Goudsche Courant, woensdag 3 januari 1894

No 6242 338te Jaargang Donderdag 4 Januari 1804 MMHË eOüBANT Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 A onderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTtfËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd StadS Librije LIBBUEMEEBTEIIS brengen ter keunia van belanghebbenden dat de ÖPENUAKB BOEKERIJ O o et har en Wgk B Ho iO roortaan toegankeiyk ui zgn des WOENSDAGS anamiddag tuggchen 2 en 4 uur Dordrecht STEEDS VOOBRADIG Cojierw Balken bez en beh Pitch Pine Balken en j rima Delen Oregon Pine Balken en Delen geRch en gepl Delen Plaathout Ellens Juffers Kolden Sparren enz enz ZAaJB PBiJZBjir mmm ïTüSïöS Levensverzekering Maatschappij Opgericht in ÉS Versekeringen in geval van overljden gemengde op een bepaalden dag en gecombineerde Uitzetveizekeringen Lgfrenten Zicb te vervoegen voor alle inlichtingen en proEipectuaseu bg den Hopid Agent te Qouda dmt Heet W C JfBHNISK Bleekersingel R 201 eOUEDE AGENTEN GEVRAAGD BEHISBEFOTTAHTEEË Hen wordt verzocht op t ÜEKK te letti u UIT H T MaoAZUM tan M ftAVENSVVAAY ZüNK QOBINCHBM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van w tvjte fin en half en Hn Ned om met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevenataand Merk volgens de Wet gedepo Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BBEEBAAIVT LZ ËENIG DEPOT der Haagsche Beschnit vas den Heer J K SQUUER BIËRBOTTËLAKIJ Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende beveelt zich by voortduring beleefdelgk aau voor de LEVERING der JBerste Soort BIBBES uit de Bronwerg toa GiKaoosoa Valkc Van Volleuhüven s Kxlra Stout voor Bloedarmen Maaglgders Zwakken en Kraamvrouwen als meest Versterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door rag steeds belegen afgeleverd Vraagt s v p PRIJSCOURANT H YM WUNGAAEDEN Oe NI DWË LONDON doefc het r ze Haar binnen enkele dagen Terdwynen maakt het glansrijk en zacht is onschadeiyk voor de huid en verft niet Prys 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon AUeen verkrygbaar by J A CATS in den Papiermolen Qouda Naar buiten franco per post 15 et per flacon hooger tfÖPjto POIKE O O DE k SCHIEDAMMER GEUEVER Merk Vfirkrijflbaar liij M PEETER8 Jz N B Als bewijs vaa echtheid is f p cachet en kurk stoedi voor I SCH I ED AMT zien van den ilaam der Firma P HOFFB NIOHTOAP Mederlandsche Stoomboot Maatschappij De Stoomachepen HOLLAND kapt J SMIDT en BATAVIBB kapt J 8 ADER vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatachappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomichepen lossen te Brewersauay de markt van Boter en Kaas te Londen Qcebvh Stollwerck s Chocolade en Cacao Doelmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerbeterde fabricatie en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste gronilbtoffen garandoeroi ien verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der reap Etiketten De ïirma behaalde 27 Brevets als HoflcvernMcler 44 Eere Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs ran uitmuntend fijn fitbrik ii Ueeds 1874 schreef de Accademie national de Paris Houa vona iMa niona una Hedallle d ar première eliwae an oonaidAratloii de Totre excellente fftbrioation de Ohooolat bonbons varies etc eto Stollwerck s fabrikaat ia verkrijgbaar bij H H CunSseurs Banketbakkers enz enz Oeneraalvertegenwoordiger voor NederUnd JbUiu Hattenblodt Amsterdam Kalverstraat 103 De Zwitsersohe Pillen vian den Apotheker Rich Brandt edert 10 jaren door Frofeiaoren praetbaermde Oeneesbeertn en door het Publiek toetrepaat en aanbeTolen als goedkoop aangenaam zeker werkend en oasohadeUlk GeoeéS en Huismiddel Beproefd door m Dr V Frerlehs B g m T Scanzonl woriwni C Wltt Kw l 9 Zdekauep t p t ii r Soederstadt luun Lambl Wanchai Forster Birmii si i Onderbulks organen rmt Dr R Virchow aarlUn ï Olotl MOnch Beelam Liipog t T Nussbaum MOnciwi a a Hertz AmatwiUm a T Korozynskl KrcJcu Ml Brandt Wauaanburj storingen In de kwalen der lever last van SSflÊ Jf aambeljen tragen stoelgang voortdurende ver wif S lï r atopping en den daaroitvoortkomeade ongesteld ultZi heden zeoaU hoofdpijn duizeligheid benauwdheid kortademigheid gebrek aan eetlust euz Die ZwitserBche Pillen vaa den Apotheker Bichard Brandt wotdeu om hare lachte werking door vronwen gaarne ingenomen en zijn te verkiezen hoven de scherp werkende Zonten Bitterwater Droppels Mengaelj enz HV Om het k oopende publiek tegen bedrogr te beschermen M wordt men er nog in het bijzoniler opmerkzaam op gemaakt dat er Zwitsersebe Pillen in den handel zijn gebracht die op bedrlegelijke wijze er bijna evenzoo nitzieu en verpakt zijn alz de echte Daarom moet men bij den aankoop zich overtDigen dat het etiket bovenstaande afbeelding een wit krula In een rood veld en de handteeitening Bohd Brandt draagt Ken moet daartoe de om de doos gerolde gebmiksaanwijzing er afhemen Ook wxirdt men er bi t büzonder op gewezen dat de Zwiteereche Fiilen van den Apotheker Bieb Brandt die bl de Apothekera TerkrUgbaar zijn alleen bi doezen K 70 Cents geen kleinere dooajes verkocht worden r Hoofddepot F B Van Santenkolaf te g otteraam WIETS BETER irLr Sff Ci Duilsch Thomasphosphaalmeel en Kainiet der Maatschappij tot Verkoop van Hulpmeslsloffcn Dordrecht Alle Leveringen onder Bijkstoextcht ui f de VFcfor aJBron fe Oberlahnsfein by Erna Tafeldrank Vanhé nink ykef uis derXederlanden Maatschappij tot Ezploitatie der Victoria Bron te Oberla uistei jievesligd te Rotterdam Zuidblaak 8 kMepelien mmi Etkdl Cacao Vbi JM 1 1 Senees en Scheitimdigta Bekr met Coidtn en aaiB Versterkend en Aangenaaai vaji Het melk gekookt leer au te bevelen voor dagaMJkaek deren zwakke personen en Uierachtige gestellan Het water toebereid li lU als geneeskrachtige draak ailsteknid hj dlartkie ook voor auigeungen en ueüe kinderen De echte Blker Caono van Kraopolien 4 Holm is alom rerkrljgbaar in vierkante bussen van t Kgr f t 70 w Kgr arO HO en h Kgr afO 0 voorzien van Ëliquet waarop uevenstaand fabrieksmerk en de handteekening van de fabiikiuten SHF KKAEPFIUIII en HOLM te ZEIST Steezi3solezi Aangekomen de Lading QROVE m EACEELEOLES waaruit wg tot 65 Cent per Beet eoatant tonder korting afieveren vrjj in huia bezorgd Steeds in voorraad 8MEÊ en MAOBINEKOLEN en Echte Belgische Anthracit Nootjes de minst aanslaande brandstof voor Vulkachels k ƒ t 40 per HL Jan Prince Cie Kantoor Turnuirkt B lOl PikRZJa Qouda 26 December 1893 TE PARIJS Zenden gratis anfrancQ bet proctittg geïllustreerd IfiDG ALIUI met hoUandschen of franschen tekst bevattendo de afbeeldingen der laatst uitgokomon modellen voor het Winterseizoen van kleederon tioedon enz voorheeren dames en kinderen op gefrankeerde aanvraag aan IM JULES JILÜZOT A C PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenen itoffen laken enz enz worden eveneens franco toegezonden doch men gelieve daarvoor de aoorten op te geven en ongeveer de prtjïen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goede en prompte uitvoeringen ier bestellingen benoodigdzijn BesttUingen van SS francs en hooger worden met eena verhooging van 5 0 0 ftvnoo oraeht n orü oaa inkomende reoMtn tn aU ülaaUen vaii Nederland aan hult bezorgd De klanten hebben geeae formaliteiten voor de inklaring of andersmts te vervullen laar ons réexpédltle iais te Rozendaal Noord Brabant daarmede belast is ZAR WOORDENBOEKJES bevattende de geslachten der zelfst naamwoorden he nevens eene korte verklaring van de moeilykste daarin voorkomende woorden volgens de nieuwe Spelling van Dr M na VRIES en Dr L A tb WINKEL bij Opruiming i 10 Cent verkrijgbaar bg A BRINKMAN ZN TieuOemeg ADVERTENTIEN in alle Binnen en Buitenlandacht Couranten worden dadeigk opgezonden door he AdvertentieBureau van A BRINKMAN i ZN te Gouda 4t Abonneihenta Voorstelling DONDERDAQ 4 Januari 1894 Vereenigde Botterdamscbe Tooneelisten Directie LE 0RA8 ft BASPBIS Optreden van WiUem van ZUTLBS De Erfenis van Mijnheer Plumet Blgspel in 4 bedrgren Gevolgd doo negen en Zonnesclüjn Biyspel in 1 Bedrgt Aanvang half 8 unr flV Gewone bepalingen en prgzen Qouda Saalpendruk van A Baumux fc Zook EEIT GIDSAUTIKEL Pro £ Cort van d r Linden die met ingang van 1 Januari ia opgetreden als redacteur van üe Gids en daarin als politiek leider de plaats schijnt te moeten innemen die door het overlijden van Prof Buys is opengevallen vangt in het pas verschenen nummer van dat tijdschrift zijne werkzaamheid aan met een artikel over het Kiesrecht dat verdient gelezen te worden en waarvan het alleen jammer is dat het zoo laat komt Te laat nog wel oiot want de eigenlijke discussie moet oog aanvangen maar toch vreezen wg dat de opiniën onzer Kamerleden grootendeels gevestigd zgn en dat is een bezwaar voor een voorstel dat hét midden wenscht te houden tussohen de twee atroomingen in de liberale meerderheid Terecht betoogt de hooggeleerde schrijver dat het kiesrecht vraagstuk zoodanig behoort te worden opgelost dat het in de liberale gelederen geen verdeeldheid verwarring en verbittering achterlaat Het kiesrecht is geene quaestie die kan leiden tot blijvende partij groepeering de tgddijke bondgenooten gaan naden lag natuurlijk uiteen Maar wat blijft dat zijn de groote sociale vraagstukken dat is de groote quaestie hoever de staat gaan moet met zijn ingrgpen in de mastschappelijke verhoudingen Op dat terrein moeten de liberalen elkander naderhand ontmoeten en aan het werk gaan en voor dien arbeid hebbeu zij elkander noodig omdat alle conservatieve elementen zich dan tegen de hervormers zullen keeren Het is volkomen begrijpelijk dat mannen die de democratie van harte voorstaan of er zich althans bij nedergelegd hebben niet allen eenstemmig denken over de kiesformule De stelling die men ten aanzien van de groote quaestiën van sociaal beleid inneemt bepaalt niet noodzakelHk de gedragslijn voor het kiesrecht Daarom is het gewenscht in het kiesrechtvraagstuk tot verzoening te komen wijl men straks elkander zal noodig hebben voor het andere werk Niet onaardig gevonden is het beeld dat de hoogleeraar gebruikt om het verschil FEVILLETOM Hederlandsche Scbaatsenrijders in Noorwegen paap £ U n Y Rodenhuiaen Maarten Kingma Overgeaomen uit het jrHtmdeUblad Er is een baas van een kaobo welke met hout gestookt wordt en enorm veel warmte geeft ali men kaar maar even aan heeft Bn toch brandt zij erg sainig door een mmengestelde construotie ïoodat een paar stuklcen bout voldoende Eyn een flinke kamer als de onze warm te msken De salon siet er heel anders uit en heeft meer bet aansien van een gewone Nootsche huUkamer Wel ia de vloer geverfd ea sijn da muren van hoat dook er ligt een karpet op den vloer Een groote hangUmp hangt in bet midden waaronder een kleine ronde tafel staat Verder lijn er eenige gemakkelijke stoelen een pianino on oen massa tropiache piaottn wslke een en ander eeo vreemd aanzien geven Boven de sofa hangt een driehoek van ruwe takken om welken rich weelderig klimop slingert terwijl in het midden van dezen driehoek een geklearde lantaarn haagt Ook om den spiegel en het ichilder boven de piano groeien klimopplanten Ken en ander doen bijna vergeten dat men in hst barre Noorden is s Avonds wordt de gekleurde lantaarn aangestoken te karakteriseeren tusschen de beide stroomingen in de liberale partij Allen willen gaan tot do grens der grondwet De tot de demooratie bekeerden willen de lijn zöó trekken dat allen die het kiesrecht waardig zijn worden binnengesloten degenen die zich bij de democratie nederleggen zóó dat allen die onwaardig zijn buiten blijven De vraag is dus de lijn zoo te trekken dat beiden bevredigd worden De gedachte waarvan de grondwetgever uitgaat is voor te stellen door eene golvende lijn De minister en de voorstanders van zijn ontwerp trachten haar weer te geven door eene rechte lijn die de benedenpunt der golven vereenigt de tegenstanders door eene die de toppen samenvoegt Zou het onmogelijk zijn de kromme lijnen te reconstrueeren Zou niet eene meer afdoende regeling te vinden zijn indien men niet op de gevolgen maar op de oorzaken van den welstand het oog richtte Prof v d Linden meent in alle bescheidenheid bevestigend te kunnen antwoorden Hij gaat daartoe rechtstreeks af op hetgeen lüen wil bereiken Men wil allereerst den werkman opnemen die geregeld arbeid heeft vriens kentecken van welstand dus ligt in zijn arbeid Men late daarom den werkman toe die door een livret of verklaring van patroons aantoont ten minste 9 maanden in het vorigjaar zonder bedeeling loon te hebben ontvangen of ten minste de helft van de I laatste jaren voor vakken waar men de eeue helft des jaars voor het geheele jaar moet verdienen Bij hen die van nering of bedrijfleven vordere men dat zij gedurende 3 jaren regelmatig het bedrjjf hebben uitgeoefend een huis of deel er van in gebruik hebben gehad en niet meer dan 3 malen van woning hebben verwisseld Bij twijfel kan men de verklaring van twee of drie buren eischen Hun die geen vast vak uitoefenen den lossen werklieden late men toe zich in een van beide genoemde soorten te rangschikken waardoor de ongewensohte soorten van zelf uitvallen De groep die van eenig eigen vermogen pensioen lijfrente enz leeft kan men na en komt er een groote roode knp op de lamp Dan staan er nog 2 kleine gekleurde lampjes op do piano welke ook opgestoken worden terwijl aan weerszijden van den spiegel waskaarsen brnnden zoodat er een getemperd licht door da kamer verspreid wordt hetgeen voel tot de gesalligbeid bijdraagt De kachel brandt lekker en allen komen na het avondeten dat om zoowat 7 uur genuttigd woidt hier te zamen Dbd praten wij eerat wal over koetjes eu kalQes en iedereen kan wol begrijpen waarover onze gesprekken meestal loopen Natuurlijk over ijs trainiog wedstrijden ovorwinnisgen gemaakte of nog te maken tijden enz doch ook dikwijls komen wij in onze gesprekken op bet Zuiden op onze eigen gezellige huiselijke kringen onze vrienden en bekenden en dikwijls houd ik het er voor wordt er in stilte gewenscht eens eren te kunnen orerwippen ook al was bet ook maar zoo kort Verder op den svond wordt piano gespeeld D tafel wordt op z jde geschoren en in eea wip is de salon ia een balzaal heischapen De Nooren zijn gezellige lui en weten het zich binnenshuis zoo prettig mogelijk te maken want buiten is het vaak te koud en guur om te verkeeren eu de afondeo zijn erg langj om 4 uur is bet hier reeds donker Om goed 9 uur of liever laat ik zoggen tussohen 9 en lü gaan wij slapen ten minste traohten het te doen als do bovenburen niet te veel leven maken Onze bovenburen zijn de keerzijde vau de medaille Boven den salon geeft een juffrouw les in pianospel en zsng Enfin dat gaat nu oog Wel is dat niet altijd even mooi ea dikwijls erg eeatoabig een desnoods beëedigde verklaring dat zij een zeker minimum van inkomen hebben of als zjj bewijsstukken overleggen onder de kiezers opnemen Daarnaast kan dan voor hen die belasting betalen de jaarlijksche overlegging eener quitantie van den ontvanger zonder 1 redelijk bezwaar als hulpmiddel dienen om voor de groote massa der kiezers andere bewijzen overbodig te maken Men zou nog hen die bijv 10 jaren kiezers zijn geweest alleen op dien grond kunnen toelaten en aldus de oudere werklieden helpen ook als tegenwicht van de heethoofdige jongeren 0p deze wijze of op een dergelijke wijze die rekening houdt met de oorzaken van den welstand zooals de maatschappij zelve ze aanwijst zegt prof van der Linden i8 het mogelijk een kiesrechtregeling te verkrijgen welke gelijkelgk allen toelaat die naar de Grondwet niet zijn uitgdffoten en allen weert van de stembus wier medewerking men niet begeert Inderdaad de lijn die getrokken wordt moge in menig opzicht nog gebrekkig zijn het is ten slotte eene lijn die het denkbeeld des grondwetgevers volgt Jha de realiteit der maatschappij niet eene doorsnede die of te weinig geeft ofte veel De schrijver wenscht dus evenals do Begeering en sommige voorstellers van amendementen een blijk van belangstelling van den aspirant kiezer en vleit zich overigens met de mogelijkheid dat zijn voorstel een einde zal kunnen maken aan de grensgeschillen die sedert de indiening van het ontwerp Takinden boezem der liberale partij aan de orde zijn De wapenstilstand die nu sedert Augustus heerscht zou met zijn stelsel kunnen leiden tot een vruchtbaren vrede een waarborg voor de toekomst van ons land Voorzeker is het een belangwekkende poging die do geleerde schrijver hier doet om te komen tot een voor alle partijen eervol vergelijk Het zal zeker de aandacht trekken van hen die binnenkort zullen worden geroepen tot de oplossing van een vraagstuk dat reeds te lang hangende is en dat van de baan moet om plaats te maken voor vruchtdragende wetgevenden arbeid hoofdzakelijk ten bate doch soms genieten wij er ook van dus dat sohikt Wel Maar boven kamer no 7 waar wij wonen huizen een man en vrouw en ééa klein kind Ja bleef het daar maar bü maar er zjjn er moer henevens een hond Soms willen s nachts die kleine wurmen niet slapen en dan heb je de poppen aan het dansen Bén moet gewiegd worden Nu schijnt de olie hier erg duur want verleden jaar piepte de wieg en nu piept zs nog Ze moet gesmeerd worden en schreeuwt nu om wrsak Dit is allemaal nog niets No 3 ligt in een wagen en moet gereden worden Wel bekome het je Slaap nu maar als ze daar boven je hoofd heen en weer rollen met een wagen en een sohreeunend kind er ia Papa o radervrengde begint ongeduldig te worden en loopt tot maat van ramp mat groote stappen en zware sclioonen de kamer op en neer Gelukkig schijnt de kleine iets wijzer geworden sinds verleden jaar s Morgens staan wij niet al te vroeg op zoowat tussohen 8 en 9 uur Wnt zouden wij er ook eerder uit doen Het is toch v 5dr dien tijd maar donker en door den regel te koud om buiten te verkeeren Om 9 uur ontbijten wg Zoo n ontbijt is nogal stevig en bestaat uit eieren karbonsden kaviaar en varkensvloesoh hetzij in den vorm van vette karbonadun of dito worst wsnt men moet hier veel vet gebruiken zeven zegge 7 soorten kaas en drie soorten brood melk chocolade of koffie Ga je gang maar Na het ontbijt rusten wij uit wat niet overbodig is en slijten dan een uurtje in den gezelligeo salon Om 10 aar maken wij oos klaar voor een wan der zwakken en misdeelden in de tegenwoordige maatschappg Het artikel verdient door ieder die in onze binnenlandsche staatkunde belangstelt gelezen te worden BINNENLAND aOUDA 3 Janoari 1894 De Goudsche Machinale Qannapinnery waa mioate iaachryver bg een aanbeateding t n behoeve vaa het rfllcaopToeclingsgeaticht de Kruisberg c van 600 K 0 gehekeld Zuidhollaodjch tUs 400 slags voor 1 50 Tot organist by de Remonatrantsche Gemeente is benoemd de heer Joh G Arentz alhier Naar w vernemen zal de Dilettanten ehib cDoor Oefening Kunst alhier in de volgende maand andermaal eene nitvoering geven In 1844 dua 50 jaar geleden vertrokken dageiyks 2 personentreinen van Amsterdam naar Utrecht en omgekeerd echter geen enkele vee oi goederentrein Thans ryden tnssohen die beide plaatsen v v dagelyks 22 treinen Naar aanleiding van het bekende adres van da Hngenholtz aan den gemeenteraad van Amsterdam betreifende de yvijie van afmaken der opgevangen honden in die gemeente heeft zich heden eene commissie bestaande uit de heeren jhr mr Klerck en jbr Quarles van Ufford leden van het hoofdbestnar van de Nederl Vereeniging tot bescherming van dieren benevens den heer Van Esveld leeraar aan de rijkaveeartnaeij school te Utrecht op reis begeven naar Brussel en naar LondeUp ten einde daar ter stede te onderzoeken welke methode de beate is om zieke en gebrekkige honden door middel van aaphyxiatie een zachtendood te bezorgen Door den Hoogen Raad werd gisteren behandeld de bekende zaak van een vijftal personen uitmakende het beatnar van de sociëteit cDe Kroon aan de Groote Markt te Haarlem door den kantonrechter aldaar ieder tot vier galden boete veroordeeld wegens het in een der lokalen van genoemde sociëteit geveb of doen geren van een feest of vermakeljikheid waartoe het publiek tegen betaling toegang doling en doen daa meteen oazo boodsoliappeD Meettal komen v dan bij den heer Flagatadt tereoht den Bobaatieufabrikant om te sljjpen iets te verbelpon of iets dergei ki Vroeger konden w f ons moail k met dozen man ondflrbouden dook thans is er een bijgekomen die beter Engelaob verstaat modat bet DU vrij goed gaat Om kwart voor 11 z n wij meestal terug Dan nemen wÜ onze sohaatsen en zorgen dat wij om 11 uur op onze gevleugelde wintorwielien staan om pi m uur op CDS doode gemak wat te ryden Dangaan w i weer naar huis drinken ééa zegge 1 klein glaasje port en wocbten tot een uur op ons diner Als de deur dis de eetzaal van en salon scheidt dan onent aat en bet vHeödsIgke eu tevens zoo nitnoodigende var sarli od spise van oDzaHmiss klinkt stormen wij naai biwien om de tafel duchtig eer aan te dosu Het middageten is org eenvoudig doch goed en bestaat hoofdzakelijk uil soep rundrleesoh iets van het varken of rendieren vleesoh visoh en wild De anrdappeien zgn verbazend slecht ieder Hollander viadt buitenlandsobe aardappels slecht en de groenten zgn erg zsldzaam In al den tijd dat wü hier geweest sijn hebben wij eens doperwten wortelen en anijboonen en 2 keer bloemkool gehad Het dessert ia doodeenvoudig Na hot dinor rusten wg waar een uur maken dan een wandelingtje en zorgen dat wil om 8 uur weer op de lobaatsea staan om weer pi m Vi ui r den Nu raken wij hem evenwel beter als s morgeils Na 4 nur gereden ta hebben komen de jassen uit en dan gaat het hard dat durf ik gerust zeggen ifFonlt Mnw