Goudsche Courant, maandag 8 januari 1894

In den ouderdom van ruim 95 jaren is te AmsttTüam overleden de Heer J F Brugman een bekend plaatdrnkker wiens werk lange jaren het eenige was hetgeen van dieu aard in Nederland werd geleverd Thans zyn aan de inrichtingen van de firma RoelofFzeo Hübner te Amsterdam en vau de firma Enschede Zonen te Haarlem plaatdrukkergen gereatigd maar vijftig jaar tevoren reeds beoefende Brugman deze kunst die zoolang gesluimerd heeft voor ze meer algeneen werd beoefend Vooral van marinekaarlen en portretten meest koperdrukken maakte de Heer Brugman veel werk van Aezn oude drukken was een hoogst belangryke verzameling in zyn bezit By de uitgevers J van der Bndt en Zoon te Maaaslais is het eerste nummer verschenen van een nieuw weekblad Neptunes onder redactie van A J van der Paauw en met medewerking van een twaalftal andere heeren Blykens het inleidend woord is het doel dezer uitgave het belangrykste van al wat op scheepvaartgebied in de binnen en bultenlandsche pers voorkomt onder het bereik te brengen van belangstellenden die tyd en gelegenheid missen om de oorsprnuketyke werken en tydschriften te volgen Ook zullen de vraagpunten van den dag die in ons land aan de orde zyn op het gebied der handelsvaart kort behandeld worden Het weekblad zal geen streng wetenschappelyke beschouwingen geven maar eene populaire wyze van behandeling volgen Men Bchryft ona uit Volendam van Donderdag 4 dezer Onze schippers zijn aan wal en als men nu Ungs het dorp wandelt komt men de kloeke mannen tegen de ruige muts op en de handen in de zakken der wyde broek Wy wandelen heden lang den dyk by dit dorp terwyl een stgve Noordooster ona om de koude ooren blies In de haven lagen de botters in eene lange ry geschaard terwyl de netten hier en daar in het want te drogen De Zuiderzee was dicht gevroren zoover het oog reikte alleen een enkel plekje was bij de hevige bries opengebleven waar meeuwen nu en dan neerstreken Door het grillige spet van den wind en het water waren overal de gaBcboteen opeengestapeld een geheel andere aanblik als in den vorigen winter toen het ys zoo glad bleef als een spiegel P lucht was heden helder en de weerkaatsing van den purperen gloed van eeuige Ücbte wolkjes in hoi westen gaf kleur aan bei wit van bet ya Het klotsen der golven werd nn niet gehoord maar in de plaats daarvan het kraken en dreunen der yaschoUen die tegen elkander drukken by het opkomen van het gety alsof wy ons aan de Arctische zeeè n bevonden Nog een wyle en de avond begon meer en meer te vallen Uit de verte klonk het melodieus geluid eener klok van de roomsch katholieke kerk langzaam en statig door de wiuterliicht De ten ondergang neigende zon gooi stropen gloeds over de ysvelden in zee en verguldde het touw en mastwerk en den bruingeieerden boeg der schepen die aau den haveudijk gemeerd lagen In het Zuiden werd de horizont afgesloten door eene zware donkere wolkenbank terwyi overigens de lucht helder was Als na dezen winter dezelfde wind die nn de zee met ys bedekt weer fluit door het want der botters tracoten onze kloeke en weerbare Volendammers in hunne kleine vaartuigen een schamel stuk brood te verdienen op de ongewisse baren Moge dan hun pogen niet verguefscb zyn en er eens wat beter dagen aanbreken voor bet dorp I Neen niet vergeefs I Wie t stoutbte vroom durft wagen Wordt te allen tyd een kracht een zegen Moge de visfioher dan weer geld uit de zee iialon dat in plaats van in den vorm van Directe SiraorwegverMndlng met GOUDA WInterdlenst 1893 94 AangevaDgeD 1 October TUd vao Greeowlcli GOD D OTT HDAM 9 J0 10 BOTTÏRDA M 0 O II B A 9 81 8 44 M 10 17 10 97 10 81 10 11 10 47 6 08 6 18 6 81 8 99 6 85 QOUDA BEN BAAO OouiU 7 80 8 40 9 01 9 87 10 49 19 11 18 81 1 01 1 87 8 66 4 46 6 97 5 69 7 18 8 86 9 37 10 46 11 11 11 80 ZOY M 7 48 8 68 Bi Kr 7 47 Z Z c 7 58 9 0l N lL 1 8 08 Voorb 8 07 9 18 11 18 Hige 8 18 9 18 9 34 10 07 11 87 19 11 19 61 1 13 1 57 4 1 eoi DA UTKKCHT Qoada 5 86 6 40 7 65 8 09 8 81 10 19 10 66 18 48 9 83 3 18 4 16 4 47 5 88 6 01 7 46 8 8810 08 Oudtw 5 50 6 64 11 00 9 87 6 87 7 59 10 98 Waarden 6 67 7 018 11 8 40 11 16 m 8 44 6 04 6 44 6 17 8 06 10 98 HumeleD 6 04 7 08 8 46 11 83 8 61 5 1 6 50 8 13 10 84 Ctraohl 6 18 7 98 8 88 8 41 9 10 61 11 45 1 80 3 08 8 60 4 48 5 89 6 816 86 8 88 9 1010 68 O O U U A A USTERDAU Qoada 6 40 8 81 10 06 10 55 18 11 8 61 4 47 6 88 7 46 10 08 Anitardan Wp 7 5 9 10 10 66 18 1 1 40 6 46 6 86 87 11 10 Amttudua 0 8 8 14 1 86 11 10 ll t 1 18 t 6l 6 O ll l S 6 86 6 6 6 6 41 7 48 8 6 6 10 1611 15 11 40 18 Uit Den Httftg nieldt mea Ütatereomiddag outatond een kleine binceubrand iu bet gebouw ran het departement van oorlog welke door de brandweer werd gebloBcht Van een met behangeelpapier beplakten schoorflteen badden latten tuaschen metselwerk es papier vuur gevat TusBcben de twee coUegea van kerkvoogden te St Anna Parochie scb nt bet koo worde gemeld voorloopig iot eenen wapeoafcitatand te zyn gekomen Wel bad het Bocialittiscb college door een swaar hangslot de dear verzekerd züodat beide parijen een slut op den toren hadden en niemand kon binnenkomen docb ook dit is door de tegenparty er weder afgebroken zoodat klok en uurwerk weder dienst doen Intnaschen beeft de burgemeester op alle mogeiykheden bedacht de nachtpolitie voorzien van ratels en ter kenoisse gebracht van de ingezetenen dat zoo b brand de toren gesloten blgkt zy zullen worden gewaarscbawd door braadgeroep en geratel Te Helder is Donderd brand ontstaan ten hnize van den ontvanger der registratie den beer J B Coops aan de Binnenhaven Een deel van het bovenhuis is uitgebrand De vlam deelde zich ook mede aan het belendend huis bewoond door dr Bitter doch richtte daar slechts weinig schade aan Hei kantoor van den ontvanger beeft niet door den brand geleden Onder den titel Ballet des Marbres heeft Arsène Alexandre een verraakeiyk artikel in de £ clairc geschreven waarm hy den draak steekt met de leelyke beelden op atleronsma kehjkste wyze ter oplnisteriogc geplaatst in den tnin van het Carroasel te Parys het nieawe park vier jaar geleden aangelegd op de plek waar vroeger het paleis der Tuilerieën heeft gestaan Men i bezig van dien armen tuin een der zotste wandelplaaUen van Parys to maken En dat wil wat zeggen want sinds enkele jaren verryzen er op alle punten van de stad verschrikkelijke dingen uit den grond U had misschien gedacht dat in verschrikkelykheid met het Gambetta monument het laatste woord gezegd was IT beeft het dan mis gebad De beelden die men tegenwoordig maakt ouden alleen recht van bestaan hebben indien ze automatisch zich kouden bewegen net als het speelgoed van negen en twiutig staivers op de boulevards Zoolang ze onbewegeiyk hiyvea zyn ze zoo afgrijselyk anecdotisch van karakter en kinderachtig van begrip zoo klein van houding en proportie dat ze den toeschouwer in een onverdraagiyke stemming brengen Al deze poppen in onze open lucht quelle salade Stel u eens even den schrik voor der nieuwsgierigen die over eenige eeuwen opsporingen zullen doen ter plaatse waar Parijs heeft gestaan en dan deze diugen vinden Als een staaltje van de zoig derpostadmi nistratie deelt men aan het U D het volgende mede Een stadgenoot had aan iemand in Glasgow een memorandum gezonden De man in Glasgow antwoordde en biykbaar niet best met de Hollandscbe taal vertrouwd gebruikte hy voor adres het opschrift van het memorandum zoodat dit aldus luidde Van N N Aan De eerste die den brief aan de post iu handen kreeg zette er op oü wt ar Een tweede voegde er met een vraagteeken Holland by Toen de brief in Holland was schreef men er te Amsterdam op i Zie Utrecht En zoo kwam de op 29 Dec te Glasgow afgestempelde brief reeds den 2n Jan in handen van onzen stadgenoot Men meldt uit Sliedrecht 8 86 8 8 19 8 66 9 05 7 85 7 88 7 89 7 16 7 66 Oouda Moonlnoht Niaawerkerk Cptll BotUidun Botterdtm Capelle Nieuirerkerk Moorilreoht 7 5 6 10 5 19 6 96 Ooud s a 11 01 11 10 1 18 1 18 1 94 l as 1 88 Onze gemeente is hard op weg om weer tot den ouden treurigen toestand terug te keeren van voor vele jaren wat betreft de bedelary en de armenverzorging De commissie van weldadigheid ongeveer 20 jaren geleden in bet leven geroepen om bet bedelen met Nieuwjaar tegen te gaan wat haar niet alleen uitstekend gelukt is maar die door baar term aanpakken alle bedelary bier al heel gauw den kop indrukte heeft voor enkele maanden wegens gebrek aau middelen haar werk moeten laten liggen Van dat oogenblik af zyn de bedelaars weer den dyk langs gegaan eerst enkelen toen meerderen en nu met Nieuwjaar kon men maar aan de deur blyven staan Toen genoemde commisbie nog bestond werd altyd vanwege bet hoofd der gemeente in dr plantielijke bladen het nieuwjaarwenschen aan de huizen verboden Dat is nu niet geschied en de gevolgen zyn dan ook niet uitgebleven Honderden en nog eens honderden hebben dezer dagen gebedeld maar geen enkel procesverbaal is opgemaakt Wel heeft het burgerlijk armbestuur nu de commissie van weldadigheid niet meer bestaai eenige duizenden guldens meer subsidie gekregen maar dat voorkomt het bedelen niet Naar aanleiding van dr Kollewijn s brochure Ouaannemelyk heeft prof P J Coeyn een artikel in het Museum geschreven dat zeker veler aandacht trekken zal Spelliug quaesties zegt de hoogleeraar lieten en laten me koud zoolang men geeu phonetische spelling durft aanvaarden natuurlijk met de gebruikelyke overgeërfde teekens iugerichi voor bet allemansgehoor En deze zal eenmaal komen maar hare ure is nog niet daar c Vereenvoudigiog in de spelling e ee o 00 s sch wordt niet noodzakelyk geacht Wat de verbuiging en de geslachten betreft doet prof Oosyn zich kennen als een krachtige bondgenoot van dr Kollewyn c s Schier geen enkel argument van de vo r standers van het oude en verouderde flexieoj steem heeft mij overtuigd In de allereerste plaats dienen we ons verbnigingsstelsel te heif ien schrift en spraak in overeenstemming te brengen Din eerst spreken en schryven wo grammatisch juist Naar myne on bescheiden merning maken we onsvoordeoogeii van alle vreemdelingen belacbelyk do tr als vrouweiyk op te vatten en te verbuigen wat de gemeenlandscbe spraak van beschaafden en onbeschaafden met een hy aauduit Waaro beruft het vrouwelyk geslacht der sabel een hozsrenofficier treki hem de oppasser poetsL hem die volgens het reglement een zy is Tram wordt vrouwelyk gemaakt evennU inderigd tengevolge van een grappigen inval S schuldige in deze is onze Ruaaksche Van unep de gang zyn manlyk geslacht moest derven En we zien hem d i de vronwelgkc tram derailleeren we geven de meid last hem d i de vronweiyke gang aan te vegen Geen sterveling heeft de geslachten der duizenden Nederland che subaianiieveu in bet hoofd Dat alles ware te verhelpen door het weglaten der n van het artikel d e n in de verbogen naamvallen laat ons dreigen en slaan met de stok de degen desabel en zorgen wy dat hy goed aankomt onverschillig of driehonderd jaar een eukele dezer een zg was Te eischen dat een beschaafd acteui van eene bloem zegt dat hy haar ontbladert van eene roos dat hy haar in bet knoopsgat gestoken van eene courant dat by haar of ze gelezen heeft dat is in lynrechten stryd mei de beschaafde taal 18 18 18 68 1 06 1 18 1 19 1 88 10 16 10 55 11 08 11 09 11 16 U 86 7 86 7 47 8 18 10 08 10 11 7 45 11 6 16 6 88 6 81 6 86 9 68 10 11 5 80 Het streven om oit het oude puin op te ruimen het hechte gebouw onzer vw eren niet omver te halen maar naar de eischen des tgds in te richten verdient warme waardeering Aanvaardt daarom dr Kollewyn en gy allen die dezen goeden stryd ctrydi myne hulde Maar wat ik u bidden mag weest gematigd in uwe eischen of gy richt niets uit I Het Hollandsche volk ia nu eenmaal orthodox ook in tualzaken Het moderne drankje dient in druppels niet in eet of soeplepels te worden toegediend Centerum prosit metaal in de gedaante van anajovia enz rondzwemt Als dit bericht onder de oogen dar laters komt is het Driekoningenfeest daar voor de Volendammers een kerkelyke vierdag Het zal dit jaar niet vroolyk kunnen worden herdacht want de tyden zyn te gedrukt de armoede Is te groot £ n als dan het bekende lied wordt gexongen Wy komen gestreden met onz9 starre Wy zoeken Jezus wy hadden hem gaerne Hoe kleiner kind hoe grooter God Een zalig nieuwjaar verleen ons God zal zeker tevens uit veler hart de verzuchting ryzen Moge dit jaar wat voordeeüger cya voor ons dorp De dichter hedft gezegd Een heilVe gloed stroomt ons van de Ijszee te en Ook my was het heden goed te dwalen langn dien bevrozen waterplas die rimpelig en hobbelig ryzend en dalend daar nederligt Het wordt donker het is geen dag meer het is nog geen nacht zwart ia de kim Enkele starren blinken reeds aan het firmament Gegroet gy machtige zee die nu daarschynbaar rustig slaapt straks zal de wind weer de wateran benken zal het broiaeben en schaimen en steigrend met herhaalden ruk 8Uat zy de keetnen stuk En dondrend scheurt dau het ya van een De fltroom gulpt door het ys op En amyt de schotsen om zich heen Of kruit ze in henv len op Bouwt torena werpt die keer op keer Gelyk een kind zyn speelgoed neer En beukt ze met zyn golfgebraia Tot fijnversplinterd gruis Te Arnhem is de opzichter van de mestbergplaatsen op Moscowa P ia bewosteloozen toestand in het bosch naby het waterreservoir aan den Hommelsehen weg gevonden en naar zyne woning vervoerd eenige oogenblikken later overleden Het lyk is ter gerechtelyke schouwing naar het Gemeenteiyk Ziekenhuis overgebracht nadat gebleken was dat hy den vorigen avond in een vechtpaily was gewikkeld geweest zoodat de mogdiykheid dat zyn dood daarvan een ge volg waa geweest niet is uitgesloten Ware zelfverloochening I Eenige weken ge leden reed een tramwegen door de straten van BuennS Ayres toen eensklaps een minis ter van den Staat den conducteur een wenk gBf om te stoppen De conducteur zag den minister echter niet en de wagen reed door Zyne Excellentie zette het toen op een drai e ZOO bard als het hem by zyne fatsoenlgka gezeiheid mogelyk was Reeds wilde hy weer van zyn plan om mede te ryden afzien toen het rgtuig stil hield daar een passagier uit j wilde stappen Nanvelyks was de minister thans op bet balkon gekomen of hg mnakte den conducteur nen ongemakkelyk standje en vroeg hem waarom hy niet eerder had gestopt Omdat ik u niet heb gezien gaf de eon ducteur ten antwoord Dit eenvoudige antwoord verbitterde den 1 minister zoo sterk dat hy met een wandelstok dieu hy in de hand had den beambte twee slagen gaf Onze condacteur was echter niet gemakkelyk uitgevallen en gaf deu aanvaller een paar stevige porren tnsachen de ribben dat de minister van den wagen afviel en als een bal op de straat rolde Daarmee waa de conducteur evenwel niet tevreden Hy sprong van den wagen viel op den minister aau en gaf hem met diens eigen wandelstok zoo n oogtmakkelyk pak slaag dat de man ten slotte hiy was onder achterlating van zijn hoed op de vlucht te kunnen gaan Toen de conducteur later hoorde met wien hy het aan den stok had gehad maakte hg dadeiyk rapport by zyn directie die hemonmiddeiyk uit baar dienst ontsloeg en er den minister kennis van gaf A M S S9 7 10 11 08 11 18 6 66 6 08 6 10 6 17 6 86 9 10 9 17 9 61 10 1 10 10 4 50 1 57 6 01 6 11 6 S0 7 80 11 86 11 4 1 10 9 80 8 50 8 48 4 80 4 46 4 66 6 08 5 09 6 16 8 10 11 60 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 1 45 1 66 8 09 8 09 9 16 18 40 4 08 4 40 8 48 6 66 3 10 DEN HAAS eOVDA aHaga 5 487 807 439 98 9 4610 1411 88 18 16 1 38 8 15 8 46 3 43 4 16 4 48 5 81 7 8 06 M 8 80 10 11 08 De Excellentie was echter eeen kranig man bg had later ingezien dat hy en niet de con i 4I Voorb 5 61 10 80 1 44 4 48 7 06 N d L d6 6 1 4 7 11 Z Zagir6 08 10 88 1 58 6 7 80 Bl Kr 6 l4 8 04 7 86 64 Ze M 6 1 10 41 8 0 6 0 7 81 Oouda 6 80 7 60 8 13 68 10 1610 6818 0318 46 8 80 8 45 3 16 4 13 4 48 6 80 6 61 7 48 8 86 10 0tü T B E O H T G O D D A Utraobt 6 88 7 50 6811 84 18 08 18 60 3 10 8 58 4 48 6 86 7 48 f 8 0 8 50 10 07 10 64 3 84 4 06 4 66 4 18 4 84 8 60 4 87 6 80 7 08 8 80 9 01 1010 88 9 1 8 41 9 88 10 40 n 86 Harmalan 6 47 S OS 10 0 18 1 Woardan 6 68 8 10 10 16 19 86 üadexalar 7 07 8 18 10 84 18 48 Oosda 7 80 8 38 S4 10 87 18 06 18 66 1 88 AHSTERDA H S O V D A 7 66 0 40 11 10 11 97 8 40 4 10 6 60 8 10 6 ll 6 11 4 8 68 4 88 MO M 10 44 18 1 IM 8 01 1 10 4 10 7 88 4 86 7 40 Mi t ii 47 AmatcrdamO S AcaterdamWp dactour onmlSk had gehad en deelde dit het beetuur rf de tramweg maataohnppy mede mat veraoek den oondacteur niet te willen baatnffen De condactour bleef lUardoor in dienst eu kreeg later ran den man mat wien bg gelochten had een gooden horloge ter herinnering aan het gabenrde ten geschenke Alweer een 1 Een buitenman die te Utrecht een partgtje kaai had afgeleverd besloot ran de gelegenheid gebrnik te maken om de stad eens te gaan bekaken Na geraimen tyd in alle richtingen de stad te hebben doorkruist en daarbg menigmaal te hebben aangelegd geraakte hyeindelyk tegen den arond in de Boteritraat verzeild waar hg al heel spoedig kennis maakte met eena jeugdige schoone aan wie het weinig moeite kostte om hem over te halen haar naar hare woning te rergezellen Nauwelgk daar aangekomen begon het meisje eohtei op eens met hem te twisten schreeuwde om hulp onmiddeliyk waarop een paar mannen en meiden erschenen en eiscbte dat het boertje dat haar zoude hebben villen mishandelen terstond haar woniug zon verlaten Toen deze eigenlgk niet goed begrypende wat er gebeurde hieraan niet spoedig genoeg gerolg gaf werd hg door allen aangegrepen mishandeld en ten slotte de deur uitgeworpen zoodat hg op de straat terecht kwam Door den schrik ontnuchterd en bemerkende dat bloed hem langs het aangezicht liep spoedde hg zich naar het politiebureau waar hg zgn wedervaren vertelde eu waar hy tevens werd verbonden Het ergste was echtt nog de ontdekking dat men hem zonder dathger iets van had bemerkt al zgn geld ongeveer f 125 aan bankpapier en zilvergeld had afhandig gemaakt £ en onmiddehjke door de politie ingesteld onderzoek leidde tot geen ontdekking zoodat het boertje niets anders overbleef dan om maar ongetroost naar moeder de vrouw terug te keeren Ülat hij dit evenwel met looden schoenen deed Jaat zich deuken BDltenlaodseh Overzicht De behandeling der zaak van den Paryacben anarchist Yaillant is ui enteld Zy zal de volgende week voor het hof van assises komen De advocaat Labori heeft nu zyne verdediging op zich genomen De jury te Parys heeft een brief ontvangen geteekend eene groep van vrye mannen waarin de vrgspraak van Vaitlaut gevra d wordt Daarin wordt gezegd Verheft u boven de bekrompen heden der wet boven de tirannie der vooroordeelen en de lafhartige ingevingen van de vrees Vervult uw hart met al de rechtmatige aspirattien der onterfde massa en Vaillant vr 8prekeDde zuli gy verkondigen dat het eenige middel om de geringeren te ontwapenen daarin beataai dat bet eigenbelang en de hebzucht der machtigen gebreideld worden De Figaro heeft dezer dagen eenige mededeeiingen gedaan over de armenzorg te Parys aan dat artikel ia het volgende ontleend De Assistance publiqne beschikt jaarlyks over ongeveer ÖO mlllioen francs een even groot bedrag komt jaarlyks ter beschikking der individuatie liefdadigheid door inzamelingen in de kerken byzondere ondersteuningen der regeering en der gemeente en van de 1200 liefdadigheidsgencotschappen voor het armwezen kan man dus rekenen op ongeveer 100 millioen francs Daar er 109000 armen iu Parys zyn zou elk van dezen een jaarlyksch inkomen van byns 1000 francs kunnen hebben waarvan zy alleen de administratiekosten zouden moeten betalen Doch de Assistance publique beschikt daar anders over Zy tracht kapitaal te vormen om iteeds grooter wordende behoeften te kannem beatryden uit de rente Daardoor worden de 1000 francs inkomen voor eiken ftrme heel wat verminderd De Assistance ontvangt haar middelen uit de volgende bronnen De stad Parys trok over 1892 bet bedrag uit van 18 800 000 franca voor gewoue en 1 200 000 francs als baitengewone uitgaven benevens 944 000 franca tijdens de cholera epidemie nit Torachillende bgdragen waren 388 000 frans afkomstig schouwburgen concarten bals en lombards gaven een verplichte bydrage van 3 139 000 francs aan armengeld aan buren en rente vau kapitalen werd ontvangen 6 662 000 francs de bydragen van de hospitalen ontvangsten van personen die hunne verplegingskosten betaalden beliepen 5 878 000 francs de opbrengst van byzondere stichtingen beliep 1 880 000 frs en daarby kwamen nog enkele posten die het totale bedrag der ontvangsten op 49 600 000 francs brachten De uitgaven over 1892 waren als volgt verdeeld beatuurs en administratiekosten 2 410 000 francs belastingen en meubilaar 735 000 francs bydrage in de kosten der hospitalen 20 863 000 francs hieronder zyn begrepen de tractementen der doctoren 992 000 francs en van het overige personeel 1 823 000 francs bydru en in de kosten van andere instellingen 1 707 000 francs buitengewone uitgaven 6 620 000 franca kosten der inrich tingen 625 000 franca verpleging buiten de gasthuizen 810 000 franca enz Voordewerkelyke armenzorg bleven zoodoende aleebts 9 867 000 francs over dus slechts V van de sommen die voor fle armen bestemd waren Een systeem van ondersteuneu door samenwerking met de overige liefdadigheidsgenooischappen is er niet zoodat ook te Parys sommige armen veel en heel veel armen niets of weinig ontvangen En ondanks do reusachtige bedragen die voor armenzorg in Parys worden geschonken zyn toch armoede en ellende in de groote wereldatad grooter dan misschien ergens elders Uit Berlyn wordt gemeld dat men ter zake vao hei Bussische handelsverdrag wat de hoofdpunten betreft tot overeenstemming is gekomen De Rossische concessies zouden bevredigend zyn Meu vreest echter dat Eosland by het vaststellen der redactie moeilykheden zal bereiden Aan het definitief tot stand komen van het verdrag wordt evenwel niet getwyfeld Verder deelen de Daiische bladen mede dat de keizer opnieuw aan Gaprivi en den Staatssecretlaris Marshall iekeunen heeft gegeven dat hun bnltenlandsche politiek iu het byzonder ten aanzien van bet bnndelstractaav mot Rusland zyn volledige instemming heeft Ook wordt verzekerd dat om dou agrariërs ter wille te zyn door de Regeeriug ernstig de afschaffing overwogen wordt van het identiteitsbewya voor graan zoodat Russische rogge van mindere qualiieit ingevoerd zou kunnen worden en tegen teruggaaf van het betaalde recht een gelyke hoeveelheid Duitsche rogge van betere qualiteit uitgevoerd Het Eogelsche Lagerhuis heeft Donderdag een belangryken stap voorwaarts gedaan Al de artikelen van het wetsontwerp betrefïende de Kerapelraden werden aangenomen en men heeft nu nog alleen te beslissen over de nieuwe artikelen welke de Regeering nog aan het ontwerp zat toevoegen Deze bespoediging tóoet volgens de Times worden toegeschreven aan een schikking met de aanvoerders der oppositie verkregen door verschillende concessies der Regeering Daarmee beweert de Timea willen die aanvoerders volstrekt niet geacht worden bun bezwaren tegen de wei zelf ie laten varen of vroegere beslissingen goed te keuren genomen door een party meerderheid van Ieren en Schotten over de hoofden der Engelsehe vertegenwoordigers heen Ook zal het t bezien staan zegt de Time8 wai hei Hoogerhuis van dit alles zeggen zal hetwelk natuurlijk vry blyft in zyn handelen De Daily News ieder vischt op zyn gety ook een krant wydt aan de schikking een hoofdartikel onder opschrift De terugtocht der Tory s en ziet in de schikking een degelyke overwinning der Regeering De toestand op Sicilë wordt door de Italiaanscbe regeering zoo ernstig geacht dat bet eiland iu staat van beleg is verklaard Tot dusver werden de opstandelingen ontzien Nu ecbters ia besloten dat een eind aan de beweging zal worden gemaakt Er staat nu een legertje van 40 000 man Alle ministers onderteekenden het besluit tot het zenden van een nieuw contingent waarby aan het lichtis gekomen dat althans in dit opzicht alle partyen aan Oriapi s aandringen op een wapenstilstand gehoor geven De leider der oppositie Di Rudiui die evenals Crispi Siciliaan ia beeft de staatkunde der regeering volkomen goedgekeurd en de ultra radicaal Colajauni is op verzoek vau den minister president naarRomgekomen om inlichtingen te geven Hy acht den toestand door 33 jaren wanbestuur vere oorzaakt zeer bedenkelijk De opwinding over de verbruiksbelasting was enkel de laatste droppel die de maai deed overloopen De arbeidersvereenigingen doen volgens Colajauni alles wat zy kunnen om de beweging te matigen Waren ze er niet dan zou geheel Sicilië in vuur en vlam staan Van Grispi a hervormingen die over geheel Italië Zulten wor len toegepast verwacht Coilajann gunstige gevolgen I M Q E ZONDEN Geachte StadgenooienJ Uit naam van de Commissie die eiken avond ongeveer twee honderd arme kinderen van heerlyk voedsel voorziet roep ik alle belangstellenden in onzen arbeid by het begin van 1894 van harte s Heeren zegen toe wy deelen u gaarne mede dat de kinderen goed gebruik maken van wat wy h§n voorzetten enkelen zyn door ziekte verhinderd te komen tot hunne blijdschap krygen zijjhun deel aan huis daar wy overtnigd zyn dat zy het boog noodig hebben Aangenaam zou het ons wezen indien wy meer bezocht werden in ona lokaal in de Vogelenzang dat voor dit doel geopend is des avonds van half zes tot half acht Gy zoudt u dan kunnen overtuigen hoe uwe gav6n besteed worden en tevens de groote behoefte zien aan een kleedtngatuk voor Bommige van de kleinen De Commiasie voelt zich gedrongen om in deze nypende koude een goed woord voor hen te doen wetende hy ondervinding dat zy niet te vergeefs by n aanklopt Wij denken eenige honderde kinderhemden te laten maken zoodra ay geknipt zyn zullen wy hopen dat gy ona helpen wilt om ze te naaien dan doen wy met weinig geld zeer veel en tevens worden velen voor wie het HeIpt elkaar geeu ydele klank is inde gelegenheid gesteld hunne hnlpf rdigheid in beoefening te brengen Overtuigd dat wy handelen naar den wensch van alle gevers en geefsters noemen wy ona Uwe dankbare dienaren Namena de Commissie H A TOEN SecreUris Visaoherti Berioht Ammerstol 5 Jan Van Zaterdag 30 Dec tot en mei Vrydag 5 Jan zyn alhier ter markt aangevoerd 7 Zalmen prya per i kilo van ƒ 2 tot ƒ 2 40 De zalmvisschery De Snackert heeft bare werkzaamheden in den nacht vau Dinsdag op Woensdag gestaakt wegens het ys Kralingen 5 Jan Deze week werden ter markt aangevoerd 109 winterzalmen prys ƒ 2 00 a 2 60 per 5 ons Wollen en met wol gevoerde A van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam 5 JANUAHI Vor krs i totkoera Karaaiiira Oert Ned W 8 8i 8 a 81 dito dito dito 8 99 dilo dito dito 8 108 s los HoNQu OU Qoudl 1881 88 4 96V4 iTiUB iDMhttiring 1868 81 6 8 e S OosTBKa Obl in papior 1868 6 7 Vi 79 dito in zilver 1868 6 79 79 PoETlioiL Oblig mat ticket 3 19V 19 dito dito S RvsuNn übl Ooit ie Serie 6 64 dito Qemns 1880 4 ditobüBoth l889 4 5 96 dito bij Hope 1839 90 96 dito in goud leoQ 1863 6 dito dito dito 1884 6 ios Srulli Ferpet aohuld 1881 4 69 V Tuaaau depr Oonv leen 1S90 4 81 Geo Iceiiing aerie D ü2Vl 82 Geo leeuio serie J 83 Zuio Afs Rbp Ree v oM 1898 6 MïÜoo OW Bait Soh 1890 6 65 VlHazmai Obl 4 onbep 1881 87 88 Aüs dBDAM Obligutien 1861 SV 99 BOTTBEDAM Sted leen 1886 S i 99 l I Kl N Afr HaodeUv aand 106 Arendsb Tab M j Certifloalen 636 Deu Maataohappij dito 6SS Areb Hypotheokb pandbr 4 101 üult Mij der Yoratont aand 86 r sQr Hynotbeekb pandbr 4 Nederlandaohe baak aand 100 S19V Nsd Handelmaatsob dilo 149 N W Pao Hyp b pandbr 6 93 Bott Hypotheekb paodbr 4 108 Utr Hypotbeokb dito 4 101 OoiTBNB Ooat Hoog bank aand 1S7V Bual Hypotheekbank pandb l l AïBUTKA Ëquit bypoth paodb 6 98V 98V 81 Maiw L ö Pr Lien eert 6 307 Nb Holl I Spoor r Mij aand 97 Mij tot fiipl V St Spw aand 98 Ned Ind Spoorwflgm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 168 186 dito dito dito 1891 dilo 6 108 iTiUB Spootivl 1887 89 A EobI 8 47 m Zuid Ital Spivmtj A H obl 8 l 127 60 Polen Waraobau Weonen aand 4 Bon Or Buaa 8pw Mij aand 6 189 189 Ballisobe dilo aand 60 l 80 Faatowa dito aand 6 69 Ivang Dombr dito aand 6 103 Kurak Ch A20W Sp kap aand 127 Loaowo Bewast 8p Mij oblig 6 lOSl s Orel Vilebak dilo oblig 6 10 7l 108 Zuid West dito aand 6 nv 98 A dito dito oblig 4 S l AKEMKA Oont Pao Sp Mü obl 6 102 Chio t Nortb W pr C v aand 136 dito dito Win 8t Peter obl 7 184 Denver Bio Gr Spm carl v a 9 l 98 9 Illinois Central obl in goud 4 Louisv k NaibvilleCorl v aan 43 48 Mexico N Spw My lebyp o 6 90 Miss Kansas v 4 pel pref aand 88 24 N York Ontario West aand 14 18 dito Penua Ohio oblig 6 103 Oregon Calif Ie hvp in goud 6 109 78 St Paul Minn k Ümt obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 102 dilo dito Line Col Ie hyp 0 6 47 Canada Can South Cert v aand tr V N 0 Bnllw Nav lo h d o 0 Amsterd Omnibus Mg aand 186 Bolterd Trammg Maala aand NlD Stad Amsterdam aand 8 108 Stad Hollerdam aand 8 110 BttOi Stad Anlirorpenl887 2 loiy Stad Brussel 1886 SVl 100 HoNO Tbeisa Begullr Oesellsch 4 116 OoaTBNR Slaatsleening 1860 6 117 K K Oost B Cr 1880 3 Span Stad Madrid 8 1868 1 106 NlD Ver Bei Hyp Spobl eert 6 1 BurserlUke Stand GEBOREN 2 Jau Arie ouders L v n Beeknm en C Nieuwenliuiien 4 Petrus Jacobua ouders £ W Kok en M J Oud k 5 hau Baptist ouders C M J van deuHeuvel Renders en M Kuipers OVERLEDEN 3 Jan J M Groenendaal 67 j W Laurier 3 ni G S van Dyk 7 m ONDERTROUWD 5 Jan J Kroeders 27 j en M H van den Boscli 26 j O Tom te Charlois 26 j en A J de Raadt 21 j P J van Wijk 23 j on C Melkert 18 j W Hoegee 48 j en C van Leeuwen 43 j ADVERTENTIÊN Heden overleed na langdurig lijden ome geliefde Zuster DIDERICA CORNELIA ROMËIJN in den ouderdom van 77 jaar Dit aller naam J A ROMElJN Zevenhttken 2 Januari 1894 De Heer en Mevrouw gWAAN Basmet Iwtuigen met wederkeerigen lieilwensoh hunnen harteiyken dank voor de bigkeu van belangstelling by den aanvang dezes jaars ontvangen Haarlem 5 Jan 94 W J en Lion Blitz NIEUWENDIJK bij den Dam 241 AMSTERDAM Op WOENSDAG DONDERDAG en VRIJDAG te C0N8ÜLTEEREN Markt IM Gouda Compleete Tandheelkundige Inrichting Persoonlflke behandeling door LION BLITZ De Grootste Horteering voor minste pryzen van Echte Leidsche is in de FINALE UITVERKOOP bg I S KEI8ER Korte Tiendew LlJI lOl Levensverzekering NaatschappU Opgericht n IS Verzekeringen in geval van overiyden gemengde op een bepaalden dag eu gecombineerde Uitzetverzckeringen LgJ renten Zich te vervoegen voor alle inlichtingen en prospeotnsseu by den Hoofd Agent te Oouda den Hew W C WEBSISK Bleekersingel R 201 SOLIEDE AGENTEN GEVRAAGD FEMSCHE STOOMVEEVEEU Chemische en Zwilsersche Wasscherij Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen II Oppenhelmer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verren Tan BÜe Heereaen üameskleediugstakken ook BÜe soorten MeubeleD Ledifcantgorciynen Tafelkleeden TrypeQ met nieuwe patronen geperst Kwanten Gamitaren Neteldoek TuUes Kanten Veeren enz Alle goederen kottuen in elkander biyven en vrorden onachadetyk voor de gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 Alom te bekomen DE mim Mm of de beschryving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Qoude benevens de geschiedenis der Bt Janskerk der Glazen der cartonteekeningen ena waarby is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasachilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth PRIJS 80 Cents A BRINKMAN