Goudsche Courant, vrijdag 5 januari 1894

Directe Spoorwegverbinding met GOUDA WInterdlenst 1893 94 Aangevangen 1 October TUd van Greenwicli OOÜDA aoTTEBDAM 18 58 1 08 1 18 1 1 1 88 HOTTIB DA M 61 10 17 10 87 10 S4 10 41 10 47 80 10 ll OB 8 30 8 50 8 48 4 80 8 08 8 18 8 81 e 8 8 85 3 10 4 08 DEN H A AO GOU UA Hage 6 48 7 80 7 43 88 46 10 1411 8818 151 88 8 15 8 45 3 48 15 4 41 6 81 7 7 46 8 07 eOUDADEN BAAS 9 87 10 49 18 11 18 81 1 01 1 87 8 66 4 45 5 87 6 8 7 18 8 88 S7 10 46 U U 11 80 1 44 1 4 1 58 8 04 8 0 7 60 8 18 68 10 1610 68 18 0318 46 8 80 8 46 3 16 4 18 4 48 5 80 6 51 7 48 8 36 10 01 D T B E C B T G O D D t 68 11 34 18 08 18 50 8 10 8 68 4 48 8 38 7 48 ST 8 0 8 50 10 07 10JI4 S 5 86 6 56 6 41 7 48 8 65 10 15 11 16 11 4018 Hage 8 18 9 18 9 84 10 07 11 87 18 41 18 61 1 48 1 67 4 85 OOTDA UTEÏOHT Oooda 6 86 6 40 7 66 8 09 8 81 10 1 10 55 18 48 8 88 3 18 4 18 4 47 6 83 6 01 7 46 8 8810 08 Oudsw 6 60 8 64 11 0 8 87 6 37 7 69 10 88 Woerden 6 67 7 018 11 8 40 11 18 8 44 6 04 5 44 6 17 8 06 10 88 Harmelen 04 7 08 8 46 11 88 8 61 6 10 6 50 8 13 10 84 Ulreoht 18 7 88 8 88 8 41 9 10 61 11 46 l SO 3 08 S BO 4 48 5 8 6 81 6 35 8 88 9 10 10 68 nou UA AHaTIBDA H 8 40 8 81 10 06 10 66 18 11 8 61 4 47 6 83 7 46 10 08 10 10 66 18 1 1 8 40 6 46 6 85 9 37 11 10 16 0 Mh 10 16 is lMMI i 10 84 18 4 W7 4 84 7 80 8 88 84 10 87 18 08 18 56 1 88 3 60 4 37 5 80 7 08 6 80 AHSTIROAUGOVOA Amatcrdam 0 a 7 65 40 11 10 11 87 8 40 4 10 AmaterdunWp 6 60 8 10 66 11 16 11 4 S 6t 4 lt U M OS IJO O 67 IU6 I Q d Op aanvra g van het Belgische goafernement heeft de arrondiBaenieuts Techtbaiik te Maastricht de nitlevering bevoteti van don beruobten Ooitschen inbreker Dostert ZooalB werd gemeld is deze te Lnik w ens diefstal met braak tot 5 jaren gevangenisBtraf veroordeeld Zyne Ditleveriog zal echter eerst plaats vindeo nadat de justitie te Maastricht met bem zal bebben afgerekend ter zake vau den kerkdiefstal te Hoothem waarvaD hQ wordt verdacht Het Amsterdamsche raadslid P Noltiog ia etgeoaar geworden van het vroegere kofBehuis van den Volksbond Westerstraat 122 aldaar Hü sal het geheel op denzelfden voet blaren dryven Sr wordt daar geene sterke drank getapt De werklieden zitten er samen in een gezellig lokaal en voor een minimum prys kunnen z er koffie thee chocolade spuitwater enz drinken en eene flinke boterham eten met wat z daarby Terlangen Br vertoont zich eenig licht drytys op de rivier te Gorincbem hetgeen met de strenge vorst sterk toeneemt Aan h t Eatervoer wns gister eenig dryfijs op deq IJsel De Beoedeu Merwede tusBcfaen Qiesendam en Dordrecht ia over bgna de geheele breedte met licht dryfys bedekt hetwelk de toch niet drukke scheepvaart zeer weinig hindert De hek is vóór Schoonhoven over de geheele breedte met dryfys bedekt De pont is van de reep Overtocht met de roeiboot De IJsel is vAór Karapen voor twee derden met dryfgs bedekt De overtocht naar bet Kampereiland geschiedt alsnog per pont en roeiboot In het Noordzeek anaal vertoonde zich beden ochtend veel grondys Te Grafhorst heeft de overtocht naar het Kampereiland nog per pont en schuit plaats doch wegens het vele ys per pont wer moeilyk By Ingen Neder Betnwe ia de Wffa voor de helft met y bedekt De pont iropgehaald zoodat de overtocht alleen per roeiboot kan geschieden Het water WHst Te Deventer was de IJsel heden middag reeds met veel dryfija bedekt De vaart was er echter nog niet door gestremd Het kanaal naar Almeloo ia gedeeltel k dichtgevroren Te Nymegen werd van morgen in de Waal reeds dryfija gezien dat in den loop van den dag vermeerderde Heden zoo wordt uit Uahrort gemeld dryft de Ryn over der breedte met ys op de Ruhr dryft veel ya terwyl ook de BovenRyn wat brengt zoodat de scheepvaart vöorloopig gestaakt ia De burgemeester van Louisville Vereenigde Staten de heer Tyler is ternauwernood ontkomen aan het lot dat den burgemeester van Cicago die een paar maanden geleden vermoord werd getroffen heeft Eergisteren vervoegde zich ten raadhuize een man die er op aandrong den burgemeester te spreken Toen hy in het kabinet van den borgemeester werd toegelaten zeide hy tot den heer Tyler Ik heb gesolliciteerd naar een betrekking by de politie gy hebt myn verzoek van de band gewezen Ik saludoodentt Op hetzelfde oogenblik schoot by zijn revolver af op den burgemeester Maar de heer Tyler die Byn tegenwoordigheid van geest had bewaard greep den arm van den man beet zoodat de kogel zijn doel miste en in den muur drong De man werd gearresteerd nog voor hij een tweede schot kon lossen 8 85 8 48 8 49 8 88 08 7 5 7 88 7 8 7 48 7 6B Qonda Moordreoht Niaawerknk OiipgUe RottBrdam 7 Botterdui OapaUe Ni uir rkerk Maordnoht eood Gouda 7 80 8 40 04 Ze M 7 48 8 68 Bl lCr 7 47 Z Zegw 7 6S 01 N dL d 8 0S Voorb 8 07 IS S 5 10 6 1 6 88 5 S8 I IS 1 18 1 84 1 88 1 88 11 18 Gouda A miterdam Wi 7 6 14 tM U 10 IM In de Vragen des Tydsc heeft mr J D Veegens in een artikel getiteld Op een tweesprong er op gewexen dat de liberale party in ons land weldra het belangryk besluit zal moeten nemen omtrent den weg dien zy zal inslaan eeneraydB de breede en effen weg van behoud vnn hetgeen bestaat waarop de heer de Beaufort haar wil geleiden en de katholieke conversatie ven haar willen steunen Aan den anderen kant het smal en doomig pad omhoog waarop het ministerie haar met zyne kiesrechthervorming wil voeren Naar aanleiding van de rede van den heer de Beaufort by het debat over de Staatsbegrooting voor 1894 herinnert dehcerVe ena er aan dat de liberaal conservatieve groep het stelsel van laisser faire niet alleen niet kan maar ook niet wil volhouden De heer de Beaufort zelf heeft vroeger verklaard dat z i de Staat in de toekomst op sommig gebied meer zal moeten iugrypen dan hy vroeger deed De liberaal cnnservatieve groep wordt tegen of met haar wil vooruitgedrongen Maar zy stelt zich op bet standpunt dat haar steun voor de tegenwoordige regeeringonmisbaar is zy beeft op de kieswet araendementen voorgesteld die niet de geleidelyke kiesrecht uitbreiding tot stand zouden brengen welke de groep schynt te beoogen het aantal manneo dat naar de amendementen der heerenvander Kaay c a en Kolkman c a tot het kiesrecht zou worden geroepen is niet zooveel kleiner dan het getal der kiezers naar de ontwerpen der regeering Maar het stelsel is geheel verschillend de censoa herleeft en er worden klassen van kiezers geschapen De regeering kon met de e amendementen geen vrede hebben en hare party kan aan deze amendementen hare stemmen niet geven verklaart de heer Veegens en voorspdt dat in geval de kieswet niet wordt aangenomen öf slechts een zeer beperkte oitbrciding van de kiesbevoegdbeid zal worden verkregen èf een onderzoek zal worden ingesteld dat uitstel medebrengt zooals in 1873 door de meerderheid der Karoer aan den minister Geertsema werd opgedrongen De liberale party moet zich niet laten weerhouden door de yreea dat de meerderheid der kiezers naar het Regeeringsontwerp misschien het achip van staat tydelyk in een andere richting dan de hare zal willen sturen Zy zal ten slotte toch geroepen worden om den omvangryken parlrmentairen arbeid die opgestapeld ligt uit te voeren De liberale party of liever hare leden staan op een tweesprong de kenze van den weg kan volgens den heer Veegens niet moeilyk zijn Men scbryft uit Noord Brabant ledere landstreek heeft haar eigenaardige gewoonten Kerstmia Nieuwjaar en Drie Koningen hebben bnnne zing dagen Daags voor deze feestdagen n l trekken de kinderen uit de volksklaasa al zingende van huis tot huis om giften in te zamelen Den laatatenfeestdag Drie Koningen Zaterdag a a trekken de kleinen des avond rond met gekleurde lampions en zingen Drie koningen drie koningen Op mynen nieuwen hoed Myn ouwe is versleten Myn moeder mag het niet weten Vader heeft het geld Op den rooster geteld Dfl voorzitter van de gemengde commissie voor de stenografie uit de beide Kamera brengt ter kennis van belanghebbenden dat in den loop van 1894 een cursus van stenografie wordt geopend waaraan tot een beperkt getal worden toegelaten Nederlanders die bet eindexamen van een gymnasium het daarmede gelijkgesteld Staatsexamen of eenig ander examen de waarborgen gevende van wetenscbappelyke ontwikkeling te bezitten met goed gevolg bebben afgelegd dat na afloop van den cursus aan hen die eene voldoende vaardigheid in de stenografle verkregen hebben de vergunning kan worden gegeven om zich onder voorwaarden door de commissie te stellen by de Stenografische Inrichting der Staten Generaal verder voor het vak van stenograaf te bekwamen 13 18 lO SS 11 08 11 09 11 18 11 85 7 47 8 18 10 03 10 11 8 U 8 16 8 88 6 81 8 88 10 11 5 80 t i US dat by voorkomende vacatures in die Inrichting aan de daartoe geacbikten onder d nen die daarby zyn opgeleid by voorkeur een plaats als stenograaf wordt verleend waaraan een jaarlykache bezoldiging ms j bonden klimmende van f 1500 tot f 3oK met recbt op pensioen en met de vryheid om zooveel bestaanbaar is met den dienst der StatenOeneraal de rechtspraktyk uit te oefenenen of zich met letterkundigen of wetenschappelyken arbeid bezig te houden Zy die verdere inlichtingen verlangen melden zich daartoe in Februari in persoon aan bij den directeur van de Stenografische Inrichting den heer Steger de Rnyterstraat 50 den Haag dagelyks tusschen l en 3 uur by wien ook de aangifte tot het bywon van den cursus wordt gedaan Een oud echtpaar te Rijssel heeft zich door kolendamp om t leven gebracht uit vrees voor armoede die door toenemende blindheid dreigde in bun schamele woning binnen te dringen Men meldt nit Polsbroek De lange jacht is geStndigd en algemeen werd door de jagers van hier en in den omtrek geklaagd over gebrek aan wild Verleden week maakte een jachtgezelscbap in vier dagen tyds slechts twee hazen buit en op den laatsten da voor de lange jacbt bestemd werd door een achttal personen uit Polsbroek en Benschop waarbg zich een paar heeïen uit Utrecht hadden gevoegd te Willeskop gejaagd en keerde men met slechts één haas naar hnia Kaant de bestaande afdeeling der spoorwegvereonigiug te Hengeloo O Steeds Voorwaarts doch op geheel anderen grondslag is alhier op initiatief van eenige hoogere beambten eene tVereeniging tot gezellig samenzyn van hot apoorwegperaoneel genaamd Vliegend Wiel opgericht Bet doel der vereenigiug ia door bet houden van gezellige vergaderingen voordrachten enz elkander het leven zooveel mogelyk te veraangenamen en aldus den band die hen verbindt nauwer aan te halen Behandeling van politieke onderwerpen is uitgesloten Bestuursleden zyu de bh H B Gordyn stationchef SS J A Moransard agent H IJ S M en L Kraan magaisynmeester reeds 63 leden zyn toegetreden De contributie is laag gesteld nl 5 ets per week Het is te verwachten dat nog vele der talryk hier gestationeerde beambten als leden znllen toetreden Uit Amsterdam wordt gemeld In eene vry druk bez chte vergadering van werkloozen en sociaal democraten in Conetantia heeft Vliegen uit Maastricht heden eene tamelyk onsamenhangende redevoering gehouden waarin weder de tegenstellïug tuasohen rykdom en armoede in schrille kleoren werd afgemaaid Tot eene verzoening zeide hy kan het nooit komen omdat de bezittende klasse aan den werkman de arbeidsmiddelen onthoudt Hy vond dan ook de liefdadigheid het gemeenate walgelykate wat er in de raaatB bappy was De werkloozen moesten die dan ook als de peet afslaan en blyven by hunnen eisch om werk en door demonstraties toonen dat er verandering in de maatschappelyke toe standen komen moet By besloot met eene krachtige opwekking om zich by de sociaaldemocraten aan te sluiten die verandering voorbereiden Wolring spoorde de werkloozen aan nu zelven ook eens propaganda te maken en ook de vrouwen aan de beweging te doen doelnemen Hy deelde daarna mede dat Geel heden het gasthuis zou verlaten dnt Reens werk had gekregen en dus niet meer aan de beweging zuu deelnemen Tot steun der kas zond hy 10 gulden Wollring maande ten slotte tot kidoite en voorzichtigheid aan want hy zeide vernomen te hebben dat 40 mariniers in de hoofdwacht van het Paleis op den Dam verborgen werden gehouden 7 10 6 58 g os 8 10 8 17 8 88 6 88 4 50 4 57 5 04 5 11 6 80 7 S0 1 44 GOUD A 11 50 18 80 1 46 1 55 8 08 8 09 8 15 18 40 8 48 U 08 w 10 80 Toorb 6 54 N dL d6 59 Z Z6gir8 08 Bl Kr 6 14 Zer M e l Qnuda 6 30 10 41 Utreobl 8 88 7 60 HarmeleD 6 47 8 08 Woerden 8 68 8 10 OndewaterJ 07 8 1 Gouda 7J0 I 10 44 Hierna maakten een paar honderd Werk loozen eene wandeling ook door de Kalverstraat waarbij nieta ongeregelds voorviel De atoet werd te 3 uren 15 min op den N Z Voorburgwal ontbonden Vrydag beeft aldaar weder eene samenkomst pUats voor eene wandeling Dat noch influenza noch slechte tyden veel invloed hebben op de standvastige aanvechtingen van Amor bewees dezer dagen een klein liefdes avontuur te Deventer Eene dienstbode aldaar een begrypelyken afkeer hebbende om de lange winteravonden alleen te slyten had baar vrijer by zich ontboden en deze op de vleugelen der liefde toegesneld had ganschelyk vergeten dat de nren in dergelyke omstandigheden dubbel snel voorby gaan Toen de heer des huizes ca half twaalf was thuis gekomen had deze meenende dat er geen vreemd volk meer binnen was de voordeur gesloten en den slentel in zyn zak gestoken Toen de vrger na eenden tyd zyn Dulcinea verliet bemerkte hy tot zyn schrik dat wegkomen onmogelyk was of hij moest er een ruit aan wagen Na eenige aarzeling besloot hy hiertoe doch helaas de vallende gtaaacherven maakten spoedig de voorbijgangers en buren verschrikt zoodat dezen uUrm gingen maken en den galanten uitbreker toch in den val deden loopen Het bericht indertyd dat de Oostenryksohe aartshertog Otto zich by ongeluk met een pistooUchot had gekwetst werd reeds dadelijk met ongeloof ontvangen Nu de Aartshertog hoewel nauwelyks van zyne verwonding hek steld een groote reis naar Egypte gaat ondernemen wordt die twyfel versterkt en spreekt men van erne iydelyke vej banning Genoemde aartshertog is de tweede zoon van s keizers broeder aartshertog Karel Lodewyk Hy is 28 jaren oud en sinds October 1886 gehuwd met de Saksische prinses Maria Josefa Aartshertog Otto staat bekend wegens s a buitensporigheden die door den keizer zeer kwalyk genomen worden zelfs moet er reeds een paar jaren geleden spraak geweest zyn vsn een echtscheiding Vandaar dat de geruchten omtrent poging tot zelfmoord geraedelyk ingang vonden en men nu ook niet licht gelooven zal dat zyne reis naar Egypte eene vry willige is Te Harderwyk is 1 Jan het 50 jarlg bestaan van bet koloniaal werfdepot feestelyk herdacht s Morgens om 6 nur werd het muziikkorps op de binnenplaats der kazerne vereenigd tot het gezamenlyk uitvoeren der réveile wurna de muziek begeleid door fakkellicht een raarsch door de stad maakte De militairen werden onthaald op extra maaltyd terwyl des avonda de taptoe ook door het muziekkorps werd geblazen en daarna tet 10 uur weer eene wandeling door de hoofdstraten der stad deed waarby zich een groote menschenmassa aansloot De poort der kazerne was geillemineerd Jongsleden Donderdagavond zon in d B circus Schumann de troep gymnasten genaamd The Eugen een nummer uitvoeren dat daarin bestaat dat drie personen op elkander gaan staan Bovenaan stond de 14 jarige Willy Koppe Op een commando moeat deze in de hoogte en met een salto mortale op de schouders van den op den grond ataanden gymnast apringen terwyl de middelste dan iumiddels zyn standplaats zou hebben verlaten K5ppe wachtte het commando niet af sprong te vroeg in de hoogte dnikelde om en viel met hot hoofd naar heneden De geneeskundige die terstond ter plaatse aanwezig was constateerde een hersenschudding De knaap ligt thans uiterst bedenkel yk 8 8 8 41 10 48 11 08 ll ts 40 47 54 10 1 10 10 8 40 11 08 1 S6 7 07 8 10 7 17 7 84 7 81 7 87 M 11 48 6 44 M 10 4 46 4 86 6 08 6 09 6 16 6 56 4 40 8 06 M 4 48 7 08 7 11 7 80 7 88 7 81 9 41 54 5 0 04 1010 88 l 8 41 88 10 40 11 16 4 10 T St M7 4 86 7 4 10 0 Ml II IIM De schipper van Uürecht op Amsterdam werd in den nacht vau 1 Januari verblyd door de geboorte van drie zoons Terwgl nog tnsachen de twee colleges Tan kerkvoogden te St Annn parochie het classicaalgeziode en het anticlassicaalgezindo wordt gepleit om het bezit van kerkgebouw en toren ia door bet laatste van den beheerder van klok en uurwerk de sleutel opgeëischtvan den toren om het Qurwerk te laten stilstaan en bet klokluiden te staken Toen hierop eene weigering volgde is Maandag de deur Tan den toren dichtgespperd Dinsdag echter is op last van da tegenpartij de deur opengebroken en is de Hok opnieuw geluid Het laat zich aanzien dat de strjd zal worden voortgezet Het beroemde slot Lützburg by Norden in Oost Frieslaud is eene prooi der vlammen geworden Daarmede is een groot aantal merkwaardige gouden en zilveren voorwerpen schilderijen mnnten en oudheden van allerlei aard vernietigd Naar men verneemt is een deel der bibliotheek gered De graaf van Inn und Enyphanaen de eigenaar die bet 17de eeuwsohe slot bewoonde had er vooral Friescbe oudheden verzameld ook voor ons land van belang De familie Innund Knyphaueen ook in de provincie Groningen gevestigd kon dit slot als hiUK stamslot beschouwen N G C In de gasfabriek te Ondeobosch heeft op Nieuwjaarsavond eene ontploffing plaats gehad Wegens een gebrek aan de leiding ontsnapte bet gas en verspreid Ie zich in een gesloten lokaal Een werkman die de deur opende li in de nabyheid een licht branden waarop eene geweldige ontploffing volgde De muren weiden uit elkaar geslagen en het dak grooteadeels vernield terwijl de werkman met ernstige brandwonden naar het gasthuis is overgdbracbt Met Kerttmis ging te Bergen op Zoom van mond tot mond het gerucht dat I M S keesier en correspondent der Ned Bank met de noorderzon vertrokken was Als een loopend vuurtje was die mare weldra door de hoele stad verspreid eerst fluisterend daiirna luider en ten langen leste wist het iedereen Als men weet dat S aldaar een groot ver tronwen genoot zoodat velen hem faun zuur verdiende spaarpeuningen toevertrouwden dan zal men beseffen wolk een paniek het treurig nieuwtje in de stad teweegbracht In den loop der vorige week gingen sommigen er been I om te zien of er nog niets te redden viel Teleurgesteld keerden zg terng want op bet Kantoor was bet naclit 1 Als men alles mag geiooven wat er verteld woidt dan zal het deficit een zeer groot cgfer aangeven niet alleen maar dan moeten tal van lieden ook uit den kleinen burgerstand er zeer door gedupeerd zgu Ook een paar werkliedenfoudsen badden er hunne spaarkas Inmiddels is 8 in staat van faillissement verklaard Prov Nbr Ct Op het stadhuis te Tenby Bngeland is het Iflk geschouwd van zekeren George Cooper iUejuffrouw Greaves die met den overledene geëngageerd was verklaarde dat z j zich met hem thuis bevond toen hjj een revolver voor den dag haalde om haar bang te maken Hg maakte zich niet weinig vrooljjk over haar vrees toen plotseling een schot afging en een kogel zgn mond indrong zoodat hg dood voor baar voeten nederviel Het Rott Nbl is voor 1894 met iets nieuws voor one land voor den dag gekomen Het looft nl een prgs der deugd uit ten bedragen van f 1000 welke premie wordt gesteld op de edelate daad die in 1894 tei kennis van de redactie wonlt gebracht Zy noodigt daarom hare lezers uit haar per brief kennes te geven van bgz mder edele handelingen of gedragingen die hun ter ooren komen het Rott N4 l zal deze laten onderzoeken de bevindSfg modedeelen en op 31 0ecembor van dit jaar melden wie wegens onbaatzuchtige handelingen edel gedrag langdurige opofieringeu de eereprgs is waardig gekeurd ten bedrage van één duizend gulden Photograflsche bekeeringen Sinds de uitvinding van de photographic instantanee is niemand meer veilig voor het alziend objectief der toestelletjes die zoo gemakkelgk in den vestzak in de dasspeld in een heerenhoed en zelfs il de knop van een paraplnio of wandelstok kunnen verborgen worden In Engeland wordt thans de photografio gebruikt ter verhooging der zedelgkheid Een groot matigheidsgenootschap heeft een systeem uit gevonden om den dronkaards vrees iuteboeeemen en hec te brengen tot bekeering Ken aanUl leden van dit genooUchsp gaan de bekende en onbekende Ini na die zg ontmoeten en maken met behulp van een photografiie toe tell tje portretjes van deze overtreders der drankwet in elke onraogelgke houding die ly onbewust aannemen En als den vol genden dag de roes uitgeslapen en mgnheer aan het werk of in zgu zaken is komt er iemand die hem zftn portret toont op het oogenblik dat hg in de goot rolde of zgn sigaar aan een straatlantaarn wilde opsteken Het middel moet zeer doeltreifend zijn zegt men en de onvrgwillig gephotografeerde weet niets beters te doen dan lid te worden van bet matigsheidsgenootschap dat hem zoo te pas bracht De heer H W van Malssen schrgft aan de Haag8che Crt Tot mjjn schrik zag ik in uw blad van Zaterdag avond eene raadgeving uit de Arnh Ct overgenomen waarin een middel aangeprezen wordt om het lichaam bg strenge koude warm te doen worden Ik zeg tot mgn schrik want dat middel is hoogst gevaarlgk bg zeer ve e Weden is nl het longweefsel tegen die proef niet bestand en een longbloeding zou het gevolg er van wezen Laat ik dit in t kort duidelijk maken De longblaasjes zgn de uiteinden der fijnste vertakkingen van de longen In de wanden hiervan stroomt het blofcd in uiterst fijne adertjes om met de ingeademde lucht koolzuur tegen zuivere zuurstof om te wisselen Houdt men nu de borstkns een tiental seccnden uitgezet dan worden deze adertjes overvuld en de bloedstroom in de afvoerende longaderen vertraagd Vernauwt men dan plotseling de borstkas weder dan wordt er eene groote drukking op de longen uitgeoefend waardoor een deel der ingeademde lucht wordt uitgedreven maar ook het bloed en de wanden der luchtblaaajes deeteu in die drukking De strooming in de bloedafvoerende longaderen is vertraagd het bloed kan zoo spoedig niet weg en bg lieden met een niet te sterk longweefsel moet eene scheuring der kleine bloedvaatjes het gevolg zgn wat eene longbloeding te voorschgn roept In het laatste gedeelte van bet bericht wordt een ieder diep ademhalen aanbevolen Men bedenke echter dat dit alleen goed is wanneer het niet plaats heeft in eene te koude of in eene met stof besmettelgke of vergiftige bestanddeelen bezwangerde lucht Wil men absoluut een middel tegen koude voeten en handen want biermede heeft mon bg strenge koude wel t meeste te kampen dan diene het volgende Voor het eerste Loop op de teenen ga afwisselend op de teenen staan en diep horken zonder dat de hielen den grond raken Door deze eenvoudige bewegingen gevoelt men binnen vgf minuten eene aangename warmte in voeten en beenen Voor het tweede Hef de handen recht naar voreu en mank dan eene krachtige naderwaartsche beweging alsof ge een natte kwast of hoed wildet droog sltinn Herhaal dit eenige minuten en de handen worden heerlgk warm c Bjj het bovenstaande voegt de H Ct nog eene opmerking Van het advies der sArnhemschec meldingmakende voegden wg er al dadelijk bg hetinhouden van den adem gedurende tien ofmeer seconden niet aan te bevelen Wij hadden er ook bg kunnen opmerken dat er geenreden bestaat om snel uit te ademen Denktmen voorts nog aan de voorwaarde dat hetinzuigen van de lucht langzaam en oor denneus moet geschieden dan zgn daarmede ongeveer al de bezwaren ondervangen die debeer v M aanwees Eene zoodanigo voonichtige loogengyinnastiek bevalen wg trouwens niet op eigen gezag aan maar krachtens voorschrilt van een ervaren geneesheer Baltenlandscb Overzicht Een nieuwjaarsrede van bet hoofd van een naburig iand namet k van koning Leopold Il van België verdient nog vermelding In antwoord op de deputation die em kwamen gelukwenschen hield de koning een toespraak waarin vooral deze woorden over de grondwetsherziening merkwaardig waren Toen het wilde en daar het wilde heeft het Belgische volk zyne instellingen hervormd Ik ben overtuigd dat de wetgevers mt den nieuwen vorm van kiesrecht voortgekomen zich znllen weten te doordringen van de beginselen en de gevoelens der wetgevers van 1830 Over de kiesrechthervorming zeide de koning overtuigd te ziJn dat de nieuwe wet onpartydig en ordenend zou wezen Over de evenredige vertegenwoordiging sprak de koning niet rechtstreeks Wel keerde hy zich tot den mi nieter president Beernaert toen hy sprak van de noodzakelijkheid dnt de kieswet werkeiyk vertegenwoordigende instellingen aan het land gaf Waarachyniyk wilde koning Leopold daarmede nog eens doen uitkomen dat de regeering vóór alles recht doen en rost brengen wil Koning Leopold wonechte verder den president der Kamer De Lantsheere geluk met de veerkracht waarroede bet volk streed tegen de maatscbappelgke moeilgkheden over de geheele wereld waarvan overigens België minder te lyden bad dan andere volken In en uitvoer n in evenwicht het vervoer op de spoorwegen vermeerdert het actief in de spaarbanken ia met 25 000 000 frs toegenomen In de democratische landen vooral zeide de koning is een goede financieele toeetand van belang en ik verheug niij te zien dat er overschotten 7yn op de begrootingen Nog iets byzonders uit do hofkringen in Duitschland Wegens de zeer strenge inachtneming van alle vormen der étiquette aan het Hof te Berlyn trekt het dadeiyk algemeen aandacht wanneer er zich bij bet ceremonieel ietsbyzonders voordoet hetwelk als by uitzondering geschiedt en waaraan dan ook veelal eene bepaalde beteekenis wordt toegeschreven Dit het zich nu voorgedaan by de Nieuwjaarsreceptie De Keizer heeft zich by die gelegenheid van alle officieete toespraak oothotiden doch toen in het défilé lange het keizerlyk echtpaarjde rykskanselier voorbykwam ia de Keizer van den troon afgedaald heaft bem de hand gedrukt en minzaam toegesproken Naar het schijnt wordt van deze onderscheiding nadrnkkeiyk melding gemaakt als van eene blykbare demonstratie ten gunste van den rykskanselier tegenover de aanvallen die sinds zijn parlementairen stryd van onlangs tegen hem worden gericht De artikelen die de Russische bladen wydeu aan het Kerstfeest iu de weateiyke landen van Europa zyn ditmaal zeer pessimistisch Hoe talryk de verzekeringen ook mogen zyn in de Kuasiache pers dat het Fran sch Russische verbond den vrede van Ëurbpa verzekerd heefd toch klinkt uit de Kerstartikelen een zekere vrees dat die vrede niet lang zal doren De Nowosti aehryft dat hoewel in Europa het politieke evenwicht herateld is een al te groot optimisme toch gevaarlyk worden kan De ziekelyke jwikkeling van de nationale begrippen in het Europeesche leven brengt den vrede in gevaar Dal nationaliteitegevoel leidt tot politieke oaverdraagzaamheid en tot verwikkelingen op hetgjbied van handel en nyverheid In de Balkanataten heeft dat nationale beginsel een hoogst onzekeren toestand tengevolge gehad die een voortdurende bron ia van gevaren Eu zoolang het tydperk der nationale bewegingen niet afgesloten is kunnen telkens nieuwe verwikkelingen ontstaan De Nowoje Wremjaa knoopt bare beschouwingen vaat aan de rede die de Paus by het Kerstfeest tot de kardinalen heeft gehouden Het blad meent dat de vredelievende woorden vah het hoold der RoomschKatholieke Kerk by den tegenwoordigen toestand in Europa nu en zooveel aanleiding ia voor een verschil van meening tusschen regeeringen en volken en de mogelykheid van een oplossing met de wapenen volstrekt niet buitengesloten is zeer weinig kans hebben verwezenlykt te worden Zelfs al zouden allen die met gezag bekleed zyn de waarheid van de pauselyke woorden erkennen dan nog zou de macht der gebeurtenissen de regeeringen en de volken dwingen de wapenen op te nemen om hunne rechten te verdedigen De toestand in Europa maakt zulk een oplossing noodzakelyk Het overzicht op den Britachen landbouw in 1893 hangt zoo zegt de Times eene eene zeer sombere schildery op van onzen belangryksten tak vnn volksbedryf eene schildery die hare getrouwe weerkaatsing vindt in do opgaven betreffende s ryks inkomsten Eene schier weergalooze droogte werkte noodlottig op haa t eiken tak van landbouw en dan nog drukten de oeconomische omstandigheden de prezen vsn den geringen oogit dien de landman mocht binnenhalen De aanvoer van broodatoffen uit den vreemde is dan ook nimmer tevoren zoo groot geweest Opmerkelyk waa vooral de achteruitgang van tarwe De met deze graansoort bebouwde oppervlakte verminderde sedert 1892 met ongeveer 343 000 acres terwyl deze inkrimping tegenoverde cijfera van twintig jaar geleden nu reeds 1 500 000 acres bedroeg Haver heeft in dezelfde twintig Jjiar een holf millioen acres gewonnen doch ook boekweit nam af en de totale vermindering ven den graanbouw over 1892 wees 304 000 acrea aan die ongelukkerwyze niet door eene andere cultnur niet door graabouw by voorbeeld in beslag genomen werden maar eenvoudig braak gelaten zyn En ware het nn daarbyflnog maar gebleven Doch ook de veestapel leed geduchte verliezen Het aantal schapen in het Vereenigd Koninkrijk verminderde met 1 800 000 en in Engeland alleen met 1 188 000 Het hoornvee nam met 300 000 stuks af Kortom waarheen men blikt overal in het landbouwersbedrgf achteruitgang en kwyning Nn spreekt men wel van verlaging der pachtgelden en verkondigt dat deze op den voet van de in betere dagen gealoten contracten nooit meer zullen kunnen worden opgebracht Doch men vergeet daarby hoezeer de meeste landbeeren alreeds door tydelyke en gedeeltelyke korting of kwytschelding in het nanw gedreven zyn en hoe de twintig of dertig percent afslag die mon verlangt voor menigen grondeigenaar juist datgene uitmaakt waarvan hy zelf heelt te bestaan Het vraagstuk wat er op deze wyze van den landbouwenden stand moet worden geeft tot de ernstigsi overdenkingen grond De correspondenten van Engelscbo bladen te Bome seinden zeer ongunstige berichten uit Sicilië alwaar de wanordelykhedon toenemen zonder dat men den werkelyken omvang kent zelfs to Rome Te Trapani een dorp kwam eene aoort van revolutionaire Junta byeen welke den meest onpopnlairen kommies der accynzen berechtte en ter dood veroordeelde waarna de voltrekking van dat vonnis door fusilleering plaats had Naar de Standard uit Rome vernam rapporteerden de Sicilinaneche bisschoppen aan het Vaticaan dat de beroeringen van zuiver socialen aard zyn Het is een volksopstand tegen uitznigery Andere berichtgevers aan den Pans bewezen dat er eene Sicilïaansche separatietiache omwenteling ophanden zou zyn hetgeen aan het Vaticaan geenzins onwelgevallig zou wezen daar de erkenning van een onafhankelyk Sicilië het herstel van s Pausen wereldlyke macht minder onwaarscbynlyk zou maken Het Vaticaan beval dan ook aan zijne private agenten op Sicilië volledig omtrent den toestand op het eiland te rapporteeren Wollen en met wol gevoerde L van OS Ai £ 73 73 Beurs van Amsterdam 8 JANüABI jVor krs lalotkoers JaiHBUsD Cerl Ned W S SV 84 u 84 dito dito dito 8 9 dito dito dito S i lOS 10 Ho oiB Obl Ooudl 1881 88 4 94 iTiln Insohrijving 1868 81 6 78 OosTINE Obl in papier 1868 S J8 j dito in zilver 1868 6 77 1 7 PoBTOQtL Oblig met ticket 8 19 19 dito dito s Rosutin Obl Oost 9e Serie 8 e4 u dito Oeoons 1880 4 94l i dito bij BotbB 1889 4 96 dito bü Hope 1839 80 4 94 1 94 ditoiD oud teon 1888 6 dito dito dito 1884 108 lOS 8pas Perpet sohuld 1881 4 BOl ToaKBU Gepr Oonv leen 1890 4 80 Geo loeuing serie D SiV Oee leeoioK serie U 83 Zoin AiB EBP Beo v obl 1892 6 Mmioo OM Buit Sch 1890 6 661 VBMZUBLi Obl 4 onbep 1881 87V8 AMSTBBniM Obligatien 1861 8 99 99 is BoTTEBnAH Sled leeu 1886 3 99 NlD N Afr Handelsv und 109 Arendsb Tab Mij Certifiealen 640 DHii Maatsohappij dito 626 Arab Hypothoekb pandbr 4 101 Cult Mü der Vorstonl aand 86 s Gr Hypolheekb pauiU 4 lOO s Nederiondaohe bank Iiid 219Vi Ned Handelraastaoh dito 149 N W Pao Hyp b pandbr B 98 Eotl Hypotheekb pandbr 4 102 ütr Hypothoekb dito 4 101 OoaTBNB Ooat Hong bank saad 183 98y 81 EusL Hypotheekbank pandb Vi 98 Ahbbika Ëquit hypoth pandb 5 61 Maiw L O Pr Lien eert 6 80 Kbd Mi tolEipl V SI Spw aand 98 j Ned Ind Spoorwegm aand 168 Ned Kuid AMk Spm aand 6 125 J dito dito dito 1891 dito i 108 46 497 189 69 iTiLlB Spoorwl 1337 39 A Bobl 8 461 Zuid Ital Spwmü A H obl 8 49Vi Polen Waraobou Weeneo a nd 4 198 Bü8L Gr Buss Spw Mij aand 6 189 g Baltiaobe dito aand Bt Fattova dito aand S 69 Iwang Dombr dito aand 5 103 Kurik Losowo Sewast 8p Mi oblig B 108 Orel Vitebak dito oblig B 1077 Zutcl Weat dito aand 5 71 dito dito oblig 4 92Va AMBBim CoDt Pao 8p Mn obl 6 1021 J Ohio h Nortb W pr O v aand 186 dito dito Win 8t Peter obl 7 184 I h 4 V Wl 108 108 Denver b Rio Or Spm cort v a 9Vij Illinois Oootral obl in goud 4 93 Lottisv NaahvilloCert v aand 44 Moiioo N Spif My lehyp o 6 90 Miss Kansas v 4 p t prof aand 28 N ïork Ontario West aaod 14 dito Fenus Obio oblig 6 lOS J Oregou Calif Ie bvp in goud 6 76 St Paul Minn it Maait obl 7 1 109 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 101 dito dito Line Col Ie hyp O B 48 OilliDi Oan Soulh Oort v aand 40 VBN C Balliv SiNav leh d o O 18 Amsterd Omnibus Mij aand 186 Botterd Tramweg Maats aand Nio Stad Amsterdam aand 8 107 Stad Boltordam aand 3 110 Belmb Stad Anlwornonl887 2 101 Stad Brusaol 1386 2V 100 HoNQ TboissEegullrGeaell oh 4 113 OosTBKR StaaUleening 1860 5 117 K K Coat B Cr 1888 3 SpimB Stad Madrid 8 1868 ï7 4 Nbb Ver Bol