Goudsche Courant, vrijdag 12 januari 1894

33ste Jaargang Yi Üdag 13 JilnuaH 1804a No 6349 msmm coüramt NieuwS en Advertentieblad boor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst vau 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k i met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is ƒ 1 26 franco per poet ƒ 1 70 AÉsonderlijke Nommers VU F CENTEN firma Wed P B U i ia UL an VBACHT OOKDEBEN erspoor aangeroerd worden geregeld aan faaia beateld Voor GOEDEREN met het Toorwbrift HtaHon HeHant op den Tracbtbrief wordt een kennisgeving Tan aankomst bezorgd Indien deie kennisgering door den geadresseerde onderteekend aan het Station rordt bezorgd of met den besteller wordt medegegeven zullen ook deza Goederen zoo spoedig mogelgk naar volgorde worden besteld tegen 3 Ct per eenheid van 50 Kg met een minimnm van 10 Ct voor iedere Mnding Met sneeuw dnbbel tarief Dt Statumichsf BO 03 T TANUAHVSEIV W J ea Lion BHtz NIEUWËNDUK bij deD Dtm 241 AMSTERDAM Op WOENSDAG DONDEBDAU en VBUDAO ta CONSDLTEEREN Markt 134 Gouda Oompleeta Tandheelkundige Inrichting Persoonlgke behandeling door ON BLITZ Een ware Schat Toor de ongelakki e slacbtoffera der ZelfbevIekkitiK Onanie en geheime nitapaitingfln ia net beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARIIVG i jkxauiWÊ Hollandsche nitgave met 27 aib Prga 2 galden Ieder die aan de rerschnkkelgke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlps duizend van een lekenn dood Te verkrggen by hetVerlags Magaiiu te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen iniendmg van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland DM axAMDm u aA maim oa Printemps TB PARIJ S Zenden gratis 8n franco het prachtig geillusti cord IQUE ilJIII met ntdarUndschen of rranscbea tekat bevattvnde de afbeeldingen der i atat uitgekomen aodellen roor bet Wintepselzoen van klMderan hoeden enr voor heeren dames MUndervn op geftankeerde aanvraag aan I JULES JILUZOT a C PARIJS Stalan van 4 den wollen en katoenen toffen laken enz enz worden eveneoua tnnco toegezonden doch men gehcve daarvoor de soorten op te geven en ongeveer da prUisn te bepalen Dtt album bevat tevens de inliatitingon walke Toor de goede en prompte uitvoeringen te bestellingen benooJlgd z n BuUUingm iiiin as ranci e hoogtr wot den met eene verhooging van 5 0 0 fraiïM mskf Mtiil lan Intommd nchltn n ulU risattm aa Ntdtrlmd aan hull bnorpt Da klanten hebben geene formaliteiten voor de inklaring of andersints te vervullen iaar ons réêXfïilUtliuli h Htiiniaal l oori Inianl daarmede belast is ZAK WOORDfiNBOEKJfiS bevattende de geslachten der lelfst naamwoorden be Mvens eene korte verklaring van de moeilijkste daarin voorkomende woordeni volgens de nieutoe SpMUng van Dr M Dl VRIES en Dr L A Ta WINKEL b Opniiming i 10 Cent verkrggbaar bg A BRINKMAN ZN ÏEANSCHE STOOMVEEVEED Ckemlsehe eo Zwilsersele WasscberiJ Oebreveteerd door Z M den Koning der Belgen H Oppeabeiiner Kolterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Pameskleediugatukken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Taielkleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwasten aamitnten Neteldoek TuUes Kanten Veeren enz Alle goederen knnnen in eikander blgven en worden onschadelgk voorde gezondheid bewerkt Goederen kunnen in 4 dagen a l verd worden AOENT voor Oonda en Omstreken A VAN 08 y z Kleiweg A No 73 ♦ sr FDIEB ODDE SCHIEDAMMER GEFEVEE Merle t NIGHaXZJAP Verkrijgbaar bij M PEETER8 Jz NB AIb bewijt vao echtheid ii oacbet en kurk Bteeils voorzien van den naam der Firma P HOPPB BIERBOTTËLAKIJ Korte Tiendeweg D 93 De oudergeteekende beveelt zich bg voortduring beleefdelgk aau voor de LEVERING der Eerête Soort BI BB EU uit de Brouwerg di Gikeoonds Valkc Van Vollcohovcn s Mxtra Slout voor Bloedarmen Maagigdera Zwakken en Kraamvrouwen als meest Versterkende Drank door H H Doctoren aanbevolen wordt door mg steeds belegen afgeleverd Vraagt a v p PRIJSGOURAMT H VM WUNGAAEDEN De NIEUWE LONDON doet het gry Haar binnen enkele dagen verdwgnen maakt bet slanarijk en zacht is ooschadelyk voor ae hnid en verft niet Prgs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrygbaar by J A CATS in den Papiermolen èfouda Naar buiten franco per post 15 ct per flacon hooger DAMES Attentie II j tl Het biitc onichadelykate an je makfcelykste poetsmiddel voor Heefea eo vooral damca en Klnderschoenwerk Isde AppretuurvanC M MUIter i Ce Serlla Sautli Str 14 Men lette coed Mui vop neam en rebriekimerk Virkrygtiar k r H m m Wiak llHl h ttkeMirark itlnilwiM iTMHÏ BfHrM D Mt ky W ltrdMU AnkMi m llordrecht SïÊi DS VOORRADIG Coperw BiJkeiiJ b z en beh Pitch Pine Balken en prima Delen Oregon Pine Ëalkcn eo Delen geMch en gepl Delen Plaathout Ellens Jufièrs Kolflers Sparren enz enz ZAas PBiJzsy Cognac fin Bois f IvOOdeLilei n ooHWAC rnraon v a da i MÜ AHOKvma door kU nliitfs Isul OB tunioed bMdMlfbcdea guaattt beland iBhoid Toonluti vu lietkt M vuDr P V VAirHAMKLROÜS CiUlallwdVflrktitvtiku hii TTHTJ V WÏNKÜM J HJBLKERT Oosthaven IVederlandsche Stoomboot lllaatschappij De Btoomschepen BOLLAIfD kapt 81IIDT en BATA riSB kapt J 8AUEB vertrekken eiken Dinsdag en 2jaterdag Voor vracht of passage vervoege men zich bg de Cargadoors der Uaataaliappg Boompjes 72 te Rotterdam De Stoomscbepen loisen te Brewersqusr de markt van Boter enKsM te Londen voor e aslanden op Zand Veen en lichte Kleigronden dan l IËTS BETER Duilsch ThQmaspho phaatmeeT en Kainiet der MaatscbappU tot Verkoop van Hulpnieststoffen Dordrecht Alle Leveringen onder BijkêtoeuteM GebrS StoUwerck s Chocolade en Cacao ea a d Dffilmatige door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied rerbeterde fkbrieatie en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen garandeeret len verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een nanbevelenvwaardig fiibrikaat nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der mp Etiketten De Firma behaalde 27 BroTets als HofleTerancier 44 £ ere Dlploma s gouden enz Medailles een bew s van uiimuntend n Cabrikakt Keeds 1874 achred de Accademie national de Paria Notu Touji déocnona nne M didll d r yreaalire cIiuhm an ooaaldérfttlon d vote exoellent fabrication de Ohooolst boubfnos vtuAiém eto to 8t warck t brikaat ia verkrggbaar bg H E ConSBeora Banketbakkers enz enz G iiearaaIvertegenwoordiger voor Nederlaiut JvUu lUttenklodt Amsterdam Kalverstraat 103 Waarom word ik van mijn zenuwljjd niet genezen omdat G tot heden het rechte pad tex genezing niet leerdet kebnen H t il niet zelden dot Beoetiug BaQbreniende middelen toerallig ontdekt worden die la de handen rnn een bektraam genoaBheer een goed eticcet hebben Was niet Priesnitz de fleerde veetiger der waterkuur methode wiens woonpleet een bedeTaartaoord voor de ladende meniohheid gerordan ii een aeovoudige boor He ft niet een Ztreedsoh laajoor Thure Brand genaamd een middeUegen vronwenciakteo aan de haud gedaan die het lancet d r ohimrgen reeds minder ooodiakelyk heeft gemaakt en thans gemeengoed van alle geneetheerea begii te orden P Ook op bet K bi d ter beperkmfc vao letiüwziekten begint er tloht te komen en ook hier ii een weg geopend geworden die op de eenvoudigste en Dituurlijksta manier resultaten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaren ouferanderd aangewende geneeskuDdige hulpmiddelen too ala byvoorb Bromium Yzer Arsenicum enz geheel te rerdringen Er ego vete menschun die noch ziek noch gezond zijn en tooh klagen dat zy zioh in liohaam en ziel allea behalve wel geroelon bet geringste niet reten kunnen en zelfs door een rlieg getergd wordenen too zioh zelron en anderen tot laat z n zooder het ta willen Vele worden geplaagdof door vreeaelgka angst of door droefgeestigheid kunnen niet slapen en worden door bmauwde droomeo gekweld Ban tgn er woder audere die to kampen hebbeu mat hoofdpijn oongeetie zwakheid vao geheugen oorsuizeik en toevallen Ëindetgk lydeo de ergaten oader hen aau verlamming Titusdans en vallende ziekte Af deze oogelukkigen die meu op elkoo leeftüd onder elk gealaeht en eiken stand vindt zyn zeanwuek min of meer de slachtoffers der leefwüze ran onzen tijd Wie tot eene dezer categorien van Igdera behoort en ingelicht wenëcht te wordM over da werking ener nieuwe methode adreaaeere zioh aan Amsterdun H C1EBA k Go HeUigeweg 48 Rotterdam F E vtm SANTBIV KOLFF Korte Hoofdateeg 1 Vtrecht I OBRV POKTOK Oudegraoht bj de Ooardbnig F 88 door wien een onderrichtend gesohrifija over Zenuwziekten en Beroerte Voorkoming n Oeneting gratis en franco rerkrygbaar gesteld wordt De Zwitsersehe Pillen van den Apotheker Rich Brandt Mdert 10 Jann door Profauoroi prutlMerenll SraMthMnn m door hot Fttbllok toegapaat on auiboTalni ali coedkoop imngenuia nker warkendj n ouehadoUJk GeneeS en HulsmiddeL BeprotU oor rrtf lr B ¥lr how rtiK mir T rrwltlu Mrtlhni T aiOtl MOndm ÊHÊÊ ▼ SOUUOnt Raolam l ii is m Ë UÊaHk C Wltt iup HertE AM dm J Bv HË So l Mtkdt K m V Korezynskl ntw T IB UmbI w t Brandt uMiibiit mÊm J t WBU Br t r mn i i bij Storingen la de WSêB Bi Onderbulks organen kwalan dar laTOr laat van Sl Jl m aanbelJeB trafan ttoahrantr voortdurende ver LeUSI SeSS itoppUir aa dta diariitToortkomende ongesteld aa hadea leoalii hoofdptjD dutzallKheU benauwdheid kartademlcliald nbraka a eeUuat em Die Zwitnnclu Pillea raa dea Apetkekn Biekatd Btaadt nden ma kut aelita verklng door Trouwen guma ingenomen en alja te TerUaiea borea de loharp werkende Zouten Bitterwater Droppels Kengaeb aai V Om het koopende publiek tegren bedrogr te besohermen M wordt men er nog in ket bijzonder opmarkuam op gemaakt dat er Zwitieraobe Pillen in den kindel lijn gebracht die op bedriegelijke wliie er bijna erenioo aitiien en Terpakt ilja ala da aehta Daarom moet men U den aankoop zich oto tmaen dat kat Wket boTenataaada aibaaldiag aea wit krali ia eea rood Teld en da ksnd tedtening Bokd Brandt draagt Hea moet daartoe da om de dooa gerolde gebroduaanwUsiüg er afnemen Ook wradt mea er la t bilioader op geweiaa dat de Zwitiarseke Pillen Tan den Apotheker Bieb Brandt dia bU ie ApoÜSokera TerkrUglnar lUn aUeea ia dooiaa 4 n Oaata MoB klabita doeajaa Taikoekt windea W Hoofddepot F I Van SantankoUfte Rotterdam M Qouda Saalpandruk raa A llai k u Si Zoon BINNENLAND OOÏÏDA U Januari 1894 aSg l § ISi IS I SoS I M ISS l o a siS I d I SS I I I i I fi navood zal eene openbare rergadering pluti hebben van de lAfdeeling QoQda van den JNed Protenatatitenbond Ah preker treedt op de WelEerw beer Vod Kleef die tot onderwerp koos Het Geweten c Naar wg vernemen ia de br dr H IJsael de Schepper benoemd tot eerelid der Qoadwbe ZangTenBoigiug Hedenmoi en kwam opQoejanverwellendyk een wagen met Tarkeos beladeo m aanraking met de tram Die aanraking schijnt nog al goed FEVILLETOIX Op dë Boerderij Hi tfok op soe a woaderlijkeQ toon en keek me xoo vreend aan Hij denkt sêkerxvaar over Johsn die D zal rondzwerTen totdat ds jsobtoptieners kern sDsppea en dsa ii hst oogelak getwurd óf sou vader er achter gekomen zgo dat Zfl Moosdfl en voelde haar bart met verdnhbelde riagen kleppen Keen dat kon toch niet zyn Koff niemaod wiat teU tan hars liefde geeo menicb had er aflnig vermoedea van en zij self zou niet koaaea seggea boe die kaar hart vsa bioaenge Ba al ware het soo dsoht se htlfiaid ik bshoef ma voor ham niet te Bobamen vsot al ia bü ona hü ia overal bekend als c b braaf en vlijtig joakmao as daarbij de ktuptle van allen Dat allea waegt saoWB wel op tegen sa hoop geld Toss dfl koek braia geno wu en ze hem haar vsdsr met een tniakel jk eten voorzatte kloak haar stem tooh niet zoo raatig alsanderi Hoeveel moeite tjj er ook aan besteed had het avondeten smaakte haar vader niet zoo goed ala gewooDlqk Na bet anmdmaal ging Lenz volgens gewooate stal ea bof naitea of de kneobls eo meidsn ban plicht hadden gedaan ea het vee goed verzorgd was Zoodra Liza sag dat haar vader op da bank ging zitten kwam sÜ m bea en zeide Ueioo hier ben ik radar aangekomen te z u want de vier wielen lagen her en der verspreid zoo verzekert men ons De voordraobt voor oaderwyzer met hoofdakte aan de openbaren school te Haastrecht bestaat uit de heeren W H Naber te Sleen Drenthe 3 Wever te Sliedrecht en L W de Graaf te Bargb Zeeland De heeren concessionarissen der te Oudewater op ie richten zuivelfabriek hebbnu aan eene vereeniging van cootractaüten hunoe rechten overgedragen zoodat wel spoedig met de oprichtiog der gebouwen zat worden aaogevangen Een jachthond die enkele dagen geleden een nieuwen meester te Utrecht kreeg keerde drir dagen later naar cgn vorigeo meester in Polsbroek terug Had het beest het maar gelaten Zgn aaubaokelgkheid werd beloond met een bad in een bijt waarin het bleef De heer G de Toom onderwgzer üiet hoofdacte aan de Ie openb Ecfaoot te Stolwgk is benoemd tot onderwijzer aan de leerschool der Middelbnrgsche kweekschool voor onderwijzers 0 een aalaria van 1000 DoorA wJiMd kmMavtèni ajja ei laden der commissie voor de gasfabriek benoemd de heeren Tb Boers A J f Hofman en R vao Wijk Tot heden bestond die commissie slechts uit 2 leden De IJsclub Voorwaarts te Bergambacht liet op Dinsdag eene bardrjjderg houden Er waren 12 deelnemers Prijs en premie werden behaald door de heeren A Hoogendgk van Haastrecht J Krngt van Stelwijk en H Boer van Zaidbroek Betfoemd tot onderwijzer aan de openbare school te Haastrecht de beer W A Naber van Yeenoord gemeente Sleen Gisteren had te Nienwerkerk a d Usel een wedstrijd plaats op schaatsen De prijs ik 25 is gewonnen door W Veenstra te Grouw de Ie premie 10 door L Dekker te Kienwerkerk a d Usel de tweede premie u 5 door H Smits te Strgen Het was een mooie kamprit en eene prachtige baan er was veel publiek tegenwoordig Zaterdagavond zal tnsschen mr M W F Wat voor eruatige zaken heb jü op je bartt Da oude deed een paar flinke trekken aao zyne pijp en begon Sedert je brave moeiler in bet graf ligt iahet bij mü niet in orde Lïze Ik zeg dat niet om jou kind God bavsar mei Maar zoolang je moeder leefde waa Jofaao beet anden dan tegen vroordig Ër viel Lue een ateen vaa het bart o met vrger blik zag ze haar radar in de oogen Dag eo naobt zit hÜ in de bergen en vindt alleen daar zgo genoegen totdat er tea slotte een eind aao komt en welk een eind I Na ia hjj al dne dagen weg en al komt bij ook van naobt thois morKeo gaat hij weer denzelfden weg op Zoo gaat bet jaar uit jaar in t Dat ia allea waar vadert maar wat ia er aan te doen F Noch mija vriendelijke woorden noch qw vermaningen hebben iets kunnen verrichten Het ia een waar kruia voor ons Het aenige middel zon raiasobien nog baton indien onu burgemeester hem eena geducht onder handen nam en hem tot inkeer trachtte te brengen Ik denk er anders over Lize Ik geloof als Johan een brave bruid naar bet altaai geleidde dat zou beter belpen Denk je dat ook ntetF Liza zag dadelgk in dat die gedaobte zoo kwaad niet waa eo leide daarom levendig Wel rade dat is waarlijk goed bedacht maar ik heb nog nooit gehoord dat Johan een meisje op hal oog heeft Waarom zon h al aen meisje op hst oog moeten hebben F Mm ik hem morgen du boerderij orergeof kan Johan bg alle matsjea aaakloppetf en nergens lal kij afgawasen worden want lader meisje enb en A van VMmenes te Deventer een inbaar debat plaats Ikèbben over sociaallooratie c Pe minister van koloniën heeft ter kennis 9 n de belanghebbenden gebracht dat by het Korps genietroepen te Utrecht de gelegenheid lestaat voor tien jougelieden die op 1 April k don vollen ouderdom van zestien jaren lebben bereikt doch op 15 Mei daaraanvoU C de bet n ntieude levensjaar niet zullim jtredeu zijn om te worden opgeleid tot korporaal en sergeant bg de Indische genietroepen De voorwaarden van aanmelding zgn bekend gemaakt m de Staatsct van 11 dscer fi De fNoordbr i bevat de volgende besohnll ing tegen de militaire overheid te sHer iDgenboBcfa cVeleden week bg eene kou zooals velen rich niet kannen herinneren kregen de soldaten bevel uit te rakken om in de omstreken van Best en Bokste zoogenaamden practiachen dttnst te doen Tegen 11 uur uitgerukt bleek het bg de terugkomst omstreeks 4 nur dat vau ongeveer 30 soldaten de ooren bevroren waren i la t tEldorado te Pargs wordt tbanseen fkroflie p Zola a Attaque n monlin yertoond De naam der opera bouffe is L attaque du moalin rouge i D Moulin Kouge is een bekende danfgelegenheid te Pargs De aanval daarop zal wel eindigen met een roof al ia bet dan ook geen Sabgnsche maagdenroof merkt de Arnh Ct op Ia de afdeelingen van de Eerste Kamer is het onderzoek aangevangen van deStaatsbegrootiug voor 1894 Met het oog op den tjjd welken het opmaken der verslagen en E eeringsautwoorden vereischt wordt de openbare behandeling eerst tegen het laatst van deze maand men noemt 29 Januari verwacht Deze stand der werkzaamheden maakt bet twgfelacbtig of de Tweede Kamer wel in de eerste week van Februari bgeengeroepen zal kunnen worden Te Barendrecht deed zich dezer dagen zoo schrijft men aan de Amsterd het volgende geval voor Een oppassend werkman T Monster vader van een talrgk gezin lag tegelijk met twee zgner kinderen aau de pokken Een naast hem wonende oude moeder lag zal er een eer ia stellen boerin op den Liudenhof te worden Dat ia Vaar beaamde bet meisje maar dekunat ia de rcobte te vinden voor Johan eea dismet hem kan omgaan en hem weet te leiden Freeiea soo denk ik er ook over Maardat ia nu juiat ieta voor jou Lize Je kent allemeiajea hier in den omtrek van het meer Zoeker een roor bem en heeft ze al geen fgeld datmaakt minder uit ala ze maar braaf is en er alag ran beeft hem den baaa te worden meer verlang ik niet Je zult zoodoende ran je broer een braaf man maken en mi ran een zware zorg ooilaatan B deze lastate woorden schoot bet gemoed ran den ondan maa vol ta ook Lize was zeer aangedaan Ik tal doen wat ik kan vader Als ik er insUag Jobaa door een goede rroaw op het rechte pad ie brengen zal ik me mjjn leven lang gelukkig gevoelen Vlü valt bet niet goed uit dan moet Jobanzelf dan laat dragen roeide da oude man er b j Dan trouw j met een flink jonkman en ik brengde weinige lares die ik oc te levan heb by jou door Je zult wel goed voor je ouden vader zorgen dat weet ik Ware bet dag geweeat dui zou Lens zeker gezien hebben welk esn blos er op da wangen zijner dochter kwam j Zsker vader zoolang ik leef zal ik goed voor e ziJD daar kan je ataat op maken Maar laten we na in bata gaan het wordt vochtig in de lucht de nevel atggt op uit het m er en ja bent zoo jong niet meer Muaohien komt Johan wel hongerig thais en oan moet Ik took sorgta dat by wat te doodziek Tot overmaat van ramp werd ook zijne vrouw aangetast die als gevolg daarvan ontgdig beviel De geneesheer per rgtuig s nachts ontboden weigerde eent sgne hnlp Eerst toen men hem voor de tweede maal kwam halen is hg megegaan doch toen was de vronw reeds gestorven Hoe in dit behoeftige gezin in deze barre koude alle hulp ontbrak kan men nagaan oït het feit dat M ala poklgder tot aan da begrafenis van zgne vronw al dien tgd uiABt h r Igk heeft moeten liggen 1 Volgens E1 3ocolo zou koning Umberto op aanraden van den thans afgetreden minister van het Koninklijk Huis Ratazzi zijn persoonlijk vermogen voor alle zekerheid b Rothschild te Londen hebben gedeponeerd Rijk Eou koning Umberto volgens dat bericht niet zgn want het noemt als zgn vermogen 5 millioen lire wat een aardig fortuintje is voor en particulier maar voor een koning niet veel beteekent De heer H J Augustijn sedert 1864 bnrgameester van Zoetermeer is voornemani sgu ontslag all soodanig mn te vragen De winkelbediende G M uit Oad Weto ring die zich met den manufaoturier v d L en diens soon van daar op schaatsen naar Leiden zou begeven is op de Wjjdd Aa plotseling door het gs geaakt waar hg aan een wissen dood is ODtkomen doordien zgns beide metgezelieu door bet uittrekken en toesteken hunner jassen er in al en mochten den drenkeling uit zgn netelige positie te verlossen Medelijden beloond Verladen week stond te Amsterdam op een kouden avond een jonge vrouw met een kinc je van 8 maanden op de armen te ichreieo Een bewoner van bet plein vroeg wat haar deerde en vernam dat de arme geen onderkomen had Hg nam haar met zich en wees haar een slaapplaats aan in zgn eigen buis Den volgenden dag ging de vrouw zooals zij zeide naar den Amsteldgk waar een schipper lag met zgn schip hem een oade kennis zon zg om hulp vragen Het kind bleef achter in de woning op het pleb Van het bezoek aan den schipper na is de vrouw niet teruggekeerd zoodat het gezin op het Haarlemmerplein op deze wgze met een lid werd vermeerderd eerderd Kr zgn heel wat wonderli jke anskm in da wereld en ondar hen behoomte ook zonder twgf l Johan Lens Ondanks zijn woestheid had hij een se goed hart Nooit zou hg iemand opzettelijk belsedigrn maar als men hem tartte blikaemden tjina oogoo en werd zgn voorhoofd gerimpeld Ging iemand er mee soort dan waa nat hem geraden zoo snel zg n be n9 vermochten d vlucht te nemen wilde bij niet lagen den grond geworpen worden op aan manier dat zijn ribben ar nog lang daarna gevoelig van waren £ na salfa had hg aao jongen boer dia bet hem te erg maakte vierkant door bat open renaier geworpen Na dit voorval had iedereaa hem met rust gelaten Daarentegen gaf hy soms een armen drommeal met plaizier ijn laatste restje tabak of i en laatst p a ning uit zgn beura Maar al waa hij in bet ba hameur dat veranderde oogenblikkelgk zoodra r een jager zag Naar sgn inzien behoords bat w op de bergen en in de boaehen aan iedereen r het schieten kon Joban atroopta niet om ws J verdienen dat bad hg niet noodig b deed het alleen om tgn moed en bekwaamheid te toonan Meestal wierp hij zijn jacbtbnit by den oenen of anderen armen stakker over de heinmg en zulk een gesafaeok waarvan men den gever wel kon giasan waa ateeds welkom De drie dagaa waren voor Johan in da bergen reel aneller omgevlogen dala voor z n vader en snater thnia Twee naofaten bad hij het hert gemist wsarop hij toerde fTordt 90m