Goudsche Courant, donderdag 4 januari 1894

I Directe Spoorwegverbinding iet GOUDA Wlnler llenst 1893 94 Aangevangen 1 October TUd van Greenwich n on i £ 11 68 U 08 1J 18 12 88 1 84 8 5S 60 S M S 6 7 10 8 8S 8 4S 9 40 10 4 11 08 9 01 9 40 7 80 8 40 8 48 4 1 11 09 1J 86 ll M 1 44 4 10 ROTTKBDA M 0 0 1 DA 11 60 18 80 9 80 10 9 81 9 44 9 t 8 8 08 i lO 18 Nieuwerkuk 6 19 6 91 UooTdraoht 6 86 6 89 eaada 6 8 6 86 9 10 DEN IIAA6 GO0DA 10 1411 3818 16 1 88 8 15 8 46 3 48 4 16 4 48 6 81 7 8 06 9 St IA n IJ 4 08 4 40 Gouda 7 808 409 04 9 87 10 49 19 11 1 44 1 49 1 58 8 04 8 09 M 41 U M 0 6 0 7 81 9 64 Onuda 6 30 7 50 8 1S 9 6810 16 lO SS 18 03 18 4B S SO 8 46 8 16 4 18 4 4S 6 80 6 61 7 48 8 86 10 01 U T R £ C H T C O D D A Vtreoht 6 3S 7 60 9 9 6311 84 12 03 18 60 8 10 8 68 4 48 6 86 7 48 Harmetea 6 47 S OS 10 09 p 18 19 8 84 4 06 4 66 Woerdsn 6 63 8 10 10 16 12 86 4 18 üudewaler 7 07 8 19 10 24 12 48 4 24 Ooads 7 80 S 38 9 84 10 87 18 0618 66 1 88 8 60 4 87 6 80 7 08 8 80 AMSTEBDAAI OOUDA Amsterdam C 8 7 66 9 40 11 10 11 87 8 40 4 10 4 10 7 88 9 47 Amsterdam Wp 6 60 8 10 9 SS 11 96 11 4 8 66 4 8B 4 86 7 40 lO Oo Oouda 7J0 8 89 10 44 11 16 IfJ 8 8 08 8 80 848 9 88 lUO Voorb 8 07 9 13 11 18 1 88 6 80 6 30 lu ji iHaga 8 18 9 18 9 84 10 07 11 87 18 4118 611 48 1 67 4 86 6 86 5 66 6 41 7 43 3 66 10 16 11 16 11 40 19 OOl DA CTKECHT Oouda 6 36 6 40 7 66 8 09 8 81 10 19 10 56 18 48 9 83 8 18 4 16 4 47 6 83 6 01 7 46 8 8810 08 Oude 6 60 6 54 11 09 2 S7 6 37 7 69 10 88 Waarden 6 57 7 018 11 8 40 11 16 8 44 6 04 5 44 6 17 8 06 10 88 Harmeleo 6 04 7 08 8 46 11 88 8 51 6 10 8 50 8 13 10 34 Utreekt 6 18 7 88 8 88 8 41 9 10 61 11 45 1 90 8 08 3 60 4 48 5 89 6 816 86 8 88 9 10 10 58 GOUD A A MSTÏRDAM 10 06 10 65 18 11 8 51 4 47 6 88 7 46 10 0810 66 18 19 1 8 40 6 46 6 86 9 87 11 10 11 10 19 l ia i tt 6 60 9 67 11 81 rerbreeg terwgl daarvoor de vergunniog door den burgemeester uitdrukkeiyic was geweigerd Mr De Kanter oit Haarlem voor de requiranten optredende stelde TOoro dat et hier uiot geldt eene sociëteit die de wet tracht te OBtduiken ea ontwikkelde een paar cassatitimiddtilen den vorm betreifende en één middel de zaak ten principale rakende ten betooge dat hiet geene overtreding ia gepleegd De concloaie van het Openb Min ia bepsald op 15 Januari TusHchen Maastricht en Heer is een persoon die een awervend leven leidde doodgevroren op den weg gevonden De 22jarige verver die Vrgdag van hot nieuwe gebouw der NederL Giat en Spirtosfabriek te Delft viel is niet meer by keunis geweest en aan de gevolgen pverleden Te Hof van Delft heeit een brutale diefstal plaats gehad Ëen jonge man vervoegde zich des avond by mej d H tydens de afwezigheid van haren man en vroeg om een paar centnn De juffrnuw iiood hem eeneboterhara aan en toen iq naar de achterkamer ging om die te halen volgde de man haar op den voet maakte de chiffonnière open en stal f 14 bg het verlaten van het huis nam hy n twee rokken en een onderbroek weg alles in tegenwoordigheid der van angst sprakelooze juffrouw Gisterenavond is te Amsterdam uit de Keizersgracht by de Westermarkt het lyk opgehaald en hedenochtend een tweede lyk eveneens van een manspersoon uit de J3aaogracht by de Lou wriergracht Vermoedelijk heeit men te doen met nog twee slachtoffers van den mist De Gouwzee tasachen Monnikendam en Marken is byna geheel dichtgevroren Door de windstilte van eeuige dagen achtereen is het B zóó glad als het in jaren niet geweest is Op de Algemeene begraafplaats te Utrecht werd Zondagmorgen dgor een onverlaat een der offerbussen ontvreemd waarin zich naar gissing ruim 200 bevond Hoewel door de politie terstond een onderzoek werd ingesteld is het haar nog niet mogon gelukken deu dader op te sporen Het schieten op Nieuwjaarsdag heeft te Hengeloo O weder een treurig ongeluk ten gevolge gehad Zekere T Via heeft namelyk de volle lading van een vuurwapen in zynen bovenarm gekregen waardoor eene gevaarlyke wonde is ontstaan die zyne onmiddellyke opneming io het ziekenhuis noodzakelyk maakte De dader ia nog onbekend Men Bohryft uit Utrecht e 90 8 86 8 48 8 49 8 68 9 09 Oouda Moordreoht Nieuwarkark Capella Bottardam Bottaidam Oapdle Niauwarkuk 7 8S 7 88 7 8 7 4 7 66 7 11 01 U lO 1 13 1 18 1 84 1 33 1 88 Zer M 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 Z Zagw 7 S8 9 01 N dU 8 08 Voorb 8 07 9 18 6 40 7 8 1e 8 81 9 10 Ml Gouda Aimluilam VTi Awlacdaia De bestureu van eenige werkliedenvereeni gingen beraadslaagden een paar maanden geleden wat er dezen winter te doen zou zyn ten einde het ook thans weer dreigende spook der werkloosheid te bestryden Al beraadslagende begonnen zy onmiddelyk met eene arbeidsbeurs waar werkloozen zich nog steeds op bepaalde avonden der week doen inschryven Vervolgens vroegen en kregen zy van het stedelijk bestuur het gebruik run het Militair logement c aan de Nieuwatrast en verzamelden daar al wat de ingezetenen maar missen willen tot het bezorgen van enig werk aan de maest be klagenswaardigeu onder de werkzoeiendrin In dit gebouw werden in de laatste twee weken tsl van voorwerpen vun de meest verschillende soorten opgestapeld in zóó groote boeveelheid dat het opstellen van eene houten looda buiten het gebouw noodzakelyk werd deze zal spoedig in gebruik genomen worden door de timmerlieden ververs maodemakers touwpluirers en anderen die aan het werk wordt ii gezet Een paar schoenlappers een bliliwcrker en atoelenmattera zyu reeds bezig Bfhalïo voor het ophalen der voorwerpen zgn voor het uitzoeken van flesschen papier kistjes enz eenige mannen aangenomen In het geheel verdienen nu 49 mannen een werkloon van 5 7 gulden weldra denkt de commisaie circa 80 man aan den arbeid te hebben en wanneer de bydragen der meer gegoede ingezetenen ruimer vloeien hoopt zij het tot een getal van 140 k 150 te brengen De ingekomen som van f 4300 en de groote hoeveelheid voorwerpen die worden opgehaald bewijzen wel dal de werkver8chaffing € reeds eene sympathie zich heeft verworven De taak der commissie zal zich naar wij hopen niet tot deze soort van werkverschaflSng bepalen aan hare aandacht kan niet ontsnapt zya wat het rapport der Vereeniging tot verbetering aan armenzorg over heide ontginning juist in den omtrek van Utrecht heeft medegedeeld en zy laat ongetwijfeld hare gedachten gaan over eene proeve die met eene Nieuwe industrie c manden en hoedenvlech terji te wagen zou zyn en waarover het Sociaal V reekb ad van 14 October jl en het maandblad van de Utrechtiche Vereeniging t v v armenzorg van 1 Deo byzonderheden hebben gemeld De commistiie die de werkverschaffing hier zoo flink heeft op touw gezet bestaat uit de heeren K A Grondy8 PatriiDOüiuni A A van Beusichem Fahrieks en Uandwerksnyverbeid A J Overdijk R K werkliedenvereeniging St Joseph en A Smit Patrimonium en wordt bygestaan door de heeren Jac DuyvJH J T Gerlings en M Warendorf als afgevaardigden van de Vereeniging tot rerbetering van armenzorg Ongelukkig zal de ges hikte localiteit aan de Nieuwstraat met 1 Maart blykens aankondiging van het gemeentebestuur moeten worden verlaten Moge de commissie dan niet door gebrek aan een ruim gebouw dat goedkoopte krygen is in baar goed werk worden belet Dezelfde fleascheutrekker die eenenapiegelfbbrikant op de Leuvenhaven te Rotterdam tot da afgifte eo bezorgiug van spiegels enz in eene door bem betrokken ongeuiL nbileerde kamer op het Spuiwater wist te bewegen welke fabrikant vernemende met wat voor eenen kalant by te doen had eigenmachtig door zyn knechts het geleverde uit die woning deed terughalen heeft thans met boter gevolg de gebroeders Laimbock iu Xyroler handHchoenen wiukel hebbende aan Fan G de dupe van zyne handelingen gemaakt Deze winkeliers lieten zich overhalen afgaande op den geachten naadi van een onzer ingezetenen dien ook deze fiesschentrekker draagt en op de praatjes en grooten omhaal van woorden die hy bezigde tot bereiking vau zyn doel het bestelde bestaande uit handschoenen dassen dasspeldeu etc een en ander tot een bedrag van 150 te leveren ïot hunue schade komen zij thana tot de ontdekking met een geroutineerden fiesschentrekker te doen te hebben die met twee ambtsbroeders zich nu weder voorloopig in de Ammanstraat heeft gevestigd Na de voor dit onbetrouwbare jougmensch minder gelukkig geslaagde operatie met den hiervoren bedoelden spiegelfabnkant nam hy de wijk naar Londen van waar hy uadatzijue moeder by de politie zyue opsporing verzocht terugkeerde Zondagnamiddag viel eene vrouw met water scheppen in de haven te Breda en zou daar het ongeluk door niemand bemerkt werd zeker verdtonkeu zyn als niet baar hondje dat aan den kant stond door vreeselyk gehuil de opmerkzaamheid had getrokken van een naby liggenden schipper die na veel moeite de reeds byua bewusteloo e vrouw mocht redJon 12 58 1 06 1 18 1 19 1 88 10 66 11 09 11 09 11 16 11 96 10 46 11 06 7 86 19 98 11 38 7 47 8 9 46 9 61 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 7 46 8 07 l u lOM lO u 6 U 6 16 6 88 6 81 6 36 4 67 10 11 6 80 De politie te Scheveuingen heüft proces verbaal opgemaakt tfgfn eenige jongens die vaten haring uit een pakhuis hebben weggenomen tegen eenige vrouwen die elkander met messen hebhen toegetakeld en t en eenen patroon die gelden van zyne ondergeschikten neeft verduisterd Het Kon ZoÖl Bot Genootschap te sGra venhage zag zyn ledental in het afgeloopeu jaar met niet minder dan 1004 toenemen eene ontzagiykc vermeerdering die de Tuin hoofdzakelyk aan de nieuwe wyze van exploitatie te danken hpeft en aan de gelegenheid oBi ook s winters in het ni uwe hoofdgebouw van tal van vermukelykhedt ii te genieten Noodlottige gelykeuis Te Kopenhagen beeft een bankier ondervonden dat de gelijkenis met een groot man evenmin altyd een weldaad der goden is als zyn vriendschap De bedoelde bankier Carlsben genaamd leefde gelukkigen tevreden voor zyn gezin en zyn zaken toen pen vriend hem mededeelde dat hy sprekend op czar AlexandfjT III ran Rusland geleek Dit verblindde hem geheel hij ging zyn baard dragen zooals de czar en nam geheel de manieren van dien souverein aüu tot zelfs de gewoonte om onder het spreken telkens met de hand over den schedel te stryken Zyn eenigste wensch was aan den czar te worden voorgesteld dit gelukte bem en ook Alexander sprak zijn verbazing over de frappante gelijkenis uit Dit bracht den ongelukkigen Carlsben tot waanzin die nog toenam toen hy een paar maal op straat voor den czar gehouden en door het publiek toegejuicht werd Hy reed voortaan aleohts uit in een rytuig met vier paarden en wilde in zyn omgeving met groote onderscheiding behandeld worden by was nu byna keizer van Rusland zeide hy Doch weldra begonnen bem ook de lasten van zyn ingebeelde hooge positie te plagen Hy meende dat by achtervolgd werd door Dihilisten en begon langzamerhand zulke kenteekenen van volslagen krankzinnigheid te voitoonen dat hy naar een gesticht moest worden overgebracht Daar is hy onlangs overleden in de vaste overtuiging dat hij de keizer waa op wieo hy zoo aprekend geleek 1 De Fliegende Blatter vieren hun 50 jarig bestaan Het lyvig feestnummer verscheen zonder een opzienbareoden inhoud integendeel de schoonmoeders tuiteoanta bierdrinkers en bedelaars zyn iu dit nummer zelfs zeer atiefmoederlyk bedeeld De humor ontbreekt daarom niet zoowel in woord als teekening vloeit de bron die by de Mttnchener artisten onuitputbaar schynt vroolyk op De beste teekenaren als Oberiander Harburger Schlittgen Hengeler Vogel Reiuöcke en Grut z jn go d vertegenwoordigd Oberlüuder geeft weder een zyucr kaiakt ristiek humoristiacbe gebeurtenissen uit de dierenwereld ten beste met het opschrift sHagenbeck kommtic Op den achtergrond komt de beroemde dierentemmer Hagebeck met een dictrenwagen in vollen draf uanryden De woudhewonerfl leeuwen beren tijgers olifanten zebra s bokken apen slangen en struisvogels slaan op de vlucht De angst spreekt □ iet alleen uit hunue blikken doch oit hun gang schier uit elke lyu waarmee de kunstenaar elke diersoort weet te karakteriseeren Naast Oberiander den nestor der Fliegende Blatter teekenaren tnott Harburger genoemd worden van wien er o a een portret van een pedanten professor in voorkomt Over een miat in het begin dezer eeuw ontleent het N V d D het volgende aan een uil ebreid verslag iu De Rijzende Nieuwsbode van 23 December 1818 6 66 6 08 6 10 6 17 6 86 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 5 40 1 46 1 66 2 08 8 08 9 16 2 60 19 08 18 40 lllage 6 48 7 8 Voorb 6 64 N lL d6 69 Z Zegire 08 Bl Kr 6 t4 M 6 1B 9 48 17 439 88 9 46 10 80 10 38 10 41 Amsterdam 22 Deo Heden avond had meu een zeer zware mist zoo hevig dat het aardryk een geheele duisternis vertoonde en men niet in staat was elkander te kunnen zien alstoea hoorde men bynn overal het droevigate gekerm wegens menschen die van slaizen en graohteo in het water liepen en wier redding vanzeer veel geheel hopeloos bleef Terstond werden aUe loffelyke maatregelen door het stedelgk bestuur genomen en overal aa bruggen sluizen enz brandende toortsen of pikkranzen aaqgeatokeo ook werden op veel plaatsen de woningen verlichten waar men eenigszius konde de noodige toawen gespannen Evenwel waa de toestand allerjammerlykst Hier hoorde men ouders daar kindereu ginds kinderen bun ouderVt echteliugen en vrienden elkander beschryen Van de Haerengracbt door de Leliestraat nnar den Dam was het allerakeligst om te hooren van weenende mannen vrouwen en kinderen aan de Damrak tot aan de Buitenkant was het mede droevig van tyd tot tyd vielen er verdwaalde menschen in het water eenige dïer kermende moeten verdronken zyn By het Oude Kerksplein zyn mede eenige gered en eeuige vermist Op de Kloveniersburgwal werden vfle gered een dood opgehaald In het uitloopen der straten en paaseeren aan de Oude Schans zyn aan weerszyden ook eenige menschen in t water gevallen doch vele gered De Joden hebben met de Christenen aldaar zeer veel tot hulp aangebracht Reeds in den vroegan morgen na die noodlottigen avond waren er twintig personen in het BinnenGasthuis aangegeven hetwelk naderband vermeerderde zoodat men kan nagaan dat er meer dan 100 in het water zya gevallen doch waarvan het grootste getal door vigelantie gered zyn Ook zyn van die personen vele van koude en schrik overleden De N Rotterd Ct c heeft haar vyftigjarig bestaan gevierd Op het gouden feest konden directie en redactie begroeten den yverigen vothardenden stichter van het blad den ouddirecteur Heuricus Nygh die op 78 jarigen leeftyd getuige is van den blueï vaü zyn blad De heer dr I A Lamping de voor eenjaar afgetreden hoofdredacteur brengt op eenvoudige hartelyke wyze den oprichter hulde die reeds vóór de dagen van telegraaf en telephona groote geestkracht en vernuft toonde by het snel verzamelen en overbrengen van nieuws Het onaauzienlyke blaadje van voor vgftig jaar geleden is dank zy deu heer Nijgh en den zoon zynerwaardig die hem volgde dank zy ook den heeren mr Tela en Lamping en hunne medewerkers een zeer te recht geacht wel ingelicht en goed geschreven orgaan geworden der liberale party en van de handelswereld Geheel onze instemming heeft ook h t slot van het opstel van den heer Lamping Hy zegt 9 40 9 47 9 64 10 1 10 10 10 48 11 08 1148 9 03 4 46 4 66 6 08 6 09 5 16 6 8S 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 8 10 6 66 8 80 10 4 48 7 06 7 11 7 90 7 86 7 81 9 4 9 64 6 09 8 09 8 b0 10 07 10 64 9 04 M 9 1010 98 V 9 19 8 41 9 88 10 40 11 86 Dat die eenheid van beginsel niet gelijkluidend is met onvoranderlykbeid van meeningen behoeven wy bet te zeggen Eenzelfde beginsel kan naar gelang de tijden veranderen in geheel andere practykén zyne toepassing vinden Kr is een tyd geweest dut eene opwaking Tan het ingezonken volksleven alleen mogelyk wua door ontvoogding der byzondere krachten de volkswelvaart alleen gered kon worden door vrijmaking van het onder de vaderipe staatszorgen verkwynde of zieltogende bedryf Kr zyn tyden gekomen waarin ten behoeve der in het gedrang komende vryheid van de eene volksgroep de vryheid van andere groepen beperkt diende te worden Hetzelfde beginsel dat de overheid uit bet maatschappelyfc leven terugdringt kan als door de vryheid het evenwicht verbroken wordt de overheid te hulp roepen tot bescherming dergenen die de slachtoffers z in of dreigen te worden van maafcsabappelyke vergroeiingen In die richting heeft zich de laatste twintigjaar eerat schoorvoetend later schroomvallig thans beslister de liberale politiek bewogen Er zyn in dit blad denkbeelden verkondigd en plannen voorgestaan die een twintig jaar te voren door hetzelfde blad zouden zyn bestreden Wij hebben geyverd voor maatregelen in het belang van de fabriekskinderen voor wetten op verzekering van oude werklieden op de veiligheid en gezondheid in fabrieken voor leerplicht dingen die een rorij geilncht nnn dn Trije werking der mant Bchappelyke krachten wilde overgelaten zien Voor bet aanleggen van spoorwegen op landskosten voor het ontginnen van mynen van staatswege voor de postspaarbauk en zooveel dat naar eene vroegere opvatting tot het gebied van de particuliere oudernemiugeu behoorde En zoo zullen er in de toekomst nog wel andere zorgen der overheid op de schouders gelegd worden waarvoor de liberale party vromer nooit te vindon zcu zyn geweest De tyden veianderen en met de tyden eene wyze staatkunde Het leelyke in de kunst van zich te kleeden Er wordt veel gescholden opdehedeudaagsche heerenkleeding maar weinigen weten wat beters aan de hand te doen De heorAlphonse Germain bespreekt in V Art et l Idée een belangwekkend Frausch tydschrift eenige wijzigingen die heeren zich kunnen veroorloven Alpfaonae Germain merkt op dat onze tegenwoordige kleeding niet eens practisoh maar atloen leelyk is Hy beveelt aan als wdndeltoUet een dolman of een dergelyk sluitend jasje korte broek tot even over de knieën en een platten kraag in plaats van het sty ve boordje In t algemeen behoort de kleeding zooveel mogelyk den vorm van het lichaam te volgen Den broek kan men desnoods wy I of nauwsluitefad maken en het jasje ook ophangend waarby men dan in kleur en suit van het vest de meeste afwisseling kan brengen Onze karokterlooze hooge of ronde hoeden zouden vervangen kunnen worden door slappe breedgerande Indien het jaargetyde het vereischt kan men mantels dragen van verschillend model maar in geen geval onze hedendaagsche jassen Binnenshuis moet men kamerjaponnen dragen van eleganten snit Deze zy de aangewezen dracht by de minder snelle bewegingen die men in buis te maken heeft terwyl daarbuiten de reeds aangegeven kleeding practiach is omdat men zich daarin gemakkelyk en vlug beweegt Veel meer kleuren behooren ook in deheeranklaeding te worden toegelaten in overeenstemming met jaargetyde en leeftyd Liefst moeten zy niet gestreept of geruit zyn maar indien men dit wil dan in alle geval zoo dat voor het oog de samenstellende kleuren samensmelten Op de moderne damestoiletten beeft de schryver niet veel aan te merken Alleen hoopt hy dat men niet tot den Empire styl zal terugkomen waarin hy eene valsohe viriatie op het antieke ziet Ook tegen de neiging van sommee dames om hare kleeding tot die der heeren te doen naderen trekt Germain te velde en merkt op dat het nooit de meest elegante vrouwen geweest zijn die tot zulke eene ounatauri kheid kwamen Een vreemde geachiedenia maakt te Doetinchem het onderwerp der dagelykeche gesprekken oit Voor eenige dagen is hier een ingezetene overieden die zyn vermogen aan eenen bloedverwant naliet Het bleek echter dat alle stukken van geldswaarde zooals effecten enz waren verdwenen Door de rechtelyke autoriteiten alhier en ook door Jeden van de rechtbank te Arnhem zyn verschillende personen in verhoor genomen en by sommige is huiszoeking gedaan doch tot klaarheid heeft m de zaak iiog niet knnnen brengen In de gevangenis te Winchester Engeland werd deza week de 19jarige soldaat George Mason die zyn sergeant James Robinson by een schietoefening met opzet op laaghartige wyze had do jdgesohoten opgehangen Het feit dat Mason s moeder grootmoeder tante en oom waaniinnig zyn kon geen verzachting van straf te weeg brengen Voor weduwnaars Een inwoner van Dresden ia onlaugs op het lumineuee denkbeeld gekomen een bond van weduwnaars in t leven te roepen Een veertigtal medeburgers die nlleu hun dierbare wederhelft hebben verloren hebben het idee met ingenomenheid begroet zoodat thana de bond een feit is Zonder iets te kort te willen doen aan de vryheid van een der geaasocieerden die misschien in de gelegenheid is een tneede huwelyk te sluiten bevatten de statuten de volgende bepalingeo Elk inwonor van Dresden die zyn vrouw komt te verliezen valt onmiddellyk in de termen om lid der vereeniging te worden Het doel der vereeniging is tweeledig stoffelyk en aedelyk In de eerste plaats toch neemt de vereeniging voor den weduwnaar verschillende plichten waar die het hem anders zwaar zou zyn taverrollen gedurende die smartelyke periode zyns levens zooala het zorgen voor de begrafenis verhuizing desgewenseht liquidatie de zorg voor de kinderen het zoeken naar een gouvernante of huishoudster enz Verder komen de leden gezellig byeen om de verstrooing te Tinden waaraan zy vaak zoo groote behoefte hebben Elk weduwnaar die onuieuw trouwt heeft opgehouden tot de vereeniging te behooren hy kan dan evenwel honorair lid worden Zyn bydragen komen dan der vereeniging ten goede Het beste is zeker wel dat de vereeniging ook roor de kinderen zorgt aU de vader komt te sterren BuUenlandsch Overzicht Zooals gewoonlijk deelt de telegraaf enkele nieuwjaarstoespraken mede waarvan wy de volgende in t kort overnemen Iu antwoord op de toespraak van den pauselyken nuntius verklaarde president Carnot dat Frankryks weoschen gericht zyu op het behoud van de weldaden des vredea en de eendracht der volkeren Blykens een bericht uit Pesth heeft de minister presideut dr Weckerle in antwoord op den Nieuwjaarswensch der liberale party die hem haar vertrouwen en krachtige ondersteuning verzekerde het volgende verklaard De regeering wil hervormingen in den geest der liberale traditiën invoeren Deze hervormingen zullen geen afbreuk doen aan de recht eu der Kerk integendeel zy zullen nieuwe waarborgen voor ware vryheid van geloof en geweten opleveren Voorts zal de regeeriug binnenkort voorstellen tot administratieve reorganisatiën indienen VVegeua den verzekerden politieken toestand des lands en de vredelieveude betrekkiuf en met het buitenland bestaat er mogelykheid tot een krachtig werkzaam zyn voor nieuwe orgauisatien De regeering zal daarby met vaste hand de vaan van het liberalia ne omhoog houden en haar wanner er stryd moet worden gevoerd weten te handhaven Bij de receptie teu hove ter gelegenheid van het Nieuwejaar heeft de koning van Italië o a het volgende gezegd tik hoop dat de toestand op Sicilië beter moge worden te meer daar 1894 het stelligate uit icht geeft op vrede in het buitenland waardoor de oplossing onzer binuenlandsche quaestieu gemakkelyker zal vallen De afloop van het geding tegen de moordenaars der Italianen te Aigues Mortes heeft reeds in Italië geleid tot eene herhaling van de verootwaardigiugsbetoogingen die na de gevechten van Aiguts Mortes voorkwamen Te Florence en te Tigline zyu plakkaten aangeslagen waarbij het volk tot opstand wordt aangespoord Zoo pogen de anarchisten weer dadelyk van de opwinding gebruik te maken De Franïche overheid te Nice zette by voorbaat reeds 15 Italiaausche anarchisten over do grens Tevens is iu geheel Frankryk de jacht op anarchisteo begonnen Een groot aantal is gevaogeu genomen en te Parya werd bij niet minder dan 53 huiszoeking gedaan De huiszoekingen waarmede de anarchisten in geheet Frankryk op don vroegen morgen van Niewjaarsdag werden verrast warei in het diepfite geheim voorbereid Sinds eenige weken had men alle aanwijzingen en al de noodige documenten verzameld en op riobt streeksch bevel van de regeering zyn de magistraten handelend opgetreden In het geheel werd by meer dan tweeduizend personen huiszoeking gedaan De uitslag daarvan is nóg slechts ten deele bekend By al de huiszoekingen vond meu een aantal anarchistische bladen en brochures dikwijls ook compromitteereude brieven in vale gevallen gaf het gevondene aauleiding tot onmiddellyke arreslïatie van de verdachte personen Te Grenoble werd ten huize van een anarchist een geladen bom ootcektinhetmijiidiatrict Allier werden bij verschillende per sonen omstreeka 450 patronen gevonden vau de soort die in de mij oen gebezigd wordt voor bet doen springen der rotsen r et een groote hoeveelheid van de bybehoorende lont By een anarchist te Hfivre vond men een aantal efftcten tot een waarde van 15 000 fr afkomstig van een onlangs gepleegden diefstal waarvoor toen drie anaichisten veroordeeld zy o Iu het geheel zyn 64 anarchisten in hechtenis genomen Door het onverwachte van haar optreden stuitte de politie nergens op verzet Ondanks de ijverige bemoeiingen van deu heer Méline is hot een met cyfers te bewyzen feit dat sedert de invoering van het nieuwe tarief de uitvoer en de invoer vau Frankrijk geregeld achteruit zyn gegaan Tengevolge daarvan is er voor handel en nijverheid een crisis ontstaan die in steeds grootere kringen merkbaar wordt In den Siècle komen hierover een reeks aitikelen voor waaraan de volgeode cyfers ontleend zyn Vooreerst zyn de slechte gevolgen van den tegenwoordigen toestand merkbaar in de portefeuille van de Fransche bank iu de ontvangsten der spoorwegen in de tonnenmaat van het scheepstransport iu de dalende waarde van aandeelen in ondernemiugen van nijverheid in het verminderen van de totaalbedragen der spaarkassen enz Tot 1891 wezen uitvoer en invoer voordurend grooter cyfers aan Iu dat jaar bedroeg de uitvoer 4730 de invoer 5938 millioen francs In 1892 verminderde de uitvoer tot 4551 de invoer tot 5135 millioen francs dus tezamen een totale vermindering met 981 millioen In 1893 is deze achteruitgang nog meer toegenomen in de eerste elf maanden van bet afgeloopen jaar verminderde de invoer weder met 280 millioen en de uitvoer met 112 7 millioen francs Het verschil bedraagt in vei elyking met de eerste elf maanden van 1891 voor den uitvoer 298 en voor den invoer 757 millioBU francs In twee jaren heeft dus de Fransche handel een verlies gelfden van 1055 millioen francs In ver elyking met 1892 gii n in de eerste elf maanden van dit jaar 181 schepen minder paar zee en werden 85000 ton minder verscheept Marseille verioor 1 164 000 ton U 74 pet Bouaan 350 000 ton 27 57 pet en Havre 400 000 ton 11 19 pet van het scheepvaartverkeer ia 1891 Het blad geeft verder een overzicht van de verliezen die de verschillende takken van nyverheid hebben geleden linnen perknl katoen enz 217000 KG gekleurde weefsels 231 000 KO paasementeriën en lint 132000 KG ongebleekt liuneu 278 000 KG jute 382 0ü0 KG enz en dat alleen gedarendedeeerate tien maanden van het jaar 1893 In bet afgeloopen jaar moeaten er iu het EngelscheLugerhui 29 ledig geworden plaatsen worden aangevuld en de uitslag was dat de wederzijdsche sterkte der party n feitelyk dezelfde ia gebleven De Gladstoniauen wonnen zetels te Walsall Herhura Pouiefract en Cirencester ite Unionisten daarentegeu te Huddersfield Grimsby Hereford eu in Linlithgowshire Doch zoo de Unionisten huune vertegenwoordiging in het Huis niet hebben kunnen versterken de minderheden die voor ken uit de slembus te voorfichyn kwamen toonden schier overal eeue belangryke styging aan terwyl de meerderheden hunner tegenstanders in gelyke mate slonken Ongeveer een derde van de 29 vacaturen werden zouder verkiezingsstiyd aangevuld Wollen en met wol gevoerde A van OS Az £ 73 73 Beurs van Amslerdam 8 JANUARI Vor krs 8 Ve 99 94l 78 8 As Vl ISVs h 94 8S 94y 108 68 80 mu 23 e 104 661 S Ve 09 102 f 840 625 101 86 1007 j 2191 93 102V8 101 138 7 l n u o U 97 98 V 166 181 1081 j 46 i 491 187 139V E9V 691 103 127 1031 1077 S l 1021 188 134 9 087 42 90 A IO8V4 109f 100 49V 60 13 slotkoeiB 86 100 102V8 78 69V 98V 31 eld NlDMLiND Cert K6d W S i dito dito dito 8 dito dito dito 3V HoBOiB Obl Qoudl 1881 88 4 ItiLll IinobrijjiDg 1862 81 6 ÜOSTDlii Obl in papior 1868 E dito in Biker 1868 6 PoBTUQAL Üblig mot ticket 3 dito dito 3 RüsLiiSD übl Oost 2ö Serie 6 dito Geoon 1880 4 dito bljBoths 1889 4 dito bij Uope 18SV 90 4 dito ie goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 3P1SJ1I Perpet loliuld 1881 4 tvtXMl Gepr Uonv leen 1890 4 Creo Iceiiiiig serie D Geo leeuinjf serie CJ ZuidA Kbp Iteo ï obl 1898 6 Mbxioo Obl Buil Soh 1890 6 VïHEZDELi Obl 4 onbop 1881 AMMESDiM Obligutieu 1881 Vi aoTTEEDAM Sted luon 1886 3 N D N Afr Uandelsï aand Arendsb Tab M i Gertitiealen DviiMaateehapp dito Aruh Hypotlioelïb pandbr 4 Cult My der Vorstenl aand s Gr Hypothoekb paudbr Noderlandsctle bank aand Ned Uandelmaatsoli dito N W 8i Pac Ujp b pandbr 1 Eott Hypotbeekb pandbr 4 ülr Hypothoekb dito 4 OosTBKB Üoat Hong bank aand EusL Hypotbeokbank pandb 4Vb Amebika Equit bypoth pandb 6 48 60 eld 189 69 69 Maiw L G Pr Lion eert 8 Nbb Holl IJ 8poor M j aand Mij tot Bipl J at Spw aand Ned Ind 8poorwfigBi aand Ned Zuid Afrik Spm aand ö dito dito dito 1891 dito 6 lTAUB Spoorwl 1887 89 ABobLS Zuid Ital 9pi my A U obl 8 Polen Warsotiau Weenen BaDd 4 Rdsl Or Buss Spw Mij aand E Baltiscbe dito aand 78 98 102 Fastowa dito aand 6 Iirang Dombr dito aand 6 Kursk Cli Azoïr Sp kap aand 6 Loaoiro Sewaat Sp Ui oblig 6 Orel Vitebsk dito oblig 6 ZuidWost dito aand 6 dito dito oblig 4 44 141 losi 108 49 107 107 100 997 usWi 117 87V 106 AMBBiKA Cont Pao Sp Mij obl 6 Cliio k Nortb W pr O r aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver i Eio Gr Spm eert v a lUinois Ceo I obl in goud 4 Louis NaihtllleCert v aand Meiioo N fpir M j lehyp o 6 Mi s Kansas v 4 pet pret aand N York Ontario Ie West aand dito Fenus Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 6i 8t Paul Minn tilanit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Ooi Ie hyp O 6 Canada Can 8outh O rt v aand Ven o Ballw Na Ie h d e O Amaterd Omnibus M aand Bottaid Tran weg Maals aand Nbd Stad Amsterdam aand 8 Btad Kolterdam aand 3 Bemh Stad Antworpenl8S7 2 Slad Brussel 1888 2Vs HoMa Theiss Regultr Gesellscb 4 OoelïNH StaaUleeniog 1860 6 K K Oost B Or 1880 S Spaimi Slad Madrid 3 1868 NlD Ver Bei Hyp Spobl eert 6 GEVONDEN VOORWERPEN Io de maand December 1893 iga de vol gende Toorwerpea als gevonden gedeponeerd aau het bureau van politie 1 cahier 1 gouden broche 1 wollen doek 1 K C kerkboekje 1 bril 1 notitieboekje 1 porlemonnaie illh f 0 80 1 sigarettenpijpi 1 gezangboek 1 rozenkrans 1 ceintuur 1 B C kerkboekje eu 1 vest De gevonden vooriverpén in de maand Juli 1893 en niet door de verliezers afgehaald zyu ter dispositie der respectievelijke vindera met ionohtneming van art 2014 Borgerl Wetboek Bureau voor gevonden voorwerpen zooveel mogeiyk geopend van 11 1 uur s morgens Gouda 3 Januari 1894 De Commissaris van politie 1 W N VAK GABDEBEN ADVERTENTIËN Heden overleed tot ome diepe droefheid onze jongste lievehng COBNELIA JOHANNA 20 maanden oud L L TA DOHHT M VAN DOHST M00N8 Gouda 2 Januari 1894 t Op den 1 Janaari j l overleed te Leülen onze geliefde Moeder en Schoonmoeder Mevrouw VERB00M 80UMA1N geb VAN DBE Stok op deu leeftgd van ruim 70 jaar H J M MOLENAAR Vehboom Soduai Mr I MOLENAAR Waddinxuen 3 Januari 1894 Met wederkeerigen heilwensch betuig ik m a vrieni elijken dank aan allen die mg by den aanvang van 1894 blykeo van belangstelling gaven G PBINOB Gouda 3 Jan 1894 Onder dankzegging voor de vele biykeu van belangstelling ranne wederkeerige heilwensch by de intrede van het Nieuwe Jaar A K VAN DEB GABDE V Met wederkeerigen heilwensch betuig ik mj nen vriendeiykfu dank voor de op 1 Januari 1894 ondervonden bewyzen van belangstelling L BÜRGEB8ÜIJK Gemeente Bouw en Opperbrandraeester Met wederkeerigen heilwensch betuig ik mjjn b rteiyken dank aan allen die my by den aanvang van 1894 biyken van belangstelling gaven M SPBUIJT Gouda 3 Jan 1894 Voor de blyken van belangstelling by gelegenheid van de jaarsverwisseling ondervonden betuigt de ondergeteekende met wederkeerigen heilwensch zynen dank J A P MONTIJN Myn vriendelyken dank aan allen die den len Jan bewyzen van belangstelling gaven wederkeerig wordt hun een gelukkig 94 bwgewenscht Dr A TAK IJ8END1JK Voor de ontvangen biyken van belangstelling by de intrede van het Nieuwe Jaar zeg ik met wederkeerigen heilwensch vriendelyk dank H OVEREIJNDEB Met wederkeerigen heilwensch dankt ondergeteekende by dezen allen die hem by den aanvang van het jaar blyken van belangstelling gaven B P TAK CITTEBT Jr Gouda 3 Januari 1894 Met wederkeerigen heilgroet betuigt de ondergeteekende zyn dank voor de hem betoonde blyken van belangstelling by het uieaw begonnen jaar J J BEBTELMAN