Goudsche Courant, woensdag 3 januari 1894

B SS 7 46 10 08 at 87 11 10 t iO H 11 16 1031 731 781 93 97 81 Directe Spoorwegverbinding met GOUDA WInterdienst 1893 04 Aangevaoj eo 1 Octoi er Tijd van Greenwich 18 08 12 18 18 68 1 24 8 53 n LOS ff r 1 18 ff I IB 18 28 18 88 1 88 1 44 4 10 KOTTEHDA M 0 O II D A 9 46 9 61 10 17 11 60 1 10 87 10 84 10 41 10 47 8 40 0 03 9 80 10 6 02 6 1 S 6 21 6 89 6 86 18 40 2 16 2 48 3 10 4 08 DKN HAA0 60UUA sHage 6 48 7 807 43 9 28 9 4610 1411 8818 16 1 88 8 16 8 46 8 48 4 16 4 48 5 81 7 8 06 9 88 Gouda 7 30 tr 4Ó 9 04 9 3710 49 13 1118 811 011 87 3 65 4 46 B ï 6 69 7 18 8 86 9 87 10 46 U U 11 80 1 44 1 49 1 68 2 04 2 09 1 41 Ooada 6 30 7 60 8 13 9 68 10 18 lO Si 13 0818 46 8 80 8 46 3 16 4 18 4 43 6 80 6 61 7 48 8 86 lO OS DTHBOHTGOUD 4 Utnioht 6 33 7 60 9 68 11 84 18 08 1S 60 8 10 8 68 4 43 8 7 48 I Hsrnulen 6 47 8 08 10 08 19 1 3 84 4 06 4 66 WoerdoD 6 63 8 10 10 16 18 86 4 18 Oudewaler 7 07 8 1 10 84 18 43 4 84 Oouila 7 80 8 88 9 84 10 87 18 06 18 66 1 88 3 60 4 37 6 80 7 08 8 80 = AUST8BDA U S O V D i AmitcrdamCS 7 66 9 40 11 10 11 87 8 40 4 10 Aicatardtm Wp 6 60 8 10 66 11 16 11 4 8 66 4 81 Qsndi MO U8 10 44 S 18 M H 6 08 i lO iHasre 8 18 9 18 9 34 10 07 11 27 18 4112 511 43 1 67 4 26 B 2B 5 66 6 41 7 48 8 66 10 15 11 16 U 40 12 flOI DA UTRBCHT cinAo Goud 6 86 6 40 7 66 8 09 8 81 10 19 10 66 18 48 8 83 8 18 4 16 4 47 5 88 6 01 7 45 8 8810 08 Oudew 5 60 6 54 ff U 09 8 87 Jf Ina Sm WoerdM B 67 7 018 11 8 40 n n l6 u M ff S J JJ J J JJJHarmelea 6 04 7 08 8 46 1L8S 2 51 A S S S t lL in S SUtreoht 6 18 7 88 8 88 8 41 9 10 51 11 45 1 80 3 08 3 50 4 4S 6 89 6 816 85 8 88 9 1010 58 G O U U A A M S T E R D A M Gouda fl 40 8 21 10 06 10 66 18 11 8 61 4 47 Amsterdam Wp 7 BÖ 9 10 10 65 18 19 1 8 40 6 46 AmitMdam oi S li 9M 11 10 1S 8 1 18 8 51 1 joa en ging zy voort don voorgfyinden Woensif at ik zoo tieertyk voor vyf centen groeuieBoep en voor v f centen gestoofde peren lui t wat aardappelen Na m het algemeen bekend dat een ni ial bestaande nit kooI mei aardappelen of aanlappelen met peren eu appelen wel heel Bniakelijk kan 2 0 maar een voedend maal ie lit zeker niet eigenlijk i i het maagvulsel Hoe kan nu een kmd op deze wyzegevo d ooit flink en krachtig worden M jn gesprek zette ik intuBsebon nog y d voort en nam het kaartje van prof Huizing L ter hand Zie eena zeide ik wat raooi kleuren hier hé Prachtig rood ook groen blau v zwart geel en wit K k en achter elkekkm kant ge iet e an eiwit vet water zouli n enz Zie je wel Water is wit op deze kaart zie je dat nu goed Nu heeft een heel knappe professor dit kaartje laten maken om de menseben te laten zien dat er in sommig eten heel veel water voorkomt en in ander eten weer veel minder Als ik je nu zeg dat ieder mensch dus ook kinderen eiwit in hon voedsel noodig hebben tn ge ziet dat het eiwit op deze kafftt door een roode kleur is aaugeduul krygt ge dat dan wel als ge s middags niets anders eet dan kooi met aardappelen Neeu zeide z Wat krygt gij dan als gedateet € Veel water want achter kool en ook achter aardappelen staat een lange witte streep c Waarom eet ge nu niet veel liever erwtensoep boonen of erwten met spek 1 Ge ziet immers dat in erwten en boonen nog zelf wat meer eiwit voorkomt dan in vleesch dat zooveel meer geld kost € Omdat ik daar niet van houd was het antwoord wy eten ze nooit vader en moe der blieven ze ook niet Door een bezoek aan die gaarkeukens te Berlgn dacht en denk ik nog zoo dikwyts hoeveel meer voedend eten daar o er het geheel verkocht wordt dan in menig ander land Over den smaak valt niet te twisten en vreemde gerechten verkrijgen niet spoedig het burgerrecht maar alle kindereu moesten eigenlijk leeren voor hen vreemd eten lekker te vinden looals toch meestal gebenrt in welgestelde huiageziunen en waarom zonden zy groot geworden dan steeds aardappelen verkiezen boven zooveel ander voedzaam eten Dezer dagen kookte ik evenwel met myn jeugdige kokkin Boerenkool met aardappelen en haverdegort witte kool met aarduppeleu en oatmeal stokvisob met aardappelen ryst uien en mosterd ryst met fijngemalen aardnoteu wat citroensap eep deel der schil met suiker psardenbiefituk eu aardappelen hutspot met boonenmcel gaargekookte boonen door een zeef fijgawreveu zoutevisch met aardappelen en peterseliesauB fijngehakt soepvleesch en haring uien aardadpelen en wat peper gebakken rolpens van paardeuvleesch dat was een lekkeray en zeide zy dat het fijngehakte soepvleesch met die haring er doorheen smaakt net naar stokviüch £ n nu ben ik aan het einde van mgn verhaal probeert ook eena gy dames die dit leest om zulke gerechten gereed te maken Allicht kent gy enkelen die behoefte hebben aan voedzaam eten Uit de Figaro c De last van te stotteren in dezen tyd Twee heeren toopen langs den boulevard De een zegt lk kom van Mevrouw de de de Z ik liet er een boub een bonb Voor hy den tyd had er onnière achter Ie voegen vatten twee stille brigadiers hem bij den kraag en sleuren hem met zynen vriend iiitar het poUtiebureaa In de vakbladen komt de volgerfde oproeping voor 8 8S S 42 8 49 8 66 9 06 Gouda Moordrecht Niouwerkerk Oapelle Botterdani Botterdsm Oapelle Nieuwerkerk Moordrecht 6 86 Gouda 6 82 7 25 7 82 7 89 7 46 7 56 7 B 5 10 6 19 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 11 01 Zev M 7 42 8 62 Bl Kr 7 47 w Z Zeew 7 68 9 0l N dL d 8 08 ff Voorb 8 07 9 13 11 18 In ppne op 11 Pecpmb v 1898 te Am trrdnrn gehouden vergadering heeft zich de Nederlandflche commissie voor de wereld tentoonstelling te Antwerpen geconstitneerd De beide eerstondergete kenden leden dezer commissie hebben op zich genomen om zoo mogeiyk eene verzameling tot stand te brengen van werken van Nederlandsche architec ten ter inzending op de aanstaande internationale tentoonstelling Zij hebben zich gewend tot de besturen van de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst en het genootsehsp Architectura et Amicitia met verzoek elk oenen afgevaardigde te benoemen om zich ter bereiking Van het doel by hen aan te stuiten en eene commissie te vormen voor eene afdeeling Nederlandsche Bouwkunst De beide mede ondergeteekenden voorzitters der bovengenoemde ereenigingeo hebben welwillend op zich genomen dit streven te steunen De bedoelde verzameling heeft ten doel om eene voorstelling te geven ran hetgeen iiier te lande in de laat te jaren op bouwkundig gebied is tot stand gekomen Om een duidelyk beeld daarvan te kunnen geven vertrouwt 4e commissie op eene ruime deelneming De commissie heeft zich in verbinding gesteld met de commissie voor de wereldtentoonstelling van schoone kunsten te Anttverpea om op gunstige voorwaarden de benoodigde plaatsruimte te verkrygen ten einde zoo mogelyk eene collectieve Nederlandsche inzending tot stand te brengen Zy stelt zich voor ome inzendingen op het gebied van decoratieve schilder eu beeldhouwkunst daaronder te rangschikken Heeds nu zon het ons aangenaam zyn met het oog op de aan te vragen plaatsruimte zoo spoedig mogeiyk eene opgave te ontvangen aan het adres van den tweeden ondergeteekeude van hen die het voornemen hebben aan deze tentoonstelling deel te nemen Jos Th J Cuypers C T J Louis Rieber Leden van de Nederlandsche Commissie voor de Wereldtentoonstelling te Antwerpen C Muysken Voorzitter dpr Maatschappy tot bevordedering der Bouwkunst H G Jansen Voorzitter van hi t Genootschap Architectura et Amioitia Amsterdam 28 December 1893 In de vergadering van den GeneeskundigenRaad van Utrecht en Gelderland kwam in bespreking een ingezonden echryven van deArnhemsche bakkersgezellenvereeniging Vooruitgang zij ons streven waarin zy de volgemjpvragen stelt Is nachtarbeid voor bakkers ongezond zoo ja welken invloed heeft die ongezondheid op het lichamelyk gestel Is het eten van versch brood ongezond waarom wordt het algemeen nadeelig voor de consumptie geacht Zou geen der hiervoren vermelde vragen voldoende termen bevatten om nachtarbeid voor bakkers af te schaffen ten einde het publiek niet al te versch brood te leveren Langdurig waren hierover de besprekingen geopend door den inspecteur die op gezag van een goed gevestigden bakker kon verklaren dat de nachtarbeid voor do gezellen niet schaadt indien zy overigens geregeld leven en niet als met veel uitwonende gezellen gebeurt nog vóór hun nachtwerk te sterk uitgnnn lO bB ll OS 11 09 11 16 11 26 11 06 7 26 7 47 8 18 10 08 10 11 7 46 8 07 9 11 6 16 6 88 6 81 6 81 4 67 10 11 6 30 Nadat door ieder der aanwezige geneeiskundigen op de vraag of zy ooit in hunne praktyk by de bakkers nadeel i iu den nachtarbeid geconstateerd hebben een ontkennend antwoord was gegeven ontwikkelde zich dan ook de con clnsie luidende dat de nachtarbeid voor bakkers niet ongezond is indien daarby eene goede regeling in de verdeeling van den arbeid in acht genomen wordt terwyl ten opziihte van versch brood werd uitgemnaktt dat dit den een goed den ander minder goed zal doen evenals b v bier den een heilzaam is den ander niet d individualiteit doet hierbij veel In dien geest zal der vereenigïng geantwoord worden Bij de besprekingen was men het vrü wel eens dat werd eene statistiek in deze opgemaakt deze zou doen biykeu dat de bakkeci iet meer ziek zyn dan andere menschen ja zjg zelfs het slechts voor den doktere zgn Zooals gemeld werd is de 22 jarige arbeider Cbristiaan Lukken van Nieuwe Pekela die op 20 December door een revolverpatroon afgeschoten door don 25 jarigen landbouwer Albert Oreven aldaar in de zijde werd getroffen overleden De officier van justitie en de rechtercommissaris nit Winschoten vergezeld van mr J Heres Diddens als beëedigd klerk en den heer M J van Olm arts Ubben het lyk geschouwd Het moet gebleken zyn dat door het schot eene doodelyk verwonding is toegebracht en dat do kogel aoor de long en maag was gedronken wat een opvolgende ontsteking ven buikorganen en long ten gevolge had Gisteren morgen te half negen ontspoorde tusschen Belfeld en Tegelen van den goederentrein die s morgens te 6 uur uit Maastricht vertrekt een wagen waardoor de reizigers te Belfeld moesten uitstappen om naar Tegelen te loopen waar de trein van Venloo de passagiers verder vervoerde Men is terstond aan het werk gegaan om de lijn vry te maken Landbonw in den Transvaal 1 Een Amsterdammer die onlangs in het belang van een jonkman omtrent de vooruitzichten by den landbouw inlichtingen had gevraagd heeft vanxdaar het volgende antwoord ontvangen dat hy als wellicht ook voor anderen van npt aan het Handelsblad ter openbaarmaking mededeelt Wat uwe vraag omtrent de vooruitzichten bij den landbonw betreft die is moeilijker te beantwoorden Aan landbouw c a wordt hier bedroevend weiuij gedaan Do markt is gering daar alleen Pretoria en Johannesburg als afnemers kunnen gf ld n en die zullen te zaman eene bevolking van 30 000 zielen tellen terwyl de levenswijze erg eenvoudig is Groente wordt weinig gebruikt goede versche boter is even duur als boter iu blik en die laatste ia natuurlijk altijd te krygeu Vleesch is zeer slecht en tuai Daardoor stellen de meeste menschen hun eischen niet hoog Van versche landbouwproducten wordt de markt voornamelyk voorzien door de boeren die weinig behoeften hebben en hunne producten goedkoop van de hand zetten Particuliere Inndbonw ondernemingen zyn hier nog alle mislukt en grootere mnatschappyen waren tot nog toe grootendeels Svrindle Ook is Transvaal voor landbouw niet zeer geschikt het klimaat is over t algemeen goed maar des winters te droog des zomers te afwisselend gloeiend heet en erg nat De grond is over het algemeen slecht steenachtig of dor op enkele plekken goed genoeg voor landbouw maar nergens ryk Dit alles strekt dunkt me niet om iemand aan te raden een landbonwonderueming op touw te zetten Er is een kleine boom gewerat in boomaanplant om timmerhout te verkrygen ter betimubering van mgngangen maar dat is ook weer overdaad er is weer te veel van Het eenige waarop m i hier eene kans is is eene betrekking by iemand die party wil trekken van zyn eigen grond door landbouw ca Er zyn hier een aantal syndicaten die uitgestrekte stukken bebouwbaren grond bezitten maar die niet bewerken hoogstens hier en daar een stukje verpachten Sommigen evenwel werken een beetje en hebben daarvoor deskundigen in hun dienst 7 10 4 60 4 57 6 04 6 U 6 20 K 88 6 66 fl 08 6 10 6 17 6 86 7 80 1 45 1 66 2 08 8 09 2 16 Voorb 5 64 N l L dB 69 Z Zegw6 08 Bl Kr 6 14 Zef M 6 19 10 82 Wie niet anders kent dun landbouw c a zou ik niet raden hier of op de bonne fooi nit te komen Voor iemand die een handwerk versfant tiramnrnmn mid metselaar is hier steeds goed werk klerken loopen hier al veel te veel rond Met tuinbouw valt niet veel te verdienen dat wordt heel slecht betaald trouwens een landbonw ttdsisteut of zoo iets ook maar in dit laatste geval bestaat er veel kant zich op te werken Myn hierboven gegeven oordeel over den Transvaalschen boirwgrond zal u misschien verwonderen daar Ikgeloof dat men in Holland dit land voor vruchtbcMr houdt Daarom wil ik u er aan berinneren dat ik een groot deel van het land heb gezien dat door de spoorwegwerken ik overal in de gelegenheid was de bodemgesteldheid te leeren kennen en dat ik op de verschillende plekken landbouw en po gingen daartoe heb gezien Dit jaar evenals het vorige werd een groot gedeelte van het te velde staande door hagel vernield en de sprinkhanen zyn ook een groote plaag Landbouw c a kost hier veel geld n de rente is twijfelachtig De heksenzaak op de Eekhoutswyk te Smilde waarvan kort geleden melding werd gemaakt schijnt toch in zeker opzicht tot een goed einde te zyn gebracht Een ouderling der gereformeerde kerk heeft de zaak onderzocht Belachelyk is hetgeen dienaangaande wordt medegedeeld De landbouwer Klok die van demelkzyner koeien geen boter meer kon karnen heeft zioh eene reis getroost naar het vele uren van hier verwyderde Priesche gehucht Opeinde om den dui vel verban ner aldaar te raadplegen £ n deze man scUynt dien naam eere aan te doen want nauwelijks is het middel toegepast dat hy aan de hand deed of de booze is geweken en de boer kan weer boter maken Ja wat meer zegt de duivelskunstenaar van Opeinde gaf tevens de verzekering dat de vrouw des huizes die ook behekst was zou herstellen zoodra de melk zich tot deugd schikte En werkelijk ook dat ia vervuld iu den alleszins gunetigen toestand waarin de vrouw zich thans mag verheugen Welk geheimzinnig verband er bestaat tusschen de melk der koeien en de ziekte van het vrouwenmensch De bewerkster van deze onbeilen wordt intusschen nog steeds op eerbiedigen afstand gebonden Leefde zy in den tyd toen men de beksenwaag nog in ons tand vond dan zon ze wellicht aan een onderzoek worden onderworpen bet mené mené tekel upbarsin van toepassing zyu om daarna vrenelyke straffen toe te dienen Maar ook thans kan men nog meedoogenI00S oubarmhartig en wreed zyn Een nieuw middel dat ons doet denken aan kokende olie van vroeger dagen heeft men bedacht om de hpka te folteren Gewoonlyk heeft deze op boveunatanrlyke wyze knin en gevlochten in de kussens der lyders en in deze voorwerpen elders symbolen van hulde en waardeering zetelt hier de geest der heks Ten einde dien geest te verdryven worden de kransen zorgvuldig in eene pan gelegd om ze daarna te roosteren en te braden En zoo is het gebeurd dat men de heks waarvan in dit geval sprake is op verren afstand erbarmelyk heeft hooren jammeren juist op het oogenblik toen men bezig was haren geest op de zoo pas genoemde wyze te martelen Met dispen eerbied gewaagt de volksmond van deze dingen die hy feiten gelieft te noemen den grootsten ernst verlangt men van eis die men mededeeling doet van een dergelyk mystnrie En wanneer de minder goedgetoovige hoorder de brutaliteit durft bestaan om te zeggen dat hij niets van de nonsens wil aannemen of ook wanneer zich maar een kwalyk te verbergen glimlach op het gelaat afteekent dan wordt hy met groote oogen en verachting aangezien ah beging hy heiligschennis als ware hij de meest getrouwe volgeling van Beëlsebub Toevallig waren beide partyen in het bovengenoemde geval de orthodoxe kerkleer toegedann maar dit is volstrekt geen regel men 8 48 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 11 88 11 48 4 46 4 66 6 08 6 09 5 16 7 07 7 17 7 24 7 81 7 87 9 88 9 44 9 K0 7 06 7 11 7 80 7 16 7 81 6 9 41 ff 54 6 09 8 09 8 1010 0710 64 8 04 9 1010 88 l 8 418 88 10 4011 86 4 10 7 98 8 47 4 86 7 40 lO Oal 6 Ml 11 10 8 30 10 vindt ze allerwege ioowel onder hen die gaarnebeacboDwd worden als volslagen a ióiet alaonder hen die voorgeven gestrenge Calvinisteute zyn Treurig voorwaar is het dergelyke toestanden aan te treffen nu we op het punt staante aebryven het jaar onzes Heeren 1894 enze werpen eene donkere schaduw op de eeuwdie men zoo vaak met den naam van iverliohtt bestempelt schril zyn de contrasten die de hedendaagsche maatschappy oplevert die ter eener zyde kan bogen op eene ontwikkeling en vooruitgang die ons verbaasddoen staan terwyl wy ter andere een bygeloof eu eene domheid ontmoeten die in demiddeleeuwen neen by de onde Batavierenthoisbehooren Pr Dr en Ass Ct Een 38jarig arbeider te EoUumerzwaag die in den avond van 11 November jl den landbouwer eu armvoogd P Hoekstra toen doze geene bedeeling wilde geven o a beeft toegevoegd al8 je ons op dit oogenblik geen geld geeft kom dan meê op den weg dan zullen wy je koud maken c is door de rechtbank te Leeuwarden wegens bedreiging met eenig misdryf tegen het leven veroordeeld tot 6 weken gevangenisatrai Onder de bezienswaardigheden welke bet oude Utrecht telt bekleedt zeker het oude bolwerk Manenborgh hetwelk dagteekent uit den Spaanscben tyd een eerste plaats Jammer maar dat de meeste liefhebbers van oudheden welke Utrecht bezoeken zoo weinig met het bestaan van dit oude gedenkteeken der Spaanscho overheeraching bekend zyu Zooals het daar gelegen is in het schoooe lommerryke plantsoen naby de Tolsteeg verscholen tusschen trotsche boomen en prachtige klimop trekt bet zeer weinig de aandacht Gedeeltelyk ingericht tot opslagplaats van petroleum en woning van een stadsplansoen opziohter of iets dergelyka is er van buiten betrekkelyk weinig merkwaardigs op te merken doch het schynt den meesten menschen niet bekend te wezen dat op daartoe gedaan verzoek welwillend het ionerlyke van dit oude gebouw ter bezichtiging wordt gesteld VVaDDoer men den antieken klopper heeft laten vallen en daarna in het bolwerk ia toegelaten staat men verbaasd over den oorEpronkeiyken toestand waarin dit nog verkeert De kluizen en onderaardsche gangen alles ia nog gebleven in den vroegeren toestand waarin dit nog verkeert De kluizen en onderaardsche gangen alles is nog gebleven ia den vroegeren toestand zelfa de riugen waarmede soldaten welke zich aan de krygatucht hadden vergrepen of arrestanten werden geklaisterd zyu nog gedeeltelyk aanwezig en gaat meo daarna naar de binnenplaats dan wordt het oog onmiddelyk getrokken door den koloBsalen klimopboom die voleens de legende daar voor driehonderd jaren werd geplant BatteBlaDdscb Overzicht Van vertrouwbare zyde wordt uit Berlijn medegedeeld dat het tot stand komen vau het Duitacb Russisch handelsverdrag in Januari stellig te verwachten ia Duitachland staat voor alle graansoorten zijn byzouder tarief toe Ruslaod vermindert zyne tarieven voor yzer tin machines en land bouw werktuigen met 10 20 pCt wat de steenkolen betreft stelt Rusland het tarief bij invoer te land gelyk met dat by invoer over zee bovendien worden de rechten voor geweven stoffen en voor chemicaliën verlaagd Rusland is bereid dadelyk na het sluiten van het verdrag den tariefoor log op ie heffen en voorloopig eenige concessies in werking te doeu treden nog voordat de Kyksdag het verdrag heeft goedgekeurd Naar de Reichsanzeiger meldt heeft de uitwisseling der ratificatiëu van het OuitscbServiseh h udelaverdrag heden plaats gehad het tractaat treedt 1 Januari iB94 in werking De tarieven die tnaschen DuitsChland en Rumeuië zyn overeengekomen worden 1 Januari 1894 feitelyk in toepaesing gebracht behoudens latere ratificatie van het verdrag Het plan bestaat de tarieven tusschen Duitachland en Spanje voorloopig voor de maand Janqari 1894 te verlengen een desbetreffende verklaring zal nog vóór het einde des jaars te Madrid geteekend worden De Koningin regentes van Spanje heeft op voorstel van den minister president een besluit geteekend waarby aan Frankryk Oostenryk Duitachland Denemarken Engeland en Italië het conveutioBeel tarief voor den invoer hunner voortbrengselen wordt toegestaan ala gevolg van do door Spanje met Zwitserland Zweden Noorwegen en Nederla id gesloten handelstractaten die op een dezer in werking treden Algemeen gelooft men te Madrid dat de regeering maarschalk Martinez Campos tot buitengewoon gezant by den sultan van Marokko heeft benoemd om op deze wyze voldoening te geven aan de publike opinie en het l er Bovendien hoopt men dat deze buiiengewooB gevolmachtigd diepen indruk op den sultan zalmaken Met een schitterend gevolg van vyttig personen waaronder pater Lerchundie hoofd der Spaansche katholieke miasiën iu Marokko de tolken der legatie te Tanger en verscheidene hooge ambtenaren van het departement van buitenlandsche zaken zal de maarschalk zich naar Marokko begeven Aan do dagbladen in Spanje is door de regeering gevraagd met groote bescheidenheid te sohryven over de kwestie der schadevergoeding van Marokko te eischen wyl men op dit punt moeilykbeden van de zyde van den sultan tegemoet ziet Al de zeventien beschuldigden die wegens den moord opj Italiaansche arbeiders te AiguesMortes terechtstonden zyn door de jury vrygesprokeu Terecht is deze zonderlinge rechtspraak niet alleen in Frankryk zelf maar vooral in Italië iedereen een ergernis zy ia te onbegrypelyker omdat de voorzitter van het hof aan de jury de subsidiaire quaesti van slagen en kwetsuren had voorgelegd dieslechts eenige maanden gevangenisstraf voor debeschuldigden toelaat Het is ten eenenmale onmogeiyk te begrypen welke beweegredenen dietwaalf gezworenen er toe geleid hebben deellendigen vry te spreken die met knuppelsop de gewonde Italianen insloegen zooals eenhunner bygenaamd de Kroumir voor zich zelfbekend heeft De Italiaauschecorr pondenten die de debatten bywoonden duchtten dat do vryapraak in Italië onlusten en misschien redreaailles zouden uitlokken Indien dit werkelyk het geval mocht zpn dan moge de verantwoordelykbeid daarvan op bet hoofd der gezworenen te Augoulême neeritomen Door bet vryspreken van die geheele bende van vagebondeu de meesten beladen met veroordeeliögeu en sommigen zonder va te woonplaats die gisteren op de Italianen aangevallen zijn en dia morgen evenzeer op de Fransche gendarmes en burgws zouden aanvallen zyn de gezworenen in bannen plicht als eerHjke lieden te kort geschoten en hijnne uitspraak zal door alle onparty igen in elk land streng veroordeeld worden Het is ongelukkiglyk nu niet voor het eerst dat de jury thans zoo slecht uit zekere klasse van burgers samengesteld ons het bedroevend schouwapel van dergelyko tekortkomingen geeft Wat de regeering aangaat haar kan niets ten laste worden gelegd Op haar bevel zyu arrestatien bewerkstelligd en de instructie heeft de gevangen genomen personen meerendeels in verzekerde bewaring gehouden Het parket heeft de terechtstelling der beschuldigden voor het hof ver verwyderd van de plaata der bloedige tooneelcn gevraagd en verkregen De procureurgeneraal heeft in zyn requisitoir krachtig gesproken en elk verantwoordelykheid in het licht gesteld De Romeinache tRiformac heeft al dadelykde vrees van het Journal dos Débatsceo vanandere Parysche bladen bewaarheid De vryspraak der jury zegt zy zal verbazing en leedwezen wekken te meer daar byna alle beklaagden bekend hebben dat zy deel hebben gehadaan hetgeen hun ten laste was gelegd Devryspraak te Angoulêrae zal belaas een nieuwehinderpaal zyn voor de harmonie tusschen debeide landen ja In nagenoeg gelyken zin spreekt de Popoio Romance In Frankryk raag men zich na de verbazingwekkende uitspraak van de jury te Angoulême niet verwonderen dat de Italianen slechts een gering geloof hebben in de hoede der Fransche justitie De iTribuna is verbaasd over het werk der gezworenen te Angoulême Zg verklaart zich te willen onthouden van commentaren Maar toch zegt zy dac de Italianen thans zullen weten dat er tegen ben in Frankryk de vryheid van moord bestaat daar de jury hierop haar zegel heeft gedrukt Het proces tegen de anarchisten in Barcelona zal de volgende maand beginnen Er bevinden zich thans 165 anarchisten iu hechteni die in drie groepen zyn te verdeden De eerste groep ongeveer 30 personen sterk heeft zich nog wegens den aanslag op maarschalk Martinez Campos te verantwoorden De man die de bom wierp Paulino Pallas is ter dood gebracht thans wacht nog zyn medeplichtigen den makers der bommen enz hun straf Deze groep zal evenals Pallas vooreen krijgsraad terecht staan Tot de tweede groep behooren de personen die den aanslag in het Liceo tbeater voorbereid en ten uitvoer gebracht hebben Tn het geheel moet deze groep vijftien personen tellen waaronder zes wier werkzaamheid by den aanslag reeds moet zyu vastgesteld Wegene moord zullen deze anarchisten voor deu burgerlyken rechter verschynen Eindelijk omvat de derde groep alle overige gearresteerden die wegens minder ernstige dynamietontploffingen op verscheidene plaatsen in Catalonië of wegens het vervaardigen ot het in bezit hebbeu van ontplofbare stoffen zyn opgepakt Ook deze groep verschynt voor deu burgelyken rechter W§U n en met wol gevoerde A van OS Az £ 73 73 Beurs van Amslerdam 80 DECEMBKB VorlkrB 841 99 102 S3 78 78 18V 63V 8 96 4y loaVs 68 l 80 28 104V 681 87 V 103f 640 686 lOOVs 86 8 1007 2191 1481 3 101 l 101 138 VA 80 97 98 166 134 1081 46 491 187 189 8 Vl 691 103 187 lOS a 107 71 93V 136 134 48 O 831 los A 76 1091 lOO A 601 60 13 186 1071 107 99 99 118 871 106 NeoBBLANn CortTNed W 8 8 t dito dito dito 3 dito dito dito 3Vi HoNGAR Obl Goudl 1881 88 4 Italië Insobryving 1862 81 5 OoBTBHB Obl iapspiorlseS 6 dito in zilver 1868 5 PoBTCOAL Oblig met tiolcot 3 dito dito 8 Rusland Obt Oost 2e Serie 6 dito Gacoui 1880 4 ditobgBotbs lSSd 4 dito bij Hope 1839 90 4 dito in goud leea 1688 6 dito dito dito 1884 6 SpANJS Perpet aobuld 1681 4 TuaKBij Gepr Conv leen 1890 4 Geo looulDg serie D Geo leenia serie C ZuinAFa UBP Keo r obl 1892 5 Msxico Obl Buit Sob 1890 6 Venezuela Obi 4 onbop 1881 Ahstebdah Obligation 1861 S i RorrBBDAH Sted leen 1866 37 Ned N Afr Hacdelar aand Arendflb Tab Mjj Gertifioatea DuiiMaatBchappg dito Arab Hypotbeokb pandbr 4 Oult Mij der Vorstonl annd a Gr Hypotbeokb paudbr 4 Nederlandsohe bank aaod Ned Handelmaatsob dito N W k Pao Hyp b pandbr I Kott Uypotheekb pandbr 4 Utr Hypotbeokb dito 4 OoaTEKo Ooit Hong bank aand RusL Hypotheekbank pandb 4 Ambbika Ëquit bypoth pandb 6 46 60 18 1 60 9Vl Maxw L G Fr Lion cert 6 Nbd HoU IJ Spoorw My aand Mij tot Expl V St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1691 dito 5 ÏTALiBSpoorwl 1887 99 A Eobl 8 Zuid Ital Spwmij A H obl 8 Polen Warschau WeenoB nd 4 Ru3L Gr ILuss Spvr Mij aand 6 Baltisohe dito aand 71V FastowB dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 5 Kurak Ch Azow Sp kap aand 5 LoBowo Sewiftt Sp Mij oblig 6 Orel Vitebsk dito oblig 6 ZoidWost dito aand 5 dito dito oblig 4 48y 33 67 100 60 isv AMBBiKA Coot Fac Sp My obl 6 Cbio North W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Benrer Bio Gr Spm oert v a Illinois Central obl In good 4 Louisr NoshvitleCert v aand Mexico N Spw M j lebyp o 6 Miss Kansas v 4 pet pref aand N ïork Ootario West aand dito FenuB Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie bvp in goud 6 St Faul Minn Sc Manit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 6 Canada Can South Oert v aand ViN C Rallw Nav leh d c O Amsterd Omnibus Mg aand Botterd Tram weg Maats aand Nrd Stad Amsterdam aand 8 Stad Rotterdam aand 3 België Stad Antworpenl887 2Vs Suid Brussel 1886 3 i HoNO Tbeias Beguilr OeBellsch 4 OosTENR Staatsleening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 3 Sfanjb Stad Madrid 3 1868 Nkd Ver Bcz Hyp Spobl oerl 6 27 REXMISGEFIXG Nationale Militie TWEEDE ZITTING Tilt des MILITIEEAAD BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter kennis van belanghebbenden dat de Tweede Zitting vau den Militieraad bedoeld by art 87 der wet van den 19den Augustus 1861 Staatsblad no 72 zal plaats hebben op het Raadhuis te Leiden op Maandag den lüa Januari 1894 des middags te 11 ure en dat in die Zitting uitspraak zal worden gedaan omtrent de in de Eerste Zitting niet afgedane zaken en omtrent hen die als Plaatsvervanger of Nnmmerverwisselaar verlangen op te treden De Loteliugen die voor bovengenoerodeu Militieraad moesten verschgnen doch niet verschenen zyn worden gehouden geene redenen tot vrystelling ie hebben en voor den dienst aangewezen hot niet ontvangen eener byzondere kennisgeving of van een oproepingsbiljet ontheft geenszins van de verplichting tot het vei scbgnen voor den Militieraad of tot het indienen Ton de tot staving der redenen van vrijstelling gevorderde bewysstukkeu De Loteling omtrent wien de Militieraad in de Eerste Zitting reeds uitspraak heeft ge daan behoeft niet in de Tweede Zitting te verschijnen ten ware h daarin een Plaatsrervanger of Numnierrerwiiselaar mocht willen Tooiilellen Gouda 3 Januari 1894 Burgemeester en Wothoudera voornoemd VAt ÉEiniaJZENDOORN Ipretarii BKODWER 1 uja BurKerlUke Stand GEBOREN 29 Dec Nioolaaa Adriann oudere J M van Hofwegen en J J van der Kiut 30 Gerardua Johannes ouders J Perwerda en W Viiser 31 Jerina Klazina oudere A J Blanken en M C vandor Veer Hendrikus Willem ondera D van der Voeren en C P van den Berg OVERLEDEN 30 Dec J F Aret 2 m 31 J Dortland 7 m 1 Jan 1894 J Weiland hnisv van M J van Zutphen 36 j 8 m A Eijkhoff 12 w ADVERTENTIfiN De ondergeteekeude betuigt zynen hartelgken dank aan allen die hem by den aanvang van het jaar blgken van belangstelling hebben gegeren en wenscht tevens zyneo atadgenooten een Toorepoedig ed gelukkig jaar toe TAN BKRGEN IJZENDOORN Aan allen die miy ter gelegenheid ran het Nieuwe Jaar biykeo Tan belangstelling garen betuig ik mynen hartetyken dank terwyi ik hen wederkeerig een gelukkig jaar toewenBoh H W G KONING Gouda 1 Januari 1894 Met wederkeerigen heilwenach betuigt de ondei eteekende bg deze zyiien hartelyken dank aan allen die hem by den aanTang van 1894 biyken Tan belangstelling gaven J M NOOTHOVKN vak GOOR Voor de belangstelling bg gelegenheid van het Nieuwe Jaar onderTonden betuigt de ondergeteekeude met wederkeerigen heilwenach zynen dank W J PORTDUN ÜROOGLEEVER Met wederkeerigen heilwensch mynen dank aan allen die my gistereu blyken van belangatelliug gaven C C H PRINCE Gouda 2 Januari 1894 Voor de ontvangen blyken van belangstelling by de intrede van bet Nieuwe Jaar zeg ik met wederkeerigen beilwensch vriendelyk dank D N BROUWER Voor de vele blyken van belaugatelling by de Jaarsverwisseliug ontvangen betuigt de ondergeteekende onder wederkeerigen heilwensch zyneu dank G C FORTUIJN DRÜOGLEEVER Gouda 2 Januari 1894 Met wederkeerigen gelakwensch betuigt ondergeteekende zgnen dank voor de op 1 Januari ondervonden blyken van belangstelling Mr M M SCHIM van dhr LOEFP Met wederkeerigen heilwensch barteiyk dank voor de attentie op 1 1 94 J F M TEMMINCK Een gelukkig jaar zj toegewenscht aan Familie Vrienden en Kennissen door G de Graaf Coiffeur te Roozendaal N fi In lossingeene Lading PUIKE GROVE a 65 Cent per II L contant Try in huia J DEKOSTEE