Goudsche Courant, maandag 1 januari 1894

X 4 47 t 28 7 46 10 08 Amatrrdam 0 8 7 56 6 46 Mt 9 87 U IO AmaterdamWp 6 60 8 10 i 7 11 81 Osoda 7 10 Twee broeden die gisteravdnd naar huiswilden gaan geraakten in de Prinsengracht by de toeslnis te water Ëeu der jongeliedende kostwinner zgner blinde moeder verdronkde ander werd gered JL Om half vyf liep gisteravond K jongenvan 15 jaar in de Stadhonder lle by deRnjsdaclkade en verdronk Aan de Nasaaukade is een echtpaar te water geraakt Beidon zyn verdronken hedui ochtend werden bunne lijken opgehaald Een gezin in de Rozenstraat 3 kinderen men vreest dat zy het water gevonden hebben In de Prinsengracht by de geraakten niet miüder dan 4 water die allen verdronken is het lyk van eenen man opg half een dat van eene vrouw Men dregt nog naar de andere Verder werden heden morger js bekade drie lykeo opgehaal één nog het lyk van eene vrougracht 1 Voor zoover bekend zyn erl 79 personen in het watei gelj nog niet met zekerheid te £ egg sonen er verdronken t tot heden dood in iriergrocht nschen te ieu ochtend ld en om 60 jaar ken t de Leiden om half lit de Lelie 1 Dat de jyeet van vele dieren gevaarlyh is bleek dezer dagen weder te Dodewaard waareen varken de vrouw van den metselaar Romein in den arm beet Binnen 2 dagen zwoldit lichaamsdeel geducht op zoodat de geneesw heer van oordeel ia dat deze vrouw haren kens vele proefnemiiigen met het Toberkelgasj rm zal moeten missen Directe Spoorwegverbinding met GOUDA Wlnterdlenst 1893 94 Aangevangen 1 October TUd van Greenwich GOUDA ROTT EDAM 11 08 12 18 18 68 1 84 8 68 4 60 5 22 5 64 7 10 1 06 4 67 08 1 12 6 04 6 10 1 1 6 11 6 17 18 88 13 88 1 88 1 44 4 10 5 80 6 40 6 84 7 80 KOTTSBDl M 0 O II D A 1 45 8 30 2 60 3 48 4 80 1 86 n H g n 2 02 2 09 f 2 16 8 48 3 10 4 08 4 40 DEN H i AO sHage 6 48 7 20 7 43 9 28 9 4610 1411 3812 16 1 3 Gouda 6 30 7 60 8 18 9 6810 1610 58 12 0818 46 2 20 2 4i 3 16 4 18 4 43 6 80 6 61 7 42 8 36 10 08 ÜTHÏOHTGODB Ulreoht 6 33 7 60 9 5811 34 12 08 18 60 3 10 3 614 43 6 84 7 48 ff Harmelan 6 47 8 08 10 09 18 1 3 84 4 08 4 64 Woerden 4 63 8 10 10 16 18 84 4 12 Uudewater 7 07 8 1 10 84 12 42 4 14 Z Gouda 7 20 8 38 9 34 10 37 18 0 13 65 1 88 3 60 4 87 5 80 7 08 8 20 PAilSTBEDA U a O U D A 9 40 11 10 1U7 2 40 4 10 9 55 11 86 U 4 3 66 4 38 I0 4é ll l 11 13 1 08 t M vader nog jnist b tyds af te snyden en daardoor diens leven te redden Veel anl de man althans vooreerst wel niet aan zyn leven hebben daar hy nadat door den geneeskundige wiens hulp men had ingeroepen de levensgeesten weder waren opgewekt plotseling krankzinnig is geworden Btaten Generaal Eaaars Kaubb Zitting van Vrfldag 29 Dec 1893 Even voorby het station Boxtel is een goederentrein bestemd voor Venloo ontspoord Drie waggons werden gehavend en dwars over de raits geworpen Alle treinen ondervonden hierdoor veel vertraging maar terstond werden krachtige maatregelen genomen om den weg weder vr te maken wat binnen eenige aren was gt lukt Persoonlyke ongelukken hadden niet plaats Onze bdschreTeu vadenn zijn ook naar huis om de jaar verwisseling in den schoot fannner familiën te herdenken Eerst 9 Januari keeren zij terag om de staatsbegrooting Torder te behandelen Deze onregelmatigheid is door veeljarig gebruik reeds eene regelmatigheid geworden De departementen behelpen zioh zeker in Januari zonder budget door maar uitgaven te doen Door den dikken mist geraakte in den afgeloopen uacht een verhuiswagen met twee paarden van de flrma Allan in den Haag iu het water aan de Schie te Delft Beide paarden verdronken De koetsiers kramen er met den schrik en een nat pak af Natnnriyk is de jaarlyksche beleefdheid aan de Koningin betracht door de voor haar Huis benoodigde geldon toe te staan Hoofdst I en de rentebetaling der conpons Nat Schuld verzekerd Hoofdst Vn A benevens de wet op de Middelen goedgekeurd daar anders geene belastingen geheven kouden worden Het overige moet maar wachten tot half Januari In hel eerste deel der zitting was de Indische begrooting afgedaan De ministet was dankbaar voor den wil willenden stenn en had geen moeite om de sprekers tevreden te stellen Zonder stemming werd het Indisch budget vastgesteld De Vereeniging ter bevordering van het reizen in en baiten Eugeland te Londen gevestigd heelt het plan opgevat een tochtje op schaatsen door Nederland te maken Het reisgezelschap zal sGravenhage Leiden Haarlem Amsterdam Zaandam Alkmaar Utrecht en Zwolle bezoeken Te Amsterdam dat door de Vereeniging eeene der vrooiykate hoofdsteden van Europa genoemd wordt zal men drie dagen bleven Éon bezoek zal gebracht worden aan de vprmaarde Nieuwmarkt op eenen Zaterdagavoöd Verder zallen de leden van bet gezeUchap in de gelegenheid zyn op schaatsen Monnikendam en Marken te bezoeken en ook kennis te maken met het ys van onze s avonds zoo schilderachtig verlichte grachten Wanneer de reis zal plaats heben is nog niet zeker bepaald dat zal in de eerste plaats afhangen van de vorst Hbl Ingezonden stuk over de nieuwe behandeling der Tuberculose door Dr Oldtmann te Maastricht De publiciteit we ke sedert eenige Weken inde couranten aan myne nieuwe beoandelingder Tuberculose door Tuberkelgns gegevenis noopt my hieromtrent ter voldoening aanvele aanvragen om inlichtingen eenige opheldering te geven Uit Schoterland wordt gemeld Dinsdag beeft een timmerman uit Katlp op laat van B en W de klepels weer in de klokken gebracht Er was iemand overleden en deze moest volgens oud gebroik beluid worden Toen het beluiden van den doode door de buren was verricht waren er reeds knapen en jongelieden aanwezig om dac eiyk weer St Thomas te luiden en lustig werd neer aan de touwen getrokken het klokluiden Bch nt voor de Katlykers dus wel veel aantrekkelgkheid te hebben Men hoopt nu dat de klepels in elk geval tot do begrafrais van den beluiden doode in de klokken zullen bty Overtuigd dat inwendige middelen tegendeze vreeselyke ziekte zonder uitwerking bin ven heb ik sedert vyf jared eene meer rationeelebehandeling der longtering beproefd en weleene inademingsmethode door Turberkelgas Mijne geneeswyze moet niet verward wordenmet de hier en daar zoowel in het groot alsin het klein toegepaste inademing van medicamenteuze waterdampen Deze methode isabsoluut zonder uitwerking omdat geene waterdeelen al zyn ze nog zoo fyn verdeeld verder dan het strottenhoofd komen Overdeze illusoire methode heeft de wetenschapreeds lang den staf gebroken Na het fiasco der gevaarlyke i Koch scheinëntiog moet het streven der wetenschap zyn een onschadelyke geneeswyze te vinden wetkeii direct iuwerkt op de longen en de bacillen Deze metbode moet aan de volgende voori waarden voldoen In de eerste plaats moet men verzekerd zyn dat de medicamenten tot in de uiterste pun ten der longen doordringen zooals zulks bly bet geval is Eergisteren nacht omstreeks half 12 werd ie Nnnspeet de brigadier der ryksveldwacht J Pley terw l by van surveillance komende z ne woning wilde binnengaan door een schot uit een vuurwapen in de befnen getroffen Hii had juist nog de gelegeoheid den vermoedeiyken dader te arresteeren In de tweede plaats moeten de gasvormige medicamenten eene antiseptische werking hebben om de afscheidingeu der longen waarin de bacilten voortwoekeren onschadelyk te maken Dat het Tuberkelgas deze eigenschap bezit bewyat delomstandiglieid dat ongezouten versch vleesch zouder de geringste byvoegiog van kunstmiddelen nooit bederft in eene atmosfeer welke met dit gas bezAuugerd i8 Zekere E te Utrecht een oppassende man verloor ruim drie maanden geleden door den doodzyne vrouw en hoewel zyne huishouding sedert door zyne 20 jarige dochter werd waargenomen bleek echter al spoedig dat deze voor die taak niet berekend was en dat vooral de opvoeding der jongere broertjes en zusjes daaronder moest lyden Dit alles stemde den man die het tijdens het leven zgner vrouw zoo geheel anders gewend was steeds somberder en was het dan ook zeker tengevolge van een aanval van zwaarmoedigheid dat hy tweeden Kerstdag na een kleinen twist met z ne dochter door ophanging een einde aan zyn leven poogde te maken Gelokkig had zyn jongste zoontje alles gezien en ging deze terstond zyn broeder waarschuwen aan wien het mocht gelukken zijn In de derde plaats moet de sterkte van het Tuberkelgas zoodanig geregeld kunnen worden dat naar behoefte de longen wot den geprikkeld en zy dientengevolge uitwerpen of uitdroogen Dat bet Tuberkelgas aan deze voorwaarden voldoet bewyst het gevoel van drooge handen wanneer men zich in de ioademingskamer bevindt Met het oog op bovenbedoelde eigenschappen zoude men myne vinding meer eene methode dan wel een middel kunnen noemen want de werking van het Tnberkelgaa is afhankelyk van zijne meer of mindere oordeelkundige topiisaing Het TDberkelgaB kan dan ook alleen by een oordeelkundig gebruik onder medisch toezicht worden aangewend als een geneesmiddel dat om die reden afgezien nog van de mopieiyke verpakking niet vatbaar is voor verzending 10 66 11 08 11 0 11 16 U S6 10 46 8 35 8 4 8 66 OB Ooada Moordrooht Niaawerkerk Gapalle Bottordaa Sottaidam Ca Ue Nimwerlntk Moordiwht 8 fioud 6 8 TM 7 8 7 M 7 S6 ll OS J0 10 7 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 7 86 7 47 5 i lO 6 19 4 08 6 13 6 81 4 8 6 36 Dit dient als antwoord op de tallooze aanvragen om elders behandeld te worden Meer 7 46 8 07 8 18 10 03 10 11 SODDA DEN HAAO Gouda 7 80 8 40 9 04 9 87 10 49 18 11 12 21 1 01 1 87 8 66 4 46 6 27 6 69 7 18 8 86 9 8710 4511 1111 80 4 67 5 11 6 16 6 22 6 81 6 36 1 13 1 18 1 24 1 33 1 3 10 11 6 80 11 12 Zev U 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 Z 2 gw 7 58 01 N d L d 8 03 Voorb 8 07 18 Hage 8 13 9 18 9 84 lO O O 07 11 87 18 4112 611 48 1 67 4 25 6 85 6 56 6 41 7 48 8 55 10 16 11 16 11 4018 GOl DADTREOHT 2 37 6 87 7 69 10 22 8 44 5 04 6 44 6 17 8 06 10 88 8 61 5 1 6 60 8 13 10 34 1 80 8 08 3 60 4 48 6 89 1 816 86 8 88 9 10 10 58 GO ü U A A M8TBRDAM Gouda 5 16 6 40 7 66 8 0 8 81 10 1 10 66 12 48 8 88 3 18 4 16 4 47 5 88 6 01 7 46 8 8810 08 Oudnr 6 60 6 64 i 1109 Woerden 6 57 7 018 11 8 40 11 16 Harmelao 6 04 7 08 8 46 11 88 Vlraohl 18 7 38 8 28 8 41 10 61 11 45 G O ü U A m o Gouda 4 40 8 81 10 06 10 65 18 11 8 61 Amsterdam Wn 7 6 10 10 66 18 19 1 8 40 AMtndaaOi LU Mi n l IM UI i ii dan ieder andere ziekte dient de behandeling der Tuberknlose onttrokken te worden aan de routine van eenen gewonen geneesheer die daaraan niet de noodige aandacht kan wyden Het daarstelien eener inrichting nitstnitend voor de genezing van vToberculose laugsden weg van inademing ligt dan ook in myne btidoeliog lotusBchen beitaat er voor ttarioglyders thans reeds gelegenheid om door inwoning by particulieren ia bet Géuldal van Meersen Valkenburg met Tuberkelgas behandeld te worden De huisvesting kan voor lederen patiëntgeregeld worden naar pate van den aard derziekte en de coostitutiB van den lyder Dezewy e vau bobandeliog is in zoover verkieselykboven het verblyf in eene speciale inrichtingvoor Tuberculose dat dq lyders niet met elkander in aanraking komeu en dus niet dennadeeligen invloed ondervinden welke noodzakelyke moet voortvloeien uit eene voottdu rende onifteving van zieken welke aan dezelfdekwaal lydende zyn I et is en blijft intosschen 4ioofdzaak dat de geneesheer zich geheel en al aan ds behanj deling van terio tyders wy lt en dat hy zyne niethode kan wyzigen naar gelang van het stadium der ziekte van atci n patiënt Een brochure van D Oidtinann over Tuberculose is verschenen by Spohr te Leipzig en by iedered boekhand aar te verkrygen j Een besteUei by de Éyks tulgraaf te Amsterdam heef jdrie gulden bo gekregen enzal acht dn n ifl zyn betriMciug geschorstworden omdèt hy eeu dijË iiBf neiBJ dat eentelegram vooi haar mgnheer v n hem aannani bad ahngehai4d en eeu zoen gegeven l jDe myii heer kwam iier achter en diude eeu klacB bij den dire kenr in die den mndaar bOvealvermelde striif oplegde f Vl BIJ Een juffrouw te Amsterdam hadeenwondl 4aan dep vinger en Verbond dfize wodd metieen t $ iiWtje Dinsdag morgen ip dekerk zwoU len hanil en arnl onrustbarend dp h Zy ging na r een apotheker die haar naan een al ra verwees Hetj was oógejukkig al te laat De arme vrouw $ aan bloedvergiftiginggestor n De Britsche volks vertegpnwoordïger Henry Laboucbère redacteur en eigenaar van het Londensch blad cTruth die den naam heeft van de grootste kindervriend van Londen te zyn en die sinds 1880 alle jaren kerstgeschenken inzamelt voor de kinderen in de 20 armenhuizen der nled heeft dit jaar zooveel speelgoed voor de arme kleinen ontvangen dat het grootste gebouw der stad de AlbertHall uoodig was om het tentoon te stellen Er waren daar niet minder dan 27 000 stuks speelgoerl allen door lezers van Truthgezonden o a 4000 poppen van welke vele door voorname dames waren gekleed alles fraai uitgestald een glszeukast met 11 000 nieuwe sixpuuceatukken door een onbekenden kindervriend geschonken een berg van 22 000 pistaches enz enz Kortom het was een tentoonstelling verrnkkelijk om te zien voor de vele kinderen zelfs de aanzienlykste die daar met hunne begeleiders kwamen kyken Omtrent de ongelukken te Amsterdam door den mi t veroorzaakt meldt het Handelsblad 11 50 13 80 10 80 Voorb 6 64 N dL d6 69 Z Zegw6 08 Bl Kr 6 14 Ze M 6 19 10 41 Uit de Baangracht zyn gisteren morgen opgehaald het lyk van eene vrouw van 30 jaar en dat van een kind van 8 jaar Uit de ICeizersgracht by de Hartenstraat is het lijk opgehaald an een kind en naby de Nieuivo Groentenmarkt dat van eene vrouw zyn daa i verscheidene plaatsen in de st f het geheel Het is oeveel per eü nog op bezig ia te dreggen In het Binnengasthui i orden tien personen verpleegd de toestanoMvr patienteh het leven lenAatfanis i let Ia 1 vrij gt nstig Men vreest vab éènep drenkeling In het werden tévee personen opg noi raëliiatische gasthuis geene i niliOud 1 Jadl ftval Bl t nen m 4 Mmftr Lj ï laandbud van het 6en al eno i tsch De NederlaodBch é j 3 Noi 10 Het ï ij pspack tan deö rais le2 H rlat m V Geagraphfei 1 zonder ivati dqp inte keiiin en uit boeken vajifpjferikjjee 13S2i 18M ge9aardigf iie8t it M ii573 der Endt i i t 6g tit Lid Roekoi Tan Ï8 yts nr Kscbe Uage Woon Benoe fnhoud m nrj Aa teélMlngen nit l Zierikzee ml lO Wie er iii fflïjiö in do Buurt Voorliout enz den door A J Servaas van ï ooyen i Het Ij eboorteregister der Po pgeesch Israëlitische gemeente te s Gravenhi e door J Q van der Menlen Van Triest van Menra door Jac Anspach Kerkgebouw te Schemerhorn Bruggelermarki I Het was Woensdag avond verre van rnstig te Rynsburg Het huis van den landbouwer P Br was het doelwit van allerlei projectielen die zóó goed troffen dat by alle ruiten men zegt 107 van woonhuis schuur en stallen zyn ingeworpen De blinden en jaloezieën zyn blykbaar met werktuigen totaal vernield en ook de meubelen zijn er aiet zonder beschadiging afgekomen Oorzaken van deze baldadigheden zyn voU gens geruchten het afbreken van de betrekking waarin P Br tot zyae hnishoudater stond BDiteolandscb Overzicht De afgevaardigden van de rechterzyden uit Senaat en Kamer in België zyn uren vergaderd geweest om de voorwaarden voor een vergeiyk tusscheu het ministerie en de parlementaire meerderheid in zake de evenredige vertegenwoordiging te zoeken Volgens de ïndépendance heeft minister Beeroaert weinig hoop dat zyne party genegen zal zyn tot een vergeiyk hetwelk hem zou toelaten waardiglyk aan het bestnur te blyven 8 48 10 48 11 08 11 88 g 40 8 47 54 10 1 10 10 11 08 11 84 U M f46 4 65 6 02 5 09 6 16 8 10 7 07 7 17 7 24 7 81 7 87 9 8i 9 44 9 60 8 80 10 8 06 3 GOUDA 2 16 8 46 3 43 4 16 4 48 6 81 7 1 44 1 49 1 68 8 04 8 09 7 06 7 U 7 80 7 26 7 31 4t 64 6 0 8 09 8 6010 0710 64 04 9 1010 88 l 8 419 32 10 4011 86 4 10 7 98 47 4 86 7 40 lO Og i li Il 11 10 Het blad weet nog mede te deelen dat in de vei adering waar de heer Beernaert niet tegenwoord was langdurig beraadslaagd is over twee voorstellen Het eene van den heer de Moreaa d Andoy past de evenredige Tfrtegsnwoordiging too op de prorinciale nrkieiiagen het andere ran den heer de Smet de Naeyer op de rerkioiingen mot ie Kamer maar alleen in de districten welke minstens drie afgevaardigden kieaon Den 9en Januari zal yerder over do zaak beraadshiagd worden De leden der vergadering hebben strikte geheimhoading van het verhandelde beloofd Naar men meldt toonen de vrienden van den heef Boemaert zich zeer tevreden De presidenten der beide Kamers hebben eene mededeeling aan de para gedaan waarin gezegd wordt dat over de in de vergadering gedane voonitellen nog geene beslissing genomen iS Na ifloopder vergadering hebben de twee presidenten den heer Beernaert een voorstel tot vergelijk aangeboden Maken de Fransohen zich meestal voor de Senaataverkiezingen weinig warm de onverschilligheid waarmee ditmaal de periodieke vernieuwing van van het hooge college wordt tegemoet gbzieu overtreft nog de gewone maat De onafzetbaarheid van een deel des Senaats is in 1 84 afgeschaft en het aantal ouafzetbare senatoren die door de Kamer benoemd werden reeds tot op 22 van de 75 geslonken Weldraj zal er weinig onderscheid meer zijn tussche de beide vertegenwoordigende lichamen Ijehalvo dan dat ii Kamer direct gekozen wordt door het algemeen stemrecht en de Senaat fet Te Parys vindt men het eenige interessante de candidatuur van Floqaet tegen wien de socialisten zich geducht doen gelden Over t geheel is men echter van oordeel dat du oudvoorzitter der Kamer er wel komt j In het begin van het nieuwe jaar w de t eerste tap eener hervorming in Rnslail ge daan worden b invoering eener elaJBting die niet den die gebukten boer maar e vermogende klassen treffen zal TA zal worden opgebracht door huiseigenaars en berekend naar I de huurwaarde Zy zal voorloopig fworden oegepait in 220 voorname steden v n het ryk nfet ongeveer 8 500 000 inwoners Welke juaar verhouding van de geschatte waaide van den hutseigendomi in vier klassen verdeeld l worden AUèen E tershurg en Moscou behooI reu tob de eerste klasse De tweede omvat 10 Weden o a s Warschau Kiew Odessa Kig fl de derde 6wen de vierde 141 Ëerst latere zullen ook steden buiten het Europessche ryk i i 4ie kla ssen worden opgenomen De traagste hnarwaarde die ia de hoofdsteden belastbaar zal zyn is 300 roebels ongeveer 400 gulden en in de 3 andere klassen nderscbeideniyk 225 150 én 120 roebels Eej JÜfde klasse toof 60 roebels zal later daaraan worden toegevoegd De belasting klimt op van 1 pCt tot 10 pCt op vermogens boven 6000 roebels of 4500 3000 2400 en 1200 roebels Men berekent dat zy omstreeks 4 500 000 roebels zsl opbrengen waarvan ofigenoeg de helft door de hoofdsteden zal worden opgebracht De bedoeliug ia de minvermogenden te iparon Wel zullen opnieuw de ambtenaren en geestftiykeu worden vrygesteld maar bovendien wordt vrijdom verleend voor scholen ziekenhuizen en voor kantoren en werkplaatsen aangezien dam reeds een dergeiyke belasting moeten opbrengen Uitgezonderd worden ook werkmanswoningen in fabriekeu armen slaapplaatsen kleine herbergen enz Waarschyulijk is deze belasting een voorlooper van de inkomstenbelasting Het ontwerp voor die belasting werd anderhalf jaar geleden opgegeven op grond dat de regeering nog niet genoeg gegevens bezat omtrent het nationaal vermogen Maatregelen vyn dringend noodig na de uitgaven die de schatkist had te doen na het hongersnoodjaar van 91 De nieuwe belasting zal echter hoewel door deze tydeiyke oorzaak noodig geworden vermoedeiyk wel voorgoed worden ingevoerd De Brazilaansche hoofdstad Bio de Janeiro wordt door de opstandelingen opnieuw gebombardeerd en alsof dit nog niet erg genoeg ware is er ook de zwarte braakloop de ergste soort van gele koorts uitgebroken welke reeds vyf personen ten grave sleepte De bevolking verkeert in doodsangst en alle handel staat weder stil De Portogeesche gezant werd door president Peixoto in de gevangenis gewoi n over welk feit dat overigens nog niet opgehelderd is te Lissabon groote sensatie heeracht De Amerikaanache gezant te Si Petersburg heeft iustrnotie ontvangen ora aan de Bassische Begeering mede te deelen dat het aan land zetten van landverhuizers die subsidie hebben ontvangen in Noord Amerika niet geoorloofd is INGEZONDE N Koninklijke Muziekschool Een zeer talrjjk publiek deed van z n belangstelling biyken in de proeven van vorderingen door de leerlingen der hoogste klassen der Koninkiyke MuziekschooUopll Zaterdagarond iu de zaal Diligentia afgel d De verwachtingen welke men sedert tal van jaren aan deze inrichting atelti zgn ook ditmaal ruimschoots bevredigd De orkestklaase die het Concert opende met de hoogst loffeiyke uitvoering der ouverture Don Juan van Mozart gaf ook in de begeleiding van enkele solouummers alle reden tot tevredenheid da heer Vy F ö Nicolaï de directeur der school wydt daaraan biykbaar met voorliefde zyn byzondere zorgen De solo s voor klarinet fagot en bobo getuigden van het degeiyk onderwas dat door de heereu J H Völlmar Jf D M Hs de la Fuente en H A De Witt deze laatste als opvolger van den heer J Hemmes op die instrumenten wordt gegeven terwyi de leerlingen zelf de beeren A J W Simons Nymeggn P J Elders en P Berendes zulke goede eigenschappen ontwikkelden wat techniek en voordracht betreft dat zij ongetwyfeld evenals zoovele andereu die hun opleiding aan de K M ontvingen spoedig in een der orkesten van Nederland een goede plaats zullen vinden De solozangklasse van den heer Am Spoel wy volgen het programma was ditmaal doornieti minder dan vyf leerlingen vertegenwoordigd By veel verschil in natunriyken aanleg kwam toch bg ieder hunner de goede school waarin 7y gevormd zyn duideiyk aan hetlicht Mej Munniks de Jongh zoog met lievestem eenige liederen de heer Spendel uit Delfteen aria van paydn met krachtige omvangrgke basstem Tan byzondere gaven deden dedames Völlmar en Blaanw blyken in de doorhaar gezongen da ttep hier ontwaarde menmet byna geheel gevormde artistes te doen tehebben De wat volume betreft kleine maar overigens omvangryke stem vnn mej rhaar rangschikt deze jonge dame onder de icolloratuurzange ressen Van haar op dit gebied gemaak studiën deed zy biyken door de verdieusteiyi wijze waarop zjj variation van Proch zong iDe Ie en 26 koorgezang klasse iceraar de heer Henri Völlmar schonk eenige aangename oogenblikken door de voordracht eener Kindercantate getiteld Naar Buiten tekst van J A Tours muziek van S van Milligen de meisjes en knapen zongen beschaafd en met duidelgke uitspraal f van deü tekst een aardig effect maakte daarby de begeleiding van twee kleine fluitjes en roffeltrom eveneens door leerlingen uitgevoerd In het tweede gedeelte trok allereerst de strykkwartetklasse vau den heer J G Mulder de aandacht Een Elegie van Tachaikowaky eeu gedeelte uit eeu Octet van Gade en het Allegro en Largo uit een Concerto van Bach stelden de bekwaamheden der leerlingen op een gansch niet lichte proef een proef welke zg glansryk doorstonden De twee solisten in laatstgenoemd werk de heeren J van der Burg en J W Bodenburg uit Arnhem verdienen met lof te worden vermeld In den beer Gaillard uit Amsterdam leerden wy een reeda goed ontwikkeld violoncellist kennen zuiver met zekerheid en zelfs met eenige bravour speelde deze leerling van den heer J Giese twee gedeelten uit een Concerto ran Lindner De piano waa vertegenwoordigd door den heer J F van Zutphen uit Gouda hy gaf veel genoegen met de voordracht eener Ballade van Chopin en in zyn spel openbaarden zich reeds vele der goede eigenschappen waardoor de methode vau zijn leermeester den heer C L W Wirtz zich onderscheidt Ook in de begeleiding van den violoncellist gaf de jeugdige pianist bewyzen van muzikaliteit Dat het aan warme toejuichingen vau de zyde van het pnbliek niet ontbrak is in verband met bet door ons gezegde niet te verwonderen het ontbrak zelfs niet aan terugroepingen vooral in het tweede deel Aan elf leerlingen die thans de E M verlaten werd onder toespraak van een lid der Commissie van Toezicht den heer H Van Hogendorp het eindgetnigschrift uitgereikt en wel aan de dames W J M Blaanw J J Völlmar J C Zurhaar E C Munniks de Jongh en den heer H W Spendel voor Solozang en onderwys daarin mej J E Hekker en den heer J F van Zutphen uit Gouda voor pianospel en onderwas daarin en wyders aan de heeren F W Gaillard uit Amsterdam voor violoncel en hoorn P Perendes voor hobo en contrabas A J W Simons uit Nymegen voor klarinet en P J Elders voor fè ot Dagblad VissoheriJ Berioht Ammerstol 29 Dec Van Zaterd 23 Dec tot en met Vrydag 29 Dec zyn alhier ter markt aangevoerd 11 Zalmen prys per 4 kilo van 1 56 tot ƒ 2 30 prys Kralingen 29 Dec Deze week werden ter markt aangevoerd 153 winterzalmen 2 00 a ƒ 2 40 per 5 ons Deo Watergetjjden Hoog Laag Hoog Laag Kond 81 8 36 U 8 4B IHaan Zon M A Opg Ooderg 81 i 88 II Bi 81 Deo 8 18 8 88 Widlen en met wol gmsitevde A van OS Al E 73 73 Beurs van Amslerdam 2fl DECEMBER slotkoera 8 0 102 78 781 181 Vor krs 99 102 93 A 72 78V 18V 63 98 108 58 80 2i l 28 104V 681 8 V 99 997 105 840 025 100 86 100 2191 1481 3 lOlWl 101 188 51 31 08 98 166 184V 1081 46Vs 491 U6V ISS l 697 691 103 12 108 107 71 A lOSl i 186 134 9 98V 481 90 3S 14 losi A 78 1001 1001 60 50 13 l 186 107 108 100 98 usW 117 A 27 106 98V 97 31 NBDERiANn Gert Ned W 9 ï dits dito dito 8 dito iH dito 3V lIoNOi B Obl Goudt 1881 8S 4 Italië InaohriJTing 186S 6I K OosTENa Obl inpBpiorl868 5 dito in zilver 1868 5 PoaTUQAi Oblig met ticket 3 dito dito 3 RüSLAKD Obl Oost 3e Serie 6 dito GeooDB 1880 4 dito bij Roths l88B 4 dito bij Hope 18S1 9Ü 4 dito ia goud leea 1883 6 dito dito dito 1884 6 Spanje Perpei schuld 1881 4 TuBKEij Gepr Oonv leen 1890 4 Geo leeuing serie D Geo leeaiax serie 0 ZuiDAPR ItBp Keo T obl 1892 5 Mexico Ob Buit Sob 1890 6 Venezuela Obl 4 oabep 1881 AusTsaDAH Obligatien 1861 3 i RoTTsaoAU Sted leen 1886 S Keo N Afr HsndeUv aand Areadsb Tab Mjj CertifÏDaten DoiiMaatsohappy dito Arnh Hypotbeekb pandbr 4 Gult Mij der Voretenl annd s Gr Hypotbeekb paudbr 4 Nederlandsohe bank aand Ned Handelmaatsob dito N W Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotbeekb paudbr 4 Utr Hypotbeekb dito 4 OoaiESB Ooat HoQg bank aand RusL Hypotheekbank pandb j i Aheruca Ëquit hypotb pandb 5 Maiw L G Pr Lien oert 6 NïD HoIlJJ Spoorw My aand Mij tot Expl V St Spv aand Ned lad Bpoortvegoi aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6i dito dito dito 1891 dito S iTAUE Spoorwl 1887 89 A Eobi 8 l 9 60 69 A 103 981 1087 l 41 77 100 18V Znid Ital Spwmij A H obl 3 Polen Waraohnu Weenen aaad 4 RusL Gr RuBB Spvr Mq aand 5 Baltisobe dito aand Fastowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand SKursk üb AzowSp kap asod LoBOwo Sewast Sp Mq oblig 6 f rel Vitebsk ilito oblig 5 ZuidWest dito aand 5 dito dito oblig 4 AVEaiKA GoDt Pao Sp Mg obl 6 Chic Nortb W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Rio Gr Spm eert v a Illinois Cflotral obl in goud 4 Loaisr Ee NasbvilleCert r aand Mexico N Spw My lehyp o 6 Misa KansAB v 4 pet pref aand N York Oütario West aand dito PenuB Ohio obtig 6 Oregon Galif Ie bvp inhoud 5 St Paul Minn Maait obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Gol Ie hyp O 5 Canada Can South Cert v aand V N C Rallw NaT Ie h d o O Amsterd Omnibus Mij aand Rotterd Tramweg Maata aand Nan Stad Amsterdam aand S Stad Rotterdam aand 3 Beloie Stad Antwerpenl887 S a Stad BruBBel 1886 3 HoNQ Tbflisfi ReguUr Gesellsch 4 0 TENR Staataleening 1860 6 K K Ooflt B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1868 Nbd Ver Bez Hyp Spobl oert B 27 Bu geriqke Stand GEMIrEN 26 Dec Geertraida ouders A ftbouw en E de Zeeuw 28 Jobanues ouders M Kastelein eu J van Asten CornPÜa Johannes onders C J Verkerk en M Schouten Mathilda Johanna ouders A M Spee on J 0 de Griiil 29 Elijabeth oüderb 1 de JonR en J Verhoef Nicolaas Johannes ouders J M van Hofweegen en J J van der Kint OVERLEDEN 27 Deo D H Wenrman 17 m 28 J W Vergeer 13 m 29 B Verhoeff 17 j 1 II I 1 Het Bureau van den Burgerleken Stand Kal op Nieuwjaarsdag van des vooroiiddags II tot des namiddags 1 uur Reopend zyn tot het doen van aangiften van ieboorte en Overlijden lDVERTEWTICN t Voor de vele blgken vau deelneming ondervonden bg het overlgden van mejnSronw 1 TM BRDMMELEB ANDRIESSE betaigt 4e Familie haren hartelgken dank JAEOB F VAN ZUTPHSN Gediplomeerd door de Koninklgke Mniiekichool te tQravenhagt ONDERWIJZER voor PIANO EN VIOLONCEL GOUWE C 10 Gegarandeerd Huiver en genoml is de PlIOT mi ï HERIIANUn Tidewi CIIMOMy 1 60 i io4 SIROOP 55g 1 50 jg 1 25J SIROOP S 1 25 M l t ABAC C=i 1 15 S I S In een groot Gezin wordt met primo FE BRUARI eene nette DIENSTBODE eern J JeO niet beneden 20 jaar van goede getuigen voorzien Adres D van na GRAAF Voorstraat 30 Dordrecht ï FDIKE OUDE SCHIEDAMMER GEITEVEE Merk NEGHTCAP Verkriigbnar by m PEETER8 Jz N B A Is bewijs van eohtheid ia oaobet en kurk eteeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE Hart Cacao igste t wit hoogste theobroala gihtHt Cac Voordeellgl Hait Cacao Is t nst Poeder lHao in hart vorm g perad t=I o Jige oploobaarheid n gom d olenaa maak atoeds iteltjksiatiglieid dee dranka I iJlikken busaen è 25 Caoafl hirttn = 46 etnt 1 acao hart 1 8 it 1 k Caoo orhrijgbaar bij H H Coafiwimi BankatbakkeiB flOZ Engrns Kxiieditie JuUus Mattenklodt Aniaterdooi Ealventraat 0S DAMES Attentie iri Het beate ooadiadalykatt n p makkelykste poetamlddel voor Haaraa en vüoraldamea en KM 0oluMaweric i Derlifl 8auth Slr I4 Men latte fotd Vüll op naam en fabrlekamerk VirkrygbaBr by HHrsii WInkellart In lehMiiwwk lalaatorlw tfroasryeneni ent Stnaraal Ooritby W SirMnaaMiarakaa PEANSCHE STOOMVERYERU Chemische m Zwitsersche WassoherIJ Oebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H OppeDheimer Rotterdam Specialiteit voor het atoomen en verven van alle Beerenen Dameskleediugstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordynen Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Swasten Garnituren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen iu elkander blijven en worden onschadelyk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in i dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az I Kleiweg A No 7S