Goudsche Courant, dinsdag 9 januari 1894

Directe Spoorwegverblsdlng met GülUA WlDterdlenst 1893 04 AaDRevasgeD 1 October TUd vao Greenwich 60DD1 K0TTEBDAH 8 18 18 68 1 84 8 68 4 50 1 05 4 57 1 18 5 04 1 19 6 11 8 88 1 88 1 44 4 10 5 80 KOTTERDA U O O 11 S A 8 08 8 18 6 81 8 89 8 86 I 8 10 4 08 4 DEN HAAS GOUD A Haga 6 48 7 807 489 88 9 4610 14 U SS 18 151 88 8 15 8 45 8 48 4 16 4 48 6 8 7 OOCDA DEN H A AO Gouda 7 80 8 40 9 04 9 87 10 49 18 11 18 81 1 01 1 87 8 56 4 46 5 87 6 59 7 18 8 85 9 S7 10 45 11 1111 80 1 44 1 49 1 68 8 04 8 09 Qnuda 6 80 7 0 8 18 9 68 10 1810 68 18 0818 46 8 80 8 46 8 16 4 18 4 48 6 80 6 61 7 48 8 85 lO Ot D T K I O H T G O O D A Utnoht 6 88 7 50 9 9 811 84 18 08 18 50 8 10 8 68 4 48 6 86 7 48 iHage 8 18 9 18 9 84 10 07 11 87 18 41 11 61 1 48 1 57 4 85 5 86 6 66 8 41 7 48 8 66 10 16 11 15 11 4018 OOl D A DTKÏCBT Qonda 6 86 8 40 7 56 8 09 8 81 10 19 10 65 18 48 8 88 8 18 4 16 4 47 5 88 8 01 7 46 8 8810 08 Oudaw 6 80 6 64 11 09 8 87 5 87 7 69 10 88 Woardan 5 67 7 018 11 8 40 11 18 8 44 6 04 6 44 6 17 8 08 10 88 Harmalen 6 04 7 08 8 46 11 88 8 61 6 1 6 60 8 18 10 84 Utnokt 6 18 7 88 8 88 8 41 9 10 61 11 45 1 80 8 08 3 10 4 48 6 89 8 81 6 85 8 88 9 10 10 68 S O U U A A HSTIIDAM Qoada 8 40 8 81 10 06 10 6 18 11 8 61 4 47 6 88 7 45 10 08 Anitaidam Wp 7 69 9 10 10 6 11 19 1 8 40 46 8 86 9 87 11 10 Aiutariua Oi 8 t Il 11 10 11 1 1 U I II 1 1 0 il M 18 19 8 84 4 08 4 8 18 86 4 18 I 18 48 4 84 e 18 1 88 8 50 4 87 6 80 7 08 8 80 I AHSTESDA l 0 O C O A 9 40 11 10 11 87 8 40 4 10 9 6 11 85 11 4 4 88 UM 11 11 1I M 01 MO Verder hevni lietzelfde nummer oogatukken Tsn prof dr J J Hartman van prof dr II Kern Tan N A Gnuuer e a De landbouwer J Heemskerk te Hazerawoode bekend door i u adressen enz omtrent er schillende landbouwbelan en zal binnenkort een des Zaterdags verscbynend weekblad nitgeven tOns StreTeQ dat zal trachten door zakel ke bespreking de misstanden die zich op bet gebied van den tandbonv en in het geheeïe maatacbappeiyke organisme Toordoen te helpen verminderen In t byzonder beoogt de heer H het verkregen van mildere bepalingen in de wetgeving en waarborgen voor schadeloosstelling van den landboawer in betrekking tot de toepassing van de wet op de besmettelgke veeziekten krachtiger optreden tegen de knoeieryen in den boterhandel verbetering van den toestand van den Nederlandschen krijgsman en bevordering van Zondagsmst voor alle takken van maatschappelgk bedrgf De abonnementsprijs is bepaald op f 0 45 per kwartaal Er schenen dit jaar b zonder veel dwazen liefhebbery te hebben om han leven te wagen door winteralpanstormerfl Allerlei bargen welker beklautering Iq den zomer reeds niet geheel zonder levensgevaar is worden nd in den vollen gstyd beklommen Zoo heeft verleden Zondag avond een gezelschap Italianen de onzinnige dwaasheid uitgehaald by nacht de Moute lioaa op te gaan ten inde van den top Qnifetti de Nienwjaarszon te begroeten Hen overviel een storm rgf van het gezelschap waren genoodzaaktj den nacht op een gletacher door te brengen een is doodgevroren en de overigen werden Maandag in b denkehjken toestand naar beneden gebracht Een heffeest te Mnnchen werd zooals wy meldden plotseling gestaakt door het overladen van een der gasten De Angsbarger Abendzeitang is daardoor er leelyk ingeloopen Het blad dat van t foest niets gezien had dan t program en waarschyniyk geen goeden correspondent te Munchen heeft bevatte den volgenden dag een gedetailleerde bescbryving van dat gedeelte van t feest t welk niet was gegeven Het herinnert aan de knrassiersuniform van keizer Wilhelm welke een Haagsoh reporter had zien blinken en schitteren terwyi Z M in een admiraalspak door de stad reed In de Zuiderzee ten zuiden vanEnkhnizan is de stoomboot Hunie I c kapitein P Zwart op hare reis van Amsterdam naar Groningen aan den grond en tusscben het ys bekneld geraakt Een zestal mannen zyu van Knkhnizen met een vlet over het ys naar het vaartuig geweest om de opvaren len van proviand te voorzien By den tegen woord igen lagen waterstand is het niet mogeiyk de stoomboot vlot te krygeu zoodat haar toestand met het oog op te verwachten ysgaug ïeer gevaarlijk is De oorsprong van het ooryzer dateert van 77ti ttien Knrel de Groote een keizerlyk bevel uitvaardigde dat de weerbarstige Friezen mannen en vrouwen met kaal geknipte hoofden moesten verschynen Volgeus de legende werd daaraan slechts echoorvoetond voldaan terwijl een edelman op de gedachte kwam de blonde lokken van zyn bruid Tieske te vervangen door een gouden ooryzer dat te Stavoren vervaardigd werd en sedert dien tyd het hoofdtooisel der voorname vrouwen werd Oovda 8 80 1 86 8 86 Mmdnoht t 7 88 8 48 Miwmrknk f 7 89 8 49 OapaUê n 7 4 8 66 Bottordam 7 7 66 9 06 9 01 Bottaidam 5 Capella 10 Nieuwarkark 6 19 MoordMcht 6 88 Sosda 6 88 11 01 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 ZeT M 7 48 8 58 Bl Kr 7 47 Z Zaiir 68 9 01 N dL d 8 08 Voorb 8 07 9 18 11 18 Aan de Vuursche gemeente Boarn werd het echtpaar Wesseling bewusteloos te bed gevonden Door de koude haddan zij de kachel laten branden en waren door kolendamp gestikt De yronw is reeds overleden de man verkeert in zorgwekkende omstandigheden De Heer P S die geregeld s morgens van Baarn naar Amsterdam vertrekt werd door zyn koetsier gewekt doch deze kreeg geen antwoord Bet bleek toen dat de Heer S zyn kachel op de slaapkamer hud laten branden en in bewnsteloozen toestand verkeerde Aan inmiddels toegesnelde geneeskundige hulp mocht het gelukken de levensgeesten weder op te wekken In het meermalen besproken proces der 1200 erfgenamen te Brussel is thans uitspraak gedaan Het Openbaar Ministerie was getyk men zich herinneren zal van oordeel dat de erflaatster de wed Van Deugel bedoeld had dat alleen de naaste bloedverwanten van haren eersten man erfgenamen zouden zyn Maar de Rechtbank was van eene andere meening Zy heeft beslist dat al de bloedverwanten van den eersten man tot en met den 12en graad moeten erven Zoo kunnen dan al die erfgenamen aan het deelen gaan van het groote kapitaal Maarzy zullen ieder niet zoo heel veel krygen De kosten en de successierechten zyn hoog en ivele erfgenamen maken de erfenis dun Werd onlangs te Rysbergen op het leven van den burgemeester van Zundert den Heer h van de Wall een aanslag gepleegd dezer dagen is dit nogmaals beproefd en wel naby zyn eigene woning De dader is nog onbekend Zaterdag viel onder de gemeente Hillegersberg een persoon in de Rotte en werd door anderen met levensgevaar gered gister zakte wederom een schaatsenryder by het stoomgemaal in het water m ook deze werd met moeite gered Wel een bewya dat het ys volstrekt nog niet te vertrouwen is Op vele plaatsen zyn aan den straatweg borden geplaatat met het opschrift gevaarlyky8 De notaris K T te Roermond werd Vrydagavond n afloop eener instructie door den rechter commissaris in strafzaken gevangen genomen Men meldt uit Deventer Op een hofje in de Walstraat alhier hebben iu den nacht van Donderdag op Vrydag de bewoners van een huisje moeten slapen terwyl de voordeur er door den eigenaar was uitgenomen en de opene ruimte door een paar zeer doorluchtige zakken was aangevuld Wanneer mén nu weet dnl de bedstede recht tegenover die vootdear ligt en er maar eene enkele deken in was dan zal men zich kunnen voorstellen wat die menschen by de koude van dien nacht geleden hebben De eigenaar van het huisje heeft die menschen er aan gewaagd De onderwyzersspaarbank keert over het jaar 1893 eene reute uit van 4 percent Over de rente van 1892 kan nog niets bepaald worden daar de zaak Bonnerman nog niet is afgeloopen Het jaar 1894 volgens de christeiyke jaartelling staat gelyk aan het jaar 6607 volgens de juliaansche tydrekening het jaar 5654 der Israëlieten en het jaar I31I derMahomedonen In dit jaar valt Asschewoensdag reeds op deo 7 Febr zoodat de feestdagen van Paschen Hemelvaart en Pinkster zeer vroeg vallen nl 25 Maart 3 Mei en 13 Mei Er zyn twee zoo en twee maan eklipsen in den loop van dit jaar 10 66 11 08 11 00 n i n 86 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 7 47 8 18 10 08 10 11 7 46 8 11 16 8 88 8 81 8 88 4 67 9 88 10 11 5 80 In 1824 een ledental van 24 000 met 60 000 contribotie thans 4000 leden met nog geen 15 000 Zoo is de stand van zaken in de tMaatschappy van Weldadigheid En als men bedenkt dat van die contributiën ongeveer 14 000 noodig waren tot ondersteuning van behoeftige gezinoen dan zal men moeten erkennen dat de toestand verre van rooskleurig is Mag dat zoo blyven Voorzeker niet Met erkenteiykheid moge al gewaagd worden van bet inkomen van giften groote en kleine ze zyn by lange na niet voldoende De 75 jarige Maatachappy die het U onbetwistbaar zoo groot nat stichtte mag niet aan haar lot worden overgelaten Het lidmaaatschap van f 2 60 per jaar 5 cent per week kan niemand weerhouden en er zyn tal van gefortnneerden die als begunstigers f 10 per jaar of als donateur f24 per jaar kannen optreden Wy wyzen er op dat correspondent der Qoudsche nfdeeling is de heer H W G Koning En wy wekken met aandrang op de Maatschappg te steunen Moge het ledental van 1824 spoedig herwonnen zyn Uit Tiflis meldt men dat de Kankazische prins Kikodze op het marktplein aldaar is opgehangen overeenkomstig een vonnis van den militairen rechter waarby hy tot de straffe des doods was veroordeeld In kennenlyken staat wandelde prins Kikodze op bet spoorwegatation toen hy twist zocht tegen een politiedienaar die hem evenwel zeer beleefd te woord stond De prins was echter o ewonden en trok zyn dolk waarmede hg den politiebeambte dftpdelyk verwondde Tot het laatste oogenblik koesterde men nog hoop dat de czsar den schuldige zou begenadigen DS terechtstelling heeft niet weinig indruk oji jle bevolking gemaakt Uit Japan wordt van eene tweede volksbeweging tegen de zendelingen te Tokio melding gemaakt De Bouddhisten stormden gedurende de godsdienstoefening eene Christelyke kerk bionen de aanvallers waren gemaskerd gewapend met stokken en knuppels en begonnen in de kerk aUes kort en klein te slaan terwyl zy den Christenen die dit wilde verhinderen te ti gingoi Het grauw op straat kwam hun in deze baldadigheden te hnip door de ruiten in te werpen de deuren te vernielen en het gebouw te bombardeeren met een hagel van etsenen en dakpannen De predikanten der kerk werden met den dood bedreigd indien 71J het durfden wagen naar buiten te komen De woestelingen verwondden vele personen pn de rust werd niet hersteld vóór de kerk geheel vernield was De oorzaak wordt toe eschreven aan de aanhitsingen der priesters die het vermeerderen der Ohristelyke bevolking met Icede oogen aanzien Geene arreatatiën hadden plaats VEREEKIGlI GEi Gaarne garen we gehoor aan de uitnoodiging der È K Tooneelvereeniging Nut en Vermaakt om hare uitvoering op Zaterdagjl by te wonen Het onderzoekt alle dingen is ook onze leus en voor we in oritiek kunnen treden moet een onderzoek voorafgaan En om maar dadelyk klare wyn te schenken moeten we betuigen dat die kennismaking ons byzonder is meegevallen Menschen die hard moeten werken voor hun df elyksch brood vinden toch in hun vrye uren nog tyd en lust om èn zich self èn anderen aangenaam bezig te houden Watoos daarenboven vooral trof was het verrayden van het alles behalve aardige dialect van de stad onzer inwoning en vreemde woorden werden niet geradbraakt zooals men dat by schynbaar meer ontwikkelden wel eens opmerkt De beide biygmelen Het Keizerryk op de fleschc Ml de Erfgenamen van Oom Nikkel werd vaardig afgespeeld De dilettanten hadden werk van huone rollen gemaakt en dat zegt veel Dat men een pauze soms wat rekt kan ten voordeele van den kastelein zyn maar in den loop van een bedryf moet men zorgen dat er geen dominé voorby gaat een bedryf ving afspelen verdient steeds de voorkeur 7 10 6 68 8 08 8 10 6 17 6 86 11 60 18 80 1 46 1 66 8 08 8 09 8 15 18 08 Toorb 6 54 N dL d5 69 Z Zagw 08 Bl ö 8 14 ZO M 8 19 Harmeien 6 47 8 08 10 09 Woerden 6 68 8 10 10 15 üldewater 7 07 6 19 10 84 Oouda 7 80 8 88 9 84 10 87 18 7 65 8 10 Ml Amitcrdam O B AutardamWp Oindt 6 60 IJO Zooals we daareven constateerden hebben we met genoegen kennis met deie vereeniging gemaakt Ze heeft onder hare leden flinke elementen die by een gepaste leiding sNot en Vermaak c kannen opvoeren tot een hoogte welke andere vereenigingen niet of met zeer groote moeite kunnen bereiken We weten het is hoogst moeilyk zonder vroawenrollen steeds geschikte stukken te vinden maar ze zyn er wel en daarom altyd uitgezien naar het beste Men behoeft dan niet altijd veel kosten te maken door het aanschaffen van onde masftaradepakken gewone voorvallen uit het dagelyksch leven boeien soms vee meer En dat toch is zeker de strekking ook by dit gezelschap het verkeerde aan den kaak te stellen en het goede te verheerlyken We hopen de kennismaking met dit gezelschap nog eens te hernieuwen en het zal ons aangenaam zyn als we dan steeds vooruit ng opmerken De uitvoering werd g even in het Herthuis c aan de Spoorstroat Het lokaal of beter de lokalen leeaeo zich byzonder tot sen dergelyke uitvoering Men zit er ruim en frisch het oonsumabel is goed on het publiek al zyn er onder die niet veel middelen hebben hondt zich bjj uitstek net In de pauze deed de secretoris een beroep op de aanwezigen om de Vereeniging te steunen in het verkrygen eener banier We zullen hier niet dezelfde woorden weergeven maar oaderstennen van onze zyde met aandrang het verzoek Eene vereeniging als Nnt en Vermaak die niet tegen moeite opziet en daardoor wat goeds prodnceert verdient zonder twgfel zoo n banier en dan in de eerste plaats van hen Hnn wien zy zulke aangename avonden bezorgt We waren meermalen getuigen dat er in zulk geval een beroep gedaan werd op het publiek en steeds had dat een gewenschte uitkomst Nu dat hopen we van harte ook voor deze vereeniging Herdenking van het eenjarig bestaan der Af deeling Gouda van den Bond van Oud Onderofficieren wy ontvingen eene vriendeiyke nitnoodiging tot bgwoning van bovenstaande herdenking en daarom haastten we ons aan die nitnoodiging gehoor te geven Even humaan als altyd werden we ontvangen en werd ons een goêde plaats aangewezen Het trof ons terstond dat het prachtige vaandel met rouwfloers was omwonden terwyl de meeste leden hun insigne eveneens met zwart tryp hadden bedekt dat alles ten bew ze dat de Bond het alsterven van den Weled gestr heer J B Meewn nog niet was vergeten Van eene werkelyke feestviering kou daarom geen sprake zyn en vergenoegde men zich met een gezellige byeenkomstc De president de hr van Franckenhnysen opende de vergadering met een kort woord om alle kameraden leden Tanden Bond heeren donateurs en hunne dames een hartelyk welkom toe te roepen waarby hy tevens de mededeeling deed dat in de pauze een tombola zou worden gehouden zonder nieten De dames werden verzocht het te ontvangen pakje nog in de zaal te openen om zoodoende de vrooIgke opgewekte geest te bevorderen Vervolgens richtte hy zich tot kameraad van Loon die door eenige verzamelingen een grooten dienst aan de Afd had bewezen en overhandigde hem namens kameraad van Lieuden een fraai boekgeschenk Natuurlyk werd een en ander met een krachtig applaus b roet Daarop las de Secretaris twee ingekomen missives voor en wel van onzen hooggeachten Burgemeester en van den Wethouder Koning die beiden verhinderd waren tegenwoordig te zyn Dit nam niet weg dat de aanwezigen door een laid hoera de afwezigen wenschten te eeren Het woord werd nu verleend aan den he r A L Akkerhuys van DelfL Ka eerst vooral met het oog op de kouds de toegevendheid van het publiek te hebben ingeroepen begon hy zyne voordracht met de 11 08 8 88 9 40 0 47 9 64 10 1 10 10 11 08 11 IS 4 46 4 66 6 08 6 09 6 16 8 10 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 9 SI 9 44 8 80 10 9 8 7 06 7 11 7 80 7 86 7 81 4 48 1 8 09 B 50 10 07 10J 4 9 04 9 1010 98 9 10 8 41 9 88 10 40 11 10 4 10 7 81 MT4 8 40 10 0 Ml Ml vim 0 41 le ng nn esn noTolIe au den heai W Otto getiteld Oog om oog Dwr genoemde novelle in Warendorfg bibliotheek c is opgenomen en wellicht by vele Qouwenaare overbekend zullen we den inhoud niet weergeven maar enkel volstaan met de 1 opmerking dat deze novelle op meesterlyke 10 wenl voorgedragen De heer A beschikt oyer eeo krachtig stemgeluid en hadden we at ms een weinig meer buiging daarin gewenscht hét geheel gaf reden tot hooge tevredenheid en dito wnardeeriug Na eene kleine pauze gaf de heer A nog een negental bgdragen ten beate die alle de geedkeuring van de aanwezigen verwierven getuige het Inide applaus telkens ja de ingenomenheid was zoo groot dat hg verplicht was nog een extra stukje ten beste gegeven Hg koos daartoe de vertrapte pier dat zoo in den smaak viel dat we begonnen te wanhopen oi er aan het lachen wel een einde zon komen Met enkele hartelyke woorden bedankte de VoorzitUf den spreker en sprak daarbg tevens den wensch uit hem spoedig vieer in hnn midden te zien De afdeeling Gouda heeft op gepaste wgze feest gevierd en het was ons een waar genot daarvan te kunnen profiteeren De heer Akkerbnys heeft by de vele lauweren door hem in denlaatsten tyd behaald nieuwe opgedaan en in onze gemeente getoond wat hg op litterarisch gebied vermag De enkele stukken van zyn hand waren niet de minste ja zelfs waa het te wenachen dat zgne Cantate voor Nieuw Nederland weldra op muziek moge gezet worden om die meer alge meen bekend te doen worden Wal er verder van die tombola geworden i en hoe Ung de pret nog duurde weten we niet Het was langzamerhand middernacht geworden en onze taak liep daarmede ten einde We kunnen echter niet eindigen alvorens de Aiie ing Qoudac die waarlgk op zoo gepaafe Wijze weet feest te vieren het beste toe te wensehen Een aak echter zouden we nog g iarne in overweging aan het Bestuur geven wy waren in de gelegenheid een en anderibaal op te merken welk een humane joviale eest er voorzit bg de festiviteiten van den Bond eilieve zie door een onbeperkt getal introduetie a dat meer Gonweoaars kunnen getuigen van den prettig en geest die er in iwe Afdeeling heerscht We zgn er dan van overtuigd dat de Afdeeling Gouda van dezen Bond een kracht kan ontwikkelen welke men hy andere vereenigingen soms te vergeefs toekt j BnltenlaDdsch Overzicht Van 94 verkiezingen voor de Fransche Benaat ia de uitslag bekend Er zyn gekozen l78 republikeinen 9 radicalen 2 geralheerden len 5 conservatieven 11 herstemmingen moeten plaats hebben In verschillende districten leden de conserivatieven de nederlaag tegenover de redubliIk en De minister van financiën Peytral thans lid der Kamer gaat over naar den Senaat Challemel Lacour en Floquet zyn ingeiyks Igekozen Waddington werd te Lapn verslagen door den republikein Macherez In West Afrika heeft een botsing plaats gehad tuMchen Franschen en Ëngelsche troepen ten gevolge van eene vergissing der eerstgenoemden Ziehitr heb rapport van kolonel Ellis den commandant der Ëngelsche expeditie Hot rapport is gedagteekend Wariua 23 December Hedenmorgen vóór zonsopgang werd het kamp onverhoeds van de uoordzyde aangevallen door een sterken troep inboorlingen Gedurende 40 minuten werd een levendig geweervuur gewisseld Toen het vuur verflauwde trokken wij het kamp uit Wy vonden 8 chassepots en 7 repeteergeweeren Eenigen tyd later vernamen wy van een gewonden g vangeae dat wy waren aangevallen door den Framohen luitenant Maritz met BO Se negaleesche scherpschutters en 1200 inboorlingen uit het landschap Kiasi oostelyk van Kono Zooals de gevangene zeide had luitenant Maritz die tegen de Sofa a van Eissï was uitgezonden vernemende dat een oorlog in Kono was ui ebroken daaruit de gevolgd trekking gemaakt dat het de Sofa s moesten zyn die aan de Britsche troepen trachtten te ontkomen om zich by koning Samadou aan te loiten Maritz ging toen op marsch kwam tegen middernacht te Warina en viel ons aan in de meeniug dat hy met Sofa s te doen had Wy vonden luitenant Maritz zwaar gekwetst onze officier van gezondheid besteedde alle mogelijke zorgen aan hem maar hy stierf kort na twaalven Vóór zyn dood kon hy ons nog uitleggen hoe de vergissing had plaats gehad Eenige inlanders behoorende tot de hulptroepen der Franschen hadden hem bericht dat wy Sofa s waren hy had niet het minste idee dat wy Engelschen waren Aan den Franschen commandant is een boodschap gezonden om hem de treurige gebeurtenis mede te deelen en hem de verzekeEÜ g te geven dat deze vergissing van luit Maritz volstrekt geen verandering bracht in de vriendschappeiyke betrekkingen der beide expedities De Fransche regeering heeft hosloteri een schadevergoeding voor hot incident in SierraLeone niet te betwisten indien het blykt dat de Ëngelsche lezing van het gebeurde juist is De Temps zegt Indien het incident in Sierra Leone bevestigd wordt is het te meer te betreuren daar Frankrijk en Engeland al het mogelijke gedaan hebben om iets dergelyks te voorkomen De quaestie van de grenzen tusschen Sierra Leone en Fransch Soedan stond op het punt geregeld te worden tot geheeïe voldoening van Fratikryk en Engeland de botsing kan dus niet andera dan het gevolg van eene vergissing zijn Hot eenige middel om eene herhaling van het gebeurde te voorkomen is de zaak der Ijrensregeling spoedig tot een einde te brengen Het Journal des Débatp gelooft dat het een overrompeling is geweest maar in af wachting van nadere opheldering moet men den toestand koelbloedig onder het oog zien zich voor alle overdryving wachten en licht tracbten te outsteken in deze zaak met den vastberaden wil om streng op te treden tegen de schuldigen tot welke nationaliteit zy ook mogen behooren Le Mouvement Géographique kondigt aan dat op 8 dezer te Brussel een vergadering wordt gehouden van deskundigen op koloniaal gebied met het oog op de oprichfing van een internationaal koloniaal inatitnut Nederland wordt daarop vertegenwoordigd door den ondminister van koloniSn Fransen ran de Potte prof Van der Lith te Leiden en den ondgonverneur generaal van Ned Indie Pyuacker Hordyk Van de instemming van Frankrijk Duitschland Oosten ryk Hongary e Itahë Spanje Engeland en België met het plan is men verzekerd De berichten uit Sicilië zyn nog bedroevend Steeds botsingen met de gewapende macht Het Italiaansche Kamerlid Guiffrida een der Siciliaonsche afgevaardigden is te Palermo in hechtenis genomen Hy is een der rumoerigste leden van de uiterste linkerzyde en werd om zyn socialistische gevoelens het vorige jaar te Catania verkozen Te Milaan hielden de socialisten een optocht tot verheerlyking van den opstand op Sicilië De politie dreef den stoet 200 man sterk uiteen en nam eenige lieden gevangen Sedert de alkondiging van den staat van beleg en de invoering der censuur op Sicilië kan men van daar slechts schrale berichten verwachten De Corriere di Napoli verneemt echter dat er Vryd in een straatgevecht te Marineo vyftig boerenlieden gedood en Tyftig gewond zyn waaronder ook vrouwen Üe gevangendeming van het revolutionair centraat comité te Palermo heeft naar men verneemt plaats gehad op het oogenblik dat het comité beraadslaagde over het revolutioneeren der stad Deze laatste zitting van het comité had tien uren geduurd In het lokaal zynde dat van den werkliedenbond werden alle documenten correepondentién noamlysten eu vaandels in beslag genomen De regeering hoopt door deze maatregelen eu organisatie van den opstand tegen te houden De Farlementa beweert dat de op Sicilië resideerende consuls van Duitschland en Costenryk aan hunne regeeringen reeds sinds lang bericht hadden gegeven dat er talrijke wapenen werden binnengesmokkeld Naar heldeen dat blad verder meldt hebben deze bevriende mogendheden ook niet verzuimd Gioletti vertrouwelyk te waarschuwen die echter alle waarschuvingen eu wenken versmaadde De Amerikaansche consul die levens bankier is heeft destyds ook aan den prefect van Palermo medegedeeld dat hy uit Parys dikwyls cheques had ontvangen voor zekere leden eener revolutionaire club terwyi het nu feitelyk wordt geconstateerd dat Gioletti reeds negen maanden geleden van de Siciliaanscfae overheden nauwkeurig berichten omtrent het ernstige van den toestand bad ontvangen maar wegens parlementaire redenen nooit had willen besluien om handelend op te treden Zoo meldt ook de ofScieele Exercito dat zelfs generaal Corsi vroeger commandant op Sicilië die reeds maanden geleden de gebeurtenissen te gemoet zag te vergeefs om versterking had gevraagd en dat der egeeriug zyne aanvraag zelfs geene overweging waard achtte De bladen stellen nu eenstemmig Gioletti verantwoordelyfc voor den toestand op Sicilië De gevangenneming van den afgevaardigde Felice Giuffrida wordt in de pers en door de regeering gemotiveerd op grend van oproerige agitatie die van dezen aanvoerder der Sici liaansehe sociaaldemocratie is uitgegaan De ophitsende toon der nieuw opgerichte courant Siciliano waarvan Gioffrida de voornaamste medewerker is en wier inhoud wemelt van majesteitschennis terwyl zy den afgekondigden staat van beleg vergelykt met eene brandende lucifer die in een vat kruit wordt geworpen schynt mede eene aanleiding tot Ginffrida s gevangenneming te zyn geweest Qelyk de Komeinsche correspondent van het Berliner Tageblatt constateert zyn er op Sicilië verscheiden particuliere telegrammen aan Italiaansche bladen ia beslag genomen De SiciliaauBcb werktiedenclnba hebhen een hartstoohtelyk manifest tegen de bourgeoisie uitgevaardigd Zy vermanen wel alle kameraden tot kalmte maar tevens tot hetere organisatie en stellen den staat eone reeks eischen De scherpe optreding der regeering inzonderheid de gevangenemiog der revolutionaire aanvoerders schyut de oproerige massa eenigszins tot bezinning te brengen De Tribuna meldt dat eriuCalabrië 120 boerouclubs ten volle georganiseerd zyn maar dat het aldaar nog rustig biyft In Denemarken wordt de stryd tusschen de Regeeringsparty en de gematigde oppositie weer feller De regeering rrnagt naar het oordeel dezer laatste te groote kredieten voor s lands verdediging terwyl er en dit is de hoofdzaak groot verschil van gevoelen bestaat over de noodige economische wetten Gedurende de vele jaren van het politiek conflict heeft men weinig aandacht geschonken aan landbouw handel on industrie die thans allen tegelijk om voorziening in den nood vragen De Agrariërs in de Kamer willen dat allereerst met de landbouw belangen worde gerekend terwyl de groep der stedelingen voor handel en industrie den voorrang vraagt De gematigden en met hen de meerderheid zyn byoa allen ten gunste van de prioriteit der landbouwbelaogen gezind maar de rechterzyde met uitzondering van enkele groote grondeigenaars in het Laudsthing is daartegen op grond dat deze het vormingen te kostbaar zullen zijn en de militaire hervormingen des te moeiiyker maken Er bestaat thans veel kans dat een nieuwe party groe pee ring tot stand komt Agrariërs eu de stedelingen die dan de sterkaten in het Mement zyn en het dus der regeering moeielyk genoeg kunnen maken Het program der Agrariërs omvat 1 maatregeien ten gunste der ontwikkeling van den landbouw 2 maatregelen tot bevordering van den uitvoer der producten van den grond en 3 maatregelen tot verzekering van krediet aan den landbouw en met name de stichting vau een hypotheekbank De landbouwgroep vraagt verder dat de Regeering langs internationalen weg het gev r tracht te bezweren hetwelk den landbouw bedreigt door de appreciatie van het goud hy wettdlyke belangen Zy vordert ook een vermindering van de grondbelasting en van de belasting op het zegel en de afschaffing van adle belastiogen op de eerste levensbehoeften Om in deze vermindering van inkomsten te voorzien stellen de Agrariërs een flinke verbooging van het recht op alle soorten van Veeldeartikelen voor als wyn likeuren tabak 4a zijde een reeks bezuinigingen in de admiijistratie meer in t byzonder een vermindering yan improductieve en rentelooze uitgaven en 4ndeiyk een rerhooging van de iukomstenbeIMing f In eerste lezing zyn reeds een tweetal ontwerpen van de Agrariërs afkomstig door de £ amer aangenomen het eene tot vestiging ner hypotheekbank het andere ter verstrekking van perceelen grond aan bezitloozen ten plattelaude waaromtrent eenig vooruitzicht Óp aanneming bestaat Met de overige is dit l et geval niet althans wanneer het niet gelukt de noodige overeenstemming omtrent de Qtaatshegrooting te verkrijgen En het is zeer twyfelachtig of dit zal kunnen gelukken aut de voorstellen zijn nu in handen der inancieele commissie en het laat zich niet aanzien alsof deze het met de regeering en de rechterzyde eens zou kunnen worden Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 8 Januari 1894 Huis met afzonderlijk bovenhuis aan de Nieuwe Haven No 122 en 122a 1700 k S van den Eng 344 Staats lote De Klane Trokkiag van Maandag 8 Januari 189 No 2766 9260 9SSJ en 1674S f 1000 No 10522 en 17049 f 400 No 4679 16308 en 16634 I 200 No 2080 3188 48SC 9420 12336 14613 en 17038 f 100 Prijzen 4668 7601 8016 7792 8829 8100 8341 8162 6767 8346 8866 8487 69S9 8444 6996 8496 6122 8618 6187 8637 6242 8668 6802 3746 6309 8800 6678 8984 6606 9106 6666 9381 6721 9364 6922 9434 7318 9482 7410 9647 7461 9681 7497 9741 16268 17827 16568 17853 16866 17873 16668 17968 16666 18126 16033 18180 16288 18137 16408 18216 16461 18844 16673 19123 16628 19182 16706 19408 16946 19426 17090 19482 17244 19672 17264 19662 173B8 19696 17862 19720 17441 19728 17412 19893 17500 19963 17736 19403 292 2846 299 8146 794 san 761 3244 796 3443 099 8476 1137 3668 1180 3644 1228 3797 1296 3906 1331 3947 1343 4071 1394 4091 1481 4116 1487 4162 1529 4194 1609 4218 1614 4216 1683 4236 1771 4294 2218 4464 2419 4171 van 79 9996 12339 10012 12379 10106 12684 10161 12948 10618 13274 10639 18288 10658 13308 10604 13499 10607 13636 10737 14171 10849 14389 10968 14381 1091 14410 11074 14466 11308 14494 11464 14598 11471 14664 11686 14744 11619 14824 11706 14920 11862 14988 12168 14971 1457 4699 7810 9781 18187 161 5 17771 0677 2646 4 18 7t S 9610 11114 li S7 17788 20669 2666 WvUen en met wol gevoerde A van OS A E 73 73 Beurs van Amsterdam 6 JANUARI Vor krs 8 991 1021 96y a 64V 9M 104 60 81 99V 100 106 36 626 108 80 lOO e A 149 98 108V8 101 187Vi 8 168 116 108 V A 104 117 108 1071 i 98 186 184 08 b 14 18 108 74 109V 102V 47 BOV 186 loT no ioo 7 101 116 UJ I 17 106V ilotkoers 84M 1MV 78V 79 791 191 8 7 104 NtDEElAND Cert Ned W 8 9Vi dito üito dito 8 dito dito dito 3 HoNOAS Obl GoudJ 1881 88 4 Italib Insokrü ing 1862 81 6 OosTKN Obl inpnpiorl868 6 dito inxilrer 1868 8 PoBTDOii üblig met lioket 8 dito dito 8 RusuND Ubl Oost 8a Serie 6 dllo Oeconi 1880 4 ditobijBolbl 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito in goud leoD 1883 6 dito dito dito 1884 6 SpANJK Ferpet aohuld 1881 4 liMlu Gepr Conr leen 1890 4 Geo leening serie D Gec leening serie U ZciuAfb Bkp Beo v obl 1891 5 Vlllioo Obl Buit M 1890 6 ViNizcELi Obl 4 onbep 1881 VUBTIKDJLH Obligetien 1861 8Vi ÜOTTiBDAll steil leen 1886 S il V D N Afr Hmdelsv Mod Aroodsb Tab M j Oertifioaten DtiJi MaatBobappü dito ArnU Hypotheeicb pandbr 4 ault Mq drr Voralenl aind s Gr Hynotheekb pandbr 4 Nederlandsehe bank aand Ned HaodelmaaUob dito N W Pao Hyp b pandbr 6 Bott Uypotheekb pandbr 4 ütr Hy otheekb dito 4 OosTEKR Öost Hong ba k aand RusL Hypotheekbank pandb 4 l AHBaiKA Ëquit bypotb pandb 8 Maiw L 6 Pr tien eert 6 Mbd Holl U Spoorw Mlj aand Mij tot Eipl 1 St Spw aand Ned Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aaid 6 dito dito dito 1891 dito 6 iTillB Spoorwl 1887 89 A Bobl Sl 140 60V Zuid Ilal Sp mg A H obl 8 Polen Warsohau Weeoen Baad 4 KtlSL Gr Buse Spvr MU aand 8 Baltiaobe dito aand 1081 h Fastowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 8 Kursk Ch AïOir 8p kap aand 6 Losowo Sowast Sp M oblig 6 Orel Vitebsk dito oblig 6 ZuidWest dito aand 8 dito dito oblig 4 181 AMEUic Oent Pao Sp Mij obl 6 Ohio k North W pr O i aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver fe Bio Gr Spra eert Y a Illinois Central obl in goud 4j Louisr NaahTilleCert T aand Moxioo N Spw My lehyp o 6 Miss Kansas t 4 pot pref aand N York Ontario ii West aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif le hyp in goud 8 St Paul Mian Manit So 7 Un Fao Hoofdliio oblig 6 dito dito Lino Col le hyp 0 6 Canada Can Soutb Cert r aand Ven C Ball Nav le b d o Oj Amsterd Omnibus M j aand Rottord Tramweg Maats aand Ned Stad Amsterdam aand 3 Stad BoUerdam aand 3 Beloib Stad Antwerponl887 2 Stad Brussel 1886 2Vi HoNO Theiss Begullr Gesellsch 4 OosTBNR Staataleening 1860 8 K K Oost B Cr 1880 8 Spanje Stad Madrid 3 1868 Ned Ver Boz Hyp Spobl oert 6 ADVERTSNTI£N Heden overleed onze geliefde Echtgenoot Vader Behuwd en Grootvader de heer FBANS VAN UENT in denonderdoQi van raim 75 jaren Ht aller naam Wed F VAN GENTWblti Oorinclum ö Januari 1894 Geboren MAXIMILIAAN MA rTHE ÜS PETROS zoon van M M 3CHILTE en M M BGHILTB RUIJOERS Delft 6 Jan 1894 ADVERTENTIEN tn alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelyk opgezonden door he AdvertentieBnreaa van A BRINKMAN an ZN ta Oouda