Goudsche Courant, zaterdag 6 januari 1894

No 6S4Ö Maandag S Januari J804 33ste Jaargati mmim mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt dag e 1 ij ks jnet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 A onderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere i egel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur deS midd ADVERTENTICN Te Huur of Ie Koop gevreagd eene in werking zgnde BROODBAHKERIJ liefst buiten BritTen fnnco onder letter M Drnkkerg FRANS MOBET QoaAKhewegiaO Rotterdam Nb Louing der Lading lereren wg nit onze PAKBDIZEN de GROVE BUSIt EAGIELEOLSH ad 70 Cent per Heet contant zonder korting rrg in hnig bezorgd Btsidi in Toorraad SMEÊ en MACHINEKOLEN en Echte Belgiicbe Anthracit Nootjes de minat aanalaande brandstot Toor Volktolula i t t 0 per HL Jan Prince Cie Kantoor Inrmarkt H 101 Oouda 3 Jannari 1894 TE HUUR GEVRAi qO tegen MEI 2 Iliiffl OillS Toor een DAME Brieven fr onder letter L aan SWARTSENüUaO i AdrertentieBarean Kleiweg E 92 Zaal Kunstmin MAANDAG e JAHtJABI 1894 tloor den Heer J MENSINK Zendeling onder dp Kabglen in Marokko verdnideiykt door TOOVEBLANTAABN SUe verder Aanplakbiljetten Het Beatuur t d Chr Volkabond C T TONG ERLOO Voorzitter P BIK SecreUria Aanvang 8 uur Gereaerreerde plaatsen 0 25 Gewtne id 0 10 Te Terkrggen by de H H C TAK TONGEBLOO Korte Qroenenda I P BIK orte Tiendeweg J Dl JONG Kattenaingel n ELK Boomgaardatraai BOEPERa Groenenweg en avond aan de Zaal TANUi UTSBfll W J en Lion B tz NIËÜWËNDIJK bij deo Dam 241 AMSTERDAM Op WOENSDAG DONDKEDAG en VRIJDAG te CONSOLTEEBEN Markt 154 Gouda Oompleete Tandheelkundige Inrichting Peraoonlgke btbandeling door LION BLITZ TiT TT f ïïTP CTnmynrmvEm Chenische en Zwltsersche WasscheriJ Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppenhelmer Rotterdam Specialiteit roor het atoomen en Terren ran alle Heeren en Dameakleedingstnkken ook alle aoorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Cwaaten Garnitnren Neteldoek Tnllëa Kanten Veeren ent Alle goederen kunnen in elkander blyren en worden onachadelgk Toor de geiondheid bewerkt Goederen kannen in 4 dagen a elererd wolden AGENT TOor Gouda en OmatrekaB A VAN ÜS Az Kleiweg A No 78 L S M De Volhard ing Bij STREMMING der VAART door IJS zal het Goederenvervoer van Amsterdam en naar Leiden vice versa per SPOOR plaats hebben tegen het gewoon tarief der Maatschappij Van GO0DA naar AMSTERDAM Maandag en Donderdag morgen Van GOUDA naar LEIDEN Dinsdag en Vrijdag morgen GOEDEREN moeten als gewoon aan het Bolwerk warden bezorgd DE DIRECTIE Él Mederlandsche Stoomboot lllaatschappij Oe Stoomachepen BOLLJ KD kapt J SMIDT en BATAFIEB kapt J SAUEB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Tracht of paaaage vervoege men zich by de Cargadoors der Maatachappy Boompjes 72 Ie Rotterdam De Stoomachepen lossen te Breweriqaay de markt van Boter en Kaai te Londen toriawafer ui f de VïctoriaSrort f e Oberlahnsfein bylms Tafeldrank Van h£ ninklykef uis derJi èder a K en Uaatschappij tot Exploitatie dier Victoria Bron te Oberlahnstein Gevestigu te Kotterdam Zuidblaak 8 De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt Mdert 10 Jaren door Profesaorsii pnetlsMrenda Oaneeaheeren en door het Publiek toegepaat en aanboTolen all oedkoop aangenaam teker werkend en onschadelijk GoneeS en HuiSnÜddel Beproefd door Prtl Dr B Vlrchow B HUik T OietI MIliKMn Beelam uipiig t y Nnsabaum mokcMi Hertz iii dm V KorezynskI Kriku Brandt tU iaMbur Storingen in de kwalen der lever last van gang voortdurende verToortkomendB ongeatelddulzeltgheld benauwdheid Prof Dr T Prerlohs b tiijb t y Soanzonl würaburo C Wltt KOfWnhiiBW a Zdekauer Bt p t nt ur0 I Soedentadt kmm Mi Lambl Wanchui ForSter Bhrmtnglwim Onderbulks organen aambeijen tragen stoel stoppinff en den danruit heden zooaIb hoofdpijn kortademigheid gebrek aan eetlust enz Die Zwitserache Pillen van den Apotheker Bichard Brandt wordeu om hare ïachto werking door Trouwen gaarne ingenomen en rfjn te Terkiesen boven de loherp werkende Zouten Bitterwater Droppelj Hengsels ens WMf Om het koopende publiek tegren bedrog te besohepmen M wordt men er nog in hot bijzonder opmerkzaam op gemaakt dat er Zwitsersehe Ul n Jn den handel lijn gebracht die op bedriegelijke wijse er bijna erenzoo nitsien en rerpakt zijn als de echte Psarom moet men bij den aankoop zich orertnlgen dat het 6tiket borenatoande afbeelding een wit kmis In een rood veld en de hanilteekening Bohd Brandt drau Uen moet daartoe de om de doos gerolde gebruiksaanwijzing er afnemen Ook wordt men er in t bijsonder op geweien dat de Zwitsersehe FUlen Tan den Apotheker Bich Braadt die bU de Apothekers verkrijgbaar zijn allem in dooien TO Cents geen kleinere doodes rerkocht worden Hoofddepot P H Van Santenkolef te Hotterflam m Gebri StoUwerck s Chocolade en Cacao Dcelmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerbeterde fltbrieBtie en uitsluitend gebruitc van fijne en Hjnstü groudstofEen garandeerei len yerbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig febrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der reap Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets als Hofleverancier 44 Eere Diploma 8 gouden enz Medailles een bewHs van nitmnntend Qjn fobrikaüt Keeds 1874 scbreef de Accademie national de Paris Noua TOna d eemoiu nne HwlalIIe 4 r prenUre elume en conMdératloQ de Totr xo Uwita tabrloatlon d Ohooolat bonbons varlAs eto to SMIwtrek t bbrikaat ia verkr gbaar bij H VL Confiseurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Jdins Hatteiüdodt Amsterdam Kalverstraat 103 Oinda Snelpendmk nn A Baraiiuii k Zoox LTJI IOIX Levensverzekering MaalscbApplJ Opgerteht f 8 Verzekeringen in geval van overlgden g mengde op een bepaalden dag en gecombineerde Uitzetvenekeringen Ljjf renten Zich te vervoegen voor alle inlichtingen en prospectnaaeu bg den Hoofd Agent te Qouda den Beer W C WEBl IllK Bleekeraingel B 2 01 SOLIEpE AGEMTBN GEVRAAGD GEUS Mi m De NIEUWE LONDON doetbetgrgxe Haar binnen enkele dagen Tesdvgnen maakt het Klanergk en zacht ia onschadelgk voor de huid en rerft niet Prgs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrgffbaar bg J A CATS in den Papiermolen Qouda Naar buiten franco per post 15 ot per flacon booger ZAK WOORDENBOEKJfiS bevattende de gealacbten der zelfst naamwoorden be nevena eene korte verklaring van de moeilgkate daarin voorkomende woorden volgens de nieuwe Spelling van Dr M oa VRIES en Dr L A ti WINKEL bij Oproiming i 10 Cent Terkrggbaar by A BRINKMAN ZN Pi xcxjra Tlendeieeg i a onANna Frinteinps TE PARIJ S Zenden gratis u francs bet prachtig geïllustreerd ODE ILI met nederlandschen of franschon tekst beTattende de afbeeldingen der laatst uitgekomen modellen voor het ZomerseEzoen van kleederen hoeden enz voor heeren dames en kinderen op geflankeerde aanvraag aan H JULES JILUZOT è C PARIJS Stalen van zijden wollen en katoenen itoJTen laken enz enz worden eveneens franco toegezonden doch men gelieve daar Toor de soorten op te geven en ongeveer de rijzen te bepalen Dit album bevat tevens de inlichtingen welke voor de goede en prompte u ttvoeHngen der bestellingen benoodigd z n Beitettingen van 35 francs en hoager worden meteene veriioopinp van 5 0 0 franao encht ênoiij oan In Jcomendê rechten m allt plaatien van Nederland aan huie bezorgtt De klanten hebben geene formaliteiten TOor de inklaring of andersints te vervullen daar ons réêXpéatlehuia t $ Rozeadaal Noord Brabant daarmede belast is Alom te bekomen BE mmi sira of de beachrgving der beroemde gewhilderde Eerkglaien van de Groote of St Janaked te T r Qoudt benevena d geschiedenis der St Janskerk der Glazen der oartonteekeningen SBI waarby is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Olasscbilders de Gebroeders Dirli en Wouter Crabeth PRIJS 80 Oents A BBINKUAN BINNENLAND GOUDA 6 Januari 1894 We maken onze lezers opmerkzaam op achterataande advertentie waarin eene lezing van den heer Mensink wordt aangekondigd Genoemde heer werkt io Marokko en tracht nn vergezeld van z n vrouw betangatelling voor zgn werk op te wekken Hg treedt op in t kostuum der Kabgleu en heefli tal van platen te zgne dienate met landschappen als anderszins In Arnhem trad hg een en andermaal op met bet grootste succes getuige wat de Arnb Crt schreef in haar nummer van 27 Nov j l De Commies 2e klasse L van der Sluis is baden van de beetwortelsniker te Zevenbergen ter detooheering zgnde teruggekeerd teneinde te Gouda weder zgne diensten te verrichten Zaken behandeld door het Kantongerecht te Gouda in 1893 Civiele procedures 98 Voorzieningen in de voogdg 101 Beëedigingen voor deskundigen 83 Beëedigingen voor de Successie 146 Scheepverklariogen 8 Peraoneu gehoord namena den Hech ter Commissaris 59 Strafvonnissen wegens JJkwetovertredingen 72 Openbare dronkenschap 248 Jacht en v schergovertredingen 65 Andere overtredingen 223 Te zamen 608 Bg de te Gouda opgerichte Flaatselgke Vereeniging van Katholieke Onderwgzers uil het Ibisdom Haarlem hebben zich sasgesloten de hoofden en de ouderwgzers van de Katholieke scholen te Gouda Woerden en Waddingsveen Tot voorzitter ia gekozen de heer J Q Kropman hoofd der B K jongenschool te Gonda tot soor penningmeester de hoer J De Jong onderwgzer aan dezelfde inrichting terwgl de heer P C Th Malingré deken en pastoor alhier door mgr Bottmanneiienoemd is tot bisachoppelgk adviseur der afdeeling Tot leden van het bestuur der Fomologischc vereeniging te Boskoop werden herkozen de hh G Boer J Walraad Jr en J W van Groos FEVILLETOIX TE ENSTAUD Orergeaomen uit het Boltfrdamwh Nieuwsblad Niet ireiDigeD z n van mePDing dat zal de menach reeht gelukkig xreiaa zijn karretje zoo oogeveer OTer een zandweg behoort te roliea zoodat h eou der horlen en atooten zonder aohokkeu van aanbelaog t D lerenareii kan volbrengen IKa meening geeft er aanleidiog toe dat meuigMo wanneer hij loert kennis maken mot do tegonipoedeu des levens zich rer chrikkelijk veroogelijkt gevosU in arren moede vaak zich afTraagt waaraan heb ik dat nu toch verdiend en een deel Tan den leTensmoed n de ievenskraoht die onontbeerlijk zgn om de leTeoataak die elk menack op de schouders U gelegd naar behooren te rolbfengea er bg in sdtiet t Is alsof dtf tegenheden en teleursteilingen die dese mensoben op hun lereDspad ontmoeten en onderrindeo bon als t ware meor en meer verslappen m ontsanuwen tot ze eindelgk lusteloos en moedeloos daar voortsakkelen bakünde naar het einde Wie kent ze niet uit zijn omgeving die ongelukkige beklagenswaardige menacben zooteer Toroieligd dat z eigenlgk in stede van te leven don laat van hun bestaan voortslepen Ja seggen zij als gg tracht hen op te beuren en moed in te spreken wanneer alles u zoo tegen als my BÜ loodt ook b f ds pakken De heer T J van Vreumingen te Oudewater heeft bedankt al lid van den gemeenteraad Door ruime bgdragen van Gemeenteleden en inwoners te Oodewater in staat gesteld hebben diakenen der Ned Herv Gem aan 8S personen of huisgezinnen spek en erwten uitgedeeld Deze jaarlijksche uitdeeling in t begin van Jan werd door eenige belaagatellenden bggewoond en heeft hoofdzakelgk ten doel hel tegengaan van nienwjaarswcnscben Na afloop daarvan had de gewone wekelgksche uitdeeliog plaats van brood en steenkolen Hoe schoon took is te melden van barmhartige gevers schooner was het te kunnen berichten dat de sterken of gezonden van die 83 bevoorrechten in staat waren hun eigen brood te verdienen Een boerenknecht te Polsbroek vermaakte zich jl Zoodag met op het gs te glibberen en spoorde de dienslbode aan hetzelfde te doen Deze bezweek voor de verleiding en op t zelfde oogenblik bezweek het nog broze gs voor haar gewichi De omstanders lachten dat ze niet ziem kouden en eerst nadat de drenkelinge volop had genoten van de verfrissching staken ze een hand tot redding uit en brachten ze haar op het droge De vrouw van den landbouwer H te Vliet overkwam jl Woensdag te Langeweide een ongeluk Toen ze uameljjk uil het rgtuig wilde stappen gleed ze van het voetgzer en kwam ze zou onzacht neer dat onmiddellijk deo terugtocht werd ondernomen over Haastrecht waar dr Idenburg haar zwaar gekneusdeu arm verbond Tot leden van het beatuur der Handelsvereeniging te Boskoop zgn gekozen de volgende heeren A Hoogendgk voorzitter P M van Heiningen 2e voorz O L Ruiten secretaris P Loeff Kzn J W van Groos C Vermealed Cz D M van Gelderen allen hebben deze benoeming aangenomen Later zallen worden gekozen een directeur en 2 commissarissen deze functien zullen echter geheel buiten het bestuur staan Bg 18 F vorst werd gisteren te Dordrecht door den heer H Schaardenburg bij de algemeene begraafplaats een levende meikever gevangen die op de bevroren aardkluiten roadkroop gaan neilerzitten Eu toch hoe begrgpolgk een zoodanige redenoering in dergelijke omstandigheden ook zgn moge goed is zg niet t Leven is een oneindig onoplosbaar raadsel bd waarom dit zus is en niet zoo of zoo en niet anders wie zal er hot aotwoord op geven Maar ontegenzoglgk is het waar dat veel wat wij meenen dat ons ten kwade zal zgn ona oiettemin ten goede komt wanneer w er naar streven het leven te leeren kennen als een school waarin zoowel Toor als togenspoed zoowel medewerking als tegenstand ons kan Tormen tol goede kracbliga porsoonlijkheden waarin zoowel goede wgze lessen als ernstige bestraffingen kunnen leiden tot meerdere Tolkomendheid Stel u voor een leven zonder zorgen zonder arbeid zonder moeiten altgd en in alles voor den wind een leventje van ovorirloed zooala men dat door enkele pienschen die hel sohqnbaar aan niets ontbreekt ziet leiden Wellicht lijkt het u een heerlgkheid toe waarnaar gij watertandt en toch wat zou hot u tegenvallen I Zoekt gg een kweakplaats voor nietige onbeteekenende kraohtelooze wezens de balieiniat van ver Teling en ODVoldasnheid ran alles wst voortvloeit uit ledigheid gij vindt ze daar in stede van bet geluk eo de tevredenheid die gg daoht dat u uit den hoorn des overvlbeda zou tegenvloeien Tegenspoed eu tegenstand vaarlgk het zgn geen bMtrafSogen maar veeleer z n het middelen om beter en krachtiger te worden om te winnen in dat eenige wat blOvende waarde heeft in dsogd in kracht en sietenadel Van eenen brievenbesteller te Utrecht z n Donderdagavond beide handen bevroren zoodat de man geen dienst meer kon doen Te Enschede heeft de fabriek ssrbeider B K zyne dochter met een scheermea eene gevaarlflke wonde aan den hals toegebracht De dader had het op zyne vronw gemunt doch deze vluchtte Toen er hulp kwam opdagen werd de persoon die bet eerst aankwam over den rechterpols gesneden Te Bronneger Dr is thans wederom een overbiyfeel van eene oude Germaansche begraafplaats gevonden £ r is daarbij een merkwaardige keisteen uit n groud gedolven die dffli vorm van een prisma beeft en waarscbynlyk als gedenksteea by zoodanige begraafplaats heeft gediend Deze steen is naar het ryksmnseum te Leiden verzonden De te Wieringen thuis behoorende blazerschuit W B 57 schipper Rotgans is aau den Oostkant vaa den Zuidwal vastgeraakt en zit daar thans door het ya iugealoten De zich aan boord van het vaartuig beviodendc visachers zyn gistermiddag door vletterlieden afgehaald en albier aan wal gebracht Sedert den 2Raten Norember wwdi eene juffrouw vermist genaamd Tjetske Postma laatst wonende Gelderaohe kade te Amsterdam Zy heeft haar kiud achtergelnten en daar nog hoegenaamd geen spoor van baar ontdekt is vreest men dat haar een ongeluk is overkomenHaar signalemeut is als volgt rossig haar oogen blauw neus ingevallen mond gewooni gekleed in donkergrijzen regenmantel blauwe japon en chevreauleeren laarzen Haar goed gemerkt N A Ingeval haar een ongeluk mocht overkomen zgn wordt 200 gulden uitgeloofd voor den vinder van het lp De politie vraagt opsporing en bericht De minister van binnenlandscbe zaken brengt ter kennis van belaughebbenden dat op 1 Mei e k by de rykskweekscholeu voor oDderwyzers te Nymegen Haarlem Middelburg Deventer Groningen en Maastricht kweekeJingen kunnen worden geplaatst Men zie verder de Staatscourant van 6 dezer Had voor eenige dagen te Zwammerdam eene uitdeetiag plaats van kleedingstnkken en wollen dekens door de bestaande Yrouwenvereeoiging gisteren werd door de Nieuwjaarscommissie een voorraad levensmiddelen en Wat zgn er niet velen die daar zitten te zuchten eo to klagen on te joremieeren over den tegenspoed dien zij van anderen ondervinden waardoor hun onderneming hun beginsel hun richting hun partij wordt ten onder gebracht zooals zij beweren willen Zie een onderneming oen beginsel een instelling een partij of wat ook zal eer ten ondergaan als gevolg van de lauwheid en kraobtelooiheid vaii degenen die geroepen zgn haar te handhaven dan als gevolg van den tegenstand die van anderen wordt ondervonden Wanneer men inderdaad een man is in de bnan geschikt voor ds lorenstaak met liefde bezield voor zgn onderneming zgn beginsel of wat ook dan laat men tich niet kloinmoedig tor neer slaan do tegenspoeden des levens of door den tegenstand van anderen maar dan wordt men er krachtiger en meor gehard door en liever dan zich te laten ter neer buigen door de slagen van het noodlot of te wijken voor de struikelblokken die ons in dtn weg worden gelegd houden wg moedig het hoofd omhoog en met allo vertrouwen ondersohrgven w i als echte vaderlanders het devies van het Nederlandsohe Wapen Je raainriendri i ik zal handhaven brandstoffen uitgereikt aan alle behoeftigen in die gemeente en het aangrensende gedeelte van Aarlanderveen Door 80 gezinnen werd daarvan gebruik gemaakt De Duilsche romanschryfster Eliza Wille geb Storman een vriendin van Heine Liszt en Bichard Wagner is dezer dagen aan influenza overleden op baar landgoed Mariafeld aan het Zflricber meer in den ouderdom van 84 jaren Tot bare meest bekende werken behooren o a Stilloben in bewegter Zeit Felioitas 9n Johannes Olaf Uit de gevangenis te Roermond ontvluobite Donderdag n m de 15 jarige W B uit sOra venhage tydens by onder toezicht eenig buitenwerk verrichtte Alhoewel de mareohausseUi die terstond daarvan kennis bekwam in alle richtingen uittrok is bet niet gelakt den vluchteling te vinden Te Deventer vroeg Woensdag tenhaÏMTan een ingezetene een vreemde bedelaar om geld Toen het hem geweigerd werd schoot bg Tan de straat met hagel door de ruiten gelokkig echter zonder iemand te treffen Tot nog toe zijn alle pogingen der politie om ham op te sporen Tnit teloos gebleren Het Diploma A Akte voor de zuivere toepassing van het Correapondentieschrift en tertrouwdheid met bet systeem Stolze Wéry kon verstrekt worden aan de Dames E M Koops z b Winschoten A G Roldanus Onderwgzeres Steenwyk en aan de Heeren G P Moerman Onderw Rozenburg J E Van Ormondt Kantoorbed Amsterdam W Wgker Onderw Wieringerwaard ey P Volleweu Procutteorsklerk sHertogenbosch B Akte tot bet geven van onderwys Correspondentieschrift StolzeWéry aan Mej Bartha G Schroven z b Heolsum Doorwerth Heeren J de Quant Azo Kantoorbed Rotterdam en G 8 van der Wonde Hoofd d School Oasselte Voor Dipl A 2 Cand afgewezen H M de Koningin is gisterenmiddag met de KoningRegentes per rgtuig naar Zorgvliet gegaaa om op de vgvers aldaar schaatsen te ryden Te Utrecht wordt een driedaagich gsfeest gegeven door de Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer Het zal gehouden worden op de grachten van bet fort De Bilt Maandag 8 Dinsdag 9 en Woensd lO Januari Het reglement voor de kon mil acsdemie is bg kon beslnit in dier voege gowgzigd dat aan den gouverneur of aan den eersten officier of aan beiden kan worden opgedragen in da gebouwen dier inrichting te wonen Ue jaarlgksche toelagen voor de officieren zyn nader vastgesteld als volgt voor den persten officier op 600 voor de commandanten der cadetten compagnieën ieder 400 voor de officieren der cadetten compagnieën die in het gebouw der academie zgn gehuisvest ieder 300 voor da hoofden van ondwwgs officier zgnde ieder 500 Eene vrouw in de Warmoezierslaan te Kralingen is Donderdagavond bg het aanmaken van de kachel met petroleum in brand geraakt tengevolge waarran ig ernstige wonden Inkwam De vronw die Donderdag in Den Hai fag eenen binnenbrand omkwam was beschonken en verbrandde doordat bare kleederen met bet vuur van eene wanne stoof in aanraking kwamen en vlam vatten