Goudsche Courant, vrijdag 5 januari 1894

No 6243 Cognac Tin Boi t X 40 da litter De COGNAC TIN BOIS Tftn de Sociéti Anonyvu ituor het ffeheete land oui baicKoeJo hoeaiulglied ii gonitfg bckuml wordt geleverd fn vi ircKcIJe bemande flewiclipn van 5 Liter Inhoud P H J V WANKUM J MELKERT Oosthaven Vrijdag 5 Januari J804 33ste Jaargang mmim mmmi Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post l 0 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels è ÖO Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Sociëteit Ons Genoegen Commiinrimen der Sociëteit Ons Qwoigini brengen ter kennisse ran HH Leden ingevolge Art 30 Tan het Reglement dat bg gelegenheid Tan de 4e Abonnemente Tooneelvooretelling op DOMDEBDAQ den 4 JANUARI 1894 de SOCIËTEIT van de avonds ZES VUB af gesloten aal ijn Namena het Beatnnr F HERMAN Fz SectetarU Qouda 3 Januari 1894 Adres KARNE Toor ZATERDAGS MELE8L00T 533 HEBT au ASTHMA D SCHIFPMANN s Middel tegen Asthma geeft onmiddeiyke verlichting in de ernatigste gevallen en geneest waar andere middelen falen Verkrjgbaar hg de Firma A WOLFF Markt Gouda in pakjes van fl 1 50 en fl 2 75 Gratis proeipakje op aanvrage voor Ijjders die het Middel nog niet probeerden PEANSCHE STOOMVEEYEEU Chemische en Zwitsersche Wasscherij Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenbelmer Rotterdam Specialiteit voor het Jioomen en verven van alle Heerenen Dameikleedingstakken ook alle soorten Meubelen Ladikantgordgnen Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperai Kwasten Garnituren Neteldoek Tuliea Kanten Veeren eni Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden onachadelgk voor de gezondheid bewerktH Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 TANUAHTSEIV W J en Lion Blitz NIËUWENDIJK bij den Dam 241 AMSTERDAM Op WOENSDAG DONDERDAG en VRIJDAG te CONSDLTEEREN Markt 154 Gouda Gompleete Tandheelkundige Inrichting Persoonlgke behandeling door LION BLITZ Stee3n 3icole3nL Aangekomen de Lading OROVE Sm EAGIELKOLEN waaruit wg tot 65 Cent per Heet Doutant zonder korting afleveren vrg in huis bezorgd Steeds in voorraad SMEÉ en MAGHINE EOLEN en Echte Belgische Anthracit Nootjes de minst aanslaande brandstof voor Vulkachels ik i 40 per HL Jan Prince Cie Kantoor Turmarkt H lOI Oouda 26 December 1893 Alom te bekomen SE BOÜBSCIE BLAZEN of de besohrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van oe Groote of St Janskerk te Tlir Qoude benevens do geschiedems der St Janskerk der Glazen der cartouteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasscbilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth PRIJS 80 Oents A BRINKMAN Oouda Snelpendrak van A BuNXUui k Zoox firma Wed P B 14 Gtuda E E oude SCHIEDAMMER 8CHII ml ENE7EB Merk s NIGHTCAP Verkrijgbaar by = Jz M PEETER8 N B AU bewijs ran eobtkeid ii cachet en kurk steeds voorxien rao den naam der Firma P HOPPE Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen IS het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAKiniG HollBndsche nitgare met 27 afb Prjis 2 aaiden Ieder die aan de verspfarikkeljjke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het gesft redt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkrygen bfl hetVerlaga Magazin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poetzegoU en in eiken boekhandel in üolland DAMES Attentie I t T ki Het beste onachadelyktte tm nïakkelykste poetanüddel voor Heerca en vooral dames en Klnderschoenwerkc Is de Appretuur van G M HDller L Ca BBrtl Beuth Str 14 Men lette goed m v op naam en fabrieksmerk Vtrkryghur by Hsaren Winkellen In lohetiiwerk lalMteries dripwryin eni QHeriel Depet by W SaHenuii ArabaM ZAK WOORDENBOEKJES bevattende de geslachten der zelfst naamwoorden benevens eene korte verklaring van de moeiiykste daarin voorkomende woorden volgens de nieuwe Spelling van Dr M na VRIES en Dr L A tb WINKEL bij Opruiming ï 10 Cent verkrijgbaar by A BRiNKMAN ZN P A XUJ8 Ttendeweg os anANoa aiAOAairrs BV Frintemps TE PARIJ S Zenden gratis en franco het prachtig geïllustreerd lODE kLBUI met hoUandschen of franschen tekst bevattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het Winterseizoen van kleederen hoeden enz voor hoeren dames en kinderen op gefrankeerde aanvraag aan MM JULES JtLUZOT A C PARIJS Stalen van zgden wollen en katoenen stoffen laken en enz worden eveneeoa n inco toegezonden doch men gelieve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer de pri Mn to bepalen Üit albutn bevat tevens de inlichtingen welke voor de goedeen prompte uitvoeringen der bestellingen benoodigd zyn BesleUtngen van S5 francs en hooger worJeu roet eene verhooging van 5 0 0 franco oracfit 0 1 orij oan Inkomende recMen in alU olaaUen van Nederland aan luls bezorgd De klanten hebben goene formaUtetten voor de inklarmR of andersints te vervullen laar ons réexpédltiehuia te Rozendaal Noord Bmbaiü iaarmodo belast is ui f de VictoriaJBron f e Ober a hnsfein byBna Tafeldrank Van h0 oninklyke uis cferji ècfer ande f Uaatscliappij tot Fzploitatie der Victoria Bron te Oberlalmstein GevesUgfu te Rotterdam Zuidblaak 8 Q ebri Stollwerck s Chocolade en Cacao BoQlmatif door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerbeterde fabricatie en uitsluitend gebruik van Ëjne en fijnste grondstoffen garandeerei len verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een nanbevelenswaardig febrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp Etiketten De Firma behaalde 27 Brerets als Hoflereranclcr 44 £ ere Dlploma s gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn labrikakt Keeds 1874 schreef de Accademio national de Paris Nous vouB déoantons ane 1I daUle d OF première claaae en oonaldératlon devotre excellente fobrioation de Ohocolat bonbons varies etc eto Stollwerck s fabrikaat is verkrijgbaar bij U H Cunfiseors Banketbakkers eaz enz Qaieraalvertegenwoordiger voor Kederlandr Tuins Kattenklodt Amsterdam Kal verstraat 103 Ifederlandsche Stoomboot Alaatschappij De Stoomschepen UOLLATSD kapt J SMIDT en BATAVIER kapt J 8AÜKK vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Rotterdam De Btoomschepen lossen te Brewersquajr de markt van Boter en SaM te Londen De Zwitsersche Pillen van den Apotheker Rich Brandt Mdept 10 Jaren door Professoren praetlseerende Geneesheeren en door bet Publiek toeffepast en aanbevolen als goedkoop aanffenaam zeker werkend en onsehademk GenOOS en HulSmlddel Beproefd door prof Dr R Vlrchow tm T ▼ Frerlchs e r jn m B V Oletl MQnchm fllHSll V ScanZOnti WOnlM o Reclam L ii ig t M IÜÉmBI i C Wltt Kopwihaow V Nussbaum MOneiwh Sl wÊÊ Zdek uer at p tw urg Hertz AmttM dun JjS B Ê Ê Soederstadt kmwi T Korezynskl Kr k u STT TwSm Lambl vtmntnau Brandt Kiwiaenburs WJ Ê POPStOr Blrmln Mm kwalen der lever last van iffHÊ JK aambeljen tmgen Itoelgangr voortdurende ver K L ïK Bf stopping en den daaruitvoort kom end fl ongesteld jjljU r heden seoala hoofdpijn duizeligheid benauwdheid kortademigheid gebrek aan eetlust enz Die Zwitsersche Pillen van den Apotheker Bicbard Brandt woraeu om bare lacbte werking door vronwen gaarne Ingenomen ea sü n te Terklesen bOTa da icberp werkende Zouten Bitterwater Droppels UengseU enz Om het koopende publiek tegen bedrog te beschermen Wl woidt men er nog in het bijzonder opmerkzaam op gemaakt dat er Zwitseracbe Pillen in den handel cijn gebracht die op bednegelijke vhzo er bijna erenzoo nitzien en verpakt zijn ab de echte Daarom moet men bg den aankoop zich overtoigen dat het étlkot borenstaande afbeelding een wit kmla in een rood Teld en de handteekening Eohd Brandt drau Ken moet daartoe de 091 da doos gerolde gebmiktaanwijzing er afnemen Ook wordt men er in t bijzonder op gewenn dat de Zwitiersohe FUlea van den Apotheker Rich Brandt die bl de Apothekers verkrUgbaar sUn alleen in doozen i 70 Centa ÓT en klemere doo es Terkoeht worden Hoofddepot F E Van Bantenkolef te Rotterdam m bij Storingen in de Wmm jp Bi Onderbuiks orgayen l IËTS BETER voor graslanden op Zand Veen en lichte fileigronden dan Duilsch ThomasphosphaatmeeV en Kainiet der MaatscliappU tot Verkoop van Hulpmeststoffen Dordrecht ItÉIËPELIEN HOLi ftl EikdlpCacao ji erl B Genus en Scheikuadigeii Bekr met fiondcD en Zihereii Itthiliea m Versterkend en Aangenaam van M Het melk gekookt zeer aan te beTfllen voor dagdljkseh gemUi by dertin zwakke personen en klieraohtige gestellea Het water toebereid is zjj als geneesu achtlge drank nltatekmd b ook voor znigeuugen en Ueine kinderen l Ci IdUrrhfte l c echifl lUkcf Cacao van Kraepellen k Holm ii alom verkrijgbaar in vierkante bnaaen van m Kgr f 1 70 h Kgr h f O W en m Kgr k 0 50 voorzien van Ëüqnet waaiop neveitütaand fabrieksnierk eo de bnndtcekeniug van de fabrikiiutcn W F KR Ki U UX p HOI l iv KlhT Alle Leveringen onder Bijkstoexieht BINNENLAND GOUDA 4 Januari 1894 Qisteren overleed alhier een persoon die b aUen welke de edele Kwemknnat beoefeueo hooff stond aangegchreveo n 1 de zwemmeeaier aan de stedelyke zweiaschool Gioenendaal Steeds was by op zgn post en Toor ieder ItKoeker altgd even bereidwillig Maar waardoor hy sich bgzonder onderscheiden heeft was seker de zorg voor de aan zgn zorg toejfefwtrouwde kioderen Hoe verbazend druk kon Ittt om 12 en 4 nar niet zyu en toch van ongelakken geen sprake daar hü ten allen t de een oog in het zeil hield Verscheidene zyner leerlingen hebtien zich tot flinke zwemmers ontwikkeldi waarop Gouda trotsch mag zyn Dit korte woord tot buide aan de nagedachtenis van den eenroudigen doch getrouwen ambtenaar Qedorende het jaar 1893 z n van Haastrecht verzonden en ootvangen 524 telegrammen Hftt dorp Waddiugsreen telt reeds 7 kerken Thans sal men er een achtste kerkgebouw opriefaten voor de volgelingen yan w len ds De heer F Fopma onderw zer aan de Chr school te Amersfoort is als zoodanig benoemd te Zwammerdam In het afgeloopen jaar z n te Bodegraven op de wekelykache markt aangevoerd 6650 wag Qoudache kaas m 331 581 st 560 Derbykaaa 26 180 1106 EdAmm kaas 132 551 7 Leidsche 383 te zamen 8327 wageas aanbrengende 490 695 kazen vertegenwoordigende een gewicht van pi m 2 131 2B7 kilogr Meer dan ia 1892 werden ter markt gebracht 613 wagens met 25 456 staks Verder werden aangevoerd 23 paarden 5 veulens 4 hitten 6 koeien 16 vaarzen 2 kalveren 3 nuchtere kalveren 51 schapen 1282 lammeren en 532 biggen Voor de uit leeling op Oudejaarsdag was te Lekkerkerk aan giften ingezameld het bedrag van 182 27 Daarvoor ia aan 86 aanvragenden brood ryst boonen spek en steenkolen verstrekt geworden Deze wyze om het tEViLLETOIM Nederlaudsche Schaatsenrijders in Noorwegen Jaap Eden Y Boimhuü n Maarten Kingma Orergenomen nit het rUaadelablsd Het sal u miHobien vnvonderen dat wij zoo Weinig op een dag rijden dooh de ondervinding ficreft ons geleerd dal hst meer dan genoeg ia Ons r den verschilt in elk opzicht met dat in Holland Wy r deti ateeda in stql d w z wij hebben ateeds de bonding alaof w ons beat doen sterk voorover gebogan Verder rüdm wy niet zooala bij ona heen en weer Wy hebben slechts een klein elliptisoh baantje dat wy ateeda rondrijden Het meet ruim 400 M in omtrek Dit is juiat de vorm welken ook een goeds wedstrjjdbaan heeft en het is het Iwsfe sieh op zulk een baan te oefenen daar men dan r aan wendt de hoeken te nemen wat op zich zelf vtz moeilijk ïs vooral wanneer het zoo hard g Mt Verder went men er aan dat de lui naar je Sen wat in het begin erg sennwaohtig maakt Middags is de baan zoowat voor ona traineurs alleen Seodra w komen en beginnen mat ons gangetje te r den gaan ds anderen wqaeiyk wep want het dtoagt tr mat meer ni ia erg gevaarlek Verder wt mta an posten touw en palen welke ook op Nieawjaarweuschen aan de huizen te voorkomen voldoet volkomen aan het oogmerk daar thans een nuttig gebruik gemaalct wordt van hetgeen anders dikw U ten onnutte werd besteed Het kan aanbevolen worden voor gemeeuteD waar zulks nog niet plaats beefk Bij den uitgever Den Oudsten te Lekkerkerk is versobenen een jaarboekje voor de gemeente Lekkerkerk 1894 dat zich door keurige uitvoering en volledigheid by dat van vorige jaren ouderacheidt Een plattegrondsteekening van wyk B ia er thans in opgeno men wat zeer de aandacht trekt Verder bevat het jaarboekje een tal van advertentiën en kau in zijn geheel als een vraagbaak voor belanghebbenden dienet doen Aan het postkantoor Schoonhoven en de daaronder ressorteerende hulpkaatoren werd gedurende de maand December 1893 ingelegd f 1793 77 terugbetaald f 1874 16 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 2324 Beroepen bg de Ned Hervormde Gem te Waddingaveen ds B J van Heiningen ts Huizen N H msjrmr C T Verkerk van het 4o reg inf te Leiden zal den dienst met pensioen verlaten Maandagmorgen werden op het lichtersohip van de stoomboot de Harmonie liggende te Tiel gevonden een jas en een pet welke by onderzoek bleken te behooren aan den sjouwerman H P die den vorigen avond na een kleienen twist de echtelgke woning beeft verlaten en sedert niet ia teruggekeerd Men vermoedt dat de oppassende man door verdrinking een einde aan zgn leven heeft gemaakt Weinige uren te voren hadden man en vroaw elkander nog zulk een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht I Uit Baarn wordt gemeld dat het bestuur van het Sanatoriom aldaar het voornemen heeft daarvan een gewoon hotel te maken De koodwater geneesinrichting zal dus worden opgeheven Te Londen overleed in den ouderdom van 72 jaar sir Samuel Baker wiens naam zal blgven voortleven als een der voornaamste ontdekkingsreizigers dezer eeow Hg deed ver een racebaan voorkomen Het ïs in het begin een raoebeweging om tot pi m 3 a 3 M zoo hard men kan op ieta tos te rijden en dan te zweukon Onwillekeurig stopt oen nieuweling die er niet aan gewoon ia helg n dikwijla de oorzaak kan z o dat men verliest In den regel Hgt hier te voel sneeuw om van de eene plaata naar de andere te r den De Noren kennen dat genoegen niet en daor dat baantje rydeu al spoedig begiot te vervelen wordt hier veel minder aan aohaataenrgden gedaan dau men oppervlakkig zon denken Soeeuwaohoen loopen is aeu betere sport in hun oog en bewonderenswaardig vlag kan ieder met die lango dingen overweg Ik vind het erg vermoeiend en houd meer van sohaatienrijden Na dese oefening gaan wy zoo spoedig mogelyk naar bnis waar wij onze kamer lekker warm vinden W wrijven dan onze beenen en rug en wasscben ons waarna w ons verkleeden Is dit achter den mg dan gebruiken w j of eou paar geklopte eieren met wat port of wat chocolade en houden ona zoo goed mogelgk bezig tot bet souper klaar is Wat daarna gebeurt weet meu reeds Hetsouper ia nagenoeg gelyk aan het ontbot dooh meestal in den regel wat rijker aau vleesoh Hamar is het gat der gaten het ligt in het distrioht dat denzelfden naam draagt aan bet Mjoaeumaer Het bestaat hoofdzakelijk uit twee ryen huizen welke door eenige dwarsstraten aan elkaar verbonden z n De voornaamste straat loopt lauga het meer m heeft de meeste winkela Die zijn mooi behalve de bootwinkela Usee zi n rgk versierd met wolre beren rendiervellen en allerlei voorwerpen daarvan gemaakt scheidene tochten in Afrika en was de eerste die pogingen deed om Soedan onder Egypte s bestwir te krijgen Baker legde ook tusschen 1855 en 1860 den eersten spoorw in Torkije aan Stellig is nu uitgemaakt dat het Amsterdamache politierapport volstrekt niet juist was ten aanzien van de ongelukken door den mist van Donderdag veroorzaakt Er is nl nu geconstateerd dat 96 personen te water geraakt en 23 verdronken zyn De heer A van Willigen hoofd der openbare school te Kamerik herdacht onder vele biyken van belangstel liog zoowel van autoriteiten als van collega s en ingezetenen den dag waarop hg voor 40 jaren zyne tegenwoordige betrekking aanvaardde Naar de tAmst verneemt heeft WoUring de voorzitter van het comité der werktoozen te Amsterdam gister by den ofiBcier vanjustieene aanklacht wegens mishandeling ingediend tegen den inapwteur van politie die op den tweeden Keratdag in de Kalverstraat tegen de werkloozen optrad Naar aanleiding van eene weddenschap is het eene jonge dame te Haarlem gelukt in het jaar 1893 meer dan een millioen postzegels te verzamelen Uit den Singel te Amsterdam is het lyk opgehaald van eene waachvrouw wonende op die gracht De vrouw onlangs gehuwd was tydens den mist met eene mand waachgoed uitgegaan om die te bezorgen eo ia toen te water geraakt Gisteren werd te Arnhem uit s Heerenberg gevankeiyk binnengebracht J B W fabrieksarbeider aldaar die met een mes zgnen broeder eenen steek in den buik heeft toegebracht waardoor gevaar voor zijn leven bestaat De gewonde is reeds naar het ziekenklooster te Emmerik vervoerd Lampier de vermoedelgke dader van den drievoudigen moord te Oostburg is door de rechtbank te Middelburg naar de openbare terechtstelling verwezen De drie personen die door de genoemde rechtbank wegens meineed ieder tot 3 jaar gevangenisstraf zgo veroordeeld hebben cassatie aangeteekend Op ongeveer negentigjarigen leeftgd is in De tweede straat hgt meer ia do hoogte terwijl de huizen uiet zoo geregeld aau elkaar staan Byna alle huizen zyn van hout Alleen tot een paar roet boven den grond van steen terw l b oa alle huizen met rooda paunen of lei bedekt zijn Groote gebouwen zijn hier niet alleen de openbare school en de boterfabriek zien er iels moderu uit Voor de rest zijn het wat het vischlievende Nedrrlandiohe volk n u zoodje noemt krotten Verder hebben wij hier nog eenige wagenfabrieken en ilodemaker jen waatvan die van F Norseng wel de grootste ia Ër ia hier een weinig handel met de naburige plaatsen eveneens gelegen aan het meer en die Welke meer landwaarts liggen En verder zjjn er bovengenoemde fabrieken zoodstHamars ingezetenen zoowel hun kost verdienen mot handel als mot ojj verheid De verlichting is hier verbazend slecht Bjj gebrek aan een gasfabriek moet alles hier mot petroleum opgehelderd worden en dil gebeurt nog zeer gebrekkig Hier en daar bg d e gratie Oods staat eeu lantaarnpaal met een ouderwetsohe lamp er boven op Na kan men wel begrigpen hoe treurig het er hier s avonds uitziet men is genoodzaakt een eigen lantaarn mee te nemen en wd dan het ongeluk dat zoo n ding door den hardon wind uit t dan is men er naar aan toe vanwege de gladheid Want glad kunnen de straten hier zyn als een versche gliijbaan Hoofdzakelijk mean ik het hier aan toe te aohr ven dat er hier zoo n groote massa sledm zqo Naawslijks is r voldoenas sneeuw geraUen of al Den Ha overleden de heer H D Potter die van 1827 tot 1860 in verschillende landsbetrekkingen in Indië werkzaam was laatstelijk ala resident van Tegal vroeger als resident van Japara en Bamaraog Sinds 1860 was de heer Potter gepensioneerd De Roomaoh katholieke kiesvereeniging te Goes heeft in faare vergadering van gisterenavond tot candidaat voor de Tweede Kamer der StatenGeneraal gesteld den heer D Stigter leeraar bg het M O te Amsterdam Hoorn Bergen op Zoom en Goes die ook de candidaat van de liberale kiesvereeniging is Een vreeselijke gebeurtenis wordt uit Andnn Ie Tiehe in Lotharingen gemeld De werkman Kockelschneider uit Ob r Merzig had zich dronken op een vuilnishoop te slapen gelegd Des morgens werden enkele wagens gloeiende sintels op dien hoop uitgestort toen men bemerkte dat er een man onder lag was het reeds te laat om hem te redden van een wissen dood Men vond slechts een verkoold lyk Een laffe aanranding die ernstig had kunnen afloopen is op de Brouwersgracht te Amsterdam bedreven Een knaap die eenige flesschen bier droeg werd aangehouden door twee jonge mannen die hem het bier wilden afnemen De jongen verweerde zich en slóeg manhaftig een flescfa op het hoofd van een zyner aanranders stuk Deze laatste gaf daarop den knaap een stomp waardoor hg in de Brouwersgracht viel De jongen werd echter gelukkig nog gered Anti semietische paedagogie De onderwgzer Albers te Oldenburg een aanvoerder der antisemieten had op de denrpost van een winkel aan een Israëliet toebehoorende aangeplakt een biljet waarop stond Koopt niets bg Joden € De winkelier diende deswege Wu aanklacht in en het achepengerecht van Oldenburg veroordeelde den paedagoog tot 30 Mark boete De verkiezingen voor den Duitschen Byksdag hebben nog een staartje gehad in een proces te Essen waar de centrnmscan didaat graaf von der Schulenberg in een conrant zgn tegenpartg had beleedigd Ook zyuerzyds klaagde de graaf zgn tegenstander wegens beleedigiog aan De rechtbank heeft na de vorige week den graaf tot 300 mark en zgn tegenstander en den redacteur der courant cIIe tot 200 mark boete veroordeeld do wagens verdwynen als door een toovenlsg ea worden vervangen door groote sleden welke jniat zoolang dienst doen als er sneeuw ligt Zelfs heb ik een begrafenisstoet per alede gezien De paarden welke men hier voor de stede gebruikt zjjn erg klein Ze z u niet meer mans dan een flinke hit Evenwel zijn ze byzonder vlug en taai es houden hardloopen laug uit Van morgen maakten Kingma Eden de twiden EngeUohen Burton en Zijers en ik eeu tochtje per slede door de bergen in den omtrek Het weer bad ons in den steek gelaten er waa te veel sneeuw gevallen zoo dat wij niet konden ryden W j hadden S paarden er voor en saten dui met ona zeisen iu een grooten bak Nu worm ds bergen wrl niet zoo kolossaal hoog doch er waren er flinke bij Toch draafden onze paardjes lustig door londer oenig spoor van vermoeidheid to vertoonen Wanneer het de heuvels afging ging het vliegeud hard alleen op de hoeken werd wat gestopt Hamer en het meer liggen in een aoort van kom tuasohen da bergen Voor liefhebbora van jacht en winterlaudaohappen is het een goed oord daar het hier vol wild is De oTarkant van bot meer ia woest en met bosschen bedekt Dikwüts hoort men de uitdrukking bezigen bat barre Noorden Dit ia wet wat overdreven Het is hier soms wel bar koud doch daar went men al spoedig aan en thans heb ik het beter leeren kennen Toch kan het hier dikwijls erg spoken De wind buldert door de bergen over bet meer dat het buia schudt 8l9i volgi