Goudsche Courant, dinsdag 9 januari 1894

3Sste Jaargang No 624X Woensdag 10 Januari 1894 60ÜDSCHE mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIÊN worden g eplaatst vau 1 5 règ els k 50 Centen iedere regeel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitg ave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Oneen dink roor de vele en hartelgke blgken ran beUngitellingt na het overlyden onzer liere Moeder en Bebuwd moeder ontvangen Breda G P ri dib GARDEN Th S viN D R GABDEN Di Hais Ocmda A K van dib UABDEN O E rilt DU GARDEN Dl STDaiu Brida C G J DR088AEB8 rix D Gaedsx C U DB088AER8 A J VAH du GARDEN AmtrêfooH L W C G rA du GARDEN M Q VAX DH GARDEN Bouvï De ondeigeteekende deelt door dese mede dat hg lich geüSêoeieerA heeft met den Heer G LUGER ApoUer en de laak op denzeliden voet en onder dezelfde Firma aal voortzetten Dankzegi ende roor het iteeda genoten vertroawen bevelen vg on Zaak voortdurend aan Achtend H W G DE LAAT C LUGER Steenkolen Actieve AGE JVT greTT raagrcl Br fr Lett 8 A 236 HAASBN8TEIN rOGLBR AmiUrJam PEMSCEE STOOMVEEVEEU Cbemisclie en Zwilsersohe WasscheriJ Gebieveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppcnhelmer Rotterdam Specialiteit voor het atoomen en verven van alle Heereuen Dameskleedingatukken ook alle aoorten Meubelen Ledikantgordgnen Tafelkleedeu Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwaitan Garnituren Neteldoek Tullea Kantep Veeren ent Alle goederen kunnen in elkander blgven en worden onschadelijk voordegeiondbeid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omatreken A VAN OS Az Kleiweg A No 73 HEBT GIJ ASTHMA Dr SCHIPFMANN s Middel tegen Asthma geeft onmiddelgke verlichting in de ernstigste gevallen en geneest waar andere middelen falen Verkrggbaar bg de Firma A WOLFF Markt Gouda in pakjes van 11 1 50 en fl 2 75 Gratis proefpakje op aanvrage voor iyders die het Middel nog niet probeerden Coj Dacfinlioh 1 1 40 de Iiiter Da COGNAC FIH BOII np it Sorim ANonmne iloor bat MhMle l n l om huioKocdo faMOUlUlifldPli HuniUg bcKend wordt gelevei In vi i BCvrlde botuKDde Itessohen van ü Liter Inbotii ToorrlpD van hot attest vanür P VANHAMKLltOOS Cllalalloud vorkrligbaac bU P H J V WANKÜM 6rmn Wed P J MELKERT Oosthaven B U Ooada Alom te bekomen BE SOUSSCIE BLAZEN of de beschrgviug der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Qoudt benevens de geschiedenis der 8t Janskerk der Olazeii der cartonteekeningeu en waarbg is toegevoegd een alrouderlgk levensbericht der beroemde Olasichilders de Gebroeders Dirk en Woater Crabeth PRIJS 80 Cents A BRINKMAN IJSCLUB GOUDAk Ug en Weder dienende Wedstrijd voor H H AMATEURS over 500 M en 5000 M op VBUDAG 12 JANUARI om elf uur Prijzen Gouden Medaille Verguld Zilveren Medaille en Zilveren Medaille voor elk der beide afstanden ZATERDAG 13 JANUARI s morgens elf uur WedstrUd voor BËROËPSRIJDERS op de korte baao Pi yzen ƒ 100 ƒ 40 en lO Tnleggeld 1 Namens hei Beataar A W KOES Waarom word ik 7an mijn zenuwlijden niet genezen omdat Gy tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Hot U niet Eelden dat geaezing uobrangeode middoleo toovftllig ontdekt worden die in de handen van esn bekwaam Ke o beer eea goed ucoei hebben Waa niet Prieanitz de geleerde restiger der waterkuur methode wiens voonplaata een bedefaartaoord voor do lijdende raeoeobbeid geworden i een aenroudige boor Hofft niet een Zwoedach majodlr Tbare Brand genaamd een middel tegen vrouw nziekten aan de hand gedaan die het lancet der chirargen reeda mindor noodiakelyk heeft gemaakt en tliBDS gemeengoed van alle geneesheeren begint te worden Ook op het gebied ter boperking ran aeuawxiekten begint er liobt te komen en ook bier ia een weg geopend geworden die op de eenrondigsle en natuarljjkaU manier reeultateo oplevert welke wel in ataat zgn de sedert jaren onveranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen coo als b voorb Bromium Yser Arsenicum enz geheel te verdringen Kr lijn vele menacben die noch siek noob gesond tjjn en tooh klagen dat zij xiob in liohaam en ziel idles behalve wel gevoelen het geringste utat reien kunnen en zolfs door een rlieg getergd wordon en ioo tioh aelrcn en anderen tot last zijn zonder bet te willen Vele worden geplaagd of door rreeseiyke angst of diior droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan tijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpyu congetstie gwakheid van geheugen oorauizen en toerallen Ëindel k Igden de ergsten onder ben aar rertamming ritusdaos en vallende ziekte Al deze ongelukkigen die meu op eiken leeftgd onder elk gealanht en eiken stand vindt z n zenawsiek en min of meer de slachtoffers der leefwüze ran onzen tyd Wie tot eeae dexer categorien van lijders behoort en ingelicht wensoht te worden over de werking eenei nieuwe methode adresseere ziob aan i Auuterdant H CLEBA IT l Co Heiligeweg 4S Rottordam F E van SANTEIV KOLVF Korte Hoofdsteeg 1 Utrecht tOBRV ft POttTON Oudegraoht bg de Gaardbrug f S8 door wian een onderriohtend gesobriftje over Zenuwziekten en Beroerte Voorkoming en Genezing gratis en franco verkrijgbaar gesteld wordt LS M De Volhard ing Bij STREMMING der VAART door IJS zal het Goederenvervoer van Amsterdam en naar Leiden vice versa per SPOOR plaats hebben tegen het gewoon tarief der Meatscliappij Vstt GOUDA naar AMSTERDAM Maatulag en Donderdag margen Van QOODA naar LEIDEN Dinsdag en THjdag s tnorgens QUEDEREN moeten als gewoon aan het Bolwerk worden bezorgd DE DIRECTIE GebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao t3 i rj Doelmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal geblod Terb t rde flibrieatie en uitsluitend gebruik van ne en fijnste grondstoffen garandeeroi ien verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevetenswaardig fabrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der leap Etiketten De Firma behaalde 27 Brerets als HofleTerancler 44 Sere Diploma s gouden enz Medailles een bewjjs van uitmuntend Jn brikakt Ke d8 1871 schreef de Accademie national de Paris Nous vous déoMnomi one ÜMlalUe d or premUre elMM sn oontdiUratloB de Totr exoellont tebrioatlon de Obooolat bonbona varlée eto eto Stollwerck s fabrikaat is rerkrijgbaar bij H H Confiseors Banketbakkers enz enz Oeneraalrertegenwoordiger voor ITederland Jnlina Hattenklodt Amsterdam Kalrerstraat 103 Nederlandsche Stoomboot lllaatsehappij De Stoomschepen BOLLASD kapt J 8MIDT en BAXAFIBB kapt J 8AÜEE vertrekken eiken Dinsdag en 2jaterdag Voor Tracht of passage rerroege men zich bg de Cargadoors der Maatsohappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomsohepen lossen te Brewersqaajr de markt ran Boter en Kaas te Iionden voor en licj paslanden op Zand Veen ihte Kleigronden dan I IËTS BETER Duitsch Thomasphogphaalmeer en Kainiet der MaalscbappU tot Verkoop van Huipflieststoffeo Dordrecht AUe IJeveHngen onder BifkttoeiiieM TAMDARTSEH W J en Lion Blitz NIEDWËNDUK bU dei Dam 241 AMSTERDAM Op WOENSDAG DONDEBDAG en TBUDAG te CONSDLTEEBEN Markt ld4 Gouda Gompleete Tandheelkundige Inrichting Persoonlgke behandeling door UON BLITZ ♦ sr FDIKE OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NIGHTOAP Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz PAJRXJCi N B AU bewij na echlhoid ii Mchet en kurk atiedi roorziea vsi den BBam der Firma P HOPPE TE PARUS Zenden gratisao franco h6t prachtig geïllustreerd IW ALIM nMl ndderlandschen of franscliea tekit bevattende de afbeeldingen der laatBt uitgekooKB modellen voor het Zomerseizoen van kleederen hoeden enz roor heeren damei D kinderen op gefhinkeerde aanTraay a n 1 JOLB JAUIZOT è P PARIJS Staten ran zUden woUea en katoen D itoffen laken enz enz vorden ereneent franco toegezonden dooh men geilere daar Toor de soorten op te geven en ongeveer de r zen te bepalen Dit album bevat tevena de inlichUngen welke voor de goede en prompte uUvoeiingsn der bestellingen benoodigd zUn Btstethngen van 35 franci n hooger worden met eene verhooging van 5 0 0 ftvttO onaM MOriJ oan inkomenda ncMta n alt ptaaum van Nederland aan hui $ bêzorgit De klanten hebben geene formatiteiten Toor de inklaring of andersints te vervullen daar ons riêxpédlUêhuls t9 Soztndaal Noord Brabant daarmede betast is Een ware Schat roor de ongelnkkige slachtoffers der Zelfbeflekking Onanie en geheime nit pattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBËWARING Hollandsche nitgare met 27 aib Prjs 2 gulden leder die aan de rerschrilckelgke gevolgen rau deze ondensd Igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt laariyks duisend van een lekeren dood Te yerkrsgen bg hetVerlags Magaütt te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending ran het bedritf ook in postzegels en in eiken boer handel in Holland ZAK WOORDENBOEKJES bevai nde de geslachten der lelfst naamwoorden benevens eene korte verklaring van de moeilgkste daarin voorkomende woordeni volgens de nieuwe Spelling ran Dr M ni VBIE3 en Dr L A Ti WINKEL bij Opruiming i 10 Cent verkrggbaar bg A BRINKMAN ZN Vlenteweg Oouda Snelpendrak vu A Bauiuus k Zoon BINNENLAND GOUDA 9 Januari 1894 Twee vrouwen die gisterarond uit de Crabethstraat kwamen wilden om hnn weg te bekorten over het ga van den KattensiogBl gaan Ze geraakten ongelukkig in een byt maar kwamen door spoedige hulp meteen nat in dezen t d tevens erg koud pak vrij Gisteren had te Haastrecht tp de mooie met vlijen getooide Ijsbaan een hardrijdery op schaatsen naar pryzeu plaats waaraan 15 personen deelnamen Na eeu harden str d werd de prfls van ƒ 35 toegekend aan B Dekker uit Zwolle prya van 20 toegekend aau FI Smiti uit Stryen prys van ƒ 10 toegekend aan A HocgendyV uit Haastrecht prya van ƒ 5 toegekend uu J Veenstra uit QrOQW prys van 2 50 toegekend aan A vanden Berg uit Beuthuizen Van heinde en verre waren de menschen samen gekomen en begunstigd door het mooie weder liep alles in de beste orde af Ku de Bchaatsenryders hnn hart kunnen ophalen op de gladde gsbanen ziet men d ijsclubs druk in de weer om hardryderyen nit te schryven Dit beeft o a plaats heden te Bergambacht op Woensdag 10 Jau te Lekkerkerk en op Donderd 11 Jan te Stolwyk Tot groot gemak voor het vinden der behoorlijke rywegen dienen de dezer dagen geplaatste palen met faandwyzers De Nienwjaarscommissie te Bergambacht heeft weder aan behoeftige gezinnen ryst brood en steenkolen geschonken aan de weduwen ook eene bydrage in geld De collecte had f 306 opgebracht Gisterenmiddag werd id het Beieracheeen wedstryd op Bchaatasn gehouden die uitgeschreven was door de ysolub t t Beiersche Het aantal deelnemers bedroeg 14 De prga is gewonnen door A Kreuk te Ouderkerk a d IJset de Ie premie door P C Eykaart eveneens te Ouderkerk en de 2q premie door De Jong van Zwolle De IJsclub Krimpen a d IJseU heeft besloten zich aan te sluiten by den IJsbond Krim FEVILLETOX Een kjj e in t Rijks Mnseum Do gaheele familie keert op hare schreden tfrag eo waarl k bet duurt niet lang of ze riadea t verloren Bohoap Hq staat indispeaaadaoht versonkeo mat open mOod en veibaasdAn blik voor eeoe af bwlUing van fiDe kuiaohe Suzanna en als men hem roept trekt hq vader atü aaa de jat en vraagt fVaoder mag dat De oude heer meent zijne waardigheid te moeten ophouden en legt vermanend j Je moat oe achaomen en dat nog vel daor HUle bie is I Ook Boeder vindt hot aohandaolig voor de kionders dat n ui k Bput te kiek hangen HiUe zwijgt en laoht witjei ïten wandelt verder en komt in de afdoeling Moderne Kunst Hier tgn aohildergen die ook hun eenvoudig gemoed treffon Zwygend staren se op laraeli Mleen op de wereld en wanoeer ze eindoiyk hun medegevoel voor de eenzame aan het doodbed uiten dan eohten buiteoDian Hgt het hart op de tong geschiedt dit bgna fluiatereud lu da volgende zaal zit eene tengere jonge dame voor den schilderaesel Zij copieert een van Boabooms kerkgeziohten Weldra staan onze boertjes aohter haar en glaren nieuwsgierig over baar schouder Wel hè k van z n léven roept moeder de vrouw uit zoo n sohaop I £ d mot ie dat héle gedoe noe naoteekwnl Den lobber hèP De sohildares penerwaardc Tot leden van het bestuur ign gekozen A M den Ondaten voorzitter J Noorlaiider penningmeester Z de Jong se oretoria C D A Verkerk T de Kwant W van Schelven A van der Gieaen Jr J van der Linde P Schouten H Hailing JSnoey Czn en T Schouten Jr Tot bondsbestnursleden zyn gekozen C D A Verkerk en T de Kwant De vereeniging telt 102 leden Te Looadrecht is door den gemeenteraad besloten voortaan tol te heffen van rgwieleu Het is in de laatste dagen aldoor feest ook op de banen der IJsclub van Kralingen en Omstreken Gisteren was het er stampTol De restauratietenten werden druk bezocht en het was overal een gezellige drukte Zondag a B wordt het kampioenschap van Nederland op hare banen verreden De deelneming belooft zeer groot te zyn en van alte oorden des lands worden de beate ryd ra verwacht Men had gehoopt ook Jaap Eden nu te Hamar zich oefeoende voor de groote wedstr den om het wereldkampioenschap in begin Februari te Stockholm verreden wordende te zien mededingen Helaas dat gaat niet niettegenstaande de IJsclub van Kralingsn en Omstreken de reiskosten heen en weer van Humar heeft voorgesteld tg festte H§itf ft eerde Eden gislwin Hat wiïdehg eemgen kai s hebben om het wereldkampioenschap to winnen hy onmogeiyk zyne training kon staken Rotterdam zal het dus zonder £ den moeten doen Aan de Gist Olie en Lymfabrieken te Delftonder directie van de heeren van Marken eu Waller waren den 31 December jl 922 personen werkzaam Neemt men in aanmerking dat in den loop van dit jaar de derde giatfabriek in werking komt dan zat het personeel dat aan die fabrieken een flink stuk brood verdient weldra do 1000 te boven gaan Te Arnhem zyn Zondagochtend enkele reizigers die met den trein van 9 36 naar Emmerik weuschten te vertrekken daarin door eene byzondere omstandigheid verhinderd welke voor bet vervolg voorziening eischt Omdat het plaatsbureau bestormd werd door schaatsenryders die met den trein van 9 40 naar Dieren wilden hadden de bedoelde reizigers voor Emmerik geen gelegenheid tydig het loket te bereiken De politieagent gelastto hen in de file te biyven De eenige bureaulist die tydig genoeg wist dat er byzonder veel toeloop was had meenen wy den chef moeten werpt een verontwaaidigden blik acbterwaarts doch hare verrukte bewonderaara zien dion niet etsus en de dikke boerin vraagt luid aaa bare wederhelft ffof hie den stakker die den beten dag zoo varven mot gèn krintaboletje zal geven F ivDen stakker voorkomt eohter hanne mededealzaambtiid door den zaalbewaarder te wenken Deze waarsohuwt onze bezoekers dat het verbo doi ia deo artlsten te hindereo en bereelt hen door te leopen ff Noe kzal heur niet opvreten roept de boer nijdig en trekt verontwaardigd zijn oon moe Ëen pooBJe later als ze zich negmaals aan den koBtelijkea inhoud uit den reiszak te goed doen zijn alle grieven weer vergeten t Loopt tegen twaalven Ia de zalen wordt bet leeg Onze vrienden spreken ook over opstappen en daar thuia de koffie waoht volgen wg hen naar buiten In de vestibule o tstaat eoo kort oponthoud Gg weet dat de portier daar de parapluies en wandelstokken der bezoekers bewaart Nu is het gewoonte dezen beambte voor zijne bereid vaardigheid een fooitje in de band te stoppen dooh eene verplichting is dit niet Het laatste na aaheeo onze boer m ar al e goed te weten De bewaarder beeft evenwel om zijne cUentan beter aan het geijkte gebruik te herinneren hoopje klein zilvergeld op de tafel uitgespreid an terwgl bij den boitenman met de eene band tiet ouderwetsche regenscherm aanreikt wgst bg me de andere vaelbeteekead naar zijne douoeurtjes De hoer verlooobent ook hier zgn eo omüohea aard niet Met een nonoh gezicht aUpt bjf oaar vragen om assistentie en de chef had den i uit3chen trein dan wel vyf minuten later kunnen laten vertrekken Het Deventer Dagblad meldt het volgende onmeoBcheiyke feit dat te Deventer heeft plaata gehad Op het Hofje in de Walstraat hebben in den nacbt van Donderdag op Vrydag de bewoners moeten slapen terwyl de voordeur er door den eigenaar was uitgenomen PersoonIgk beeft de redacteur zich van dat feit vergewist en gezien dat de voordeur er uit was en dat de opene ruimte met een paar zeer doorluchtige zakken waa aangevuld Wanneer man daarby weet dat de bedstede waarin die menschen moesten slapeu recht tegenover die voordeur zich op drie h vier meter afstands daarvan bevindt en er maar een enkel deken in die bedstede was dan zal men zich kunnen voontellen wat die mensebeu in den zoo kouden nacht met zgu 27 ii 28 graden vorst hebben geleden Het feit is door den eigenaar bedreven omdat naar het zeggen der vrouw zy en haar man twee en een halve week haishuur gezameniyk ten bedrage van twee gulden ten achteren waren Zondagnacht zyn op den Zeedgk te Amsterdam treurige toooeelen vooraevallei lau nï t zyn vader ruzie lïèw den mvloed van sterkeu drank en raakten ham gemeen Er werd gelgk dat daar in de buartgebruikeiyk achynt te wezen over dezevecbtpartg een soort nabetrachting gebonden en hetgevolg waz jat by de O Z KapeUteeg weertwee andere mannen aan het vechteh raakten een 25jarig man wonende op den Zeedyk eneen onbekende Laatstgenoemde die in opgewonden toestand verkeerde heeft zyn tegenstander met een scherp voorwerp een steek in de bovenzode van de linkerborst toegebracht en ia daarna ylings gevlucht met achterlating vau zgn hoed De verwonde die uog een paur passen voortstrompelde en daarna neerviel werd terstond per raderbaar naar het Binnen Qasthuis vervoerd waar men slechts den dood kon constateeren Drie getuigen konden omtrent deze zaak heel weinig verklaren en gaven van den dader een vry onduidetyk signalement Maandagochtend ontstond er brand in een pand aan de Lange Gracht te Leiden bewoond door twee zinnen ten gevolge van het in brand geraken van krullen tusscheu bet plafond en den vloer der Ie étage De onderbewoner had om eene petrüleumUmp op te buiten zonder in den zak te tasten Maar moeder de vrouw keert nog even terug en drukt den beambte iets ia de band en beiden wandelen voldaan over zich zelren de atad io hangen de vergunning van zfluen bovenbuurman verkregen om een gat door den vloer te maken hetgeen hy deed door met e u gloeiend yzer door plafond en vloer te werken waardoor de krullen vlam hebben gevat Nadat de brand met eene spuit gebtoscht was werd verder de vloer opeagebakt om alle verder gevaar weg te nemen De inboedels waren niet geassureerd De eigenaar van bet woonhnisje staande op een hofje te Deventer die bg eene vorst van 27 28 graden de deur nit dat huisje heeft laten nemen wegens achterstallige haishuur tan 2 heeft openiyk berouw betoond over zyne handelwyze Hy heeft de deur weer in de woning laten hangen en den huurder laten deelen in het voorrecht dat hj aan andere huurders met Kerstmis heeft toegekend door eene week hoor aan hen te schenken Het aantal inrichtingen tot cbristeiyke verzorging van zenuwtyders neemt voortdurend toe Nadat in den laatstea tyd te Ermeloo Eede Loosduinen en op andere plaatsen eoodanige inrichtingen tot sland kwamen deelt het fTydschrift voor Geneeskunde mede dat thans wederom dergeiyke inrichting te KouWenhoven te Hoogland bij Amersfoort wl jvorden opgericht Ill ciikule garnizoenaplaatien zjjn de met provoost en politiekamer gestrafte militairen wegens de strenge koude tydeiyk uit de arrestantenkamers ontslagen en zullen zy hnu overigen straftyj in lÉwartierarrest ondergaan Zaterdagavond heeft te Parya eene zware brand gewoed in het gebouw waarin de decors van de opera worden bewaard De magazynen waren juist zeer vol eu bevatten de decors van vyfeu dertig opera s en balletten De brand begon Zaterdagavond te 8 uur en was onmiddeiyk zoo hevig dat weldra eeu groots rookwolk boven geheel Parys hing Er was geen denken aau de decors te redden De brandweer bad alle krachten in te spannen om de aangrenzende perceelen te beveiligen Stroomen water werden door de brandspuiten in het perceel geworpen eu weldra verminderden de vlammen in kraoht De Franache bladen spreken van 4 brandweermannen die gekwetst werden voornameiyk door het neerstorten van puin Omtrent het ontstaan van den brand toopen de geruchten uiteen Men weet nog niets met zekerheid Volgens sommigen hadden de timmerlieden een groot fornuis aangelegd en was een brandende houtspaander te midden der decors gekomen De schade wordt op ruim een millioen francs geschat Onder de decors die verbrandden behooren die van Ooïd l Afhcaine La Jnive Le Prophete en Robert le dtable c Als een toevallige omstandigheid wordt nog gemeld dat in 1887 by den brand van de Opéra Comique juist een stuk van Charbier n 1 Le roi malgré lui opgevoerd zou worden en dat nu nog slechts een paar di en geleden Gwendoline van denzelfden scbrüver il opgevoerd Te Venloo is door de politie een munlbiljet van 10 in besl genomen dat ia gehlekea valsch te zgn Het nagemaakte stuk tameiyk goed afgewerkt bevatte geen watermerk en over 1892 de verkeerde ministerieele handteekening van God de Beaufort Te Oisterwijk N Br zyu door eenige landbouwers in de bosschen grenzende aan het buitengoed Eozen hoeve twee herten gezien Naar men meent moeten zich daar nog meer van deze edele dieren ophouden Men meldt uit utrecht Zaterdagavond is professor Talma komende rft het station Oosterapoor in d M Uebftan mmsik t I