Goudsche Courant, maandag 1 januari 1894

Dinsdag 3 Januari 1804 So 6240 OU DEJ AARS AVOND SADGUZEN BROODJES APPELBOLLEN APPELBEIGNET8 BE JAASLIJESGEEIIBOOTE WMM VAN alle Mode en Winterartikelen IHP te en ongekend Lagpe Prijzen zal plaatB hebben van af Doiiderdai den 5 Januari 1894L Men gelieve Nota der Strooibiljetten te nemen en de Étalage te bezichtigen WISBEUÏÏ LIFFMAra Markt 136 fiOlBSCHE eOlRAOT JSieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN werden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F ÓENTEN 1 in tt R ITT Il voor graslanden op and Veen LUlCilO DEjlEill en lichte Kleigronden dan Duilsch ThomasphosphaatmeeV en Kainiet der Maatschappij tot Verkoop van Hulpmestsloffen Dordrecht Alle Leveringen onder Bijkêtoexieht Boomhorens Diverse Gebakjes enz Bg bestelling Pasteitjes Cropets en verder Fijn GEBAK Aanbevelend L VAN BEEKllM OOSTHAVEN B 19 OpenTiare Verkoopiag te GOUDA ten oTorataau Tan den Noiaris Q C FORTÜÏJN DROOQLEEVEE op DONDERDAG 4 JANÜARI 1894 dea morgens te elf nren in het Eoffiehnis Harmon i e c aan de Markt van BE BOüWmSWOMI geteekend C no 16 met eenige peroeelen nitmnntend Wei en HooUand te zamen groot 8 Hectaren 77 Aren 2 Centiaren Btaande en li ende in de gemeenten Keeuwijk en Zwammerdam in 5 perceelen Dogelgka te Wichtigen Betaaldag der Kooppenningen 1 FEBRUAHI 1894 De lianderflen zan te aanraarden den 1 Fe brnari en de Woning is te aanraatden 1 Mei 1894 Broeder bg biljetten en nadere inlichtingen ign te bekomen ten Kantore van yoornoemden Notaris FORTDIJN DBOOGLBEVEH te Qouda OPENBARE YERROOPING TB Ouderkerk aan den IJscl ten overstaan van den te Gouda gevestigden Notaris 0 C FOETDIJN DROOGLEEVER at Vrijdag 5 Januari 1894 bg Opbod en Verhooging en op Vrijdag 12 Januari 1894 bü Afslag en Combinatie telkens dea morgens te elf nren in het Kofflehnis van A BROKRE op het dorp Tan Het Toor lomer en wintenrerbl jf interlchte leeieiiliig Wjjk O No 6 met KOETSHUIS Fraaien TOIN en ERVEN Toorts MOESTUIN en een perceeltje WEILAND staande en liggende aanden Ugk te Ouderkerk aan den IJsel te mmen groot 53 Aren 47 Centiaren Te Teilen in drie perceelen eerst ieder aisonderlgk daarna gecombineerd Bet Hnis aan alle zgden een riant uitzicht hebbende is goed onderbonden en van Telerlei gemak Tooniien Het bevat beneden Twee roim ingerichte Kantoren en Wachtkamer met afzonderlgken ingang Slaapkamer Keuken met pomp en Kelder en boven 5 Kamers en een ruime Zolder met 3 Dienstbodenkamers Te Aanvaarden 1 MAART 1894 Nadere iniichtingen geeft boTengenoemden Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda ADVETITENTIEN in alle Binnen en BuitmUandsehe Couranten worden dadelgk opgezonden door he AdTertenüeBnrean Tan A BRINKMAN en ZN te Gouda APPELBOLLEW EN SAüCIJSEHSfiOQBJES L E Beszelzen Opontare Verkooping TAN BIINB BODWMAHSWOIIINO HET Schuren Hooiberg verdere Getimmerten eenige perceelen oitmnntend staande en liggende te Berkenwoude te zamen groot 31 HectareB 98 Aren 59 Centlftren OP DOIERDAG tl MNU RH894 bij Opbod D01ËR G 18 imm 1894 bij Afslag telkens dea middags te 12 nren in het GROOT SCHIPPEBSHUIS aan den Veerstal te GOUDA ten OTerstaAU van den Notaris G C FORTIJUN DROOGLEEVER te Gouda bg wien 8 dagen lóór de veiling notitiën te verkrggen zgn behelzende de b schrgving der perceelen de lasten de trekgelden enz De Woning is den len Mei 1894 en de Landergen tgn den 21 Februari 1894 te aanTaeiden en tot dien tgd Terhunrd aan KAu KiB Gz TOor 2200 per jaar Beta ldag der Kooppenningen 18 April 1894 OB PERCEELEN BDÜW WE BOOILiIIB Weg en Watering in den polder de Nesse te Ouderkerk aan den IJs l ceeis lotte laatstleden WOENSDAG door den NoUris WILLEM JACOBOS DROOGLEEVER FOR TÜIJN gcTsstigdte Rotterdam geTeild zullen aanstaanden WOENSDAG den 3 JANUARI 1894 des Toormiddags te 10 nren in het Kof j fiehuis van Ahib Bbobhb ie Ouderkerk aan de JJttl worden afgeslagen eerst perceela gewgze vervolgens in combinatiën en teu slot gezamenlgk Hoogste bod van perceel no 1 2000 no 2 2100 no 3 325 no il t 3000 no 5 ƒ 850 en no 6 1500 Bg den ondergeteekende is met de OUDEJAARSAVOND verkrijgbaar APPELBOLLEN SAUCIJZEN BROODJES Wellingtons Kattentongen Fransrb Uanket Pdlels lianket Thee Banket Bitterkoekjes Weesperraoppen Fgne Soorten Vanille Biscuits BBUSSBLSCHB WAFBLTJBS en alle andere soorten Klein Gebak alsmede fijne Outbgtkoek Tafelbeschuit Penningbe schuit en Pain de Luxe Bestellingen worden aan huis bezorgd Mg minzaam aanbevelende L VAÏÏ WANZTJM Lange Tiendeweg De Grootste Sorteering voor minste prgzen van Echte Leidsche is in de FINALE UITVERKOOP bg I 8 KEISER Korte Tiendew E2ï c3 a ise PUNCH EN BIJ SLOTEUASER A CO H H EOOKEES I Vraag GEURIGE M E R KE N nit het SUF Sigarenmagazijn L BISSCIIOI OiUhaiA B 1 BIËKBOTTËLAKIJ Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende bereelt zich by TOortduring beleefdelgk aan Toor de LEVERING der Berete Soort BIBRBS nit de Brouwerg de Gskeoonoz Vilih Van Voilenhoven s i xtra Stout Toor Bloedarmen Maaglgders Zwakken en Kraamvrouwen als meest Versterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door mg steeds belegen afgeleverd Vraagt v p PRIJSCOURANT H VM WUNGAAEDEK TANDAHTSEn W J en Lioa Blitz NIEÜWENDIJK bIJ den Dam 241 AMSTERDAM Op WOENSDAG DONDERDAG en VRIJDAG U CONSÜLTEEBEN Markt IM iouda Compleete Tandheelkundige Inrichting Persoonlgke behandeling door LION BLITZ Aangekomen de Lading OROVE lUESlACBELEOLEN waaruit wjj lot 65 Cent pep Heet contant zonder korting afleveren vrg in huis bezorgd Steeds in voorraad SMEÊ en MACHINEKOLEN en Echte Belgische Anthracit Nootjes de minst aanslaande brandstof voor Vulkachels i f 40 per HL Jan Prince Cie Kantoor Turmarkt H lOI Gouda 26 December 1893 Oudejaarsavond versch voorhanden SAUCIJSEmOOBJES APPELBOLLEN Diverse Gebakjes enz Bg voornitbestelling prachtige Schotels Hu zaren Kreeften Zalm Salade Vleeschpasteitjes enz H J M Kabl OoBthaven B 36 EEeB£F0T7A2l TSElL Men wordt verzocht op t HERK te letten UIT HBT MiOAZIJN TAK M RAVENSWAAY ZONEN QOBINCHEH Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van m twee en een kalf en een Ned one met vermelding van Nommer en Prjjs voorzien van nevenstaand IMerk volgens de Wet gedepoineerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbeTelende J BHEEBAAUT LZ EENIG DEPOT der Baagsche Beschnitvui den Heer J K SOMMER 4e Abonnemetits fooratelUng DONDEHDAQ 4 Januari 1894 Vereenigde Rotterdamsobe Tooneelisten Directie LE GRAS HASPELS Optreden van WiUem van ZVTLBN De Erfenis van Mijnheer Plumet Blgspel in 4 bedrgven Gevolgd door Hegen en Zonneschijii Blgspel in 1 Bedi t Aanvang half 8 nnr flV Gewone bepalingen en prgzen Gouda Soalpersdruk nn A Beihkiun k Zoox HET NIEUWE JAAH Ouder gewoonte brengen wij op dezen eersten morgen des jaars onzen heilgroet aan vrienden en lezers op wier steun wij ook voortaan met besoheidenhteid rekenen Enkele gedachten naar aanleiding dezer jaarBverwisseling vinden wellicht gunstige overweging In de eerste plaats voegt ons een dankbare stemming Onze volksvrijheid bleef gehandhaafd de orde werd niet gestoord Vrede heerschte in Europa en grootendeela ook in Indië Een ongekende zomer bracht rijke vruchten en overvloed van volksvoedsel Een dreigende epidemie werd binnen zeer enge grenzen beperkt In vergelijking met andere landen genoten wij veel zegen En toch niemand zal het jaar dat achter ons ligt rekenen onder de vonrspopdige jaren Wel was het een vredejaar waarin elk schijnbaar ongestoord kon voortwerken aan zijne taak maar tuch niemand is eigenlijk tevreden met de verkregen resultaten De handel kwijnt de nijverheid bloeit niet de landbouw heeft moeite het hoofd boven te houden zoo luidt de algemeene klacht Daarin is zeker veel waars Immers dezelfde malaise heerscht in de geheele beschaafde wereld en wijst op toestanden en gebreken die voorziening ftischen maar die zoo gemakkelijk met te vinden en te verhelpen zijn Het samenstel onzer maatschappij is zoo ingewikkeld dat ruw ingrijpen toestanden zou kunnen scheppen welke veel gevaarlijker zijn dan de bestaande Velen die meer onmiddellijk lijden door den nood der tijden zien in hun ongeduld die bezwaren voorbij Het afgeloopen jaar kenmerkte zich dan ook door allerlei bedenkelijke teekenen van gisting Het begon ten onzent met de woelingen in t Noorden waar evenals nu weer te Amsterdam de socialiiiten in troebel water zoeken te vissehen Engeland werd later geteisterd door een werkstaking in de kolenmijnen zoo ernstig als er nog geen geweest was Frankrijk en België insgelijks op kleiner schaal anarchistische woelingen hadden op ver chillende plaatsen onrust ten gevolge en leidden zelfs te Barcelona te Parjjs en elders tot moorddadige aanslagen Dit zijn FEVILLETO Een alledaagsche Qeschiedenis Overgeiiomen uit het Rotterd Nieuwsblad 8 Een uur later was tij weder thuis Ik begon mü al ongerust te maken swido Thérése Maar besta Thërése luidde het antwoord Hoe komt ge daar toe Maar dat is waar ook ik heb nog iets vergeten Ea zooder verder een woord meer te aeggeo was zij reeds wedet da dour uit weieige oogeoblikkon later gevolgd door haor zuster die in den haast maar een dook had omgeslagen Gelukkig was het niet donker buiten en kon zü weldra Marie met rassche schreden haar weg zien verAlgen Ëen onbestemd voorgevoel zeide haar wat baar zuster van plan was Zq sloeg een zijstraat in die den weg naar de rivier bekortte versnelde den pas en ontmoette de ongelukkige juist toen deze de kade had bereikt Ther I gij hier I bracht de arme Marie met moeite uit Dat was alles Toen viel zij bewusteloos in de armen harer zuster IV Ken poliliediensar hielp met Tbérése da ongelukkige in eea rijtuig dat haar thuis braoht zooder dat z j bg knoii gtkomen vu De heviie emotim teekenen des tijds waarop dient te worden gelet Ontevredenen zullen er altijd zijn maar het moet steeds het streven zijn rechtmatige grieven weg te nemen In dit opzicht laat het nieuwe jaar nog veel te doen De maatschappelijke orde dient te worden gehandhaafd maar laten regeerders en geregeerden zich beijveren daarnaast sociale rechtvaardigheid te plaatsen Moge het jaar 1894 ons een schrede nader brengen tot dit groote doel Onwillekeurig zijn wij met onze gedachten het eerst aangeland bij de sociale vraagstukken van den dag die voor land en volk van meer gewicht zijn dan de eigenlijke staatkunde Toch was het afgeloopen jaar ook op dat gebied niet onvruchtbgar Het tweede belastingontwerp dat op de inkomsten uit bedrijf en beroep kwam tot stand als aanvulling van de vermogensbelasting Te zamen vormen deze wetten een nieuwen gro dslag voor latere verbeteringen Zeker is de opbrengst der vermogensbelasting niet meegevallen maar op den duur zal de dit jaar voltooide inkomstenbelasting toch blijken op gezonden grondslag te berusten en geljjken tred kunnen houden met de welvaart en de draagkracht der burgerij Onze verwachting dat i len loop van 93 zon zijn beslist over de nieuwe kieswet is niet verwezenlijkt Wel hebben de algemeene beraadslagingen plaats gehad maar de eigenlijke behandeling volgt eerst in Februari a 8 Evenmin als een jaar geleden wagen wij ons aan eene voorspelling van de dingen die komen zullen Wij herhalen onze woorden van toen Het is een vraagstuk waarbij de belangen van het geheele volk betrokken zijn en dat dus de meeste zorg vereischt Het laat zich aanzien dat in den boezem der regeeriugsmeerderheid verschil van inzicht moeilijkheden zal baren doch de hoop is niet uitgesloten dat ten slotte gemeen overleg en wederzijdsche toenadering zullen leiden tot eene bevredigende oplossing Het beste dus wat wij ons vaderland in de naaste toekomst kunnen toewenschen lijkt ons te zijn gematigdheid zelf bedwang zellverlooohaning bij de staatkundige leiders werkelijk vaderlandslievende gevoelens bij allen die geroepen worden het hunne te waaraan zü ten prooi geweest was hadden baar toob niet sterk gestel aangetsst zij werd ziek en zes maanden later bezweek zij in de armen barer zuster dio haar mot de meeste toowgding al dien tijd had behandeld Geen verwijt was over de lippen gokomen van Marie s zwager Ën toob bad hü een of tweemaal s weeks als bi naar sïjn kantoor gipg een pakjo bij zich dat hij angstvallig onder zijn jas verborgen hiold de dokter bad d LU dit of dat voorgesohreven en de zieke moest het toob hebben Ën zoo was alles van deze brave lieden den weg opgegaan naar de bank van leening terwijl Marie daarvan niets wist Den morgen dat zÜ den geest gaf was er niols meer over dan de pendule op haar kamor daarmede word de begrafenis betaald Dat bij nu kome do ellendeling zeide de man van Thérésp terwijl hij do tanden krampaohtig op elkaar geklemd hield Maar Gerard kwam met Zouder twijfel bad bij iets gewichtige te doen op het oogenblik dat zü die hij gedood had ten grate werd gedragen Of wellioht ontving hy de mededeeling van baar dood niet aao hem op verzoek van Marie toegezonden Èr raakt wel eens meer iets weg op bet postkantoor doen tot oplossing der brandende quaestie van den dag In den kleinen kring van onze gemeente viel niets bijzonder voor In de vooruitzichten voor de toekomst kwam geen ver andering Wel dreigde een oogenblik het gevaar dat wij niet alleen de scheepvaartrechten zouden verliezen maar dat de verbetering onzer vaart geheel op losse schroeven zou worden gesteld De meerderheid der Prov Staten heeft gelukkig getoond een juist inzicht te hebben in t geen het belang van het gewest medebrengt uLaten wij nu hopen dat onze stad in de ftoekomst haar voordeel zal weten te doen ipiet de verbeterde middelen van verkeer Ook op het gebied der gemeentefinanciën Wacht ons een nieuwe wijze van hefBng allhans de bestaande verordening is herïien met het doel elk burger naar vermogen te treffen Het zal menigeen benauwd om t hart worden als hij ziet hoe Kijk en Gemeente wedijveren om de juiste mate van zijn draagkracht te vinden Moge ieder in nering en bedrijf zoo goede zaken maken dat bij aan het einde des jaars getuigen moet het is nogal medegevallen Wij eindigen met elk onzers lezrseen gezegend Nieuwjaar toe te roepen Moge lil 1894 handel en nijverheid tot nieuwen bloei komen mogen betere tijden aanbreken voor den landbouw en de veeteelt In één woord het jaar 1894 zij een voorspoedig jaar voor ons allen de gemeente en het geheele land BINNENLAND GOUDA 1 Jannari 1894 Zaterdag is door de Rechtbank te Rotterdam het failllBBement uitgesprolieu ran Ellas Leyie Cats winkelier in manufacturen Korte Groenendaal I 194 te Gouda rechter comraissaris mr E Feith curator mr M M Schim van der Loeff advocaat en procureur te Gouda B Kon beiiluit its P F Van Shjpe met ingang van 5 Januari a s benoemd tot burgemeester der gemeente IJsselmonde met toekenning yan eervol ontslag als burgeraeeBttjr van Ammerstol ïot ouderling bg de Herv gem te Opdewater is herbenoemd de heer C Baara terwgi de heer A de Vries werd yervaugen door den heer H A Stnmpf De heer J A Meester werd herbenoemd ais diaken en In plaats van den heer H v Dool verkoos meu den heer M A Wervelman Vr dag avond werd door de Muzïekvereeniging Cre8Cendo te Woerden onder leidiug van den heer G Verheij een concert gegeren in Café Neuf van den heer J W Waltz Jammer dat er een zeer klein publiek aanwezig was want het programma werd zeer Sink uitgewerkt en de vereenigiug bevindt zich gelyk reeds bekend is op eene hoogte die haar in staat atelt aan liefhebbers van goede mnziek een geuotvoUen avond te verschaffen Donderdag jl had te Woerden het dochtertje van Rootselaar werkzaam b j den bakker Hinrichs het ongeluk in den B jn te vallen Gelukkig werd dit door den timmerman G van Spanje opgemerkt die zich gekleed te water begaf en het voorrecht had het meisje ongedeerd op hot droge te brengen lu een huisje in het Waaigat te Scbeveningen viel een zesjarig meisje tegen de brandende kachel waardoor baar kleertjea vlamvatten De ouders waren eenige oogenblikken 32ste Jaargang afwezig en het kind had reeds eenige brandwonden aan de beentjes bekomen toen de buren toeschoten om het meisje uit haar vreeseiyken toestand te redden Drie jongens reden schaatsen op den BergBchen plas onder Hitlegersberg waar gisteren nog de eenden zwommen Zy ontvingen waarschuwingen tegen het gevadr doch wezen dio met verachting af Helaas het ys brak en een hunner een jongen van 15 jaar verdronk Tegen een broeder van den verwonden socialist Geel en tegen zekeren Schaaf die verdacht worden den tweeden Kerstdag te Amsterdam de pelitie met steenen geworpen te hebben is bevel tot gevangenneming gegeven Een opschudding wekkend proces wegens vergiftiging moeet dezer dagen te New York geschorst worden wgl een der gezworenen bij wien reeds vroeger verschijnselen van gee tverstoring waren waargenomen krankzinnig werd door overspanning en afgryzen Een geneesheer van Duitsche afkomst dr Msfler atond terecht wegens vergiftiging van ten minste 5 personnn Hy haalde dezen den een na den ander over in een levensverzekering te gaan liet z n vronw met den verzekerde trouwen en liet dezen een l ngzamen dood sterven l or hen vergif toe te dienen waarvan hü d § sporen uit hei Ijjk trachtte ta verwijderen ï5e vrouw van den dokter ïade dan als weduwe van het slachtoffer de som waarvoor hare gewaande echtgenoot verzekerd was Dr Meijer heeft dergelijke practgken eenige malen met succes toegepaat totdat een der verzekeringsmaataohappyen achterdocht opvatte en de zaak in handen der politie gaf De Ie luit H J L Kroon van het 3e reg infanterie te Utrecht wordt gedurende do de maand Januari gedetacheerd te Woerden Bg de nieuwe Groentenmarki te Amsterdfun zgn gisteren middag nog drie Igken nit het water opgehaald p versehitlende plaatsen in de stad bleef men en geheelen dag tot het vallen van den avond dreggen Te Haarlem ia een jongen die zich op het gs van den Schotersiogel gewaagd bad daardoor gelakt en verdronken Men meldt nit St Jacobi parochie Is door den officier van justitie eene premie van 100 gld uitgeloofd voor deogene die eenige aanwgzing kan doen ter opsporing van den dader of daders van de hier in de gemeente plaats gehad hebbendebranden thans circuleert hier een adres om het bestuur der brandwaar borgmaatscbappg Kanton Hallam waarbij de meeste boeren en burgers alhier verzekerd zgn te machtigen een premie van duizend gulden uit te loven ter bereiking van bovengenoemd doel Dezer dagen werden te Pargs twee mannen gearresteerd die baldadig groote spiegelraiten van winkels hadden stuk geslagen niet bedenkende dat ze daarmee noch de bestaande maatachappgi noch de bourgeoiaie noch den eigenaars eenig nadeel berokkenden daar alle groote ruiten verzekerd zgn maar enkel zichzelven een paar dagen gevangenisstraf op den hals haalden De endvogela uit Nederland die verleden jaar in dezen tgd op de markt te Londen niet meer dan f 0 60 a f 0 70 per stuk konden opbrengen worden thans betaald met f 1 60 1 1 70 ten gevolge van den minder grooten aanvoer door de langdurige droogte en den zachten winter en van de vele vraag Goede raadgevingen Hebt gg een vlaag van drift ga naar het vrge veld Gy kunt tegen den wind uw hart lucht geven zonder iemand te hinderen of n waar anderen b zgn als gek aan te stellen v Ja 1 1