonteekeningen ent waarbij is toegevoegd een afzonderlek lerensbencht der beroemde Glasscfailders de Gebroedars Dirk en Wouter rrabelh PRIJS eo Cents A BRINKMAN m 4é AbonnemenU VoorstetUng SONDERDAa 4 Januari 1894 Vereenigde Rotterdamsche Tooneehsten Directie LE GRAS HASPELS Optredtn van WilUm van ZUTLBJf De Erfenis van Mijnheer Plumet Blgspel in 4 bedrgven Gevolgd door Eegen en Zoimescliijii Blgspel ih 1 Bedrgi Aanvang half 8 uur lar Gewone bepalingen en prgzsn