Goudsche Courant, zaterdag 13 januari 1894

3Sste Jaargang Zaterdag 13 Januari J804 INo 6250 FEAITSCEE STOOlfTEBVEBZJ GkeiBiseke ei Zwilserseke Wassckery Gebrevetaerd door Z M den Koning der Belgen H Oppeobeinier Rotterdam Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heennen Dameakleedingstnkken ook alle soorten Meubelen Ledikantgordgnen Taieikleeden Trgpen met nieuwe patronen geperst Kwuten Gamitoien Neteldoek Tnlle Kanten Veeren ent Alle goederen knimen in elkander blgven en worden onschadelgk voor de getondheid bewerkt Goederen knnnen in 4 dagen algetwerd worden AGENT voor Gouda en Omstreken A VAN OS Az Kleiweg A No 78 mmsm courant NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De üitgtive dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k i met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dne maanden is 1 85 franco per post 1 70 A onderlijke Nommers VIJF CENTEN Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zeliberlekking Onanie en geheime nitapattingen is net beroemde werk ZDr Retau s ELFBEWARING BoUandscbe uitgave met 27 aib Prns 2 f ulden Ieder die aan de verscbrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt ioarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen hg hetVerlags Magatin te Leijjzig Neumarkt 34 franco tegen inzendmg van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Bolland Schildari i Bcfaoenmaker 1 Stoker 1 Taioier 1 Timmerman 1 Winkel of Kaotoorknecht 1 Zonder beroep 1 bovendien meldden zich nog aan een Werkgever die terstond een Timmerman kon gebruiken Timmerlieden zonder werk kunnen zich nog aanmelden bg een der Beetaurdere of by den Heer B W tan de Pavoordt aangezien de eenige timmerman die op de Igst voorkomt geplaatst i Het Beetuur Ned R K Volkab Afd Gouda 344 Staats loterij Se KImh Trekking in DogderdagUJonairi 1694 No 188S1 16000 No nes sooo No 7 J0 1000 No UU6 r 400 No 8139 4615 10S6 ll a4 16880 en 196S8 00 No aio 7442 1491 19906 18978 14203 en 17633 100 Prijzen vao 70 08 S898 6808 7272 878 12788 16288 17666 108 2992 886 7386 9984 12810 16272 17789 169 8181 6616 7411 10032 12986 16879 17974 173 8822 6718 7439 10047 13064 16488 17982 278 8636 6728 7799 10071 13072 16691 18146 896 8686 6786 7847 10132 18090 1S601 18166 486 8669 6807 8210 10287 13188 16716 18268 180 3727 6864 82tl 10843 13204 16108 18281 766 8818 6940 8646 10674 13848 16120 1834 902 3881 6971 8697 10801 13698 16190 18409 67 3861 6978 8610 10871 18614 16476 18465 68 8919 6038 8780 11168 1410 16S36 18745 1269 3936 6068 8871 11666 14168 16698 19268 1489 4074 6226 9100 11772 14169 16771 19378 1114 40 0 6294 9868 11799 14862 16780 19387 1818 4114 6446 9287 11861 14409 16742 l t42 1936 4122 6546 9844 11866 14484 16849 19759 1950 4354 6612 882 11870 14945 16872 19845 1181 4682 6660 9433 12380 16033 16906 20481 2249 4649 6680 9468 12466 16090 17341 20654 8387 4971 6930 9664 18648 16143 17400 20782 2618 6136 7011 9756 12625 1616 1748 2064 8652 6180 7073 787 HARKTBBBIOBTEN QOUdS U Juuari I8 4 Da gekael gaalremda vaart belet eiken aaeioer Alleen voor dadelqk ging een oa aader om tot ieU keogera prijua Tamoi ZoeBwaohe 6 60 i 6 75 Mindere dito 6 il 6 86 Bogge Zeeowaohe 5 26 i 6 50 Builenlaudaohe per 70 k 4 85 i 4 40 Oerati CbevaUier 5 60i 6 Haver r r heel 3 60 i 1 88 per 100 kilo 7 76 8 6 Buitenlandaohe per 100 kilo 7 i 7 60 Honoepaaadi loUndaoli 10 25 a 10 60 BuilenUudaeba 6 25 ik 6 50 Kanarieuad 8 50 k Kooliaad 8 60 i f Erwten i üókerwten ƒ 9 it 9 76 Boonen Bruiceboonen 6 ïi 9 Duireoboonen 8 40 1 6 80 Maia per 100 Kilo BonU Amerikaanaolle i Oinquantiae k VliHiallT Melkvee goede aanvoer Volle varkena groote aanvoer baodal rrijwel 20 a 84 ot per half KO Biggen voor Engeland goede aanvoer handel ving 21 k 21 i t per half KO Magere Biggen red aanroer handel vluif 0 86 k 1 70 per week Vette aohapen red aanvoer handel traag 16 k 22 Wedammaran weinig aanvoer handel red ƒ 10 k 17 Nuobtere kalveren goede aanvoer handel vlug 6 k f 10 Qraakalveren weiaig aanvoer handel red ƒ 80 l 40 Aangevoerd 81 partyen kaaa Handel vrijwel 1 aual ƒ 27 k 2e q al 24 k 36 Noord Holkndaeha 87 i 89 Boter goede aanvoer handel red Qorboter f 1 40 k f I IO per kilo Weiboter 1 80 k 1 80 per kilo BnrE rltJke Stand OEBORËN 6 Jan Cornelia Hendrika Maria ondeni T H J Petera en A C Huisman 7 Aagje ouden J Vermeulen en K OsKvoort 8 Hubertus ouders G de Jong en N Burger Francina Adrian coders O do Broyn en W Fijn 9 Helena Eliiabeth ouders J A Kuiter en W J £ da Jong Johannea ouders D do Paleren D Lokam 10 Johannes Marinus ouders M PIni en L van Tok Adrian Gerarda ouders P J Heisterborg en M C vsn Vuuren OVEBLEOBN 8 Jan t D M Handt 16 m 10 C W Kater wed L D de Groot 48 i 7 m GEHUWD 10 Jan C J van Voldhnisen en M Streng BaeuwUk GEBOREN Johannes ouders B G Heg en P de Jong Wtllempje Adriana ouders A Hoosbeek en M M A Hogervomt Jacob ouden O Breedyk en E Kwakernaak OVBRLÉPEN B Kooü 67 j M Willemaan 24 jaren Zevenbuiieii GEBOREN Pietje Lgntje onden D Prins en G den Hollander Gerrit ouders U Heemsbergsu en 0 Bos Frank ouders P Klspwyk en 8 Paul Maria ooders G van Eiken W Haak ADVERTENTIfiN Mgn hartelgken dank aan allen die mg bewgzen gaven hnuner deelneming bg het overlgden van mgn Zwager den Heer 8 B ZEVERUN Mede namens hare Kinderen Wed Dr W 01 KONING MUNTING viK Ooain 11 Jannari 94 Dr Sakker I7iemei er is VERHUISD naar TVeslhaven iV 177 SPREEKUUR van 8V 9 Oproeping vaa Belanghebbeaden De QBDEPCITBEBDE STATEN der provincie Zuid liolland roepen bg deze op de onbekeode beUnghebbenden om zoo zg dit noodig achten te verschgnen in de Openbara Vergadering van hnn College welke zal gehouden worden in bet gebouw van het Provinciaal Hestunr Korte Voorhout alhier op MAANDAG den 22 JANUARI 1894 des namiddags ten een ure en waarin verslag zat orden nitgebracht in zake bet beroep van U L de JONO loteUng der lichting dezee jaan nit de gemeente Gouda tegen de uitspraak van den Militieraad in het 3e Militiedistrict van dit gewest woarbg hg tot den dienst der Nationale Militie is aangewezen Memoriën of bewgsstnkkan welke belanghebbenden inocbten willen indienen kunnen vóór of op den 17 Jannari a s worden ingezonden De ter zake betrekkelijke stukken liggen tot dien dag iaderen werkdag van des toormiddags 10 tot des namiddags 4 uur ter inzage aan bet gebonw van het Provinciaal Bestnnr Korte Voorhout no 9 te Qravenhage i Grat hagt 8 Januari 1894 De Gedeputeerde Staten voornoemd FOCK VooTiüter F TAVBNRAAT Grifier BURGEMEESTER en WETHOUDERS van aouda znllen op WOENSDAG den 24 JANUARI 1894 des namiddags ten é n ure in het Scuidhulê aldaar bg inschrgving Aanbesteden Ie Het vergrooten en gedeeltelljlc verbouwen der Tweede BurgerBohool voor lllelsjei 2o Het maken van 220 Heter deanenhouten Perkoenbeschoeiing langs de Houtmansgracht 3s e De vernieuwing aan het bovendek en de trottoirs van de Jankattenbrug met herstellingen aan het onderdak en de hardsteeuwerken i De vernlenwlng van den bovenbouw der Trappenbrug over het water van de Turfmarkt met de noodige herstellingen van de leuningen De Bestekken en Voorwaarden liggen dageIgks de Zondagen uitgezonderd des vooimiddags tan 10 tot des namiddags 1 ure ter inzage op de Secretarie der Gemeente ao oio de Stadstimmerwerf De Bestekken ign te verkrggen dat snb 1 ad 1 00 dat tab 2 ad 0 30 en dat snb 3 ad ƒ 0 50 Inlichtingen worden gegeven door den Gemeente meenteBoawmeester De insohrgvingsbiljettenmbeteki voor eder perceel atuonderUfk op egel geschnven door den aannemer en de borgen geteekend den 3 Januari 1894 TÓór s middags S nnr ter Secretarie op het BaadhuU bezorgd zgn Qouda Snelpersdrak van A Banmu k Zoo BetGEBO üW bHUffld mr R K WEISeillü tal voor het Publiek e bezlcbligen 2 Id VRUDAG 12 JANUARI van 12 tot 4 uur ZATERDAG 13 10 4 ZONDAG 14 12 4 MAANDAG 15 10 4 DINSDAG 16 10 4 Toegangsprgs Vri dag Zaterdag Maandag ZS CBNTS Zondag Dinsdag 10 CBSia Uil verkoop Wegens Verplaatsing der ZAAK naar de WIJDSTHAAT Couraote kükeb met 20 pCt Kortigj Mode Artikelen tegen üpolprijzen Firma J Welter rANUAHTSKni W J en Lion Blitz NIËUWENDIJK bij den Dam 241 AMSTERDAM Op WOENSDAG DONDERDAG en VRIJDAG te CONSÜLTEEREN Markt 154 Gouda Compleete Tandheelkundige Inrichting Persoonlgke behandeling door LION BLITZ Mederlandscbe Stoomboot Maatschappij De StoomscbepeiL HOLLAND kapt J SMIDT en BATAVIER kapt J SAUËB vertrekken eiken Dinsdag en Zaterdag Voor TrAcht of paasage rerroege men zich bg ds Gai adooni der Maatsdutppy Boompjes 72 te Botterdam De Stoomschepen lossen l e Brewersqusy de markt van Boter en Kaatte Londenv J Waarom word ik T n mijn zenuwlijden niet genese omdat Gij tot heden het rechte pad ter g enezing niet leerdet kennen Hit it niet uiden dat gentunng aanbraogeDde middoUn toevallig ontdekt worden die in de banden Tan eeo bekwaam genoetbeet een pieü buocbi hebben Wae niet Priesoitz de geleerde veetiger der waterkuur metbode wiana oonplaats een bedevaartsoord voor de Igdeode menechheid geworden is eeo eenvoudige boorP Hef ft niet een Zweedsob majoor Tbure Brand genaamd een middel tegen vroaweaziekten aan de haud gedaan die het lancet der chirurgen reeds minder noodiakelyk beeft gemaakt en tbani gemeengoed van alle geneeibeeren begint te worden Ook op bet geDied ter beperking vao Muuwiiekten begint er licht te komen en ook bier ii een weg geopend geworden die op de eeovoudigate en natuarlykste manier resultaten oplevert welke wel in staat zija de it ert jaren onveranderd aangewende geneeskundige hulpmiddelen noo als byroorb Bromium Yzer Arsenicum enz geheel te verdringen Kr z a vele mensebun die ooofa ziek noch gezond z n en tooh klagen dat zg zich in tiohaam en ziel allrabebaWe wel gevoelen het geringste niet velen kunnen en zolfs door een vlieg getergd wordenen £ 00 zioh zetvon en anderen tot last z n zonder het te willen Vele worden geplaagd of door vreetel jke angst of door droefgeestigheid kuuneu niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld JDao c n er weder andere die te kampen hebbeo met hoofdpyo congestie zwakheid van geheugen oorsuiHa en toevallen Eindelijk lyden de ergsten onder ben aan verlamming vitusdans eo vallende ziekte Al deze ottgetukkigen die men op eiken leeftijd onder elk geslacht en eiken itand vindt syu zenawsiek an min of meer de slaohtofTers der leefwijze van onzen t d Wie tot eene dezer categorien van Iqdera litboort en ingelioht wensebt te worden over de werking eener nieuwe meÜiode adresseere zich aan Amsterdam JI CLEBA Ii k Co HeUigeweg 42 BottCTdfUn F fi van SANTEN KOLFF Korte Hoofdsteeg 1 Utrecht LOBBY POBTON Oudegraobt bij de Oaardbrug F door wisn een onderrichtend gesobriftje over Zenuwziekten en Beroerte Voorkomii en Geaeüog gratis en oeo verkrijgbaar gesteld wordt Q ebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao I ffilnu 6 door de nieuwste nitrindingen op machinaal gebted terbeterde flibrioatte en uitsluitend gebruik van e eu nste grondstoffen garandeerei ien verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaaidig bbrikaat nauwkeorig beantwoordende aan im tnhood dsr rap Etiketten De Firma bduudde 87 Brevets als Hofleverancier 44 Eere DlpIoma 8 gouden eoz Hedailles een bewlja Tan oitmimtssd n fitbrikaiii Kceds 1871 schreef de Aocademia national d Paris Kona TOoa Atemtaam nna H dalIIe i r rraaalira elawe an ooudiUrktJm da Tot axoaUant fMnloktlon de ChoooUt bonbona vaiMa ato ato SMIwerck t bbrikut is TerkrygbaaK by U K Conasents Banketbakkers ens enz OaaaraalTertaceniroordiger roor Nederland Jdiu XttteaUodt Anstodam Kalrerstraat 103 BINNENLAND QOUDA 12 Jannari 1894 In de AfdeeUng Gouda van den Ned Proteitaa ten bood farad gisteren als spreker op ds Yan Kleef uit Leiden met het onderwerp het geweten I Spr droeg zgn keurige rede ait het hoofd TOor wat natuurlyk ten bate zgner toehoor derwsen en toehoorders kwam Hoewel in den Bybel het woord geweten niet voorkomt toonde hg uit het Oade en Nieuwe Testament met voorbeelden aan dat het weun der saak er al is het met andere woorden toch dikwyls ter sprake komt Hg begon met de gpschiedenia van Panlus voor Felix Trots alle verwgteo die de eerste den machtigen Felix deed was er bg deze toch een stem in xgn binnenste die hem niet vrgelgk deed handelen Eeo Herodes werd ons tot driemaat voorl teld als handelende t en zijn geweten Het dnidelgkste kwam het zeker uit toen hg na den dood van Johannes den Dooper van Jezns hoórende getuigde dat is Johaooes dien ik heb laten dooden De oude Israëlieten spraken in plaats vsn hei geweten bg roorkear over hart en nieren èD versclieï lêne aanlialiagen uit het Oude Testament voerde Spr aan om dit te bewgzen Paulas drong er ia zgn brieven ei opaau al was het met andere woorden steeds naar sgn geweten te taisteren De Israëlieten hadden eigenlyk met een geweten niet veel te maken Als ze de plichten die de Mozaïsche wet hen oplegde getrouw vervulden dan was het mogelgk dat eeo Farizeër kon uiten Heer ik dank U dat ik niet zoo slecht ben als een hunner Het Ohristendora beeft den mensch tot plicht gesteld naar die inspraak van zga hart te handelen Het geweten wordt dan ook door velen voorgesteld als de stem van God in ons hart Bpr wil dat absoluut oiet aannemen want dan zou dwalen onmogetgk zgn en toch de ervaring leert dat het wel eens dwaalt Aan de hand van Schakespare Götbe Luther Bilderdgk Parker en andereu beschouwt hg het geweten als de grootste gave ons menschen boven het vee geschonken Het geweten vereischt eu veronderstelt ptichtbesef en jnbt dat moet de richtsnoer onzer handelinjfen zgn Men kan het geweten nigen tgd het swggtn oplagen zich doof houden voor waar chuwingen de gescbiedenta der Igfstraffelgke FEVILLETOM Op de Boerderij De eerste niaal waa het dier door eene windvlaag verschrikt ea vlucht juist totn h bet oader schot sou knggen en de twaede maal had zgn geweer gIMflifferd De derde oaobt boleofde voor bem gunstiger te luUen zijn Hg bad zgn stelling beter ekoien het hert vertoonde zioh weer op deselfde hats en weldra stortte bet neer doodelgk getroffen door een kogel Qit Johan t geweer Hg bad wet willen juichen van vreugde naar hij bedwong zich Hij aohlte een poos om te lien of er onraad kwam en sloop to voonirhtig naar het hert Een oogen blik veriaatigde hg zich in den aanblik van bet prachtige gewei en sleepte het daarna in een grot waar bg het verborg om het later te komen weghalen Nadat hij zgn kleederen wat had gezuivenl b hg lich naar Tegemsee om zich daar aan een kmik bier te verkwikken Jaren geleden had in de nabQbeid van bet meer een klooster gestaan met een brouwerij die wgd en zgd vermaard waa om bet becrlgke bier Het Uoostsr was verdwenen maar de brouwerij gebleven bmsvena een klein lokaal waar bier getapt werd B dat bdcend stond onder den naam van het Brouwkamer e Daarheen riohtta Johan i b sohrsdea Da voi recutspleging zou het kunnen bewgzen dat er in de grootste boosdoeners toch nog steeds een sprankje daarvan overbleef Luisteren we naar die taaajhoe langer hoe q eer dat zal ons deiy weg wgïen hoe we moeten handelen om oifzen plicht tegenover God te honden Niet door het naleven an geboden hier of daar neergeschreven moetra onze daden worden bepaald maar door de ijoogste wet het plichtbesef Dat moet ons aanw aen wat goed of kwaad is We hebben enkele grepen genomen uit den zoo rgken ioboud zgner voordracht alleen oni aan te toonen welken kant Spr uit wü Zgn rede werd door het aanwezige niet talrgka publiek met onverdeelde aabdacht aangehoord en bet was duidelgk te merken dat bgna alten het met den Spr geheel eens waren en hem zeker gaarne spoedig weder eens in hun midden wenschen f e zien De aangekondigde hardrgderg te Oodewater is wegens dooi en regen gisteren niet doorgegaan Wet eene teleurstelling voor het tiental rgders waaronder met bekenden naam die waren opgekomen Op Woensdag 10 Jan trad te Oudewater op de heer Willem van Zuylen De zaal van hei hotel kEonings wai stampvol de w ve van voordragen eenig de toejuiching algemeen het succes van den gevierden sprayt volkomen De landbouwer Wesseling te Vuurache wiena vrouw dezer dagen door verstikking dood in het bed gevonden werd is gisteren ook overleden Men had gehoopt hem nog te knnupQ redden doch te vergeefs Door den heer C A A Steinigerweg is een brochure uitgegeven getiteld Naar Amerika I om de kolonisatie naar den Staat Virginia aan te moedigen Voor lieden die er nog over denken nasir Amerika te verhuizen bevelen wo de lezing van dit boekje aan Het zal wellicht aan een scherpe kritiek worden onderworpen door personen die er beter dan wg over kannen oordeelen daarom schorten we onze opinie daarover nog een wgle op De bewoners der Saodwich eilanden gaan door voor de beste zwemmers der wereld De stoutmoedige eilandbewoners zwemmen de bani in en duiken onder de golven door terwijl bering en uiBpanning der laatste dagen gevoegd bij de vermoeienisBon van den afgeloopen nacht badden hem hongerig en dorstig gemaakt Kg was dien dag de eerste klant die het BrDuwerkanuvlje binnenstapte Cenzia de kelnerin waa grerig besig kruiken en flessoben om te spoelen en bemerkte hem eerst toen hij op een bank bg de kachel plauta nam Het meisje keek hem verwonderd aan en vroeg Hoe kom jg bier zoo vroeg verzeild JobanF Waar beo jg zoo vroeg op uit geweest P Wel ik kom van huis sprak hg kortaf Oentia keek hem twijfelend aan en zeide toen Je hebt uker hard getoopen het zweet druipt van je voorhoofd Dat kan wel het is warm genoeg voor dencgd van het jaar luidde het stroeve antwoord De kellnerin zag baar nieuwsgierigheid dus nog niet bevredigd Toen zg haar bezoeker da schuimende bierkan had toegeroïkt ging ze voor hem staan en zei Je bent allee behalve vriendelyk Johan I Isje wat onaangenaams bejagend of De komst van ee reosachttgen man onderbrak het meisje in haar woordvp De bgl op zgn leheuder de gebronsde huid n or het open hemd tot op de borst zichtbaar en de moniige handen deden den bouthakker gemakkelijk kennen Dag Sepp I riepen beiden te golöi De man legde eerat voorzichtig de scber nlepen bgl ter zjjde en ging toeu tegenover Johan zKifli die bem de bierkan toeschoof Hoe kom jg zoo vroeg hier 3epp ftoeg Johaa terwgl hg den oun bor een kuipoogje tot veondflbtigh in ket sprakso aaospoorda zg planken voor zich uitduwen Als zg een eind in zee zgn gezwommen kiezen zg zich om terug te keeren eeue groote golf uit en dan vliegen zg zittende knielende of staande op hunne planken met de snelheid van een renpaard naar de kutt terug op de koppen der golven dat alteen zeer geoefende zwemmers zich aai deze gevaartgke liefhebberg overgeven spreekt vanzelf Leo Tolstoi de beroemde Russische schrgver moet onlangs iu een gesprek met een jnuraalist verklaard hebben dat hg sinds bg vegetariw is geworden voor aicbzelven niet meer dan 5 kopeken 9 ei per dag voor voedsel uitgeeft De heer George Riggens een reizend agent onlangs uit Oherokse County Kansas teruggekeerd vertelt het volgende omtrent den dood van twee personen die tengevolge van staogenbeten omkwamen Twee jonggehuwden hadden in de oabgbeid van Shoal Creek niet ver van de grens van het ïndianengebied op den dag van het huwelgk een houten huisje betrokken Ëenigen tgd nadat het jonge paar zich naar hnn huisje bad begeven weerklonken angstige kreten om hulp De vader van den jongen echtgenoot die bet jonge paar nog even beioeken wilde had hea beiden in doodstnipen gevonden De jonge man leefde nog lang genoeg om te verlialen hoe btj en zgne bruid beiden door een ratetslaag waren gebe ten Het dier scheen uit pene rotsspleet in de nabgheid gekomen te zgn met behulp van dynamiet werd den volgenden dag het broeinest van stangen door jagers uitgeroeid Uit Zwolle wordt gemeld van gisteren i Het heeft beden nacht een beetje gevroren en een beetje gedooid ten slotte hebben wg by gisteren aan het gs niets verloren Hit ijs der bardrgdersbaan die een weinig ii verlegd kan bepaald nog goed heeten Ook over het weder valt niet te klE en Intusschen het publiek is niet talrgk en sommige rgders zyn niet opgekomen De eerste ritten op 500 meter geven de volgende tgden De Jong 52 5 sec tegen Grootens 637 Hagen alleen 527 Van der Schaaf alleen 56V Marten Kingma 52 tegen Termolen 557 ZwakenbUg alleen 62 In den beslissingswedstryd klopte Termolen Van der Schaaf tgden 55 en 56 sec Er volgde een hoogst spannende rit tuascben Hagen en Kingma Marten vloog van meet als een pgl van den boog eu kreeg een kleinen Van den houtvester Ik moet naar Qemund om te belpen bij het vlottenmakeu en waar kom jg vandaan F Ik ben daar beven geweest Ofochoon er behalve de kellnerin nismand aanwezig was werd het gesprek tooh op ftuLsterenden toon gevoerd Hebt je hom gesnapt vroeg Sepp Qeen groenrok zal bem meer zien A s jewilt kan je hem balen Ik heb bem niet ooodig maar het gewei wil ik behouden laat dat dus voorng ligi en Goed ik zal hem halen zei 3epp De jagerssgn mg niet te slim Verscheidene bezoekers traden nu binnen zoodat het ges rek weldra algemeen werd Cenzia bield echter de beide vnenden onder haar werk in hot oog want zÜ vermoedde dat zg daar niet zonder bfedoeling elkaar ontmoetten Het is in jaren niet gebeurd dat mao om da en t d al den S baeid A lm betrokken heeft merkte een dar bezoekers op Bg deze woorden keek Joban snel op eo zegden spreker twijfelend aan Wat zeg je daarP Wie is er na reeds op den ScbneidAlmF vroeg b verwonderd Wat geef je als ik je dat vertel vraagde da msD Ik denk dat het bericht wel naar je zin m1 wezen Nu op een paar kraiken bier zie ik niet aUk t de moeite ttlrd ia sprak Joban WtflVaHfe Ua den Meerhof ii er Ik heb baar Mt vee aiir boven sieu draven Is dat nieuwi naar do i V voorsprong Het publiek wist niet hoe zich te houden en stootte zenuwachtig luide aanmoedigingskreteu uit Chique dames hangende over de toawen riepen met ne stemmetjes toe toe Kingma Tot in de tweede bocht waa de vlugge Fries nog enkele meters voor daarna liep Hagen in Ügna naast elkaar naderden de twee kampioenen met vogelsnelheid de eindstreep Kingma ig ovei winnMr I constateerde de jury Zgn tgd is öl i die van Hagen 51V Hagen echter wiw van oordeet dat bg overwinnaar was en vro aan Kingma hoe hg er over dacht I know you are an honest man mr Eingina Kingma I cannot tell yon mr Hagen c Kingma was op geweest en op de eindstreep reed by niet meer voorover Hi eu nog wet en zoo kwam het dat Hagens hoofd maar Kingma s schaats het eerst over de finish was In den laatsten wedstrgd op 10 000 meter is de eerste rit beshsseod Sonneville rgdt in 22 min 28V aec tegen De Jong die den gebeeten afstand niet afl Van der Schaaf 22 7 tegen Termolen 22 8V Hagen 18 227 tegen Kingma 20 15 De vier prgzen op dezen afstand zgn dns respectievelyk behaald door Hagen Kingma Van der Schaaf en Termolen Hagen is als overwinnaar op drie afstanden wereldkampi6en Hg werd luide toejuicht Op 10 000 meter sloeg Hagen het wereldrecord Aan den hoofd directeur van post en telegraphie is door den Ned Bond voor post en telegraafbeambten De Postt verzonden een adres waarin verzocht wordt zoo spoedig doentgk over te gaan tot de vervanging van den mantel door een doelmatiger kleedingstak zoowel voor post als telegraafbeatellera Op den gisteren gehouden wedstrgd op schaatsen te Lekkerkerk op eene baan van 60Ö meter met éen keerpunt is de eerste prgs behaald door P Smits te Stryen ia 1 min U sec de tweede prijs door C Snoek te Nienwerkerk a d IJsel in 1 min 13 sec en de premie door L Verkaik te Waddingsveen in I min 17 sec De baan waa prachtig ingericht en ofschoon de dool was ingevallen was er een talrgk pnbliek Een 14 jarige knaap uit Wesierlee provincie Groningen had zich als wglen Robinson Crusoe reisplannen in bet hoofd gehaald echter op beacbeidener schaal dan zyn grooten voor Dftt moot wel zoo lijn De jonkman ledigde met groote teugen zgn bierkan en het kostte Sepp moeite hem die opnieuw te laten vullen Na de kellnerin betaald te hebben verliet Johan het Brouwkamerije terwgl Sepp hem oswillig votgde Toen ze buiten van elkander afscheid genomen badden keerde Johan tiob nog eenmaal om en riep Sepp aU je m n huis voorbjj gaat zeg dan dat ik van avond thnis kom Na hun vertrek seide een der gaaien in het Bronwkamertje tot de overige aanwezigen Het is niet moeilgk te roden waar Johan heengaat Hij kiest den korsten weg naar den Alm om Walburg op te zoekea Ik zou er op durven zweren dat die twee een paar worden Ja als er niets tusaehen komt viel Cenzia in J miascbiea was de spottende vraag Speelt de mooie boerderg je in bet hoofd F In de opgeruimdate stemming snelde Johan de villa s voorbij die hier en daar verspreid lagen en bod onder alle scboone bergen alleen oog voor dien waarop hg de almhutten zog De son schoot haar Ivaadende stralen neer alsof het midden in den zomer waa en geen zuchtje koelde het bezweete voorhoofd af Een geharde zoon der bergen vraagt intusschen naar geen hitte of zonneschijn Met steeds vlugger schreden stapte Joban voort en al wenkte hem een herberg op zgn pad deze liet hem ditmaal geheel oni er chillig Vlug als een gems steeg bg at hooger en hooger en slo er geen acht op dat de huisen der omliggende dorpen steeds kleiner werden