Goudsche Courant, zaterdag 13 januari 1894

aandrang en treden in de vaete overtniging dat ag steedi itggend zal zgn met vei trouwen een menw tyddperk onzer werkzaamheid in Het middel tegen werkloosheid Het eer te wat wy moeten doen zegt het Amerikaansche weekblad The Nation en hierin behooren aÜa liefdadige iastellingeu hand aan baad te gaan en de gemeentelyke ambtenaren knnnen belangrgke holp bewyzen is nit te maken hoe groot het aantal werkloozen is die te goeder trouw lyden Tot dusver hadden wg niets dsn schattingen eu deze scbatUngen wisselen of tuaschen 100 000 en 30 OOU De Bchrgver gelooft dat dit in twee of drie dagen ia uit te maken Werkgevers zooden kunnen opgeven hoereel lieden zy ontslagen hebben De armenbezoekers van TerschiUende instellingen zouden nuttige gegevens kannen verstrekken Indien dit gedaan ia wordt de berekening hoeveel het moet kosten hen voor den hongerdood te bewaren bgv tot half M art gemakkelyk genoeg Ën wg gelooven dat indien de g oeden dezer stad wisten hoeveel het was zy volkomen bereid zooden zyn indien men daartoe op beboorlgke wyze hunne medewerking vroeg die taak op zich te nemen Maar zg moeten nauwkeurig weten wat van hen verwacht wordt De omstandigheden onder welke de inzamelingeo thans gehouden worden zyu zeer ontmoedigend want niemand die iets geeft weet in de verte wat hy verhelpt aan de algebeele armoede Volgens al onze inlichtingen zyn de waarlyk werkbazen niet inhalig of ontevreden of anarchistisch Zy zyo verwonderlgk berustend eu geduldig en het kan niet moeilyk zyn hen boven water te honden tot de ngverheid herleeft Het weekblad Nederland meent dat op goede gronden kan verdedigd worden de stelling het gebruik van margarine of ander surrt gaat door hen die meenen boter te gebruiken is sedert de boterwet toegenomen Sedert de boterwet er is denken toch vele brave burgers en vooral burgeressen de overheid waakt en als zij waakt knnnen wg gerust zyn dat wat als boter verkocht en geleverd wordt ook echte zuivere natuurboter is Doch de knoeiers hebben ondervonden zegt Ned dat de overheid nagenoeg niets doet en dat dus over het algemeen niemand iets doet Daarom bloeit de kooeierg weliger dan ooit In de Tweede Kamer ia over de aak gesproken Of er beterschap komen zal mag echter meent Ned betwyfeld worden Want de minister gaat uit van de stelling dat de politie niets beeft te doen ten ware er eene bgzondere aanleiding is m a w als er reden is om te gelooven dat er frande wordt gepleegd Die verdenking dat geloof nu heeft de politie niet daar in den regel niemand bare aandacht bgzonder vestigt op dezen of genen m a w daar niemand iets komt verklikken De particulieren vertrouwen op de waakzaamheid der politie De politie vertrouwt op de waakzaamheid der particulieren £ o de knoeiers vertrouwen er op dat de een vertrouwt op den ander en knoeien er naar hartelust op los De politie wacht verklikkers af Eu de particulieren al hebben zy stttk vermoeden spelen liever de rol van verklikker niet Ën zg meenen daartoe ook niet geroepen te zgn omdat de politie verplicht is zelve te waken zelve te onderzoeken Daar is zy voor Toch behoeft men meent Ned nog geen uitgeslapen detective te zijn om de grove meest ergerlyke knoeieryen te ontdekken Het is toch vry gemakkelyk om nu en dan in dezen en genen winkel een onsje boter te laten vragen door een vertrouwd persoon geen veldwachter In nagenoeg elke stad is gelegenom met voldoenden grond van zekerheid te weten te komen of bet medegebrachte margarine is dan wel voor eene aanmerkelyke hoeveelheid uit knoeierg bestaat Directe SpoorwegverblDdiog met GOUDA WiDlerdleost 1893 94 Aanf evangeo 1 Oetober TUd v d Greeawtcb 00 D D A ROTTEBDA M iO 10 HOTT88D1 M G O 1 D 1 a ei 10 17 11 80 11 80 10 87 t 10 84 10 41 10 47 t Oi a is 8 91 6 1 8 8S Goud 7 80 8 40 8 04 9 87 10 49 18 11 81 f 01 l sVsjiB 4 4B 8 87 6 J 7 18 8 86 9 87 10 46 11 11 11 80 Toorb 8 07 9 18 11 18 1 88 6 80 S as lu u iHun8 l8 9 18 9 34 10 07 11 87 18 4119 811 48 1 B7 4 8B 6 86 6 66 6 41 7 48 8 66 10 16 11 16 11 40 19 Ooida 6 86 6 40 7 B6 8 09 8 81 10 19 10 66 18 48 8 83 8 18 4 16 4 47 B 83 6 01 7 46 8 8810 08 Oudew B BO 8 64 11 0 8 87 B S7 7 69 10 9 Woanlee 6 67 7 018 11 8 40 11 16 8 44 6 04 6 44 6 17 8 06 10 98 Huraelea 6 04 7 08 8 46 11 98 8 B1 8 1 6 B0 8 18 10 846 18 7 88 8 98 8 41 9 lO El 11 46 1 80 8 08 8 60 4 48 6 99 6 81 6 36 8 88 9 10 10 B8e O U U a A HSTIIDlU 10 06 10 66 18 11 9 11 4 47 B 88 7 46 10 0818 19 1 MO 6 48 6 86 9 87 11 10 Ut Ml i 8 80 8 17 11 M ganger Het jongike bad blgkbaai reedi zMreel gehoord ran den riaien Martini toren te QroDingeD dat hg het meer dan tgd voor hem Tond om dat troticbe bonimrerk ook eeni in oogenicbouw te gaan nemen En Maandag toog het manneke geicbaatst en wel op weg Het doel ran agn reu Groningen bereikte hij inderdaad doch in de atad aangeland geraakte hg iteedi zoekend naar zgn toren aan het dwalen en moe en uitgeput legde hg lich eindelgk te alapen op een hoop ateenen bg het bnlpeiation Daar werd het ondernemende baaaje nacbta door eeoen politieagent gevonden die hem verkleumd en ttgf ran de konde ala hy was naar de poiitiewacht bracht waar hij den rerderen nacht doorbracht en ronwaar hg s morgens na eerst den Martinitoren van alle kanten bewonderd te hebben naar het Winschoterdiep werd gebracht Hier bond het Crnsoê tje ign schaatsjp weder onder en Toort ging het weer naar We terlee waar hg nu zgn waarschgnlijk zeer ongeroste ouders zat knnnen verbalen isn eenen toren zoo hoog en zoo mooi als hg er nog nimmer een zag Voor de verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het hoofdkiesdiatrict Goes vacature Keocheniui zgn ingeleverd 2659 biljetten van onwaarde 45 Gekozen jhr mr A F de Savornin Lohman anti revolutionair met 16S3 stemmen De heer D Btigter liberaal had er 944 Hat getal kiezers in het district bedraagt 4050 volgens ét nog geldende Igtten die echter in Maart 1893 ign vastgesteld zoodat velen vertrokken of overMfa ign i 4èi de Te Groot Ammers is 48i de leden van deo gemeenteraad met het bargeriyk armbestuur eene coUecte aehoudeD welke bgna zes honderd golden opbracht Daarvan zal wekeiyk eeno buitengewone bedeeliag worden gehouden ran brood rijit en steenkolen Uit Amsterdam ichryfl men Wg deelden onlangs m de d ii het vroegere Hnis van Bewaring aan den Heiligenweg door het gemeentebestuur tydeiyk aan het Leger des Heils in gebruik is gegeven om daar gedurende de wintermaanden eene toevlucht voor behoeftigen te vestigen Dezer dagen heeft het Leger deze iiterkte bezet en vaa krygsroorraad nl groene erwten ora soep van te koken en oud hout om er de bekende sheilsoldaatieac van te hakken voorzien Toen alles gereed wai twee lokalen tot slaapzalen vmvoheidene andere tot werkplbalsen en kleinere kamer tot bureau s voor commandant en onder oommaudanten waren ingericht toen in de keukeu de erwten in een reusachtigen ketel te vuur stonden en in de werkplaatsen de scagen en bylen naast het hakhout lagen te wachten werd de poort voor vriend euvyand geopend In een een paar dagen tyds meldden zich reeds zefentigdakloozen voor voeding en nachtverblyf aan zy die geen penning meer op xak hebben kunnen huisvesting en voeding met lichten arbeid verdienen Wie er de voorkeur aan geeft eiders den kost te winden betaalt in Toe oohtf van het L r voor een ontbyt met brood en een warm middagmaal vyf cent en voor nachtlogioa op een veldbed in eene verwarmde zaal wederom vijf cent Wy bezochten heden de werkplaatsen getuige van den opgewekten geest welke onder de houthakkers heerscht klonk ons hun gehang dat den arbeid begeleidde reeds van verre tegen Meer bekwame handeu vinden werk in den timmerwinkel waar op hel oogenblik zitbanken worden vervaardigd ten belioevevan nieuw te openen legerkorpsen c terwyl naar bestellingen van particuliereu reikhalzend wordt 7 H T M 7 a 7 4 7 66 Qeuda Hoordrwht Nisawerkerk Oapdle Bottardam Botleidam Oapelle Nienwerketk Heoidrwiht fioada i i 8 4 8 e os 1 6 t lO e ia e ie S M 11 01 U lO 1 18 1 18 1 84 1 88 1 88 Zer U 7 48 8 68 Bl Kr 7 47 Z gw 7 e8 01 N d L d 8 09 Vlreebt 8 81 9 10 Ooada 6 40 Amlaidam Wp T B QJ t U 10 68 ll l 1 Boveadieu beeft het Leger eene arbeidsbeurs in het gebouw gevestigd om den stand van vraag en aanbod geregeld openbaar te maken De hoofdcommiüaris van politie te Amsterdam verzoekt opsporing eu aanhouding van eoen persoon 20 a 22 jaar lengte middelmatig haar donker krullend en vermoedelgk dunne knevel gekleed met gryze demi saison die in deu nacht van 7 op 8 Januari jl op den Zeedijk aldaar den Belgischen stoker Jaco Francois Meyers met een mes of dolksteek heeft gedood De dader vermoedelgk gtazenwaAscher van beroep heeft ter plaatie een brnmen phantasiehoed achtei elaten De loiteaani Clockener Brousson die te Amsterdam was ter bywoning van eene nitvoertng van den door hem opgerichten Militairen Bond kreeg gisteren last onmiddellyk naar zgn garnizoen terug te keeren waardoor hy by het feetft met tegenwoordig kon zyn Een hem toegedacht cadeau bestaande uit eene officierssabel met inecnptie luidende Souvenir Tan zee eu laodmacnt te Amsterdam aan den stichter van den Militairen Bond Voor Koningin en Vaderland Den 2eluite nant Clockener Brousson zal het thans nagezonden worden Uit fabt leven van J a ter Qonw deelt het Handelsblad mode Hoe fimakelyk en aanschouwelyk kon hy vertellen hoe hy zyn vriend Piet Witkamp eens by schemer ia de Vyzelutraat ontmoette Witkamp die volgens Ter Gouw reel te veel in zyn geheugen prentte wat Ter Gouw de moeite niet waard vond om te onthouden omdat men het elk oogenblik in een boek kan naslaan leefde juist in de bruidsdagen en bracht van het huis van zyn meifije een paar stoelen naar de nieuwe woning Zoo eenvoudig huiseljjk behandelde men dat in die dagen De beide geschiedvorschers raakten aan bet praten aan bet redetwisten tot lij eensklapft bemerkten dat zy elk op eenen stoel midden in de Vyzelstraat zaten met een kringetje voorbygangers om hen heen die aandachtig stonden te laisteren Dat kon men doen in die dagen Tegenwoordig zou men overreden worden door de trams of aitgejonwd door jelui lieve schooljoDgeheertjes die 90i En dan volgde rane beschoawing over het verknoeien van de mooie stad en van het onderwijs Dr van Hamel Roos deelt in zyn Maandblad tegen de Verval8chiogen mede dat het coDtrolestelsel voor het onderzoek van voedingsmiddelen dat hy nu 12 jaar geleden te Amsterdam heeft ingevoerd thans ook in het buitenland navolging vindt Te Antwerpen zal het door twee scheikundigen in toepassing worden gebracht en ook in Frankfort en andere Duitsche steden en in Sevilla wtl men er toe overgaan U M ll O U l u ie U S8 i oe i ii i it 1 18 7 86 7 47 7 45 s 07 8 18 10 08 lOill 4 B7 8 11 6 16 6 88 6 81 6 86 9 68 Indien het controle sjsteem in de voornaamste landen ingevoerd wordt en het pabliek dus niet alleen in Holland of België doch overal in Ënropa gelegenheid heeft zioh kosteloos vau de al of niet deugdeiykheid der waren te overtuigen zullen de artikelen der knoeiers geweerd worden en indien men hunne praktyken door gepaste publicatiëu signaleert zsl zegt dr Van Hamel Eoos het publiek hoe langer too meer de heilsame gevolgen van dezen staat van zaken ondervinden Het zsl dan slechta by uitzondering kunnen gebeuren wat nu helaas regel is dat n l vervalschte en afgekeurde waren uit plaatsen en landen waar controle of officieel toexioht is straffeloos naar elders verkocht kannen worden Ken geregelde verstandhouding tusschen de deskundigen die zich in de verschillende landen met de controle belasten zal als een uitstekende internationale politie werken zonder eenig bezwaar en dit is voorzeker niet onbelangryk voor sRyks schatkist Het eenige wat verlangd wordt ia en blijft belangstelling zelfs zeer veel belangstelling van het publiek in al wat tot zyn stoffelyk en daardoor ook geeitelyk welztjn kan hydragen Die belangsteliing vragen wy met allen Zoo komt de politie gemakkelyk op het ipoor van degenen by vrie een ernetig ondertoek onder de noodige waarborgen ter verkrifgiBg eener veroordeeling in te stellen ia De steeds voortgaande uitbreiding van de residentie besprekende schrijit de fiiagscke correspondent van de Zntphensche Cri o a De grootste uitbreiding der atad heeft thani plaats tusshen den Scbeveningichen weg en het ververachingskanaal Het bekende landgoed Zorgvliet waar vader Cats reeds zgne gedichten schreef en dat thans behoort aan de Groothertogin van Saxen Weimar wordtlangzamerhand geannexeerd De Laan van Meerdervoort is reeds grooteudeela geboawd op grond tot die buitenplaats behoorende en in 1891 ia daar achter een zeergrootteirein verkocht aan een bouwmaatschappg Daar verryit nu eeu ruime wijk Dninoord gebeeten waar o a de Minister Pierson zich een groote villa heeft laten bouwen Naar men my meedeelt zullen er op dat terrein circa negen honderd heerenfaniBea komen te staan en ala men aÓó voortgaat cal over een paar jaar alles weer zyn volgebouwd Het is mogelyk dat de bouwondernemers er goede zaken mee maken maar financieel profiteert nit den aard der zaak de eigenares van Zorgvliet van deze uitbreiding van den Haag het meest Zestig jaren geleden kon bet geheele buitengoed in publidie veiling nog geen 30 000 opbrengen en thans heeft het ala bouwterrein een waarde van honderdduizenden om niet te s gen millioenen guldens Allen trouwens die in de buurt van 4 e oude stad eenige jaren geleden grond hebben gekocht zgn slapende rgk geworden Het is nog niet 100 laug geleden dat de grond voor het Wiltemspark werd uitgegeven voor l per vierkante meter terwgl thans bouwterrein in vry afgelegen buurten niet voor 10 te verkrygen is Het zielental in deze gemeente is dan ook in de laatete 23 jaren meer dan verdubbeld Dinsdagnamiddag werd te Zntfen het volgende natuurverschynsel waargenomen Terwyl zich omstreeks half twaalf een gewone kring om de zon vormde w ens den lagen stand der zon slechts gedeeltetyk ziohtbür nam die gedeeltelyke kring des namiddags gaandeweg in helderheid toe en vertoonde zich gedurende ongeveer één uur mede eene bijzon terwyl voor korten tyd tevens een gedeeltelyke tweede kring om de zon omstreeks drie en twintig graden van den binnensten kring verwyderd zichtbaar was Ongeveer half drie to n dit natourrerachgnsel het schoonst was deed het zich voor alsof de zon omgeven was door twee derde gedeelte van eene donkere schijf die als het ware aan het Incbtmim hing tnet dezen als middelpunt terwgl de lichtende buitenkring dier schyf tood en geel gekleurde stralen uitschoot Aan den N Oostel rand van den kring vertoonde zich de byzon rood geel en groen gekleurd waarvan het uitstralende lieht aan beide zyde boven den kring om de zon door eenen boog van blaawgrijs overgaande in witblauw van de omringende lucht werd afgescheiden en was verder gedurende eenigen tyd een gedeelte te zien van eenen schoonen tweede kring om de zoo rood en geel gekleurd Bg het dalen der zon verloor het natuurverschynsel gaandeweg in helderheid doch bleef de bijzon nog tot drie uur zichtbaar Op last van het departement van binnenlandsche zaken is uitgegeven een overzicht van de uitkomsten der zevende jaarlgkaohe volksUlling op 38 December 1889 met uitzondering van de beroepstelling in vergeIgking met die der vorige volkstellingen 1 Januari 1840 19 November 1849 31 December 1859 1 December 1869 31 December 1879 en 31 December 1889 voora egM door een overzicht van de inrichting der voKatelling en de daarop betrekking hebbende voorschriften op uitnoodiginjt van den ministor e ee 0 08 6 10 6 17 6 16 7 10 a 40 8 47 8 B4 10 1 10 10 4 60 4 87 6 04 6 11 6 80 1 84 s es IIM 7 80 1 44 4 10 IM e0 8 48 4 46 4 86 6 08 6 08 6 18 7 07 7 17 7 84 7 81 7J7 1 46 1 66 8 08 8 0 8 16 8 88 8 44 e BB 4 40 8 48 18 40 3 10 4 08 D8N H t IS OODOA Hige 48 7 90 7 48 9 8B 9 46 1U 14 11 8119 161 88 9 16 9 46 8 48 4 16 4 48 B 9I 7 18 08 840 10 7 06 7 U 7 80 7 96 7 81 10 90 1 44 1 4 1 68 8 04 8 09 Voorb 6 64 N dL d8 e9 Z Z gw6 08 Bl Kr 6 14 Zaf II 6 19 4 48 4I 10 41 B4 8 09 8 60 lO OT 10 84 9 04 9 1010 83 1 8 41 9 88 10 4011 J8 4 10 T 98 4 86 T 40 Ml I H Onadl 6 80 7 80 8 13 68 10 1610 68 18 0819 46 8 90 9 46 3 16 4 18 4 48 6 80 B 61 7 48 8 86 10 08 D T H I O B T 6 O D D 4 Utnebt 6 33 7 60 68 11 34 19 08 18 60 3 10 3 68 4 48 6 88 7 48 7 Harmelen 6 47 8 03 10 08 19 1 8 84 4 08 4 66 Woerden 6 63 8 10 10 16 19 16 4 18 Oadewiler 7 07 8 1 10 84 18 48 4 94 Oonda 7 90 8 88 9 34 10 87 18 04 19 66 1 98 3 60 4 87 B 90 7 08 8 90 rAMSTKBDAIi SOVDl ADutctdamG T 68 40 11 10 11 8T 9 40 4 10 AautardamWp 6 60 8 10 8 88 11 88 11 4 S B8 1 Mt l M 4 8B na binDODlandKlw laken bawarkt door da centrale cosimiatie Toor de itatiatiek Daarnit bljjkt dat de berolking bedroeg in de gemeenten met 20 000 en meer inwonen l lll 84 664 823 mannen en 756 761 vrouwen in de overige gemeenten 3 099 831 1 563 664 mannen en 1 536 167 rrouwen geheel 4 511 415 2 228 487 mannen en 2 282 928 nonwen Sedert 1 Janoari 1830 wa de bevolking toegenomen in Noord Brabant met 46 07 Gelderland met 65 34 Zeid Holland met 97 95 NooidBoUand met 100 37 Zeeland met 45 15 Utracbt met 66 97 Friesland met 63 76 Overguel met 65 15 Groningen met 73 19 Drente met 104 65 Limbarg met 37 28 in het rgk met 72 62 pCt Het getal zielen per 1000 hectaren klom van 802 in 1830 tot 1386 in 1889 dat van het getal zielen per vierkante geographische mgl van 4415 in 1830 tot 7635 ip 1889 De dichtheid der bevolking nam toe met 72 81 pCt Het getal vrouwen op 1000 mannen was op 1 Jannuari 1830 1045 op 31 December 1889 1024 mt getal personen behooieude tot de geainnen waa op 1000 hnisgezinnen op 31 December 1879 4731 op 31 December 1889 4790 in de vorige volkstellingen werden geen vergelgkbare cgfera met die der laatste twee Tolkltellingen gevonden Sedert 31 December 1859 klom het geUl bewoonde huizen met 49 59 dat der onbewoonde woonhuizen met 151 74 pCt dat der onbewoonde woonhuizen op 100 bewoonde van 2 67 tot 4 50 Het gemiddeld getal inwoners per huis met inbegrip van schepen was op 31 December 1859 binnen de kom 6 24 buiten de kom 5 64 op 31 December 1889 binnen de kom 5 74 buiten de kom 5 12 Op 1000 personen van ieder geslacht waren op 1 Januari 1830 ongehuwd 639 3 mannen en 606 2 vrouwen gehuwd 324 2 mauneu en 306 8 vrouwen in wed staat 40 5 mannen en 87 vrouwen v op 31 December 1889 ongehuwd 631 2 mannen en 602 3 vrouwen gehuwd 331 3 mannen en 323 7 vronweu in wed staat 36 5 mannen en 72 5 vrouwen gescheiden van echt 0 5 mannen en 1 vrouw gescheideu van tafel en bed 0 4 mannen en 0 5 vrouwen Op 10 000 zielen waren geSoren op 31 Novenber 1859 in de gemeente 6985 mannen an 6836 vrouwen in eene andere gemeente binnen de provincie 1905 mannen en 2163 vrouwen in eene andere provincie 825 mannen en 801 vrouwen in Ned Koloniën 10 mannen en 9 vrouwen elders 275 mannen en 190 Tronwen op 31 December 1889 in de gemeente 6721 mannen en 6363 vrouwen in eene andere gemeente buiten de provincie 2022 mannen en 2307 vrouwen in eene andere provincie 1067 mannen en 1139 vrouwen ih Ned Koloniën 21 mannen en 23 vrouwen elders 169 mannen en 168 vrouwen Het getal vreemdelingen per 10 000 van elk geskcht was op 31 December 1889 uit Duitschland 65 mannen en 63 vrouwen België 31 mannen en 29 vrouwen Groot Britanpië en Ierland 2 mannen en 4 vrouwen Frankryk 4 mannen en 2 vrouwen Zwitserland 2 mannen en 2 vrouwen een ander land 5 mannen en 3 touwen onbekend 3 mannen eu 2 vrouwen geheel 113 mannen en 104 vrouwen Het getal Nederlaudera in den vreemde geboren was per 10 000 zielen 56 mannen en 63 vrouwen Op de 10 000 inwoners waren op 19 Nov im en 81 Deo 1889 onderscheidenlijk Ned Herrormden 5457 en 4865 Waalsch Hervormden 28 en 23 Sngelsche Fresbyterianen 2 en 1 Bemonitranten 16 en 33 Christeliik Gereformeerden 132 en 419 Doopsgezinden 126 en 119 Evangelische Lnthencben 176 en 141 Herateld Lutherschen 29 en 45 Hernhutters 1 en 1 Anglicaansch Episcopalen 2 eu 1 Schotsche Gemeente 1 en O Boomsch Katholieken 3815 en 3539 Ond Eoomschen 19 en 17 Nederlandsche Israëlieten 181 en 204 Portugeesche Israëlieten 11 en 11 overigens 5 en 180 voorts op laatstgenoemd tgdstip Nederlaudsch Gereformeerden 401 Op 31 Dec 1869 en 1889 was onderscheideljk bet getal blinden 1539 878 mannen en 715 Ttoavren en 2U4 1139 mannen en 975 vrouwen doofstommen 1199 629 mannen en 750 vrouwen en 1977 1087 i annen en890vr Aan het werk z jn toegevMgd onderscheidene graphiscbe kaarten van den opbouw der bevolking naar geslacht leeftgd en hurgerlyken staat op de tydstippen der onderacheiiam tolkstellingen Eet R C Weeshtiis op de Qouwe Hedenmorgen werd in tegenwoordigheid van hh genoodi en het B C Weeshuis iaoogenRcbonw genomen Vooraf moeten wg melding maken dat door de PateraBlissionariasen in Ghiua verblgvende een collectie voor de Verloting van dat gesticht waren toegezonden welke echter nadat de trekking reeds had plaats gehad pas waren aangekomen zoodat zg daarvan geen deel konden uitmaken Deoe voorwerpen xnontén allen nit door prachtige bewerking zoowel borduur als sngwerk De Pastoor der St Josephskerk nam daarna het woord en sprak aldus Wie zou voor een jaar gedacht hebben toen ik in tegenwoordigheid van vele genoodigden de tentoonstelling der verloting ten behoeve van dit gesticht opende wg nu reeds in dit gesticht zouden aanwezig zgn t welk niet alleen Gouda tot sieraad strekt maar dat voor de R C weezen een tahuis zal worden want ontegenzeggelijk is het toch dat een kind van R C niet kan opgevoed worden gelgk kinderen van andersdenkenden Hg bracht hulde aan den heer Dessing die hoewel uitgenoodigd niet tegenwoordig was TOor de flinke vrijte van het op teekeniog brengen van het gesticht de indeeling en de uitvoering daarvan Ook d n heer Burgersdgk werd dank gezegd voor de bereidwilligheid waarmede hg ZEd hnd bggestaau Daarna ging men over tot bezichtiging van het gebouw Bg den ingang bevinden zich twee spreekkamertjes daarachter in het midden van het gebouw hetwelk in twee afdeetingen ia gescheiden de Kamer van hh Regenten dan volgt eene kamer voor de superieure der zusters dan vindt men de eetzaal voor de zusters waarna men de eetzaal voor de meisjes vindt met de keuken voorts speelplaats waschhuis en bergplaata bgkeuken en provisiekelder waarin het verwarmingstoestel geplaatst is Boven vooraan de straat is de naaikamer waarachter een logeerkamer voor de overste der zusters verder bidkamer voor de zusters slaapzaal voor de verpleegde meisjes d achter een kamer voor de naakzuster betiélc een ziekonknmer voor de meisjes waschplaats benevens een slaapkamer voor de zusters welke ook eene afzonderlgke ziekenkamer hebben De afdeeling voor de jongens verpleegden is gelgk aan die voor de meisjes Het geheele gebouw is Toorzien van verwarmingstoestellen met heetwater beuevens gas en waterleiding terwgl bg defect van de water ver warm ing in de kamer ook gewoon gestookt kan worden Het geheel maakte zoowel inrichting als afwerking een gunstigen indruk en wg gelooven dan ook dat de bouw van het gesticht aan geen beter handen kon worden toevertrouwd als nu het geval ia geweest De R C kunnen trotsch zgn op eene stichting die zoo goed ia ingericht BnltenlaDdsch Overzicht In den Duitachan Rgksdag verklaarde Fritzen bg de algemeene beraadslagingen over het wetsontwerp betreffende de tabaksbelasting dat het Centrum tegen het ontwerp is en slechts 5 raillioeu mark door verhooging van invoerrechten wil toestaan Na deze verklaring houdt men het er voor dat het ontwerp geen kans heeft aangenomen te worden Voor het Hof van Assises te Pargs werd Woensdag de zaak Vaillant behandeld Buitengewone maatregelen waren voor deze gelegenheid genomen alle toegangen tot het Paleis van Justitie werden streng bewaakt De zitting werd te 12 uur geopend De voorzitter de heer Caze is een broeder van den afgevaardigde Caze die bg den aanslag gewond werd Het openbaar ministerie werd waargenomen door den procureur generaal Bertrand De beschuldigde werd verdedigd door den advocaat Labori Onder de gezworenen bevond zich een lid van den Parijschen gemeenteraad lyyonAlle mand Baron Gustave de Rothschild die ook door het lot was aangewezen als jurylid was door den verdediger gewraakt Acht getuigen c charge waren gedagvaard o a de scheikandige Oirard chef van het stedelgk laboratorium dr Socqnet de schildwacht die Vaillant tegenhield toen hg naden aanslag wildo ontvluchten madame Laporte die door de beweging van haar schouder de bom te vroeg deed ontploffen eeu der aanwezige Kamerleden en de hoipitaal oppasser die aan Vaillant de bekentenis wist te outlokken Voorts vgf getuigen k décharge Op de vraag naar zgn burgerlgken staat antwoordde hg Vaillant Auguste 32 jaar handelsbediende geboren te Mózières departement der Ardennen Bg zgn verhoor erkende Vaillantf dat hg het plan tot den aanslag alleen had uitgewerkt dat bg 100 fr had ontvangen van een ander anarchist en van mevrouw Paul Ileclus20fr voor zgn huishouden Hij vertelde met zekeren trots hoe hg de bom had gemaakt en hoeveel spgkers hg er in gedaan had Zijn bedoeling was al de leden van de regeering te treffen Het speet hem zeide hg dat hg ook personen uit het publiek had gewond want de afgevaardigden zgn verantwoordelgk voor de maatschap pelgke ellende Hg ontkende dat hg na den aanslag tiachtte te vluchten den vorigen dag had hg tronwens zgn voornemen reeds aangekondigd en hg had ook nooit ontkend den aanslag te hebben bedreven In een brief aan Paul Eeclus betuigde hg zgn leedwezen dat hg onachnldigon had getroffen en sprak hg de hoop nit dat een aoder beter zou slagen Hg had liever driehonderd afgevaardigden willen kwetsen dan er één doodeu want zgn daad was slechts een propagandamiddtt Ala ik had willen doodeu tog hg zou ik nitroglycerine gebruikt hebben Nadat de zitting vgï minuten geschorst was geweest vroeg de voorzitter den beschuldigde of hg iets tot zgne verdediging had io te brengen Vaillant las daarop een betoog voor waarin de anarchie verheerlgkt wordt als de eenige wgsbegeerte die de menachheid tot den gelakastaat tal voeren zgn misdaad noemf hg daarin een cdoel tegen het gezag Daarop volg te het verhoor der getuigen die de reeds bekende feiten mededeelden De procurenr generaal schetste in zgn requisitoir Vaillant als een buitengewoon ijdel persoon en een moordenaar die niet het minste medelgden verdient Zgn eisch luidde de doodstraf De verdediger de heer Labori deed eerst eeo beroep op den moed der gezworenen en ging toen na van welke misdaad zyn chent beschuldigd wordt Hij poogde aan te toonen dat het geen misdaad tegen het gemeene recht ia geen politieke misdaad maar aen sociale riiisdaad gesuggereed door de collectivisten wier leugenachtige beloften geen ander resttltkat hebben dan de ellendigen waanzinnig te maken Vailtant zeide de verdediger ia het slachtoffer van de theorieën der politici die hun aanhangers in den ateek laten zoodra zg een zetel in het Parlement hebben veroverd De verdediging werd met gloed uitgesproken Na een kort debat sprak de jury het schuldig uit op alle punten Het Hof veroordeelde Vaillant daarna ter dood Uit Italië geen nieuwe ongeluksberiohten Op Sicilië zou het volgens een telegram uit Rome rustiger worden zoodat waarscbgniyk bg de opening der Kamers op 25 dezer de staat van beleg zou kunnen worden opgeheven Het bericht ziet er echter ofHcieas utt en de vraag is in hoever t betrouwbaar is De geruchten van een crisis in België op grond van gemis aan overeenstemming tusschen den premier en de rechterzgde tteu aanzien van de proportiooeele vertegenwoordiging houden aan De commissie aau XII uit dereohterzgden van Senaat en Kamer die sinds eenige tyd bezig was te zoeken naar een middenweg die tot overeenstemming kon leiden heeft geen voorstel weten te formuleeren dat een meerderheid kon verwerven Gisteren gingen do voorzitters van Senaat en Kamer dit negatieve resultaat den Minwter Beemaert mededeelen ièrwyi inmiddels vier der Minister een conferentie hielden om over den toestand te spreken De premier ontving vervolgens bezoek vau de heeren Nysaens en De Smet de Naeyer en riep daarop zgn collega s bgeen die allen kwamen met aitzonderiog van Le Jeune en Brassine De Indépendance meent te weten dat Beernaert toen ie kennen gaf zgn ontslag te zullen aanbieden en dat zgn ambtgenooten verklaarden hem in dat geval te zullen volgen Maandag komt de Kamer bgeen vóór dien t d is geen beslissing te wachten Het Sngelsohe ministerie heeft volgens de Dailg Telegraph maatregelen tot versterking der vloot besproken De loopende begrooting Eon meer bedr en dan de gevraagde pit 14 250 100 Tevens verlangt de admiraliteit dat voor de eerstvolgende 5 jaren jaarlgks 4 500 000 pat voor nieuwe schepen zal worden uitgetrokken nm de vloot sterker te maken dan die van Frankrijk en Rusland samen In Maart zal het nieuwe marine plau aan het parlement worden voorgelegd Ken waarschgntijk tekoit van pst 72 000 000 eeu vermindering der goudreserve io de schatkist met p8t 5 000 000 en de Uriefquaestio leveren geen geringe moeilgkheden voor president Cleveland En daarbg komt de vrg ernstige ïlttwai quaestie President Cleveland trok partg voor de afgezette koningin maar de voorloopige reg eering dia reeds bgna anderhalf jaar het bewind in handen beeft weigert af te treden DeAmerikoansche gezant beeft manschappen ont cheept en Eooala de republiek door Bmerikanen werd uitgeroepen schenen Amefikauen maar onder een ander partgbtstunr haar ook weder te willen afschaffen Het is echter twgfslachtig of de regeering te Washington hg hare houding zal volharden De republikeinen pogen er munt uit te slaan om president Cleveland te bestrgden In eene vergadering vau repnhlikeinsche partgleiders is zelfs voorgesteld den president ia staat van beschuldiging te stellen welk voorstel echter niet werd aangenomen Men verwacht levendige debatten over de zaak in het Huis van Afgevaardigden iT L Ji U i im L s B f VERGADERlN6VANDEN6ËMI EPiTERAiD VRIJDAG 12 JANDAKI Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendoorn Tegenwoordig de hh Noothoven van Goor Portugn Droogleever Jager van Vreumingen van der Post Der ckten Koning Hoeihamer Straver van dar Garden en van Iterson De Voonitter deelde mada dat de hh Statu Zgnsn en Hooganboom wegens ongesteldheid verhinderd waren tegenwoordig te z in eu dat voorts de heer van Veen waarschijnlök wagens ambtsbezigheden niet tegenwoordig toadezgn Afwezig de heer Prinee De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en goedgekeurd Ingekomen zjjn 1 Een beriobt van Ged Staten dezer pro viuoie dat door hen was goedgekeurd het suppletoir kohier dienst 1893 en eveneens waagoedgekeurd het raadaheslnit van 20 Oct totverlenging van den termijn tot aflossing vande geldleeoing aan het Hoffmansgesticht Aangenomen voor kennisgeving 2 Dat door Ged Staten de volgende beschikking was genomen ten aanzien der reclames bg hen ingekomen en wti dat A C Finksevan f 4000 was teruggebracht op 1 3000 ende reclame van A van der Klein ongegrondwas verklaard Aangenomen voor kenniageving 3 Eene missive van G van Zutphen dankbetuigende voor zgne benoeming tot kassierder bank van leening Aangen voor kennisgeving Eene missive van B en W betreffende deoverdracht van de Tnrfsingelgracht en deGouwe in provinciaal beheer te nemen tegen 1895 waarin wordt medegedeeld dat doorde Provinciale Staten eeue schadevergoedingvau f 2 S3 692 werd toegekend of eene jnarIgksohe tegemoetkoming van f 9307 68 voorde vrijlating van de tolheffing en als restitutie voor de binnenvaart eene som van f 12000 en stellen voor de jaarljikache tegemoetkomingte aanvaarden Ter visie Een voordracht tot benoeming van eeneonderwijzeres aan de Iste kostelooze school tengevolge van het ontslag van den onderwgzerGriffioen daarop komen voor Mej O W SCHINKEL te Gouda C J M SNOEK te Alblasaerdam T C HEUL te Utrecht Ter visie en benoeming in eene volgende vergadering 6 Een adres van A Haverkamp verzoekende den raadsleden kennis te nemen van hetonlangs als ongezegeld ter visie gelegde adres Ter visie Eeu bericht van de Commissaris derKoningin aangaande de vacature in het college van zetters tengevolge het overlgden anden heer Oudgk verzoekende eene aanbevelingdaarvoor te doen Op voorstel van den Voorzitter wordt besloten hiertoe in eene volgendevergadering over te gaan Eene uitnoodiging van den heer Pastoorder St Jozefskerk om het gebouw van hetH C Weeshuis in oogenschouw ts nemen Op voorstel van don Voorzitter wordt beslotendit morgenochtend ten 10 uur te doen Aan de orde 1 Het adres van de Wed P H BerlijnGer ritsen betreffende eene jaarlgksche toelage Ingevolge het rapport wordt besloten hierop afwgzend te beschikken 2 Het adres van den heer A Dortland betreffende den afkoop eener rente op een huisin de Vrouwonsteeg Wordt goedgekeurd 3 De benoeming van negen leden in de Gom mitiie van voorlichting bedoeld in Art 12 der Verordening op de heffing eener PlaatseIgke directe belasting naar het Inkomen De Voorzitter deelde mede dat de heer P W Kamphuizen niet in aanmerking wenschta te komen De heer van der Post vroeg of de namen van C van Egk en B H van de Werve niet wat duidelgker konden gesteld zgn daar er meer personen zgn die dien naam dragen De Voorzitter merkte op dat het de bedoeling was de beer C vsn Egk Sr en B H van do Werve Sr De heer Dercksen vraagt of B en W niet een ander voor den heer Kamphuizen stelden waarop de Voorzitter opmerkte dat de heeren toch dien heer konden kiezen Tot stemming overgaande worden gekozen de hh C Tan Eijk met 11 A Jaspers met 12 J vsn Reedt Dortland met9 J S Kampo met 11 H C Kortenoever met 10 M E Monaach met 12 O Prinee met 11 en B H van de Werve Sr met 10 stemmen De heer Dercksen sprak zgne verwondering uit en hsd gedacht dat het in het belang der gemeente was dat er personen van verschillende partijen waren gekozen en dat de eenige antizevolutionaer niet gekozen was ja dat er bij de gratie twee katholieken waren gekozen De Voorzitter merkte op dat nimmer in het CoUegie van B en W naar de godsdienstige gevoelens was gezien en dat ieder raadslid vrg was te kiezen wien hij wilde üe heer Dercksen vroeg waarom dan niet twee antirevolutionairen op de voordracht waren gepUuitst De Voorzitter zeide dat hg voor dat da stemming plaats had hierover het woord hod moeten voeren De heer Koning wenschte het publiek bekend te maken dat het Dag bestnar dagen en weken er over had gedacht en dat er nimmer in W CoUegie van B en W over godadienst wMU gesprokea en dat bü dMursm hit