Goudsche Courant, woensdag 10 januari 1894

No 624N Donderdag 11 Januari JS04 SSste Jaargang fiOUnSCHE OHMT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgare deier Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VLTF CENTEN ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Heden orerleed ia den onderdom TM bgna 82 jaren onze geliefde Grootmoeder MARIA ROMUN Weduwe ran de Heer Aoaiaiiua Coaiiaua ScBOOTint L M T Da VEIiDfr JoanKR P A TA Dl VELDE A JONKER Ei C M JONKBB MiiHLiarr 8 C JONKER AmHeriam 8 Jan 1894 Heden overleed na een langdurigIflden in den ouderdom ran 50 jaren onsie geliefde Eefatgenoote en Moeder Mevrouw JOHANNA ABRAHAMINAEVBIiDINA SIMONETTA 8T1KKEL Dit aller naam H CALE8 Ie Luü Plaatulijke Sla Fort WmiCKaaecHtio Bodegraven 7 Januari 1894 Algemeene kenniegening Zoo spoedig mogelijk gevraagd een Bekwaam Bleekersknecht Franco brieTen onder letter B a d BoeVb D KBAAIJENBHINK te Woerden BEBICST m INSET OUDEK KEaK aan d en IJSEL uimuiü mui luuii wyit c No o Il Ingewt op 3000 Daarna verhoogd met 500 Een perceel QUOND daarachter ingeiet op 950 Een perceel OROND daarnaait ingezet op 800 De Afslag en Combinatie zal plaats hebben op VRIJDAO 12 JANUARI 1894 des morgens te elf uren in het Koffiehuis van A Baoiaa op het Dorp Verhoogingen worden tegen genot van 10 aangenomen en nadere inlichtingen cyn te bekomen ten kantore van Notaris G C FORTUUN DROOGLEEVER te Oouda va n aaMBBai B m B MnaB Opeiil are Verkooping te GOUDA ten overstaan Tan den Notaris O 0 FORTÜIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 29 JANUARI 1894 des mor gens te elf nren in het KoflSehois H a r m o aiea aan de Markt Tafi No 1 Een goed onderhouden ruim ingelicht WINSEI EHWOOIIEÜ TOIN ÜOHUDR en ERVEN in de Keiier traat te Oouda Wgk K No 122 groot t aren 29 centiaren Bet henedenhuia il tot den 15 Juli 1897 bg de week verhuurd voor 2 25 hetboTenhttia ia terstond ie aanvaarden No Een BUIS en ERF aan de Ocstagde Tan den Raam te Gouda Wijk O N 60 Bg de week Terhunrd voor 1 60 No 3 Een HUIS en ERF in de Lange Dwarsstraat te Oovda Wyk 11 N 150 Bg de week verhuurd voor 1 40 No 4 Een HUIS en ERF aan het Verloren Koat aan den Raam te Oouda Wgk O No 524 Bij da week verhuurd voor 1 30 Kn No 5 en 6 Twee HUIZEN en ERVEN in de Houiesteeg aan den Raam te Gouda Wgk O No 176 en 177 By de week verhoord Toor ƒ 0 80 en 1 De perceelen tgn de 3 laatate werkdagen To ór den rerkoopdag Tan 10 tot uren en op den rerkoopdag van 9 tot 11 nren te beaichtigen Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTÜIJN CBOOQUSEVER Toonioemd VORM SCHAATSEN SLIJPERIJ WÊF Speciale Inrichting J de Jong A a Kuiperstraat 227 Waarom word ik van mijn zenuwUjden niet genezen omdat Gij tot heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen Het U niet zeldta dai geoeziag aanbrengende middoleo toevalliff ontdekt worden die io de handen van een bektraBm geneetheer een goed uccai hebben Wai niet FriesnitE de geleerde reatiger dor waterkuur methode wiana voonplaats een bederaartaoord rbor do lijdende menscbheid geworden ia eeo eenrouiUge boor He ft niet een Zweedacb majoor Thure Brand genaamd een middel tegen frouwenziekton aan de hand gedaan die bat lancet der chirurgen reeds minder noodasketyk heeft gemaakt en thana gemeengoed ran alle ganeeiheeren begint te orden Ook op het geoied ter beperkinfi ran leiiuwziekten begint er licht ta komen en ook hier ii een weg geopend geworden die op de eenroudigate en natuurlykste manier reiultatao oplevert welke wel in staat zijn de sedert aren onferanderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen roo ats bgroorb Bromium Yier Arsenicum enz geheel te Tordringen Kr zjjn rele mensebun die noch ziek noch gezond Ejjn en tooh klagen dat zij zich ia liobaam en ziel alles behaUc wel geroelon het geringste niet velen kunnen en zolb door een vlieg getergd worden en 00 zich zetvcn en andoren tot last zijii zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreeaelyke angat ot door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld Dan tijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpijn congestie zwakheid van geheugen oorsuizen en toevallen Eindelyk lyden de ergsten onder hen aac verlamming vitusdans en vallende ziekte Al 3eze ongelukkigen die meu op eiken Ipeftgd onder elk geslacht en etken stand vindt zyn zenuwziek en min of meer de slachtoffers Ier leefwijze van onzen tgd Wie tot eene dezar categoricn van lijders behoort en ingelicht veaMht te worden over de wer kipg eener nieuwe methode adresscere zich aan Amsterdttin H CLEBAW Co Heiligeweg 42 Rotterdam F E van SAMTEÜf KOILFF Korte Hoofdateeg 1 Utrecht LOBRY A POKTOK Oudegracht bij de Gaardbrug F ii door wien oen onderrichtend geachrifije over Kenuwzit kten en Beroerle Voorkoming en Oeneziog gratis en franco verkrijgbaar gesteld wordt Otébrt StoUwerck s Chocolade eja Cacao ca m ic Doelmatige door d nieuwste uitrindingim op machinaal gebied TerlMterde fabricatie en uitaluitend gebruik van fyne en fijnste grondstoffen garandooroi ien verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Ca cao een aanheTelenswaardig febriiaat nauwkeurig beantwoordendfl aan don inhoud der reap Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets alB Hofleverancier 44 Eere Dlploma B gouden enz Medailles een bewijs Tan uitmuntend n fitbrikakt edg 1874 schroef de Accademie national de Paris Nona VOUB Moamona niw H 4 tlle d ar vMnalèrc cImm en oonalilératlon da Totra exoaUanta tebrloatton de Ohooolat bonbona variéa eto eto Stollwtrok t fabrikaat is verkrijgbaar bij ü H Cunfisenrs Banketbakkers enz enz GeneraalTOrtegenwoordiger voor Nederland Jnlins Hattenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 Mederlandsche Stoomboot Alaatschappij De atoomscfaepen BOLLAND kapt J SMIDT en BATAVIEB kapt J SAUBE vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor Traoht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Maatschappg Boompjes 72 te Itotterdam De Stoomachepen lossen te Brewersquay de markt van Boter en Kaas te Londen De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt sedert tO ar n door Froretioren pntetlseerenda leneesheeren en door het Publiek toa paat en aanbarolen ala goedkoop aangenaam zeker werkend an onaehadelljk OenOSS en Huismiddel Beproefd door rtilllr R VIretaow B v fn Dr v Frerlchs B g i T OUtl IMncMn ÊKtÊ V SCaUOnl WOnbvra T Nnaabanm MOmMik JSS êU s Zdskauer si m Herta AitMartun S m BSk Soederstadt n Y Koreiynskl Knuw KKT KB LambI w ich i Brandt uMtorg H 4u 3 Forster aMnngu bji Storingen in de Wl Q M §r Onderbuiks organen gang Toortkomeade oageiteld daliallgheld bwianwdhald kortademigheid gahrek eetlBSt eni Die ZwitMmb PUIea na den Apotheker Bicbanl Braadt mrdeu om bate Backte werking door vroawen gaane higaDomen en sijn te Terkiesea boven de scherp walkende Zeatei Bittarwater Dnppala Hangaela aia wr Om het koopende publiek tegren bedrog t besehennen wordt man ar nog hi bet bijaooder opmarkiaaia op gemaakt dat er Zwitaeraoha Pillen in den handel tijn gebraakt die op badriagalijka wljae ar bijna eTeaioo aitalan an verpakt slja ala da eebta Daarom moet men bij den aankoop aich over dat hot etiket bovenataande afbeeldhlg eea wit krala bi eon rood veld en d hand Bakd Brandt draagt Hen moet daartoe de om de dooa gerolde gebraika laakaning aanwljilng et afnemen Ook wüJt mes er hi t bHionder op gaweaaa dat da Zwitseracke Il i = j JU k J Apothekers verkrUgbaar ilJn uden nUan vaa den Apothekel Blek Brand die bl alleen hi dooaen i 10 Centa gaan klehieie dooajaa verkoebt woiden antsnkolaf ta Botterdam Roofddppot Gouda Saelpetadmk van A Baumuii k Zoon kwalen der lever laat van i JR y sambatjan tragen atoelvoortdnrende var B glIlBraMr stopping en dan daarnit heden seoala hoofdpijn De ondergeteekends deelt door deia mede dat hg zich ge toeieerd heeft met den Heer G LUGER A ilMker en de zaak op denielfdeo voet en onder dezelfde Firma sal voortzetten Dankzeggende voor het steeds genoten vertrouwen bevelen wg onz Zaak voortdurend aan Achtend H W G DE LAAT C LUGER Dordrecht STEKDS VOORRADIG Goperw Balken bez en beh Pitch Pine Balken en prima Delen Oregon Pine Balken en Delen gench en gepl Deleo Plsathout Ellens Joffers Kolders Sparren enz eni IH LAGM PRIJZEN FBMSCmi STOOMVEBVSBU Chemische eo Zwitsersehe WasscberU Gsbreveteerd door Z M den Koning der Belgen 11 Oppenhelmer Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven va alle Heerenen Dameskleedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Taielkleeden Trgpeu met nieuwe patronen geperst Kwasten Garnituren Neteldoek Tnlles Kanten Veeren enz Alle goederen knnnen in elkander hlgven en worden onschadelgk voor de gezondheid bewerkt Goederen knnnen in d dagen afgeleverd worden AGENT voor Gouda en Omstreken VAN OS Az Kleiweg A No 78 De NIEUWE LONDON doet het grgze Haar binnen enkele dagen verdwguen maakt het glansrgk en zaoht is onschadelgk voor de huid en verft niet Prns 85 cent per flacon en 1 50 per dahbele flacon Alleen verkrijgbaar bgJ A CATS in den Papiermolen Gouda Naar buiten franco per post 15 et per flacon hooger Een ware Schat voor de ongelokki e slachtoffers der Zelfbevlekkins Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARING HoUandsche uitgave met 27 afb Prns 2 golden leder die aan de verschrilckelgke gevolgen van deze ondeugd lgdt fl moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVetlags Magaain te Leipzig Neamarkt 31 franco tegen inzending van het bedru ook in postzegels en in eiken boekhandel in Bolland ZAK WOORDENBOERJBS bevattende de geslachten der zelfst naamwoorden henevens eene korts verklaring van de moeilükste daarin voorkomende woorden volgens de nieuwe SpeUlng van Dr M na VRIES en Dr L A Ts WINKEt bij Oproiming i 10 Cent verkrijgbaar bg A BRINKMAN ZN BINNENLAND GOüDA 10 Janmiri 1894 VERGADEEINa tan dbk GEMEENTEBAAD op Vr dag den 12 Januari 1894 dea namiddags ten 1 ure Aan de orde Het adres van de Wed P H BerlijnGer ritsao betreSbnde eene jaarlgksohe toelage Het adres van den heer A DortUnd betreffende den afkoop eener rente op een huis in de Vronweosteeg De benoeming van negen leden in de Commissie van voorlichting bedoeld in Art 12 der Verordening op de heffing eener Plaatsene directe belasting naar het Inkomen Het Bsvermaak schjjnt vaa korten dunr te ajjn Klaagden we eenige dagen geleden over ds ta strenge koude nu moppert men weer over den ingevallen dooi Nu we hopen dat de schaatsenrgders en rgdsters nog een poosje moge proflteeten t is een vermaak dat niet veel voorkomt en daar om dient het ijzer gesmeed te worden terwgl hbt heet is Aan hetgevaariykealingerhalen moest echter paal en pent worden gesteld vooral als enkele abholen s middags vnoantis geven is db jeugd op de singels ruim vertegenwoord en een ongelnk zit in een klein hoekje Het aantal vreemdelingen was gisteren en heden veel r er en de oprechte aGoudsche Spritst en pgpen orden dan niet vergeten Bevolking ta Haastrecht op 31 December 1892 M V Totaal 836 866 1702 Geboren in 1893 23 36 39 Ingekomen t 74 56 130 Totaal 933 958 1891 Overleden ia 1893 16 19 35 917 939 1856 Vertrokken in 1893 68 61 129 Bevolking op 31 Dec 1893 842 878 1727 Gedurende 1803 zgn aangegeven ala levenloos geboren 6 kinderen 3 van het mannelgke en 3 van het vrouwelgk gesUcht Er zgn 8 hnwelgken voltrokken 6 tosschen jongmans en jongedochters 1 tnssoheu weduwnaar en jonpdochter en 1 tnsschen weduwnaar en wedawe FEVILLETOX Op de Boerderij OoffevMr npiddeD tDHohea Qtimünd en Tegernsfle li op een rooraiUprioffeDilea berg de Lindenhof eeo der grootste ea prachtigitt boorderüea uil de g Mle Umliirttik De etgeoHr tm den Lindenhof vu troti op Ego ft bffide besUting die sedert onheugelyke t deo Ma fw er op zoon mt orergeguta sis witre het een rfgoed vu een deltyke familie Ook vai de eifeoaar nog al trots op e d mooie doohter Lize Ba dia dochter verdiende dat de rader trots op haar wal Ze telde twintig jaar en verd algemeen voor net eekoonsta metije uit den omtrek gahondeo Lise V d Liadeo was niet alleen mooi eü bezat ook een goed hart en bestuurde met groote bekwaamleid ket Duishouden viin haar vader Haar moeder wu ee4iige jaren geleden gestorreit en rustte op bet kerkhof te Gemund Johan de eeniga en ook oadere broeder van Xise wu van eo geheel anderen aard dan ign lasler Hy waa on knappe jongen gezond en sterk een flink MhttlUr en bekwaam gitaarspeler dien men gaarne hoorde Zjjn oploopende drift bedierf oobter Vte en had den onden boer al heel wat geld gèkott Johail veroorzaakte zgn vader eehter het mewte vardriM dooc wildstreopen waarvan by een barUlooktilgk iWlwbber was Ia da oogaa vaa da De gemeentenaad te Oudewater besloot iu zgn jongste vergadering tot oprichting eener kaasmarkt Een gemeentelgke subside van duizend gnldeu zal daailue verstrekt worden In een Voorstel van J van Veen om het zoogenaamde kerkje met het daarachter gelegen geboow der vroegere openbare school aan te koopen meende de Raad niet te kunnen treden Het ga in de Lek is voor Schoonhoven reeds zoo sterk dat de overtocht met paard en rgtoig kan plaats hebben Dinsdagmiddag had op de Putte te Waddiogsveen eene hardryderg plaats om levensbehoeften 53 deelnemera allen kinderen beneden de seatien jaar en oit An arbeidende klasse meldden zich aan Behalve een witte brood van 1 K G dat aan elk der mede dingers werd oitgereikt ontvingen de prg swinners een ham steenkolen en twee extra groote brooden De scherpe Oostenwind hield vele menschen thuis van de gereserveerde hanen der IJaclub werd bgna geen gebruik gemaakt Heden Woensdag hnrdrgderg voor kinderen om brandstoffen en kleedingstukken op het Kanaal gehouden door de daar baataande ga clnb cDe Vriendsohap De derde bier bestaande gscluh beijvert zich de rivier de Gouwe hergdbaar te maken Nog wordt door trekkenden weinig gebruik gemaakt van de Gouwe wg willen echter hopen dat bg aanhouding van de vorst deze vereeniging ook eenige satisfactie van haren arbeid moge hebben Yoor de Kott recbtb stond gisteren o a terecht T R 44 jaar arbeider te Kralingeo die bekende op den 17en November jl te Kralingen uit een hok van zyacn buurman twee konynen dezen toebehoorende te hebben weggenomen Hij had beiden daarop voor 1 88 aan den poelicr De Haas op den Haringvliet verkocht £ isch eene maand gevangenisstraf Qelgke straf werd gevorderd tegen J S 33 jaar werkman te Krimpen s d IJiel welke bekl op den 25 ovember jl uit eene onbeheerd staande kaffeenen doek en eenige knotten sajet had weggenomen Bekl bekende en zeide dat nopende armoede de dryfveer was geweest Io tegenstelling hiervan bleek dat bekl te lui was om te werken Beklaagd van mishaudeliog van eenen ambtenaar stond terecht C P 22 jaar bouwman te Oonderak In den avond van 26 November jl was er te Oouderak op het veerpad ruzie waarbji de gemeente veldnarhter W J den Hengst werd boeren in die landstreok ia dit eohtor geen loliunde Zg mogen integendeel gaarne ziea dat een onrortohrokkeo knaap den jachtopEÏenerd een streek speelt Eonder gesnapt te wprdfo Te huis was het voor Johi o veel te eog Wol werkte bi over dag op bet veld of in den ataf mmlei iet hem aan dat hg duQ arbeid mat maar meu zag het a ciu aan nu uy uua arueia mat onvarïohilligheid verrichtte en nei ziju gedachten elders was Was de nacht aangebroken dan iloop bij onhoorbaar naar buiten en vorder naar het bosob Paar haalde by dan het geweer uit een geheime beixpluts te vooriohga eo dreef zjjn gevaarigk spel Somt deed zgn Vader hem hierovbr verwijten maar gewoonlijk was dan zijn antwoord Och ze krijgen me toch niet Bleef bij ook nl eens oen paar oachton rustig in zgn tieü de eerste stormachtige naeht daarna lokte hem weer buiten Dat hinderde den ouden boer aJa een doom in het vleoscb Wd bad hg in z0a jeugd ook menig bert en menigtn gemsbok gereld maar toen h zgn Bertha uit Leoggrüa als boerin op den Lindenhof bracht had hg z n geweer boven de bedstede gehangen en bet voortaan alleen ala een wapen ba achouwd geschikt om sleoht volk van zgn erf te houden Kon hg nu hopen dat E n zoon eveneons zoa handelen dan zou het nog wel schikken Jahan wu zjjn eenige zoon en zou naar voorvaderlgk gebruik de hoeve eenmaal overnemei maar stroo par en boer dat gaat niet samen Toor Lize had de boer reeds hing gezorgd want behalve haar rooadarlgk erfdeel lag wanneer se eenmaal ala bruid het vaderlgk buis zou verlaten menige sak met thalert eo eene rol goodatukkao voor haar mishandeld Op het gerucht daarvan kwam toen aaoloopen de nachtwaker J Stigter die bg de verzamelde menigte komende en zeggende I wat is hier ts doen 1 opeens van bekl een klap in het aangezicht kreeg Deze ontkende dien slag gef even te hebben Als getuige k dècharge werd gehoord B v d W 22 jsar boerenarbeider te Berkenwoode Deze verklaarde naast bekl steeds geweest te Z jn en seide dat deze aan Stigter geen klap had gegeven Op het onwaarschgnlgke zijner verklaring gewezen en gevraagd of het niet mogelijk is dat de klap is gegeven zonder dat hg het heeft gezien zegt getuige dit is niet mogelijk het is niet gebeurd Het 0 M getuige van meineed verdenkende verzoekt diens gevangenneming De zitting wordt geschorst Na heropening spreekt de Bechtbank haar voonis uit waarbg zij de gevangenneming van get De W gelast en verder bepaalt dat de behandeling der zaak zal worden voortgezet Het O M de aanklacht als bewezen aa i nemende vordert eene maand geraugenisstraf De verdediger mr Jo van Raalte verzoekt iostructie der zaak op grond van de quaestie van meineed op grond van art 93 Wetboek van Strafvordering Na schorsing deelt de rechtbank mede dat haar L geen termen zijn voorgekomen aan het verzoek f van den verdediger te voldoen Mr van Hnalte ziet in dezen stand der zaak van het woord af Uitspraak over 8 dagen In den dierentuin te Bazel ia een oppasser die zich op het grasveld van een groot Wapitiebert waagde dat in deu bronstgd zeer woest was door het kolossale dier aangevallen en met de horens doorboord Men had hem herhaaldetgk op het gevaar gewezen maar hg sloeg alle waarschuwingen ia den wind In den sneltrein van Keulen caar Pargs is een brutale diefstal gepleegd Een Berlgnsche bankier en zgu vrouw zaten in een coupé alleen met een paar mannen die hun verdacht voorkwamen De bankier stapte te Saint Quentin uit om een plaatsje te zoeken in een andere coupé Zgn vrouw wachtte hem met de bagage bg het portier en terwgl zg daar zoo belast en beladen stond namen hare twee reisgenooten baar een juweelki tje af wfiarmee zy zich glings nit de voeten maakten Voor de internationale wedstrgden van beroepsrgders op de banen van de Zwolscbe IJsclub hebben zich b hnlve Harold Hagen uit uitzet klaar in de blauwe kist diein tlepronkkamer stond Volgens iuziea van v d Linden eou het een lohande geweeat zgn waaneer de boerdrrij die hon deVden jaren in zgn familie wat geweest eenmaal in vreemde bandett geraakte Kn dat kon xoo licht nog gebeuren als Johnn op een strooploebt door de jachtopzieners doodgeschoten werd Zgn zoon Uüest tot een bestendiger leren gebraobt worden Ja juist I Johan moest trouwen en wel boe eerder hoe beter Wanneer hg een brave vrouw en lieve kinderen om aich heen bad en de corg voor veld stal en akker op zgn sohoudera rustte sou bg zgn verkeerde nelging wellicht opgeven en een bedaard man oen flinke boer worden Op een pracbtigen leiitcavond van het jaar 1670 zat V d Linden op een bank onder den hoogen eik die voor sga woning stond en hield de oogen peinzend op de groene velden geriobt Alleen de rook dien hg uit zijn kort houten pgpje blies getuigde dat er nog loven in den man was Hg zag de ondergaande zou niet die eioh in bet meer spiegelde en hoorde evenmin de leeuwerikken die hun avondlied zongen Eiadelgk scheen hg mot zgn gedaobten klaar gekomen want hjg stond langzaam op klopte de aseb nit zjjn pijpje eo trad lengzaam naar zijn woning toe onder net mompelen van de woorden Ja zoo moet het gaan andera komt er nieu van ta recht Johan was naraelgk reeds drie dagen van buis Wel had Sepp een bonthakker en een berucht strooper de boodaohap gebracht dat Joban wel was en s nachts sou thaiekonso maar de oude boer wu ühristiania doen inscbrjjven de bekende drie gebroeders Kiugma uit Gronw Marten Merk en Benedictos voorts Wiebe de Vries uit Molenend Siebe van der Schaaf Akkrum De Jong uit Hilversum Zwakenberg ZwoUetkerspel W A ter Molen Zwolle W A Grootens Wilp en niet te vergeten Klaas Hanjo uit Akkrum Volgens da cAmaterdamache Courant ia tbans tegen De Jong eene nieuwe ini otie geopend ter xake van opUobting Omtrent een rgfligtal jaren geleden heeft het atokeD van alcohol uit allerlei grondstoffen zooalfl beetwortels aardappelen vrucfatenzaden een groote uitbreiding ondergaan en als treurig gevolg daarvan is het misbruik v n sterken drank iteeds toegenomen Hoewel alle atoOen die suiker of zetmeel bevatten voor de bereiding van alcohol kunnen dienen is de industrie daarmede niet tevreden en beeft 0 Cappener in 1891 het denkbeeld venvezenlijktt om alcohol uit turf te bereiden Volgens een in Dinglers Polytechn Joorn voorkomend artikel beeft die fabrikatie zichreeds tot een tak van induatrie ontwikkeld De bereiding moet winatgevend zyn 100 kg turf ter waarde van 25 centa leveren 6 eneen kwart liter alcohol op terwgl de van 50 kilogr aardappelen verkregen hoeveelheid nietgrooter is Mdbl t d Verv Te Madrid wordt een opzienbarend proces behandeld waarin een aanzienlijke lamilie betrokken is Het betreft den verkoop van een pas geboren kind aan een onbekende dame Een der advocaten heeft in de gerechtszaal als die onbekende een dame van de hooge aristocratie genoemd en de familie dier dame rttfTolgt nu den advocaat wegens laster Bismarck s sQedenkscbiftenc 6i deel zgn thans geheel afgedrukt Zg zullen bg de firma Cotta verschgnen maar eerst na den dood van den groeten staatsman die eeo hftlf millioen Mark voor dit werk ontving Te Valtormond ii Zondag door eea venster in de kerk geschoten De kogel nam de richting tusacben den kansel en het klankbord De godsdienstoefening zou beginnen en de sprel er de heer Drent kwam juist het kerkgebouw binnen Was het schot een oogenblik later getallen dan zou de spreker den kansel reeds hebbeu bestegen en ongetwgfeld gewond zgn tooh niet op zgn gemak Lene bleef nog even voor bet buis staan en keek rond of de kneohti en meiden wel alles op de bahoorlgke ptuts hadden gebraobt want hg hield van orde ea r gel en hg kon ter dege uitvaren als b iets ug zwerveo Toen hfj alles in orde bad bevonden en de kneehta in den atal waren gegaan om het vee van voeder ta voorzien richtte hg zgn sobredea naar de keuken die bij deze bergbewoners tevens tot buisrertrek dient Lize stond voor den haard en was bezig op het knetlereods vunr bet avondetan gereed te maken Haar uugeziobt werd door de vlammen rood ge kleurd en ze wu zoo gverig in de weer dat ze haar rader earat bemerkte toen deze een brandenden apunder groep om er zgu opnieuw gestopte p p mee aan te steken Wel vader smaakt de pgpF u hur vriendelijke vraag Dat is maar zoo zoo kind I Ben je spoedig klaar P Het eten ia dadelijk gereed vader I Ik wil alleen den koek nog wat bruiner laten worden omd je hem dan lekkenler vindt Als het eten afgeloopen is Lize kom dan wat b me op de bank zitten ik heb iets ernstigsmet je te praten Buiten ons gut het niemandun dos niemand behoeft ons gesprek te hooren Wat Ie praten f mompelde Lize verwonderd terwgl ze vuurrood werd Het is goed vader antwoordde z toen met luide stem Als de tafel afgenomen is kom ik b je Wat vader toch in het hoofd beeft mompelde ze weer