Goudsche Courant, vrijdag 5 januari 1894

Zaterdag 6 Januari 1804 32ste Jaargang I o 6244 ftOIMlHE COHAMT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De IJitg ave dezer Courant geschiedt d a g e I ij k met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Hommers VIJF CENTE ADVERTENTIÊN worden geplaatst vau 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Oonda Sneljeradrak van A Binaoua fc Zoo Arbeids Beurs In de gehoaden zittiog der Arbeids Beur gisteravond meldden zich aan 2 werbeloozen en wel 1 bakker en 1 zonder beroep zoodat de l J8t thans ia als votgt Arbeiders 2 Bakker 1 Bleekersknecht Behanger en stoffeerder 1 Bierbrouwer 1 Oepasporteerdo Militairen 1 Grofrtmid 1 Grondwerker 1 Kantoor of winkelknecht 1 Kuiper 1 Leidaelbreier 1 Metselaars 2 Opperlieden 3 PgpDiaker 1 Pottenbakker 1 Reiziger l Schilders 8 Schoenmaker 1 Toinmaa I Stoker 1 Werklieden 8 Timmerman 1 Züuder beroep 1 Totaal 31 Met bei oog op den ingetreden streogeo winter hoopt bet bestnur fdat Heeren Patroons of Werkgererp zoo vriendelijk willen zyo indien z iemand van bovengemelde werkloozen kunnen plaatsen inzage der lyet te nemen welke steeda ter lezing ligt by de Heeren D G van Vreomingen Wijdfltraat A 49 B W Tan de Pavoordt Korte Tiendeweg D 80 C Vergeer Kaam O 350 om langs dezen weg het doet der Arbeidn Beurs te bereiken doch medewerking van Heeren Patroons en Werkgevers is in hoofdzaak noodig om hiertoe te geraken Het Bestunr Ned R K Volksb Afd Gouda tfAR£ TBBRICHTE£t Gouda 4 Januari 1694 VsnuaKT Melkvee Bonder aanvoer Vette varkeat groote aanvoer handel vlug il k H et per half KQ Biggen voor Engeland goeda nanvoer handel vlug SI k llVi ot per half Ka Magere Biggen weinig aanvoer haadol tod 0 7ü 1 80 per week Vette lobapen weioig aanvoer handel red 14 a ƒ S2 WeilamniereD weinig aanvoer handel red 10 k 18 Nuchtere kalveren goede aanioer handel vlug 6 i f 10 Aangevoerd SO partijen kaas Handel traag Ie usl ƒ 27 i ƒ 8o qual 24 tk 36 Boter refl aanvoer handel vlug Oóehoter f 1 80 a f 1 40 per kilo Weiboter I IO ü 1 20 per kilo BureerlUKe Stand GEBOREN 30 Dec Maait n oudere C Zuidam en J Kisman 2 Jan Elizabeth ouders C Kromme en T Faling Katritra Wilhelmina ouder J Lafeber en A W Wiezer Johan Albert ouders L Krogt en J Koedam 3 Judina Adriann ouders J H van de Werken eu W A Hoogerbeets Aart ouders A de Jong en T W Vos OVERLEDEN 2 Jan P Larieveld U j 7 m J Ötouthart 10 w C J van Dorst 19 m fleeuwijk GEBOREN Klaasje ouders G van Harskamp en N de Bruin Arie ouders A Verhoef en W Verwaal Trijntje onder W Plak en A Verweji Neeltje oudt rs A Roskam en A van Wensveen OVEHLEDEN J M Kom iier 14 in GEHUWD M van der Starre enA Groenenschcy ADVERTENTIÊN Op den 1 Januari overleed te Leülen onze geliefde Moeder en Schoonmoeder Mevroaw VËRBOOM SOCMAIN geb TIN OBB Stok op den leeilgd van mim 70 jaar H J M MÜLENAAR VSRBOOU SOUHAIN Mr I MOLENAAR Waidinxaeen 3 Jacoari 1894 Heden overleed mgne Echti enoot Vader en Behowdvader J GRÖENENDAAL na voonien vau ie Heilige Sacrameniwn op den leeftjjd van 67 jaren Uit aller naam De Wed J GRÖENENDAAL De Feiickuiiir Oouda i Jannaari 1894 Met wederkeerigen heilweneeh betuig ik mgn dank aan allen die mg bg den aanvang van 1894 blgken van belangstelling heUtwn gegeven G J STEENS ZUNEN Zaal Kunstmin MAANDA 8 JAOTABI 1894 door den Heer C MENSINK Zendeling onder de Eabglen in Marokko verduideiykt door een TOOVERLANTAARN Zie verder AanplakbUjetten Bet Beatnur v d Chr Volktbond 0 V TONöERLOO Voonitter F BIK Secretarii Aanvang 8 nar Gereserveerde plaateen 0 2S Gewone id ƒ 0 10 Te verkrggen bg de H H C VA TONGERLOO Korte Groenendaol P BIK Korte Tiendeweg J DB JONG Kattensingel VAD ELK Boomgaardetraat ROEPERS Groenenweg en ê avond aan de Zaal Steexi lsolexi Aangekomen do Lading QROVE SUIS SAOBEIKDLEH waarnit wg tot 65 Cent per Beet contant zonder korting afleveren vrg in haii bezorgd Steeds in voorraad SMEÊ en MACHINEKOLEN en lichte Belgische Anthracit Nootjes de minst aanslaande brandstof voor Vnlkachels il f f 40 per HL Jan Fri ce Cie Kantoor Turmarkt B lOl Oouda 26 December 1893 TANUAHTSKII W J en Lion Blitz NIEUWëNDIJK bij den Dam 241 AMSTERDAM Op WOENSDAG DONDERDAG en VRUDAG te CONSÜLTEEREN Markt IM Gouda Compleete Tandheelkundige Inrichting Persoonlgke behandeling door LION BLITZ FEANSCHE STOOMVEEYEEU Chemische en Zwilsersche WasscherIJ Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen II Oppenhelmer RolterdaiD Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Dameskleedingstakken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trgpon met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enz Alle goederen kunnen in elkander bigven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Alom te bekomen BE 90ÜBSC1E MUS of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ttr éoude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen ent waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wooter Crabetb PRIJS 80 Cents A BBUnUUN mm WATESLEMB mmm Geabonneerden wordt herinnerd dat de Betaaldagen der Abonnementsgelden zijn van 1 tot en met 8 JANUARI Di DirKteuTf D C W VAN DER LAAR Jlederlandscbe Stoomboot lllaatschappij De Stoomschepen HOLLASD kapt J SMIDT en BAIAriEB kapt J 8AÜER vertrekken eiken Dinsdag en 2Jaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatsehappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomscbepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Iionden GebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao SoBlinatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied Terbeterde fiibrlcatle en uitsloitend gebruik van ne en fijnste grondstoffen garandeerei den verbruiker v n Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud dsr resp Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets als Hofleverancier 44 Eere Dlploma s gouden enz Hedallles een bewgs van uitmuntend f jn bhrikakt Keeds 1871 schreef de Accademia national de Faria Noua Toua dtoanona nns Hcdallle d ar pmnltre elaiwe n oonsl Mr tIoii d votr azoallant ftbrloatlon de Ohocolat bonbons variéa eto ato StoHwerck S bbrikaat is verkrygbaar bij H H Con eurs Banketbakkera enx enz O neraalvertegenwoordiger voor Sederland Jidios MattenUodt Amsterdam Kalverstraat 103 De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt Mdert 10 Jarsn door Profeiiorm pMotUeorenda OenMsheenn va door bot PabUek toeffopaat en aanboTolen als goedkoop ungenaam loker werkeikd en onichadelUk GeneOS On Huismiddel Beproem door prof Dr B Vlrohow owiun ïttf Dr t Frerlohs bwhih w a T Qletl MOnohwi ÊISSIÊ ▼ Scanzonl WOnEburo K Reelam L ip i8 m mP êÊêIB I C W KopMh awi 9 I V Nussbaum MOnoiwi mSÊ m p ZdekaoePt at PMmburg I HOPtZ Aimtardam kS I ës SoedePStaidt Kmms a T KopozynskI Kr k u a w i BS ï amW w ch i H Bpandt KiMisanburg gftfc t SB FOPBteP Blrmlnghuiv bij Storingen In de towhi ntwlBl Onderbulks organen kwalen dep lever last van Êf m JÊ m aambeUen tpagen atoelg ang vooptdurende vep vFlT aF PPÏDff ea dea daaraltTDortkomende ongesteld liiilii heden looals hOofdpUn duizeligheid benauwdheid koptademigheid gebpek aan eetlust eoz Die Zwitsersclie Pillen van den Apotheker Eicbard Brandt wordeu om hare zachte werking door Troaweo gaarne ingenomen en cijn te Tcrkieieo boven da lohezp werkende Zoaten Bitterwater DroppcU UengseU enz MT Om het koopende publiek tegren bedrog te beschermen M wordt men er nog in het bijzonder opmerkzaam op gemankt dat er Zwitserache Pillen iB den handel aijn gebracht die op bedriegelijke wljie er bijna eTenaoo nitzlen en verpakt cijn als de echte Daarom raoet men bü don aankoop aleh overtoignn dat het etiket bovenstaande afbeelding een wit krale in een rood veld en de handteekening Eohd Brandt draagt Hen moet daartoe de om de doos gerolde gebnüksaanwijiing er afnemen Ook wordt men er in t bHionder op geweua dat de Zmtnrsehe Filleii van den Apotheker Bich Brandt die bU de Apotnekera verkpUgbaar i n alleen in dooien i 70 Cents geen kl ere domei varlcoehi woroüu Hoofddepot P E an Santenkolef te Rotterdam tctoriawdter u f de VFcfon aJBron fe Oberlahnsfein fy£m Tafeldrank Van héj ninklykef uis der eder andm É ËPELIEN ét HOL é Iiiköl Cacao Jnt 1 1 fitiees en ScheikniidigeB Mr met Men en lito I am Versterkend en Aangenaam tan ipiaak deren zwakke personen en Uiersohtifo geitellen Hot water toebereid U ijl li geneeskrachtige draak lltitlkaad bjj disnUe ook voor lojgeungen en Ueine kinderen 1 o h1e Eikcr Cacao van Kraepelten ft Holm la alom TcrkrUgbaar io Tiei kante bussen van Kgr f 1 70 y K r fO OO en h Kgr ii f 0 SO voonien Tan fttquet waarop neveustaand fabriekameib eu de bandteekening ran de fabn ïiiiteii Bl r KKU rH j riiJIMUl tfJibJ SI Uet melk gekookt leer su te bovolen voor dageiytsek letnlli bg Ua BINNENLAND GOUDA 5 Jannari 1894 Da Nieuwjaars collecte te Zoetermeer heeft rnim f UO opgebracht De begraivDii van Chr Lubben die door een rerolverscfaofc doodeiyk in de zijde werd verwond heelt te Nieuwe Pekela onder eea grooten toeloop van volk plaats gevonden Sene aterke politiemacht was oanwesig om de orde te handhaven Men meldt uii Amsterdam Een zware uitslaande brand vernieldegiHterenavood een perceel in de Stormsteeg eeoo zijstraat van deu Zeedyk In het benedenhois werd een handel in paraploies gedreven de geheele voorraad werd oene prooi der vlammen De vuurgloed was zoo hevig dat eene groote winkeltuit aan de overzgde der straat sprong De brandweer wist intasschen het vuur tot het aangetaste perceel te beperken en deaangren zenae woningen te vrywaren Gisterenavond werd by eene alleenwonende jafiVonw aan de Buitenwatersloot te Véïft tQdetka haaa afweaighaid iagetirokaa eu een bedrij van f 80 ontvreemd bestemd voor haai leveDsonderhond in de eerstvolgende maaodeo De toestand van den Uassischen Generaal Goorko wordt steeds erger Hy is gedeelteIgk verlamd en uiterst zwak Men verwacht foder o enbtik de tijding van z n dood Drie Kogelsch sprekende personen het uilerlyk hebbeode van zeelieden hebben zich in den avond van 19 Deo 1893 op valsche bewyzen dat zy nog geld te goed badden van het Engelsche stoomschip Brooklands liggende te Amsterdam te Zaandam weten meester te maken ten nadeele van den manufacturier J L Groen van 3 kostuums en eenige onderkleederen en ten nadeele ven den schoenmaker S Haick ingelyks te Zaandam van 3 paren schoenen Zy hebben den nacht van 19 op 20 December 1893 te Zaandam doprgebracht en zyn vao daar naar Schiedam vertrokken zonder hun logies te betalen De commiaiaris van politie te Zaandam verzoekt opsporing en opaending De bewering der sociaal democraten als zouden er 40 mariniers in het paleis te Am FEVILLETOX Kederiasdsclie Schaatsenrijders in Noorwegen Jaap Eden Y Rodenhuii en Maarten Kingma Orei nomen uit het fHiadelsblad Sneeuwilormen kunnen als de wilde jaoht eenmaal ontketend ii zeer erg t ja en lang aanhouden Toen wjj hier kwamen wsa het mooi zacht weer sn wjj kouden op Akerriks rijden Ëeu paar dagen later viel er eod reel snefuw dat er voor ona een baan achter het station garoegd moest worden waarna het duchtig koud werd Wij oefenden ons dage ki in een temperatuur ran meer dan 20 C beneden 0 Eerst ledwi wq erg van de koude dooh het went Gu nadat de ooren van Maarten en mjjn duim bevroren waren krwea wg weer meeuw dooiweer mist regen en hirden wind Wg konden toch nog ioo d bMtje roortsoharrelen ofsohoon het gebrekkig ging Spoedig hierop Tolgde weer koude van SO 0 en meer beneden 0 Xn het laatst van bet tgd perk kwamen de EngetsaheD en al heel spoedig bleek het dat ze Ëngelsoh weer hadden mee gebracht Het begon allerellendigst te worden Storm i f meeuw en hagel Het Qi is totaal bedorven De Noien n er knap in om de baan weer goed te krijgen Zg is nu weer in orde als het no maar sterdam zijn gelegerd geweest wordt in het Handelsblad tegengesproken Te Sunderland vermaakte zich op Nieuwjaarsdag een stom dronken man met steenen te gooien uit zyn kamer naar de voorbygangers Vele menschen werden gewond twee vrouwen en een kind ernstig Toen de poliUe bet huis binnendrong vluchtte de woesteliog op het dak waar hij na een geduchten stryd eindelyk werd overmeesterd Er is weder een brochure uitgekomen over Neerbosch inhoudende persoonlyke ervaringen van A j van Houten die eerst inlichting geeft omtrent een beachuldiging tegen hem ingebracht als zou hy toen hy onderwyzer was te Neerbosch een jongen twee nachten op den vlieringzolder hebben opgesloten Dit ontkent hy Verder deelt hy een en ander mede omtrent ruwe behandeling van arbeidere en verpleegden welke hy mevrouw Van t Lindenhout ten laate legt Wy herbalen dat ons gepast schynt het verslag af te wachten van de commissie van onderzoek Hoc noodig het is getuigen te hooren en hun getuigenissen onderling en met die van anderen te vetgelyken blykt overtuigend uit deze brochure zelve Want terwyl de scbryver op pag 17 mededeelt dai de kinderen beschouwd worden als minder dan vee minder dan slaven en op pag 18 dat oeu kind zoo uitgehongerd was dat het naar de keuken rende om de brood korsten naar binnen te spelen die het vond op het hondenbordje c en dat het kind gaten in de beenen bad van ochurft haalt hy op pag 20 de volgende getuigenis aan door hem uitgebracht by den rechter commisaaris ik heb geen mishandelingen aanschouwd voor zoover ik my kan herinneren t Is dit dan niet kinderen mishandelen alsmen werkelyk ze onverzorgd Uet en verhongeren Hand Naar men verneemt bestaat er in den zoogenaamden Duivelshoek te Amsterdam een verhuurkantoor van kinderen Voor deze kinderen wordt 25 cent per dag betaaM door zekere exploitanten die ze langs de huizen met zich voeren om daardoor het medelyden op te wekken In den nacht van 28 op 29 December jl zijn te Dresden door middel van braak ont geooeg vrieun wil dan komt het staal weer auw op t ga De lucht ziet er goed uit Bovendien kan ik het rnogeeren dor spoorwegen zoo goed hooren een teeken dat de grond hard ia Als het uu maar niet weer te hard gaat want het is Tan t jnar hollen of stilstaan in alle optirhten Hier boven meldde ik ergens dat de Noren weinig gebruik van hunne schaatsen maakten dooh ik vergeet ta vertellen op welke tgdon ie het drak doen In de eerite plaats eiken Zondag wanneer de natuur het maar eenigsidiiB toulaat Üao krioelt het meer van monsoheo V an hardrijden kan dan geen sprake zijn want er zouden ongelukken komen Wonderlijk I men ziet dan geen enkele vrouw op schaatsen Haar als bet lichte maan is niet al te koud on het gs mooi dan trekken de Hamarache jongelui van beider geslacht naar de baan bg don houtzaagmolen zooala w hem noemen om elkflar daar te ontmoeten Velen van hen drgren dan niet alleen op bunne gzers maar worlen terdege onderstannd door Amor b vleugels Menig jong paartje ziet men daar gezellig zweven rzacht gedodeind als gewiegd op de lucht zooals Bogaers gozoogen heeft Ja de groote schoorsteen van den houtzaagmolen zou van veel genotvolle oogenbUkken door dejeugd van Hamar op het gs doorgebracht kunnen gewagen y R0DBKHUI8 Ja Ireemd een groot aantal gouden en zilveren toorwerpen van aanzienlyke waarde alsmede wee oude violen eene ter waarde vao 3000 CQ de andere ter waarde van 1500 mark In het ryka opvoedingsgesticht De Kruisberg uaby Deutichem waren op 1 Januari 241 jongelingen gehuisvest De pelmolen het Gopwyf van Jacob Via Wz en de papiermolen de Fortuyn van J Honig Cz staande op het Guispad gem Zaandyk zyn gisteravond ongeveer 7 uur eene prooi der vlammen geworden Oe spuiten konden hoewel er 8 tegenwoordig waren mets doen dan een volgenden molen De Veenboer geheeten voor in brand raken te bewaren De burgemeester van Zaandyk was ondanks bet koude weer op de plaats des onheils aanwezig 9n gaf daar zyne bevelen Beide molens waren geassureerd Het treurigst van dezen brand dat ongeveer 35 man werkloos worden Een Franach geleerde heeft dezer dagen een aardig bewys gegeven van de waarheid der spreuk Qai prouve trop ne prouve rien Tydens een excnrsie in Algiers vond deze geleerde een steen waarop in een soort apykerschrift de volgende woorden voorkwamen Heg Jm Ant II D E S Ze Phyr 8 I Na langdurige studie kwam hij tot de meening dat deze inscriptie beteekende Regnante Imperatore Antonio II Deus exoelsit Zephirium Sanctnm hetwelk overgezet zijnde zoude moeten beteekenen Tydens de regeering van keizer Autoniua II riep God den Heiligen Zephirius tot zicb Toen de gelukkige geleerde deze vondst aan zijne vrienden toonde waa er een onder hen die wat minder geloof sloeg aan de tekbtnitlegging van den grooten man dan deze zelf wel scheen te doen Hij bekeek de inscriptie een beetje nauwkeuriger en las toen Regiment II des Zephyrs Waarschynlyk heeft deze steen eens gediend om in een kamp van het Franscbe leger de plaats aan te geven waar het 2e regiment infanterie gelegerd was in Algiers noemt men deze lichte regimenteojliwegena de snelheid waarmede zy zich bewegen Le8 Zépbyra De graveur had alleen de letters een beetje schots op den steen geplaatst IJs en weder dienende zal ddbeer IJ Rodenhals Jr deelnemen aan de nationale hardrydery voor amatears welke te Kralingen zal gehouden worden om het meesterschap van Nederland en Maandag te Bolsward om het meesterschap van Friesland Daarna begeeft hy zich naar Davos in Zwitserland om mede te dingen in den internationalen wedstryd die gehouden zal worden op eene baai van 500 15000 meters zyn verschillende gouden en zilveren medailles als prys verbonden benevenG een zilveren beker ter waarde van 700 Een haas in de stad gevangen is zeker iete zeldzaams toch is het te Harlingen gebeurd De haas kwam langs den singel by het Franeker End de stad in vlnobtte by een melktapper doch begreep dat hy daar verkeerd was rende weer de straat op door de jongens nagezeten stortte zich in het vaarwater en werd door de bemanning van eene daar liggende binnenboot by de ooren binnen boord getrokken Tot gemeente geneeskundige te Oudshoorn Z H is benoemd de Heer A Mearainge arts aldaar Woensdag gelukkig niet op een nur dat de scholen aan of uitgingen holde een dolle koe door de straten van s Hertogenbo ch telkens weer een persoon neerstootende totdat eindelyk de wachtmeester der marechaussees het dier neerschoot Hoewel verscheideu personen verwond geraakten ia de zaak tooh zouder groote ongelukken afgeloopeu Wanneer de politie hier of daar byzonder sterk vertegenwoordigd is dan isergewoonlyk wat aan t handje Zoo had het ook de aandacht getrokken dat gedurende de laatste godsdienstoefeningen in de groote kerk te Rotterdam een vry groMe politiemacht aanwerig was Aan gissingen ontbrak t niet doch eindelyk ia het gebleken dat dit feit moest worden toegeschreven aan het ontvangen door den kerkeraad der Ned Herv gemeente van een brief waarin werd medegedeeld dat men plan had de kerk door dynamiet in de lucht te laten vliegen Nuar alle waarachynlykheid heeft men met een misplaatste grap te doen doch de noodige voorzorgsmaatregelen werden niettemin genomen en na afloop der godsdienstoefeningen wordt de kerk nauwkeurig onderzocht t Ia te hopen dat men den schryver van den brief spoedig in handen krygt Een persoon op wien men vermoeden bad bleek echter de schryver niet te zyn De commisaie afgevaardigd door de Kederl Vereeniging tot bescherming van dieren werd hy haar bezoek te Brussel aan het abattoir aller hoffelijkst ontvangen door eenige leden van het bestuur der Vereeniging aldaar en door den directeur den heer Van Hertsen die de meest mogelyke inlichtingen verachafte Opgevangen honden zoo ook de verdachte by gevallen van hondsdolheid worden naar het abattoir gebracht en ïn zeer doelmatige ijzeren kooien die van voren en van boven van eene deur voorzien zyn bewaard Aldaar bevindt zich ook het asphyxiatietoeatel in de open lucht op eene binnenplaats Het bestaat uit eene koperen klok metende aan alle zyden pi m 1 meter van boven gesloten en voorzien van slnitbare luchtkleppeo Op zyde bevinden zich vier raampjes tot waarneming en doorlating van licht van onderen is de klok open Zy wordt met tegenwicht door middel van katrollen bewogen Omhoog getild ontwaart men daaronder eene hardsteenen zerk met eene monding der gasleiding in het midden Daaromheen eene ongeveer 15 cM breede en diepe groeve met water gevuld Op deze zerk wordt eene yzeren kooi gerold die de honden bevat Zoodra deze kooi op hare plaats staat wordt de klok daaroverheen neergelaten in de genoemde groeve zóó dat het water den toevoer van de buitenlucht en de ontsnapping van het gas belet Nu worden de kleppen van boven luchtdicht gesloten nadat de giukraan die zich buiten dê klok bevindt eenigen tyd opengedraaid is om de overtollige lucht wat te verdry ven Wanneer de dieren gestorren zyn hetgeen men van bulten door de raampjes kan waarnemen worden de kleppen van boven weder open gemaakt om het gas te laten ontsnappen Doordat de kooi zich bevindt in eene verwlichte ruimte vermoeden de dieren niet dat ieta ongewoons met hen zal gebeuren Nadat een groote hond onder de klok gebracht en de kraan opengedraaid was begon de waarneming Drie minuten lang stond het dier nagenoeg onbeweeglyk tot opeens korte trillingen zich begonnen te vertoonen die heviger en heviger werden en het na de vierde minuut tegen de grond deden vallen Na vyf minuuten was het beest een lyk Naar de meening der commissie heeft het dier geen enkel oogenbiik geleden nog eenigen angst gehad zoodat het resultaat geheel bevredigend m heeten Gisteren hoopte de commissie eene proef met het asphyxiatietoestel te Londen by te wonen Op Nieuwjaarsdag vond men in een der kelders aan den Singel te Amsterdam een mynheer Eitt n die zoo aan den zwier was geweest dat hy niet wist in welke eeuw hy leefde Hy waa beroofd van a a horloge por