Goudsche Courant, donderdag 11 januari 1894

Directe Spoorwegvcrblndlug met GOUDA WInlerillenst 1893 94 AanRevangeo 1 October TUd van GreeBtlcli 18 68 1 08 1 18 1 1 8 38 1 88 BOTTIR DA M 6l 10 17 10 87 10 84 10 41 10 47 8 40 08 3 10 DEN Haas GOD UA a Hage 6 48 7 80 7 43 8 88 8 48 10 1411 88 18 161 88 8 16 8 46 3 48 4 16 4 48 6 81 7 8 06 1 441 4 1 688 048 0 Onada 8 80 7 60 8 18 68 10 1810 68 18 0818 46 8 S0 8 46 8 16 4 13 4 48 6 80 6 61 7 48 8 36 10 01 U T 11 C H T G ODDA Ulnolit 8 33 7 60 8 8 8 11 34 18 03 18 60 3 10 8 68 4 48 8 38 7 48 Harmelen 8 47 8 03 10 0 18 1 3 84 4 08 4 68 Woerden 8 68 8 10 10 16 18 8 4 18 OuAawater 7 07 8 1 10 84 18 48 4 84 Oosda 7 80 8 38 S4 10 37 18 a 18 66 1 88 3 60 4 87 6 80 7 08 8 80 AUSTIBOA H S ODDA AmatcrdunCS 7 66 40 11 10 11 87 8 40 4 10 AlcaterdalsWp 8 60 8 10 8B 11 86 11 4 8 68 4 88 Oowb TJO § 10 44 lUI U M l 0t IJ Mag ik u ten slotte dit melden Oe erflaatcter heette niet wed Van DengeUdooh Van Dessel bet kan best gebeuren dat we al in de volgende eenw zgn alvorens hare nalatenschap definitief gescheiden en verdeeld is want bet procedeeren gaat in België in den regel evenmin vlag als in Nederland Staten Ga erMl Ekuvte Kammu ZHtiog VAD Dinsdag 9 Jan 1894 Men schrgft uit Friesland Zelden worden handelingen meer afkeurend geeritiseerd dan die van Ged Btaten dezer provincie bg invallende vorst Maur steeds zoo klaagt men houdt dit college de zeesluizen open en Iaat voortgaan metdatfchandelgk stroomen dat bet leven van zoovelen in gevaar stelt Vooral dit janr na de winter plotseling U ingevallen na eanhoudenden regen en dientengevolge bg buitengewoon hoogen stand van het boezemwater en door den krachtigen oostenwind der gepapseerde dagen in bet gs meer wakken on onbetrouwbare pk kken 7 gn dan gewoonlgk hoort men bittere klachten tegen ons provinciaal bestuur Eik nst pak en die worden er tegenwoordig dik gehaald ofschoon men gelukkig weinig boort van ongelukken wordt geschrevi n op rekening van dit college alsof voorzichtigheid eene hier onbekende dengd was en itaeda is bet refrein het ia schande dat de sluizen nog open KJju c Intusschen is hot nauwelgks eenige weken geleden toen Ged Staten door een deskundig persoon in de Leeuw Cour f er op werden gewezen van welk nadeel het te vroeg sluiten der zeesluizen bjj invallende vorst in deze provincie Toor de nitgeatrekte lage landen is die in bot voorjaar zoo spoedig mogelgk droog moeten liggen En dit gaat in den regel niet wanneer de stand van het boezemwater hoog ia bg invallenden dooi Hoe talrgk dan de klachten zgn over hoogwater schgot men thani uu alles opgaat ia het gsvermaak te vergeten en zelfs sommige organen der locale pers die voor eenigen tgd gemeld stuk in de h Cc gewichtig genoeg achtten om het onder de aandacht huuner lezers te brengen en die aomtgds zoo luide mede klagen over den hoogen waterstand kunnen thans dat stroomen niet recbt verkroppen en hopen dat Ged Staten toch eindelijk eens bevel zullen geven tot sluiting der sluizen Waarlgk de wrgfpaal te ziJn van bgna eene geheele provincie ia verre van aangenaam maar toch zullen velen die thans ondoordacht met die klaagliederen instemmen wellicht over eenige weken het roekeloos menscheuleven wagende gewestelgk bestuur dankbaar zgn dat het in eeiien tgd als deze niut geheel opgaat 10 bet heden doch ook aan het morgen denkt D Kamer ii byaen geweest om twee spoedeitchende ontwerpen zonder hoofdelgke stemming aan te nemem n l lo de wijzigiogder kieswet ten doel hebbende bet geheim der Vermogensbelasting te rerzekeren op de lysten der hoogstaangMla nen 2o de nadere regeling Tan den snikeracc ns Het eerste ontwerp Iokt geen discussie nit en vereiscbte alleen enkele toelichtingen van de ministers Tak en Pierson het tweede gaf aanleiding tot debat tusschen de heeren Prios BAbustmi Sassen Maller en den minister Tan financiën welke het Terdedigde als een overgaugsmaal regel om langzamerhand van de protectie dezer iodusine af te komen D Kamer ïuü na de Staatsbegrooting in de afdeelingen onderzoeken Mea schrgft ons uit s Hage In uw blad Tan 9 Januari komt een Terhaal Toor betroffeude het meermalen besproken proces te Brnssel waarbg 1200 erfgeuamea betrokken touden zijn en waarin een de er dagen wtrd nitgemaakt door den Ilecbtor van den aerstan aanleg Ie tribanal de première instance de Brnxellsf dat al de bioedTerwanten Tan den eersten man tot en met den 12eD graad waaronder verscbeideue Nederlanders en eenige cliënten Tan schryrer dezes betrokken zün moeten erren en niet zogals bet openbaar ministerie meende dat alleen de naasta bloedTerwanten van den eersten man der erSaatster moet erren Uw verhaal eiudigt aldni Zoo kunnen dan al die erfgenamen aan het deelen gaan van bet groote kapitaal maar zij zullen ieder niet zoo beel veel krygenc enz Vergun my de opmerking dat uwe conclusie wel wat Toorbarig ii en om al de Nederlaudacbe erfgenamen niet al te bigde te stemmen is het Tan belang om n den juisten stand der zaak meetedeelen De beroemde advokaat Bara oud minister die in een uitgewerkt pleidooi de belangen Tan de naaste blopdvernsnten van den eersten man der erflaatater bepleitte tegeoorer t a collega Bonnevie eveneens een gerenommeerd pleitbezorger werd msirydmetdeconclQsie van bet Openbaar Miuisterie ia het ongelyk gesteld door de Bechtbank Doch Eooals te verwachten is in een t UMstieus geval aangaande een enorm fortuin die naaste erfgeuamea berusten niet in het Tonnis en komen in booger beroep In eene woning in de Rotterdamsche straat te Rotterdam werden Zondagavond res personen in bewu teloozea toestand aangetroffen Ë Bordaei diena vrouw en 9 jarige zoon en A van der Wiel met segne twee zoons van 11 en 14 jaar en hetzelfde waa het geval met vier kinderen van J Calos bewoner van bet huis daarnaast Aller toestand was van dien aard dat zg onmiddelgk naar andere woningen gebracht moesten worden aangezien reeds bg enkelen verlamming der ledematen was waar te nemen hut was aan de tgdig ingeroepen geneeskundige hulp te danken dat alten In het leven behouden bleven Een ernstig lek ontstaan in da door die straat loopende gasleiding was de oorzaak geweest Door de privaten was het gas in de woningen gekomen IJaongelukken Bg Leiden reden Zondag twee personen tegen elkaar aan de een viel en weid voor dood opgenomen Aan de Haagsche Schouw reed een jonkman met zijne verloofde in een wak beiden verdronken Op de Riog oart van de Bftarlemmermeer zakte een 14J rige knaap door ga Tan ééo nacht en werd dood opgehaald Ouder Oadorp xgo twee jongetjes Tordroukon Te Zaandam zakte eén 16jarig en onder Weesperkarspel een ISjarig meisje door hei iJs en beiden kwamen om Tusschen Heeren Wordt bet vonnis vfrniolit d on worden alzoo de nuaste erfgenamen in bet gelijk gesteld in booger beroep dit zal eerst over anderhalf jtmr beilist zgn dan komen al die erfgenamen lin bet geheel niet anu but deelen Wordt eenwel het vonuis bevestigd waarvoor 01 i naar den inbond van bet tpstaincut veel kfliiH bestaat dan ia duarmoe de zaak nog niet uit en komen ook dan lal die erfgenamenc nug niet aan bet erveu Dan zal te beoordeelen naar den inhoud vau het testtmeut uog uitgemaakt moeten worden lo wie der 1200 pretei d utcii hunne Ifgitimfttiu kunnen bewyzenc wanneer 7 icb tgdig hebben aangemeld volgeus het testament moest dit geschieden binnen ti manuden na het overlgden der erflaatster op Htrafie van slgebeele uitsluiting eu 2o of anki l de BelgifChe € bloedverwuoten tot en met den 12ea grand dun wel ook Nederlandsohe erfgenamen tot de nalatenschap gerechtigd zijn h twelk naar de bewoordingen van bet teataiueut mede onzeker is 18 18 7 88 8 88 7 88 8 48 7 8 8 4 7 48 S 8 7 88 8 08 g 40 10 48 10 68 11 08 11 08 11 16 11 86 8 80 8 01 Goud Moordreeht Niemrerkerk Cpelle Botterdam 11 06 7 88 8 80 10 T 8 46 7 47 Botteidua 6 8 08 Oepelle 8 10 8 18 Nieuwerketk 8 18 8 81 Uoordnebt 8 88 8 88 Ooud 6 88 8 86 8 18 10 08 10 11 7 46 SOOOA DENBIAS Gouda 7 80 8 40 8 04 8 87 10 4 18 11 18 81 1 01 1 87 8 66 4 46 8 87 6 6 7 18 8 86 8 87 10 46 U U 11 80 Ziedaar de juiste toedracht der zauk waur ait u zal blijken dat van de 1200 pretendenten UMr de zét r nansienlgke erfenis vermoedeiyk méér dan de helft niet in auumerkiag sulleh kanoen komen deels omdat er onder lie 1200 yu somoiigen die ui t tot de bloedverwantsehiip behooren anderen die verder dan den I2en graad tot Pierre Verbaegtn in verwantschap stonden en weer anderen die buiten aanmerking mof teu blyveo omdat yii icb te lant hebben aangemeld 4 67 8 U 8 18 88 8 31 38 Zer M 7 48 8 8 Bl Kr 7 47 Z ïe4W 7 68 01 N dL d 8 0 Voorb 8 01 18 10 11 6 80 11 18 aHl 8 18 8 18 8 84 10 07 U 87 18 4118 61 1 48 1 B7 4 86 6 86 6 86 41 7 43 8 86 10 18 11 16 U 4018 OUD A D TBECRT Goada 6 36 8 40 7 66 8 08 8 81 10 18 10 66 18 48 8 83 S 18 4 16 4 47 6 83 8 01 7 46 8 8810 08 Oudew 6 60 8 64 11 08 8 87 6 87 7 68 10 88 Woerden 6 67 7 018 11 8 40 11 18 8 44 8 04 6 44 8 17 8 06 10 88 Harmelen 04 7 08 8 46 11 88 8 61 8 10 6 80 8 18 10 84 Utneht 8 18 7 88 3 88 8 41 8 10 61 11 46 1 80 3 08 3 60 4 48 6 8 8 81 86 8 88 9 10 10 68 O O Dl A A M 8 T I K D A M Qoud 40 8 81 10 08 10 66 18 11 8 61 4 47 6 88 7 46 10 08 Amiierdtn Wp 7 8t 8 10 10 66 18 1 1 8 40 6 48 86 8 87 11 10 loateidui OA LU M 11 10 18 1 1 11 Ui M il lUi reen en Akkrnm moesten een aantal anJeren t aanzien dat een 16jarige knaap onder het gs het leven verloor In Friesland is t aantal kleinere ongelukken zeer groot geweest Dat er gebrek aan onderwgzera is ondervindt ook de gemeente Zevenhuizen want aau de Ie openWe school komen op 15 Januari a s 3 vacatures Niettegenataande herbaalde oproepingen hebben zich geen geno aam aantal sollicitanten opgedaan Te Maastricht vierde Zaterdag de werkman M Clermonta zgn 5 jarig jubileum als aardewerker bg de firma Petrus Kegout en Go Zoowel van zgne patroons ala van zgne medearbeiders mocht by bg die gelegenheid zeer vele bewgzen van belangstelling ondervinden De rgkapolitie te Bozendaal heeft gisteren geTangen genomen zukeren H een berucht persoon op wien zware vermoedens rusten dat bg de dader is der jongste inbraken en diefstalten in de suikerfabriek eu zoowel te Rozendaal ah te Oudenboach Hg is beden zwaar geboeid naar Breda OTergebracht De b richten omtrent de instrnctie in zake De Jong zgn in den lantvten tgd scbaarsch De instructie 18 dan ook zoo goed als gesloten Zy heeft weinig nucces gehad in weerwil van de groote moeite en wanhopige pogingen door de justitie ingesteld om op het spoor dermisdadei te komen waarvan men zich overtuigd houdt dat zg door De Jong gepleegd zijn Hg hlgft naar de Amst Ct mededeelt zichzelven Tolkomen gelgk houdt zgn onschuld san rronwenmoord hardnekkig vol schrgfl zelfs zeer gemoedelgk brieven aan de beide Trouwen die natuurtgk besteld worden doch steeda onbesteld terugkoeren De Jong heeft echter de Torzekering gegeven dat wanneer zgn zaak voor de rechtbank komt meu raar zal staan te kgken De beide rroawen zal hg daar doen verschgnen Als hg uit de gevangenia komt heeft hg beloofd met verschillende lui te zullen afrekenen vooral met de couranten want hg begrijpt hoe weet ie t dat deze nog al wat van hem verteld hebben Dat I elooft dua wati Een nieuwe instructie is thans tegen hem geopend iu zake oplichting Door de politie te Maastricht is in beslag genomen het Igk van een zesjarig kind waarii omtrent vermMdens van vergiftiging zonden bestaan Het is ter schouwing naar het gesticht Calvariënberg overgebracht Zondagmiddag gingen de twee oudste zoontjes jongens van 11 en 13 jaar van den veebonder P Oat te Osdorp uit om bunne moeder te halen die te Haarlemmermeer naar de kerk was De kinderen kwamen niet terug In den grootsten angst en spanning ging de nacht voorbg en het treurig vermoeden ontstond dat de jongens verdronken zonden zgn Bg hei aanbreken van den dag gingen verscheidene personen uit om te zoeken en in den Middelveldachen Akerpolder vond men Weldra de heide Igken De deelneming is algemeen De photografie heeft nu nevens haar maandblad ook haar weekblad Het eerste nnmmer er van verscheen bg den uitgever Laurens Hansma te Apeldoorn t Bevat hehaWe een inleidend artikel stukken over Het kleuren van vergrootingen met pastel Een eenvoudig eu pructiacb procédé van vergrooting Binnenlandscbe berichten Verscheidenheden Vra geobua enz en een Feuilleton Een nieuwe vriend in huis f Men begrgpt wel dat de camera de vriend of liever vriendiui is 7 10 6 6 8 08 8 10 17 88 1 84 4 80 4 67 6 04 S ll I SO J ao 1 44 6 ODDA 11 80 18J0 8 80 1 46 1 66 8 08 8 0 8 18 18 40 8 48 4 08 10 80 Voorb 6 64 N d L d6 68 Z Zegv 08 Bl Er 14 Zef H 18 10 88 10 41 Door de Amsterdamsohe commissie in zake loon en arbeidsduurt is aan den Raad een ontwerp ngtement voor gem tot werkliedea Toorgelegd Daarin komt o a voor De gewone werktgd buiten de schaitoreo is 60 aren per week zooveel mogelgk dgkelgk over de werkdagen vanleeld Wanneer da gewoM werktgd gadnrea eaen of enkele dagen per week korter is dan 10 n per dag kan op andere dagen dier week een werktgd van hoogstens 12 n p r da2 worden gevorderd zonder hgbetaling mita net getal ran 60 uren in de betreffende week niet worde overschreden Werken op Zondagen of op algemeen erkende christelgke feestdagen geschiedt behalve bg dringende noodzakelgkbeid alleen vrijwillig en wordt dan met ten minste 50 pOt boven het Vio gedeelte van het weekloon betaald In geTftl van dekte wordt drie vierde van het gewone loon uitbetaald gedurende ten bo 8te 3 maanden daarna de helft Tan faet gewone loon gedurende ten hoogste 6 maanden Dnurt de ziekte niet binger dan een week dan wordt over de eerste drie dagen ui ta uitgekeerd Ifl de Uatste aflevering voor 93 van Da NaTorscherc Ngmegen H C A Thieme schrgft mr G Bake te s Gravenhag het V ilgende over Flesschentrekkers Van fleaschentrekkers en van bet fieaschentrekkersgild boort men dagelgks doch den oorsprong dier uitdrukkingen weet niemand voor zoover althans mgne ondervinding strekt op te helderen Mag ik eene gissing wagen in de hoop dat wie het beter weet het zeggen zal PIesschentrekker is iemand die zgne medemenschen op flesschen trekt d w z bedri t De lezer zal z g n die nitdrukking ken ik niet ook ik heb haar nooit gehoord en ik heb er te vergeefs naar gezocht in het apreekwoordenboek van Harrebomée In Vlaanderen scbgnt zg echter in zwang Die vervloekte pekdraad heeft mij wederom op flesschen getrokken peinsde hg lees ik in Volkskunde het tgdachrift van Pol de Mont ett Aug Gitté dl VI hlz 52 En in een verhaal van Gustaaf Segers in De TgdapiegeU 1893 II 353 ataat te lezen Men heeft nop stopkens getrokken Beide nitdrukkingen achgnen oorspronkelgk te beteekenen iemand klein krggen en vervolgens iemand bedotten of bedriegen Overal in Friesland is het ga bergdbaar en Zondag was de gansche bevolking dan ook op schaatsen want ieder schaatst in Friesland Dat zit utt eenmaal in het Friesche volk en dan is het in zgn element al klaagt moeder ook wel eens steen en been dat de hoiahonding zoo ongeregeld gaat zg geen baas kan blgven over bare dochters en zoons ja zelfii haar meid wel eens vergeet dat zg savoi dfE bg schemir thuis moet zgn En dan wat kost dat ga een geld Met het ga scbgnt bet zakgeld ook te komen want ieder is op de baan royaal en de herbergier maakt goede zaken al beurt fag niet altijd bUnke guldens maar komt menigeen zgn horloge of ziWeren tabaksdoos in pand geTen Want rgden moet de Fries en bg faet rgden behoort zakgeld Het is ontegenzeggelgk dat in denlaataten tgd bij de Friezen verandering en verbetering in het schaatargden is gekomen Vroeger was het klauwen en krabben met zeer korte ving op elkander volgende slagen waarbg de beenea sterk achteruit warden geslagen terwgl het bovenlichaam voorover werd gebogen Een schoone beTalligehouding was dat niet evenmin getnigde zg van kracht Nn rgden velen meer met forsche Unge slagen geregeld 0 i elkander volgend gepaard gaande met geIgkmatige beweging der armen terwgl het bovenlichaam meer rechtop wordt gehouden Dit rijden is veel schooner en geeft een denkbeeld van meerdere kracht en geoefendheid en vooral de vrouwen juichen deze verbetering in ftind en rgden toe Zij bodden nl als 8 88 8 48 40 g 4 64 10 1 10 10 11 0 1M8 II at lu 8 B8 4 48 4 86 6 08 6 0 6 16 7 07 7 17 7 84 7 81 7 87 1 1 9 44 M 4 40 8 68 840 10 4 48 7 08 7 11 7 80 7 8 7 81 II V 64 6 8 0 8 0 8 1010 0710 4 04 a lO 10 88 l f 8 41 8 38 10 40 1 88 4 10 IM MT 4 86 r 40 10 t 1 1 U N S aohtterrgdatera lonu tmI te verdoren v n het ubiernit 1 ui en liepen Uuwtjee op tonder d t d M wrrkelgk gemeend aren De betere howling den geratelden slag hebben we te danken un onze hardr ders orer groote afatanden die lich in het buitenland gingen trainen an de knnst afkeken Tan rijdera ala Donohne Noraeng Hagen Smart Tebbnth enz Zclta onder Friesche jongena hoort men reeds onder hot rjden één het tempo van den slag aangeven Knka rechts 1 als gold het een oefening van recroten De Leenwarder Conrantc kondigt in deze eek al 40 hardrijdergen aan en wie weet hoevele et nog inllcn volgen Alle gaclabbeatflren zgn hnk in de weer de banen in gereedheid te brengen kosten noch mo ite orden ontzien mogen dooi en regen voorloopig egblgven Dan zal ond en jong in Friesland joicheo Te Apsidoof heeft lioh eene commiasie gevormd welke zich ten doel atelt gelden byeen te brengen tot financieelen steon van den heer Van l eth die tegenorer den machtigen intloe 1 van de aanhangers van Van t Liudenhont tot nn toe geheel alleen staat De commissie vertrouwt dat wanneer de heer Van Deth niet uw looals dit thans het geval is geldelgke moeilgkheden behoeft te overwinnen dit zeer bevorderlijk zal zgn aan da beëindiging van da onzekerheid waarin het Nederlandsche volk tot nn toe verkeert in zake d weeainriohting ta Neerboaeb J J e aohrgvor der Haageche kroniek in de p Qr Gt Bchnjft omtrent bet heerschen I influenza t Onze geneesheeren die 70 tot 120 patiënten daags bezoeken ontwikkelen een ijver en een toewijding waarvan niet dan met de grootst mugelgke erkentelgkbeid kan worden gewaagd Hat is waar dat zg het zich oatuurlgk ook eaaigszins gemakkelgk mo ten maken en men vanekert mg dat een onzer geneesheeren dezeidagen van huis een pakket recepten rnedenam wmaraan alleen de naam van den Igder ontbrak en al zijn volwassen influenza patienten a volkomen gelgkloidende behandeling vooraefaraef karnemelk met grutten en stroop veel warnifl limonade driemaal daags een gram antypioiw t Kan best waar zgn want het is anders moeilgk te begrgpen hoe één geneesheer 120 visites daags zou kunnen maken en toch nog thuis patiënten ontvangen lo dezelfde correspondentie lost men Gebmikelqkerngze heeit ten Hove de jaarlgksche nODt plaata gehad die door ongeveer acht hoaderd gennodigden werd bggewoond Veel bywnders valt er niet van te zeggen Wel kwam mg ter oore dat bg de Regentes pogingen aren aangewend om haar te doen terugkomen op het verbanningsbesbiit dat verschillende dames der beau monde van alle boffeesten ecarteeide Maar t scbgnt dat men baar niet beeft kunnen overtuigen dat bedoelde dames plotseling boetvaardige Magdalena s zgn geworden De Regentes toonde zich onverbiddelgk Er valt bg Haar met de vormen niee te spotten Baltenlandscb Ovtrzlcht De saak Yaillant komt heden voor Op verzoek van den dresident van het bof zal een bgzonder polittetoezicbt gebonden worden in den omtrek der woningen van de jnry leden die bg dit proces zitting hebbeo De ondervinding heeft geleerd dat men tegenover di aaarehiaten niet te voorzichtig Kan zgn Opnii nw hebben de gezworenen een brief ontvsngen van de zich noemende groep van vrge mannen De geheimzinninge afzendera verklaren daarin dat het geen persoon en geen daad is waarover de jnry zal te bealiszen hebben maar een toestand De veroordeeling vaa Yaillant zon gelgkstaan met een aanmoediging van bet bestaande stelsel de vrgspraak daarentegen zon een gelukkige ontspanning van den socialen strgd geven Het dwaze betoog eindigt met den uitroep Leve de mensohbeid ï en gel klaidend sohrgVen ja aan den president van het hoofd van assises en advocaatgeneraal gezonden Te Brossel werd voor he £ Êof van Assises de uak behandeld ran Jean Volders hoofdrèdaetenr van de Le Penplec zooals bekend ia werd Volders beacbuldigd in zgn blad den aanslag van Vaillant op de Frannche Kamer verheerlgki te hebben In de ssal van bet Hoi en in de nabijheid was een groote menigte bgeen Er waren buitengewone maatregelen genomen Ëen groot aantal politieagenten en gerechtsdienaren stonden in de gangen en voor de gehoortaal met de opdracht de band te leggen Op een ieder die eene betooging zou willen honden Het publiek werd in de gehoorzaal en bg hare uitgangen bewaakt door gendarmes Dt heer Servais sabstitunt procarenr generaal iwm den ntel van hetOpeubaar Ministerie in Op de bank der verdediging zaten Lelong en Pieard voor Volders Fnrmémont voor Bertnnd en Uilot nitgever dmkker van de le Peaple cDeie beide lattsten werden buiten het geding gesteld nadat de gebruikelyke formaliteiten vervuld waren en Volders erkend had de achrö er te tgn van bet gfïncrimineerde artikel Door den president verzocht inlichtingen te geven verklaarde Volders wat hg verstaat onder de kapitalistische bourgeoisie welke samengesteld is uit de groot industrieelen en speculanten die het geld van het publiek gestolen hebben zonder daarvoor vervolgd te zgn en die de armen det wereld exploiteeren De kapitalistische oligarchie beeft socialisme doen geboren worden Het eenige wapen dat de arbeiderspartij hanteert tot bestrijding van die euvelen is do propaganda door middel van het woord en van de pers Hg en zgne vrienden hebben zich van de anarchisten steeds vrggehouden Op versoek T in Volders waren er 21 getuigen opgeroepeft Tot dezen behoorden Ricbald Féron Sanson leden der Kamer Dénifi recter van de oniversiteit te Bergen Ninauve Morichar Arerats en anderen Zg gaven inlichtingen omtrtnt hunne betrekkingen tot Volders en verklaarden eenstemmig dat zij dezen te allen tgde verzoeningsgczind hebben bevonden al zgne krachten inspannend om wanordelgkheden te verbinderen Andere getuigen ala Hollevoet afgevaardigde en de borgemeostpr van Molenbeek St Jan Quinotte administra iearen van groote fabrieken legde verklaringen af in geheel denzelfden zin Na langdurige beraadslaging sprak het Hof den heer Volders vrg van beschuldiging van aansporing tot opstand Te Ruvo in Apulie heeft de oproerige menigte gisteren een groote verwoesting aangericht De kantoortjes der kommiezen het atadhuis het belastingkantoor het archief en bet casino werden ïn brand gestoken de rails van de tram werden opgebroken eu de telegraafdraden doorgesneden Toen de menigte een aanval d ed op de gendarmes maakten dezen gebruik van hun vuurwapens Door de troepen werd de orde hcrslKld negentien personen zgn in hecbienia genomen Tegen 11 Januari wordt een werkf taking verwacht van de werklieden die daarmede ten iunste van de Sicianen willen protesteeren De reg ering neemt met bet oog d arop de uoodige maatregelen Üit Custrofiano Reggio en Macerata komen be ichten van ongeregeldheden Onder het geschreeuw Weg met de belastingen wierp de oproerige menigte hier en daar de glazen in Ook te Florence verwacht men opstootjes Op verschillende plaataen agn manifesten uitgegeven waarin de soldaten tot oproer worden aangespoord De beveatiging van het bericht dat generaal Morra tengevolge van den staat van beleg op Sicilië tbani met onbeperkte volmacht voorzien den vervaltijd van het handelapapier met twee maanden wil verlengen heeft niet op zich laten wachten Het desbetreffende b6 4luit Ib reeda verschenen Ten bewgze dat de belastingdruk op de arme bevolking in Sicilië niet goring ia strek ken de volgende cijfera De gezamenlgke gemeentelijke inkomsten bedragen 46 132 000 lire waarvan ten laste der grondbezitters ale opcenten op de grondbelasting komen 5 350 000 lire en ten laste der bevolking door de accgnzen op de eerste levensbehoeften 36 millioen De rest wordt opgebracht door iokom ten uit de bezittingen der gempenten Een dergelgke toestand bemoeilgkt natnurlgk nog den arbeid der Regeering om het deficit door nieuwe bela ititigen te dekken het tweede groote vraagstuk waarvoor Crispi staat Men zegt dat zgn Minister Sonnino voornemens is de grondbelasting met een tiende te verhoogen en ook het auccesaierecht een weinig te verhoogen terwgl bg overigens zijn toevlucht zal nemen tot bet alcoholmonopolie En als dit zou blgken genoeg te kunnen opbrengen zou elke andere belasting verhooging worden opgegeven Van verzwaring der inkomstenbelasting schgnt hg dus niet gediend In do Spaansche hoofdstad blgven dt verwarde gemeen le financiëo steeds alle politiek verbitteren Het vorige ministerie had er zgn val aan te danken wgl de minister van Binnenlandscbe Zaken openlijk voor de van knoeiorg verdachte personen bad partg getrokken Thana was opnienw ontbinding van den gf meenterasd noodig geworden maar de nieuwgekozen raad bevat alsweder dezelfde elementen van verdeeldheid terwgl de gemeentelijke ontvangaten gestadig blgven afnemen Het jaar begint voor de N A merikaansche republiek zeer ongunstig Er is stilstand van zaken de s poor wegontvangsten zgn verminderd fabrieken staan stil en vele zgn gesloten Door deze vermindering van den arbeid ia bet leger der werkloozen tot onrustbarenden omvang gestegen een correspondent schat het op 800 000 personen en de van ben afhankelgke personen op twee millioen Waar zooveel menschen nieta hebben uit te geven vermindert natnurlgk het werk der vrinkels markten spoorwegen Ook de Staat is arm De inkomsten zgn verminderd en de schatting van den minister fkn financiën dat er op 30 Juni een tekort zou xgn van pdst 28 000 000 bigkt te laag reeds nu zgn de uitgaven pdst 36 000 000 boven de middelen Winter en voorjaar moeten dit nog grooter maken naar schatting van den Times t correspondent verdubbelen De aanneming vaa een voorstel als de nieuwe tariefwet waardoor de inkomsten nog met ruim pdst 65 000 000 zouden verminderen eischt das een groote mate van inzicht en opofferingen van hen die tot dekking van het lekort in den zak znllen moeten tasten WtMen en met wol gevoerde A van OS Az E 73 73 Beurs van Amsterdam 9 JANUARI alotkoen 99V lOS iVor krs H l iND Oort Ned W 3 i 81 i dito dito dito 8 991 dito dito dito 8 10 J HoilaiLR Obl aoudl 18S1 8S 4 98 ITAUB Inxilirij ing 1889 81 8 78 OySTlNE OW in papier 1898 8 r u dito in lilver 188S 8 797 PouuoAI Oblig met ticket 8 L9 dito dito a 94 RiiSLtso OH Ooit ie 3erie S 64Vadito Ooeons 1880 4 94 ditobgRolhal8S9 4 94 ililo bg Hope ISS9 90 4 94V dito lu goud leoD 1898 8 dito dito dito 1884 S ll 4 8H1UB Pgrpol lohuld 1881 4 60 TuazilJ Oepr CoDT leen 1390 4 81 Qeo lueiiiug serie 1 8 Oeo leening wrie C Vb ZlllD Apa REP Ree v obl 189 S 109 Areodsb Tnb Mi Certiflosl n 686 DaiiMsaUohappij ilito 696 Arnh Hjpotheekb pandbr 4 1 13 OultMij der Vorttonl sued 86 i i Or Hypotheokb paiidbr 4 100 Nödyrlandsehe bank aatld 1 218 Ned HsndulmsaUoh dito 148 N W Pae Hyp b pandbr 8 94 Bolt Ilypotbeokb psndbr 4 108 ütr Hypotheokb dito 4 101 GoaTESR OoBt Kong bank aand 187Y RiJsL Hypotheekbank pandb j 1 99 Vg Ahbbika Ëiiuit liypotb panilb 6 Rl Msiw L i Pr Lion oort 6 33 NsD Holl IJ Spoorw Mii aoid 97 I Mg lolKipl ï 8t 8p r aanl 98 Ned Ind Spoorwegm sand 163 Ned Znid Afrik 8pm aand 6 196 dito dito dito 1891 dito B 109 48V 497 HO 61 s iTluz Spoorwl 1887 89 A ïob 8 47 Zuid Ilal Spwmij A H obl 8 EOV Polen Wanohoj Weeneo aand 4 187ViRosL Or Ru Spi Mij aand B 140 Bslliaoho ilito aand 607 108 797 93 A Faitoara dito aand t 69 Itvang Dombr dito aand 6 1047 ICnnk Oh Azow 8p kap aanil S 197 Low wo SewajI 8p Mlj oblig 6 lOS i Orel Vitebsk lilo oblig B 1081 ZuidWeat dito aand 6 72 8 dito dito oblig 4 9S 10 99 427 AMBRlSA Oent Pao 8p Mij obl 6 102 Chic b North W pr C T aand 136 dito dito Win 8t Petor obl 7 184 DeDTer Rie Or Spm eert a B lllinoiB Central obl in goud 4 987 Louiav NashvilleCert v aand 48 Mexico N Spw Mij lehyp o 90 MisB Kansas v 4 pot pref aand S4 N Yo k Ontario 4 West land 147 dito Penu Ohio oblig 6 lOS Oregon Calif lu hvp in goud 787 St Paul Minn k Manit obl 7 1097 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 1021 dito dito Lino Col Ie hyp O B 47 Canada Cao South Gurt v aand C9 Ven C Rail kNaï loh d o O U AniiteTd Omnibus Mij aand 186 Eottord Tram weg Maats aand Nbd Stad Amiterdam aand 3 108 i j Blad Bollerdam aand 3 109 Belom Stad Anlworponl887 2 lOl Stad Brunei 1888 2 101 HONO Thei Regullr Geiellich 4 11 7 OosTENR Slaitileoning 1860 8 118 K K Ooit B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 8 1868 IS Ned Ver Buz Hyp Spohl eert bI 105 BurKerltJke Stand Uaaitreoht OVERLEDEN ö Graafland 42 jaren 344 Staats loteriJ 6e KIsiio Trekking van Woen dag 10 anaari 1894 Nu 1S619 1641 on 11064 f iOOO No 8736 7806 en 18408 400 No 426 10632 on 17261 900 No 1 2829 3B67 U466 12142 16830 17977 18102 19176 20239 eo 20968 100 Prijzen n 70 4f0 SlOl 6648 6687 I14B7 18694 16926 19296 478 8127 6681 8732 11617 lS 71 16898 9942 7 8 853 6702 8816 11643 18845 16607 9296 8M 8816 6860 8902 11678 18849 1664 98B1 888 8684 7019 9021 U787 14006 16670 19683 107B 8708 7067 9111 11909 14091 16698 19652 1116 8724 7191 9326 11996 14206 16777 SOISl toits 90t8S 90507 20930 6060 8068 6179 8ili 637 S 6124 6637 6688 6837 6904 6998 12064 19163 18182 19416 19423 18460 12648 12663 1274 12960 13348 13445 13470 13G34 13678 1238 3762 1820 3782 1353 3787 1866 8811 1396 3860 1488 4069 1708 4422 1730 4484 1966 4602 2120 4742 3329 4903 2840 5046 9503 50F6 2560 5141 2650 6407 2954 7934 9366 7276 9838 7319 9780 7869 9869 7483 10859 754B 10460 7756 I0B09 7948 10 13 8084 10638 838310619 8409 10667 8418 10844 84 8 10846 8484 11117 867911856 14309 16889 14622 17081 14681 17458 14922 17461 14966 17842 15004 17888 ISOta 17897 15379 16095 15304 16198 15399 13593 15343 18730 15428 18899 15f70 18900 16979 19055 16203 19184 APVERTEWTlfiN Dr Bakker ITiemeijer is VERHUISD naar TVesIhaven N 177 SPBKEKÜUR Tan 87 91 BÜBGEMEE8TEB en WETHOCDERSvan Gouda zullen op WUENSDAO den 24 JANUARI 1894 des namiddags ten Un ure in het BaadhuiB aldaar bg inacbryiing Aanbesteden Ie Het vergrooten en gedeeltelijk verbouwen der Tweede BurgerBohool Toor Meisjea 2e Het m ken van 320 Heter dea nenbouten FerkoenbeschoeUag langs de Houtmansgracbt 3o a De vernieawlng aan het bovendek en de trottoirs van de Jankattenbrug met berstelUngen aan het onderdek en de hardBteenwerken J De vernieuwing van den bovenbouw der Trappenbrug over het water van de Turfmarkt met de noodlge heratellingen van de leuningen De Bestekken en Voorwaarden liggen dagalyks de Zondagen uitgezonderd des roormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure ter inzage op de Secretarie der iemeente en aaa de Stadstimmerwerf De Bestekken zgn te Terkrygen dat sub 1 ad 1 00 dat sub 2 ad 0 30 en dat sub 3 ad O BO Inlichtingen worden gegeien door den Ge meenteBouwmeester De inschrövingsbiljetien moeten voor ieOer perceel aftmaderlijk op zegel geschreren door den aannemer en de borgen getsekend den 23 Januari 1894 vóór s middag 5 uur ter Secretarie op he laa IAu 8 bezorgd zgn EEIIIBB1F0T7A1ITEEE Men wordt verzocht op t HEBK te letten ÜIT HCT MaOAZUM TA M BAVENSWAAY ZONEN QORINCHEH Deze THEEËN worden afgelererd in Torzegelde pakjes Tan vijf twee en een half en een Ned one met Termelding Tan Nommer en Prga voorzien Tan noTenstaand iMerk volgens de Wet gedepoIneerd Zich tot de uitToering van geeerde orders aanbevelende J BBEEBAAUT LZ VAN BlOMMESTEIN S Inkt is procfondet vmdélijk de BESTE en volkomen ON SCH ADELIJK APELOOORN HOUAND ADVERÏENTIEN in alle Binnen en Buitentanrlnehe Couranti n worden dadelgk opgezonden door b t Advertentie Bureau van A BRINKMAN sn ZOON te Gouda EENia DEPOT der Uaagsche Beschuit van den Heer J K 80MMEB