Goudsche Courant, dinsdag 2 januari 1894

Directe SpoorweEverblndlng met GOtÜA Wiulerdlensl 1893 94 Aangevangeo 1 October Tyd van Greeowlcli 11 96 11 41 9 J0 10 OTTK R DAUOOUSA g 61 10 17 11 50 19 80 10 17 10 34 10 41 10 47 19 08 19 40 9 50 3 48 9 86 9 44 iO 8 09 6 13 6 91 6 9 6 35 3 10 4 08 DEN H AA OODDA DENHAA Goud 7 80 8 40 9 04 0 37 10 49 18 11 18 21 1 01 1 97 8 66 4 46 6 97 6 59 7 1S 8 86 9 37 10 46 11 11 11 30 sHagte 6 48 7 80 7 43 88 9 4610 1411 3818 161 88 8 15 8 45 3 48 4 15 4 49 5 91 7 8 06 9 8 1 441 491 688 048 09 Qoada 6 80 7 60 8 13 9 68 10 1610 69 19 0318 45 8 80 8 46 3 15 4 18 4 48 6 90 6 51 7 48 8 85 lO OtD T E E O H T G O ü D A Utrecht 6 33 7 50 9 9 6311 84 19 03 19 50 8 10 8 68 4 43 6 36 7 48 Harmeien 6 47 8 03 10 09 18 19 8 84 4 06 4 66 Woerden 6 63 8 10 10 16 18 86 4 19 Oadewater 7 07 8 10 10 94 18 49 4 94 OcuJa 7 80 8 88 9 84 10 87 19 06 18 65 1 89 3 60 4 37 5 80 7 08 8 80 AHSTBKDA H S O U S A 7 66 9 40 11 10 11 97 8 40 4 10 4 10 T tl M7 1 10 9 66 11 86 11 4 a 5t 4 88 4 ti T 40 10 0a 7J0 10 44 lt l li ti M Mt 1 11 U ll M Ham 8 19 9 18 9 34 10 07 11 87 18 41 18 51 1 43 1 67 4 96 6 86 6 66 6 41 7 48 8 66 10 1611 15 11 4018 GOl DA ÜTHBOHT OoBda 6 S6 6 40 7 56 8 09 8 81 10 19 10 56 19 48 9 83 3 18 4 16 4 47 5 93 6 017 46 8 8810 08 Oudew 5 60 6 64 11 09 9 87 6 87 7 69 10 89 Woorden 6 67 7 018 11 8 40 11 16 8 44 6 04 6 44 6 17 8 06 10 88 Hanneleil 6 04 7 08 8 46 11 93 2 51 8 19 6 50 8 13 10 84 Utrecht 6 18 7 88 8 88 8 419 10 61 11 46 1 80 3 08 8 50 4 48 5 89 6 816 35 8 88 9 1010 68 e O U U A A USTIRDAM Oooda 6 40 8 81 10 06 10 66 19 11 8 61 4 47 6 98 7 46 Amltordam Wp 7 6 9 10 10 66 18 1 1 40 6 46 6 86 9 87 10 08 Arutcrdam 0 8 11 10 Anaterdun Wp 5 50 t 10 tl llJt I Oimda Het gg een vlaag van laiheid tel bet tikken Tan een pendule Doe dat een nar lang en fi zult bl zyn het volgende uur te mogen werken als een paard Hebt gij een rlaag van eerzucht ga naar het kerkhof en lees de opschtifben Zy zullen n het eind Tan alle eerzucht zeggen Hebt gg een vlaag van onterredenheid zie naar de lammen en de bUndea en bezoek de bedlegerigen en bedroefden dan zult gg u over een zoo veel lichter leed schamen Hebt gij een vlaag van neerslachtigheid zie naar de goede dingen die u op de wereld ten deel zgn gevijfleu Wie in zynen tuin gaat onwspinnewebben en spinnen te zoeken zal ze Tinden maar wie er in gaat om naar bloemen te zoeken zal met een bloem in zyn knoopsgat thuis komen In de gehouden vergadering van den Geneeskundigen Raad voor Zuid Holland is o a medegedeeld dat bet krankzinnigengesticht Bloemendaal te Loosduinen weldra twee nieuwe paTÜjoenen elk Toor 40 patiënten zal openen dat de minister Tan Binaenlandsche Zaken beslist heeft dat gymnasia Toor toepassing der Epidemiewet als scholen zgn te beschouwen dat te Gouda Tan rgkswege een vervoerbare ontsmettingBOven zal worden geplaaiist dat de sterftestatistiek der mazelen uiet verontrustend is en dat de influenza in den laataten tgd in vrg enatige mate heeftgel eerscht met de meeste sterfte gevallen te s Hage terwgl daarentegen de cholera nagenoeg is verdwenen maar de gevallen van pokken in de jiprovincie talrgker zyn gewordenHad de inspecteur herhaaldelijk gewezen op betere regeling van het slachtersbedryf in den Haag dr van Tienboven wees op de dringende noodzakelijkheid der oprichting van een abattoir aldaar Vastgesteld werden voorschriften voor ontsmetting eu de regelen waarop in de gemeenten dezer provincie moet voorzien worden en de behoefte aan afzonderinga eu verplegingsinrichtingen voor beamettelgke Igders Ter bevordering van eene betere toepassing der Epidemiewfitj vooral ten opzichten van pokken rood vonk en diphteritis heeft de Raad wenken vastgesteld ter mededeeling aan de burgermeesters en genseskundigen Gebleken toch was dat de toepassing der vaccine hier en daar te wenscben overlaat De oorrespondeerende leden van den Raad zijn herbenoemd Dr Sperling te Berlgn geeft in de Deutsohe Medeciuische Wocbenachriftt een overzicht van het ontstaan en den loop der tegenwoordige influenzaepidemie de vierde van deu nieuweren tyd Te Franfort a O steeg van October tot begin December bet aantal waargenomen gevallen van 31 tot 248 Einde November en December verspreidde zich de influenza over tal van Duitsche plaatsen vooral over Hamburg waar Tan half November tot de eerste week van December ongeveer 1800 gerallen voorkwamen en in één week 34 sterfgevallen In vele plaatsen zyn de sterftecyfera in het begin van December gestegen vooral het aantal OT erledenen aan ziekten der luchtwegen maar toch blykt de epidemie tot heden veel minder gevaarlyk dan de voorgaande en neemt zg weer in tal van plaatsen af In het orgaan van den Bond van Orde door hervorming Ordely ke Hervorming komt eene beschouwing voor over de anarchistische woelingen Het blad begint met de volgende woorden Strgd l verkondigen die leiders £ u Strgd I met alle middelen schreeuwt in koor een hoop misleide ontevredenen hen na Tegenover dat wilde geroep kan en mag de maatschappij niet anders stellen dan zelfverded ing Waar de anarchisten door ontevreden gemoederen hunne misdadige stellingen verkondigen moet olke maatachappg vertegenwoor 7 S6 7 8 7 3 7 4 7 B6 8 35 8 43 8 49 8 S8 9 05 7 Ooada Moordrecht Nimwerkerk Oüpelle Bottardaa 6 10 6 19 6 90 6 39 1 18 1 13 1 94 1 33 1 38 Zer M 7 48 8 69 Bl Kr 7 47 Z Zegir 7 53 01 N dL d 8 08 Voorb 8 07 9 18 11 19 Wp 7 5 Oi LU U I AjHtedam tM 11 10 Botterdtm Capella Nieu verkerk ICoordreoht Oonds digd door bare Regeering het onmogelgk maken dat zg slachtoffers vinden die de door hen beraamde misdaden ten aitToer brengen 2oo goed als de bewoner van een huis zgne oning ontoegankelyk maakt voor dieven en moordenaars zoo goed is de maatschappg gerechtigd en verplicht op te treden tegen de prediking van moord en brandstichting De Fransche regeering heeft dat begrepen Te lang beeft zy in den naam van de vrgheid van het woord toegelaten dal een bende moordenaars onder t voorwensel eener politieke overtuiging moord en doodslag verkondigde en aanprees Zg heeft daartegen met overgroote meerderheid alleen eenige anarchistigchgezinden stemden tegen maatregelen genomen Wij zyn de laatsten die het vrge woord of het recht van Tereeniging en vergadering at hankelyk zouden wenscheu te zien van willekeur wy zyn volbloed tegenstanders van kleingeestige vervolging doch wy achten de vrgbeid een te hoog en te heilig idee dan dat in haar naam onrecht en willekeur losbandigheid eu misdaad geduld zon mogen worden Stryd I moge t wachtwoord zgn van onze dagen waartegenover wy uit volle innige overtuiging verdraagzaamheid en liefde stellen Tegenoverc den stryd gepredikte door de anarchisten moet in naam van de vrgheid van allen elke maatschappg elke Regf ering stellen hare macht en ook baar onverbiddelyken rechtvaardigen wil om de misdaad en de aansporing daartoe te straffen en de daders onschadelyk te maken En moge dan uit den mond dier misdadigers en uit den mond van meegesleept n of o verge voel igen een verwgt van hardheid worden geslingerd naar t hoofd der maatschsppij of Regeeriog daar weet ieder weldenkonil mensch dat het verwgt onverdiend en onrechtvaardig is want die zgn willekeur stelt boven de wet die de vrgheid van anderen niet eerbiedigt is zelf niet de vryheid waard Het recht van uitgaaf der A msterdamsche Courant ia overgedragen aan eene nieuwe naamlooze vennootschap die ten doel heeft de uitgaaf voort te zetten De heer ö van Milligen directeur der rykskweekschool te Groningen zal deze betrekking na haar 25 jaar bekleed te hebben in het begin van 1894 neerleggen Corn Ger Demkes een jongmensch dat tot bet fiesschentrekkersgilde behoort stond gisteren te Amsterdam terecht wegens verduistering van een ry wiel ten nadeele van den heer Rotten wonende in de Leidschestraat Deze beer had na ontvangst van eeneachriftelgke aanvrage door bekl afgezonden en onderteekend met den naam Farber zich oa r diens woning begeven om met hem te onderhandelen over den verkoop eener vélocipèlo Men kwam overeen dat Demkes alias Farber den volgenden dag 21 Aug jl in de P G Hooftstraat zou komen om er de vélocipèdy te baproeveu Dat gebeurde doch de heer Rutten hsd de onvoorzichtigheid bekl nog eenige uren in het bezit van het wiel te latuu Op een bepaald uur zou de heer Rutten weder bg Demkes aan huis komen om verder te onderhandelen Dat deed de eerstgenoemde doch door eene buurvrouw omtrent bekl ingelicht nam hy zich voor de vélecipède niet te verkoopen Maar Demkes oordeelde anders Hy vond dat hg het wiel al gekocht had Het was hem beweerde hg te koop nangbboden voor i 200 contant hg was op dien koop ingegiian en zou ook nu betaald hebben als hij ruU niet was teleurgesteld door iemand van wieii hg geld had te vorderen Later kwam de hf er Rutten terug met een rechercheur maar Demkes bleef bij zjine verklaring dat hg gekocht had en wilde de velocipede die trouwens niet iu zgn huis was niet teruggeven 19 68 1 05 1 19 1 19 1 98 19 08 10 56 11 08 11 0 11 18 11 26 10 46 lS i8 19 38 11 06 7 96 7 47 7 46 8 07 8 18 10 03 10 11 6 11 6 16 6 99 6 31 6 36 8 58 10 11 6 90 1 U S i Ter terechtzitting bleek dat hg het wiei had verkocht en verklaarde de heer Entten en diens knecht die hg het in de P 0 Hooftstraat gevoerde gesprek tegenwoordig was geweest dat de eerste het rywiel wel te koop had aangeboden maar dat Demkes niet had toegeslagen want dan had contante bepaling moeten volgen Dat er nog niet verkocht was bleek ook uit de omstandigheid dat Demkes aan het einde van het onderbond gezegd had tot den heer Rutten komu om vieroorby me dan zulten we verder afspreken Volgens b kl bad hg uiet precies deze woorden gebezigd en betrof de uitdrukking die hy gebruikt had eene toezegging van deu verkooper om hem nog enkele inlichtingen omtrent de inrichting der machine te verstrekken Hoe het zy het O M waai eoomen door mr Regout vond dat de hewenog van bekl dat hy gekocht zou hebbeu door geen enkele getuigenverkliring werd gestaafd wees op het gevaarlgke vau praktgken als door beklaagde werden uitgeoefend en meende in verband mH andere door de rechtbank gewzen vonnissen eene gevangenisstraf van 3 jaar tegen Demk 3 ta moeten vorderen De toegevoegde verdediger mr Paap betoogde dat in de dagvaarding geen feit omschreven was hetwelk onteigening daarstulde en op dien grond reeds ontslag van rechtsvervolging zoo moeten plaats hebbeo Verder voerde pleiter urgumentên voor vrijspraak aan Zelfs al had beklaagd jonrecbtmatig geweigerd het rywiel terug te ceven dan was dit nog geen opzottelyke toeeigeniog Het bewjjs voor het ten laste gelegde feit was niet geleverd Het O M wa in zyn loffelyken yver om licht ia deze zaak te brengen te ver gedaan door den heer Rutten verklaringeu te ontlokken die voor bekl bezwarend waren Eene vprkluring van den eersten getuige volgens welke deze ten buiige vau bekl gezegd zou hebben U heeft gekocht voor 200 was spontaan geweest eu bovendien in het voordeel fan den beklaagde met zulk eene verklaring moest de rechtbank in de eerste plaats rekeuing houden Ten slotte had niet bekl te beWyzen d it hy gekocht had gelgk het O M van oordeel scheea te zyn maar moest het O M bewys leveren vonr de aan btikl ten laste gelegde opzettelgke toeeigening wilde eene verourdeeüng kunnen volgen Uitspraak over 8 dagen t Is misschien niet vau algemeene bekendheid zegt de ïAroh Ct c dat als men aan strenge koqde blootgesteld ia men spoedig een gevoel van warmte verkrygt door de longen herhanldelgk op de volgende wgze te vullen Men trekt de schouders naar achteren en houdt bet hoofd omhoog zet de longen langzaam uit en laat de lueht uitsluitend door den neus binnenkomen als de longen geheel gevuld zgn houdt men den adem tien seconden of langer iu eu laat dien dan scbielyk door den mond uit Na deze oefening herhaald te hebben wanneer men koud is zal men een ireToel van warmte over bet geheele lichaam voelen zelfo in de voeten en handen Vermoedelyk is t nog minder algemeen bekend dat eigpolgk iedereea eiken dag eenige malen die gjmnastische toer door zgne longen behoorde te doen verrichten waarby dan t inhouden van den adem gedurende tien aeeonden kan gemist worden want dat bet middel dient om het bloed te verfrisschen en den bloedsomloop krachtiger te maken 7 10 4 50 4 67 M 04 11 1 44 4 10 6 90 5 40 6 66 6 03 6 t0 6 17 6 96 7 30 1 45 1 66 9 09 9 09 8 16 9 48 10 90 Voorb 5 54 N d L d6 69 Z Zegir6 08 Bl Kr 6 14 Ze M 6 19 10 38 10 41 Falb de man der Eriti che Hagen heeft dezer dagen te Leipzig een lezing gehouden over bet ontsta n en deu ondergang van werelden Daarin deelde hg o a mede dat uuze aarde een groot gevaar dreigt en wel van du komeet die in 1866 ontdekt werd In 1899 zou die komeet volgene astronomiHche berekeningen iu botsing met de aarde moeten komen Faib heeft uitgemaakt dat die botsing zal plaats hebben op 13 November 1899 en zegt dat zyne berekening slechts enkele dagen kan veraehilleu Indien van de botsing geen katastronhe het gevolij is zal men een natuurver flohgnsel waarnemen zoooU er nog nooit een gezien is een meteooorregen aan een sneenwral gelgkende zal dan tussohen 13 en 15 November 1899 op ds aarde neerdalen Een verver werkzaam aan een nienw gebonw der Ned gist en spiritusfabriek te SelÜ is van eene hoogte van 26 meter naar beneden gevallen Hg brak een been bekwam eene hersenschudding en overal zware kneuzingen Drie reizigers te Weeoen die zonder gids uitgegaan waren zyn op den Grossglockner in een sneeuwstorm verongelukt Te Athene is een dynamietaanslag gepiep op dg de woning van een bankier De schade iti niet belangrijk De daders zgn onbekend In de stad heerscht groote ontsteltenis De bg den sneeuwstorm van 1 December op het eiland Ameland gestrande 9 Wierumer vischaken zullen wurscbgulgk niet spoedig kunnen worden afgebracht By hoogwater hebben zg veel van den golfsli te Igden zoodat zij zoo hoog mogelgk tegen de duinen zullen moeten worden opgehaald om verdere beschadiging te voorkomen Maar ook dan nog blyft de vraag of alten wel weer zullen kunnen worden hersteld Zijn onze berichten juiat dan zal dit misschien slechts met 4 ïk 5 kannen geschieden en daarmee Kullen in alle geval eenige duizenden guldens mee gemoeid zgn Ofschoon er voor de zoo deerïyk ongelukkige visschersbevolking ook van hen die er het leven hebben afgebracht doch door het stranden ran hunne schepen thans geheel broodelooB zgn veel geld by de provinciale commissie wordt ontvangen zal er nog veel moeten inkomen om de ongelukkige weduwe en weezen op den duur te kunnen helpen De commissie deelt thans niet minder dan ongev r 170 per week uit Men sohryft nit Venloo aan t Centrum Door de H S M is een streng onderzoek ingesteld omtrent de moeilykheden die door een lid van Steeds Voorwaarts c commies aan de Mg in den weg zgn gel d aan den hoofdoouducteur der S S J Jansen bg het oprichten van de anti sociaal democratische spoort wegvereéniging Recht en plicht De directie neemt de zaak hoogst ernstig op eu stelt alles in het werk om te voorkomen dat de socialisten voort gaan de vrgheid der ordelievenden te belemmeren om zich te vereenigün De bewaarder van Père Lachaise heeft deaer dagen de herinnering aan een eigenaardig verhaal verlovend Eenige jaren geleden verhaalden de bladen dat te Parijs een Russische prinses gestorven was die haar vermogen van 1 000 000 frs nalitit aan den persoon die een jaar lang in hare grafkelder gewaakt zou hebben zonder ta spreken en zonder andere verpoozing dan eene wandeling over het kerkhof In dien kelder welks muren zoldering en vloer met spiegel las bekleed waren stond haar Igk ineen kist goheel van glas vervaardigd 8 43 11 08 IMS 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 08 8 10 4 46 4 6 6 09 6 0 6 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 6 56 8 80 10 4 40 GOD D 4 48 7 06 7 11 7 80 7 86 7 81 4t 4 6 6 09 8 0 8 50 10 07 lOJM 04 9 1010 83 8 41 9 89 10 40 Il iO 3 I Geruimen tgd boden zich zoovele liefhebbers aan die aan dit verhaal geloof hechten en he millioen wildeo verdienen dat de bewaarder dagwerk had aan de beantwoording hunner brieven Daarna geraakte de zaak eenigen tgd in het vergeetboek totdat het verhaal sterk uitgebreid en opgesierd weder door de bladen opgehaald werd Sinds dien tyd reende het opnieuw aanbiedingen van personen uit allerlei stand vart beiderlei geslacht die beproeven wilden de bepalingen van het testament te vervullen Hoe het verhaal iu de wereld gekomen is weet niemand de bewaarder van Père Lachaise heeft nu de bladen verzocht het verhaal tegen te spreken maar desniettemin hecht het publiek nog veel geloof aan de legende van het millioen der prinses Venchillond zjn de meningen hoe men geraakt is tot het nitrindeu an rader alaguar werken Bj de water norwerken zooals bjdat hetwelk Tan Harnn al Kaschid aanKarelden Groote omstreeka hel jaar 800 werd aangeboden el ala een nnr verloopen wasdoor eene kleine opening dor wijzerplaat eenToldoendïgetal metalen kogeltjes op een grootekoperen schaal waardoor de uren hoorbaargeslagen werden Die openingen blcTen opengesloten niaarjna het twaalfde uur traden ertwee ridderfiguren voor die om do cyferplaatrondgingen eni ie deurtjes der openingen sloten Hel denkbeeld van slag uurwerken was dus reeds zeer oud maar in later eeuwen moester blijkbaar eerst weer een eerste aanleiding zjjn om de radornurwerken in de voordeelen van hot slaan der nren te doen deelen Gesohiedechryvers die in den loop dorXIde eeuw geschreven hebben maken wel melding Tan uurwerken die door gewichten en tegengewichten gingen maar spraken niet van het slaan der uren Het eerst zonden slaande uurwerken omstreeks het jaar 1120 door deu monnik Dom Calmet samengesteld zgn Deze was stichter van de orde der Cistersiensers en hj moet op het denkbeeld zyn gebracht van slaande narwerken door de klachten der s nachts wakende monniken dat zij in het nachtelijk uur by het waarnemen der voorgeschreTane diensten zoo moeilgk steeds den jaisten tyd konden weten In den aauTaug waren de uurwerken doorgaans alleen in bet bezit der kloosters maar dan nog in lang niet algemeen want er wordt mede Terhaald dat men in het jaar 1108 in het Benediktynerklooster Gluny des nachts opstond om naar deu stand der sterren deu tyd te bepalen Uurwerkmakerskunst De Munchener correspondent vau de Germaniac doet sticbtelyke onthullingen over het romantische hnweiyk van de Beierschc prinses Elisabeth met Freiherr Ton Seefried Tot nog toe zon op de verloTing noch de onderiyke toestemming noch een hnwelyk gerolgd zgn De prinses vluchtte uit Bozen Tan bare ouders weg en Tond te Geneve haren gelietde die zonder verlof zyn garnizoen Metz verlaten had De prinses wil eenvoudig hare ouders en grootouders dwingen om verlof te geven tot haar huweiyk De Germaniai die dank zy hare betrekkingen met de geestelykheid goed ingelicht kan zyn geeft te verstaan dat hare correspondent nog meer intieme mededeelingen gedaan heeft welke zy echter voor de openbaarheid ten eenenmale ongeschikt acht Boiteolandscli Overzicht De Duitschers zgn bg het keeren des jaars weinig opgewekt et pour cause Overal twijfel overal onzekerheid en verdeeldheid De Bgkskanselier Caprivi kan t niet vinden met den president van het Pruisische Ministerie graaf £ ulenburg kan het ook niet vinden met den Minister van Financiën Miquel die als belasiiugsmonomaan van niets anders droomt dan van altgd nieuwe belastingen en altgd nieuwe hervormingen Vandaar de herhaalde geruchten over een Ministeriecrisis welke in t emd alleen voorkomen wordt door de beslissing des Keizers een eind waarbg de Duitschers onmogelgk de overtuiging kunnen hebben dat het eind goed is Daarbg komt de oppositie vaq de conservatieve partg tegen de handelspolitiek der Begeering een oppositie welke m den laatsten tgd een scherp persoonlgk karakter heeft gekr en en tegen Caprivi gericht is De nieDwe groote belastingsplannen van Miquel bigken feitelijk onuitvoerbaar en men zegt dat bet eind zal zgn dat de wetsontwerpen worden ingetrokken althans de wgnbelasting en de tabaksbelastiug Wanneer da Regeering in den Rgksdag nog geen nederlaag heeft geleden dan moet dit toegeschreven worden aan de onverwachte ondersteuning welke zg gevonden heeft bg de vrgzinnigen en socialisten volgens sommigen een vaag teeken voor de toekomst De Keizer reist iotusschen altgd heen en weer en heeft nimmer rust Eergisteren was hg weer te Kiel Op Sicilië hebhen werkelgk de ongeregeldhedcQ opgehouden op het woord van Crispi er zgn althans geen nieuwe ongunstige berichten ontvangen Ook wordt uit me gemeld dat Crispi heeft verklaard dat hg 7ich in dat opzicht volstrekt niet ongerust maakt en dat alles spoedig terecht zal komen In het Engelsche Lagerhuis zeide Gladstone in antwoord op een vraag van Labouchere hoe de E eering dacht over het terugtrekken van het bezettingsleger uit Egjpte dat de plannen der Begeering aan het Parlement zgn medegedeeld in de zitting van 2 Mei 11 en in een tel ram van lord Bosebery aan lord Cromer thans was het niet wensohelgk aan deze verklaringen iets toe te TOegen Het spreekt Tanzelf zeide Gladstone dat alle onderhandelingen over de bezetting van Sgypte moesten plaats hebben met de suzereine Mogendheid en niet met den Khedire De Tice Minister van Bnitenl Zaken zeide dat het Edgelsch eskader TOor Rio bestaat uit de Sirius de Barraccuta de Races en de Beagle Meer schepen te zenden werd niet noodig geabht De Tice Minister van Koloniën deelde mede gisterenavond een telegram van sir Henry Looh ontvangen te hebben meldende dat er nog geen tgding was ontvangen van kapitein Wilson en zgn detachement Men had echter een patrouille en eenige inlandsche bespieders uitgezonden om een onderzoek in te stellen Omtrent de nationaliteit van den hertog Tan Ooburg Torklaarde de solicitor general sir John Bigby Als algemeene r l geldt dat een Ëngelsch onderdaan die den eed van trouw heeft afgelegd aan een buitenlandschen Staat niet ipso facto ophoudt Ëngelsch onderdaan te zgn wèl is dit het geval als hg zich uit eigen beweging in een Treemden Staat laat natnraliseeren Omtrent het jaargeld van £ 10 000 merkte spreker op dat de hertog dit ontvangt ala bg de wet daartoe aangewezen persoon Aan de Timesc wordt nit Rio gemeld Admiraal Gama is van plan aan de t oepen van het GouTernement het lastig te maken totdat de insuigeuten van het Zuiden zgn aangekomen Dan zal hg Rio aanvallen De positie van Gama is kritiek bg kan geen tien dagen meer weerstand bieden Wullen en met wol gevoerde A van OS Ai £ 73 73 Beurs van Amsterdam 30 DECEMBES Vor krs 841 4 99 102 931 va i 781 18Ve 631 8 SVl 95 941 lOOVs 58l i 80 22 SS s 1041 4 661 87 991 4 99V4 1031 640 626 lOO i 86 lOO i 219l 1481 4 lOl Vie 101 138 9 Vl 61 4 30 4 m 1031 46 491 127 139Vls 9 A 691 103 127 108 107 711 981 136 134 V 981 7 90 4 lotkoers 1021 731 781 937 97V4 NsmsBlAND Cert Ned W 8 21 dito dito dito 8 dito dito duo 3V HoNOAa Obl Ooudl 1881 88 4 Italië Inschrgviog 1862 81 6 OosTisNK Obl in papier 1868 5 dito in zilver 1868 5 PoaTVGAl Oblig met ticket 3 dito dito 8 Rusland Obl Oost 9e Serie 6 dito Gecong 1880 4 ditobqBotlia lSSS 4 dito bq Hope 18311 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 Spanje Ferpet aoliutd 1881 4 TOBKBII Gepr CoDV leen 1890 4 6ec leeuing serie D öeo leeoing serie C ZoinAra BliP Beo v oU 1892 6 Mexico Obl Buit Scb 1890 6 Venezuela Obl 4 onbqi 1881 Amstebdau Obligatieo 1661 3Vt RoTTEBDAH Sted lesn 1886 8 s Nbd N Afr Hacdelsv aand Arendab Tab My Certiüoaten DunMaatechappij dito Amb Hypotheekb pandbr 4 Cult Mij der Voratenl aand s Gr Hypotheekb paudbr 4 Nederlandaohe bank aand Ned Handeimaatsoh dito N W Pao Hyp b pandbr 6 Kott Hypotheekb pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4 OosTENB Ooat Hong bank aand KüsL Hypotheekbank pandb 4Vi Ahebika Equit bypoth pandb 6 46 60 1391 60 69 A Maxw L G Fr Lien eert 6 Ned Holl IJ Spoorw M aand Mij tot Eipl V St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Znid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 IlALlE Spoorwl 1887 89 A Eobl S Zuid ltal Spvmv A H obl 3 Folbn Warschau Weenen aBDd 4 Kdbl Gr Ruaa Spw Mij aand 5 Baltiflobe dito aand 711 9S l Fastowa dito aand 5 Iwaog Dombr dito aand 6 Kurak Ch Azow Sp kap aand 6 Loaowo Sewast Sp Mij oblig 5 Orel Titebak dito oblig 6 ZnidWest dito aand 6 dito dito oblig 4 9 421 23 i V 67 100 60 18V 31 131 losv 76 1091 4 10 l 6OI 4 50 13 186 mv 107 99 113 271 105 7 V A lEBiKA Cent Fbc Sp Mij obl 6 Chic Nortb W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Kio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Louiav Ee NashvilleCert v aand Mexico N Bpw Mg lebyp o 6 Mias Kansas v 4 pot pref aand N Tork Ontario Us West aand dito Penna Obio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 6 St Fanl Minn Manit obl 7 ün Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie byp O 5 Canada Can South Cert v aand Vin o Sallw k Nav Ie b d o O Amsterd Omnibus Mij aand Rotterd Tramweg Maata aand Nip Stad Amsterdam aand 3 Stad Botterdam aand 3 BiLOIB stad Antïrerpenl887 2 Stad Brussel 1886 2 HoHO Tbeiss Begullr Qeaellsob 4 OoalINK Slaatsleening 1860 6 S K K Ooit B Cr 1880 8 Span Stad Madrid 8 1868 Nis Ter Bes Hyp Spobl eert 5 BnraferlUks Stand Uaastreoht GEBOREN Wilbelmus Theodorua ondert H Boudp en M van Rijn OVERLEDEN P Zuidam 72 j Vllst ONDEBTROUWD G Raateland en C Nobel ADVERTEWTIfilf Bg dea aanvang van bet jaar brengt de ondergeteekende z neu heilwensch aan familie Trienden en Bekenden G DB GRUIL Nienwe Haven Sy den aanvang van het jaar wenscht dt ondergeteekende zgn geachte Begnnetigere Vrienden en Bekenden zoowel bniten als binnen de stad veel Heil en Zegen toe W L VAK DUB STEEN Tailleur Kleiwegsteeg F J Sparnaaij ZEÜGSTRAAT G 92 p f J J TVoudenberg Café Harmonie pf Ondergeteekende brengt bg den aanvang des jaars aan hare Vrienden en Begunstigers het Compliment vau den dag Wed J DONGEIiMA NS 1 Raam Vleeschliouwerg L L VAK DOEST Markt A 105 p f Het Compliment van den dag aan Vrienden en Begunstigers van B MEDLMAN Vleeschhonwer en Spekslager Gouwe C 109 A de Raadt Êrma A van Teen WIJDSTRAAT Pf Ondergeteekende brengt bg dezen de Heilwensch van den dag aan hare Bekenden en Bebunstigers zoo binnen als buiten deze stad en beveelt zich bg voortduring beleefd aan Wed A R SEIBEBT firma L J Flobi N Bg den aanvang van het Nieuwejaar aan al mgne Vrienden en Begunstigers veel Heil en Zegen toegewenscht ÜEd Dw Dienaar W J VAK LEEUWEN Koperslager en Lampenmaker Bg de aanvang van 1894 wenacht de ondergeteekende zgn Begunstigers Vrienden enverdere Eennissen veel heil en zegen toe B V4N TONGERLOO Schoenwinkel Korte Groenendaal Bg de jaarwisseling wordt aan Vrienden en Bekenden alles goeds gewenscht door D RUITER en Familie Ben gelukkig Nieuwjaar toegewenscht aan Vrienden en Bekenden B SLKGT SroLwiiKBsaLois Aan Begunstigers Vrienden en Bekenden wordt bg den aanvang van het Jaar veel heil en zegen toegewenscht door W K SCHOLING Lange Groenendaal I 21 Qoada 1 Januari 1894 Heil en zegen toegewenscht aan alle onze flegunstigera en Bekenden zoowel buiten als binnen de stad De Erven van A van MEDRS Ooethaven Nienwe Haven Bg den aanvang ran het jaar wenscht de ondergeteekende zgn geachte Begunstigers Vrienden en Bekenden zoowel bniten als binnen de stad veel Heil en Zegen toe A van DUB STEEN in Hoeden en Petten Kleiwegsteeg No 319 Het compliment vin den dag aan Begunstigers en Stadgenooten van J A BLOM en Echtgenoote Turfmarkt H 234 De groete van den dag aan m ne begun stigers Vrienden en Bekenden zoowel bniten als binnen de stad J J C DB BCITBR Mr Smid Tiendeweg A VAN BOCÏÏOVE W Tailleur Westhaven R 186 Het Compliment van den dag toegewenchtaan al mgn Begunstigers en Bekenden H A VAN LEUNEN P KRIJG8MA1N p Onze geachte Stadgenooten en Begunstigers wenscben wg Gods zegen in dit nieuwe jaar Gbbbb DEBOKSEN GouoA 1 Januari 1894 Veel gelnk en zegen toegewenscht aan Vrienden Bekenden en Begunstigers J VAjt TELLINGEN Mr Schoenmaker Spieringatraat J DE MOL P F Turfmarkt Tailleur Alle Begunstigers en Vrienden heil en zegen toegewenscht door Ch van dbn broek Lange Groenendaal Het Compliment van den dag aan Familie Vrienden en Begunstigers J F WELTER Lange Tiendeweg Café Nent Mgne beste wenscben aan Vrienden en Begunstigers in dit pas begonnen jaar P W KAMPHUIZEN W Q VAN GEELEN P F Oosthaven Bg de verwisseling des jaars brengt de ondergeteekende zgn heilwensch aan alle vgne Begunstigers toe C van TONGERLOO Korte Groenendaal Heil en zegen toegewenscht aan alle mgne Vrienden en Begunstigers en blgf mg steeds op het minzaamst aanbevelen H J RABOOW Raam O 428 Lood en Zinkweiker Heil en zegen toegewenscht aan alle mgne Begunstigers Vrienden en Bekenden Firma U UOL Stads schoorsteenvegerg en Rookverdrgverg Heil en zegen aan mgne Stadgenooten en Begunstigers Wed SIBBES Poffertjes en Wafelbakster alhier Ondergeteekende wenscht hare Stadgenooten Vrienden en Begunstigers veel heil en zegenen beveelt zich beleefd in ieders gunst bgvernieuwing aan Wed C van QUE GouoA 1 Januari IS94 Onder dankzegging voor het zoo ruimschoots genoten vertrouwen wensch ik bg den aanvang van het Nieuwe Jaar mgne Begunstigers en Vrienden zoowel binnen als buiten de ated veel heil en zegen toe mg verder in ÜEd gunst aanbevelende UEd Dienaar 8 P VAN naa KLEUN Gouwe H J M EABEL Onisinier Patisaier OOSTHAVEN B 36 p f Heil en zegen toegewenscht a n alle mgne Begunstigers Vrienden en Bekenden 6 J HEETMAN