Goudsche Courant, dinsdag 9 januari 1894

I o 6246 Openbare Vrijwillige Verkooping Dinsdag 9 Januari J894 3Sste Jaargang mimm mmmi NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgpaye dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Uilverkoop Wegens Verplaatsing ddr ZAAK naar do WIJDSTRAAT Courante Artikelen met 20 pCt Korting lode Artikelen tegen Spotprijzen Firma J Weller Steenkolen VLAM EN YETKOLEN per WAGGON tegen de meeat cononrreerende Prijzen bg DONDERDAG 18 JANUARI 1894 bij Ayag telkens des middags te 12 uren in het OR00T SGHIPPEBSBUIS aan den Veeratal te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTÜUN DROOGLEEVKB te Oouda bij wien 8 dagen vóór de veiling notitiën te verkrggen ign behelzende de beechrgving der perceelen de lasten de trekgelden enz De Woning is den ten Mei 1891 en de Landergen ign den 21 Februari 1894 te aanvaarden en tot dien tgd verhuurd aan K AhKU dl voor 2200 per jaar Beiaaldag der Kooppenningen 18 AprillSOl Ootidi Snelpendruk vu A BawiKui fc Zoo De imdwgeimkende daelt door deze mede d t hy zich geëngageerd heeft met deo fleer C LEEGER Apotheker en de tuk op denzelfden roet en onder dezelfde Firma sal voortaetten Dankzegi ende roor het steeds genoten verttonwen bereleii wg onze Zaak roortdiirend aan Achtend H W G DB LAAT C LEEGER FiJDe Witte Port bg SLOTEMAKER Go SIROOP V PUNCH CITROEN PUNCH TROEBELE COGNAC diverse fijne kwaliteiten Zuivere Bordeaux Wijnen M J DE GEAA7 HOOGF GOOWE 2BB SESIGHT TAN INZST OUDERKERK aan den IJSEL Wgk C No 6 Il ingezet op 3000 Daarna verhoogd met 600 jBen perceel QROND daarachter ingezet op 950 Een perceel OROND daarnaait ingezet op 800 De Afslag en Combinatie zal plaata hebben op VRIJDAG 12 JANUARI 1894 des morgens te elf aren in het Koffiehnis van A Banaaz op het Dorp Verhoogingen vordea tegen genot rau 10 aangenomen en nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van Notaris G C FORTUIJN DBOOGLEËVSR te Gouila Dienstbode Tegen 1 FEBRUARI wordt in cDE HARMONIE Markt A No 103 gevraagd eene Patsoealijke Diensttode Met FEBRUARI a s gevraagd EENE DIENSTEODE P Q Bleekerssingel 207 OpenlDare Verkooping De Notaris H GaOEN£NDAAL te Ooucfa is voornemens op WOENSDAG den 10 JANUARI 1804 des morgens 10 nor in de Stoombroodfabriek Di Kobikbiouk aan de Peperstraat Wgk K 202 en 263 te Oouda in het openbaar te verkoopen om contant g eld ZDe Zi 3 Trerx tsa is eener BEOODFABBIEH bestaande uit Een Qasmotor van 2 paardenkraobt met Kneedmachine Borbecker een Heetwateroren met 2 aitrollende Bakvloeren 5 Broodwagens Steek en ijtoot wagens 3 Troggen een groote Werkbank IJzeren Bakplaten Broodrekken Planken en Blikken Kantoorbetimmering 20 Meter Waterleidingbais en Foinais en voorts alle verdere Gereedschappen tot de uitoefening van genoemde Broodfabriek gebroikt ignde Te bezichtigen Maandag en Dinsdag vMr den verkoop van 9 tot 12 en van 1 tot 4 nar Tentoonstelling Batavia 1893 Heden ontvingen wij het officieele bericht dat onze inzending van lilUi l Wl UVUUllllU bekroond is met de HOOOaTE ONDERSCHEIDING Getr KAMPHITIZEir Hofleveranciers Waarom word ik van mijn zennwlijden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen Uflt is niet zelden dat geneziag aaabrengeodD middolen toerallig ooUlekt worden die in de banden vso een bekwaam genoeiheer een goed snceei hebben Waa niet Prieanits de geleerde veatiger der waterknur methode ieoa vooaplaata een bedsTaartsoord roor do lijdende measohbeid geworden ia tm eeoToudige boor f Heeft niet een Zwaedaoh majoor Tbure Brand genaamd een middel tegen rrouTrentiekteo aan de band gedaan die bet lanoet der chirurgen reeds minder ooodaakelyk heeft gemaakt en thans gemeengoed Tan alle goneeahceron begint te trorden P Ook op bet gebied ter beperking Tan leuawziekten begint er lioht te komen en ook hier ia een weg geopend geworden die op de eeoroudigste en natuarlykste manier reeultaten oplevert welke wel in ataat zijn de sedert jaren onveranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen aoo als bjJToorb Bromium Yxer Arsenionm enz geheel te verdringen Kr zyo vele mensobun die nooh ziek noch gezond zijn en tooh klagen dat zij zioh in lichaam en ziel alles bebalre wel gevoalen bet geringste niet velen kunnen en zelfs door arn vlieg getergd worden en MO zioh zelvon en anderen tot last zijn zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreeselyke angst ot door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde druomen gekweld Dan ijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpijn congestie xwakheid van geheugen oorauizen en toevallen Eindelijk lijden de ergsten ouder hen aan verlamming vitusdans en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die men op elkon leeftijd onder elk geslacht en eiken stand vindt zyn zenuwziek en min of meer d alachloffers der leefwijze van onzen tyd Wie lot eene dear categorien van lijders behoort en ingelicht weoscht Ie worden over de werking eener nieuwe mothme adresaeere zich aan Amsterdam B CLEBAX k Co Heiligeweg 48 Rotterdam F E rsOi SANTEN KOLPF Korte Hoofdateeg 1 ttrechC LOBBY k POBTOK Oudegracht by de Gaardbrug F SS door wien een onderrichtend geschriftje over Zenuwziekten en Beroerte Voorkoming en Oenezing gratis eo franco verkrijgbaar gesteld wordt LS M De Volhard ing Bij STREMMING der VAART door IJS zal het Goederenvervoer van Amsterdam en naar Leiden vice versa per SPOOR plaats hebben tegen het gevoon tarief der Maatacbappg Van OODDA naar AMSTERDAM Maand€tg en Donderdag ê morgens Van OOUDA naar LEIDEN J lnadag en Vrijdag s morgens GOEDEREN moeten als gewoon aan het Bolwerk worden bezorgd DE DIRECTIE Openl3ar6 Verkooping VAK iiiia sonwiiAiiswoms HET Scharen Hooiberg verdere Geltmmerten IN eenige perceelen uitmuntend 11 11 i ilii staande en liggende te berken woude te zamen groot 31 HectM ei 98 Aren 59 Centiaren OP DONDÜRDAG II JANUABH894 bij OpH FLÜWEELENSINOEIi 630 Gouda 6 Januari 1894 BIËRBOTTELARIJ Korte Tiendeweg D 93 De ondergeteekende beveelt zioh bg voortduring beleefdelgk aan voor de LEVERING der Eerste Soort BIEBBH uit de Bronwerg db Gikrookob Valk Van Votleoboven s Bxtra Stout voor Bloedarmen Maaglgders Zwakken en Kraamvrouwen als meest Versterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door mg steeds belegen afgeleverd Vraagt s v p PRIJSCOURANT H 7AU WUNGAABDEN i HIfe De Notaria 1 P MAHL8TEDE te BerganAacla i voornemens op W0EN8 DAG 17 JANUARI 1894 des morgens ten 11 ure bg C vas dbe HEE en bg verhooging en afslag op WOENSDAG 24 JANCABI 1894 des avonds ten zes ore bg G BaziHii beiden op bet dorp aldaar in het openbaar te verkoopen de volgende perceelen allen onder Bergpambacbt 1 Hf mg geteekend no 232 aan het dorp met twee annexe WONINGEN nrs 233 en 234 groote 8CHDDR BOOMGAARD GRASLAND TUIN en ERF samen groot 31 Aren 90 Centiaren 2 Eene parig HOOILAND aan dan Groenen Eerkweg groot 2 Hectaren 3 en 4 Eene partg GRIEND QBA8 en BOUWLAND aan deu Lekdgk uabg Beigstoep groot 26 Aren 20 Centiaren Eene party BOUWLAND tnsscheii de Wetering en den Dgk onder beneden groot 43 Aren 44 Centiaren Een HUISJE geteekend nr 216 metBOUWLAND aan den SchoonhoveuachenKerkweg De penwelen ign bg biljetten breeder omschreven ea inlichtingen zgn te bekomen bg den Notaris Na Lossing der Lading leveren wg nit onze PAKHUIZEN de GROVE MB mmm ad 70 Cent per Heet contant zonder korting vrg in huis bezorgd Steeds in voorraad SMEÉ en MACHINEKOLEN en Echte Belgische Anthracit Nootjes de minst aanslaande brandstof voor Volkachels ik f 40 per HL Jan Prince Cie Kantoor Turmarkt H lOI QouJa 3 Januari 1894 Zaai Kunstmin MAANDAG 8 JAmiABI 1894 ssEiuri door den Heer C MENSINK Zendeling onder de Eabglen in Marokko verdnidelgkt door een TOOVERLANTAARN Zie verder Aanplakbmetten Het Bestuur v d Chr Volksbond C V TONGERLOO Voorzitter P BIK Secretaris Aanvang 8 nor Gereserveerde plaatsen 0 25 Gewone id ƒ 010 Te verkrggen bg de H H C VAK TONGERLOO Korte Groenendaal P BIK Koite Tiendeweg J Dl JONG Kattensingel VAR ELK Boomgaardstraat ROEPERS Groenenweg en s avonds aan de Zaal Dordrecht STEEDS VOORRADIG Coperw Balkeu bez en beh Pitch Fine Balken en prima Delen Oregon Pine Balken en Delen ge ch en g pl Delen Plaathont Ellens Jnffers Koldeis Sparren enz eni LAGE PBIJZXS M BINNENLAND GOUDA 8 Jaaoari 1894 Zondag 21 Januari hoopt de ZaugvereenigiDg ApoIl0 € eene uitvoering te geven met ah naar gewoonte bal na Onder de Toor te dragen stakken mogen in dd eetste plaats worden genoemd Princessiti Ilse en Scbön Ellen twee stokken die oogC twyfetd in den smaak znllen raJleu Vreemdelingen waren er gisteren niet Kooveel ia onse gemeente als we wel verwacht hadden Het ga schijnt naar Rotterdam nog al wat to weuKhen orer te laten Achter 0n8 Oenoegenc en op de Singels werd druk gereden Het meeat waa de ijabaan der Gondsohe IJsclub bezocht het terrein daar is dan ook uitstekend en voor huisgezinnen met kinderen is er o i geen betere gelegenheid dan de kinderen zich daar te laten rerraaken De geringe contributie wordt door de mindere vrees voor ongelukken rnim vergoed Yolgans achferataande advertentie is door de U8olttb Oondac op Vr dag een wedstr l nitgesohrevea voor amatenrs over 500 en 5000 M en op Zaterdag voor beroepsrijders op da korte baan Hwlen we trijd in Haastrecht ea het Beieracbe Woensdag o a te Otidewater en ie Gouderak In de caotine der Kazerne had Zaterdag avoud tnsschen 5 en 7 uur een bitjart conconra plaats Prgawinner voor het potspel was korporaal Strniveuberg De vereeniging van korporaals hed deze zaak op touw gezet Den 3n Februari vertrekt van RotteHp m per stoomsoliip Soerabaye van de Rott Lloyd naar OostIndië de voor het O I l er bestemde 2e luit der inf B C M Smelt als med eleider van een detachement aanvallingatroepen Uit kei busje cHulp in Nood t welk by de Vefgaderingen van den R K Volksbond steed onder de leden rondgaat z jn in de afgeloopen week voorloopig 3 personen bcdeeld zg kr en aardappelen brood en steenkolen Voorzeker een goed voorbeeld en bet is niet te ontkennen dat door enkele kleine gaven veel leed kan verholpen worden te meer daar men weet dat die leden ook tot de arbeiders behooren Wij gelooven bh Doaa FEVILLETOJM Een kijkje in t Rijks Musenm t Spijt me dat ik t zeggen moet geachte lezer ma r ik beo een heel alledaagsch menaoh Er vloeit geiD druppel artistenbloed door mijae aderen en als ik vier of v f keer dezelfde schilderij bekeken hsb il deze roor mij alaeeu uitgelezen boek k Mag orijidg wel ééns een vluohtiften blik op werpen en haar groet ja als eene ouds bekende doob zy boeit niet meer t iatereisante ia er af Brenirel heeft een bewek aan t Eijks Huaeum te Amsterdam nog altyd eene bijzoadere aantrekkeIgbbeid vodtr mg doch laat ik t maar ronduit bekennen dan heb ik dikwqls meer oog voor de k kera dan roor de kunstwerken k Weet wel dat dit niet voor myn 8ohoonhetdB gevoel pleit maar t ia helaaa niet anders Zoo dwaalde ik op een regeuaohtigen AugustuimoTgen alleen dour Cuypers schooae atiabting rond mengde mjj nu eena onder de bezoekera en vEyde mg dan weer op een der mollige diraas neer om mgne indrakken te rersamelen t Was er drak dien ochtend I Behalve de traditioneele vreemdelingen in ban hebt retB coataum die met den Baedeker in de band haastig ran de eene zaal naar de andere draafden bad een pleiziertrein ui het 0eldersehe een zwerm boeren en boerinnen aangebracht Ia troepjes van zes tot tien drentelen zg door d ruine zaun rond de vrouwen nieawsgierigt teura van den R K Volksbond gerust het bedoelde busje Hulp in Nood t kunnen aanbevelen Het Bestuur vau den Volksbond doet perüoouiyk onderzoek naar hen die bedeeliog noodtg hebben Zaterdagavond werd in het Koffiehuis Harmonie eene jaarlijkache Algemeene Vergadering gehouden van de Coöperatieve Broodbakker 0u8 Voordeel tot het uitbrengeu van het jaarverslag over het tweede boekjaar Uit dit versing bleek dat de ontvangsten hadden bedragen 35030 60 en dai het bedrag ter verdeeliög onder de leden was 5049 97 of 157o t welk met applaus werd b roet De aftredende bestuursleden J L Leyerweert D L Soer en A Smit werden herkozen in de plaat van het bestuurslid W Roe pers die niet meer in aanmerking wenschte te komen werd gekozen H de Groot Tot leden van de Commissie werden herko zen F Jansen en O A van der Want De heer W van Zuilen die te Oui ater Maandagavond a s in t hotel Konings eenige voordrachten zou houden iaverbindeid dien avond op te treden De voordroohttn zullen nu eenige dagen later plaats hebben Zaterdagnamiddag heeft op den Bergschni Plas een jonkman bg het acbaatseoryden door te vallen eenen pols gebroken Het schoolblad De Wekker nieuwe bedragen voor het onderwga herdenkt met zj eerste Januarinommer zgn 50 jarig bestaan In een hoofdartikel brengt de tegenwoordige hoofdredacteur de heer G B Lalleman hulde aan zgn voorganger den heer Mionlet herinnert aan de geschiedenis van het blad dat til dien tyd met overtuiging de belangen van hit openbaar onderwas beeft voorgestaan dankt den rechtskundigen adviseur mr E L vau Emden voor zgne belaDgrgke addezen en de heeren M J IJzerman en IJ IJkema voorhonne medewerking aan de redactie Eerstgenoemde was reeds langer de heer IJkema sedert twee jaar aan De Wekker verbonden Ook den heer A J Labberton te Alblasserdam en den uil ever den heer A Belinfante wordt een woord van hulde gebracht In het nieuw in treden tgdperk hoopt De Wekker de be gioselen to handhaven tot dusver steeds voorgestaau De vesting Glatz herbergt thans de veroor docbteren Era s ala ze zijn steeds baron bedaap den wederhelften een paar sobredes rooruit Sommigen worden alleen door han vrijen wil voortgedraren anderen door oen gedienatigen geest ia de Rodaante van een der slimme zonen Israels die beden als gida en tijdelgk professor ia de aeathetica een ruim daggeld rerdienen liBten wg zoo n boerenfamilie eenige oogenblikken op haar tocbi door Neerlands kunsttempel rolgen Da buikige blozende patriarch van t gezin gaat gebukt onder t gewicht ran den groenen reiszak met roode kwastjes gevald met een stapel krentenmïk en koek waar wg het zeker eene halve week mee konden stellen Wel had de beambte in de vestibule aangeboden dien zak te bewaren doch op de aanmerking van moeder de vrouw dat men die stadiluu noit kan rertrouweii en hie alles wel èna kon opgevreten hebben als wie weeromkwiemen bad rader baraoh geantwoord vdat hie zelfs daoreur mana geaogtwas Men bemerkt thana oronwel dai die laai mde zwoele atmoafeer hierbinnen niet bepaald oenlast roor hem is Zgn waardige apruit Oerardua Johsnnoa in de wandeling Gartjan genoemd weet echter dat rador een taaie is en alentert mot de groote handen ia de kken op sijo doode gemak achteraan Gartjan is niet erg in zQn humeur hg begrgpt niet wat moeder in t hoofd haalde met naar dit ipul te gaan Veel liever wilde hij mot HiUe naar de kermis op t naburig dorp Mag ik t genoegen hebbon u de dames roor Ie stellen Dit is Kille de aanataande eohtgenoota rao den jongdo bo r Waarlgk hoe boog ik obi deelde Fransche ofiSicieren Degony en Delgney Toen zg er in den avond van 20 December waren aangekomen werden zg onder militaire bedekking naar de hoofdvestiog gebracht waar op beval van den kommandant hunne kamera bèhoorlgk waren ingericht Dezen geven alleen uitzicht op het binnenplein der vesting en zgu eenvoudig maar net gemeubileerd Het eenigo tgdverdrgf dat hun wordt toegestaan is lezen Ingevolge de hevelen van den kommandant moeten zg ruim en goed eten hebben opdat zg niet over gebrek kunnen klagen des och tends en tusschentijds ko e en brood des avonds koud vleesch en thee des middaga soep en gebraad met veelal jwee gerechten compote enz De prga der voeding is vastgesteld op f 0 90 daags waarvan zg zelven de helft moeten betalen Zg mogen dagelgks twee uren ïn den voor en namiddag op het binnenplein loopen lederen dag komt de kommandant bg hen om te vernemen of zg mot I den kost tevreden zgu iets hebben te vragen enz Elke maand zal de soldaat die hen bedieut worden afgelost Sedert hunne aankomst is de toelating van vreemde personen tot de vesting aanmerkelgk beperkt terwgl aan de wacht drie man zgu toegevoegd die uitsluitend tot taak hebben de veroordeelden te surveilleeren en hun zoodanig alle verkeer te beletten dat zg geheel van de bnitenwC reld zgn afgesloten m De Oorlogskreetc kondigt tegen hetlaatfat dezer maand een bezoek aan van generanl Booth aan ons land Een koddig ongeval ovorkwam laatstleden Zondag prof Ceci te Genua Daar het weer bgzouder schoon was maakte bg eene wandeling naar Casstellaccio Terwgl hg daar genoot van het prachtig uitzicht at men van dien berg heeft was zgne woning tn de stad gesloten Nu moet men weten dat prof Oeci er een aap op nahoudt een snaaksch enliatig dier gelgk trouwens al zgne rasgenooten Daar de eenzaamheid onzen kwant verveelife lie hg eerst het geheels huis door en kwam eindelgk in de ataapkamer waar bg een doosje met waslucifers vond hij stak er een aan zooals hg het zoo dikwgls kinderen had zien doea bg wgzevan vunrverk Een dezer lucifers kwam te land op bet bed van den hooggeleerde dat dadelgk vlam vatte en het geheele vertrek met een dikken rook vervulde die zich door het raam een uittocht baande De buren hierdoor opmerkzaam geworden waarschuwden door middel van de telepboon de brandweer die spoedig ter plaatse was De deur was echter stebdache jutfersobap mot hare slanke tailleaengeeatifpo tongetjes ook stel dit landmeisje met hare mooie helderblauwe kykers en frissoho roode wangen kau eene vergelgking met haar wil doorstaan Welke weelderige vormen wat een blanke huid I Zg zal de waardige opvolgster van Oartjans moeder worden die hoewel de vijftig reedi lang gepasseerd nog in de rolls kracht des levens is en in bet werk voor geene twintigjarige onderdoet Hare opgeschoten dochtera wenken reeds naar B aibrandta Nachtwacht de schilderij die zij volgens bet zeggen van meester in de eerste plaats moesten zien De familie staat er roor on zegt nieta Onze buïtenlui zijn nog niet zoo beschaafd ala de Anuterdammers die meerendeela lont r hun beat dpen dit kunstwerk te bewonderen wijl de kunatkenners het rerheerlgken Onze vrtendea zijn teleurgesteld en de reden weten ze niet n1 ea gule daor ia noe zeker den nsohtwaokai 1 zegt Hille op kapt Banning Cock wgzendo maor hie het niet èns n raotel I Kn vader meent dat er zeker een standje in de buurt is wgt er zoovele soldaten zijn Hg Houdt de Beurs t p den achtergrond roor de noi waor de ièrenmaokers straks io motten Kn moeder beeft te doen met het ffkleine dernje dat tuascben al dat geanor is verdwaald Het mooi hebben ze echter nog niet gevonden Maar als een vriendelgke oude beer hen op Ban niftg Cocks uitstoken rtnger attent maakt dte wa j ze ook staan ateeda op hen sobgnt te wijzen ht y bon i plotaeüDg een redsn tot bewondariog V gesloten men moest dus na het vsrbrgzelen eener ruit ia de slaapkamer dringen Dit gelukte den spnitgast Mantello De aap ontving hem echter met een regen van projectielen bestaande uit toilet en andere artikelen die hg op eene kast vond zelfs werd onze moedige spuitgast aan het hoofd getroffen door een aardig klein klokje Spoedig slai de de brandweer er in deu brand te blnsschen zoodat prof Ceoi beirekkelgk weinig schade leed het verlies hem door den brand berokkend bleek veel geringer te zgu dan dat van da voorwerpen dia zgn aap ala projectielen gebruikt had tot afwering van een gewaanden vgand Het Genieentebestunr van Pargi heeft het gevraagde terrein voor het gedenkteeken van Gounod Pare Mooceau toegestaan De Fransche oud Mlnister Balhaut die nog steeds gevangen zit wegens de Panama knoeiergen heeft zgn dochter een meisje van 19 jarei verloren De gevangene bad dringend verlof gevraagd zgn stervend kind te mogen bezoeken maar dat werd hem geweigerd De Schab van Perzlë die gelgk wij reeds beriohtteu in den aanstaanden zomer weder eens naas Eniopa sal komen onderneemt die reis om zgn lievelingszoon die tot zgn spgt niet zgn opvolger kau zgn aan de Europeeache hoven te presenteeren De Nederlandsche Spectator van 6 Jan bevat ala hoofdartikel een visie getiteld Fipde SiècIe waarin op allergeeatigate wgze d draak wordt geatoken met dian tegenwoordigen toestand onzer maatsohappg Een plaat met gelgk opschrift tracht het idee van den schrgver nog te verduldelgken De vrge liefde Eigen Hulp geloof regeeriug belasting oudDelftsob Wilhelmina watcr do Kunstkring en Pulchri spelling Kollewgn crèches en universiteiten de nieuwste Gida Atjeh oorlog Kurfaaus armenzorg wandeltocht van werkloozen passeereu in bonten rg de revue en moeten daarbg nog al een veertje laten Het einde is echter beter En mgn oog zag een troon gedragen op de schouders van het volk Op die troon zat een jonge vorstin Haar baren waren als gesponnen goud en nit haar oog straalde welwillendheid Haar hand hield een scepter van goud en een zwaard lag in de schede aan hare voeten Eu bet volk zong een lied van die Koningin van achttien Jarea reohtig da a aoiigl en ze loopen van links naar rechts en het tuide lachen der pleizierreisigera ver stoort de plechtige stilte ïo bet gebouw ffMeisler had toch geliek t waor nurer mooi En voldaan wandelen ze de nerenzaal in waar men zioh op eene ruatbank zet om den inwendigen menaoh te verzorgen Gartjan dia langzaaerband wat op dreef komt zit naast zijn meisje op de canapé wippen tot genoegen ran Hille tot groote ergeruis van eene nevens bom üittende Ëngelsche dame die tegen wil en dank telkens een kleinen luehtsprong maakt als zijn zwaar Itcfaaam op de raerni i Deerplompt en die de Hollanders bepaattt ffshocking vindt De bijbelaobe voorstellingen onzer oude meesters begrgpen de vrienden zeer goed Het verwoodere a nietl Onze dorpapredïkanten ratten hunne taak ala godadienatooderwgzera eroatig op en de meosta buitenkinderen gaan van hun ochtate tot hun achttiende jaar getrouw ter oatechiaatte De rroawen werpen in t voorbgwandelen een ateelschen blik naar den steenwerpenden Titan Duidt het baar niet ten kwade als we straks langs de nimf Echo komen maken hare geleiders zich aan dezelfde tonde schuldig Reeds ia men weer bijna aan de oerezaal gekomen als moeder plotseling bemerkt dat haar Gartjan niet meer bg hen ia ffWaor is t kieod P vraagt ze onrustig omziende Vader meent dat hij wel komen zal doch zgnecorpulente wederhelft ir er de vrouw niet naar om zioh door hem met een kluitje in t riet te late aturui allerminst waaneer t de leiding van bun ntgnMm geldt Shi 9olft