Goudsche Courant, dinsdag 2 januari 1894

r No 6341 Woensdag 3 Januari 1804 32ste Jaargang wmm fioniivT JSieuwS en Advertentieblad boor Gouda en Omstreken De IJitgfave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 A onderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIÉN wordea geplaatst van 1 5 regfels k 5 Centea iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Do groete TSn den dag aan mgne bagnnaügers Vrienden eu Bekenden zoowel buiten als binnen de stad W VA HOORN in Melk Boter en Kaai SroLTiiiiiaaLuis 1 Januari 94 J SMIT ft ZOOH Mr Metselaar P F Turfmarkt H 49 T ZAAL 70orli C LUNE ilBUEQ TÜKFMABKT H Ö7 f Gouflaenr V Aan alle Begunstigers Vrienden en Beileilden de groet Tan den Dag Coax TAN LEEUWEN Markt Gout Het Compliment ran den dag aan al Begunstigers Vrienden en Bekenden A iiyné DA l Bg den aanvang van het jaar brenjn deondergeteekeude zynen heilwenach aan Familie Vrienden en Bekenden h J SCHÜLINai Conciërge Arti LeB Bet Compliment van dei dag aan alnnvup Vrienden Bekenden en Be nstigerk w 1 ia JONB aJ J Mr Timmeimaq j pe ondergeteekeude briogt bgi deza deg Heilwenach van den dag aan zyne g achtb Begunstigers zoo binueojis buiten deZe staden beveelt zich bg vooruiyng beleefd aan fr f T SPOOB Vlefschhonwer flaam I il De beste wenschen aan al mgne Begunstigers en Vrienden i G TUIJTHÜP Gouda 1 Jan 94 Café unie t N Brrieht dat het Café dien dag van 2 5 uur ia gesloten Het Compliment vaij den dag aan t mgne Begunstigers Vrienden en Bekenden C VA DSB VU8T Lange Tiendeweg Betanget M J de Graaf Onze heilgroete aan Vrienden Begunstigers en Bekenden GtBB DS RAADT Bg den aanvang van dit jaar de beste Zegen toegewenaoht aas Begunstigers Vrienden en Bekenden L LEEFLAN6 Metselaar en Witter Lange Noodgodateeg Gouda 1 Januari 1894 Ondergeteekeude wenscht Vrienden en Begunstigers Gods besten Zegen bg de intreding van het nieuw begonnen jaar betuigende ook hare dank voor het vertrouwen zoo ruimschoots ondervonden en beveelt zich opnieuw in de gunst en het vertrouwen aan voor het maken van Huis en Scheeps gzerwerken alsmede het aanleggen van Gas en Waterleiding het maken en herstellen van Maohineriën en hetgeen verder tot het vak behoort Weduwe J J VERDBIES Gouda 1 Januari 1894 Het Compliment van den dag toegewenscht aan al mgn Begunstigers rn Bekenden A J IJS8BL8TIJN Az Distillateur S H POLAK Instrumentmaker STALHOÏÏDEEU De ondergeteekeude wenscht met dezen aan Vrienden en Begonstigera een gelukkig Nienw F H WEOBMAN Het Compliment van den Dag aan mgn geachte Begunstigers Vrienden en Familie 0 A VERZUL Vleessohhonwer en Spekslager Spieringstraat F 48 Bg den aanvang van het Nienwejaar wenscht de ondergeteekeude zgnen geëerden Begunstigers en Stadgenooten veel heil en zegen toe P J REVET Veerstal Schilder Het Compliment ran den dag aan Begunstigen Vrienden en Bekenden F F KNaLLMANN Wgdstraat De Complimenten van den dag aan alle mgne Vrienden en Begunstigers Wed G VA REEDT DOKTLAND Sociëteit loiis G otoiK 1 Januari 1894 Ondergeteekeude brengt bg den aanvang des jaars aan hare Vrienden en Begunstigers het Compliment van den dag U ni JONG Lange Tiendeweg Het Compliment van den dagaan al mgne Begunatigera i 0 H V KAHLB QoÜDA 1 Jannaiji 1894 li haHdeHn Bieren en Minerale Wateren j Bg de inti ediug des jaars brengt de pndei geteekende zgne heilwenscben laau zgne dgenooten eu Begunstigers en Jzegt hun 4 uk voor de Begphstigirig in Éet fgeloop n jW j q mIpooksm Rozendaal 1 Bos ihbierllnis eïl en zegen toegewenscht laan alM mnne Vr ilden en Begunstigers en Igf m steids op b0 minzaamst aanbevelen i h I A aKüLTK f Niéuwehaveu No 32 MetsemW ySjl heil en zegen toegewenscht aan Vrienden en Begunstigers zoowel binnen als buiten de stad K M Dï BRUIN GoDDA Janaari 94 A LAMBERT Abn alle Begunstigers Vrienden en Bekenden veel heil toegewenscht in t nienw begonnen Jaar Zich teiens aanbevelende voor levering van Steenkolen Aan Beganstigera Trieuden en Bekenden wordt by den aanvang van het jaar veel heil en zegen toegewenicht door M P 003TEBBEEK in Melk en Boter Turfmarkt H 160 BiJ den aanvang van het Nieuwe Jaar aan al müu Vrienden en Begunstigers veel heil en zegen toegewenscht P SIGMANS Slyter en Bierbottelaar Spieriogstraat F No 54 Het Compliment van den Dag P VAN DAM GoDDA 1 Jau 1894 Spieringstraat M BINNENDIJK Mr Schilder p f Goda besten zegen toegewenscht aan al mgne Begunstigers Vrienden en Bekenden J A NIBÜWVELD Metaelaar Raam 69 Stoombierkouwerij i3 HOEFIJZERSi Kleiweg i Ondergeteekeude wenscht zgue geachte Clientèle een gelukkig Nieuwjaar HENRI DÜIJNSTEE Bg den aanvang dezes jaars brengt de ondergeleekeude zgn heilwenseheu aan alle Stadgenooten en Begunstigers G H DU PEER Jeruziltemstraat J DE KOSTER p f Bg den aanvang dezes jaars brengt de ondergeteekeude zgn heilwenschen aan alle Stadgenooten eu Begunatigera G H VA BERKEL Loodeu Zinkwerker Het Compliment van den dag aan alle mgne Vrienden en Begunstigers fl VA WÜNGAABDKN De ondergeteekeude wenscht zgne Vrienden Bekenden en Begunstigere veel heil en zegen toe eu beveelt zich verder aan tot het aanleggen van Tuinen met bglevering J M GELI8SEN Jz Bleekersaingel R 244 Bloemist en Hovenier P ROND Uzer XTStreri p f J iV BOTH en Echtgenoote p f Q J BERLIJN Nieuwerkerk MODES Bg het intrede van het Nienwejaar wenscht de Ondergeteekeude zgne geachte Familie Vrienden en Begunatigera een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar I L VA WANKUM Lange Tieudeweg Goida M ADECiEEST p1 J I OuJe dankzegging voor het ruimschoots geuoteai vertrouwen wensch ik by den aanvang v v het Nieuwe Jaar mgne begunstigers len vriendenj s owel binnenwals buiten denad veel heil eu zegen toe m voorljdureuj in Uïlds gui ft aaubevel ttde UEd dw ik Mi Wed A Kko Ktleding iffilgazp Markt 62 Goudai jllJl ELAAÏÏjI p f Fiii a B DE JONé J1 Gelukwensch aan m ue geacl atigers en Vrienden in Tapyten Boelekade A G VAN SCHlLBN Behanwbr Het Compliment van den Dag S D BOON Co Veel heil en zegen toegewenscht aan mgn Vrieuden en Begunstigers C V D BERG Horloger Zeugstraat G 44 Gouda en EiMgtnoite Pf I 8 KEISEK Veel Zegen toegewenscht door C CLEMENS Si zonen L M K T va Dam Ödstraat A 42a Pf De ondergeteekenden brengen by dezen den Heilwensch van den dag aan hnn geachte Begunstigers zoo binnen als batten deze stad en bevelen zich by voortduring beleefd aan A BRINKMAN ZOON Heil en zegen toegewenscht aan alle myne Vrienden en Begunstigers zoowel binnen als buiten de stad en blyf my steeds op het minzaamst aanbevelen D K6RING Tiendeweg Mr Zadelmaker Heil en zegen toegewenscht aan alle myne Vrienden en B unstigers en blyf my steeds op het minzaamst aanbevelen E SLIEDBECHT Mr Timmerman Heil en zegen toegewenscht aan alle myne Vrienden en Begunstigers en blyf my steeds op het minzaamst aanbevelen A GRENDEL Qoudsch Koffiehuis LoaisP WELTER COIFFEUR p f Aan mgn geachte Begunstigers Vrienden en Bekenden Gods besten zegen toegewenscht by de intrede van dezen nieuwen jaarkring A VINGERLING GouoA 1 Januari 1894 Veel heil en zegen toegewenscht aan mgn geachte Begunstigers Vrienden en Bekenden JAN ZWART Pzn m in Hout Bouwmaterialen en Steenkolen Beil en zegen toegewenscht aan alle mgne Vrienden en Begunstigers en blgf mg steeds op hpt minzaamst aanbevelen L BigSCHOP Dubbele Buurt Sigareumaga zyn Bg de verwisseling des jaars brengt de ondergeteekeude zgn heilwensch aan alle zgne Begunstigers en Vrienden toe G J LÜGTHABT Spieringstraat B den aanvang van dit jaar de beste zegento ewwiacht aan Begunstigers ein Vnenden i jVAS DEB KLEUN t i Karnemelksloot I i 1 1 Mgne geachte Clientèle Familie en verdera Betrekkingen zgnide beste heilwenschen toegebracht door N M ENGELBREGT Broodbakker Gouwe H t qampliinelt van en dag aan mgne geachte Begunstigers 4 I jE VA MAAREN ï Mx e Bnur tif Hé ompliment van den dag aan alle mgne Vrieimn en Begunstigers J GERRITSEN fT WhardtJzeb Cafa jVIlEDE BEST P i Ilët Gompiuiieut van deb Dag aan myn geachte BeguoltigerB en Vriejiden W DE JEU Lange Tiendeweg ♦ I3 T LOSSIlTa Prima Grove 70 Cent per H L Contant vry aan huis P ZEU SMAir Kantoor VEST O 161 Steo3n 3is ole3n de Lading QROVE MB mSMM waaruit wy tot 6ö Cent pejr Heet contant zonder korting Mveren vrjj in huisbezorgd y Steeds in voorraad SMËÊ en MACHINEKOLEN en Echte Belgische Anthracit Nootjes de minst aanslaande brandstof voor Vulkachels a ƒ i 4tO per HL Jan Friiice Cie Kantoor Turmarkt H lOl Gouda 26 December 1893 jjUllU UUiluuuLili 4e Abonnement Faoratel tng DONDERDAQ 4 Januari 1894 Vereenigde Rotterdamsl he Tooneelisten Directie LE GRAS HASPELS Optreden van WiUeni van ZXJYLMS De Erfenis van Mijnheer Plumet Blyspel in 4 bedryven Gevolgd door Hegen en Zomiescliijn Blgapel in 1 Bedrgf Aanvang half 8 uur g Gewone bepalingen en prgzen Gouda Suelpersdnik van A BamlHAN h Zooh i BINNENLAND GOUDA 2 Januari 1894 Het onderzoek van het water der V ateryiding had gedurende December het volgende resultaat if 2 Deo 10 Mg permang kalioua per 1000 cc 14 j 13 B t 16 11 8 1 29 II t it II I II n Aan het postkantoor Gouda en daaronder reasorteereude hulpkantoren werd gedurende i maand December 1893 in de Rykspostspaa bank ingelegd f 5945 29 terughetaa d 5147 95 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 3650 De 2e luit der artillerie T IJ Man wordt 1 Februari eervol ontheven van zgn betrek king als officier voor het materieel te Woerden en weder ingedeeld bg bet Ie reg veldartillerie te Utrecht Men meldt uit Zwammerdam Had vóór eenige dagen alhier eene uitdeeling plaats van kliedingatukken en wollen dekene door de bestaande Vrouwenvereeniging heden werd door da NtenwJa rscommissie Mn voorraad levensmiddelen en brandatofien uitgereikt aan alle behoeftigen uic deze gemeent en het aangrenzende gedeelte van Aarlanderveen Door 80 gezinnen werd daarvan gebruik gemaakt Gisterennacht hoorde de werkman Gerrit de Bruin wonende aan den Boschweg te Kralingeu geroep om hulp Hg begaf zich voorrien van eene lantaarn naar buiten en zag toen eenen persoOn in het water van den Eraliugachen plas spartelen op het punt zgnde van te veidriukeu Onmiddellgk begaf hg zich te water eu bracht den drenkeling met gevaar voor eigen leven behouden op bet droge Door de daisteruis misleid was de man te water geraakt De drenkeling die in bewuateloozeu toestand verkeerde werd door den redder roorloopig in zgne woning opgenomen Teneinde het den Friesohen veehouders gemakkelgk te maken heeft dr J Mesdag zaivel conanlent ie ïriealaud zich bereid verklaard om hfl vetgehalte van de melk van FEVILLETÓX ï Nedeila dsclie Scbaatsenrijders in Noorwegen Jaap EJttt Y Rodetihuü m Maarten Kingrna Overgenomen uit het yHaBdetablad Gaarne voldoe ik aan uw verzoek oens iets over ons verblijf te Haiaw mede te deelen Tod miasta ik tal tracfitea het te doen In het begin van November bïgon het hier te vrieun wdat er den 4den flink mooi ji was De reden waarom wij niet dadelijk na ontvangst van 4e tiding daarvan afieisden is dat hot bestuur fan den Nederlandaoheo SchBatsenrijderabond Kingma e D8 ondersteuning bad toegelegd zoodat wg nog op btsluiien van den bond wachtten Toen deze evenwel wegbleven na moer dan 14 dagen wachtens koHD w i maar party en bepaalden ons vertrek op SI Kovembei Het waa reeds meer dan tyd want Harold Hagen die Kinema a grootiteo tegenstander xon vja op den grootefi mteni weditrjjd voor beroepr ders te Zwolle op IQ en 11 JiuD 94 om het meesterschap der ffêreld oefende rioh toen at reeds 4 weken te Koppeng dua waa een aardig stukje vool Des morgens den jiOsten Norember vertrokken wy wy hadden aardig gezelschap in een i ken Duitsoheo edcoopman met c n vrouw Zoo boemelden w het vee van eiken veehouder in Friesland kosteloos te onderzoeken mits deze zich verplicht om gedurende een geheel melkseizoen 5 maal s maands dua om de 10 dagen monsters vau de melk Tan elk zgner koeien in te zenden Oiaterenochtend z n in bel voorouder van bet nakschip De Goede Verwacbting liggende aan de Wilhelminakade te Rotterdam door kolendamp gestikt gevonden de II en 14 jarige zoons van den schipper Van der Wouden De oudste zoon had om zicb te verwarmen b het schrijven van eenen uienwjaarsbrief aan zyne oadera eeneatoof met eene brandende briket naar het vooronder medegenomen en daarna het luik gesloten Na het schry ven van den brief ts h met z neu brooder gaan slapen H M de Koningin Regentes heeft aan een tiental heeren der hof bonding op het jachtdomein Soestdyk eene jachtparty aangeboden Te Buitendyk schoten de jagers 17 hazen 1 kongn en 2 snippen Te Binnend k werd de jacht voortgezet Ten opzichte van de spoorwegbeambten die betrokken zijn geweest in het ongeval op 26 Not U aan de brng over den Omval te Amsierdamf ia dcor 4 a reotonr geBeraal der Ëxploitatie my beslist dat de hoofdcondnctenr zal worden ontslagen de conducteur zal worden teru esteld en de dienstdoende brugwachter in eene andere betrekking zal worden geplaatst terwgl omtrent het lot van den machinist eerst na diens herstel eene beslissing zal worden genomen Niettegenstaande het ys nauwelgks eenige centimeters dikte had begaven zich gisteren op den Kralingschen plas enkele waaghalzen om schaatsen te ryden Het gevolg was dat twee jongens er dbor zakten en slechts met moeite door het toewerpen van planken en eene iyn werden gered Op het kanaal in den Prins Alexanderpolder werd een jeugdig paartje dat door het ye was gezakt door een paar voorbygangers die zich hand aan hand op het ya begaven en er iusgelyks door zakten op het droge gebracht De Koninfpnnen ontvingen gisteren te 1 uur ten pateize ter aanbieding van gelukwenschen met het nieuwe jaar de leden van het Civiele en Militaire Huis der Koningin de dames en hefron van het Huis der Koningin door Noord Duitscbland en het speet mij dat wg te Bremen waren waar wg afscheid van elk ar moesten nemen Na een kort oponthoivd werd de reis voortgezet in de lange Noorsohe wagens Maarten zei jongen wy vlakken m zoo wat zooveel beteekende als dat het enorm hard ging Wg moeaten dan ook per S eraoon boven ons rondreisbiijet 2 Km betalen isBohien wel omdat het zoo hard ging en wij dns moer pleizier voor ons geld hadden Ik weet niet in hoo korten tgd wg dan ook te Hamburg waren Hier badden wg al woer 1 uur den tijd en gelegenheid wat te eten in training heeft men altijd honger Bovendien genoten wg hier van een hoopzoevolk en speoiaal van het kolossale bierdrinken dat Jan maat kon doen Kr waa een kleine dikko op wien ik het oog hield en die niet minder dan 13 groote glazen vol naar binnen liet glijden een per vijf minuten Te Kiel werden wg of eigenlgk het zeevolk met muziek afgehaald Zoo spoedden wjj oos naar de boot dia ona naar Korsör zou brengen Den velgenden morgen zaten wij te KoraÖr op den trein naar Kopenhagen Wg bereikten Hel siogfor staken de Bont over en reisden toen verder naar Christiania De eenige eigenaardigheid welks onxen 18 urigen spoorlgd onderbrak was het diner en souper Dat is de moeite waard om te zien De trein stopt slechts 20 minuten andera zon men maar ta veel eten 1 Alles stormt naar de eetaaal en grgpt maar wat hü kr gao kan Den groote flink verlichte taal met een kolossale tafel in het midden beut met alle mogelgke ge eduwe Regentes den hofkapelaan en den Ififarts van H M de ministers hoofden der wpartementen van algemeen bestuur en de loofden der hooge staatcolleges De geneeskundige Raad van Overysel en preiite heeft besloten tot den minister van justitie het verzoek te richten om eene wetstoordracht aanhangig temaken ten einde in het strafwetboek een artikel op te nemen luidende Hy aan wiens schuld het te wgten ia dat vervalsche eetof drinkwaren worden verkocht te koop aangeboden of afgeleverd wordt gestraft et hechtenis t Daarby is verder nog het veraoek gevoegd dat van R kswege bureaux Vn onderzoek mogen worden opgericht waar de hleinhandelaar z ne war n kan laten Onderzoeken voordat hg ze thuis kr gt De Eerste Kamer der Staten Generaal zal bg hare wederbyeenkomst op 9 dezer dadelyk behandelen het wetsontwerp betreffende de lyst der hoogstaangeslagenen en dat hondenjie nadere bepalingen op den snikeraccyos aanslag beet wortelsuikerfabrikanten Door de antirevolutionairen in bet loofd£ trict £ Goes is de heer jhr mr A F deSavornin Lohman definitief candidaat gesteld mot de Tweede Kamer Dezer d en werd medegedeeld dat de bisschop van Roermond een circulaire heeft gericht tot de geestelyken in Limburg waarin aan dezen wordt verboden zich met het sohryven van politieke en soortgelyke opstellen in de openbare nieuwsbladen onledig te honden In de bedoelde circnlaire leest men o a En opdat geen twyfel besta over hetgeen wy hiermede verder bedoelen verbieden wy by dezen aan al onze onderhoorige geestelyken hetzy zich aan de redactie van een of ander nieuwsblad bestendig of tydelgk te verbinden hetzy politieke artikelen of soortgelijke correspondenties direct of indirect daarin te plaatsen zonder vooraf van ons daartoe een doorloopend of tydelyk verlof uitdrukkelyk gevraagd en verkregen te hebben Wy eiachen op al deze punten stipte gehoorzaamheid en honden ons voor t en onverhoopte overtreding van dit verbod zoodanige maatregelen te nemen als wy naar gelang der omstandigheden en naar het oordeel van ons geweten zullen oirbaar achten Aan het slot der circulaire worden de correspondentiën opstellen en berichten genoemd welke niet onder de verbodsbepaling vallen rechten Hier moet men van eigen üulp zgn want niemand bekommert zich om zijn lotgenooten Het is een gewoel en geéet ran belang En per slot van rekening moet ieder evenveel betalen en wel IVi kroon of 1 Heeft men bier gehad dan betaalt men 2 kronen Dan volgenden morgen 6 nur waren wg te Christiaoia waar wij alweer zoowat jnisi tgd genoeg hadden voor oose bagage te zorgen en ons wat te verMsBohen Thans ging bet regelrecht op Hamar aan waar wg dan ook Woensdag SS Nor aankwamen Ona hotel ligt nog geen 200 meter van het station verwijderd doch bet waa maar een wip ora er te komen Do vriendelgke eigenares miss Line Norseng zag ons door het venster aankomen en waobtte ons hg de trap op Het is een lekker gevoel als men na ruim 2 dagen reizen weer voor goed op de beenen staat Wg werden voorgesteld aan de eigenares van het hotel miss Frederiksen onze miss Miss Fred riksen spreekt ceer goed Eugelsob daar zo fi jaar in Amenka ia geweest en is bnitengewoon welwillend Niets is baar te veel wat voor ona onwaardeerbaar is daar Maarten noch ik Noorsoh verstaan Zoo wat een uur na bet diner badden wg de sohaatsen opgezocht om ons wat te glijden Het ijs was prachtig spiegelglad weinig wind dua allea was op zijn beat Wij reden op een klein meertje een zgtak van bet groole Mösen meer Het groote meer gelijkt veel op bet Viorwoudstedea meer in Zwitserland Langwerpig van vorm met grillig gevormde tgmeren Waar wg op reden heet Akerfiken en ligt plm 10 Eooala verslagen over kerkelyke plechtigheden prysuitdeeling en soortgelyke zaken Ook wordt toegestaan bet doen opnemen Tan opstellen over onderwgs nüts in geen twist mchryf ontaardende en van rectifioaien van valsche voorstellingen waarby echter teads alle personaliteiten moeten Uyven nitgedoten Te Boskoop is dezer dagen eene algemeene handelsrereeniging opgericht ten doel hebbende relation in het buitenland vooral in Noord Amerika aan te knoopen voor mini 6000 galden ia door 28 personen ingeschreven Het weekblad Wielersport ontving op zgn prysvrai een vierregelig versje dat een definitie bevat van een dames wielrydater rnim 40 antwoorden Het best werd gekeurd dit O wielsters vlug en koen wat zyt gg toch heldinnen eens zult g uw doohteren wiel en wieiers doen beminnen a past een z enaam die steeds uw moed zal roemen dies zal ikn voortaan wieUnmazones noemen De prya bestond uit een windscherm In verband met de kookscholen schijft een dame aan Het Vaderland Sedert da ph7siol en in het licht hebben gesteld dat het weerstandsvermogen en dns de gezondheid van de menschen voor een groot om ran d voedingswaarde der algemeeiv voorkomende voedingsmiddelen meer algemeen bekend wordt is het dikwyls toch nog verwon derlyk hoe weinig op die raadgevingen gelet wordt Welk een groot aantal inrichtingen 2yn er niet waar volwassenen en kinderen t n gft ringe betaling of kosteloos veel kannen eten Wat toch moet het groote doel zyn van de oprichting dezer restauraties Dient het antwoord niet tezyn Hoe men zich goed en goedkoop voeden kan Veel en goed eten voldoende om energie te behouden ia evenwel niet gelykluidend Ons Holl eten is dikwyls al heel weinig voedend Wie die maar eenigsxins op de hoogte is van voedingswaarde weet niet hoe weinig voedsel bv vervat is in kool met aardappelen en hoeveel soorten van kool zyn er niet Gerechten van haring en atokvisch worden veel zeldzamer O edisoht Heel toevallig ken ik een kind datiedereu dag in een der volksgaarkeukens gaat eten en wanneer ik haar vraag wat bebt ge gisteren gekozen toen ge in de gaarkeuken waart dan antwoordt zy getronw aardappelen met gestoofde kool en herhaal ik wat den voor gaanden dag Aardappelen met wat spruit minuten loopens van ons hotel Van hnia gaat men recht op bet station aan den eersten weg links steeds reohtnit den heuvel over en het houtzaagmolentje dat tbans niet meer werkt voorby tot aan de groote hmg Een vrjj ateil weg tjs af en men is er Eenvoudig genoeg Wg raden beerlgk Het deed onze vorst fde spieren goed toen ze weer flink in beweging kwamen De friaache lucht deed onze longen lekker aan en toen wg na plm rijdens terug kwamen waren wg dezelfde niet meer Wg waren neel andere menschen veel friascber en vroolijker Wat doet sport goed I Hoe naar moet bet iemand te moede sgn die nooit eens zioh flink beweegt die altijd kameren kantoorlucht moet ademen 1 Ona hotel is een privaat hotel en lang heb ik er over gadacbt wat dat privaat toch eigenlijk wel beduiden moest EÏRdelijk begreep ik het Privaat hotel ia niets anders dan een hotel waaraan geen restauratie verbonden is Alleen voor de gasten opdat deze het rastiger zullen hebben Ons hotel ia altgd stampvol en heeft zoo het schijnt een goeden naam hier ia Noorwegen hetgeen mg volstrekt nieta verwondert Miss Norseog weet wat iemand toekomt die rich oefent een paar extra eieren en een hiefatuk in plaats van allerlei liflaQea En zoo zgn er duizenden van zulke kleinigheden waardoor ze ons hrt leven aangenaam en gezellig maakt Weelde ia hier niet er is geen kleed of karpetop den vloer of een behangsel Er ligt hier jaarlijka Eoowat vgf maanden sneeuw en zoo zonden de kleeden er gauw naar de maan zgn De vloer is eenvoudig bmin geverfd en voor elk bod ligt een wolv ofbereovel fFordi vtno d